HOSTIES - MANTELS pil I1.?. Middenstands (Mistak UPS' SAFE-INRICHTING HOTEL MONOPOLE HilSSR XHB9H0ELLE" in min» ieiiie. [Eet-, Thee- en Ontbijtserviezen Ponne. „DE EEMLANDER" b BUITENLAND. BINNENLAND. De verschuiving is begonnen. laar vast 5®0 ps wouden opzegging 41/s»/0 3*,»a w/o CONCERT GEGEVEN WORDEN 44 UKBimUT x ffiUOT. Telefoon 169 Eleciriciteitop alle gebied Repsreertalle machines Opgericht 1908 Laagste prijzen 20e Jaargang No. 274 W AMERSFOORTSC» DAGBLAD pact f y—. V* w«k ta** K"05 angckikkcn) f OJJ». «izoodtrlyka nnmmm PCjOJ. DIRECTEUR-UITGEVERi X VALKHOFF. BUREAU: ARRHEMSCHE POORTWAt TEJ- «NT 611 Zaterdag 20 Mei 1922 PRDS der ASVmiEH^ inbegrip van eea bewt|snuf»mcr, elke rcgd meer T 0.25, dicnstaanb?o dingen ca LKtdadigbeicLs-achratentiën voor de helf der pr^s. V#or handel en bedrijf bestaan xco voordeeJigo bepalingen '▼oor bet «dvcrlecrcn. bent circulaire» bevattende da voorwaarden, wordt o« aanvraag toegezonden. EERSTE BLAD. f1®»* komt teekemng- in do politieke verhoudin- ondanks alle pogingen, die worden aange- d om de ware politieke tegenstelling- te ver helen, ondanks alle toegepaste middelen, om Rerwarring te stichten. Het ernstigst wordt een gezond politiek leven. Bat voor het welzijn van de gemeenschap zoo |hoog nooodig is, bedreigd door degenen, die de Staatkunde voorstellen als iets minderwaardigs. £oo zijn er inderdaad en aangezien zij over pers organen beschikken, die z.g. politiek-neutraal irijn, is hun ongewenschte invloed groot. Het is merkwaardig en onverklaarbaar! Dezelfde bla den, die ten aanzien van buitenlandscho vraag- Stukken altijd zeer positief partij kiezen, mee- oen ten opzichte van de ons veel meer rakende vragen van binnenlandsch beleid „neutraal" te Icunnen zijn, d. w. z. hun opinie voor zich te kun nen houden. Hetzelfde blad, dat Lloyd George, Bar thou, Lenin en Trotzky in hart cn nieren meent te kunnen begrijpen, snapt niets van de verschillen tusschen Troelstra en Dresselhuys, fusrchen Aalberse en De Geer, tusschen Mar- chant en Henri ter HallI Doet ten minste zoo en ide lezers onderwerpen zich. God betert, aan de leiding van dit soort-binnenlandsch-neutralo journalisten. Een tweede gevaar voor de staatkunde en Baarmee voor de leiding van ons volk zijn de menschen, die ook met de meest-ernstige zaken een lolletje maken. Het soort feestnummers, dat „Had-je-me-maar" if den Raad van Amsterdam heeft gebracht, nu vereenigd in de z.g. Rapaille- partij, voor wie eene verkiezing een kluchtspel is. Zij maken de goed-gezinden onder de kiezers kopschuw voor den gang naar de stembus en zijn mede de oorzaak ervan, dat zoovelen thuis blijven. In de derde plaats wordt de situatie vertroe beld door die mannen (en helaas ook vrouwen), die hoe dan ook amerlid willen werden (of bl'jven), menschen, d"'e het op htm geweten heb ben, dat de politieke strijd in sommige kranten wordt gesignaleerd als zetel-rugbyl Aan dit soort menschen heeft ons volk het te danken, dat het aantal politieke partijen, dat toch al veel te groot is, ongeveer is verdubbeld. Hoe weinig behoefte er was aan al die nieuwe partijen, blijkt het best uit hare programma's, voor zoover die er zijn. We hébben er, meenen we, al op gewe zen het spel van den Economischcn Bond van 1918, die beweerde een nieuwe politieke schei ding voor te bereiden, maar gebleken is slechts eene organisatie te zijn, om Treub weder in de Kamer te brengen, herhaalt zich thans. Alleen zijn er thans minder geniale leiders en méér (liefhebbers-enkelingen voor een kamerzetel. Zondar dat we voor volledigheid instaan, noe- jtten we even de nieuwe partijen (waarbij we de Nieuwe Katholieke partij, die inderdaad een po litieke groep achter zich heeft, buiten beschou wing laten) Bond van belastingbetalers, Demo cratische partij. Partij der gepensioneerden, Hervormde Staatspartij, Partij der Handelsrei zigers, Landbouwpartij, Middenstands-Unie, Na tionalistische partij, Onafhankelijken, Staatspar tij voor Volkswelvaart, Blok der neutrale Mid denstandspartijen, Vrijdenkers-partij, Unionis- ien-Liga zooals gezegd, misschien zijn er nog •neer. - - Van sommige van deze „partijtjes" weet ieder een direct, dat het organisaties zijn, om een be paalden meneer in de Kamer te krijgen de de mocratische partij zijn de vrienden van prof. Hceres, de landbouwpartij die van Teenstra, de onafhankelijken die van Van Beresteijn. Het slechte voorbeeld, in T9I8 gegeven door de Weermachtspartij wordt thans gevolgd door gepensioneerden, handelsreizigers, plattelands- bonders, (in drie religieuse groepen gesplitst I) icn vrijdenkers. De overige „partijen" zijn ten slotte groepen ?Van ontevreden menschen, ontevreden vooral Over de Koog© belastingen, waaraan wèl, en den oecononvischem toestand, waaraan niet door regeering en parlement kan worden veranderd. En ziet, eenige van deze partijen hebben nog vóór hun eerste optreden tot samenwerking be sloten, niet door verbinding van lijsten, maar dcor de indiening van één gemeenschappelijke Hijst. De partij voor Volkswelvaart, de Midden- stands-unie, de Neutrale middenstanders, de Be- 2-inigingspartij, de Haagsche vereeniging voor jbezüinigings-politiek en de Unionisten-Tiga heb ben zulk een lijst opgesteld. Deze partijen zijn bijeengebracht, omdat zc olie ten slotte streven naar bezuiniging op conservatieven grondslag. Zij zijn zoo kortzich» tig, de malaise toe te s hrijven aan arbeidswet ten en andere sociale maatregelenze willen minder belasting betalen Shake hands, bro- threnl Maar deze practische fusie teekent. De gioepen bergen hun separatistisch ideaal op om gezamenlijk de démocratie te berechten. Het zou ons niet verwonderen, als van de (nieuwe partijen nog meer dien weg opgaan. Er >5s inderdaad behoefte aan eene conservatieve partij en het is jammer, dat noch de Vrijheids bond, r.óch dit nieuwe bloc, noch de Nieuw- Kotholieke partij het conservatieve vaandel ro~ yaalweg durven ontplooien. Wellicht vinden de ze partijen en groepen elkaar nog en verbinden zij alle of sommige hunne lijsten onderling "..et mcèt dien kant uit. En het gaat dien kant ui«. Want wel hebben de Katholieken thans ver- Ik laar d, eet ze niet met de sociaal-democraten .al.één een regeeringsbloc zullen vormen, maar .Juist dit wcordje „alléén" bewijst dat zij als Rechts in de minderheid blijft bereid zijn tot WW Ho. t. 1HMHI Ui. 301 Deposito-itenste: samenwerking met de verschillende democrati sche partijen. De toestanden eischicn partijgroepeerlng ter weerszijden van de lijn democratié tegen con servatisme. In al het gescharrel van groepjes cn partijen, dat nu nog zoo verwarrend werkt, schemert ten slot*© de nieuwe antithese door. Houden wij onzerzijds kloek aan op de demo cratie de samenwerking van democratische partijen is op komst. Daarom zien zij den groei van een conservatief bloc eer met genoegen dan met tegenzin aan. ïc-fl daq fUricfitea. DE CONFERENTIE TE GFNUA. Do slotzitting. Genua, 19 Mei (B. T. A.) In de slotzitting van de conferentie verklaarde Schanzer met be trekking tot de resoluties der politieke commis sie, dat het non agressie-pact slechts oen tijde lijk karakter draagt, maar, zeide hij, wij koeste ren een levendige hoop, dat een pact van meer algémeenen aard daarop zal volgen. De Nederlandschc gedelegeerde Patijn betuig de de adhaesie der Nederlandsche regcering in zake de keuze van Den Haag als zetel voor de bijeenkomst van de commissie van deskundigen. Facta bedankte de Nederlandsche regeering voor hoar gastvrijheid. De gedelegeerde van Litauen richtte daarop scherpe verwijten aan het adres van Polen en maakte voorbehoud met bet "e1-king tot het non- egressie-pact. Skirmunt verklaarde, dot Polen de instelling van een neutrale zone tusschen Po len en Litauen h^eft aanvaard, overeenkomstig het advies van den Volkenbond. Hij voegde er aan toe, dat Polen nooit eenigen aanval zal doen op Litauen, met welk land het vriendschappelijke relaties ril onderhol den. Tsjitsjerin gaf te kennen, dat de Russische de legatie de zes clausules aanvaardt, die haar zijn voorgelegd onder verwijzing naar haar vroegere uiteenzettingen. Lloyd George zeide, dat Engeland net non agressie-pact aanvaardt, overeenkomstig de uit leggingen en besluiten opgenomen in het pro- ces-verbaal van de zitting der eerste commissie. De vertegenwoordigers der Britsche dominions, van Italië en van Japan, betuigden op dezelfde wijze adhaesie met het pact. De gedelegeerden der endere mogendheden verklaarden de resoluties voor het meerendeel met de resrrves, die zij te dien aanzien tot uiting hadden gebeacht, te aanvaarden. De Belgische en Fronsche gedelegeerden Jas per en Barthou gaven te kennen te dien aanzien geen verplichtingen te kunnen aangaan. Zij zeg den echter toe, dat zij de aanvaarding van het pact aan hun regeeringen zouden aanbevelen. De resoluties werden daarop aangenomen. De conferentie nam voorts, nadat door Tsjits jerin daaromtrent cenig voorbehoud was ge maakt een resolutie aan, waarbij aan de regee ringen wordt aanbevolen de noodige credietcn goed te keuren ten einde de toepassing van de "ïb de irfa-nationale sanitaire conferentie te Warschau aangenomen resoluties te verzekeren. Een voorstel van Schanzer om aan den Vol kenbond een verzoek van den Bond van Roode Kruis-vereenigingen over tebrengen, waarin gevraagd wordt, dat de regeeringen het Inter nationale Roode Kruis als een rechtspersoon zullen erkennen, werd aangenomen na een pro test van Tsjitsjerin tegen den Volkenbond, die Rusland niet erkent. Genua, T 9 M e i. (Havas). Na Barthou kwa men Motto, Stamboelinski, Hayasji en Bratianu aan het woord. De voorzitter Facta sprak een levendig toegejuichte slotrede uit, waarna de zit ting om I.TO werd opgeheven. Het verdrag van Rapnllo. B e r 1 ij n, T 9 Mei. (N. T. A. Draadloos). Te Moskou werd gisteren het Duitsch-Russisch ver drag van Rapallo goedgekeurd. DE DU1TSCHE SCHADELOOSSTELLING. Nieuwe sancties? Ber 1 ij n, T 9 Mel (N. T. A. Draadloos). De pers te Parijs spreekt opnieuw van het gevaar, dat 51 Mei dreigt. De Eclair meent, dat men waarschijnlijk opnieuw zal gewagen van bezet ting van 't Ruhrgebied, inbeslagneming der be lastingen in het Rijnland en verschillende mid delen van controle der Duitsche regeering. De toestand is ongeveer gelijk aan die van het voorjaar van I92T. DE ENGELSCHE ARBEIDSMOEILÏJKHEDEN. Het conflict in de katcen-industrie in Lancas hire, dat was ontstaan doordat de arbeiders van twee fabrieken geweigerd hadden de loonsver laging te aanvaarden, die de vakvereenigingen reeds geacc^'e^rd hadden, is birgolegd. DE ÏEESCHE KWESTIE. Dublin, 19 Mei. (R.) De secretaris van de vredescommissie uit de Dail Eirean heeft van middag hieraan medegedeeld, dat de verdere onderhandelingen tot dusver geen voortgang op den weg naar een regeling hadden opgeleverd. Griffith stelde daarop voor, dat de verkiezingen zouden worden gehouden op 18 Juni en ver klaarde, dat zij, die trachten het volk met ge weld van wapenen te beletten hun rechten uit te oefenen, zouden worden uitgedaagd op dien inzet. Hij deed een lcrachtigen aanval op het terrorisme van de aanhangers van de Valera, noemde hen vijanden van de democratie, die de regeering tartten door voortdurend met burger oorlog te dreigen. De regeering was nu bereid hun het hoofd te bieden, die het bloed van het ïesche volk wenschten te vergieten, om dit te verhinderen zijn wil uit te spreken. De strijd, waartoe de regeering thans gedwongen werd, was een strijd voor de rechten van het volk, die den inzet van verdrag of geen verdrag verre te buiten ging. (De excessen duren inmiddels voort. Het halve dorp Desert Martin (graafschap Londonderry) is eergisternacht door kwaadwil ligheid in brand gestoken. Vier katholieke jon gelieden zijn uit him bed gehaald en doodge schoten. Het dorp ligt thans in puin. Te Belfast is de campagne van brandstich ting en schietpartijen weer voortgezet. De tij delijke politie-kazerno is aangevallen door ge- ij wapende mannen, die door hevig schieten wer- den verdreven. Twee van de aanvallers zijn ge- a wnnd. maar vii am and van. do.Xi0.1itie..In. verschil* Te beginnen met 21 Mei zal des ZONDAGS lu van 3—aur Matinee van 0—8 uur lHner-coucert van $3—10 onr Avondconcert. DE DIRECTIE N.B- Gedurende het eoncert zullen de consumptieprijzen met 5 cont worden verhoogd. lende declen van de stad zijn zes branden ge sticht. Reuter^ meldt nog d.d. gisteren uit Belfast, dat gewapende mannen een coöperatie binnen getreden zijn en op vier protestantsche arbei ders geschoten hebben, waarvan er twee doo- delijk gewond zijn. Elders zijn twee personen doodgeschoten.) Mijnwerkersstaking in Spanje. O v i e d o, I 9 M e i. (B. T. A.). Het mijnwer kerscongres besloot een algemecne stoking te proclameeren. De Hongaarsche schadeloosstelling. P a r ij s 19 Mei. (B. T. A.). De commissie van herstel heeft tot de Hongaarsche regcering een brief gericht omtrent het in gebreke blijven van Hongarije inzake zijn verplichting tot leve ring van vee. Verspreide Berichten. Dr. Laveran. -J* Dr. Laveran, lid van 't instituut-Pasteur, is Donderdag 77 jaar oud te Parijs overleden. Hij ontdekte in 1880 de bacil van de moeraskoorts en verwierf in 1907 den Nobelprijs voor ge neeskunde. Kameroverzicht. Eerste Kamer. Zitting van Vrijdag 19 Mei. Aan de orde is het wetsontwerp tot nadere wettelijke voorziening in verband met de ten uitvoerlegging van de wet van 30 December 192a Forcnsenbelasting. De heer Bergsme protesteert tegen een overhaaste behandeling en stelt voor het ont werp van de agenda af te voeren. Dit voorstel wordt verworpen met 29 tegen 3 stemmen. De heer Bergsma bestrijdt het ontwerp, dat schade zal toebrengen aan de forensen van groot e gemeenten. De heer Slingenberg aoht het ontwerp eveneens onbillijk. De heeren Vliegen en De Waal Malc- f ij t zijn het met het ontwerp eens. Minister De Geer meent dat het onrecht velen forensen aangedaan niet mag worden be stendigd. Het ontwerp wordt a<^(.c-nomen z. h. st. Daarna behandelt a. llai.ie. de huishoudelijke raming in comité-geiV£»Wi, waarna de Kamer uiteengaat, Berichten. De Staatscourant van 19 Mei bevat o.a. de volgende kon. besluiten bevorderd bij het algemeen rijksarchief te 's Gravenhage tot hoofdcommies-chartermees- ter mej. Dr. S. W. A. Drossaers, thans com mies-chartermeester tot commies H. L. Dries- sen, thans adjunct-commiestot adjunct commies Mevr. P. van Reineck Leissius, geb. Jansen, thans klerk bij het rijksarchief in Overijssel te Zwolle tot hoofdcommies J. Geesink, thans commies. Minister Van Kornebeek. Minister Van Karnebeek is gisteren op het Loo door de Koningin in audiëntie ontvangen. Audiënties. De gewone audiëntie van den Minister van Onderwijs, K. en W. zal op Donderdag 25 Mei e.k. niet plaats hebben. Griffier Eerste Karna*. Na afloop van het comité-genera al ter be handeling van de huishoudelijke raming der Eerste Kamer voor 1923 heeft de voorzitter medegedeeld, dat in dit comité-generaal beslo ten is aan den heer J. A. van Lakerveld, hoofd commies ter griffie, den persoonlijken titel van rèferendaris te verleenen, en den heer C. Chr. J. Kiewit. tot nu toe commies, te bevorderen tot hoofdcommies. BILLIJKE PRIJZEN. B. MIE WEG, Langeslraat39.. T«l.462. DE KAMERVERKIEZINGEN. i Condidntcnlijst Plattelondpnrtij. De Plattelandpartij (partij Teenstro) heeft de volgende candidalen gesteld1. E. M. Teen stra, lid der Tweede Kamer, 's-Grovcnhogc2. C. Haringhuizen, burgemeester van Wieringer- waard3. P. Teunissen, redacteur voor land- en tuinbouw van het Nieuws van den Dog, Amster dam 4. R. Schuiling Thz., landbouwer te Hol- lum, gem. Ferwerderadcel5. P. Dijkhuis, land bouwer te Groningen 6. P. H. Burgers, land- bouw-ingenieur, directeur van het landgoed Jo- hannahoeve, te Oosterbeek bij Arnhem7. Mevr. G. Schep-Wagensvcld, te Pnpckop bij Oudewater8. J. Zijp Hz., landbouwer to Twisk 9. W. Bolk, tuinbouwkundige te Alk maar 10. K. Homan, directeur Coop. Zuivel fabriek te Harkstede gem. Slochtcren. Candidatenlijst Rapoillcportij. Het Centraal Comité der Rapaille-partij ver zoekt „De Vrije Socialist" mede te deelen, dat in alle kieskringen, waar de behoefte bestaat zich tegen den stemdwang alias opkomsldwang te verzetten, uitgekomen wordt met de volgende candidatenlijst No. 1. Klaas Driehuis, komiek-dicht er-zonger; No. 2. Mej. Koster, de bekende water- en vuurvrouw uit de Jordaan No. 3. Zijn Edelachtbare Hubertus Zuurbier, lid van den Amsterdamsohen Gemeenteraad cn kolporteur No. 4. Roel Knaap, ex-bommenmaker; No. 5. S. Tiggelaar en r.o. 6. G. Miedema, beiden typische figuren uit de Friesche bewe ging no. 7. G. A. Lenderink en no. 8. W. van den Broek, beiden kolporteurs te Arnhem no. 9 P. W. Oversteegen, tuinder te Santpoort, die zich door deze candidatuur wreken wil voor de sohandelijke behandeling bij eer. vroegere stern- weigering. Uit de Nieuwe Katholieke Partij. De heer J. J. Verburg, te 's-Gravenhage, deelt in „De Tijd" mede, dat een onderzoek naar de samenstelling van do candidatenlijst der Nieuwe Katholieke Partij hem do overtui ging gaf, dat een vruchtbare actie voor de economische belangen der katholieken in die partij niet kan geschieden zonder de hoogero belangen der katholieke zaak te schaden. „Het is hierom, dat ik in dezen geen verdere verantwoordelijkheid wcnsch te dragen. „De omstandigheid, dat reeds veel bereikt is om de „andere richting" in de Katholieke Staatspartij te doen erkennen, maakt voor mij een terugkeer naar deze partij bovendien tot een plicht." Huldiging Overste Kremer. Gisteravond is de kapitein-luitenant t/z. J. H. G. Kremer, onder wiens leiding op 4 Dcc. 1921 van de Noordzijde de Wilhelminatop van het Centraal gebergte van Nieuw-Guinea is bereikt, na een zes-jarig verblijf in het vaderland terug gekeerd. Bij aankomst van de Rembrandt aan de Han delskade te Amsterdam heeft hem namens de zee-officieren vciwelkomd de w.d. Commandant der Marine te Amsterdam, kapitein t. z. C. Aronstein, die hem hulde bracht voor hetgeen hij deed en hem gelukwenschte met de hem ten deel gevallen koninklijke onderscheiding. Een deputatie uit het hoofdbestuur van Onze Vloot, beslaande uit de heeren H. M. van Bemmelen, voorzitter en A. L. Boelen, admini strateur, huldiging daarna, bij monde van den voorzitter, het verdienstelijk werk van overste Kremer en bood hem, namens de Vereeniging, een zilveren sigarendoos ter herinnering aan, waarin, in het deksel, een opdracht is gegra veerd. Daarna nam het woord de heer A. Mer- kus, die met de heeren J. W. F. J. de Wal en van der Laan, als afgevaardigden van Onze Vloot, eveneens hulde bracht aan de wijze, waarop explorant den Nederlondschcn en den Marinenoam hoog hield. Overste Kremer heeft in zijn dank de goede hulp zijner medewerkers dankbaar herdacht. Het Kamerlid Van Grocnendael. Mr. dr. H. van Groenendael schijnt zijn tar ten van het Nederlandsche nationaliteitsgevoel tot he; uiterste te willen drijven, schrijft „De Tijd". Gisteren verscheen onder zijn auspiciën te Siltard het eerste nummer van een zich noe mende „Limburgsche Courant". Klaarblijkelijk wil dit blad in de provincie Limburg de geheime annexionistische propagan da van het bewuste Belgische „Comité de poli tique nationale" voorzitter. Een drukker en uit gever van het blaadje, dat op ongeregelde tij den zal verschijnen bij wijze van propagandisti sche gelegenheidskrant, worden niet genoemd. De administratie is te bereiken onder „Postbus Sittord" en aan het slot van het inleidend hoofd artikel "schrijft de hoofdredacteur Van Groenen dael, voor wiens parochie schier in elke kolom wordt gepredikt, dat hij geheimhouding verze kert aan degenen, die hem hun gevoelen doen kennen hetzij in Voorstad 2 te Sittard of te Fupile (bij Luik) Rue de Visé T85. Het trait d'union met België wordt dus via Van Groenendael gelegd. Dit blijkt ook uit zijn artikel, waarin hij zich niet alleen ver dedigt tegen de Nederlandsche regeering, jhr. mr. Ruys, het Nederlandsche Parlement, Mgr. dr. Nolens en de Katholieke Kamerclub maar vooral de stelling uitwerkt„Waarheid is dat nog altijd een goed deel der Limburgsche bevolking voor Nederland niets of weinig voelt cn een terugkeer tot België geenszins als een ramp zou beschouwd hebben". Voornomclijk wil d© heer Van Grocnendael klaarblijkelijk propageeren bij hen, „die da art door zich in zeker© kringen zouden compromit* teeren Hij roept uit, dat „de wereld gTOol genoeg is en „zijn vjjonden niet ccuwip blij* ven", zoodat hij met vertrouwen in België „betere dogen wil afwachten voor den terug* keer tot Limburg", en in afwachting daarvan verzekert hij nnn degenen, die met hem Lim* burg voor België willen winnen, de meest vol» maakte discretie in do begonnen samenzwering! Reorganisatie politic en brandweer Amsterdam. Naar de „Tijd" verneemt, overwegen B. cn W. van Amsterdam pionnen om te komen tot een reorganisatie van de politie cn de brandweer, waarbij dc brandweer wordt opgeheven cn de politie de taak van do brandweer overneem^ zoouls thans reeds in Den Hang het geval is. 25 BELASTINGVER! AGING TB 's-GRAVENHAGE. Naar men ons uit den Hnog meldt hebben Burgemeester en Wethouders besloten dec Raad voor te stellen het vcrmenigvuldigingscij1! fer voor de Plaatselijke Inkomstenbelasting, dat voor het afgeloopen belastingjaar 2 be* draagt, te. bepalen op V'.. Daardoor zal t© 's-Gravcnhoge de maximum heffing van 10.9 dalen tot 8.17%. De oudste inwoner van Leiden» De oudste inwoner van Leiden, de voormalig© studentenoppasser J. Noordeloos, is heden in den ouderdom van 99 jaar cn 3 maanden overleden. Vlasskkerwee? S2d Ons Leger. - De vereeniging Ons Leger zal op 2G en 27 Mei te Maastricht haar olgemeenc vergade ring houden, waaraan een uitstapje naar he* kasteel van graaf de Mnrehnnd d'Ansenbourg, to Amstenrode en naar dc Staatsmijn Emma t© Heerlen is verbonden. Algem. NcderL Typografenbond. Gisterochtend is te Amsterdam dc vergade ring van den Algemeenen Nederl. Typografen» bond begonnen. Do voorzitter de heer Van der Wal, zedd© o. a.: Hoewel in ons vak, door het bestaan van d© tóriefs-gemeenschap, de tegenstelling tusschen werkgevers en werknemers niet zoo groot is als elders, hebben onze werkgevers toch ook een poging tot verslechtering van de arbeidsvoor waarden gedoon. Geen enkele economisch© noodzaak rechtvaardigt een dergelijke verslech tering. Dc molaise m de typografie is oen ge volg van de valuta-concurrentie cn slechts maat regelen daartegen zullen het gewenschte gevolg hebben. Wij hebben ons verzet tegen de wen* schen der patroons en zullen ons daartegen blij ven verzetten. Spreker behandelt hierna de moeilijkheden van de werkloozenkos, waaraan de minister steun ontzegde, omdat de steunbedragen z. i. te hoog waren. Ook toen crisiswerkloosheid in trad, werd de steun onthouden, hetgeen spreker voor een groot gedeelte oon de animositeit te gen de tariefsgemeenschap meent te moeten toeschrijven. De arbeidslooncn in de typografie moeten dalen, meent de regeering, omdat deze een beletsel zijn voor loonsverlaging in ander© vakken. Daarom moet de tariefsgemeenschap kapot. Niet alleen bij de regeering, ook bij onze jnedearbeiders heerscht animositeit tegen ons contract, dat toch een model is geweest voor vele vakken. Spreker betreurt dezen tegenstand zeer. De toestand in het bedrag zal ni^t vlug ver anderen, vervolgde spreker. Op bescherming tegen de valuta-concurrentie volt niet te reke nen, zoolang een groot gedeelte der arbeiders en vooral him leiders in deze kwestie de zijde der bourgeoisie kiezen. En zelfs al kwam er bescherming, dan nog betwijfelt spreker, of wel alle arbeiders in het bedrijf weer werk zouden kunnen vinden. De machines enz. maken veel arbeiders overbodig. Het is doarom noodzake lijk, dat wij ons zeer sterk bemoeien met den aonkweek van vakgenooten. Die aankweek moet beperkt worden. Spreker acht het niet onmogelijk, dat de oni- mositeit tegen de toriefsgemeenschap ook eigen leden'hier en daor heeft geïnfecteerd. Hij vindt dat dezelfde stompzinnige dogmatiek, als waar* aan uiting wordt gegeven bij het vnlirta-vraag- stuk. Deze menschen, die spreken over socia^ lisatie, staan met beide voeten in de oude libe* rale economie van de Manchesterschool, dit het laissez faire, faissez aller propageerde. In d« tariefsgemcenschap is od verschillende punten meer belichaamd dan zelfs het sorinlisatie-rap-' port als ideaal voorstelt. Als weer een nieuw contract moot worden afgesloten, kon men dat, besluit spreker, ook met een gerust socialistischl geweten op de oude bo^is doen. Aanwezig waren 103 afdeolèngcn. Uit hef jaarverslag bleek, dat het ledental op 31 Doe. 10.946 bedroeg, tegenover 11,576 opi 31 Dec. 1920. Muziek van het Leger des Heils, In de maand Juni zal een muziekkorps vatt het Leger des Heils uit Engeland een tourné© door ons lor.d maken. Dit muziekkorps is af» komstig uit Nottingham, de geboortestad van wijlen generaal. William Booth, den stichter vali het Leger des Heils. en telt 41 leden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1