SEIS ZILVER en ALPACA „DE EEMLANDEFT pans dei MïmMüinbegrip vac ee* BUITENLAND. FEUILLETON. f 20e Jaargang No. 275 tpott f J.—, per week (me* K"«* wrrekeroe ongelukken) CUT*. efaomkriülM «unmet» r 0fl5. OIRECTEUR-ÜITQEVER» J. VALKHOFP. BUREAU: ARNHEMSCHG POORTWW fPl INT 513. SVtaancfan 22 Mel 1922 bewijsnummer. cllce rctrcl mccr f 0 25. rifemtaanbie* cbngen co LicldadiuheidMdvc>tcnti£n voor de bclft der pr$* voor osndd m bedrid bestaan teer voor uee li ire K^nabnceo voo» het advcrfecrca. tent circulaire, bevattend» da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Reorganisatie L. 0. Nu het definitieve voorstel ven B. en W. Eake reorganisatie van ons lager onderwijs zoo velerlei opzicht aan onze bezwaren en het beruchte voor-ontwerp is te ge- knoet gekomen, achtten wij het aanvankelijk Jcmnoodig, thans nog over deze kwestie te Ifcchitijven, te meer daar wij meenen, ons jtfandpunt duidelijk genoeg te hebben ont- Vikkeid. Ook de artikelen van den heer Hofland, cle Toorts over deze materie verschenen, jgi&ven ons geen aanleiding nog nader er 5ov-er in discussie te treden, daar ieder on bevooroordeeld! lezer zal begrepen hebben, Bat Wethouder Hofland inzake het onder- jwijs-vraagstuk nog heel wat kan leeren, zoo- Bat zijn denkbeelden, met hoeveel aplomb Ban ook gegeven, van weinig of geen waard fnoelen worden geacht. En met een blinde 'lover kleuren te gaan twisten, moet toch ah |©en onbegonnen werk worden beschouwd. Dat wij niettemin nogmaals eenige aan klacht voor de reorganisatie-plannen -vragen, jvtir.dt zijn oorzaak hierin, dat dezer dagen is /verschenen het plan van B. en W. van Am- Sterdam in zake de reorganisatie L. O. ai de ar. Zooals bekend is, is de sociaal-demo craat Vliegen, wethouder van onderwijs te (Amsterdam. Hoewel het oorspronkelijk schema van wethouder den Hertog afkom stig is, mogen we toch zeker wel aannemen, dat de heer Vliegen bij de vaststelling van Ihct definitief ontwerp zijn invloed zal heb- tbcn doen gelden. En dan is het merkwaardig hce het Amsterdamsche raa 'stuk meenin gen weergeeft, die wonderwel parallel loo penmet de onze. Vandaar dat we de verzoe- iki' ig niet kunnen weerstaan een en ander uit dat voorstel over te nemen. „Indien B. en W.", aldus het raadstuk, vhet denkbeeld een er groepeering der leer lingen, naar het schoolgeld, dat voor hen be taald wordt, verwerpen, beteekent dit niet -dat zij voorstanders zijn van een geheel wil lekeurige dooreenmenging van de leerlingen op de scholen voor gewoon lager onderwijs. Niet alleen, omdat zulk een dooreenmenging tal van ouders die uit beginsel voorstanders van neutraal openbaar onderwijs zijn, van dc openbare school zou vervreemden, maar meemog, omdat met het samenbrengen van kinderen uit geheel verschillende kringen der bevolking in één klasse noch de belan gen der kinderen, noch die van het onder was worden gediend. Een maatstaf, die B. en W. bij de indeeling der-leerlingen over de scholen ten dienste staat en birunen zekere grenzen practisch bruikbaar schiijnt, wordt gegeven door de wen-scihen der ouders. Ook toi nu toe werd bij het plaatsen van kinde ren op de scholen, waar mogelijk, met de •wenschen der ouders rekening gehouden. Het college van B. en W. zal zich natuurlijk ihet recht moeten voorbehouden, kinderen, die in het geheel niet thuis bthooien in de omgeving, waar do -auders ze geplaatst zou den willen zien, te verwijzen naar een an der «t sclwol, dan de ouders vragen. In vele gevallen zal de schoolbevolking der in een bepaalde buurt gelegen scholen, uiteraard 'het stempel dragen van de bevolking dier buurt. De uit deze natuurlijke oorzaak voort' spruitende verschillen tusschen de scholen kunstmatig weg te nemen, ligt niet in hunne 'bed-o ding." Wij zijn blij, dat dit Amsterdamsche voor^ stel verschenen is lang na onze artikelen, anders zou men ons zeker verweten hebben, dat we voor onze denkbeelden leentjebuur hadden gespeeld bij den sociaals-democraat Vliegen. Ook de kwestie der afzonderlijke meisjes scholen wordt in het meergenoemde stuk behandeld, en wat daarover wordt gezegd, nemen wij eveneens met volle instemming over. B. en W. van Amsterdam dan schrij ven „In verband met de fusie is ook de vraag gerezen of de afzonderlijke scholen vcor jongens en meisjes, die het uitgebreid lager onderwijs thans naast de gemengde scholen kent, geleidelijk dienen te worden oangezet in scholen voor beide geslachten, zooals het gewoon lager onderwijs thans uitsluitend heeft, dan wel of bij laatstbedoelde scholen eveneens de scheiding naar de geslachten moet worden ingevoerd, dus de tegenwoor dige scholen voor gewoon lager onderwijs moeten worden gesplitst in jongensscholen, meisjesscholen en gemengde scholen. B. en W. zijn van oordeel, dat r.och het een, noch het ander moet gebeuren. De co-educatie is een van die vraagstukken, omtTent welke in den regel de ouders hun eigen denkbeelden men kon ze in sommige gevallen voor- oordeelen noemen hebben en zich geen systemen laten opdringen. In het belang van het openbaar onderwijs dient men de ouders zelf te laten bepalen, of zij hun kin deren alleen met kinderen van hetzelfde ge slacht, dan wel ook met kinderen van het andere geslacht ter school zullen laten gaan. De regel, die hij het groepeeren der scholen voor uitgebreid leger onderwijs thans geldt, n.l. dat het aantal scholen van elke soort wordt bepaald naar de wenschen, die de ouders hebben kenbaar gemaakt, moet naar de meening van B. en W. ook worden togepast op de tegenwoordige scho len voor gewoon lager onderwijs. In de ontwerp-verordenine is in overeen stemming met de?s zienswijze opgenomen, dat de scholen voor gewoon lager onderwijs worden verdeeld in jongensscholen, meis jesscholen en gemengde scholen." Hier nog iets bij te voegen lijkt ons over bodig. Eervheidsschool-mania'kken, van het specimen als we er blijkbaar te dezer stede hebben, wordt het bovenstaande ter vrien delijke overdenking aangeboden. Poiiliek Overzicht. Op 10 Mei dan werd het laatste bedrijf van de conferentie te Genua opgevoerdmen heeft een uitvoerig verslag der redevoeringen, die bij gelegenheid van de slotzitting der conferentie, welke op 10 April aanving, in onze jongste mid dag- cn gedeeltelijk reeds in onze vorige avond editie kunnen lezen. Een beknopt overzicht van de verschillende stadia, die de Russische kwes tie bij haar behandeling door de desbetreffen de subcommissie heeft doorloopen, moge hier nog volgen Bij de overhandiging van het Russische des kundigen-ontwerp werd allereerst een niet- openbare beraadslaging gehouden, waarin ge tracht weid die vraagstukken tot een oplossing te brengen, welke betrekking hadden op de li quidatie van 't verleden. Een kort document, waarin de principes voor de regeling der schuld- en eigendomskwestie was vervat, werd op 15 April opgesteld en den Russen toege zonden, die daarop met hun nota van 20 April antwoordden. Hierop werd een bizondere com missie van deskundigen gevormd om op den grondslag van de Russische nota van 20 April de besprekingen voort te zetten. Daarmee begon de tweede periode der on derhandelingen. In de zittingen, die van 2224 April werden gehouden, bleek echter, dat de opvattingen der beide partijen aanmerkelijk van elkaar verschilden. Nadat daarop den 24sten April de Russische deskundigen een document hadden overhandigd, waarin zij nog enkele op merkingen maakten over de onontbeerlijke voorwaarden voor de hervatting der economi sche activiteit in Rusland, werd het memoran dum van 2 Mei verzonden. Het antwoord van Tsjitsjerin van II Mei werd als onaannemelijk beschouwdondertusschen werd, nnnr men zich herinnert, het denkbeeld van 't bijeenroe pen van deskundigen-commissies ter voortzet ting der Gc-nueesche besprekingen, aio Tsjiisje- rin hod voorgesteld, aangenomenzijn denk beeld leidde tot de joncsfE overeenkomsthet houden cener nieuwe vergadering fn den Hang (26 Juni). De voorzitter Genueesche con ferentie stelde ook de legceung der Ver. St. met de voergenomen Hn^jsche conferentie in kennis en uitte tevens de% vensch, dot de Vei St. eveneens te 's Grnven^ge zouden verschij nen om aan de bernodslaaingon deel te nemen. De regeer-ng te Washington meende echter op 't oogenblik het nonbod te moeten afs'.aon. Terwijl de conferentie 'e Gonun, zooals wij boven zagen, heeft geduurd van 10 April10 Mei, heeft men vo« de Hoagschc conferentie een maxiraum-tijdsgrëns van drie mannden vast gesteld. De sub-commissie voor Russische aan gelegenheden heeft ook in het document, dat de vorming der Haagsen? commissie bespreekt en haar vraagstukken opstelt, hot vredespact iusschen Rusland (en de met dit land verbonden republieken) en de andere mogendheden, die h'.t voorstel aannemen, opgenomen. Dit is geschied om de commissies in staat te stellen te werken in een atmosfeer van rust en wederzijdsch var trouwen en dit bovenal ook zooals in een rappoit, dat Schnnzer Donderdag non de eer ste commissie heeft voorgelegd, wordt opge merkt „uls een bekrachtiging van het pro gramma van den vrede en de pacificatie, dat de conferentie van Genua heeft geïnspireerd, Ander©- vraagstukken, die, op zichzelf be schouwd, belangrijk waren, maar minder aan dacht vroegen don het te Genua behandelde Russische probleem, werden begrijpelijkerwijze in de overzichtrubriek den laotsten tijd meer minder stiefmoederlijk behanJeld. Wij denken b.v. aan de z.g. kwestie der Kemalistische gru welen de berichten daaromtrent doen sterk denken aan de vroegere omtrent het massa- crceren der Armeniërs door ce Turken. ISÏSTTf I HOEDEN milTF japonnen fB11 i fc» I BLOUSES I Uit onze telegrammet) kan men zich wellicht nog herinneren, dat op een vraag van een En- gelsch afgevaardigde in 't Lagerhuis minister Chamberlain mededeelingen heeft verstrekt over de vervolgingen der Grieksche minderhe den in Klein-Azië door de Turken en op bevel der Kemalistische regeering van Angora. De bizonderheden waren nog al schokkend en er bleek uit, dat in d« gebieden von Si was. Kar poet, Amosia en nog elders duizenden Grieken naar 't gebergte werden getransporteerd en on derweg afgemaakt door zoo lang hen heen cn weer te transporteeren tot zij volkomen uitge put, afgemat en verhongerd bezweken en onder weg of in 't gebergte stierven. Er zouden niet minder don 10.000 personen op deze wijze zijn omgekomen. Bovendien zouden deze gruwelen zijn begaan als uitvloeisel van een systemati sche uitroeiingspoliiiek de kwestie der minder heden zou et radicaal door worden opgelost, omdat men do minoriteiten gewoonweg door moord en kwalijk behandelen van den aardbo dem deed verdwijnen. Wat nu het materiaal betreft, waaruit de En- gelsche regeering put, dit bestaat uit telegram men van den Engelschen hoogon commissaris te Constantinopel, die op zijn beurt zich' weer baseert op rapporten van de Amerikaansehe hulpcommissie voor het nabije Oosten. Een lid hieivan, dr. Ward, heeft zelf op den weg tus schen Karpoet en Malatia 150 lijken van Gric- B. NIEWEG, Langeslraat 39 - Tel. 462 U- -cn I gen. Een onder lid van dezelfde com- itussii telde 15C0 lijken op den weg van Kar poet cn 2000 gedeporteerden stierven op den wQgr ten Oosten van deze plaats. Over de Grie ken is éi- voren noemde hulpcommissie zeer goed te spreken: in het gebied van Klein-Azië, dat de Grieken bezet 'houden, moeten dezen zich onberispelijk hebber -en en tot groo- te tevredenheid der Turken. Gezien deze opzienbarende berichten hoeft volgens de uiteenzettingen von Chamberlain de Engelschc regeering aan die van Frankrijk, Ita lic <le Vereenigde Stat.-sr bet voorstel g -dnen om met Ergeland een uit vier leden bestaande enquJte-Comnvsisie in te stellen, die van Trebi- zondo of van een andere hnv dar Zwarte zee uil een bezoek aan 't binnenland van Klein-Azië zou moeten brengen, om daar de gruwelen te onderzoeken. De heel - affaire is nog nl pijnljik en men zal de plank wel niet ol te ver mis slaan, wanneer men vermoedt, dat do politiek met de zaak ten zeerste verweven is en dat Engeland met bizon dere gretigheid een rol in deze zaak speeltim mers de Turken hebben het hij Britten ver korven en Engelschen kunnen 't nog steeds niet Q-oed verkroppen, dat Italië en Frankrijk af zonderlijke economische verdragen hebben ge sloten, die bun natuurlijk geen windeieren leg gen cn geenszins hun oorsprong hebben in oen filantropische gezindheid. De vriendelijkheid je gens de Turken van de züde der Franschen en Italian ?n (vnn wie vooral de eersten de Turken, ti>cn dezen bor.duenooten der Duitschers waren in den wereldoorlog, hebben uitgescholden voor alles wat lecliik was) heeft natuurlijk een zeer zelfzucht' en kont. Het Engelsche verzoek om een enquête in te stellen, waaraan Italianen en Franschen deel zouden moeten nemen, vormt een waarlijk verdienstelijke zoete wraak, omdat de geïnviteerd n, vrienden der Turken, er in een pijnlijke, heel delicate posite door worden geplaatst. Hoewel de Amerikanen nog niet hebben ge antwoord, is inmiddels het Italiaansche cn Fran- sche antwoord ontvangen, dat een aanvaarding inhoudt van het Engelsche voorstel inzake een onpartijdig onderzoek naar de beschuldigingen, die tegen de Turken zijn ingebracht inzake de gruwelen, die zij zouden hebben gepleegd jegens de Christelijke minderheden in Klem-Azië. Maar de Franschen hebben bovendien voorgesteld te ven ren commissie te zenden naar Smyrna, om na te gaan. wat waar is van de beschuldigingen tegen de Grieken. Verleden zomer toch zouden dezen in en bij Esltisjehir eveneens op bestrale wijze zijn opgetreden tegen de Turken. In allen gevalle: er zal dus een onderzoek worden ingesteld. do conferentie te Genua als een voorlooper rnVi nieuwe conferenties en het verdrag van Ra pol! af als een voorbeeld, hoe de oude verwikkeling- tv kunnen wijken voor het herstel van de onge stoorde economische betrekkingen. Hermann Muller, de socialistische ex-rijkskan selier, is van oordeel, dat tiet resultaot van Genua nor berieden de laagst» verwachtingen is gebleven. Voor den herbouw van Europa zijn resoluties in plaats van s'eenen aangedragen. Do democratisch? senator Peterson is van ge* v jelen, dat men te Genua nl heeft men de eigen* lifke zicktehanrd niet br preken, doch belangrijk werk heeft verricht. D.» centr umsa igovoardigde Bell vindt, dat noch do optimisten, noch d«^ pessimisten gelijk hebben gekregen. De wereld heeft tenminste ingezien, dat regcoxing en volk van Duitsrhlnruf gceu hinderpalen voor 1 1 -TStel van Bur* po» ormen. he opvattingen berichte*. DE CONFERENTIE TE GENUA. Het vertrek der Franscbe delegatie. Genua, 20 Mei. (Havas). Berthou en Col- rat en de andere Fronscha afgevaardigden zijn om vijf minuten voor elven vertrokken, uitge leide gedaan door Facta en Schanzer. Op het oogenblik van vertrek ontving Barthou een praohtigen ruiker bloemen in de Italiaansche en Fransche kleuren, waarop handgeklap en kreten „Leve Frankrijk" volgden. Het vertrek der Duitschers. B e r 1 ij n 2 0 Mei. (N. T. A. Draadloos). De Duitschers zijn om half tien over Milaan Bazel, Frankfort a/d. Main vertrokken. De Ita- lanen namen zeer hartelijk afscheid van hen. Wirth aan het woord. B e r 1 ij n 2 0 Mei. (N. T. A. Draadloos). In een met bijval ontvangen afscheidstoespraak tot de Italiaansche journalisten, heeft Wirth zich optimistisch uitgelaten over de ontwikkeling der Duitsch-Italiaansche relaties. Over de conferen tie zei hij, dat zij, als alle werk van menscheiv- handen onvolmaakt was. De belangrijkste vraag stukken waren onbesproken gebleven, maar met groote letters aan bet firmament geschreven. Deze groote financieel-politieke en economische vraagstukken kunnen alleen worden opgelost bij een overeenkomst van aangezicht tot aangezicht en men kon slechts overeenstemming bereiken als men zulks wilde. Duitsche opvattingen. Berlijn, 20 Mei. (N. T. A. Draadloos). Loebe, voorzitter van den Rijksdag, beschouwt Ilolinors Berlijn, 2 0 Mei. (N T. Y Draadloos). Het Italiaansche blad mc.i'/t naar nnnlei* ding van 't resultaat der confront!-* vnn Genui* op, dat Lloyd George en Niiti op 't oogenblik in Frankrijk do moest gehate personen van Europa zijn. De conferentie betockcnde het bankroet vnn 't svstocm van Versailles. Tn de Popoio d'Italin wordt vcrklnortl, dot de conferentie gopn concraet of moreel resultaat voor den vrede heef? op l-verd. Aon den hori zont zaten nog steeds dikke donderkoppen. Hei Belgische stendmmt. Brussel, 21 Mei. (B. T. Ad Jaspnr keer de uit Genua teru; H-; hoeft mensrken vrn de krant ontvangen en hen verklaard, dat, wnt het herstel vnn Europa aar. 'ing, ce conferentie niet tot een doel leidde. .Tnrnnr voegde er nnn toe, dat ter Haogschc- bÜeenkomst de Bolj-'^rhe re geering van zins is kre-Mig op to komen voor haar standpimt ten eontion van de eerbiediging der eigendomsrechten, waarbij zich ook de re- georingen van Engeland en Italië hadden aange sloten. Geen onderhoud tusschei Lloyd George cn Poïrcnrd C e r 1 ij n 2 0 Mei. (N. T. A. Draadloos). Naar officieus uit Perijs wordt bericht, zal Lloyd George bij zijn terugkeer nnnr Engeland geef ontmoeting, met Poirca? hebben. Lloyd George's verwelkoming, Londen, 20 Mei. (N. T. A. Draadloos). Men vermoedt, dat vanavond, wanneer Lloyd George aan het Victorie-station aankomt, tus schen de twee- en driehonderd parlementsleden' alsmede een aantal ministers aanwezig zullen* zijn. Men legt er den nadruk op, dat het in den strikstcn zin een welkom zal zijn, woarblj ém partijpolitiek geen rol speelt. Dc ontvangst vnn Lloyd George. Londen, 21 Mei. (V.-D.) Aan Lloyd George viel een merkwaardige ontvangst ten deel, toen hij gisteravond het Victorinstotion be reikte bij zijn terugkeer uit Genuu. Het perron was geheel bezet door dc leden vnn beide huizen van het parlement, zoomede door Chamberlain en do andere ministers, terwijl dc toegangen tot bet station door dichte drommen volk ge vuld waren. Zoo ba de premier verscheen aan de deur van zijn salonwagen, verhief zich een luid gejuich der vereenigde edellieden cn Lo- gerhuisleden. De premier bleef eenige minuten staan en nam de gelukwcnschcn in ontvangst. De eerste, die Lloyd George begroette en hem' de hand reikte, wose de hertog vnn Athol, lord- kamerheer. Hij zeide tot den premier, dot hij den koning vertegenwoordigde cn bracht hem do volgende boodschap over„Mijnheer do eerste minister. Be heb vnn den koning de op dracht ontvongen om u in zijn naam te ver welkomen en de hoop van Z. M. uit te drukken, dat uwe gezondheid niet beeft geleden van uwe moeielijke en langdurige pogingen voor de znnlc van den vrede cn het economische herstel van Europa". De premier was blijkbaar zeer bewo gen, toen hij zijn donk te kennen gaf. Toen hij naar Downingstreet reed met mevr. en mej. Megan Lloyd George, werden den premier g-oo- te ovatiën gebracht. Bij zijn aankomst in zijn officieel depuriement besprak Lloyd George met persvertegenwoor digers de resultaten der conferentie van Genua. Tot den vertegenwoordiger van de Sunday Time» verklaarde hij: Laster en kwaadsprekendheid zijn vonken, lie, als men ze niet aanblaast, vanzelf uitgaan. BOERHAVE. door ROBERT HERRICK. 11 Hst meisje, min of meer beangstigd door *ijn houding, vi oeg verlegen „Zoudt u hier graag willen wonen en voor tieke menschen wil'en zorgen?" „Ik I" riep hij uit en hij lachte spotachtig. f-I k I" Toen ging hij lor gzamer voort: „Het is een illusie, die ik soms heb een droom, niets •dan een droom". Ze glimlachte. Vrouwen luisteren graag naar tiaar de geheimen vnn mannen. V. Toen de zon achter den heuvel verdween ▼iel de koude van den najaarsavond over de kleine piek met de Genezende brond. De witte d.imp steeg dichter uit den poel, de atmosfeer werd doordrongen von een zwavellucht. Nel wees naar den top van de rots, die nog verlicht \Ves door de zon. „Brang me daarheen", zei ze. i-det moeite klommen zij over de rotsblokken •n kwamen toen aan den zuidelijken uitlooper V in den heuvel, aan het eind van de baai, waar j jl« zonnestralen nou «meelden. Het meer lag doorschijnend, wel honderd voet of meer bene den de granieten rots. Het dichte dennenbosch reikte bijna tot het eind van de klip. „V/at een prachtige plaats voor een kampï" riep het meisje, terwijl ze voorzichtig een paar stappen vooruit deed en naar beneden naar het meer keek. De ernstige stemming die over haar was gekomen bij de bron, maakte plaats voor hoar gewone vroolijlcheid. Ze haalde diep adem in deze zonnige lucht vol geuren, die haar zin nen streelden „Misschien zal :k hier eenmaal een hut bou wen", zei haar metgezel, „en bij de oude bron gjon wonen". „U zult bier niet altijd in de bosschen blij ven", gaf ze haastig ten antwoord. „Waarom niet Ik heb gewoond op de grens van de wildernis daar beneden, een paar mijl verder. Daar heb ik met mijn vader geleefd tot hij mij wegzond voor mijn opvoeding". Zij wachtte op wat hij verder vertellen zou, maar de man zweeg. Zijn blik <r1r>r*é naar het Noorden over de golvende bosschen naar de blauwe toppen en de lage bergketen, ook met boomen bedekt, die langzaam hooger werd, en uitliep in een spitse piek, de stille beheerscher van het omliggende landschap. „Ze noemen dien berg Macatawa vader der meren", legde hij uit. „Aan dein anderen kant begint de ongerepte wildernis." In de stilte weerklonk plotseling het knarsen van riemen on meteen zagen zaj een groote boot naderen vol werklieden. „Daar bdb je de worm, die op weg is naar het bosch de eerste ploeg die uitgezonden wordt om het kamp wat hooger op te slaan voor het werk van dezen winter. Als de sneeuw begint te vallen, knaagt de worm steeds voort, de helling op van den ouden Macatawa." Een kleine wolk van purper en rose en fijn goud zweefde boven den top van den berg, die zicK onbewust van het lot, dat hem wachtte, aan den Wester horizon verhief als een beeld van stille eeuwigheid. Het heele dal daartus- schen met de golvende lijnen der boomtoppen zonk langzaam weg in den avondnevel. Het meisje, ontvankelijk voor de schoonheid en het leven der natuur, fluisterde zacht „Het is toch' een schande dat alles te beder ven", en met een vroolijk lachje voegde ze er bij: „En Oom is het hoofd van die boschwor men. Kolonel Blake is president vnn de maat schappij, zooals u v/eet en daardoor zijn wij aan dit meer gekomen!" „Ja", zei hij kort. „Oom zegt, het land krijgt er een toekomst door, en het zal beschaafd worden." beschaving!" riep hij boos. „Weet u wat dat beteekent Eerst een bende dronken houthak kers, dan een nederzetting als die van ons en dan ziakte en nog erger dan dat." „Dat moet alles aan de beschaving vooraf gaan", zei ze. Ze amuseerde zich met steentjes in het meer te gooien en ze zonder eenig geluid te zien ver dwijnen in Ket donkere water. Haar fijn- gezichtje en smaakvolle kleeren waren het symbool van dien toestand, die men beschaving noemt. De dokter, die met welgevallen zijn scherpen blik op haar liet rusten, kon niet laten dadelijk te protesteeTen. „Verandering, altijd meer verandering, de In diaan, de koopman, de vrije bewoner van het bosch, dan de houthakker, de toerist en zoo gaat het voort I Argwaan, dan vertrouwen, dan wetenschap en dan niets meer. Mythen, dan poczie, dan zaken doen I De genezer aan zijn bron, de priester, de fakir I" Alsof heel die vage opsomming haar weinig belang inboezemde, deed het meisje plotseling een rechtstreeksche vraag: „Waarom bent u teruggekeerd naar de wil dernis?" Plotseling versomberde zijn gezicht Haj gaf geen antwoord. Toen vroeg ze weer, zacht aandringend: „Toe, vertel me waarom?" In de stilte van den wegstervenden dag scheen er iets tusschen hen te komen, dat hen beiden verwarde. De gewone verhouding van dokter en patiënt was voor goed voorbij, er was plotse ling iets anders voor in de plonts gekomen- het stormachtig geheim verbond tusschen man en vrouw I Het meisje sloeg Kaar oogen neer, toen ze den gloeienden blik van den man ontmoette, maar ze herbaalde zacht „Zeg het mij, mijn Genezer I" „Laat ik dat zijn", riep hij. „Dat is het juist uw Genezer de Wilde zooals uw vriendin mij noenU. Maar het meisje, nu wonderlijk voelend haar macht van vrouw, wilde niets hooren van uit vluchten. „Neen!" zei ze met zachten dwang. En toen onder den invloed van haar bekoring, begon hij te vertellen van zichzelf zijn jeugd in de nederzetting een kleine plek in de wil dernis. Zijn vader was koopman en dokter, min of meer chirurg ook, en hij koesterde groote plannen voor zijn zoon. Toen hij achttien was, werd hij weggestuurd om opgeleid te worden voor het vak van zijn vader. Vol ijver, ondanks vele bezwaren van geldgebrek en slecht onder legd zijn, bezocht hij achtereenvolgens de school, de universiteit, het ziekenhuis, eindelijk ging hij zelfs een poos naar het buitenland. „Ik was vast besloten om een groot chirurg te worden, net als de mannen van wie ik ge leerd had. De koopmanszoon uit de wildernis zou beroemd en gezocht worden en hoog be taald voor zijn diensten." - Het meisje knikte. Ze voelde voor die soort verhalen van een eerzuchtige jeugd. „Daarom hebt u mij kunnen helpen I" „En daardoor had ik de instrumenten van mijn vak bij de hand." „Maar waarom hebt u het opgegeven toen u al zoo ver gekomen was?" De wenkbrauwen von den dokter trokken san men. „In de eerste plaats omdat ik tot de ontdek king kwam, dat het doktersvok eigenlijk handel was een middel om geld uit de menschel* te slaan." Hij zag haar verbazing en begon nu zoo dui* de lijk als hij kon uit te leggen hot modernel systeem van genezen aan universiteiten, in hospitalen en in de particuliere praktijk al deT valsche voorwendsels en kwakzalverij; de enor«# me sommen, die in rekening werden gebrachtj de bedotte rij van het beroep. TJk hod er schoon genoeg van", zei WJ, „eH het was me niet mogelijk mijn uithangbord udfé te hangen". In dien tijd dat zijn impulsieve koppige jeugd zich verzette tegen de koopmons-manier vap genezen, die hij in elke operatie zag, deed hij, in een hospitaal een geweldige infectie op ent was langer don een jaar gevaarlijk ziek. Het vei* gif, dat door zijn heele lichaam ging, zoog}, langzaam zijn leven op en verdoofde zijn geestv1 Het meisje gaf een lichte kreet van medelij* den. „Het eind was, dat fle in leven bleef, zwak en zonder een cent", zei hij. „Maar dat was he%> ergste niet!" (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1