iiSiiii met inbegrip va® tem imm mm HF. Middenstand LIPS' SAFE-INRICHTING IMAIS11 „L'llllllELLE" Est-, Thes- enönfbijtssrv'szen DE EEMLANDER BUITENLAND. BINNENLA NÖT «UI«B:WT AWEKSFOgRT. fOLOÜBES 8.15 JJFT DEN OMTREK. B. MIEWEG, Vlasakkerwec? 52d Telefoon 169 fElectriciteit op alle gebied Repireerhll? machines Opgericht 1906 Laagste prijzen WILLEM GROENHUIZEN Het aangewezen adres voor Zilveren Kransen, Takken en alie soorten medailles. FEUILLETON. 20e Jaargang No. 277 mwtEHOtSPUIS pa port f X—, pet week (met cratij wrekerin* Itzen ongelukken) f (UT*. elzonderUjke Dummers CAS. AMERSFOQRTSGH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER» J. VALKHOFF. 8UREAU: ARNHEMSCHE POORTWV TTI INT 61X Woensdag 24 Mei 1922 bewijsnummer, elke icgel meer 1 0.25, dienstaanbio* dingen en Llctdadlgheids adveitcnticn voor de belft der prij» Voor handel en bedrijf bestaan teel «oordeelige bepalingen «oor het advertecren. Ecm circulaire. bevattende da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden- Berichte*. DE DU1TSCHE SCHADELOOSSTELLING. De bankiersconferentie. Berlijn, 2 3 Mei. (N. T. A. Draadloos). Minister Hermes zal de besprekingen te Parijs Onderbreken en op 25 Mei naar Berlijn terug- keeren. Volgens de Chicago Tribune zouden de onderhandelingen over de kwestie der schade loosstelling pas na de bankiers-conferentie yorden hervat. Vandaag zijn de voorbereiden- Ie besprekingen van de bankiers-commissie be- fonnen. P a r ij s, 2 3 Mei. (B. T. A.). Pierpont Mor on is hier hedennamiddag uit Londen aange komen. DE IERSCHE KWESTIE. Londen, 23 Mei. (N. T. A. Draadloos). f)e regeering van Ulster heeft in de vroege och tenduren van heden 1500 Sinn Fciners gear resteerd te Belfast en in andere deelen van Noord-Ierlond. Er zijn vele welbekende leiders onder. Naar wij vernemen, zullen de mennen in interneeringskampen worden geplaatst en streng bewaakt. De ramp met de Egypt. Londen, 2 3 Mei. (N. T. A. Draadloos). De Egypt, die Zaterdagavond door aanvaring zonk, had, naar gemeld is, goud en zilver aan boord ter waarde van meer dan een milliocn pond sterling; het was een der kostbaarste ladin gen sinds het einde van den oorlog, die naar Indië werden vervoerd. Er zijn geen overleven den meer van het schip gevonden. Tol van daden van ridderlijkheid worden gemeld bij de ver schrikkelijke tragedie. Een merkwaardig voor beeld was dot van een der zeelieden, die een reddingsgordel om zijn middel had; op het punt om in zee te springen, bemerkte hij ren hulpe- looze vrouw; hij reikte haar den gordel over en deze daad van zelfopoffering kostte den man het leven De werkloosheid in Denemarken. Het aantal ingeschreven werkloozen vermin derde, volgens een Kopenhaagsch bericht, de afgeloopen week met ongeveer 5000 tot 54.932 tegen 62.000 in dezelfde periode van het vo rige jaar. Het huwelijk van koning Alexander van Zuid-Slavië. P a r ij s, 2 3 Mei. (B. T. A.). De Zuid-SIavï- sche delegatie deelt mede, dat het huwelijk van koning Alexander, dat op T Juni zou plaats hebben, in verband met de ziekte van prinses Elisabeth van Griekenland tot 8 Juni is uitge steld. Scheepsrampen. Uit Rcikjavik wordt bericht, dat bij een e; kaan aan de kust van IJsland 5 visschersvaar- tuigen verloren zijn gegaan. Zij hadden een ge zamenlijke bemanning van 50 man, die waar schijnlijk allen verdronken zijn. De Staatscouiant van 23 Mei bevat o.a. de volgende kon. besluiten bij het departement van arbeid bevorderd tot referendaris Mr. G. Jansen, thans hoofdcom mies, tot hoofdcommies R. G. Wolf en J. Ro bin, beiden thans commies benoemd tot registratie-ontvanger te Veghel C. J. C. de Haan, thans te Enkhuizen, tot in- iAMEGRACüT k 4. TElf?si9G'J 15/304 Deposito-Rente: specteur der registratie te Assen B. J. Roze, thans te Heerenveen aan den Reserve-Officier van Gezondheid der 2de klasse M. J. Zaayer, van het personeel van den Geneeskundigen Dienst der Landmacht, op het daartoe door hem gedaan verzoek, als zoo danig een eervol ontslag uit den militairen dienst verleend. Koninklijk bezoek aan den Helder. Naar het „Vad." verneemt zal de Koningin den Helder bezoeken bij gelegenheid van de ont hulling van het Marine-monument, welke ver moedelijk einde Augustus of begin September zal plaats hebben. Vliegtocht Minister Van Dijk. De Minister van Oorlog heeft Maandag te Soesterberg een vliegtochtje" van een half uur in den omtrek gemaakt. Hij was opgestegen met den luitenant Koppen. Ook de secretaris-generaal van het Departe ment van Oorlog Mr. Woltmnn, en de adju dant van den Minister, Kapitein van den Gene- ralen Staf Carstens, die den Minister vergezel den, zijn opgestegen. DE HAAGSCHE CONFERENTIE. B. en W. van Den Haag hebben besloten, het feit, dat de internationale conferentie tot recon structie van Europa Den Haag als vergader plaats heeft uitgekozen, op luisterrijke wijze vieren. Het zal de verschillende delegaties op feestelijke wijze ontvangen. DE TABAKSWET. De Minister van Financiën brengt ter kennis van belanghebbenden a. dat ieder, die op T Juni T922. voor zich zelf of voor een ander, elders dan in entrepot ruwe tabak in zijn bezit heft, of na 1 Juni T922 ruwe tabak, die vóór genoemden do turn hier te lande is verzonden, in zijn bezit verkrijgt en niet de aanvraag voor eer.e bedrijfsvergunning als handelaar in ruwe tabak of als fabrikant heeft ingediend, daarvan uiterlijk op den eerst- volgenden werkdag schriftelijk aangifte heeft te doen bij den ontvanger der accijnzen, onder wiens kantoor de tabnk in voorraad was of in geslagen is b. dot ieder, die elders flan in entrepot of in een pond, waarin het bedriif van fabrikant wordt uitgeoefend, op T Juni TQ22 voor zich zelf of voor een ander, tol verbruik bereide tabak ten verkoop in voorraad heeft of na T Juni 1922 tot verbruik bereide tabak, die vóór genoem den datum hier te lande is verzonden, ten ver koop ontvangt, daarvan uiterlijk op den eerst- volgenden werkdag schriftelijk aangifte heeft te doen bij den ontvanger der accijnzen, onder wiens kantoor de tabak in voorraad is of inge slagen wordt. Voor de aangifte van de tot verbruik bereide tabak zijn ten kantore van de ontvangers der sccijnzen aangiften kosteloos verkrijgbaar. Hij, die, volgens de wet tot aangifte gehouden, zijne verplichting niet of niet volledig nakomt, of eene onjuiste opgaaf doet, wordt gestraft met geldboete van ten minste honderd en ten hoogste duizend gulden. Inlichtingen betreffende de hierbedoelde aan giften wórden door de ontvangers der accijnzen verstrekt. Jhr. mr. R. Sandberg. -J- Te Arnhem is in den ouderdom van 86 jaar overleden jhr. mr. R. Sandberg, oud-advocaat- generaal bij het Gerechtshof te Arnhem. De loonen der grondwerkers. Dc Algemeene Nederlandsche Grondwer- kersbond heeft aan den Bond van Patroons- verecnigingen en den Ned. R.-K. Bond van Bouwvnkpatroons^ verzoc11, vóór Zaterdag 27 dezer alsnog te antwoorden op de vraag om den» titel van het arbeidsconiraci te wijzigen in „Contract voor Bouw-, Grond- en Waterwer ken", opdat de gelegenheid geopend worde voor den Neaerl. ^annemersbond om deel uit te maken van de gecontracteerde partijen, en tevens om de derde categorie loonen der arbei ders uit liet contract te doen verdwijnen. Daar de Grondwerker: bond op 28 Mei over de laatste voorstellen der patroons heeft te beslis sen, acht hij het van belang, van de patroons- besturen vooraf te vernemen hoe deze daarom trent hebben besloten. WORMERVEER NIET FAILLIET VERKLAARD. Op het verzoek van de Amstordamsche Bank om de gemeente Wormerveer failliet te verkla ren, heeft het Gerechtshof te Amsterdam heden afwijzend beschikt. Dc Vadermoord in de 2c Oosterparkstraat. De Vierde Kamer der Rechtbank te Amster dam veroordeelde de 53-jarige vrouw A. P. H. van der P., huisvrouw van der Sch., die in een dronkomans rusie in den namiddag van den 20sten November T92T haar voder met een mes doodstak, tot 2 inar gevangenisstraf met aftrek van preventieve hechtenis. De eisch was drie jaar gevangenisstraf. Verdediger was Mcj. Mr. Gerdo Veth. ëen jaar vast zes maanden opzegt?!ag 4 '/a °/o ?en dag 3l:aaio Uit de cartonindustrie. Aan de stakers der cartonfobriek N.V. Beu- kema en Co. te Hoogezand is bekend gemaakt, dat ze zich schriftelijk ter hervattting van het werk vóór 24 Mei kunnen aanmelden op voor waarde van 6 X loonsverlaging, zooals voor de staking is medegedeeld. Die zich niet aanmelden blijven wegens con tractbreuk ontslagen. ARBHDSVOORWA ARDEN BOUWVAKKEN. In de huishoudelijke zitting van het te Arn hem gehouden congres van den Algemeenen Nederlandschen Bouwnrbeidersbond, werd het aanood der patroons in zake de arbeidsvoor waarden besproken. Naar „Het Volk" verneemt, is het patroons- voorstel met algemeene stemmen verworpen. ifrattf CAND!DAATSTELUNG~VOOR DE TWEEDE KAMER. De ingeleverde ccndidotcnlijstcn. Ten Stadhuize te Utrecht zijn heden de volgende Candidatenlijsten ingeleverd voor dc a s. verkie zing van leden voor de Tweede Kamer op Woensdag 5 Juli e.k. in den kieskring 13 (Utiecht). Plaltclandersbond (L.) 1. A .Branu te Hekelingen. 2. C. Vervoorn te Utrecht. 3. C. Wolmerslett, Ouderkerk a.d. Amstel. 4. J. Barendregt te Amsterdam. 5. Joh. Michielen te Bodegraven, 6. L. JB. van der Slikke, Zwijndrecht. 7. J. W. Bos te Lonncker. 8. C. in 't Veld, Amstr-l-Ommen. 9. E. Huysmon, Vlaordingen. 10. F. C. Zonnevijlle, Axel. Plattelandersbond (R.) 1. A. van der Hoven, Altlasserdam. 2. H. J. Doude van Troostwijk, Nicuwer- sluys. 3. A. H. Tli. Kortlang, Ermelo. 4. D. J. Dees, Ter Neuzen. 5. C. H. van den Berg, Wissekerke. 6. H. W. Elferich, Rijswijk (Z.-H.). 7. M. M. Dijkstra, Doezum. 8. J. Schneider, Rijsoord. 9. A. H. Verwey, Berkel-Rodenrijs. TO. J. Voctberg, Akkrum. BILLIJKE PRIJZEN. I »n'-es<faal39.. Te!. 4' 2. Middenstands Bond, T. Abraham Stualman, A'dam. 2. M. van der Hout, Naaldwijk. 3. B. Niewolk, Amsterdam. 4. S. Postma, Emmen. 5. G. J. Bokhorst, Amsterdam. 6. A. E. van Braam Houokgeest, geb. Schroot, den Haag. Lijst „Ter Hall". 1. H. Ter Hall, Rijswijk. Z.H. 2. Dr. G. J. Wychel, Hilversum. 3. A. S. J. Fcrmnndes, den Haag. 4. P. Goedhart, den Haag. 5. M. Joels Jr., den Haag. 6. J. van Gelderen, Boskoop. Herv. Gercf. Staatspartij. T. T. A. Hagen, Amsterdam. 2. Ds. A. C. G. den Hertog, Rotterdam. 3. A. W. de Leeuw, Hogestein. 4. L. J. C. Spoormnn, den Haag 5. Dr. J. J. Woldendorp, Groningen. 6. G. Nieuwenhuysen, den Haag. 7. A. J. Te Loo,Delfstrahuizen. 8. B. Renooy, den Hang. Middensfands-Unie. 1. A. T. L. Foubel, den Haag. 2. P. W. Schnrr'oo, den Haag. 3. B. H. Vos, den Haag. 4. J. Frijda, Utrecht. 5. J. H. Rippe, Delft. 6. Ph. S. de Laat de Konter, den Haag. 7. J. L. de Koning, geb. v. Arkel, Bergen. 8. V. A. Scheltema de Heere, geb. Sannes, don Haag. 9. J. C. Ramoer, den Haag. 10. K. K. Douw van der Krap, Dordrecht. Vrijheidsbond. 1. Prof. mr. van Gijn, den Hang. 2. Mr. A. G. A. Ridder van Rappord, TieL 3. Mr. dr. R. J de Visser, Arnhem. 4. C. C. de Gelder, Amersfoort. 5. Dr. J. van den Hoeven, Eefde. 6. Mr. P. C. Fclix, geb. de Boer, Arnhem'. 7. H G. van Everdingen, Tcrborg. 8. H. van Biema, geb. Hijmans, den Haag*. 9. P. Gravin van Heerdt tot Evcrsberg, geb. Quarles van Ufford, Blocmcndool. 10. Jhr. J. C.Mollerus, Bloemendaal. Clir. Sociolc-Partij. 1. A. R. van de Laor, Gendringen. 2. J. van Dorp, Gendringen. 3. J. H. Fricke, Leeuwarden. 4. R. van der Brug, Gouda. 5. J. Jansen, Leeuwarden. 6. D. E. Deetman, Middelburg. 7. A. J. Rotteveel, den Haag. 8. G. Voes, Velsen. 9. D. Teunissen, Hilversum. 10. C. D. Cramer, Utrecht Vrijzinnig-Democraten. 1. Mr. H. P. Merchant, Scheveningen. 2. Mr. B. Bakker, geb. Nort, Groningen. 3. Mr. P. J. Oud, den Haag. 4. Th. M. Ketelaar, Amsterdam. 5. F. E. H. Ebels, Nieuw Beerta. 6. P. Nolting, Amsterdam. 7. D. Kooiman, Purmerend. 8. H. B. Berghuys, Utrecht 9. J. J. T. Spaargaren, Aartswoud. 10. J. Kooiman, Amersfoort. Chr.-Historische Unie. lste lijst 1. Dr. C. W. Th. Baron van Boetzelaer van Dubbeldam, de Bilt. 2. Jhr. dr. J. W. H. Rutgers van Rozenburg, Beam. 3. Dr. H. J. Lovink, don Haag. 4. Jhr. mr dr. van Lennep Heemstede. 5. H. van Boeyen, Voorburg. 6. Kr. Timmers, Klundert. 7. Jhr. W. Roell, den Haog. 8. J. Knoppers, Meppel. 9. P. J. Nohuyzen, Utrecht. 10. Jhr. G. J. A. Schimmelpenninck, Rhenen, Chr.-Historische Unie. 2de lijst 1. Mr. J. Schokking, Leiden. 2. Jhr. mr. D. Je Geer, Arnhem. 3. Dr. J. Th. de Visser, den Haag. 4. J. R. Snoeck Henckomons, Scheveningèn. 5. J. Weitkamp, Stad Hatdenberg. 6. B. J. Gerritson, Rotterdam. 7. J. A. Bakker, Menaldun- 8. Mej. mr. C. T. Katz, Amsterdam. 9. J. M. Kryger Jr., den Haag. 10. H. W. Tilanus, den Huag. Roomsch-Katholicke Stnutsportij. 1. Mr. A. J. M. Boron van Wijnbergeil^ Utrecht. 2. Mr. J. R. H. van Schaik, den Haag. 3. J. G. Suring, Manrsscn. 4. G. Bulten, Voorhout. 5. L. T. J. M. Baron van Voorts tot Voorts^ T wello. 6. C. Kniggc, Wilnis. 7. P. J. J. Hazcvoet, Amstcidam. 8. P. H. J. Stocnhoff, Banm. 9. S. C. C. Bronsveld, geb. Vitringo, Hooni 10. L. A. M. van Basten Batenburg, Lichtend voorde. Nieuwe Kath. Partij. 1. W. J. B. van Liemt, Haarlem. 2. Mr. J. A. Swor.e. 3. Dr. A. M. L. Kervel, den Hang. 4. Dr. C. M. van der Pijl, den Haog. 5. Jhr. J. Th. Ailing van Geusou, den Hoog} 6. P. N. J. M. Bolsius, Voorburg* 7. J. Bnrendse, Poeldijk. 8. Mr. P. C. J. Cremer, Uticcht. 9. Mr. G. L. de Vries Tcycns, Amsterdam: 10. J. J. Verburg, den Hang. Democratische Partij. 1. J. E. Heeres, den Haag. 2. B. Holtrop, den Hnng. 3. J. H. Carpcntiér Alting, den Haag. 4. G. J. W. Koolcmon Beyncn, den Hoog. 5. M. S. Wiener, den Haog. 6. R. de Waard, Groningen. 7. K. Brecbanrt, Kolhorn. 8. Th. B. v. Dill, den Hang. 9. H. Th. Tillema, Groningen. 10. C. P. vnn Wijngaarden, den Haag. Pon tie. i Ant. Rev. Partij. 1. V. H. Rutgers, den Haag. 2. T. H. de Monté verLorcn, den Haog. 3. J. van der Molen, Rcnkum. 4. J. Schouten, Rotterdam. 5. C. van den Heuvel, Haarlemmermeer, 6. W. Wornaor, Sasscnheim. 7. M. Jongebreur, Vecnendaal. 8. S. de Vries, den Haag. 9. H. van Andel, de Bilt. 10. L. Adriaanse, Zeist. Socialistische Partij. 1. H. Kolthek, Amsterdam. 2. W. Havers, den Haag. 3. J. Kolthek, geb. Timmer, Amsterdam. 4. F. Kamstra, Blaricum. 5. J. B. Meisner, Amsterdom. 6. G. J. de Bruin, den Haag. 7. W. Gollé, Schicdom. 8. J. H. E. Roebers, Deventer. 9. A. Reitsma, Enschede. 10. Joh. Mooy, Noordwolde. Christen-Democraten. 1. A. P. Staalman, Amsterdam. 2. J. H. Staalman, Helder. 3. H. C. Carton, Amsterdam. 4. L. van den Berg, Assen, 5. H. Visser, Sneek. 6. Alb. Hakvoort, Urk. S. D. A. P. 1. T. W. W. Hugenholtz, Utrecht 2. A. H. van der Hoeve, Utrecht. 3. P. Moltmoker, Utrecht. 4. J. J. Reynders, Utrecht JIWIXII'R DE SEBEZER door ROBERT HERRICK. 13 En Nel Als ze niet in haar eentje volgens het voorschrift ligt te rusten is ze er op uit met haar Genezer. De „Wilde" is de opperbe velhebber van het kamp geworden. Wat heeft Tante een hekel aan hem I Van den dag af, nu Mjna drie maanden geleden, dat Nel zich aan hem toevertrouwde, heeft hij haar geen oogen- blik losgelaten. Die eerste vreeselijke weken na -de operatie, toen Nel scheen weg te zinken in een zwarten poel van zwakte en wanhoop, is hij bepaald bewonderenswaardig geweest. Hij tcheen een onbepaald vertrouwen in zichzelf te hebben, terwijl -wij ons hart vasthielden voor dat arme gewonde kind, met die vreeselijke snede in haar hoofd. (Ik tril zelfs nu nog terwijl ik het schrijf). Maar de „Wilde" wist avat hij deed I Pedanterie noemt Tante het, een vooruitziende blik zou ik liever zeggen, Terwiil wir lilden en beefden, ging hij kalm voort alsof hij alles met God was overeengekomen Zoo bracht hij haar weer terug tot het leven. Het was prachtig, zooals hij haar aan dat vreeselijke noodlot ont trok. lederen keer als hij kwam, scheen hij een geheime snaar bij haar aan te raken en zij re ageerde door een nieuw teeken van zelfbeheer- sching en gezondheid. Toen Nel weer de oude Nel werd met lachen en grapjes en stilletjes ongehoorzaam was aan zijn bevelen, werd hij eenvoudig een tiran. Hij dreigde haar, dat hij haar en de zusters naar een plek verder aan het meer zou brengen en haar daar zou houden tot ze heelemaal beter was. Det deed bij Tante de deur dicht I Giste ren waren ze uren uit om een plek te bezoeken, die ze de Genezende bron noemen. Het was al donker toen ze terug kwamen en Tante, die dapper geworden was door de aanwezigheid van den kolonel begon tegen „den Wilde" over „voorzichtigheid" en „welvoegelijkheid." Nel vond het vreeselijk. „Toe Moeder, laat u dat nu,' en Tante gaf boos toe. Maar eens zullen zij en de Wilde het samen moeten uitvechten, en zoo als je weet Tante kan niet malsch zijn. Maar ik vind, dat ze nu reden heeft om zich te verzetten, want deze man oefent een soort betoovering uit op onze luchthartige Nel. Ze is heelemaal veranderd na haar ziekte, dat komt telkens uit in elk geval is ze ouder ge worden. Meestal is het alsof haar gedachten ver weg zijn. Je weet vroeger was ze altijd zoo jongensachtig. Nu is ze heel ernstig. Het is net of ze leeft in een wereld, die een klein eindje buiten de onze ligt, ze is nooit heelemaal zich zelf behalve als hij bij haar is. Toen ze gister avond binnenkwam lette ze ternauwernood op, dat de kolonel gekomen was, ze bewoog zich alsof ze nog vervuld was van den een of ande ren droom. Depk Je. dathiLJ&ar.. ^einvlped heeft, toen hij haar geest, haar eigenlijke ziel in 2ifn macht had Hypnotisme neen die alle- daagsrhe uitlegging past hier niet. Liefde dan Als dat het antwoord is, dan doet liefde een mensch opnieuw geboren worden. En de invloed van Nel op hem is ook hoogst eigenaardig. Ze heeft hem heelemaal veranderd. Hij is niet lan ger een boer. Zelfs uiterlijk heeft hij een soort waardigheid gekregen; hij loopt rechtop als ze ker van zichzelf. En zijn gezicht, wordt als hij naar haar kijkt, opeens verlicht als het gezicht van een bewonderend krijgsman op een Itali- aansch altaarstuk, of hij heeft de uitdrukking van jemand, die 's morgens een straal van hoop ziet na een nacht van sombere wanhoop. Hij heeft een vereering voor haar, dat is duidelijk genoeg. Vereert onze kleine dikke Nel met haar sterk gevoel voor al de prettige kleine weelden van het leven, een huppelend vroolijk onpoë tisch jong kind 1 Als hij haar liefheeft dan is het de liefde waarvan wij vrouwen altijd droo- men en die wij niet vinden eerbied, veree ring, hoogachting „Misschien laat ik mijn verbeeldingskracht te ver gonn. Het is misschien eenvoudig een ge val van een dokter en een patiënt de triomf van de behendigheid en de vreugde van gezond heid. Het is ten minste niet verder gegaan don een blik, een intonatie van stem een alpha bet, dat alleen een vrouw goed kan lezen. De natuur leert ons. Ik geloof, dat ze zelf niet we ten waar zij naar toe zweven in die aparte at mosfeer waarin ze leven. „Als hij zijn oogen eens sloeg op de dochter van John Graham Goodnow, vroeger presi dent van de Nationale Bank enz., zal hij nog een harden dobber hebben. Van morgen werd de atmosfeer b.v. ruw verstoord toen Ccm Nel toeriep ~7.es Nek het.,was .een geluk, dat die dokter i van jou uit de wildernis geen zaag in zijn be reik had, toen hij je hersenpan moest klieven 1" „De taal van den kolonel is altijd nog al ruw, dat weet je. „Nel kreeg een kleur en keerde zich om zon der iets te zeggen. En de kolonel ging voort „In ieder geval heeft hij het netjes gedaan kind, en we zullen zorgen, dat hij er voor betaald wordt, hij zal er een jaar het heertje van kunnen uithangen I" „Teen gingen Tante en hij aan het overleggen wat ze hem geven zouden. Tante en de kolonel zijn nogal onfijn in geldzaken. Tante zei, dat z« wachten zou, tot de dokter zijn rekening stuur de, en als die „onredelijk" hoog was, zou ze haar terugzenden met een wissel van vijfhon derd dollars. „Maak er duizend van," zei de kolonel. „Het zou je :'n stad vijf maal meer gekost hebben!" „Later kwam het uit. dot Nel een romantisch plan op haar eigen houtje had gemaakt, ze wilde hem het stuk van het bosch cadeau doen waar de Genezende bron is, waar hij zooveel van houdt, cn het noordelijk gedeelte van het meer een koninkrijk „Het hoort aan de houtaankap-maatschappij geloof ik en ze zijn van plan het van den winter onderhanden te nemen." „De kolonel lachte haar uit, maar zei dat ze de bron mocht hebben en nog een 5000 M. er bij, genoeg voor een dokter, die als een hout hakker in een hut leeft. „U kunt het van mijn geld afnemen," zei ze luchtig. „Je Moeders geld," verbeterde de kolonel. Die Goodnows zijn altijd zoo vreeselijk bour geois f „Er wordt een groote tocht op touw gezet het laatste T.naleffect van ons avontuur. De ko lonel heeft het in orde gemaakt. We zullen dó Macatnwa beklimmen en bij het Herten-meer. kampeeren tegen de helling van den berg, waar de houthakkers aan het werk zijn. Ik denk dat „de Wilde" wel met ons mee zal gaan, ofschoon; de kolonel en hij. niets op clkaor gesteld zijn/ De doktor, als aartsvijand van alle beschaving, beschouwt hem natuurlijk alsl iemand, die do natuur r r A. pientot V. C. vn. De laa'. -.ie gr.-tden herfstdagen waren geko^ men. Om het stille water van het Songuishinei meer waren de vlammende boomen verbleekt toti een donker geel en roodbruin, dot overging tot* aschgrauw. Overdag was de Mncatawn ge-j kleed in koninklijk purper cn op den morgenj van „de groote expeditie" was de top bedekt' met een mantel van schitterend wit. Vera Coun-. cillor, die bez'g was allerlei in de kano's to] brengen, die het kleine gezelschap over het; meer zouden voeren, wees naar de witte punt/ „De eerste sporen van den winter," riep zfl vroolijk tegen mevrouw Goodnow. „Ja het wordt tijd, dat we heengaan, ruw ders sneeuwen we nog in." In gedachten had ze prettige visioenen va* de eigen auto van den kolonel met zijn verwar® ming, zijn pluche kussens en nikkelen verfij/ ningen van de beschaving. „Dr. Holden zegt, dat de winters hier prncKc tig zijn," zei Vera ondeugend, terwijl ze ijverig kaviaar en andere lekkernijen in den hoek va<[ een groote mand pakte. (Wordt vervolgd.) j

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1