PAfSAlMOEBIN GERO ZILVER er. ALPACA! DE EEMLANDER" BUITENLAND. PRIJS DER ADVERTEHVlfH Mabstraehting over den Gemeenteraad. 12.75, 10.75, 5.25, 3.50 FEUILLETON. DE GER3EZER A« Jaargang No. *78 i: li, IIII m>pni|t pa 3 maanden voor Arno» "irIUJJ tooi* f UÜ. Idem tones 'pet port J.—. p« wtek (mot *rati« vcrxekerm* *>y. f OJJ*. ilioodrrlgke J MB. AMERSFOORTSCH DAGBLAD Vrijdag 26 Mei 1922 tt DIRECTEUR-UITGEVER. J. VALKHOFF. ARNHEMSCH E ^POORTWAI. TEl INT 61X m 1 4 regel» f LOS et inbegrip van ces bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Lletdadighcids-advcitenticn voor de helf* der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan xeer voordeellgo bepalingen voor het tdverleeren. lietn circulaire, bevattende da voorwaarden, wordt 09 aanvraag toegezonden. f De afdeeling onderwijs vormde Dinsdagavond fbet hoofdpunt van het debat En geen wonderl behalve de regeling van het handwerkonderwijs Jitoch kwam de reorganisatie aan de orde, waar- ^iover in onze gemeente al zooveel te doen is geweest En als we ooit een treurige zitting van [TCmzen gemeenteraad hebben bijgewoond dan is let wel deze. Treurig in velerlei opzicht. Niet jnlleen omdat het onze innige overtuiging is, dat 'ideze reorganisatie ons onderwijs nog meer zal •verslechteren, maar ook omdat uit de stukken en uit de debatten een geest bleek, funest voor Uns onderwijs en funest voor het prestige van pommige machthebbers. De „Lager Onderwijswet 1920" bepaalt in art, 25 dat, de regeling van de schooltijden en van Jde vacanties, het leerplan en de aanwijzing van de bij het onderwijs te gebruiken boeken en d e verdeel in g van de school in klas sen door het hoofd der school worden ontwor pen, na bespreking met de gezamenlijke onder ijzers en door burgemeester en wethouders, na .kennisneming van de bij die bespreking inge diende afwijkende voorstellen, in overeenstem ming met den inspecteur vastgesteld en zoo noo- idig gewijzigd. Het leerplan geeft den omvang van het onder lijs aan en de verdeeling van de leerstof over de klassen. Het moet voorts het aantal uren aanwijzen, dat besteed zal worden aan elk vak afzo nderl ij k, alsmede |ket aantal leerjafen voor elk vak. Nu is het bekende voor-ontwerp reeds ver- jclvenen voor dat het overleg heeft plaats gehad. Pij de reorganisatie heeft men dus zelfs den schijn niet trachten te bewaren, terwijl bij het \andwerk onderwijs min of meer gedaan is, alsof het overleg nog eenig gewicht in de schaal kan leggen. Een en ander is naar onze meening in flagranten strijd met den geest der wet; èn de regeling voor het handwerkonderwijs, èn de reor ganisatie achten wij mitsdien onwettig. Ten stadhuize, waar men het weet cn anderei meeningen blijkbaar van nul en geener waarde acht, waar men toch zijn zin doordrijft tegen de adviezen der aangewezen deskundigen in, lacht men daar natuurlijk om en gaat men stil zijn gang, zoolang de Raad gedwee genoeg is en blijft slikken wat de heeren gelieven voor le zet en.-Zoozeer rekende men binnenskamer op de impotentie van den Gemeenteraad, dat men reeds bij de stukken een leerplan deponeerde vanden directeur van onderwijs. De heer Noordewier, die blijkbaar het belang van het handwerkonderwijs hooger aanslaat en ook het overleg niet geheel wil uitschakelen, kwam daar tegen op. Maar hij liet zich, jammer genoeg, viesjes door wethouder Jorissen in de luren leg gen. Zijn vriend Rekké snapte dat de Rand niet de volledige waarheid te hooien kreeg cn wilde 4 uren voor dat onderwijs vastleggen, maar ook Wj werd omvergepraat. Nu werd er in eens naar dat overleg verwezen, waarvan men zich ten Stadhuize toch geen jota aantrekt. Uit de uitlatingen van den wethouder bleek duidelijk, dat er 2 uur handwerkonderwijs zal gegeven worden, met of zonder de instemming der hoofden en onderwijzers. Wij weten werkelijk niet, wat meer le vei won deren viel, hierbij en bij de reorganisatie, de luththartiheid, waarmede de wethouder van on derwijs zijn absoluut gemis aan eenig inzicht in deze materie demonstreerde of de ernst, waarmede wethouder Hofland de meest naieve dingen zei, welke hij als even zooveel ernstige waarheden aan den man trachtte te brengen. Geen wonder, dat Mr. Stadig den wethouder var. onderwijs duchtig de les las, maar de neuzen waren, blijkbaar geteld, een cn ander moest wor den doorgejakkerd, opdat de buit kan worden binnengehaald. De heer Kroes sloeg galen in de lucht van bewondering voor de logica van den bevrienden wethouder en wilde desnoods tot 1 uur doorvergaderen, maar de vrienden van het openbaar onderwijs snappen niets en stemden er in toe, dat een zoo belangrijke kwestie zon der behoorlijke voorbereiding en zonder behoor lijk debat werd behandeld. Een eere-saluut in dit verband aan Mr. Stadig*, die warm voor de belangen van het onderwijs opkwam. Mr. Stadig wees er zeer terecht op, dat in hel voor-ontwerp was beweerd, dat de eenheids- school door de wet geëischt en dat later bleek, dat dit onjuist was. Nu is het natuurlijk moge lijk, dat men ten Stadhuize oorspronkelijk die meening aanhing, maar dan hapert er toch ook wel iets aan die bekwame onderwijsleiding, als in zoo'n belangrijke kwestie gefaald wordt. En hoog tijd wordt het, dat de Raad eens vraagt, wie hier de verantwoordelijke menschen zijn. Want de Amersfoortsche onderwijsleiding wordt in de kringen van het onderwijs verre van bewon derd endatonsonderwijs de laatste jaren zoo hard achteruitgaat, wordt voor een niet gering deel aan die leiding ge weten. En dat de Gemeenteraad zich maar steeds die leiding laat aanleunen maakt den leden mede verantwoordelijk voor de verknoeiing van da' onderwijs. Dat geldt nu hier geen principes of kwesties van meer of minder, zooals wethouder Jorissen zoo gaarne beweert, maar is eenvou dig het gevolg van het laten botvieren van de lusten tot het importeeren van zoogenaamde nieuwigheden, die de gangmakers van dat nieuwe met een soort van aureool van moderne des kundigheid moeten omgeven, maar waarin wij niets anders kunnen zien dan vulgaire reclame makerij, waarbij het belang van het onderwijs niet geteld wordt. Après nous le déluge, schijnt het devies dezer raadgevers. En wonneer thans reeds door van elders gekomen onderwijzers wordt geconsta teerd, dat ons onderwijs ver achter staat bij dat in andere plaatsen, dan mogen we wel zeggen: Wee ons onderwijs I Want wel schijnt het de bedoeling te zijn de eenheidsschool in te voeren, in dien geest, dat van eenige keuze der ouders absoluut geen sprake zal zijn. In dat opzicht was het voor-ontwerp tenminste oprecht, maar het definitieve ontwerp heeft dit punt verdoezeld, Wij althans hebben daarin een mildere opvatting gelezen en zelfs thans verklaarde ons een Raads lid, dat van de noodlottige dooreenmenging der leerlingen, niets zal komen. Maar wethouder Jorissen heeft andere klanken laten hooren, waar uit wij moeten opmaken, dat de toelichting van het voorstel misleidend was door het verzwijgen van de juiste bedoeling. Het tusschen de regels doorlezen is ons niet gegeven, dat diplomalen- gedoe verfoeien wc met geheel ons hart. En a's 3. en W. hun stukken werkelijk in die richting bewerken, dan zien wij daarin absoluut onjuiste voorlichting, daar zij zeer wel weten, dat het gros der merischen leest, wat er staat cn niet wat er ook uit gelezen kan worden. Het kon dan ook niet andere of menigeen moet door de mon delinge toelichting van wethouder Jorissen zijn ontnuchterd en zelfs moet het moeilijk vallen hier nog aan onbewuste misleiding tc denken. Wat nog van de debatten te zeggen. De heeien Boas en Stadig hebben het voorstel met klem bestreden en waren in hun argumen tatie zeer ad rem. Maar de onbenulligheden van wethouder Jorissen en van zijn col lego Hofland deden het peil van het debat aanmerkelijk dalen. Hel stoomsysteem der opleidingsscholen veroor deelde de eerste met een beroep op de 40 pet. leerlingen die het onderwijs op de H. B. S. niet kunnen volgen. En de laatste wilde, dat alle leer lingen desnoods naar de H. B. S. kunnen. En dan die edele wedloop tusschen de scholen onderling, welke de wethouder van onderwijs reeds voorzag I Mogelijk zog hij ook reeds in de toekomst reclameborden aan de scholen, bijv. Je adres. Het beste en goedkoopste in gebruik I Meer van die enormiteiten zouden we uit de debatten op kunnen visschen, de heeren vreesden blijkbaar niet, zich belachelijk te maken f Het woord is nu aan de ouders I Een stevige actie bij Ged. Staten kan misschien nog iets uitwerken en andersbijzondere scholen zijn er in de gemeente ook en er kunnen er nog wei een paar bij. Dan zullen we eens zien of de woor den van wethouder Jorissen zoo gewichtig zijn, dat de vrije keuze der oudere niet erkend kan worden. En dan nogmaalsWee ons onderwijs I Er was een tijd, dat we er Irotsch op waren de tijd is misschien niet verre meer dat we er ons voor zullen schamen. Politiek Overzicht. Door de Daily Mail worden de bewoordingen afgedrukt van een zoogenaamd Duitsch-Russi- sche militaire overeenkomst. Deze tekst is ont leend aan het Parijsche blad Eclair. Men herin nert zich, dat van Duitsche zijde het bestaan van een dergelijk verdrag meer dan eens is ge loochend. Een onder Northcliffc-blad, de Ti mes, had achter de z.g. onthulling aanvankelijk een vraagteeken gezet, maar thans zegt deze Engelsche krant, dat zij de onthulling kan be vestigen. Het spreekt vanzelf, dat deze onsmake lijke historie een vinnige perepolemiek heeft uit gelokt; de Duitsche bladen doen talrijke atta ques op de Engelsche organen, die met het sen- sationeele bericht zijn gekomen. Van de Duitsche kranten is wel de kritiek der Frankfurter Zei- tung een der meest belangrijke oordeelvellingen te dezer zake; het blad vindt het door en door jemmer, dat de talrijke lezers der Engelsche bladen op zoo misleidende wijze worden inge licht en zoodoende het wantrouwen jegens Duitschland wordt gevoed en bestendigd. De zaak vindt het blad zou belachelijk zijn, wanneer de gevolgen ervan niet zoo ernstig wa ren. „Waar rook is, is ook vuur", zegt een En gels ch spreekwoord. Althans iets bleef bij de lezers hangen en werd gemeengoed van de En gelsche publieke opinie. Het doel van deze systematische bronnenvergiftiging acht de Frank furter tweeledig: er moet door worden bewerkt, dat Engeland zich voegt naar de tendon zen der Fransche machtspolitiek on Hat Lloyd George's politie op binnenlanckrh-politiek gebied er door wordt bemoeilijkt. Het onjuiste bericht van Wickham Steed, den Times-correspondent te Genua, volgens hetwelk de Engelsche eerste mi nister Barthou zou hebben gedreigd zich van Frankrijk te scheiden en toenadering te zoeken tot Duitschland en Rusland had in Engeland fengevolge gehad, dat thans in verband met da vroeger of later komende verkiezingen geen bur gerlijke partij zich aan 't verwijt mocht blootstel- len, dot zij de Engelsch-Fransche entente niet zooveel, ais zij kan, steunt en behartigt, „of schoon", aldus voegt de Frankfurter Zeitung hieraan toe, „de Engelschen, die hun verstand gebruiken, heimelijk zeer wel ervan verzekerd zijn, dat zulks de Engelsche politiek door de houding van Frankrijk blikslagere moeilijk w - dt gemaakt." Het blad wijst er verder op, dat de tegen Duitschland gerichte verzinsels in vrucht- bare aarde vallen. En in zoo'n geval bont een schaarsch en kort démenti niet. In de politiek hebben de leugens lange beenen. De Frankfur ter schrijft letterlijk: Onze wederparHjders zijn hardnekkiger dan wij en deinzen er niet voor terug zooals blijkt uit het optreden van Daily Mail en Times telkens weer voor den dog te komen met hun laster. Hier moet de officieele persdienst rekening mee houden. Het is inderdaad zoo, als onze Londensche correspondent onlangs heeft gezegd: de praatjes omtrent een Duitseh-Russische mili taire conventie kunnen niet vaak genoeg worden tegengesproken. Eenvoudig vost te stellen: „Es ist nicht wohr" zal weinig baten. Het blad zegt, dot0het bewijs moet worden geleverd, <lat het niet waar kan zijn en dat cr sprake moet zijn van een vervolsching. Wat den tekst, die de Eclair en Daily Mail brachten, be treft, zou dat stellig niet moeilijk vallen. De leek al begreep dadelijk, dat menig brokstuk van den tekst in een werkelijke conventie van dezen aard er anders uit zou moeten zien. Dc Frankfurter wenscht, dat het Duitsche Presseomt tegen den laster den vijand niet alleen met don naam Anspach optreedt; de internationale ophit- B. r»!EWEG, Langestraat 39 - Tel, 4621 singspers was er als de kippen bij geweest oin te beweren, dat het geval-Anspach door dc Duitschers als camouflage op touw was gezeL Het Duitsche blad besluit in dit verband don ook: Neen, een zakelijke weerlegging is nood zak e'ük cn wel thans noodzakelijker dan ooit. Het verdrag vnn Rapallo moge goed of slecht zijn, in elk geval is het voor onze vijanden een middel geworden om ons aan te vallen. De rijkskanselier cn de heer Rather.nu, die te Genua, rekening houdende met de conferentie, wellicht niets mochten uitlaten, mogen daaraan denken, wanneer zij eerlang verschijnen voor den rijksdag of in de commissie voor biritenlandsche zaken. Het komt erop aan om helder en duidelijk te bewijzen, dot het Duilsch-Russische ver drag geen werktuig ter bedreiging, maar een instrument voor den vrede is en wel ten bate van heel de wereld. IWIchiea. DE CONFERENTIE TE GENUA! De Russische delegaties B e r 1 ij n, 2 4 Me i. (W. B.) Naar de binden melden, is het lid der Russische delegatie te Genua Litwinof uit Genua te Berlijn aangeko men. Krassin wordt dnnr rog in den loop dezer week verwacht, terwijl Tsjitsjerin's vertrek 'lit Genua vertraagd is. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. De internationale lecning voor Duitschland. Londen, 24 Mei. (N. T. A, Draadloos). De eerste bijeenkomst der finoncieele deskundi gen, benoemd door de commissie van herstel ter overweging van de mogelijkheid ccner inter nationale leening voor Duitschland, had heden te Parijs plaats. De voornaamste leden van het comité, die alleen als financiers aanwezig zijn en in geen verband ètaan tot de regeeringen hun ner landen, zijn Sir Robert Kindereley (Groot- Britannië), Seydoux (Frankr-k), Pierpont Mor gan (Ver. St.), mr. Vissering (Nederland) en dr. Bergmann (Duitschland). De conferentie van bankiers. P a r ij s, 2 4 Me i. (B. T. A.) De commissie van herstel publiceert een communiqué, waarin wordt medegedeeld, dat dc commissie, beiast met het bestudeeren van het vraagstuk inzake het opnemen van een buitenlandsche leening door de Duitsche regeering, heden is bijeengekomen Nadat dc voorzitter Delacroix de gedelegeerden had verwelkomd, besloot de commissie, dat de besprekingen strikt vertrouwelijk zullen zijn en dat de te publiceeren communiqués beperkt zul len zijn. De gedelegeerden Sergent, Vissering, Kin dereley en Pierpont Morgan gaven achtereen volgens een uiteenzetting van de punten, die li. i. bij de behandeling van dit vraagstuk van het meeste belang zijn. Bergmann begon een over zicht tc geven van de onderhandelingen, die op het oogenblik tusschen de commissie van her stel en de Duitsche regeering worden gevoerd, in den loop warvnn hij mededeelingen deed om trent den tegenwoordigen budgelairen toestand van Duitschland. De naderende vervaldag. B e r 1 ij n, 2 4 Mei. (W. B.) De besprekingen van den rijkskanselier met de coalitiepartijen zijn gisteren voortgezet. De partijleiders bleken inzake de schadevergoeding het standpunt van den kanselier te declen cn het eens te zijn met de instructies aan Hermes. Noodlottige J>o!sing tusschen Duitsche oorlogsschepen. B e r 1 ij n, 2 4 Mei. (W. B.) In den nacht van 23 op 24 Mei heeft nabij Sassnitz bij een ma noeuvre der Duitsche vlort ccn botsing plaats gehad tusschen hc-t slagschip Hannover en de> torpedoboot S. 18. De boeg vnn de torpedoboot werd beschadigd. Tien leden der bemanning .veiden gedood. Ontploffing in ccn dynamic ifnbrick. Schlebusch (bij Keulen), 2 4 Mei. (W.- B.) Hedenmorgen had in de dynnmietfabriek Schlebusch een ontploffing plaats. Vijf arbeiders vereen gedood en één licht gewond. De oorzaak kon nog niet worden vastgesteld. Poofc\ ventitf4 OPPER-SILEZIË. Warschau, 24 Mei. (B. T. A.) De scho Kamer heeft de Duitsch-Poolsche conv inzake Opper-Silezië geratificeerd. DE IERSCHE KWESTIE. Londen, 24 Mei. fP.) Om'rent den loo4 stand in Ierland verklaarde Chamherlnin in he€ Lagerhuis, dot de regeering geen mededeeb'r«'.'-,rp kon doen, vóór zij een onderhoud had gehad met de vertegenwoordigers van de voor'oo^ pigo regeering, die morgen te Londen zouden komen. Op 29 Mei zou een uitvoerige verkla- ring over den toestand worden afgelegd. Londen, 24 Mei. (R.) Ecrnslige onlustefl hebben gisteren te Belfast plaats gehad, toert' een aantal arbeiders naar huis terugkeerden.] Er werd hevig op hen gevuurd, woarbij gebr-ild' werd gemaakt vnn boninien, geweren en revol vers. Dc menigte word door een paniek oop-"4- grepen en nam in allcriil de vlucht. De politiof cn de troepen benn» woordden het vuur met machinegeweren cn wisten het tot zwijgen to brengen. Tot dusver zijn drie personen gedood en twintig gewond. Londen, 2 4 Mei. (R.) De toestond in Ier* land blijft zeer ernstig. Groote bezorgdheid' hecrscht te Dublin. Dcor verdere arrestaties 'nf' Ulste. van leiders van 't I schc rcpublikeinscb.o leger is 't totaal op 348 gebracht. Griffisli cn Duggan gaan vanavond naar En-' geland om met Churchill to praten over dc schikking tusschen de Vrijstuters en dc Sinu Feiners. Collins volgt later. Spaansch stoomschip vergaan. Valencia, 24 Mei, (B. T. A.) Het stoom schip Cobra heeft in den Atlnntischen Oceaan schipbreuk geleden. Het schip had een loding sinaasappelen aan boord. Nadere bijzondorheden ontbreken. Eucharistisch congres- Rome, 2 4 Mei. (B. T. A.) Vanmiddag is het eucharistisch congn-plechtig geopend. Do deken van het Heilige College heeft de conn gressistcn non den paus voorgesteld ch zcide: Op de eerste ploats vnn die dingen, die wij moeten afsmeek en, staan de eenheid cn dc lij delijke burgervre de, w.-.ai aan dit geteisterd© Europa zoozeer behoefte 1 cc ft, opdat de wcdcr- zijdsche hartstochten en jolocrschheden kunrert bedaren. Wij zullen die eerdracht nfsmeeken voor olie volken, die, wel! e vnn de katho lieke gemeenschap zijn afgesneden, inbegre pen, opdot deze eindelij!' één enkele kudde on der één enkelen herder zullen vormen. Rome, 2 4 M e i. (B. T. A.) In ccn toespraak tot de leden van het eucharistisch congres wee» de paus op dc noodzakelijkheid van den vrede, die de eerste voorwaarde is voor elk sociaal herstel. Italië cn Rusland. Rome, 2 4 Mei. (B. T. A.) Vandaag werd het Iialiuansch- Russische handelsaccoord onder teekend. De Oostenrijke the kabinetscrisis. Wc en en, 2 4 Mei. (B. T. A.) Kanselier Schobcr kondigt het ontslag nnn van zijn kabinet in verband met de uitspraak van 't par lement, dot het crcdictontwerp heeft verwor pen. Met conimunistcn'-proccs tc Rcvnl. R e v a 12 3 Mei. (B T. A.). Heden is hict het communistenproces begonnen, woarbij 115 communisten betrokken zijn. Men verwacht, dal het proces een week zal duren. DE EG7PTISCHE KWESTrE. Een Engelschmun vermoord Kaïro, 24 Mei. (REen Engelsche on- derinspecleur van politie is door revolverscho ten gedood, toen hij vanmiddag per fiets huis waarts keerde. Hel jacht vnn den gouverneur der Philippijncn vermist. Mani 11 a2 4 Mei. (R.). Het jacht van den gouverneur-generaul Leonard Wood wordt reeds 36 uur vermist. Het jacht wetd overvallen door een plotseling opgekomen typhoon. Men ver wacht echter, dot het schip zich tijdig in een haven heeft kunnen bergen. (Een nader bericht gewaagt van de behouden aankomst van den gouverneur). door ROBERT HERRICK. 14 „Hm," snoof mevrouw Goodnow en rilde ,ven. „Laat hij maar bij zijn sneeuw en ijs blij den I" „Nel zou geloof ik v/el graag probeeren boe een winter hier haar beviel." „Nel I" In dat ééne woord werden heel wat verschil- lende gevoelens uitgedrukt argwaan had de overhand. „Vera, denk je Maar wat ze dacht, kon zij niet onder woor den brengen. „Wat heeft het voor nut om er over te den ken, Tantetje," zei de jonge vrouw kalmeerend, maar een slim lachje speelde om haar lippen, terwijl ze weer voortging met inpakken. „Gaat hij mee vroeg mevrouw Goodnow. ^De kolonel heeft hem toch niet gevraagd „Nel heeft het gedaan. Hij zei, dat hij bij ons zou komen aan het Herten-meer hij heeft een pal. 'nt of iets waar hij eerst heen moet." „We zullen den dag na jullie terugkomst ver trekken," was olies wat mevrouw Goodnow zei. De glimlach op het gezicht van de jonge .vrouw breidde zich uit. Voor het oogenblik sprak haar huishoudelijk talent sterker dan al het andere. Ze stond maar gebogen over de groote mand en gaf de bedien den telkens weer order om iets te halen voor ia ar toebereidselen voor het tweedaagsch $»chtjet Daar kwam de kolonel aan met den gids om de kostbare mand te holen. Dik en rood en vleeschig tilde hij de mand met de flesschen zoo voorzichtig en teeder op alsof het een kind was. „Je hebt mijn sigaren toch niet vergeten. Ve ra Waar is Nel riep hij nog uit de ver- „Het is tijd, dat we gaan I" Eindelijk verscheen Nel, een vol uur hadden ze op haar moeten wachten. Ze zog er frisch uit na haar slaap en haar bad, ze neuriede een liedje en in haar oogen flikkerde een dansend lichtje. Zelfs de dikke kolonel, die zat te brom men te midden van al de heerlijkheden, keek met pleirier naar het jonge meisje. „Je ziet er beter uit dan ooit 1" riep hij. „Wat ziet ze er gelukkig uit," fluisterde Vera de moeder in. „Ja," gaf deze brommend toe. Er was in Nel een onzichtbare bron van vreugde. Iedereen die haar zag, merkte het en voelde de warmte, die ze uitstraalde. Ze gaf haar Moeder een kus, wipte vlug de trap af naar de landingsplaats on wist het zoo in te richten, dat Vera en zij in één kano en de ko lonel en de gidsen in de andere gingen met de reusachtige mand met proviand. Ze roeiden met lange slagen, zoodat de kano vlug voortgleed. „O schoonste dag der dagen f" zong ze. Haar vrien<lin, die moeite had gelijken slag met haar te houden, vroeg „Wanneer denk je, dat hij komt „Wie vroeg het meisje zedig. „Och, Nel Nel," plaagde Vera. De jonge vrouw met den scherpen blik' en dé verstandige glimlach, genoot al van een moge lijk liefdesdrama van een klein gedeelte er van zou ze hier in de bosschen getuige kunnen zijn. Maar ioenlwf gezelschap do 'ndlimr van den berg bereikt had, waar midden tusschen de heuvels een klein meer lag als een kom met helder water, was er niemand om hen te begroe ten, dan de eekhorens, die bezig waren hun laatste oogst binnen te halen. Terwijl de kono- nel met een van de gidsen op de jacht ging, hielp de andere man de twee meisjes om de ruwe hut voor den nacht gereed te maken. Als Nel teleurgesteld was, dat ze hoar Wilde niet vond, toonde ze het nietmet denzelfden vroolijken klank in haar stem maakte ze de bedden klaar en beklom ze later op den avond den top van den berg. Onderbond tiw Tejtnisrnck''ls: Persen eaa JTEc««ïco%ers. ETUI's RACKETOLIE IN TSF. SOT IV TIHTI. JOH. V/KM DIJK, H6 Lanaastr. - Tb'. 70 - „VEDER" Terwijl ze haar blik liet gaan over het noor delijk deel van het bosch, zei ze alleen maar: „Daar achter is niets dan de ongerepte wilder nis." Toen keerde ze zich om en kesk naar Sanguishine een zwarte stip in de verte beneden haar. Haar gezichtje had een peinzende uitdrukking. Maar evenmin als later toen ze avonds om het groote vuur zaten, kon de pla- V. /nde Vera eenige ontroering bij haar opwek ken. Als Nel vervuld was van haar liefde, had ze al echt vrouwelijk geleerd die te verbergen. De naam van den dokter kwam niet over haar lippen. Ze deed zelfs of ze zijn afwezigheid niet opmerkte. Terwijl de kolonel het zich makkelijk maakte bij het groote vuur, dat een rookkolom naar den sterrenhemel omhoog zond, maakten de jonge meisjes zich klaar voor den nachten bob belden als echte vrouwen over a! die onbedui dende dingen, die op dit uur bij haar opkomen. Het laatste wat Vera zich herinnerde was de omtrek von een meisjesachtig figuurtje in de deur van de hut. Nel bewonderde den kristalhelderen nacht. Iets, dat veel op een zucht leek, trof haar oor. Vroeg in den morgen opende Vera even haar oogen en was zich bewust dat er zich iemand in de kleine hut heen en weer bewoog, maar spoedig was ze weer in diepen slaap. Toch was er heel wat gebeurd in die koude grijze schemering, terwijl de kolonel rustig snorkte onder zijn berg vnn cL'-ens en Vera, bedolven onder haar bont, rustig lag te sla pen Wat mnnktp Nel t^ch too rusteloos al vóór het aanbreken van den dag Zij stond op en sloop zachtjes naar de deur waar zij in het on zekere schemerlicht een man zag zitten bij het smeulende kampvuur, det hij ijverig oprakelde. Zij keek eenige oogcnblikken naar de eenzame, gehurkte gestalte toen ging zij zocht, over den met bruine dcnnenanlden dik bedekten grond, naar hem toe. De „Wilde" keek op van zijn werk en in het rosachtige schijnsel van het vuur zag zij hoe bleek en mager zijn gelaat was. Zijn honden beefden terwijl hij de houtblokken op de vlammen gooide. Zij begreep, dat hij in een hevige spanning verkeerde, en zij wilde hem helpen ols 't mogelijk was. Maar zij zei niets. Zoo zaten zij een poos naast elkander bij het vuur, terwijl de grauwe morgennevel de hoo rnen, het meer, de heele wereld rondom hem, omhulde. Hij was opgehouden, zei hij eindelijk, manr niet daarom alleen was hij weggebleven. Hij had met zichzelf gestreden, want hij was gaan twij felen of hij komen mocht, of zij beiden nog loni ger mochten drinken van dien opwindenden drank, waaraan zij de lippen hadden gezet Met een blik vol wanhoop, vol verlangen en strijd keek hij haar non; zij was nog zoo jong, zoo» klein cn teer I Zij kon niet begrijpen waarom hij streed met zichzelf, om zijn hartewensch te overwinnen. Voor haar was het leven zoo een voudig Toen het onzekere licht eindelijk door den mist drong, stond hij op cn gaf haar een tee- ken om hem te volgen naar het bosch. Zij lie-s pen van steen tot steen op den rotsachtigonl oever om het meer heen. Toen zij den onderen kant van het water, tegenover het kamp, be-ïj reikt hadden, stond hij slil. Over den waterspie-4' gel hing een dikke mist; een diepe stilte onw ringde hen. Het meisje rilde en trok haar doel vaster om zich heen zij wachtte af, haar hari klopte onrustig. Plotseling dook uit den grijzert1 nevel de kop von een herthet boog zich voom over en dronk uit het meertoen kwam er nogf een, en nog een. Een vogel flodderde uit de stilte op en vloog suizend weg. De twee toe-t1 sc hou wets op den oever schenen in de kille grauwe morgenschemering ols één met het el<d mentaire leven van de wildernis De kucïi de herten verdween, toen ze gedronken hadi' den. De nevelwolken werden lichter. Daar brolj plotseling uit het oosten een rose straal doot, den mist, toen nog een en nog een, steeds meer Het werd morgen I De man stond mol over elkaar geslagen arV men en zag het kleurenspel aan. Het meisj^. naast hem haalde gejaagd adem. Door hun stiW zwijgen heen, trachtte zij in zijn ziel te lezend De morgenschemering was het lerven» io hoojy' 4ot. J>en komend in blijden crl&ne.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1