Mli:0Ufi29IIBElU"j A. v. d. Weg, Langestr. 23 I Eet-, Thee- enOiéijtseiviezBii BUITENLAND. DE EEMLANDER" FElIIf .l F.TON. DE 8EfcEZ£R ÏOe Jaargang No. 281 BDUEIIEnSFtlIS pet 3 mundm voor Amet» 1 2.10. idem banco >tt port f per weet (met Rnrtb eeiteheiing Jkgta onge tokken) f 007*. abondetlyke nmmm fOA AMEBSFOORTSOH DAGBLAD Dinsdag 30 Mei 1922 PMIS118 JDraiEBIItl OIRECTEUR-UITQEVERi J. VALKHOFP. Politiek Overzicht r-Een te Weenen vertoevervd BulgaarscK politi cals trit de omgeving van den minister-president JStamboelmski, met wien hij tot de stichters der 'tegenwoordig in Bulgarije overmachtige boeren partij behoort, heeft aan Karl Lahm, den Wecn- •chen correspondent der Voss. Ztg., uiteenge zet in welk een onaangename positie Bulgarije Is geraakt door de aanwezigheid van een be langrijk deel van 't vroegere leger van Wran gel. Stamboelinski had, niet dan na tegenkanting, iop verlangen der Entente, erin toegestemd, on geveer 15.000 man van de Wrangel-formaties in 't land te laten en in oude, sinds de ontwa pening van Bulgarije leegstaande kazernes op kosten der Entente onderdak te verschaffen. Voorwaarde was, dat de Russische soldaten Sender wapens over de grenzen zouden komen. (Wanneer het niettemin aan sommige afdeelin- gen gelukte geweren en munitie Bulgarije bin nen te smokkelen of zich later in Bulgarije wa pens te verschaffen, dan was dit niet de schuld ▼an de BulgaoTSche autoriteiten. De Russische soldaten aldus de uiteenzet tingen voelden zich in 't algemeen zeer goed in Bulgarije thuis en gaven nauwlijks reden tot klagen. Om de discipline in de kazernes te handhaven, moest men natuurlijk het bevel der vroegere officieren toelaten. In verloor) van tijd kwamen zich echter telkens meer Russen Bulgarije vestigen, die slechts een doorreis- visum naar Constantinopel bezaten, maar te So fia uitstapten, verzochten om toestemming een korten tijd te blijven, maar daarna weer ver lenging van verblijf vroegen, omdat zij thans zonder vaderland waren en voorgaven in Bul garije rustig te willen leven en sterven. Zoetjes aan lieten deze Russen echter hun terughou dendheid varen en de redering merkte, dat zich binnen het kader der Wnangel-troepen vast aaneengesloten formaties vormden en dat door de Russische kolonie een steeds actiever poli tiek, gedeeltelijk met steun d^r vroegere pro- tsaristische Bulgaarsche politici, werd gevoerd. De minister-president Stamboelinski was tot de overtuiging gekomen, dat de pan-Russische intrigues in Bulgarije een binner^andsdh gevaar waren geworden. Men moet zich aldus liet de zegsman van den Weenschen correspondent der Voss. Ztg. zich uit de parlementaire ontwikkeling in ons land in herinnering bren gen om heelemaal te begrijpen, van welken ge zichtshoek uit Stnmboelin<=ki het vraagstuk moest beoordeelen. Toen na de verkiezingen on geveer 50 communistische afgevaardigden in de Sob ran je waren gekomen en telkens duidelijker teekenen zich voordeden, dot met steun der Russische sovjets een omwenteling werd voor bereid en dat zelfs een groot gedetailleerd plan van actie bestond, waarin was aangegeven welke spoorlijnen, telegraaf-inrichtingen. enz. de communisten op een gegeven oocrenblik wilden bezetten, daagde Stamboelinski de communis tische afgevaardigden uit den strijd te wagen; hij zei hun op den man af, dat zij him tijd wel voor spoedig gekomen-achtten, maar te laf waren om volkomen openlijk en eerlijk de krachtproef te wagen. Het gevolg van deze uitdaging was, dat den volgenden dag reeds de communistische leiders erop aandrongen tot staking over te gaan. Des tijds hadden enkele ministers in het kabinet- Stamboelinski een deelneming van andere par tijen aan de regeering geëischt, opdat niet de boerenpartij alleen de verantwoordelijkheid voor dezen beslissenden tiid zou hebben te dra gen. Zij wenschten ten minste de medewerking der democratische partij; maar omdat Stam boelinski hier niet op ingin<r. traden verschillen de ministers of, die inmiddels hadden ingezien, dat Stamboelinski gelijk had, omdat de burger- door hen den leider der boerenpartij noch be grip noch dank ervoor werd betoond, dot hij aldus de zegsman van den journalist met ste vig© vuist de redding van het land van het bolsjewisme had afgedwongen. Wanneer hier en daar destijd een radenregeerinkje op trad, lukte het toch overal zonder te groote of fers, dank zij 't vastberaden ingrijpen van Stamboelinski en zijn boeren, binnen enkele maanden de rust weer te herstellen. De minister-president aldus gaat het be toog voort behoort niet tot de politici, die niet onderzoeken, wat de oorzaak is, dot de be dwongen tegenstander zoo gevaarlijk sterk is geworden. Hij nam uit het communistische pto- paganda-programma datgene over, wat hij daarin voor gerechtvaardigd hield. Dat hij het al to gTOote landbezit liet verdeelen cn in een wetsartikel liet vastleggen, dat alleen hij ren landgoed kon bezitten, die het ook zelf beheerde, was bijna een vanzelfsprekendheid in de oogen der boerenpartij. Gezien de overgrootc ellende, die ook in den Bulgaarschen staat no den ver loren oorlog ontstond, vond hij. dat het niet aanging, dat de O.-W.-ers him buit behielden; ook hier bepaalde een heel bondige wet, dat de rijken slechts hun vermogen van voor den oor log mochten behouden en dot him oorlogswinst aan den staat verviel. Wanneer zijn conflict met de intellectueelen aldus werd in 't gesprek opgemerkt ook in 't buitenland mag worden afgekeurd, moet men het hem toch ten goede houden, gezien de Bulgaarsche bevolkingsstruc- tuur, wanneer hij verklaart „dat wij genoeg in tellectueelen hebben en bovenal moeten zijn be dacht op het doen toenemen der productie." Klaarblijkelijk achtte Stamboelinski het ook thans nuttig den communisten van oen hunner voornaamste argumenten te berooven en tijdig een einde te maken aan het zich ontwikkelende reactionaire Russische gevaar. Er is geen Bul gaar, verklaarde Stomboelinski's vriend aan Karl Lahm, die niet bereid is eiken Rus gast vrijheid te verleenen en rekening te houden met de oude vriendschap jegens Rusland. Stamboe linski kon Tsjitsjerin er op opmerkzaam op maken, dat zich onder de Russische vluchtelin gen, vooral ook onder de Russische soldaten, talrijke personen bevonden, die graag weer naar Rusland terug zouden willen gaan, wan neer zij er zeker van konden zijn, dat zij in hun vaderland niet blootstonden aan vervolgingen. Velen hunner waren als krijgsgevangenen ge dwongen bij de tToepcn van Wrangel ingedeeld en waren niet in staat geweest naar Rusland terug te keeren, waar zij in vrede wilden leven en werken. De sovjet-regeering zelf kon het meeste eraan doen, wanneer zij aan deze onge vaarlijke Russen den terugkeer mogelijk maak te en zich daarbij humaan betoonde. Intusschen heeft generaal Wrangel een drei gend ultimatum tot Stamboelinski gericht. De ze dreigementen, aldus besluit Lahm's corres pondentie, kunnen het besluit der Bulgaarsche regecring slechts versterken het land van de „onvrijwillig©" Wrangel-garnizoenen te bevrij den en door uitwijzing der officieren aan jden druk een einde te maken. BUREAU? MHEMSCHE POORTWA». ijksdagkanselier Ibtuigde den Ttalia- prechten donk vuiWiet Duitsche volk TEl INT 61 a 1 —4 regels f i.OS met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0 dienst.-unb e» dingen en Lfetdadlgheids-adveitentiën voor de helfi der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan tccc «oordeelige bepalingen voor het advertecren. Kcna Circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. UIT DEN DIHTSCHEN RIJKSDAG. Bij de opening der rijksdogzitting von heden deelde de president Löbe mede, dat er een Wit boek zou verschijnen over Genua. De rijksdag kanselier Wirth sprak in zijne rede niet over de Porijsche onderhandelingen, maar slechts over de conferentie van Genua, herinnerde aan het feest, dat het vorige jaar in geheel Duitschland gevierd weid ter herdenking van den Italiaon- schen dichter en patriot Dante, die tevens ge golden heeft voor een groot algemeen men- schelijk denker. In dit jaar nu heeft Italië op zijn grond de vertegenwoordigers van alle I Europeesche natiën laten vergaderen, om het lijke pertij blijken gaf van bangelijkheid cn later J denkbeeld der solidariteit van Europa te die- neru De rij nen den oprechten voor de waardige wijze, waarop het geheele Italiaansche volk cn zijn staaörtic-den zich van de gioote taak der conferentie hadden gekwe ten. Op de conferentie zelf ingaande, betreurde de rijkskanselier de afwezigheid van Amerika cn de uitschakeling van belangrijke kwesties, vooral die der schadeloosstelling, uit het offi- cieele deel. Ondanks alle ppgingen tot sabotage viel er een groote vooruitgang te melden, wot de behandeling van Duitschland als gelijkge rechtigde betrof. De kanselier ging nogmaals de geschiedenis van het Rapallo-vcrdrog na en wees op de noodzakelijkheid van dit verdrag voor Duitschland. Wanneer Lloyd George het verdrag een misslag van Duitschland genoemd heeft, dan ligt de fout bij hen, die do stemming, welke tot het sluiten der overeenkomst met Rusland noopte, door hun gedrag hebben ver oorzaakt. Met de bewering, dat het verdrag ge heime militaire afspraken bevatte, belasterde men het eerste vredeswerk, dat edert den oor log in Europa tot stond kwam. Het verdrag be vatte geen geheime aanhangselen. Duitschland zou ook in den Haag zijn bemiddelingswerk- znnmheden eerlijk ter beschikking stellen, maar alleen als zij gcwenscht werd. De z.g. gods vrede was slechts beperkt, door hij Duitsch land ook verder aan sancties blootstelde cn oan een Dolitick, waaruit niet de geest van Genua, maar een geest van verwoesting sprak. No den kanselier sprak in plaats vnn den rijksminister von biutcnlondsch" zaken Rnthe- nau de vroegere rijkskanselier Müller-Franken, die het Versoilles-verdrag nis c6n oorlogsver drag tegenover hpt werkelijke vedesverdrag van Rapallo stelde en den wensch te kennen gaf, dot de overige landen het voorbeeld von Ra pallo mochten volgen. 44 LAHGESTRAAT PRIMA E WGWISCHE BADMUTSEN, VANAF 1 GULDEN REIS-MOEDOS IN SOKREE. Vil.T WIT EN MOD. KLEUREN Een socialistisch spreker betoogde eveneens, dot bespreken van geheime militaire overeen komsten een uitvloeisel was van kwaadwillig heid en dat de Duitsche arbeiders nooit voor het nalionaal-bolsjewisme te vinden waren, maar vasthielden aan den eisch„Nooit weer oorlog." De Entente kon bovendien de moge lijkheid tot militaire geheime overeenkomsten verhinderen, wanneer zij geen volk uit den vol kenbond sloot. De centrum-afgevaardigde Marx sloot zich aan bij den dank von den rijkskanselier aan Italië en herinnerde inzonderheid aan de be langstelling van den aartsbisschop van Genua en den paus in het vredeswerk der conferentie. De spreker begroette als resultaat der Duitsche bemiddclingswerkzaomheid tusschen West- en Oost-Europa het verdrag van Rapallo wegens zijn groote economische beteekenis. De verdere bespreking von de regeeringsverklaring werd tot hedenmiddag verdaagd. DE DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. Het Engclsche standpunt. Londen, 2 9 Mei. (N. T. A. Draadloos). De bladen uiten hTfn voldoening over het be richt, dat het Duitsche kabinet er in heeft toe gestemd de gewijzigde s ch a de ver go e dings voor waarden, die gedurende de ofgeloopen veertien dagen tusschen Hermes en de commissie van herstel te Parijs zijn overeengekomen, te aan vaarden. De Daily Telegraph zegt Door het bestaande politieke probleem dei schadevergoeding terug te brengen lot een prac- tisch leeningsprobleem, is de geheele atmos feer veranderd. Do wijziging is waarschijnlijk definitief. Het leeningsprobleem is er eenvoudig een van het krijgen van geld uit de zakken der volken door hen er toe te brengen Duitschland als een goed betalende belegging te beschou wen. In dezelfde gevallen heeft de politiek wei- te beteekenen cn doet het gepraat over goed of slecht niets ter zake. De wereldban kiers, die de kwestie bespreken, zijn zich daar ten volle von bewust. Tot dusver heeft er ver schil van opvatting bestaan tusschen de Belgen, Franschen en Duitschers aan één zijde cn de Britten, neutralen en waarschijnlijk de Ameri kanen aan de andere zijde. De eersten wenschten een meer of mindef voorloopige beslissing, d. z. het verstrekken van een leening non Duitschland, die over enkele jaren loopt, waar door Frankrijk in de gelegenheid zou zijn de hadcloosstclling te incosseeren, die het zoo zeer vonnoode heeft. De lontsten twijfelen aan het practische van zulk con gedeeltelijke oplos sing en dringen non op de noodzakelijkheid eener volledige cn definitieve regeling. Het mee- r.ingsverschil is niet van politickcn nard of een kwestie van gevoel, maar een zonk van het be palen der diognose van de mentaliteit der ge wone geldbeleggers. Zal do belegger, hetzij Franschmon, Brit of Amerika zijn geld niet of wel riskeeren, indien hij reden heeft te gcloovcn dot over vier jaar olies weer opnieuw in de smeltkroes zal zijn cn of do van zijn geld te trekken interest door nieuwe twisten cn bedrei gingen in gevaar zal worden gebracht In elk geval is het schadevergoedingsproblecm thans in honden van de ecnige mannen, die het kun nen oplossen. Uitbreiding vnn het drandloozc station te Nnucn. Naar de „Tolefunkonzritung" meldt, wordt het draadlooze station te Noucn uitgebreid. ïn plaats van de vie* afgebroken masten, zullen zeven nieuwe masten vnn 210 M. hoogte wor den opgericht. LUXEMBURG. De Kamerverkiezingen. Luxemburg, 29 Mei. (B. T. A.) Gisteren hebben de verkiezingen plaats gehad ter vervan ging van de helft van de Kamerleden (24 zetels). Hierbij werd het stelsel van het algemeen kies- lecht toegepast. De stemming is verplichtend voor mannen zoowel als voor vrouwen. Waar schijnlijk zullen de liberalen 2 zetels winnen en de partij van Priim één. De Katholieken verlie zen een zetel cn de socaliston twee. FRANKRIJK. Een rede van 'Poincoré. f a r ij s2 9 Mei. (Hovas). Sprekende op het feestmaal van de burgemeesters in de stTcek van Metz, herinnerde Poincoré aan de woorden, die hij, nu 12 joar geleden, uitsprok bij een plechtigheid, die plaats had op enkele Meters van de grens, vlak bij Gravelotte, te St. Privnt. Frankrijk, zcide hij, heeft onderdrukte bevolkingen gehad. Frankrijk wcnscht oprecht den vrede. Het zal nooit iets doen om dien to verstoren en alles om dien te handhaven. Maar de vrede heeft Frankrijk niet gedoemd tot ver geten en ontrouw. Poincoré vraagt zich af hoe het mogelijk is, dot er thans vreemdelingen kunnen zijn. waanzinnigen of personen van kwa de trouw, die durven beweren of zelfs geloo- ven, dot de Franschen ook maar enigszins ver antwoordelijk zijn voor den oorlog. ENGELAND. Lloyd George over het verdrag von Rapallo. Londen, 29 Mei. (N. T/A. Draadloos). In het Lagerhuis werd hedgp aan den premier gevraagd, of de regeering eenige aanleiding had aan te nemen, dat tusschen de Duitsche en Rus sische regeering een militaire overeenkomst was gesloten. Lloyd George antwoordde, dat er een onderzoek was fngesteld, maar dat tot dusver nog geen desbetreffende inlichtingen weren ver kregen. Dc kwestie zou niet uit het oog worden verloren. Bin.IJKE PRIJZEN. B. N5EWEG, Langesiraat39. - Tel. 432. De Britschc pers over dc Icschc kwestie. Londen, 29 Mei. (N. T. A. Draadloos), Dé»' Daily News zegt: Ofschoon sommige bepalin crej van het bestand met de Valera voor verschillen*, (je uitlegging vatbaar zijn, is het toch zoo goedj als zeker, dat het verder goot dan een zuivei,j technische inbreuk op het nctaat, waarvan En geland dc termen nauwgezet is nagekomen. Det, Daily Chronicle schrijft: De Engelschen hebbonf hun deel van dc verbintenis met een nauwgezet*! heid cn spoed nageleefd, dio hun tot eer strekt. Wij hebben het recht om van dc leren niets nn* ders te verwachten. Men ziel een verklaring vnrt Churchill oi t de Iersche kwestie met belang* stelling tegemoet. Botsing tusschen wcrkloozcn en^politie. Londen, 3 0 Mei. (R.). Gistermdidng hnJj in de city een botsing pluats tusschen con T000-! tal wcrkloozen en een groote politiemacht. Tccni de menigte weigerde door te loopen, joeg dat' politie haar met een chai ".leen, waarbij ver scheidene personen werden gekwetst. Een aan* tal personen werd in hechtenis genomen. Een Engelsch pnrlcipentslid wegens verduiste- ring veroordeeld. Horatio Bottomley, parlementslid cn directeu< van een dagblad, alsmede opriohter von maat* schappijen, beschuldigd van bodricgclijkc aan*, wending ten eigen bate von meer dan 100.000 pond sterling, hem door kleine inleggers toe*, vertrouwd voor inschrijving op oorlogslccningeif der regcering, werd volgens Reuter tot zeven jaren dwangarbeid veroordeeld. In het requisitoir tegen Bottomley beschreef do rechter blijkens den Engelschen droadloozot dienst dc maatschappijen door dezen gesticht cn de unndeelcn, die hij uitgaf nis „horteloozc bps driegcrijcn vnn arme lieden, verergerd nog dooi< den omvang cn de gevoelloozc sluwheid, woarv mee ze waren uitgevoerd." IERLAND. ICRSCIIC KWESTIE. Londen, 29 Mei. (R.) Churchill was von zins geweest heden een uiteenzetting te geven vnn den toestand in Ierland, maar ei werd medegedeeld, dot het mcl het oog op den stond van de besprekingen in het algemeen bei lang was, die verklaring uit tc stellen tot 3T Mei. Churchill sprak over dc „ernstige en dringende kwestie*;, die reeds vermeld waren' en beloofde het Huis dc incest volledige in«; lichtingen, vóór het met Pinksteren op reces zou gaan. Ondervroogd over het bericht vat het samentrekken van Sinn Feinsche troepci in de buurt van de grens van Ulster zeid' Churchill, dot hij dauromtrent geen inlichlin gen had ontvangen, maai; hij gaf te kannen, dat de Engclsche troepen niet zonder uitdrukkelijk* vergunning van het Britsche kabinet het grond* gebied von Ulster morhten verloten om de Sinn- Feincrs af tc weren. Ilct zou een zeer ernstift besluit zijn, dot rijp beraad von het kabinet vereischle, voor men overging tot een daal., van aanval buiten Ulster, zelfs als een derge lijke maatregel werd noodzakelijk gemaakt als verdediging. Nieuwe ongci egeldhcdcn. Londen, 29 Mei. (R.). De toestand ini Ulster wordt hoe langer hoe ernstiger. Zondag* nacht had ap de grens van Fermanagh een ge* vecht plaats, waarhij een politieman en 5 rebel len werden gedood en velen gekwetst. Gisteren werden te Belfast 3 personen gedood en 29 gekwetst. ITALIË. Tsjitsjerin en d'Annunzio. Volgens de Mcssagero heeft tsjitsjerin nni d'Annunzio in diens villa een bezoek gebracht. Zi| hadden een onderhoud, dat verscheidene ure® duuvde. TSJECHO-SLOWAKIJE. De Tsjccho-Slownkisclic socialisten en de Wccnschc Internationale. Praag, 29 Mei. (W. B.) Heden heeft ecu conferentie plaats gevonden van vertrouwens* mannen der linkschc groepen von de Tsjecho* Slowakische sociual-dempcrntische partij, waarop besloten werd den naam van de partij te veran* deren in onafhankelijke sociaal-democratischö Onze genegenheid voor anderen schept een zeker voordeel, een macht, als niets anders ons kon bezorgen. FMERSON. 17 door ROBERT HERRICK. „Hij is zoo alleen," zij ze tot zichzelf vol ver hangen. Zij zag hem voor zich opgesloten in tijn kleine tent, door de wekenlange stormen, ten prooi aan de verleidingen, die hem ten on der hadden willen brengen. Zij zag hem bleek cn mager en zij voelde, dat zij de macht zou hebben om te troosten en te steimen. Zij tracht te in vage woorden uiting te geven oan de aan doeningen die haar overstelpten. „Ik zie de groote, sneeuwbedekte bosschen voor me" schreef zij „de zon schittert op de sneeuw en de storm woedt, jij bent op weg naar je zie ken daar midden in. Wat een heerlijk gevoel, dat men je noodig heeft, dat je helpen kunt. Be grijpen ze wel wat een buitengewonen dokter ze nebben Maar het is te eenzaamhet maakt me bedroefd als ik bedenk hoe alleen je bent, en hoe je groote gave daar eigenlijk wordt weg gesmeten I" En het antwoord daarop kwam met onver wachte snelheid alsof twee machtige zeemon sters hadden samengespannen om de gedach ten van de twee geliefden uit te wisselen. "-enzaam IHij verwierp het denkbeeld als jen valsche beschuldiging. „Eenzaam en de eele wildernis om mij heen is vervuld van joul Hoe zou ik eenzaam kunnen ziin I" Onwillekeurig glimlachte zij in zichzelf en haar adem ging sneller. „Mijn dagen zijn vol werk, mijn nachten vol droomen van jou." O, wat had hij haar lief f „Mijn donkere oogenblikken verdwijnen, als ik maar aan jou denk. Jij hebt overwonnen I Het huis wacht op zijn meesteres en ook ik ben gereed Ja, ik zal ééns, maar ook slechts ééns naar de stad komen." En dit beteekende, zij begreep het, dat de lange beproeving van den winter voorbij was een karakter was opgebouwd zoowel als een steenen huis, de slavernij was verbroken, zijn wil was sterk geworden zooals de stevige muren van rotssteenen en zijn hort eischte ontstui- mig zijn belooning. Maar wat beduidde die op merking terloops „ééns, maar ook slechts ééns go ik naar de stad Haar gelaat stond ernstig toen ze verder las bij het sombere licht van het Londensche hotel. „Zeg toch niet, dat de menschen hier mijn gave niet waard zijn't zijn menschen van vleesch en bloed op 't ziekbed, onder het mes van den geneesheer zijn alle menschen gelijk." Zij lette nauwelijks op deze overdreven uiting doordat haar aandacht getrokken werd door wat volgde „Onze lange winter is nu bijna ten einde, 't zijn de laatste heldere sneeuwdagen. De zon is al te hoog en schijnt al te lang om het spoor over het ijs nog begaanbaar te doen blijven. De zon is al zoo hoog gestegen in het zuiden, dat de stralen, om twaalf uur, door den breeden in gang van ons huis vallen, 't Is vandaag beslist zachtde temperatuur is zoo mild, bijna als de zuidelijke lucht, die je nu inademt. De sneeuw gaat smelten, 't water druipt naar beneden, de lente staat op uitbreken. Nog maar enkele da gen wachten op het volle voorjaar, evenals ik wacht op jouw. 1 Je zult enkele droevige veranderingen »ien. ze hebben groote open plekken gehakt op de helling van den Macata- wa, 't zijn als afschuwelijke wonden in het prachtige woud, en zoo wordt het hartebloed van het bosch afgetapt om papier te maken voor millioenen drukpersen. Maar mettertijd zal het bosch weer opgroeien, en in alle geval kun nen ze geen slachting houden rondom de Ge nezende bron, noch hier rondom ons huis. Dit wacht op zijn meesteres. Kom I" Kldnk dit niet als een bevel Zij begreep zijn bedoeling en de brief stemde haar onrustig. Langen tijd zat zij onbewegelijk, peinzend en trachtte in dc donkere toekomst te lezen, hun beider toekomst. Sonze keuze RACKETS dit jaar wederom uitgebreid Slazengers Hallen 114.25 p. dozijn 1922 JOH. VAH DIJK. LANGESTR. 116. TEL. TO Tot nu toe was die gehuld geweest in rose wolken van liefde en vereering. Zijn woorden hadden haar ontroerd en wat haar het meest had bekoord was het bewustzijn van zijn aan bidding, 't gevoel van zooveel te zijn voor ie mand, die zoo hoog stond, haar groote Genezei zooals ze hem noemde. Zij begreep den invloed niet, die van haar uitging, 't Was als een oud dichterlijk sprookje. Zij was als een licht voor hem geweest, dat hem geleid had terug uit de hel naar de aarde en verder naar den hemel. Het steenen huis op de rots van graniet was slechts een svmbool, een gedicht Een tempel, dien hij ter harcr cere had gebouwd, een schrijn ook om haar, zijn heilige, in te plaatsen. lieflijk kloeken haar zii» woor den van liefde en van vurige vereeringzo voer den ook haar op naar ongekende hoogten, zij twijfelde er aan of de jonge diplomaat dergelij ke gevoelens bij Vera zou kunnen opwek ken maar nu was de droom vervaagd en stond zij voor iets anders 't leven. En de vrouw in haar moest zich opmaken om dit le ven tegemoet te gaan, niet in woorden van gloeiende liefde maar in een verreikend besluit. Doarover peinsde zij ernstig al de. lange da gen van hun overtocht. Nu moest zij over hoar levenslot beslissen. Iemand wachtte hoor daar ginds aan den overkant von de zee, een ma gere, lange man, zijn oogen vol verlangen. Reeds had hij als heer en meester ten volle be zit genomen von hoor ziel. IX. M&or inplaols von de „Wilde" uit het Noor den stond aan de aanlegplaats de kolonel hen op te Wachten, de kolonel als altijd bedrijvig, dik en welgedaan en achter hem Dr. Percy don ker cn klein met een breeden glimlach van wel kom op zijn gezicht. Toen, de gewone drukte bij thuiskomst na een verre reisbloemen, brie ven, telegrammen, vragen en antwoorden. Me vrouw Goodnow en de kolonel waren dadelijk al slaags met de douor.enbeambten toen de kof fers der Goodnow familie onderzocht werden en zij uitten luide hun verontwaardiging over de wetten van hun land, die hen en hun soort toch gemaakt hadden tot de welgestelde lieden, die zij nu waren. „Ja, ik ben blij dat ik weer thuis ben, natuur lijk," hoorde zij zichzelf zeggen tot Dr. Percy. „Ja, wij hadden een goede reis, maar dat heen en weer trekken begon mij toch te vervelen." En terwijl zij sprak gleden haar blikken langs de menin-te van vreemde gezichten en zocht zij iets iemand. „Ik heb hem toch geschreven welken dag wij zouden komen," zei een stem binnen in haar.' Toen zij eindelijk weg konden rijden in den nieuwen auto van den kolonel, en zacht en snel zich voortspoedden door de volle straten naai hun groot, deftig huis in de voorstad, zochten haar oogen nog steeds naar alle kanten naar eert, longen mogeren man, bruin verbrond von dfl buitenlucht. „Ik hoop, dat John voorzichtig rijden zal, 'i wordt ieder juar voller in de straten," zuchtte mevrouw Goodnow. j) Vera, die juist haar jongen diplomaat ha4 vaarwel gezegd, na nog een laatste afspraakje» glimlachte toen ze Nel's bedrukt gezicht zogj^ maar ze wendde zich tof haar angstige tante ci) zei vroolijk4 „Kom, beste tante, u weet wel we zijn evei0 dicht bij den hemel in een auto in Broadwaj als -2 „Ik heb hem toch geschreven, dat hij kon ko^ men, en geen woord, geen bloem I" zei het jon^ ge meisje weer in zichzelf. Plotseling boog zij zich voorover en te mid*, den van het onbelangrijk heen cn weer gepraat] der anderen, zei zij ernstig, terwijl haar kleino, hand rustte op de^dikke knie van den kolonel/ „Waarom hakt u al de bosschen om „Wat waar?" stamelde de goedige düdcr man. j „In Sanguishine natuurlijk! Dat prachtigflj bosch op de bergen." i „Hoe weet jij dat vroeg hoar moeder acM terdochtig. Vera stootte zacht den arm van het jong*> meisje aan. (Wordt

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1