DE EEMLANDER BUITENLAND. FEUILLETON. UK GENEZER tMHrom Hi. 4 IBM Hi. 304 ëen Jaar vast 5«0 zes maanden opzegging 41i3°lo een dan 3,/s'°/o PB OH Minifies inbegrip van cc» Vlasa^Gfrsrwea Toielfoon 169 EIectric34e54 op alle qefoied Repareertalle machines Opgericht 4906 Laagste prijzen WILLEÊV1 GROENHUIZEN Het aangewezen adres voor Zilveren Kransen, Takken en alle soorten medailles. ■Jaargang No. 282 |B01IKHHISPIlIlS-37t?Z^: per pert f X—, per week (met Rn tij aerrekom» Negen ongelukken) f CUJ». jfcondfi-lljkri i r ceos. AMERSFOORTSCH t 5» 7 Politiek Overzicht der belangrijkste Engelsche Zondagsbla den, de liberale Observer, behandelt in een lang ^hoofdartikel de betrekkingen tusschen Engeland èn Frankrijk. In bedoeld artikel wordt geno teerd, dat de Parijsche bladen, die door de tal rijke spreekbuizen van Northcliffe op fatale wijze om den tuin worden geleid, eenvoudigweg weigeren in te zien, dat Lloyd George, wat zijn Internationale politiek betreft, door de overwel digende meerderheid van 't Engelsche volk iwoidt gesteund. Het blad acht het dan ook ten 'eenenmalo onmogelijk om de Entente bijeen te houden volgens de richtlijnen, die Poincaré te !Genua heeft opgesteld en spreekt als zijn mee lang uit, dat een voortduren der „entente cor diale", zooals zij op 't oogenblik bestaat, er Stellig toe zou leiden, dot beide volkeren elkan- jder meer haatten dan welke volkeren ter wereld took. De Observer schrijft Toen de Quai d'Orsay een afzonderlijk verdrag mef Turkije had gesloten, dat de Engelsche politiek in 't Oosten een zwaren slag toebracht, antwoordden wij zelf ter stond, tmaar legden er den nadruk op, dat Frankrijk de vrijheid had zoo te handelen als de doeleinden, die het zich voorstelde te be reiken, vereischten. Maar ons departement van biritenlandsche zaken heeft bewezen im potent te zijn. Het resultaat was, dat de dingen telkens slechter werden, tot zij het •jongste schouwspel van een openlijk anta gonisme tusschen Poincaré en Lloyd George opleverden, doordien Poincaré trachtte een 'direct veto uit te spreken tegen de politiek, die voor 't herstel van den Engelschen han del en de Engelsche nijverheid volstrekt noodzakelijk is. Omtrent de vooruitzichten van de Entente ^w>rdt in 't artikel de meening uitgesproken, dat er slechts te kiezen viel tusschen een compro mis of een scheiding. Frankrijk was vrij. Enge land eveneens. Wanneer zij elkaar niet beter konden begrijpen, dan moesten zij maar van feDcaar scheiden. De Fransche Kamer werd op 't oogenblik nog twee jaren door 't „nationale blok" beheerscht. „Maar", schrijft de Observer woordelijk, „achter de idéés fixes van Poincaré staat de president der republiek Millerand zelf, Öie een directen en overwegenden invloed op de bvdtenlandsche politiek voor zich opeischt als In de laatste vijftig jaren geen andere president beeft gedaan." In Engelsche politieke kringen was men van ^aeening, dat de „van-de-hand-in-den-tand"- politiek, die de Quai d'Orsay en het Foreign Office op dezelfde wijze sinds twee jaren volg den, onverwijld moest worden opgegeven en dat fle Engelsche regeering op een nieuwe, op de werkelijke feiten berustende discussie moest aandringen. Poincaré's steevast gezccrde „strik te uitvoering van 't verdrag van Versailles" Kheen echter elke concessie uit te sluiten. De "meerderheid van de bevolking van Groot-Bril- tannië, de Vereenigde Staten, Italië en alle neu tralen kwam echter op voor een herziening van bet verdrag van Versailles. Zonder een prac- fische hervorming van zijn financieele bepalin gen en een vèr-strekkende wijziging van zijn ergste territoriale wan-bepalingen in Oost- Europa kon het evenwiont in Europa niet wor den hersteld en met den Europeeschen vrede »ou het naar alle waarschijnlijkheid de eerstvol gende jaren verkeerd uitkomen. De Observer breekt er daarna een lans voor, «at „de drie verboden onderwerpen" der confe- Middenstands Erefefent Deposito-Sterrte: UPS' SAFE-HiRIGMlHG DIRECTEUR-UITGEVER. J. VALKHOFF. ARNHEMICH^POORTWM TEt- INT 61X Wo&nstiag SIJVjel 1922* bewijsnummer, elke rcRel meer 0.25, dienstaanbie» dingen en Llctdndigheids-advcitenticn voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan teec voordeeligo bepalingen voor het adverteeren. Een« circulaire, bevattende da voorwaarden, wordt op aanvrnig toegezonden. rentie van Genua van dit standpunt uit bespro ken worden, n.l.: lo. Do schadeloosstelling. 2o. De ontwapening. 3o. Die territoriale wijzigingen in Oost- Europa, waartoe onvoorwaardijk moet worden overgegaan, wanneer men een duurzaam en solied vredespact na afloop van den tegenwoor- digen godsvrede wil sluiten. Alleen wanneer Engeland en Frankrijk al dus laat de Observer gespatieerd drukken over deze drie onderwerpen het eens kunnen worden, kunnen zij nog eens tot beter overen- stemming komen. De Observer erkent, dat de herbouw van Noord-Frankrijk absoluut noodig is, moaT Frankrijk oordeelt het blad weet thans even goed als heel de verdere wereld, dat het nooit de bedragen toegewezen kan krijgen, die het verdrag van Versailles het toewijst. Letter lijk schrijft het blad: Zal de Entente blijven bestaan, dan moet 't bedrag der schadeloosstelling eens vooral op een reëel cijfer worden .gebracht en dit cijfer moet van dien aard zijn, dat het, zoo wel naar de schatting der Amerikanen als der neutralen, rechtvaardig is. Maar dan moet Duitschland mot klem er toe worden aangespoord zijn verplichtingen te vervul len. Het blad is voorts van gevoelen, dat won neer Duitsche arbeidskrachten en Duitsch ma teriaal werd gebruikt, de verwoeste streken spoedig weer hersteld zouden kunnen worden. Maar als 't belangrijkste punt beschouwt de Observer de ontwapening, al acht het blad deze moeilijk, daar Frankrijk weigerde zijn leger te verminderen. Dientengevolge wilde ook Rus land niet ontwapenen en was Engeland genoopt eveneens zijn bewapening op een zeker peil te houden. Het blad adviseert een „permanenten raad van geheel Europa" in te stellen in stee van voortdurend conferenties te houden, waar de geallieerden alleen het woord konden voe ren. Het artikel eindigt: Onze innige wensch is het Frankrijk met Duitschland te verzoenen en eveneens de verzoening tusschen Rusland en het overige Eurooa naderbij te brengen. Maar in allen gevalle is het Engelsche volk vost beslo ten een constructieven vrede naderbij te brengen. Wanneer al het streven naar een verzoening schipbreuk zou lijden, zal En geland nooit weer een man of een shilling voor een continentalen oorlog toestaan. ligen en de exodus or van te verhinderen. Het herinnert ten slotte aan de wet, die de autono mie der Rijksbank verzekert cn kondigt de a.s. hervatting van de publicatie der statistieken aan. Gunstige vooruitzichten inzake do schadeloosstelling. B e r 1 ij n3 0 M e i. (N. T. A. Draadloos). De commissie van herstel heeft aan de Duitsche regeering een vraag gericht betreffende do gis teren tot haar gerichte notaechter geldt deze nota, zooals reeds is gemeld, nis grondslag voor verdere onderhandelingen. De Parijsche pers meent, dat de spanning aangaande 31 Mei voor goed gebroken is zij acht het ook vanzelfspre kend, dat het voorloopig moratorium tot 31 Mei defniticf tot het einde des jaars wordt verlengd. Ook do Engelsche pers meent, dat de crisis voorbij is. De Times zegt, dat van gebruik van dwangmaatregelen tegen Duitschland in Juni geen sprake meer zal zijn. Men verwacht nu morgen de publicatie der Duitsche nota. DUITSCHLAND. Het Duitsche antwoord aan de commissie van herstel. Pa r ijs, 3 0 Mei. (Havas.). Het antwoord van Duitschland aan de commissie van herstel geeft een uiteenzetting van de ontvangsten en uitgaven van het rijk en verklaart te zullen trachten een vermeerdering der vlottende schuld te verhinderen. Deze pogingen kunnen echter alleen door middel van een buitenland- sche leening slagen. Indien dit resultaat niet wordt bereikt, zal het belastingstelsel worden uitgebreid. Het antwoord aanvaardt in beginsel de door de commissie van herstel voorgestelde controle, onder voorbehoud, dat de souvereiniteit der re geering zal worden gehandhaafd en dat het ge heim aangaande Duitschland's fortuin niet zal v/orden geschonden. Een waarborgcomité zal de ontvangsten en uitgaven controleeren. Voorts kondigt het antwoord maatregelen adn om den terugkeer der kapitalen te bewerkstel- Do leening aan Duitschland. Een „bevoegde persoonlijkheid" heeft aan de Parijsche editie van de New-York Herald ver klaard, dot Pierpont Morgan het slagen van .een internationale leening voor Duitschland afhan kelijk acht van een eerlijke entente tusschen Groot-Britannic cn Frankrijk. Het is noodzake lijk, dat een leening wordt gewaarborgd door FrcmscTj-T .^i>kcb verbond. De vegeermgen te Parijs cn Londen zouden reeds de besprekin gen over een Fransch-Britsch verbond hervat hebben. Mr. Vissering, Nederlandsch gedele geerde bij de conferentie, is naar Berlijn ver trokken. Hij zou zich aldaar persoonlijk van den financieel-politieken toestand op de hoogte gaan stellen. De overgave van Slceswijk. De Duitsche rijksraad heeft gisteren een ver drag met Denemarken goedgekeurd betreffende de regeling van de in verband met de overgave der bevoegdheden in Noord-Sleeswijk aan De nemarken ontstane kwesties. De vertegenwoordi ger van Sleeswijk-Holstcin verklaarde, dat reke ning- moet worden gehouden met de in deze pro vincie bestaande toestanden, doch dat hij de bij het vredesverdrag aan Duitschland opgedrongen grenzen niet erkent en een dienovereenkomstige verbetering eischt. Ook zijn de rechten der min derheden op geenerlei wijze verzekerd. I Eet-, Thee- eniÉijtaw BIMJ4KE ï»rei.ïZï!N. BNIEWEG, LangesftraaS39. - Tsf. 4S2. OPPER-SILEZIE. Bres 1 a u, 2 9 Mei. (Vr D.) De bezettings plannen voor Opper-Silezië zijn thans bekend. De overname der spoorwegen zal op 5 cn 6 Juni plaats vinden; het postb -stuur wordt op 8 en 9 Juni overgenomen; d nrderc besturen gaan TO Juni aan Polen over. Het door de politie van Opper-Silczic uitgeoefende bestuur v. b op T5 Juni overgenomen. Het eerst zullen de Transchc troepen aftrekken, daarna de Italiaansche cn ten slotte de Engelsche. Van het Poolsche leger zullen dc 3c, 8e en 25e divisie O.-S. binnen rukken. De militaire bezetting van Kattowitz heeft op 10 Juni plants, die van Grybnik op 19 Juni. Het Duitsch-Poolsch verdrag aangenomen. B c r 1 ij n, 5 0 M e i. (W. B.) In den Rijksdag is heden het Duitsch-Poolsch verdrag met mcordchheid voor (togen rechts cn de commu nisten) in tweede cn derde lezing aangenomen. Motie von wantrouwen in de rcgcering. Be r 1 ij n 3 0 M ci. (W. B.) De Duitsch-Nn- tiónale Volkspartij heeft in den Rijksdag de vol ronde motie voorgesteldDe rijksdag ontzegt 'r re-rc^-ring hnnr vartrouwen, ren, heeft ten doel het horde lot von do Opper- Silezischc bevolking te verzachten cn de rcch- t-n der minderheid cn der arbeiders te bescher men. Duitsche handel met Rusland. B e r 1 ij n, 3 0 M e i. (W. B.). Noor de binden njcldcn. is gisteren (c Berlijn een vennootschap opgericht met 30 millioen mark kapitaal, waar aan behalve Stinnos en Krupp ook andere groo- te fobrikonten uit de metaalnijverheid deelno men. Hei doel der vennootschap is dc handel met Rusland. De vennootschap is gevestigd te Berlijn cn Moskou. BELGIS. NEDERLANQ—BEI.GIË. Uit dc Belgische Komori Bij dc voortzetting van het debat in de Belgi sche Kamer over de buitenlandsche politiek werd gister weer met enkele woorden stilge staan bij de Noderlandsch-Belgische kwestie. De leider der Vlaamsche socialisten, Knmiel H u y s m n n s, zei de, volgens de Tel., daarover liet volgende „Wat Nederland betreft, stemmen de stand punten van Poullet (Vlaamsch Katholiek) en Hubin (Waolsch socialist) in den grond met el kander overeen. Poullet is geen tegenstander van internationoh'seering der groote rivieren en ik ben er van overtuigd, dat ten aanzien van de Wielingen het door Nederland verte genwoordigde standpunt niet kan worden aan vaard". Minister J a s p a r zeide daarop „Ik heb, gelijk men weet, met minister Van Karnebeek te Genua een hartelijk onderhoud gehad in den geest van toenadering. Een communiqué werd dienaangaande uitgegeven, in overleg met den Nederlandschen minister en men be grijpt, dat ik daaraan moeilijk iets kon toe voegen. Wij hebben gesproken over de verdra gon van 1839 cn over de Wielingen. Verschil lende zienswijzen werden daarbij naar voren gebracht en "wij moeten daarover nog verder confereeren". De leider der Katholieke Flaminganten, Van Cauwelaert, interrumpeerde hier met de woorden Niet spreken, moor doen I Ten slotte sprak ook de socialistische oud- minister Dcstrée met enkele woorden over Ne derland. Sprekende over de beteekenis der Entente zeide hij: „Tk hoop, dat Nederland tot het westelijk bloc zal toetreden voor <ïi verdediging von den vrede. Wij zullen het do® met vreugde begroeten". Brussel, 3 0 Mei. (B. T. A.) Bij dc dis* cussics over de begrooting voor buitenlondscha zaken verklaarde dc minister vnn buitcnlan<Ischfl( zaken Jaspar: Wij zijn het volkomen eens om verklaren, dat dc Entente gehandhaafd moet blij* ven. Het verdrag van Rn po Ho was nis oen trom-* petstoot, die herinnerde nan het Duitsche gc^ vaar. Tegenover de kwade trouw van Duitsche land wot de schadeloosstelling nnngont, kimncrt wij ons niet scheiden van de geallieerden. Jaspan zeide vorder nog, dat hot antwoord, die Duitsch* land naar Parijs zond bot v effende den vervaldag van 31 Mei, toestaat om te gelooven, dat eert overeenkomst mogelijk zal zijn. Indien dat waar blijkt, zal het te danken zijn aan do vastberaden» heid, die men tegenover Duitschland toonde. Jnspar verklaarde nog, dat de onderhonden lingon met Nederland op hartelijke wijze wor*( den gevoerd. Ten slotte vernieuwde hij de beken!^ de verklaringen .aangaande dc cisrhcn van Bel* gië omtrent de Belgische eigendommen in Rus< land. Pore ris. Oorlogsgevolgen. Naar de correspondent der N. R. Ct. M Brussel bericht zijn, volgens een genceskinw dige statistiek, sedert den wapenstilstand reeds circa 40.000 niet-involidc gewezen Belgischs frontsoldaten overleden. Activisten bij verstek ter dood veroordeeld. De Brusselsche Tel.-correspondent meldt d.d. 29 Mei: De krijgsraad te Brussel heeft heden vijl voortvluchtige militairen wegens activistische propaganda in het Duitsche krijgsgevangenen»* kamp te Kortrijk bij verstek ter dood veroor* deeld. Het zijn de sergeants L. dc Prijclc cn Pw von Beveren, de soldnot P. Jnnsscns cn de Icom poroals J. von Belle en J. Stubbc. De soldaten U. Kaymon en E van Hoorcri werden eveneens bij verstek veroordeeld tol resp. levenslangen en lot 20 jaar dwongan beid. i FRANKRIJK. Frankrijk cn Washington* Parijs, 30 Mei. (B. T. A.) Poincaré diende' bij de Kamer wetsontwerpen in tot goedkeuring van de op 6 Fcbr. j.l. in Washington gesloten overeenkomst betreffende de politiek, uit te oefe nen ten aanzien van China cn de herziening vafl de Chineeschc douanetarieven. ENGELAND. Onderhoud tusschen Lloyd George, Griffith cn Collins. Londen, 3 0 Mei. (R.) Griffith en Collina hebben vanochtend een onderhoud van ccn uur mot Lloyd George gehad, waarna oen voltallige» kabinetsziltmg werd gehouden. Tn gezaghebbende Engelsche kringen wordt verklaard, dat, hoewel de onderhandelingen langer duren dan oorsprong kelijk was bepaald, zij vlot cn bevredigend ver* loooen met het oog op de tegenstelling der be* trokken belangen. Dc Engelsche gedelegeerden ter Haogsche Conferentie» Reuter meldt uit Londen, d.d. 30 Mei: In het Lagerhuis heeft Chamberlain medege* deeld, dat Hilto-n Young, secretaris van finan ciën, cn Lloyd Greamo, secretaris voor den over- zeeschen handel, de Britsche gedelegeerden ter Haogsche conferentie zullen zijn. Elk plan heeft haar parasiet en elk ge- jjchapen ding zijn minnaar en dichter. EMERSON JUWELIKB door ROBERT HERRICK. 18 - Maar de president van de noordelijke pulp- (naatschappij lachte goedhartig en antwoordde hi vlotte beeldspraak terwijl hij de fijne kant Jan haar japon met zijn grove vingers aan pakte TrOm voor dit hier geld te maken I" w^Maar 't is toch niet noodig," antwoordde tij onzeker, en weerdacht zij„Hij had toch pen enkel bloemetje kunnen zenden f" ■ztBc begrijp volstrekt niet, wat het jotx aan gaat," zei mevrouw Goodnow streng. -f bö'onel werd bepaald lyrisch toen hij jjoorging het thema van materieel© ontwikke- t0 wer^en' terloops merkte hij op, u t Pu^P"ITiaatschappij dertig percent divi- ipsn uitkeerde^ en dram&tisch wees hij naai* een. krantenjongen op den hoek van de straat met een pak kranten onder den/arm. „Wij moeten papier hebben I" orakelde hij en keerde zich daarop tot zijn zuster. „Myra, je moest je paarden nu maar gauw verkoopen en een auto daarvoor inplaats nemen. Niemand houdt tegenwoordig meer paard en rijtuig." Mevrouw Goodnow begon heftig te protes teeren als een echte conservatief, tegen iets dat toch onvermijdelijk zou zijn. Zoo reed de kleine familiegroep door de groote stad tot ze hun weelderige woning ein delijk bereikten. De aanblik van dit paleisje zou den opmerkzamen beschouwer niet alleen de Goodnow familie, maar de ziel van een heele natie openbaren kunnen, 't Stond breed en wel gedaan op een kort geschoren grasveldde muren waren van rooden steen met veel blin kende ramen de tuin was door heggen van den stoffigen straatweg gescheiden. Een oprijweg met grint, die eiken dag zoo netjes werd ge veegd alsof het de vloer van de salon was, voer de met veel kronkelingen en bochten langs bloembedden en goed geschoren struiken tot aan de breede veranda. Wat de beschrijving van het inwendige betreft, daarvoor zou de pen noodig zijn van een verhuurder van gemeubi leerde huizen of van een behanger, met zijn veertien kamers, tien badkamers, verschillende kleedkamers, mahonie betimmeringen, parket vloeren, muziek en ontvangzalen, hall, biblio theek en zitkamers, telefonen, centrale verwar ming, met zijn vlekkelooze reinheid en orde in één woord „comfort," De godin der behaag lijkheid zwaaide haar scepter in de woning der Goodnow's, zij heerschte daar in haar gebied. Nel zuchtte onwillekeurig toen de auto voor reed en de kiezelsteentjes met zijn breede wie- deed opstuiven. Dit was nu .haèiL^thuig^' I de plaats waar zij behoorde te zijn, en toch was het haar of haar hart werd toegeknepen. Zij bleef ïp. de hall achter, terwijl haar moeder op gewonden door de kamers dribbelde, scherp uit kijkende naar mogelijke veranderingen en het dienstmeisje kort haar bevelen gaf. De geur der afgesneden bloemen in de vazen, het zachte tik ken der klokken, de milde, weeke warmte, de vroolijke zonneschijn in de zonnige kamers, de uitnoodigende diepte der wijde, gemakkelijke stoelen, de zachte kleedjes, de heele gevoelloo- ze stilte van het groote huis, wekten in het jonge, meisje een onverklaarbare ontevreden heid. De overdreven comfort om haar heen drukte haar loodzwaar neer.' 't Was het ver vloekte „fatsoen" van haar bekrompen kring, dat daaruit tot haar sprak, haar onmeedoogend naar beneden haalde van de stralende, roman tische hoogte waarin haar geest den laatsten tijd had vertoefd. „Had hij maar een enkel bloemetje gezonden s k Binnen enkele dagen, misschien uren, zou ze weer een deel uitmaken, opgenomen worden in de familie atmosfeer en ze zou er in verzin ken als een stuk steen in een poelze zou de luisterrijke traditie der Goodnow's in een ande re generatie voortzetten. Mevrouw Goodnow, ruischende in haar zijden reismantel, keek den stapel brieven na, die op de tafel in de hall uitgespreid lagen. „Van wie is dit vroeg ze plotseling en zij hield een witte enveloppe met den welbekenden postzegel van Sanguishine in de hoogte. Door haar lorgnet bestudeerde zij het flinke, duide lijke handschrift op het adres. Nel greep snel naar den brief. „Voor mij als 't u blieft l" „O, van den „Wilde?" vroeg Vera ondeu gend. „Heeft hij jc al meer geschreven vroeg de moeder. Maar het meisje was met Kaar gedachten reeds ver weg van haar omgeving. ,/k Begrijp volstrekt niet wat die mnn je te schrijven heefthet verwondert m<*. dat hij zijn rekening nog niet gezonden heeft I" „Misschien komt hij hem wel zelf brengen, in eigen persoon," opperde Vera met haar fijn lachje. Nel was reeds met haar veroverden schat de breede trap opgebold waar zij in dc eenzaam heid vnn haar eigen kamer, achter dubbele deu ren, dezen brief verslond- Geen woord van welkom was er echter in te vinden. Was zij niet drie duizend mijlen dichter bij zijn wildernis gekomen cn nu maar twee dagreizen van hem verwijderd Geen enkele vnr ontschuldiging over zijn afwezigheid. Maar denk toch, wat zijn mijlen, drieduizend meer of min der voor zulk een liefde als de zijne Had hij haar niet, door de tooverkracht van zijn liefde aan zich verbonden.gehouden heel dien langen winter? Met toenemend ongeduld las zij de be schrijving van al de kleinigheden'van hot stee- nen huis, dat hij nu afmaakte met nl de zorg, die zijn feedere liefde hem ingaf, 't Was bijna een sprookje I Hij had zich in timmeren be kwaamd, om zelfs het hout zelf te bewerken. Zij zou het wel wat ruw vinden, hij was geen schrijnwerker van beroep, maar 't was flink in orde alles, stevig als de eeuwige rots aan hun voeten. Alsof zijn «werk maar in de verste verte te vergelijken zou zijn met alles wat haar hier in haar huis omringde. Eerlijk gezegd, die bouwe rij begon haar tc vervelen. Uit zijn woorden klonk haar een kalmte tegen, een vastberadenheid als van een man, die ein delijk zijn doel bereikt heeft en die zijn levens schip voor altijd de veilige haven heeft inge stuurd en liet anker lfmt va Hert. Zij kon zich hom duidelijk voorstellen, daar lieen cn weer loopend in het kleine huis, dan terwijl dc eerste warmte von de noordelijke lente door allo ramen naar binnen drong, ter* wijl hij hamerde, zaagde en de lontste hand legde aan een groote bank, die bij het vuur moest staan en bedekt werd met een hertenve1< De winter was nu bijna voorbij, schreef hij, al leen de geel-witte snecuwplckjes op de helling der bergen, als ivoren ornamenten, de beken' kabbelden luid, de heuvels glinsterden van het druipend water. De zuidenwind, die door het bosch tot hem kwam, bracht hem de geuren van ceders, dennen en sparren, ccn feest van geuren was het nu. O, mooie woorden, maar zoo wei* nig voor haar hongerig, verlangend hort I Toen verder over de zieken in dc barakken bij de Genezende bron. Zoonis hij haar nl eens ge*j schreven had, daar had hij de zwakkeren onder,j zijn patiënten heengebracht, zij, die in hun r«4' we omgeving niet beter konden worden. Nu was* er een vrouw, een arm schepsel, die hij in döj vreeselijkste ellende in een kamp van jagers had' gevonden. „Eerst, toen ik haar ontdekt hadJ dacht ik zeker, dat zij sterven moest, een prooi van de menschen en van 't noodlot, 't was een- hopeloos geval. Maar langzamerhand heb ilc- haar overtuigd, dat zij kon blijven leven, en nq beginnen wij werkelijk wat te winnen," en hall spottend vervolgde hij„en zoo zie je, dat Oc mijn hospitaal*al geopend heb, met deze zwer* velinge en ouden Jack als verpleger. Wij zullen, de Bron weer nieuwe wonderen laten verrich ten." (Wordt vervolgt!.^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1