DE EEMLANDER" BUITENLAND. FEUILLETON. DE GENEZER iBOmiSPBUS^^tZ^ Tel. 281 Mpisnn WILMS 23Ï MAISON „L'HIROHDELLE" 44 LANGESTRAAT x AMERSFOORT- Costumes Blouses Rokken FOTOARTIKELEfc B. NIEWEG, Langestraat 39. Tel. 462 20e Jaargang No. 284 pet port f per week fa** Rratb renekcr.oj jtgen ongelukken) f CUT1, rtxonrlerlljkn nnmmm jfosa. AMEBSFOORTSOH DAGBLAD OIRECTEUR-UITGEVERt J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWA» rEl INT 61X Vrijdag 2 Juni 1922 PHIJS DER ADVERTEHYltH Z, inbegrip v*n ee« bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie* dingen en Lletdadlgbeids-adveitentiën voor de held der prfts. Voor handel en bedrijf bestaan zeel voordeeiige bepalingen root bet advertceten. Bent circulaire, bevattende da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht TZöö is don de 31ste Mei verloopen, ponderdat hij naar aanvankelijk werd ge- jrrcr-sd 'n fatale datum zou worden in de his- 'torie van Diritschland in 't bizonder, van Euro- ;pa en de verdere wereld in 't algemeen. Van de ^sancties, waarmee de heethoofden reeds dreig den, is gelukkig niets gekomenin plaats, dat de verhouding tusschen Duitschland en Frank rijk er nog slechter op is geworden wat on vermijdelijk zou zijn geweest, wanneer Frank rijk zijn toevlucht tot strafmaatregelen had ge nomen schijnt de verhouding tusschen beide loren. Dat de conferentie van Genua, waar- ivan het direct succes niet al te tast baar is geweest, heeft misschien toch dit goede resultaat gehad, dat het de partijen nader tot elkaar heef gebracht. De bijeenroeping tot de conferentie te Genua toch was een daad van Verzoeningeen bijeenbrengen van overwonne nen en overwinnaars, die, als gelijken, met el kander zich in verbinding konden stellen. Maar hoe het ook zij, die stemming is verbeterd en zoowel in Engeland als Frankrijk is men heel content met den aard van 't Duitsche ant woord, dat klaarblijkelijk vooral is geïnspireerd door den Duitschen minister van financiën Her mes, die den laatstcn tijd te Parijs heefC onder- handeld met de commissie van herstel en welk antwoord van bescheid dient op de nota der commissie. Deze vergde van Duitschland, dat het voor 31 Mei nieuwe belastingen invoerde ten bedrage van 60 milliard mark in papier voor den loopenden diensttwee derde daarvan zou voor 31 Dec. moeten zijn ingevoerd. Bovendien stond de commissie op de autonomie van de Roichsbanker moest een einde komen aan de afhankelijkheid dezer bank van de rijksregee- rii.gten slotte wenschte de commissie, dot de statistieken, die voor den oorlog werden gepu- bl'ceerd, weer geregeld zouden verschijnen. Mén herinnert zich uit vroegere berichten de bezwaren, die van Duitsche zijde tegen deze ei' chen werden te berde gebracht Er had een nota-wisseling plaats, die voorloopig haar be slag heeft gekregen door Wirth's gunstig ont- vanqen antwoord van 28 Mei, waarop de com missie van herstel harerzijds heeft geantwoord en vastgesteld, dat zij de ernstige pogingen er kent van de Duitsche regeering om te voldoen aan de eischen der commissie en bijgevolg be sloten heeft het voorloopig uitstel van betaling, dnt op 21 Mart was toegestaan voor de in 1922 te verrichten betalingen, van heden, 1 Juni af, definitief te verklaren. Maar dit uitstel zal wor den opgeheven, wanneer door de commissie wordt vastgesteld, dat Duitschland in gebreke blijft ten aanzien van de voorgeschreven condi ties. wanneer zij ontevreden is over de bereikte vorderingen op het stuk van de regeling der bannende kwesties, of wanneer Duitschland de maatregelen niet mocht uitvoeren, die op de be- po king der vlottende schuld betrekking hebben. Men ziet hetde toon is veel oangenamer in dit document en er komt duidelijk de wil in tot uiting om tot overeenstemming te ko men. Zeer waarschijnlijk zal het Duitsche ant woord in niet geringe mate zijn beïnvloed door de bnnkiersconferentie, die op 't oogenblik te gelijkertijd te Parijs wordt gehouden en waar- van de Duitschers het verstrekken eener vurig- begeerde internationale leening verwachten. Of Duitschland deze krijgt is niet heelemaol nog zeker en in dit verband is niet zonder beteeke- nis het bericht van de Köln. Ztg., dat het re- su'taat van de stemming in den rijksdag, waar naar wij in 't middagblad mededeelden de door do Duitsch-nationalen ingediende moti' van wantrouwen in de regeering werd verwor pen, niets verandert aan 't feit, dat rekenini moet worden gehouden met een latente regec- ringscrisis_ in Duitschland, omdat ook de an dere burgerlijke partijen zich pijnlijk getroffen g voelen door de jongste ontwikkeling van den staat van zaken. Het zou hierbij niet slech-.s ge an om verschillen, wat de appreciatie betreft der Duitsche buitenlandsche politiek in 't al gemeen, maar mede om de behandeling van don rijksdag bij de bespreking in de commissip voor buitenlandsche zaken. Deze zou tot het einde toe in de meening zijn gelaten, dat de concessies aan de commissie van herstel afhan kelijk zijn gemaakt van 't verstrekken eener in ternationale leening en dat een financieelc con- tróle niet kon worden toegestaan. Het bericht gewaagt dan ook van de meening in parlemen taire kringen, dat de rijksminister van financiën Hermes mogelijk valt als slachtoffer der thans gevoerde discussies. Thans mogen wij ons bezighouden met de bi- zonderheden van 't Duitsche antwoord, waarin er op wordt gewezen, dat naar aanleiding van de nota d.d. 9 Mei der commissie van herste' alsmede van de besprekingen, die inmiddels te Parijs hebben plaats gehad, de Duitsche regee ring een plan overlegt betreffende de inkomsten en uitgaven van 't rijk in 't begrootingsjaar T922, dat is opgesteld op don grondslag der nota van de commissie van herstel van 21 Maart 1922 en de Duitsche nota van 29 Mei. De verhooging der inkomsten, vergeleken met het begrootingsplon, dat den Duitschen rijksdog is voorgelegd, berust op een nieuwe raming der Duitsche belastingen met inbegrip van die van 't belastingcompromis en met inachtneming der sedert de jongste schatting nog grooter gewor den depreciatie van het geld. Betreffende de uitgaven wordt opgemerkt, dat de subsidies voor de bedrijven zijn opgedoekt. Voor de prijsverlaging van levensmiddelen wordt voor 1922 de uitgave overwogen van slechts 950 millioen (tegen 17.2 milliard mark in 1921). Overigens zijn de bijslagen en subsi dies, voor zoover zulks met het oog op bestaan de verplichtingen en de verandering der orga nisatie mogelijk was, vervollen. Ook andere voo! genomen uitgaven zijn geschrapt. Zoodoen de zijn, wat de begrooting voor 1922 betreft, de uitgaven, vergeleken bij het vorige jaar, met 24.5 milliard mark verminderd. Bij de buiten gewone begroot ing van 't algemeene rijksbe stuur en de openbare diensten is de Duitsche regeering van zins minstens 3 milliard mark te bespeten. Ook naar verdere bezuinigingen wordt gestreefd. Om de uitvoering der ver- eischte maatregelen te verzekeren, heeft de Duitsche regeer ing onlangs besloten een bizon deren commissaris voor het ministerie van fi nanciën aan te stelien. Wat de vlottende schuld betreft, zegt de Duitsche regeerir.g in haar antwoord toe zich ten zeerste te zullen beijveren een verdere stij- ging dier schuld te verhinderen. Maar het staat bij de Duitsche regeering, naar zij zegt, vast, dat al haar inspanning, gezien den tegenwoor- digen financieelen toestand, vergeefsch zal zijn, wanneer Duitschland niet in voldoende mate wordt gesteund door een buitenlandsche lee ning. Op voorwaarde, dat de Duitsche regeering binnen behoorlijken tijd over deze steun kan be schikken, verbindt zij zich met de zaak op den volgenden grondslag bezig te houden 1. De stand der vlottende schuld van 31 Maart 1922 geldt van nu of aan als het nor male maximumbedrag. 2. Wanneer op 30 Juni 1922 of op den loat- sten dag van een der volgende maanden het bedrag der vlottende schuld het normale maxi mum overschrijdt, dan zullen stappen worden gedaan om te gorandeeren, dot de overschrij ding binnen de volgende drie maanden wordt terugbetaald en wel (a) óf door middel van inkomsten, die de uit gaven in de drie maanden te boven gaan, voor zoover over zulke inkomsten valt te beschik ken, of (b) door Ket opnemen van credieten op an dere wijze dan bij de rijksbank en in een vorm, die niet de inflatie verhoogt. Wanneer niettegenstaande deze maatregelen het bedrag der vlottende schuld aan het einde der drie maanden nog 't normale maximum-be drag overschrijdt, don zal de Dui'sche regee- ring onmiddellijk met voorstellen komen voor uitbreiding van het belastingsysteem en alles doen om de aanvaarding ervan op den weg der Duitsche wetgeving te bereiken met het doel, dat nog in 't loopende begrootingsjaar, of wanneer daarvan meer dan de helft is verstre ken binnen zes maanden een bedrog wordt opgebracht, dat niet geringer is dan de reed bestaande overschrijding van het maximum en evenmin geringer dan de vermoedelijk nog grooter overschrijding tegen 't einde van het begrootingsjaar. Te dezen aanzien zol als volgt te werk worden gegaan. (a) Zoolang nog geen inkomsten uit buiten landsche leerlingen ter beschikking staan om de betalingen te dekken, gedaan door de Duit- u Beckensteinschelaan PINKSTER-MENU: 4 Juni: Tapioca socn, Kalfs Fricandeau Spinazie. Griesmeelpudding Citroensaus. 5 Juni: Tomaten soep. Biefstuk, Gestoofde anpeltjes. Vanille pudding. Marasquin saus. N.B. Bezorging alle uren van den dag vanaf 90 cents. sche regeering, teneinde de verplichtingen te vervullen, voortvloeiend uit het verdrng van Versailles sinds I April in buitenlandsche be taalmiddelen, wordt ter vaststelling of en in hoeverre het normale maximum wordt over schreden, een bedrag ter grootte van de papier merk-tegenwaarde der voorloopig op deze wijze niet gedekte totale som der genoemde betalin gen toegevoegd aan den stand der vlottende schuld van 3T ManTt 1922. (b) Alle inkomsten uit buitenlandsche lee ningen zullen gebruikt worden voor de volle dige terugbetaling van dit bij het normale ma ximum gevoegde bedrag en wel met voorrong voor alle andere bestedingsdoeleinden onder voorbehoud van de op gror.d van het verdrag van Versailles in buitenlandsche betalingsmid delen te vervullen verplichtingen en zoodanige andere lasten, ten aanzien waarvan de commis sie van herstel op verzoek der Duitsche regee ring speciaal vergunning verleent. DUITSCHLAND. Het antwoord der commissie van herstel. Het antwoord der commissie van herstel is te Berlijn aangekomen. De tekst komt overeen met hetgeen reeds in de Parijsche bloden is medegedeeld. De commissie van herstel beves- tigt het uitstel van betaling voor 1922, maar behoudt zich voor, dit op elk elogenblik te her roepen. Poincaré heeft in een brief aan de commissie van herstel allerlei bedenkingen te gen de Duitsche nota ing-bracht, vooral dot de Duitsche beloften niet duidelijk genoeg om schreven waren. De Petit Parisien noemt dezen protestbrief eene platonische demonstratie, daar de Fransche regeering, zooals zij zelf heeft verzekerd, zich niet kan verzetten tegen de be slissing der commissie van herstel. FRANKRIJK. GROOTE REDE VAN POINCARF. Por ij s, T Juni. (Havas). In antwoord op de interpellaties over de buitenlandsche politiek brandmerkte Poincaré allereerst de aanslagen op en de misdaden jegens de geallieerde troe pen in Opper-Silezië. Hij herinnerde aan de ma nier waarop Fransche soldaten vermoord wer den, aan den aanslag te Petersdorff, waarbij hij uiteenzette hoe deze zaak berecht is en aan het vinden van geweren, machinegeweren en muni tie te Gleiwitz. Zoolang Duitschland, zei hij, ons niet wil helpen de schuldigen op te spo ren, zullen wij het recht hebben te twijfelen aan zijn gevoelens en daarnaar te handelen. Het is io ruime sorteering voorhanden. schande, dat in vollen vrede bij verrichtingen, die niemand tarten, Fransche soldaten aan den dood moeten zijn blootgesteld. Ann dit gevaa moet een einde worden gemaakt. Er zijn maat regelen genomen om gevolg te geven non den uitslag der volksstemming. De geallieerde troe pen zullen weldra terugkeeren met het gevoel hun plicht te hebben gedoon om in deze streek een duurzomen vrede te vestigen. Poincaré wees er op, dot de Fransche troepen in een geval als dit eerder werkten voor het verzekeren van den vrede, dan, gcliik men Frankrijk zoo gaarne be schuldigt, om dien te verstoren. De beste wijze om den vrede in Opper-Silczië, oun den Rijn en waar ook te verzekeren is gelegen in het vost houden aan het verbond tusschen den vrede en het naleven der verdragen. De eerste voorwaar de voor een blijvenden en vruchtbaren vrede is, dat men dien niet vestigt op een minachting van verdrogen en schendingen van het volkenrecht. Over de Oostersche vraagstukken zei Poinca ré, dat de hangende besprekingen met Enge land en Italië hem noopten tot terughoudend heid. Hij herinnerde er aan, dot de stappen te Athene en Angora in het belang van den vrede vruchteloos zijn gebleven. De Fransche regee ring wenscht echter vurig het herstel van den vrede in het nabije Oosten. Frankrijk vervult door een tank, noch van kolonisatie, noch van protectoraat, maar van gids voor de bevolking, die het den vrede wil verzekeren. De Fransche driekleur blijft het embleem van vrede cn be schaving (toejuichmjrcn). Omtrent Genuo zei Poincaré, dat de agenda dier conferentie hem verontrust had, daar deze de gelegenheid zou hebben opengesteld de vre desverdragen opnieuw in het geding te brengen. Hij poogde daarom cn slaagde er ook in de ge allieerden er toe te brengen Frankrijk olie noo- dige waarborgen te bieden, dat Duitschland de vraagstukken van vergoeding, ontwapening en de verdragen niet te berde zou brengen. Deze vraagstukken bchooren tot de bevoegdheid van den volkenbond en wij verstonden er ons over, dat deze niet zou worden aangetast. Poincaré verdedigde vervolgens de regeering tegen de beschui ging, dat zij de conferentie zou heb ben laten mislukken, waarop hij de opdrachten aan de delegatie voorlas. Deze drongen aan op het handhaven van de rol van den volken bond, welks bevoegdheden niet in bespreking mochten komen cn herinnerden aan de Fransch- Engelschc overeenkomst om Moskou alleen te erkennen onder zekere voorwaarden en nadat het een begin van uitvoering van de overeen komsten zou hebben gemaakt. De opdrachten mankten ten aanzien van Rusland onderscheid tusschen de oorlogsschu'den en die van voor den oorlog, verklaarden, dat over het petroleum- vraagstuk niet kon worden onderhandeld met de regeering, die de Georgische regeering had verdreven en eischten de vertegenwoordiging van dezen Knukasischen staat te Genuo. Ten aanzien van de vergoeding herinnerden zij er aan, clat dc schadeloosstelling van Frankrijk de eerste voorwaarde was voor het economisch herstel van Europa, waaraan Frankrijk op de meest vreedzame wijze wenscht mede te wer ken. De communist-Barou vroeg waarom Poincoié niet zelf naar Genua was gegaan. Omdat ik, ant woordde deze, geen haast had enkele van uw vrienden te ontmoeten en omdat mijn tegen woordigheid te Parijs onmisbaar was. Poincaré wees er verder op, dat de opdrachten, waartoe de ministerraad eenstemmig had besloten, eer lijk werden uitgevoerd. Frankrijk deed niets om de conferentie te doen mislukken, maar toonde integendeel groot geduld. Indien trouwens de politieke conferentie al mislukt mag zijn, de economische cn financieele conferentie is ge slaagd en Poincaré gaf als zijn gevoelen te ken nen, dat het herstel van Europa op den grond slag van het werk van Genua mogelijk zal zijn. Poincaré herinnerde bovendien aan de pogingen van Barthou, dat de vertegenwoordigers van de kleine Entente op gelijken voet als die van Duitschland en Rusland behandeld zouden wor den, aan zijn weigering om deel te nemen aan de bespreking, die Rathenau wilde uitlokken over de schadevergoeding en zijn tusschen- komst, die er toe leidde, dat geen besprekingen met de Duitschers werden gevoerd, voordot de geallieerden er over hadden beraadslaagd. Als er te Genua over de vergoedingen is gespro ken, is dit geschied buiten Frankrijk om cn heeft dit land er dus geen rekening mede te houden. Wot het verdrag van Rnpallo aangaat is Poincaré von oordeel, dot dit indruischt te gen het verdrag van Versailles en men daaron Duitschland cn Rusland van dc conferentie haf kunnen uitsluiten. Frankrijk toonde echter zijl goeden wil cn trouw jegens de geallieerde! door zich tc vereenigen met dc zachtere strot die is toegepast. Poincaré verklaarde deze hou» ding niet te betreuren, want, indien Frnnkrij! was weggeloopcn en de deur achter zich had dichtgesmeten, zou het alleen zijn gegaan en den schijn op zich hebben geladen van gebrek aan geduld cn vertrouwen in de conferentie, terwijl nu dc hcele wereld heeft kunnen zien, hoe het tot dc laatste minuut aan het nuttigo' werk der conferentie heeft deelgenomen. Poin* coré zette voorts hot vraagstuk der Fransche vordering en der particuliere bezittingen, die door de sovjets gcconfisceerd zijn, uiteen. Op dit stuk van zoken heeft de Fransche delegatie 'zich nooit met den tekst, die do Fngelschc de legatie had opgesteld, vereenigd. Het is een ver gissing, dot Frankrijk dien, als België niet ge protesteerd had, zou hebben goedgekeurd. Hier op herhaalde Poincaré, dot het mislukken der conferentie geenszins is toe te schrijven onn de houding der Fransche delegatie, moor aan de onbeschaamde houding der bolsjewisten inzake het verdrag van Rupullo en de latere bespre* kingen. Inzake de aanstaande conferentie in den Hang- vcrklnnrdc Poincaré, dcit do Fransche regeering, die aan niets gebonden is, weigeren zal deel tc nemen non een nieuwe politieke conferentie, waaraan dc Ver. St. niet deelnemen. Met het oog op de beteekenis van Frankrijk, zal de re- gccring in verbinding met alle geallieerden en onzijdigen, hun zijn opvatting leeren kennen en deskundigen naar den Haag zenden. Hierop richtte Poincaré zich tegen de tot Frankrijk gerichte beschuldigingen en verze kerde hij zijn wil om mee te werken tot het algemeen welzijn in hartelijke somenwerking, mits men Frankrijk niet vraagt ten behoeve van Duitschland welk recht ook op te offeren, dat het volgens de verdrogen toekomt. Wij wen- schen, zei hij, een hervatting der normale be trekkingen, moor het is ons onmogelijk de dee- sem van haat over het hoofd te zien, die in Duitschland doorwerkt. Eiken dag brengt ons nieuwe bewijzen van den onwil vun dit lond ten aanzien van de verantwoordelijkheid van den oorlog, de oorlogsschulrligen of de vergoedin gen. Verder verzette Poincaré zich tegen de jongste verklaringen von Wirth, dat het ver drag van Versailles een werktuig van oorlog en vernieling zou zijn. Dit verdrag is door 27 lan den getcckend. Waarom zou Frankrijk, welks bodem het slagveld was dier landen, het recht, dat het uit dit verdrag bezit, opofferen Daarna zette Poincaré uiteen, dat Frankrijk, als de geallieerden zouden weigeren mee tc wer ken, het recht zou hebben alleen de bepalingen van het verdrug nopens de 'moties ten uitvoer te leggen. Hij zou echter alles doen om een ofzonderlijk optreden te voorkomen, waarvan hij de moeilijkheden niet miskent; maar hoe wenschelijk het mocht zijn de overeenstemming te bewaren. Frankrijk kon daaraan de uitoefe ning van zijn recht niet opofferen (Levendige toejuichingen). In antwoord op een interruptie van de uiter ste linkerzijde verklaarde Poincaré, dol hij hoop te niet tot een afzonderlijk optreden te be hoeven overgaan, maar dot Duitschland, dot altijd het recht von de macht heeft geëerbie digd, Frankrijk dwingt zijn mocht te hondhoven. Ten aanzien van de onderhandelingen met Moskou betwistte Poincaré niet het recht der sovjets om een beroep te doen op het crediet van Europa, moor Europa behield zich het recht voor dit al of niet toe te slaan. Hij ont zegde den Russen het recht zich te beroepen op de beginselen der Fransche revolutie, die niets met de Russische gemeen heeft. De Russische grondwet is de meest achterlijke ter wereld. Poincaré verklaarde verder, dot Frankrijk bij zonder groote waarde hecht onn den volken bond. Hij zette de betrekkingen tot de stoten der kleine Entente uiteen, bevestigde dc on veranderlijke vriendschap tusschen Frankrijk en België, repte van den ernstigen wil om de een dracht met Engeland te handhaven en somde dc doden von Frankrijk op, om met Engeland tot overeenstemming te komen, met name het onafgebroken deelnemen van Frankrijk oon dc conferentie te Genua, in weerwil von de hou» De geringe prijs van een menscihenleven is de tragedie van den dag. EMERSON. door ROBERT HERRICK. 20 „Dat weet ik ik heb mijn morgen in het ziekenhuis doorgebracht bij Jenks en Savage. Ik' had een geval voor ze meegebracht, waar ze hun kunsten op mochten beproeven ik ben al de zalen met ze doorgegaan net als vroe ger Het heeft voor mij te veel van een zaak, net als een slagerij of een handel in effec ten. Handel in het groot, zie je Ze zeggen, dat Jenks zoowat een vijftig duizend dollars in Let jaar maakt." „Zou het waar zijn vroeg ze haastig, in stilte argumenten bedenkende tegenover haar ïnoeder en den kolonel. „Een man, die het met zijn heele hart doet, .^an dat niet in een jaar maken," zei hij, zijn Jkoofd schuddend. Hij stond op van den rand van de bron, als "fc'as hij min of meer ongeduldig over haar ant woord. „Ik zal je de kassen laten zienwe hebben tnooie rozen," zei ze eenigszins gejaagd. Zij bekeken nu de warme en de koude kos- ®en, de bakken cn den bloementuin. Toen liepen den weg op langs andere merkwaardige hui- *en iran de voorstad^ liggend aan .mooie^gxoene. lanen, alles even ordelijk en gemoedelijk, ter wijl in de verte de rook van de stad omhoog steeg. De ongewone omgeving vervreemdde ze van elkaar. Ze praatten op ingehouden toon over niets bijzonders zij wees hem de merk waardigheden van het plaatsje en hij bekeek al les met een spottenden blik. En hij vertelde van zijn eenzaam winterfort, van den moord, die gepleegd werd op het bosch, van de onontwikkelde menschen, die hij daar hielp in de wildernis. Hij vertelde haar van zijn grijzen ouden Jack, den dronken kok uit het kamp en door zijn onverschillig gesproken woorden heen voelde zij de zucht tot overwin ning -zijn vurige jeugd die hem deed ar beiden onder die arme kleurlingen. De zieken waren voor hem het strijdveld, waar hij won deren van bekwaamheid aflegde. De zieke menschheid te vervormen, de menschen maar niet alleen geneesmiddelen toe te dienen in hun bedden, dat was het groote onuitgesproken doel van zijn leven. „Ze zullen denken, dat het de Genezende bron is, als ze beter worden," zei hij vroolijk. „Misschien is dot ook zoo I" Ze luisterde vol bewondering naar wat hij ver telde, maar haar gedachten dwaalden af. „Hoe kom je aan die mocht vroeg ze. Hij zweeg en zette een boos gezicht. „Je zoudt in de stad zooveel goed kunnen doen," zéi ze haastig. „In een stad kan je de menschen niet genezen, het is veel te veel handel en de belooning is veel te groot." Hij maakte een verachtelijke beweging met de hand in de richting van de stad. Eindelijk kwamen ze op de plaats terug en gingen het huis binnen. Mevrouw Goodnow, die zat te lezen voor een helder knappend vuur, deed of zij den Lyreemdeling niet herkende^ toen haar, dochter binnenkwam met een „Moeder, de dokter komt ons eens opzoeken." „De dokter?" vroeg ze. Toen knikte ze even met haar hoofd. „Ja," zei hij rad sprekend, „ik ben naar de stad gekomen." Hij wachtte even, zocht de oogen van het meisje en toen, als gerustgesteld ging hij voort„Ik ben gekomen om uw doch ter te halen." „Wat zegt u „Ik ben gekomen om uw docher mee terug te nemen," zei hij duidelijker. „Wat zei Nels moeder. „Hij wil met me trouwen. Moeder," zei het meisje. „Mijn dochter trouwenDe toon waarop de oude vrouw dat zeide drukte de philosophic van een heel geslacht uit. Zóó barstte de bom los. 5. Wat de moeder ook zeide, het had geen in vloed hoe beleedigend en onaangenaam het ook was. De Wilde trok zijn schouders op en be keek met een lichten glimlach heel het huise lijk landschap van zachte stoelen en warme, dikke kleeden. Hij nam het inwendige even nauwkeurig in zich op als hij het uitwendige had gedaan en beantwoordde toen kalm de laat ste beleediging, die hem naar het hoofd werd geslingerd„dat het wel leek of hij gek was geworden." „Be zou zoo denken, dat het aan uw dochter is om die zaak te beslissen." Zijn ernstige oogen zochten die van het meis je, dat bij den haard stond. Zo keerde zich om, ging naar haar moeder toe en liefkoosde haar even. Toen zei ze zacht, net als zij dien keer gesproken had, toen zij over haar leven had moesten beslissen„Moeder, ik ga met hem mee, waar hij ook heengaat." Dc storm barstte opnieuw los, nu eens tegen den dokter, don tegen de dochter. Zij bleven staan, elk aan een kant. De toon werd lang zamerhand zachter alsof de moeder zich begon te herinneren, hoe haar dochter eens getoond had, dat zij geen kind meer v/as, en door een wil, sterker dan den haren, de zaak had gewon nen. Maar dit keer vocht de moeder op een ter rein met al de aanhangels van traditie en heel de beschaafde wereldachter zich, om den vij and uit het veld te slaan en le overwinnen. Dien vorigen keer was zij van alle hulp verstoken geweest, zonder telefoon en zonder telegraaf. „Moeder," zei het meisje zacht, „het helpt al lemaal niets ik moet het doen." „Dat zullen we zien," klonk het uitdagend, „ik telefoneer dadelijk om je oom." Juist hoorde men het geluid van een zwaren wagen op den oprij weg en een dikke man kwam de hal binnen en deed met veel drukte zijn pels af en zette zijn autopet af. Het was de kolonel, die juist op dit kritieke oogenblik verscheen. Zijn d»k rood gezicht blaak te van gezondheid, toen hij meer in het licht kwam hij keek schuin naar den vreemdeling, die bij hot -vuur stond. „De dokter de dokter I" mompelde hij als in zichzelf, „de vijand van medicijnen. Te drom mel, hoe heet hij ook weer?" De Wilde ging rechtop staan cn trok zijn handen uit de zakken van zijn wijden pantalon. „Wel, wel, net terug uit de wildernis Hoe gaat het daar aan het meer „Uitstekend uit het oogpunt van de houtaan- kapmaotschappij," zei de dokter achteloos- j „We hebben een mooie partij hout geveld.j „Waarom zorgt u niet wat beter voor de men- j schen, die daar aan het werk zijn. Die pokken 1 verleden winter was een leclijke geschiedenis»1 „Och," zei dc kolonel kortaf, „dot is onze zaak niet, dot gaat den ondernemer aan." „Zoo I" „Die kerel," barstte mevrouw Goodnow tos „heeft de brutaliteit om hier binnen te stopper en Nel te vragen.' „Wat zeg je?" brulde de kolonel. „Hij is niet gekomen om Nel te vragen," vci> beterde het meisje met een half ondeugende! glimlach. „Hij is gekomen om met haar te trou wen." „Wat zeg je I" „En Nel doet het ook." Een tweede bom barstte los met verdubbeld* krochtde uitwerking daarvan wordt het besl weergegeven door Vera Councillor, die juist binnen kwam voor de lunch toen de storm op zijn hevigst was. Het schijnt, vertrouwde Vera hoor jongen diplomaat toe, dat onze kleine Nel kalmpjes go» correspondccrd heeft met hoor dokter in do wildernis en dot wel al dien tijd, dat wij op reis zijn geweest, ten minste hij heeft hoor voort durend geschreven en liij schijnt er op de een of andere manier op geantwoord te hebben. Be had er soms wel eenig vermoeden van, maar ik dacht eigenlijk dat dit het staartje van den hee- len roman zou zijn. nc vond haar heelemaol niet het soort meisje om den roman voort te zetten? Zal zc het doen Dot is nu de groote vraag, die de heele Goodnow-huishouding cn mij cr bij in beroering brengt. In ieder ceval hebben zij meet don idioot hun best gcdi om haar den rornai te loten voortzetten (Wordt rervotrdd

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1