COOCERT UPS' SAFE-INRICHTING „TER HORST" Lunch - Din©!* 9.7S HOTEL „MONOPOLE „DE EEMLANDER f jwmmzirS^ïz: PRIJS DES ADVERTEREN EERSTE BLAD. Zegt men het nog? II lïddenstands Metbanli Utggini h. i liUfBH k 304 Deposifo-Rente; Een jaar vast s»0 Bes maanden opzegging 4i/3©/0 een dag 3>/2®/« HOTEL CAFE-RESTAURANT PRIMA WIJNEN. HEINEKEN-S BIER Aanbevelend S. TER HORST. BUITEN LAN D7~ HtlSlli ..L'HIRIHDEUr GESTREEPTE BLODSES w P IHA TRICOLINE 23 Gedus-emide de BENDE PINKSTERDAGEN en voortaan eiken ZONDAG door het beroemde trio RHBENENSKY Aanvang 4 uur Ss middags Dir.: Streefkerk ten Klooster Eet-, fa- enOntbijtserviezen B. MIEWEG, P©nn®. Vlasakkeraett §2d T©3®?oon 169 Eleclricfóoit 055 a99e gebied ReparoertaHs machines Opgericht 11906 Laagste prijzen «O» Jaargang Wo. 283 per post f J.—k per *eelc (met sratls eerrekering Wf—ongelukken) f 007». «feoaricrlljka nummets fots. A.MERSFOORTSCH DAGBLAD Zafertfag 3 Juni 1922 P> DIRECTEUR-UITGEVER» J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAf.: TEl- INT 61X 1 —4 regel* f LOf met Inbegrip van eea bewijsnummer, elke regel meer f 0.25, dicnstaanbie» dingen en Uetdadigheids-advcrtcntiëjo toot de helö der prQs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer woordeeligo bepalingen «roo* het ad verteeren. Een* circulaire, bevattende da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. j f „Rood is dinar" hetbben de conservatieven «ren lang gefzegd, nvet de bedoeling de kie- {pers, die immens ook -belastingbetail ers zijn, fcapsdruw te maken van de „radicale" par- Bjen. En zij vergaten daarbij niet te verkon digen, dat de vrijziinnig-demooraten nóg ge>- lyaorlijker war^n dan de socialisten. Immers Sie socialisten overvroegen en konden' alleen {ham zin niet 'krijgen. Maar de vrijzinnig-de- toocraten waren ana-tiger in ihum eischen en ïn. hun optreden; hummie ideeën konden wèl Uworden verwezenlijkt en zoo waren zij eigen- Qk de dure staatslieden. Inderdaad. In den. goed'en tijd van voor Ben oorlog bobben de onzen niet geaarzeld maatregelen aan te bevelen en door te voe ren, die van ben, die bet konden missen, groot-ere offers in belastingen vergden, dan zij voorbeen betaalden. Wij waren van oor deel, dat de gelden, noodig om aan tal van misstanden een einde te maken, er moésten bomen; wij waren tegelijk van oordeel, dat ze gemakkelijk konden worden1 opgebracht en Ons standpunt is langzamerhand door de meeste partijen als juist erkend. Ook zij, die vroeger, toen mem. ongeveer 5 van zijn in komen1 aan Rijks dire-cte belastingen betaal de, meenden, dat daarmee de grens van onze 'draagkracht was bereikt, hebben later ge- leedelijk gestemd voor hoogere belastingen jen steike progressie^ Men moést wel; bet geld moest er konven en aangezien men van oen kikker geen veeren kan plukken, ging men bet geld nemen waar bet te krijgen was, d. w. z. bij de mienscben van vermogen en hij degenen, die groote inkomens hadden. Wij hadden over dezen gang van zaken verheugd' kunnen zijn, indien de opbrengst d!er in onzen zin gewijzigde belastingen had bunnen worden gebruikt voor de verwezenlij king van onze sociale wenschen. Aanvanke lijk was dit zoo. Maar sinds 1914 dienen de steeds hooger opgevoerde belastingen tot delging van de schulden, in de oorlogsjaren aangegaan en tot betaling van de hooger© kosten van de staatshuishouding. En nu? „Rood is duur" zei men. Maar de tijd, waarin wij duur mochten en wilden zijn, ós helaas voorbij. Ook naar onze meening is men thans mat de 'belastingen aan de grens, neen over de grens, van dier moesten draaig- kracht, en zoo denken wij er niet aan meer geld te vragen voor sociale uitgaven-, vóór Ts lands finantiëm gezond zijn gemaakt. We hebben al Jveel gauw ingezien, dat de mobili satie- en daarmee verwante uitgaven alle be schikbare en te scheppen middelen zouden opslokken, zoodat er in langen tijd geen geld zou zijn voor voorziening in sociale nooden, indien we 'onize schulden niet spoedig af losten. Vandaar onze herhaalde pogingen om onze mobi-lisatie-schodden uit de wereld te heljpen, pogingen', die zijn afgestuit op het gebrek aan inzicht in de finantieele verhou dingen bij de conservatieven van Links en Rechts. We hebben ons daarbij helaas neer fe leggen. In een tijd van malaise, ails die, waarin we thans leven, kan van eene beffing In eens geen sprake zijn. Maar toch dient, zoo is onze overtuiging, aangestuurd op een Itijd, waarin we -weer duur mógen zijn, op eene fiwantieele politiek, die geld over laat Voor de bestrijding ven sociale -misstanden. •Dat dit n u niet kan, is duidelijk. Allereerst dient gestreefd naar evenwicht tusschen Staats-inkomsten en uitgaven. Aangezien nu verhooging der inkomsten practisoh onmoge lijk is, ja' veel me'er met eene sterke vermin dering dier inkomsten' moet worden gere kend, is er slechts één middel tot herstel van. dit evenwicht, en dit middel is vermindering van uitgaven. Nd zijn wij het, die de conservatieven duur noemen. Ze zijn ook duur, op hunne eigen- manier. Zij vinden' het goed, dat we onge veer 130 millioen gulden per jaar uitgeven voor leger en vloot. Wij achten die sommen, besteed aan uitgaven, di è-n oeconomisch èn ethisch negatieve beteekenis hebben-, een schande. Wij willen op die som stellig 50 mil lioen b ezuinigen. Dunkt u dit, geachte l ezer, niet een1 waardevol veTkiezingsprogram op eichze-lf? Maar we zullen er daarmee niet zijn. De kosten zullen- de eerste jaren wellicht 1Q0 triilli'oen eru meer zijn. Ook voor verdere be zuiniging hebben wij den weg gewezen. We hebben aangedrongen- op vermindering van bet aantal ambtenaren. Niet door wegzen ding van dienst zijnde functionarissen, maar door stopzetting van de benoeming van nieuwe ambtenaren. Langs dezen weg is in' fceven jaar -eene vermindering van het aantal ambtenaren met 40 te bereiken. Mem fcegge niet, dat bet niet kan; bet moét en- dus UITSTEKENDE GELEGENHEID VOOR moet bet kimmen. Minder paperasseni, prac- tiscber werkmethoden', meer overleg tus schen de departementen per telefoon en miruder per „missive" en „apostelle"de groote zakemmenscben hebben 'het voorbeeld gegeven. Het kan heuschl Eh eerst els op die wijze evenwicht is be reikt, na vermindering van de inderdaad te hooge belastingen, eerst als de regeering, mede onder onzen prikkel, zuinig beeft lee- ren zijn, eerst dan zullen wij, vrijzinnig-de^* mocraten, weer „duur" mogen zijn. Men ziet, boe relat-ieff dit begrip „duur" bij -een-e politieke partij is. Men noémde ons duur, niet omdat men' de uitgaven te h-oog vond, maar omdat' de pos'uen, waarvoor wij het -geld wilden uitgeven, <ie sympathie niet hadden van de conservatieve „duur'-coepen- den. Maar dit dient bedacht: wij willen-, wij wil den het vroeger en willen het weer, zoodra het mogelijk zal zijn, d'uur zijn ten opzichte van die posben, wier besteding het sociale oeil van ons volk zou verboogen, uitgaven, "e bet peil van de volkswelvaart omhoog -bremgen. Wij willen dolgraag geld uitge ven als bet er is voor sociale voorzie ning-en', voor onderwijs, voor vakonderwijs, voor verbetering van de volkSbyigiëne. Voor miet-producti'eve uitgaven zijn wnj juist zuinig, zijn we, wil men bet zoo noe mer», gierig. En daar zijn we niet minder trotsoh op dan op onze neiging om duur te zijn, waar duur zijn nuttig is. Nog -eens: nü kan dit ni-et. Nu zijn wij over de 'heeie linie de verstan-digen, de zuinigen-. Nu zijn wij bet, die bet sterkst aandringen op een de tering naar de nering zetten. Zal men het erkennen? OlF zal men nog (blijven zeggen, dat wij duur zijn? terugvoeren vnn de „gevluchte" kapitalen; alle maatregelen belooft zij te nemen om deze terug* voering te bereiken door middel van een bui ten- of binnenlnndsche leening. Overigens is de rijksregeering bereid over de détails eener be strijding van den kapitaal-exodus -in overleg te treden met het garantiecomité en op grond van deze onderhandelingen de maatregelen te ne men, die geschikt lijken om den exodus te be letten. Vóór 30 Juni '22 zal de Duitsche regee ring aan de commissie vain herstel het pro gramma voor bovengenoemde maatregelen mededeelen. Wat verder de autonomie der rijksbank aan gaat, wijst de regeering-Wirth erop, tlat de al geheel© onafhankelijkheid van de rijksbank te genover de Duitsche regeering door de wet van 26 Mei j.l. is gegarandeerd. Ten aanzien van de statistiek heeft de Duit sche regcering schikkingen getroffen, dat de statistische publicaties weer op den grondslag van voor den oorlog geschieden. Aan het ga rantiecomité zal een opgave worden verstrekt over den tegenwoordigen stand dezer publica ties; de Duitsche regeering doet hierbij het voorstel de kwesties op het gebied der statistiek met het garantiecomité gedetailleerd te bespre ken. Bij het afleggen van de vorenstaande verkla ringen gaat de Duitsche regeering uit van het denkbeeld, dat de commissie van herstel de re geling van de betaling der schadeloosstelling, zooals die is vastgesteld in de beslissing van 21 Maart 1922, thans definitief zal verklaren. Tot zoover het Duitsche antwoord. Deze nota gaat, vergezeld van een plan inzake de inkom sten en uitgaven van het rijk voor het begroo? tingsjaar 1922, dat op het volgende neerkomt L De gewone inkomsten en uitgaven van het algemeene rijksbeheer. De inkomsten werden voor 1922 geschat op 115.5 milliard mark. In verband met de verandering der geldv/aarde en rekening houdende met hetgeen den laatsten OVERZICHT. In haar antwoord aan de commissie van Her stel houdt de Duitsche regeering zich be zig met de kwestie der controle. Zij verklaart, op den grondslag van den brief, dien de com missie van herstel op 21 Maart '22 tot den rijks kanselier heeft gericht, in beginsel de in dezen brief omschreven controle te aanvaarden, die echter de soevereiniteit niet mag aantasten, noch storend zijn voor den geregelden gang van 's rijks beheer, noch zich mengen in de vermo gens-verhoudingen, die door 't belastinggeheim worden beschermd, of in de aangelegenheden der afzonderlijke belastingschuldigen. Wat de inkomsten betreft, zal de Duitsche regeering zonder verwijl met het garantie-comité over de maatregelen voor de toepassing der belasting en tarief wetgeving in overleg treden en aan dit comité alle noodzakelijke faciliteiten verleenen ter controleermg van de uitvoering ervan. Wat de uitgaven aangaat, wijst de Duitsche regee ring erop, dat in Duitschland al een controle van den uitgave-dienst bestaat en die dient om te voorkomen, dat de begrooting wordt over schreden. Ook verklaart de Duitsche regeering zich bereid de werkzaamheid van deze controle zooveel mogelijk te versterken. Zooveel moge lijk zal 't garantie-comité voorts in staat worden gesteld om zich te vergewissen van de werk zaamheid van het uitgeoefende toezicht. Over de bizönderheden dezer controle zal de Duitsche regeering met het garantie-comité in overleg treden. Bovendien wordt in het Duitsche antwoord de kwestie van den exodus van het kapitaal (Kapitalflucht) ter sprake gebracht. De Duit sche regeering beweert, dat zij de kwestie van nieuwe voorstellen inzake maatregelen om „ge vlucht" kapitaal in 't land terug te brengen en om dezen exodus te bestrijden, niet definitief heeft kunnen oplossen. Als redenen hiervoor geeft zij op, dat zij ten zeerste in beslag werd genomen door de voorbereiding en voltooiing van het belastingvergelijk, terwijl verder tal van leden der regeering weken lang het druk had den met de besprekingen in verband met de conferentie te Genua. Zij is het evenwel met de commissie van herstel erover eens, dat alles in het werk moet worden gesteld om het gestelde doel te bereiken. In verband met de te verwach ten ontwikkeling der situatie zegt de Duitsche regeering veel beteekenis te hechten aan het 44 LANBESTRAAT ASERSFOWT. tijd is vastgesteld omtrent het binnenkomen der belastingen is voor 1922, met inbegrip der inkomsten uit de gedwongen leening, te rekenen op een vergroot bedrag ad 79.2 milliard mark. Dit maakt tesaüm: 194.7 milliard. De uitgaven voor 1922 waren oorspronkelijk geschat op 99 millia'rd. Tengevolge van de verhooging der duurtetoeslagen voor ambtenaren en geëm ployeerden, verhoogde overdrachten aan dc lan den en gemeenten in verband met salorisver- hoogingen en grootcr bedrags-bestedingen voor het wettelijk aandeel dezer landen en gemeen ten in de belastingopbrengst, ten bedrage van 24.875 milliard, zijn de totale uitgaven voor 1922 123.875 milliard. Terwijl de totale in komsten voor 1922 worden geschat op 194.700, bedraagt het overschot 70825 milliard. II. Uitvoering van het vredesverdrag. De be grooting voor de uitvoering van het vredesver drag voor het begrootingsjaar 1922 sloot vol gens de publicaties van einde Jan. 1922 met de volgende uitgaven: in de gewone begrooting met 147,687, in de buitengewone met 39.844. Dit is tezamen 187.531 milliard. Deze bere kening was gebaseerd op de cijfers van het Londensche betalingsplan; 45 papieren mar ken werden gelijk gesteld met 1 gouden mark. Op grond van de nota der commissie van her stel van 21 Maart 1922 werd einde April 1922, toen 70 papieren marken in v/aerde gelijk wer den gesteld met 1 gouden mark, een -nieuwe be rekening van de begrooting opgesteld. Ten gevolge van de depreciatie van het geld, waren nu voor de gewone begrooting 163.159, voor de buitengewone beurooting 63.310 milliarden of te zamen 226.469 milliard noodig. Op grond van nieuwe beiekeningen konden reducties plaats hebben ten bedrage van 13500. Er restte dus 212.969 milliard. Voor de dekking van dit be drog staat het overschot der gewone begroo ting ter beschikking70.825 milliard. Er is derhalve een deficit van 142.144 milliard. De Duitsche regeering wijst er op, dat bij de bcoordeeling van dit deficit in aanmerking moet worden genomen, dat (I) om voor de hand lig gende redenen een vrij groot deel van het be drag, uitgetrokken voor de leveringen in natu re, niet wordt uitgegeven; (2) o. u. de volgen de bedrogen voor zuivere goudbetalingen uitge trokken zijn a. Betalingen in baar voor schadeloosstel ling: 50.4 milliard of 720 millioen mark in goud b. uitgaven voor het „Ausgleichsverfahren", voorzoover het buitenland in aonmerking komt: 31.2 milliard; c. Uitgaven voor intergcallieerde commis sies: 1,343. Dit maakt te zomen een bedrog uit van 82,943 milliard. Ten derde moet in aanmer king wewden genomen, dat bij de uitgavenpos ten van 11,002 milliard (binncnlandsche uitga ven in verband met de uitvoering van het vre desverdrag) een bedrag van 5 milliard is begre pen, dat niet in baar wordt uitgegeven. Het be treft een machtiging tot het uitgeven vnn „Schuldverschreibungen" en. „S ch a t z on we isun- gen", waarvoor een bizondere uitgave van 1.5 milliard is uitgetrokken voor aflossing in het be grootingsjaar 1922. III. Slotopmerking. In Het ontwerp der be- grootingswet zijn tot dusveT de volgende bui tengewone uitgaven geraamd: (a) bij 't alge meene rijksbeheer 3,110, (b) bij het spoorweg- bestuur 16.986, (c) bij het postbestuur 2466; te zamen 22.562. In verbond met de depreciatie van het geld cn in verhouding tot het in de bedrijven gestoken kapitaal, noemt de Duitsche regeering deze be dragen gering. Bij het spoorwegbestuur betreft het overigens vooral een aanvulling van het rol lend materiaal, noodig geworden door den oor log en het verdrag van Versailles. De rijksre geering heeft nagegaan, in hoeverre nog in het dienstjaar 1922 bezuinigingen kunnen worden aangebracht. Dit zal bij het algemeen rijksbe stuur in zoover hel geval zijn, als door de af handeling der wet inzake de werkloozenverze- kcring de uitgaven voor de werkloozcnzorg minder zullen worden, ols niet door een wijzi ging der economische verhoudingen de werk loosheid zou toenemen. Het spoorwegbestuur is voornemens door een beperking tot het uiterste van de voorgenomen bouwwerken enz. drie milliard te besparen. In aansluiting aan de nota zullen aan de commissie van herstêl'nog mededeelingen wor den gedaan over het wetsontwerp inzake de ge dwongen leening. DUITSCHLAND. Uit het bezette gebied. B e r 1 ijn, 2 Jun i. (N. T. A. Draadloos). De Franschc bezettingsautoriteiten in het Rijnland verlangen opnieuw den bouw van twee kazer nes op den Königstein in den Taunus. De kwestie, der internationale leoning. B e r I ij n2 Juni. (N. T. A. Draadloos). Volgens een bericht uit Parijs heeft de confe rentie van bankiers haar besprekingen, alleen met het oog op Pinksteren, een week lang on derbroken en zal zij Donderdag na Pinksteren cc onderhandelingen op normale wifre her vatten. Fransche berichten, dat de onderhan delingen in gevaar verkeeren, zijn tendentieus. Sedert de ontvangst van de Duitsche nota van 28 Mei zouden de bankiers het eens zijn geworden omtrent de mogelijkheid van het toe slaan eener schade loosstellingsleening aan Duitschland. Uitwisseling der ratificaties inzako Opper-Silezië. B e r 1 ij n, 2 Juni. (N. T. A Draadloos). Mor gen zullen te Oppeln de documenten voor de ratificatie van de Dvdtsch-Poolsche overeen komst betreffende Opper-Silezië worden uitge wisseld. PRIJZKN. LangestraatSS. - Tel. 462. Tentoonstelling te Dresden. B e r 1 ij n, 2 Juni. (N. T. A Draadloos). De jaorlijksche tentoonstelling van Duitschen ar beid is gisteren te Dresden geopend eD rijksmi nister voor economische zaken Schmidt sprak over de a.s. ernstige economische crisis voor Duitschland. Hij kondigde een nieuwe brood- prijs-verhooging tegen den herfst oan en gaf met name een overzicht van de kolenvoorzie- ning, waarvoor Duitschland helaas op grootcn invoer uit Engeland aangewezen, is. Afnemende werkloosheid in Berlijn. Draadloos wordt bericht uit Berlijn, dat de werkloosheid aldaar in April van 116,502 per sonen tot op 69,017 personen gedaald is. Duitsche gevangenen in Opper-Silezië naar Frankrijk. De Duitsche gevolmachtigde Eckard heeft uit naam dei' rijksregeering geprotesteerd tegen het besluit van de intergeal lieerde commissie, dat bij de ontruiming van Opper-Silezië gevan genen naar Fransche gevar missen zullen wor den overgebracht De commissie deelde mede, dat de regeeringen te Rome, Parijs en Londen hierin nog geen beslissing hadden genomen. FRANKRIJK. Een memorandum van Poïncaré inzake do Haogschc conferentie. P a r ij s, 2 Juni. (Havas). Poincaré heeft een memorandum gericht tot alle tot Den Haag uit- genoodigde regeeringen, waarin hij de voor waarden uiteenzet, die Frankrijk onmisbaar acht voor het verzekeren ven het welslagen van de nieuwe conferentie nopens de Russische zaken. Het memorandum herinnert aan de juridische principes, die algemeen aanvaard zijn als on misbare grondslagen voor de onderhandelingen met de sovjets. Hü eindigt met aan te toonen, dat, behalve de technische onderhandelingen van de deskundigen, de nieuwe conferentie tol mislukking gedoemd schijnt wegens de diplo* niatièkemethóde van de sovjets. De Franschd regeering aal naderhand uitmaken, of zij het al dnn niet geboden acht naar den Haag te gaan* Pétnin naor Engeland. L'ondcn, 2 Juni (N. T. A. Draadloos^ Maarschalk Pétain, de verdediger vnn Verding zal de volgende week een bezoek brengen nan. Londen om de demonstratie, uitgaande van do Engelscho Vrije Kerken te Londen om geld to verkrijgen ter vermeerdering van do reeds groo- te som, die Londen bijdraagt voor het herstel van Verdun, bij te wonen. Zoonis tol van nni der© sleden in de verwoeste stroken vnn Frank* r,jk „geadotccrd" zijn door verschillende En*^ gclscho steden, komt Verdun in 't bizondcr te» laste van de stnd oLndcn. ZWITSERLAND. Do bondsraad en dc Haogschc conferentie. Bern, 2 Juni. (B. T. A.) Dc bondsraad heeft besloten afgevaardigden naor den Hoog te zen-* den. ENGELAND. De uilvoering tier Wosbingtonscho besluiten. Londen, 2 Juni. (N. T. A. Draadloos). Er is een wetsontwerp in voorbereiding, hetwelk na het reces aan het parlement zal worden voor gelegd, dat alle bepalingen, waarover men het op de Washingtonsche conferentie eens is go- worden, omvat. Daar het onrechtmatig gebruik van duikbooten nu tot een daad van pirotcrifl verklaard is, moeten overtreders krachtens do Engelscho wet strafbaar gesteld worden als zees roovers. De reg°ering heeft ook nieuwe bevoegdheden op zich genomen om o.n. te beletten, dat En* gelschc werven voor vreemde mogendheden schepen van meer dan 35,000 ton bouwen. Er worden dus maatregelen rrenomen om de regeen ring inlichtingen te verschaffen over schepen, die voor vreemde rekening gebouwd worden om te verzekeren, dnt de grenzen, dio te Wa^hing*< ton zijn vastgesteld, gerespecteerd worden. Do admiraliteit acht het evenwel zoo goed als zeker, dat de overeenkomst ook door de andere mo gendheden zal worden geratificeerd; zij handelt dan ook in de veronderstelling, dat alle bepa lingen der ovcrccakoms* zullen worden uitge voerd. Op grond hiervan heeft zij verder maat** regelen getroffen, waardoor het personeel van de vloot verminderd is met 20,OCK) man en 20 schepen, die krachlens de overeenkomst afge dankt moeten worden, ontinkeld worden. Dc schuld oan Amerika. L'onden, 2 Juni. (R.).) Reuter verneemt^ dat de Engelscho regeering nog niet tot een beslissing is gekomen over de uitzending van een missie naar Washington voor de bespre* king van Engeland's schuld non Amerika. In*f tusschen is definitief besloten de renteschuldi ten bedrage van vijfentwintig* millioen pond, in! 't najaar te betalen. Er is reeds een regeling dezen geest getroffen. DE ARBEIDSMOEILIJKHEDEN. Verbetering van den locstond. Londen, 2 Juni. (R.). De stemming onder de 47 vak vereen igingen van het bankwerkers- verbond heeft een meerderheid opgeleverd van 99313 stemmen tegen 46881 voor 'het aan vaarden van de gewijzigde vooi waarden der patroons. Londen, 2 Juni. (R.). De bonden uit do machinenijverheid, behalve de ketclmnkcrs en de werklieden in de gieterijen cn de Amalgama* ted Engineering Union, hebben vanavond eert contract gesloten met de patroons, waarbij 7ij Dinsdog of Woensdag het werk zullen hervat* ten. L o n d e n, 2 Juni. (R.). Het nationaal con* gres van het gemengde vakve-Lond uit de ma* chine-nijverheid heeft met een overweldigend© meerderheid besloten de voorstellen der pa* troons oan een stemming onder de leden t© onderwerpen. Engclsch Lagerhinslid verongelukt. Sir John Rees, lid van het Lagerhuis voob Oost-Nottingham, viel uit den Scholschen ex* prestrein, terwijl hij door Chesterfield reisda. -Hij was zoo ernstig gewond, dat hij later in ecu hospitaal overleed. Rees was deskundige vooij Indische zaken; hij hod al de rangen der Iiv dische administratie doorloopen. De schipbreuk van 'de Wiltshire. De redding der bemanning van het stoom schip Wiltshire, dat op de kust van Nicuw-Zee* land is gestrand, goat, volgens een draadloos bericht uit Londen, langzaam. Slechts een maiw kan tegelijk overgehaald worden. [Verwacht wordt, dat de bemanning van ongeveer hondcud( koppen vandaag tegen den middag geheel naH land zal zijn gebracht. Er zijn geen menschel^ levens verloren gegaan. IERLAND. Dc Engelsch-Ierschc besprekingen. Londen, 2 JuIL (R.) Het kabinet heeft gisk teren zes vragen gericht tot de Ierscho afge* vaardigden. Het antwoord is vanavond ontvan gen. Dit is bevredigend genoeg om de bespref kingen Dinsdag voort te zetten, n Londen, 2 Juni. (R.) Voor hij naar Dubliat vertrok, is president Griffith vanavond geinteW viowd. Hij zeide, dat hij nog niet kon zeggen of de vooruitzicht/?», verhelderd waren.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1