A. v. cl. Weg, Larsgestr. 2 li ZILVER n ALPACA BUITENLAND. UNSE ZIJÖEtHRHOSGHOEHEH !H MODfRI MER 4.00 IR 4.90 3.75! £a*aispiiiis^-t;rzt:i PRIJS OER ADVIRIEMïlEN DE EEMLANDER KUNSTMATIG VICTORIA WATER PER FLESCH 14 CENT. ijtiso®PsotBttLri s FEUILLETON. BE GENEZER Slazepoers Bsüen f 14 25 p. dezijn 1922 „Kift" !9H. VAK CliJ, LiipdOal 116: Til. 70 g f 2ÖëJé ar ga n g No. 288 4 jet post f S.—p«r week (met eratb verzekering AMERSFOORTSGH Ditisdan 6 Juni 1922 tegen ongelukken) f 0.17*. tizondcrlvke nummers 19 >f Oj05. DIRECTEUR-UITGEVER» J. VALKHOFP. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWA1 TEI INT 51 a van I -4 regels f l.Of met inbegrip van ee« bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie* dingen co Licldadighcids adveitenticn voor de helft der pri}» Voor haudc) en bedrijf bestaan teer srooideeiige bepalingeo «oor het advcrlccien. licne cbculaire. bevattende da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht De Engelsche eerste-minister heeft den laat- .^en tijd twee redevoeringen gehouden in 't jLagenhuis. In de eerste redo sprak hij over de conferentie van Genua en in de volgende bracht hij de kwestie der schade loosstel ling almede het vraagstuk der Engelsch- ^ransohe relaties ter sprake. Terwijl hij eerst Duitschland en Rusland aanduidde als twee mogendheden, die nog niet in 'de laatste rede viel te beluisteren, aanmer kelijk vriendtlijker voor Duitschland. De Deutsche Algemeine Zeitung, die zich met de aangelegenheid bezig houdt, wijst er op, dat van de discussies, die voorafgingen aan de ver malingen van den premier, vooral van belang js de vaststelling van Kenworthy. Deze merkte op, dat de bezettingslegers, die de Entente in Duhschlamd op de been houdt, tot dusver meer kodden verslonden dan Duitschland had be taald Het Duitsche blad vindt hiorin aanleiding op te merken, dat dit stellig niet nieuwe feit, wanneer men daarbij in aanmerking neemt, dat zelfs volgens Fransche opvattingen voor het herstel der verwoeste departementen tot dusver .bijna niets is gedaan, tot vervelens toe bewijst, 'dat het er bij het nationale blok alleen maar om gaat de economische vernietiging van Duitschland, waartoe het verdrag van Versail les den weg heeft gebaand, volledig te maken, Lloyd George verklaarde in zijn rede niet aan hanger te zijn van een politiek, die aanstuurde op een zich afzijdig houden van Europa en waarvoor vele Engelsohe kringen na de mis lukking van Genua schenen te voelen. Aan den anderen kant achtte hij Engeland gebonden door 't verdrag Van Versailles, maar tevens wees hij op do traditioneele Engelsche politiek, die na Waterloo ook tegenover Frankrijk was ge volgd, om den overwonnen tegenstander niet te laten dood bloeden. De D. A. Z. noteert daarna: Wanneer hij ook bij deze gelegenheid er zijn spijt over te kennen geeft, dat de Ver eerd gde Staten weigeren voor 't oogenblik mede te werken aan de Europeesche poli tiek, dan ligt daarin onuitgesproken de re den, waarom Engeland zich thans niet iso- leeren kan. De Engelsche handel heeft de Europeesche afzet-markt vannoode. Vol gens een statistiek, die de moeite waaid is en die de Economist dezer dagen heeft gepubliceerd, bedroeg het aandeel van Europa in den Engelschen totalen uitvoer in 1921: 47.6 tegen 40.4 in 1913. Engeland heeft de Europeesche markt noo- dig om zijn economische crisis te boven te komen en het aantal zijner werkloozen te verminderen. Von Duitsch standpunt be zien, is de vrees maar al te zeer gerecht vaardigd, dat de voorloopige schikking ten a air zien van de kwestie der schadeloosstel-" !jn£T juist op dit punt de Engelsche belan gen buitengewoon zal bevorderen, terwijl ze het Duitsche economische leven leidt naar een catastrophe. De zeer vriendelijke woorden voor de Duitsche regeering verlie zen zoodoende helaas bijna alles van haar waarde. Engeland kwam op voor een politiek der ver vul ling, van 't verdrag van Versailles binnen 't kader van het Duitsche prestatievermogen, het wilde aansporen tot matiging en terughoudend heid en rekening houden met do moeilijkheden van Duitschland, die gelijk Lloyd George erkende door de buitenlandsche bezetting, de werkzaamheid der controle-commissies en door de afscheiding van Duitsch gebied vergroot wer den. Maar door stond tegenover, dat Lloyd George, naar Clynes uiteenzette, door de ver kiezingen van 1918 verwachtingen had gewekt, welker vervulling veel meer vergde dan wat Duitschland in staat was te prestee- ren. Daar stond tegenover, dat Lloyd George wel-is-Waar in Maart 1919 in een memorandum aan Clemenceou ervoor waar schuwde zulke bepalingen in 't verdrag op te nemen, die een tot rust komen van Duitschland duurzaam verhinderden, maar desniettegen staande steeds weer toegaf aan de Fransche wenschenb.v. in de Opper-Silezische kwestie, het vraagstuk der schadeloosstelling en op olie conferenties, waar hij Franscho staatslieden ontmoette. Het artikel der D. A. Z. besluit Lloyd George mag om verschillende re denen erover tevreden zijn, dot hem tenge volge van de bereidwilligheid der Duitsche regeering bespaard gebleven is woorden te krijgen met Poinjcaré naar aanleiding van den 31sten Mei, maar 't is buiten twijfel, dut deze „Auseinanderselzung" in de toe komst niet kan uitblijven, wanneer het doel der Engelsche politiek, een werkelijke en duurzamé vrede in Euiopa, moet worden bereikt. De mceningsverschillcn met Frank rijk, die op 't oogenblik naar Lloyd Geor ge's zeggen niet bestaan, zullen noodzake lijkerwijze aan den dog treden, wonneer het met Engelsche hulp in 't leven geroepen imperialisme van Frankrijk opnieuw den arm opheft om toe te slaan. Het kan zijn, dat Duitschland tegenwoordig er geen be lang bij heeft, dot de Entente ophoudt te bestaan. Maar 'l blijft een open vraag juist na de verklaringen van Lloyd George, of de Duitsche regecring het tijdstip, psycho logisch en tactisch, juist heeft gekozen om het Parijsche dictaat onvoorwaardelijk aan te nemen. DUITSCHLAND. De kosten der commissies von toezicht. Berlijn, 3 Juni. (W. B.). Volgens een be sluit van de financieele commissie van den gc- zantenraad, dat generaal Noliet een paar dagen geleden aan het ministerie van buitenlandsche zaken heeft meegedeeld, ontvangen, naar de bladen melden, van I Maart tot 30 Juni de le den der commissies van toezicht behalve hun salaris in vreemde munt, dat Duitschland ook moet betalen, voorts nog de volgende toelagen per maand: een generaal tevens voorzitter 71.950 mark; generool-kolonel of luitenent-ko lonel met leidende positie 37.875 mark, majoor 34.100 mark, kapitein en luitenant 32.200 mark, onderofficieren 17.500 mark, soldaat 10.600 mark. Dc veiligheid der bezettingstroepen. De intergeallieerde Rijnlandcommissie heeft, volgens Wolff, een nieuwe verordening afge kondigd, met betrekking tot de toepassing van art 15 van het Duitsche wetboek van strafvor dering in het bezette gebied. De commissie be houdt zich het recht voor om een op grond van dit artikel genomen beslissing van een Duitsch gerechtshof opnieuw te onderzoeken en eventueel de uitvoering er van te verhinderen, nl. wanneer een zaak, die voor een rechtbank in het bezette, gebied aanhangig is gemaakt, naar een rechtbank in het onbezette gebied wordt verwezen en wanneer de commissie meent te kunnen aannemen, dat daardoor b.v. do veilig heid der bezettingstroepen bedreigd zou kunnen worden. De Amerikaansche bezettingstroepen. Washington, 5 Juni. (R.) Het ministe rie van oorlog heeft meegedeeld, dat twee ba- la ljons Amerikaansche troepen langer te Ko- blentz zullen blijven dan tot 1 Juli, den datum, die aanvankelijk was vastgesteld voor de alge- heele Amerikaansche ontruiming. P a r ij s, 5 Juni. (B. T. A.). Uit Koblenz wordt aan de Chicago Tribune gemeld, dat ge neraal Allen, opperbevelhebber der Amerikaan sche bezettingstroepen, gemachtigd is het brug- gehoofd van Koblenz met duizend man voor een onbepaalden tijd te blijven bezetten. Mislukte aanslag op Scheidemonn. Gisteren werd uit Berlijn aan de Tel. getele foneerd Op den leider der sodaal-dcmocrotische par tij, den opperburgemeester van Kassei Philip Scheidemonn is een aanslag gepleegd. Scheide- mann bevond zich op een wandeling naar zijn familie te Wilhclmshöhe, toen plotseling een goed gckleede jonge man op hem toesprong cn hem een blauwe ballon, welke met een vergiftig gas was gevuld, die aun zijn wandelstok was bevestigd, in het gezicht wierp. Scheidemonn raakte door het uitstroomende gas bedwelmd, maar kon nog de revolver, die hij sedert den moord op Erzberger, steeds bij zich draagt, twee schoten op zijn aanvaller lossen, die echter hei de misten. Toen Scheidemonn lichtelijk be dwelmd neerviel, zog hij nog hoe de aanvaller zich uit dc voeten mookte. Verschillende per. c- nen, die zich op den weg bevonden, achtervolg den den vluchteling. Ook een afdeeling der Schupo zette hem na. Scheidemonn zelf werd naar een gasthuis ge bracht, waar hij eenigen tijd in bewusteloo- zen toestand verkeerde. Hij kwam echter spoe dig weer bij. Hij heeft geen letsel bekomen. Tot nu toe is dc aanvaller, die in de richting Wabern met het spóor vertrokken is, nog niet aangehouden. In de straten der stad verscheen heden een bekendmaking van het gebeurde en de aankon diging, dat een hooge belooning op nadere me- dcdeelingen is uitgeloofd. Telefonisch wordt nader aan de Tel. bericht Hedenmiddag werd te Kassei een jonge man gearresteerd onder verdenking, bij den aanslag betrokken te zijn. Men moest hem later echtei weer op vrije voeten stellen. Volgens het oordeel van de doktoren bevindt Scheidemonn zich niet in levensgevaar. Volgens hen is het meer de groote emotie dan wel de uitwerking van het vergiftige gas, die het slachtoffer op het oogenblik nog doet lijden. 52ES$*3Ci$3u ST7 7 <4 LAHCfSiRAAT tmur. Het proccs-Erzbergcr. Woensdag begint volgens Wolff te Offon- burg het proces-Erzberger. Er zijn 89 getuigen gedagvaard, alsmede 3 deskundigen. De be klaagde Killinger wordt ervan beschuldigd met voorbedachten rade de moordenaars van Erz berger te hebben geholpen zich aan de straf te onttrekken. Spiking tc Hamburg. Te Hamburg hebben het bedrijfspersoneel van de viaduct-spoor en de tram en dat van de Alsterbooten het werk neergelegd. Het eischt hoogere loonen. Een bemiddelingsvoorstel is op het laatste oogenblik door het personeel der betreffende ondernemingen met 6880 tegen 151 stemmen verworpen. FRANKRIJK. HET MEMORANDUM VAN POINCARE. Par ij s, 3 Juni. (Havas). Havas maakt den tekst openbaar van 't memorandum van Poin- caré naar aanleiding van de uilnoodiging aan de regeering om zich te laten vertegenwoordi gen op de bijeenkomst der deskundigen op 15 Juni in den Haag, waaruit uittreksels reeds de opvatting der Fransche regeering, haar voor stellen en de ophelderingen omtrent het juiste karakter der bijeenkomst, die zij vraagt, hebben bekend gemaakt. Zonder zich in het politieke vraagstuk te men gen, zullen de deskundigen drie hoofdpunten hebben te bespreken(1) de schulden, (2) den particulieren eigendom en (3) de credieten. De schulden zijn te verdeelen in twee soorten, wel ker regeling zorgvuldig gescheiden dient te blijvende schulden ven staat tot staat en de schulden jegens particulieren. Voor de eersten, die voortvloeien uit voorschotten, gedaan tijdens den oorlog en bestemd voor de oorlogvoering, p.etkt het vunzelf, dat zij erkend moeten wor den. Niettemin zullen de regeeringen, die schuld- eischer zijn, de wijze van betaling hunner vorde ring hebben aan tc passen bij de draagkracht van Rusland en zijn economische cn financieele opleving. Dc sovjet-regeering dient, evenals de oorlogsschulden, haar verplichting te erkennen de financieele overeenkomsten na tc komen, die zij of haar voorgangers hebben aangegaan jegens buitenlandschc geldschieters. Het schijnt, dat dc beste oplossing zou zijn gelegen in het onder dc oogen zien ven een rechtstrceksche overeenkomst tusschen hen, die aonsprnken kunnen laten gelden cn do verantwoordelijke Russische overheden. Vervolgens de vraagstukken tc berde bren gende inzake den particulieren eigendom, ves tigt Poincnré er de aandacht op, dat Rusland ontwikkeld cn tot leven gebracht is door het werk van vreemdelingen. Het besluit von Can nes somde reeds de* verplichtingen op van het teruggeven, herstellen of schadeloosstellen van alle buitenlandschc belangden. Aan den anderen kont moet ann de beginselen, te Londen opge steld, voor het herstel von Rusland, die te Genua te veel verwaarloosd zijn, opnieuw stipt dc hond worden gehouden. Het mag niet voorkomen, dnt na het terugkrijgen van zijn bezit, de oude eige naar na enkele maanden wordt gedwongen zijn bedrijf te staken, omdat de hem gestelde voor waarden van dien aard zijn, dat bet hem onmo gelijk is in Rusland te blijven. Er dienen dien aangaande bijzondere waarborgen te worden genomen. Betreffende dc kwestie der credieten zegt Poincoré, dot het herstel von Rusland grooten- deels afhangt van de hulp, dit dit land zal ver krijgen van het buitenlondsche kapitaal, moor de voorwaarde voor dit herstel is de productie en deze productie, van graan, petroleum en grondstoffen, kon alleen van Rusland zelf komen. Het herstel van den landarbeid is de grondslag voor het bestaan van Rusland cn de boer kan niet behoorlijk het werk hervatten, zoolong hij niet zeker is, dat de opbrengst vnn zijn bezitting hem ten goede zal komen cn dat hij in ruil voor zijn oogst de koopwaar kon krijgen, die hij noo- dig heeft. De wijziging van den tcgenwoordigen toestand hangt alleen van het sovjetbeheer af. In 't korthet werk, dat in den Hoog gedaan moet worden, omvat het opstellen van een alge meen. zeer duidelijk en zeer volledig progromma van de voorwaarden, die Rusland in de eerste plaats moet aanvaarden. Het omvat voorts een diepgaande studie van de economische omstan digheden van Rusland. Alle regeeringen dienen zich te verstaan omtrent het herstel van Rusland over een volledig programma, trapsgewijze op gebouwd en dc verdeeling der rollen, zoowel ten aanzien van het herstel als van de credieten. Poincoré legt den nadruk op den weinigen tijd, die er gelaten is tusschen 15 en 22 Juni voor de opstelling van dit programma. De oplossing von het Russische vraagstuk is een zaak, ernstig genoeg, dat men er den noodigen tijd aan be stede. Nu het te Genua ternauwernood begon nen werk in den Haag moet worden voortgezet, dient men stelselmatig te handelen en zonder de edelmoedige denkbeelden, die den stoot gaven tot de conferentie te Genua, te laten voren, de werkelijkheid onder de oogen te zien. Vervolging von Frarvscho communisten. De commissie, belast met het onderzoek van de vraag tot opheffing van de pailemer- taire onschendbaarheid, heeft met 8 tegen 1 stem uitgemaakt, dat er reden bestaat tot ver volging van de Kamerleden Vaillunt-Coutu- rier en Marcel Cochin. P a r ij s, 3 J u n i. (B. T. A.). In de zaak be treffende het z.g. bolsjewistisch complot werd Henri Condon, bijgenoamd Marie, tot één jaa» gevangenisstraf veroordeeld, Jacques Cymsty- michoulc, bijgenoamd Bettemps tot drie jaar, Wladimir Koprine tot zes maanden cn mej. Martha Morisonaud tot vier maanden. Cordon en Martha Morisonaud werden be schuldigd van spionnage en Koprine en Cym- B. KIEWEG, Langestraat 39 - Tel. 462 stymichouk van het in bezet hebben van oor» logswerktuigen. ZWITSERLAND. Verblijf geweigerd nun de sovjetdelegatie* De correspondent to Gcnève von do As* sociated Press meldt, dut dc Zwitscrsche re- gcering nan de sovjct-dclegotie uit Genua eert1 kort verblijf in Zwitserland geweigerd heeft,' Zij heeft een uitzondering gemaakt voor Kvos* sin, die een etmaal long tc Zurich mag blijvenfi onder toezicht der politie. ENGELAND. Dc verjaardag van den koning van Engeland, Londen, 3 Juni. (N. T. A. Diuadloos.). Do verjaardag vnn den koning is heden in Engeland met alle vertoon von vroegere jaren gevierd. London was met vlaggen getooid en n\ het gehcele land wapperde de Union Jack in den koelen noordelijken wind, die zeer wcU kom was na de warmte der laatste dogen. Do gtoote gebeurtenis te Londen wns een cava* leric-porade, die een groote menig-e toescnoir wers lokte. In dc vloot-stotions wnren de oor* logsschepen gepavoiscerd en werden saluut* schoten gelost. Ter gelegenheid von 's konings verjaardag zijn twee personen benoemd tot privy councils lor, vijftien tot baronet en twee cn veertig lof knight. Alle nieuwe peers zijn zeer bekend^ personen in de handels- en financieele wereld, Tot hen behoort sir Archibald Williamson, lid' van het Lagerhuis, die gedurende twee jam finencicel secretaris von het departement v/u* oorlog is geweest. Zijn verheffing tot pee» maakt een verkiezing noodzakelijk. Sir Erkelej Moynihan, een bekend chirurg, wiens roep va over do Engelsche grenzen uitgaat, wordt ba< ronet. Onder de nieuwe knights bevinden z»cb Williams Mills, dc uitvinder vnn dc bekende Mills-bom, Henry Dickens, die gewoon sergeant te Londen is en dc zoon is von den bekenden romanschrijver cn Herbert Barker, die ols chi* rurg waardevol werk heeft verricht gedurend# en na den oorlog. Dc schipbreuk van dc Wiltshire. Na twee verschrikkelijke dogen en noch'ten' op het wrak van de Wiltshire doorgebracht to hebben, is thans de gehcele bemanning, 105 koppen sterk, non land gebracht IERLAND. Een oproep van Collins cn De Valera. Dublin, 5 Juni. (R.) Collins en De Valera! hebben een oproep verspreid, waarin zij zich' tegen het stellen von candidatcn tegenover el kaar verklaren, wat, naar zij zoggen, er toe zou leiden, dat de wrok en oncenigheid opnieuw zou* den oplaaien als dc eendracht, die de overeen* komst tusschen Collins cn de Valera ten doel' had tot stond te brengen, een feit zal zijn ge* worden. Herziening der constitutie. Londen, 5 Juni. (R,). De Daily Exp-. iii verneemt, dat de Zuid-Iersche leiders thans bc^ zig zijn met het herzien von de grondwet. Wan^ neer zij hiermee gereed zijn, zal het ontwerp^ aan de Erigolsche regeering worden voorgel legd, overeenkomstig de bepalingen van het Londenscho verdrag. Het blad voegt hieraan' toe, dat het zeer waarschijnlijk is, dat de tegen-»1, woordige leiders van den Vrijstaat bij de alge* mecne verkiezingen in Zui4-Ierland een vol*' doende meerderheid zullen krijgen. Optreden der Engelsche troepen. Londen, 5 Juni. (R.) In den stoat von zaken in Ierland is heden een ernstige keer in* geTreden oan de grens tusschen de graafschap* pen Donegal en Fermanagh; naar wordt bericht^ zijn Britsche troepen Petligo binnengerukt, waaitf zij werden aangevallen. Er werd gebruik ge*j maakt von artillerie en de aanvallers werden uïfr het dorp verdreven. De dorpscommandant is' gevangen genomen. Men houdt het er voor, daé de rebellen zware verliezen hebben geleden. Er, is een man van de constabelmacht gedood. Na-» derhond hebben naar verluidt de opstand delingen Belleek en het kasteel Magheramena ontruimd. De Britsche troepen hebben verscheid d *n auto's buitgemaakt. Bizondcrhedcn over 't En^elsch-Iersche treffen** Londen, 5 Juni. (R.). Bij het gevecht lus*! schen Britsche soldaten en Iersche opstandeling door ROBERT HERRICK. 22 „Hij is een persoon," gaf Nel mot veel waar digheid ten antwoord cn meteen was ze weg, ons drieën alleen latende om de onaangename geschiedenis te verwerken. „Als je denkt dat dit mij moest treffen," snik te Tante, „dat mijn eenige dochter zich zoo zou Ternederen, enz.Je kent de stemming. Als het andere geslacht gaat merken, dat de jongeren een eigen wil hebben en een eigen inzicht in het leven, en zij het beter vinden om tegen hun wil in te gaan De kans op de lunch was verkeken, dus liet fle de beleedigde familie maar aan haar lot over om tot bedaren te komen. Dien zelfden avond, je zult het niet gelooven, hield het rijtuig van de Goodnows voor mijn huis stil en daar had( je Nel met een taschje in haar hond. „Je hoeft niet te wachten, Clem,' 'zei ze tegen den koetsier en meteen vroeg ze„Mag ik van nacht hier blijven Ik kon ze niet langer ver dragen met hun gepraat over geld. Niets dan g!eld, geld en nog eens geld." Ze zag doodsbleek en had een dun zomerja ponnetje aan, dat ze altijd gedragen had oan het meer, teen ze wel genoeg- was om met de kano uit te gaan. „Dat is mijn troussei o," zei ze, het kleine taschje in de hoogte haidend. Ik sloot haar in *yjn armen ze. leek zoo tee* ca kinderlijk-. zooals ze dear met haar taschje op de stoep stond. Denk je eens in, dot Nel op die maniei het groote avontuur ging beginnen I Ik houd mijn harSvast. xi. Vera Councillor's' verslag van den volgenden dag aan een van haar intieme vriendinnen is. het beste, dat wij kunnen geven. „Ik zal het nooit ten volle begrijpen, dat Nel dien stap heeft durven wagen. Nel I Als het nu nog* een andere vrouw was geweest, die senti- mcnteeler, dwazer of geëxal teerder was. Maar Nel is practisch en gezond in hoor denken, meer' dan Tante of iemand anders vermoedt. Ze is ook niet, wat ik zou noemen, beredeneerd, in staat om heelemaal te leven volgens een theo rie volstrekt niet ook is ze niet onver schillig voor die duizend kleinigheden, de weel den en gemakken van haar leven, evenmin als voor de kleine rol, die ze in haar wereldje speelt. Het was of ze dien dag in een soort geestver voering verkeerde, of ze leefde in een onwer kelijke wereld. Ik geloof, dat die man iets met haar gedaan heeft haar geest veranderd heeft toen hij haar hersens in zijn macht had. Waar om ook niet Tot zulke vreemde dingen zijn dokters tegenwoordig in staat 1 Dot is zeker, dezen heelen winter in Europa is ze niet zichzelf geweest, ze zat te peinzen en was verlegen, ze kon zoo vreemd doen en was meestal met haar gedachten ver weg. Misschien ook is het de kracht van zijn liefde, die haar karakter veranderd en haar ten slotte heelemaal ver vormd heeft. In ieder geval heeft hij een nieu we Nel geschapen dat is zeker 1 Maar nu t vervolgt me steeds de gedachte Zal die nieuwe I schepping van hem blijven bestaan Wat een vreeselijke ..verantwoording voor hem I Het is natuurlijk niet het huwelijk, dat ik me voor Nel had voorgesteld. Evenmin zou ik het zelf wenschen. Van alle meisjes, die ik ken, is Nel zeker gevoelig voor de gewone dingen van het levenze is do! op mooie kleeren en had moeten trouwen in satijn en met een bruidssluier en met bloemen, en cadeaux en een kring van goede vrienden om zich heen, een volle kerk met orgelmuziek en alles wat er bij een bruiloft hoort. Dat komt een vrouw toe en Nel is een echte vrouw 1 In plaats van dat alles, stapten Nel en ik 's morgens in den trein van acht veertig naar fluze kenzs RACKETS, dit jaar w-r.fcftm ciicebreid de stad en gingen naar het ziekenhuis. Ik had al mijn best gedaan om te maken, dat hij bij óns kwam om op die manier ten minste een schijn van fatsoen aan de zaak te g-even, maar ze luis terde heelemaal niet naar me. Het zou mij ook wel in een lastig parket hebben gebracht, dot moet ik bekennen. Nu dan, we moesten wachten in een wachtkamer, te midden van zusters en patiënten, een zaal waar het allerakeligst rook terwijl ze „den Wilde" gingen zoeken. Hij kwam haastig binnen met een pak in een bruin papier onder zijn rrm .zijn beele „uitzet" denk ik, of was het zijn chirurgische intrus ting?. Hij rne.kie te-nauv/erncod, dat ik er bij was j.maar zijn oogen begonnen te schitteren «en hij N«1 zag. Ze stonden tegenover elkaar en blikten elkaar in de oogen, ze merkten niets van het nieuwsgierig kijkende publiek, ze keken cn keken o hij houdt van haar, hij vereert haar. Er ging een rilling door mij heen toen ik het zag I Maar ik vraag me afkent hij haar, weet hij wie ze eigenlijk is diep in haar ziel, dat echt vrouwelijke in haar, dat ze nooit verliezen zal. Ik hoop het. Daar zaten we dan met ons drieën in die volle zaal. Opeens sprong hij op, hij nam zijn pak in de ééne hand en haar tasch in de andere dat zelfde malle kleine taschje, waar ze mee bij mij was gekomen. „Waar wachten v/e eigen!'":'* op riep hij. „Binnen een uur gaat de gre otc dag-expres we moeten ons haasten I" Ik geloof, dat ze er maar zoo met hun beidjes „van- door" waren gegaan naar de wildernis, zonder te trouwen, zonder eenige plechtigheid of iets, als ik er niet geweest was. Daar dachten ze heelemaal niet aan. Misschien doet het er weinig toe of je den vorm ook overboord gooit als je niets van conventie wil weten. Maar ik kon niet laten een woordje te zeggen over fatsoen, ik drong er op aan dot ze zoo niet heen zouden gaan. Hij gaf dadelijk toe, maar het scheen Nel niet te kunnen schelen. Hij ging naar het bureau en vroeg waar de dichtstbijzijnden dominee woonde, krabbelde het adres op het bruine pok en toen vlogen we de straat weer op om te „trouwen." Heb je ooit zoo iets gehoord Natuurlijk, je hoort van massa 's menschen, die hetzelfde doen, maar dat zijn een soort menschen, die je niet kent, die bij toeval geboren worden en bij toeval sterven. Zelfs on ze bedienden trouwen naar behooren. We ren den dus de straat af hij dacht er. niet over om een rijtuig te nemen en ik was zoo opgewonden over hat hecle geval, dat ik er ook niet aan darhï. Hij droeg nog steeds het bruine pak in zijn ééne hand, en Nel's taschje in de nndereii De menschen op straat bleven staan om ons na? te zienhet was of ze op onze gezichten kon*1 den lezen, waar we heen gingen. Het had veel) van een tooneclvoorstelling, wij waren tei» minste net een acteur en twee actrices I Wij kwamen aan het opgegeven adres in Golf donkere zijstraat. Nooit zal ik één enkel onder*] deeltje van de heele geschiedenis vergeten don achterdochtige dienstbode, die de deur opew deed, en hoe ze ons eenvoudig in de gang lieft staan, terwijl ze het aan den dominee ging zeg gen. Toen dat kleine kale mannetje^ dat hall slaperig verscheen en ons niet eens aankeek. D denk, dat hij dagelijks dozijnen van 'die geval len behandelt. Hoe noemen ze he€t „WettÖ geregelde hartstocht" We gingen met hem nveB naar de voorkamer, en daar in die benauwde kamer met zijn armoedige leelijke meubels es vieze gordijnen, met het lawaai van de menf schen op het trottoir vlak onder het raam het gestoot van de aschkarren tegen den tr< toirbond, had de plechtigheid plaats. Helen Goodnow werd de wettige vrouw „den Wilde" Mevr. Frederik Hölden. eens even I Om uit die volle straat waar iedefll een zich met de meest gewono dingen bezigt houdt, met een man naar binnen te gaan cn na een paar opgedreunde zinnetjes van een domw née weer terug te keeren als heel iemand on* ders, zelfs zonder den naam, dien je altijd ger dragen hebt. Het is grappig en vreeselïji tegelijk Neen, ik zou dat nooit kunnenfl doen voor eenigen man te r wereld, hoe veel iË ook van hem hield. Ik geloof, dat ik dan nogj liever zonder die heele plechtigheid met hero? zou gaan I Ja werkelijk l Ik kon wel zien, dat ze mij niet meer noodijf hadden, zoodra de zaak was beklonken. (Wordt vervolgd)^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1