LIPS' SAFE-INRICHTING Ponne- M. IMitasnds Crsfctbai „L'HIRONDELLE [at-, ïltee- en Ontbijtserviezen IjsBigroenlroiJiiwelier „DE EEMLANDER" BUITENLAND. .FEUILLETON. IBONNEMEHTSPRUS UHBIIBT li. 4. ItlSPlU Ho. 3iH Oepossto-^enfe: ëen jaar vast 5% zes maanden opzegging 4»/a#/o een dan 31/3°/o 44IAHEESTRAAT AMOW. i B. NJEWEG, La n gastra at 39. - 432. Vlasakker wen S2d ToJofooai 169 Electriciteii op alt© gebied RepareeriaüBo machines Opgericht 5906 Laagste prijzen Züver JamSepeis Fruitlepets Suikerstrooiers BE GENEZER 20e Jaargang No. 287 p«r 3 maanden voor Amcw toort 1 2.10. Idem tranco AMERSFOORTSCH DAGBLAD yet pott J.—. P«r week toet Rraüj eenekermg legen ongelukken) f 0J7*. aixoadetlüke mumacn i,f OOJb OIRECTEUR-UITGEVERi J. VALKHOFR. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWW. TEU INT 613. Woensdag 7 Juni 1922 PR11S DER ADVER1EKY1EH met inbegrip van een bewijsnummer, elke w^el meer f 0.25, dienstaanbiot dingen en Llctdadighcids-adveiten tien voor de HcliL" der prfj». Voor handel en bedrijf bestaan v voordeeligo bepalingen voor het adverteeren. Ut Circulaire, bevattende da voorwaarden, wordt aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht c Nog steeds bestaat de Iersche kwestie, al ..ifoeenden de optimisten reeds omstreeks begin ^on dit jaar, toen het verdrag van Londen weid gesloten, dat de Engelsch-Iersche moeilijkhe- f en nu eindelijk en ten laatste definitief uit den yreg zouden zijn geruimd. Men heeft echter buiten den waard van De Valera gerekend. 'Peze ïepublikeinsche leider heeft sinds het ver drag met de Engelsche regeering werd geslo ten, eindelijk nooit stil gezeten en het compro mis, waarbij Ierland den staat van een dominion erlangde, heeft hem, extremist in merg en been, nooit kunnen bekoren. Hij wenschte kort cn j>ondig, dat Ierland een republiek zou zijn, vol komen onafhankelijk dus. Volgens hem mocht 'Ierland, zelfs niet met de dunste zijden draden, met Groot-Brittannië zijn verbonden. Om een bewijs van haar. goeden wil te geven *n te toonen, dat het haar ernst was met het uivoeren van 't verdrag van Londen, had de regeering te Londen de macht overgedragen aan de voorloopige regeering van den Ierschen vrijstaat. Ook haar troepen had zij voor een goed deel naar Engeland laten terugkeeren. De tegenpartij was evenwel niet slechts minder voortvarend, wat de tenuitvoerlegging betrof ven de artikelen van het Londensche verdrag, maar wekte tevens het wantrouwen der En gelsche regeering door, een tijdje geleden, een overeenkomst aan te gaan met de Valeristen. Dit accoord tusschen de extremisten en ttrs- schen de gematigde Vrijstaters, tusschen de pro- en contra-treaty-mannen dus, behelsde o. a. een schikking, die betrekking had op de a.s. verkiezingen. Terwijl de extremisten slechts een betrekkelijk gering gedeelte uitmaken van de Iersche bevolking, is niettemin in de overeen komst, die tusschen de partij van Griffith cn /Collins eener-, die van De Valera anderzijds Is gesloten, vastgelegd, dat beide partijen bij de verkiezingen zullen samengaan. In een te vor men ooalitie-regeering aldus werd voorts bepaald zouden heel wat zetels ten deel val len aan de Iersche jusqu' auhoutisten, rn allen gevalle veel meer dan hun getalsterkte wettig de. In Engeland zag men dit verloop van zaken met verbazing, ontstemming en vrees aan cn er werd dan ook al spoedig opgemerkt, dat de overeenkomst, die de Vrijstaters en de repu blikeinen waren aangegaan, indruischte tegen 't Londensche verdrag, wijl aan een opvallend aantal Sinn Feiners, die tegen het Londensche verdrag waren, gelegenheid werd gegeven de regeeringszaken van Ierland te leiden. In Enge land begon de vrees te overheerschen, dat de extremisten, door hen zoo openlijk te steunen, wel eens op bedenkelijke wijze de overhand zou den kunnen krijgen en wie weet, hoe spoe dig het Londensche verdrag ongedaan ma ken. Er zijn in Engeland dan ook al verschil lende stemmen opgegaan, die Griffith en Col lins verweten, dat zij heimelijk met De Valera onder een hoedje speelden en men heeft hun dit zeer euvel geduid. Zij, die het voor Griffith en Collins opnamen, wisten de houding, die dézen aannamen, te motiveeren door erop te wijzen, dat de leiders der voorloopige Vrij- staatsohe regeering tot het accoord met de Ier sche extremisten zijn overgegaan ter wille van den vrede. Men herinnert zich ook, dat wij dezer dagen een uitvoerig exposé hebben opgenomen van Churchill, den Engelschen minister van bui- tenlandsche zaken, die eveneens in het Lager huis de kwestie ter sprake bracht. Dit was op 3T Mei. Bij zijn uiteenzetting van de redenen, die Collins er toe had bewogen het accoord met üe Valera te sluiten, wees Churchill erop, dat onder de omstandigheden, zooals zij tot dus ver waren, van vrije verkiezingen, die over eenigen tijd in Ierland zullen worden gehouden, geen sprake zou zijn; de overeenkomst van Collins met den leider der extremisten nu zou er toe kunnen bijdragen, dat gevechten en inti midatie bij de verkiezingen achterwege bloven en zoo'n toestand werd geschapen, dat de ver kiezingen inderdaad vrij zouden kunnen zijn. Indien deze lezing inderdaad juist mocht zijn, zou levens vaststaan, dat Collins' macht niet bijster groot is en dot hij dus feitelijk zwicht voor de Valera's extremisme. Een andere reden, die Churchill vermeldde, was, dat een overeen komst met de republikeinen de extremisten en rooversbenden zou isoleeren en leiden tot hun onderwerping. M. a. w., wanneer de situtntie aldus naar waarheid is weergegeven, zou Col lin's accoord met De Volera, volgens hetwelk 57 van de 120 zetels zonder oppositie aan de republikeinen worden toegekend, terwijl de cooliticregeering zou bestaan uit 5 pro- en 4 nnti-verdrag-ministers, de prijslijke strekking hebben om een toestond van kalmte en orde te scheppen. Maar, zooals gezegd, in Engeland vat niet elkeen de zaak zoo gemoedelijk op. Terwijl iemand als Churchill openlijk heeft uitgespro ken, dat z. i. de voorloopige regeering niet te kwader trouw handelt, zijn er meerderen in Groot-Brittannië die in tegenstelling met den minister van koloniën van oordeel ziin, dat Collins en diens geestverwanten in werkelijkheid één lijn trekken met hun republikeinsche tegen standers, met de bedoeling door een dood van verraad om Churchill's woorden te gebrui ken het Engelsche vertrouwen te beschamen en een smet te werpen op Ierland's goeden naam. Hoewel de minister van koloniën harde noten van zijn politieke tegenstanders heeft te kraken gekregen over zijn h. i. te slappe hou ding, heeft hij er op gewezen, dot Griffith, Col lins cn andere ministers herhaaldelijk hadden verklaard, dat de weg, die zij hadden ingeslo gen, de kortste was om het verdrag blijvend van kracht te maken en door den minister van koloniën werd er dan ook op aangedrongen, dat him alle gelegenheid zou worden geboden het verdrag tot een ware daad van verzoening te maken. Natuurlijk hebben er den laatsten tijd in ver band met het accoord tusschen de leiders der voorloopige regeering en Dc Volera conferen ties plaats gehad mét de Engelsche regeering. Tot dusver zit er bizonder weinig schot in de onderhandelingen met de Vrijstaatsche minis ters en dezer dogen al was er geen sprake van onmiddellijk en definitief afbreken der on derhandelingen werd dan ook reeds ge meld, dat de toekomst van 't Engelsche verdrag ernstig werd bedreigd; zoo kon men het met name niet eens worden over dc ontwerp-consti- tutie voor den Ierschen staat, welke grondwet, naar het oordeel der Engelsche regeering in gebreke bleef het Iersche verdrag naar den geest en de letter te vervullen. Tot de Iersche ministers werd dan' ook het verzoek gericht het ontwerp-grondwot aan een revisie te onderwer pen, opdat het harmonieerde met het verdrag van Londen en opdat zoodoende de noodzake lijkheid eener Engelsche bezetting van Ierland zou kunnen worden voorkomen. In deze laatste toevoeging derx Engelsche regeering schuilt, naar men ziet, een zeer duidelijk dreigement. En tevens is hiermee van Engelsche officieele zijde uitgesproken, dat zij de overeenkomst van de vrijstaters met de Valera ten scherpste ver oordeelt; immers haar kritiek op het concept der constitutie brengt dit onvermijdelijk mede, omdat deze grondwet natuurlijk zal zijn ont worpen met goedkeuring van De Valera en de zijnen en den geest zal ademen van 't accoord tusschen de vrijstaters en de Valeristen. De Vrij staatsche regeering zit dus tusschen twee vuren: eenerzijds doet zij groote concessies aan de re publikeinen met wie zij heimelijk zekerlijk sympathiseeert anderzijds zou zij gaarne ii pais en vree blijven leven met de Engelsche re- geering. De situatie is dus zeer moeilijk, omdat de Vrijstaatsche regeering onmogelijk twee heeren, die zulke uiteenloopen.de belangen heb ben, kan dienen; is zij De Valera en de -zijnen te zeer ter wille, dan komt zij in conflict met de Engelsche regeering, doet zij groote ccncessien aan het Britsche gouvernement, dan valt een herhaling van de republilceinsohe excessen te duchten. De zaak gaat zeer spannende moor den en brandstichtingen zijn weer sche ring en inslagmaar het ernstigste feit is- wel, dat aan de grens tusschen de graaf schappen Donegal en Fermanagh een treffen heeft plaats gehad tusschen opstandelingen cn Engelsche troepen, die Fettigo binnenrukten. Er werd een formeole slag geleverd, waarbij van artillerie gebruik werd ^emaokt. De En gelschen hebben de overhand behouden cn ook uit nadere berichten bliïkt, dat er verder troe penvervoer uit Engeland near den vrijstaat plaats heeft. Het heeft er allen schijn vnn, dnt dè Iersche kwestie verder aanleiding zal geven tot een nieuwe bezetting van het eiland, dot pos zijn staat van dominionschap had verwor ven. DU1TSCHLAND. De internationale lccning. B e r 1 ij n, 6 Juni. (N. T. A. Draadloos). Het nieuwe oponthoud in de besprekingen der lee- ningscommissic schijnt, volgens de berichten uit Parijs, van ernstiger aard dan eerst werd ver moed. Fransche bloden melden, dat de zitting op heden van de commissie van herstel ter be raadslaging over de mogelijkheid eener leeing is afgezegd en dot zij voor onbeponlden tijd is uitgesteld. De Fransche regeering houdt de zaak voor afgedaan en de leden der lecnings- commissie zullen waarschijnlijk onder deze om standigheden verdere besprekingen voor doel loos houden. Morgan, die te Londen vertoeft, zou reeds hebben verklaard, dat hij zijn terug reis naar Parijs voor nutteloos houdt. Van Duitsdie zijde worden deze berichten echter met groote omzichtigheid aanvaard en als tendentieus beschouwd, voortkomende uit Fransche kringen, die van de lecningskwestie FOULARD JAPONNEN 35.-! FROTTÉ JAPONNEN p 15.30 12.50 gebruik willen maken om annuleering der Fran sche verplichtingen tegenover de bondgenooten te verkrijgen, en als dat niet gelukt nieuwe dwangmaatregelen tegen Duitschland voor te bereiden. De Amcrikaonschc bezettingstroepen. Volgens de Chicago Tribune heeft het Ame- rikaansche departement van oorlog den bevel hebber van de Amerikannsche troepen aan den Rijn order gegeven in het bezette gebied dui zend tot twaalfhond' rd man troepen bij het bruggehoofd Koblenz achter te laten. De Rijnlondsche kwestie. Honnes, 6 Juni (W .B.). Na een rede, gehouden door den minister-president van Pruisen, Braun, over de Rijnlondkwestie werd met 2 stemmen tegen een motie aangenomen, woaibij wordt geprotesteerd door de ter ver gadering aanwezigen, die behooren tot alle par tijen, zoowel uit het bezette als onbezette Rijn land, tegen de politieke zoowel als economi sche losmaking van Rijnland van het Duitsohe rijk of Pruisen. De aanslag op Schcidemonn. C a s s e 16 J u n i. (WB.) Het officieele on derzoek der vloeistof naar Scheideman ge spoten, heeft uitgewezen, dat men hier te doen heeft met opgelost gasvormig blauwzuur, wel- kcr uitwerking bij de geringste inademing doo- delijk is. Naar de dokters mededeelden, heeft Scheidemarm zijn behoud te danken aan de in- BILLIJKE PRIJZÜ.V. geademde bcschlucht, zijn krachtige longen, als ook non zijn sterk hart. De aanslag heeft bij de arbeidersbevolking van Kassei groote broering gewekt, welke in politiek opzicht nog zou kimnen nawerken. Morgen zullen de arbeiders in een betooging tegen den aanslag protesteeren cn den burge meester hun sympathie en hun voldoening over het mislukken ervan betuigen. Van 12 tot één uur zol in alle bedrijven te Kassei het werk stil liggen, alhoewel de orbcders in de werkploatscn zullen blijven. Om vier uur zal de groote be tooging der arbeidersbevolking plants vinden. B e r 1 ij n, 6 Juni. (W. B.). Naar de bladen uit Kassei berichten, heeft het parket thans dc overtuiging, dat de nonslag op Scheidemann zeer zorgvuldig is voorbereid. Allo nasporingen naar den dader bleven tot nu toe vruchteloos. De Opper-Silezischc convcntig. Beu then, 5 Juni. (P. T. A.) Te Oppeln heeft de uitwisseling plaats gehad van de ratifi catie-oorkonden der te Gcnève geteekonde Op per-Silozische conventie, alsmede van de oddi- tioneele overeenkomsten. Bovendien hebben dc gevolmachtigden overeenkomstig den wcnsch van den gezantenraod een verklaring goteekend betreffende art. T por. 3 der conventie. Deze verklaring zal moeten worden geratificeerd. Opper-Silczië. Warschau, 6 Juni. (W.-B.). De PoolscKc regeering heeft den afgevaardigde Josef Rymcr benoemd tot stadhouder van Poolsch Silezië cn den regeeringscommissaris te Teschcn Von Zoe- roski tot zijn plaatsvervanger. Berlijn, 6 Juni. (W. B.). Voor het aan Polen komende deel van Opper-Silezië is een wojwoden-raad benoemd. Onder de 19 gekoze nen zijn 15 Polen. De Duitschers zijn personen, die geheel obnekend zijn in de politiek. Ze zijn benoemd, zonderdat met de Duitschers rugge spraak gehouden is. Ongeveer 10.000 Duitsche arbeiders moeten het Poolsch wordende Opper- Silezië verlaten. FRANKRIJK. Frankrijk en de Haogschc conferentie. Hnvas meldt, dot de Fransche regeering zich weldra zei uitspreken, inzake de Haagsche con ferentie. Het is waarschijnlijk, dat Frankrijk door financieele en economische deskundigen verte genwoordigd zal zijn op de bijeenkomst van 15 tot 26 Juni tusschen geallieerden cn neutralen, met uitsluiting van de sovjet-gedelegeerden. Frankrijk zal echter niet aan de daarop volgende besprekingen met de Russen deelnemen, als het in den loop der preliminaire bijeenkomst be merkte, dat dc voorwaarden van 't memorandum van 1 Juni, die het als onontbeeilijk voor 1 et succes der nieuwe besprekingen beschouwt, rr in acht genomen worden. Spoorwegongeluk. R ij s e 1, 6 J u n i. (B. T. A.) Ten gevolge van een onbekende oorzaak is een draisine, een soort spoorautomobiel, waarop zich een 20-tol wegwerkers bevonden, zonder op signalen 1e letten, te pletter geloopen op een rij rnngeeren- de wagons te Ponta Vendin. Vier personen zijn gedood, 9 gewond. ZWITSERLAND. De gedelegeerden der Haagsche Conferentie. Bern, 6 Juni. (B. T. A.)' De Bondsraad heeft den minister van buitenl andsche zaken, Paul Dinichert, aangewezen als gedelegeerde en prof. Tendury als deskundige voor Zwitserland op de conferentie in Den Haag. ENGELAND. Het huwelijk van Viscount Grey. Viscount Grey, die als Sir Edward Grey, Britsch minister van buitenlandsche zaken was bij het uitbreken van den oorlog, is Zondagmor gen onder fomantische omstandigheden ge huwd met Lady Plenconnor ih de kleine po- ïochie-kerk te Wiltshire in de nabijheid van het huis dej bruid. De plechtigheid geschiedde vroeg in den morgen, waarbij alleen de geeste lijke en do kerkelijke ambtenaren aanwezig waren. De voorbereidingen voor het huwelijk waren strikt geheim gehouden cn toen de vrienden van het getrouwde paar het nieuws vernamen, wo- len Viscount Gre yen Lady Grey met onbeken- do bestemming vertrokken. Het huwelijk va* reeds op een vroeger tijdstip von dit jaar vasrüj gesteld, maar de ernstige ziekte van den brui*, degom had de plechtigheid vertraagd. Dtf bruid, een oude vriendin von don bruidogony' is de weduwe von Lord Plenconncr, een brocH der von mevrouw Asquith. Viscount Grey i\ weduwnaar van zijn eerste vrouw, die in 190(J bij een auto-ongeluk werd gedood. Het Engelsche mcloal-conflict. Londen, 6 Juni. (R.). In verhond met dal stemming van de arbeiders der 47 vnkvcrconi- gingen, die zich voor hervatting van den arbeid uitspraken, zijn de metaolfabricken aan de Clydöf cn in ondcrc districten heden opnieuw geopend^ maar er zijn betrekkelijk weinig arbeiders noiw genomen, daar er voor de meeste arbeiders gei durende de eerste twee of drie maanden nog geen werk zal zijn. Dc staking tc Colcuttc. j Calcutta, 6 Juni. (R.) Ten gevolge vnn de Malting der sjouwerlieden cn kot-lies is er een groote opstopping ontstaan in de dokken. Ef zijn nog geen teekenen, dnt het conflict zal won den bijgelegd. De stakers vragen thans schade vergoeding voor dc geleden schade. Ongeveer 60 .stoomschepen worden in de haven op gei houden. IERLAND. De Iersche kwestie. Londen, 6 Juni. (V. D.) De vertegen woordigers van de voorloopige Iersche regee ring brengen hedenavond het herziene ontwerp von de grondwet voor den Ierschen Vrijstaat, in plaats von het als onvoldoende de vorige week door de Britsdhe regccring verworpen do cument naar Londen. Dc antwoorden der Ier sche onderteekenaars van het verdrag op zes bijzondere vragen, door de Britsche regeer tot hen gericht, zijn over het geheel bevre !- g'end en geven reden voor de hoop, dot het n te bieden geamendeerde grondwetsontwerp in wezen aanvaardbaar zal zijn. Intusschcn wordt in de bladen verwondering te kennen gegeven over de toegevoegde ver klaring, juist uitgegeven door Collins en Do Volera over de aanstaande verkiezingen in Zuid-Ierlond. Deze verkloringe noodigt dc Ieren uit alle onafhankelijke condidaten, die niet op den Sinn Fein-grondslng staan, nf ie wijzen. De bijzondere oorrespondent in Ierland von de Daily News gelooft, dot onder de huidig© omstandigheden dit eenvoudig een uitnoodi- ging nan een deel van het Iersche republikein sche leger beteek ent om met geweld de verkie zing van onafhonkelijlcen, die om een of onder© reden voor het Engelsch-Iersche verdrag zijn, te verhinderen. Dc candidaotstclling. Dublin, 6 Juni. (R.) De candidaotstclling! voor de verkiezingen van het parlement van den vrijstaat, welke heden plaats hnd, toont nan dat de oproep von de Valera en Collins, waarin zij de onafhankelijke candidoten verzochten zich terug te trekken, weinig succes heeft gei had. Twintig van de 27 districten worden be twist aan de leiders der vrijstaters en republic keinen. In de kiesdistricten, waar de Valera condidaat is gesteld, heeft hij 3 tegen-candidos ten tegenover zich. De Engelsch-Iersche besprekingen. Londen, 6 Juni. (R.) Tegen de verwach ting in is de belangrijke conferentie tusschen de Engelsche regeering en de vertegenwoordigers van de voorloopige regeering van Zuid-Ierlnnd! heden nog niet hervat. Men verwacht, dat do door ROBERT HERRICK. 23 We renden de stad in en hielden stil bij een restaurant om wat te oten. Niemand kon een hap naar binnen krijgen, natuurlijk I (Hij had oosters besteld). Hij ging een spoorboekje en b'ljetten halen of zoo iets en Nel en ik bleven over elkaar zitten. Ze leek heel kalm, veel min der geagiteerd dan ik, maar haar gedachten wa ren ver weg. „Wil je Peggy voor me halen en me sturen?' Froeg ze. «Heb je geen kleeren noodig „Och neen, die kan ik daar toch niet gebrui ken." Dus moet ik alleen haar lievelingshond stu ren geen sieraden, geen kleeren, geen boe ken, niets dat op beschaving lijkt. Ze doet het niet tenhalve. „En val Moedor vooral niet hard, ze kan het niet helpen, het goede mensch I" Tante f „Ik hoop dat ze mij niet te hard zal vallen orr> de rol, die ik er in gespeeld hob," zei ik. Dat was alles wat we tegen elkaar zeiden, dien tijd dat we daar alleen zaten. Ik vroeg haar nog of ze me dadelijk schrijven zou, maar ze ant woordde vaag „o ja, zoo nu en dan eens." Het was alsof ze overging in een ander leven en geen gemeenschap met het oude meer verwachtte. Teen kwam hij terug en vertelde, dat er nog vroeger een trein ging, dan hij gedacht had. We haastten ons naar het station Het laatste wat ik van hen zag, was, dat zij de straf over staken naar het station midden door de drukke menschenmassa heen. Hij, een paar stappen vooruit, met zijn pnk en haar taschje. Nel wuifde me nog even toe met haar hand, toen ze veilig aan den overkant waren gekomen en zich omkeerde om hem te volgen. Hij liep trotsch vooruit. En dat is nu het lot van een vrouw. Een toe val doet haar tegen één bepaalden man ean- bonzen. Er gebeurt iets tusschen die twee wij noemen het liefde of natuur of toeval En dan is de heele wereld plotseling anders, ten minste voor de vrouw. Zal ze gélukkig zijn in haar lot Wie zal het zeggen mijn hart wordt onrustig als ik aan haar denk. Er zijn zooveel verborgen klippen in het vaarwater, dat ze gekozen heeft. Ik hoop het zoo o, ik hoop het zoo voor haar F Be heb nog nooit zooveel van haar gehouden als vandaag. Maar ik zelf zou het nooit kunnen nooit. Conventie is veiliger voor een gewone ster veling als ik ben. En ik ben in mijn hoedanig heid van vrouw een heel gewone sterveling, dat weet ik. En dat is Nel ook. maar ik ben hanxr- dat ze het niet beseft, evenmin als hij. Blind, blind vuur en vlam I Ze zeggen, dat zoo'n soort vlam uitdooft en de wereld onmeedoogen- loos kaal en grijs achterlaat. Hij is geen gewone sterveling, daar ben ik zeker van. Maar dat is het juist wat mij ang stig maakt. Zal er geluk of ongeluk van komen? Ik ben het voor dezen eenen keer roerend eens met Tante, als ze zegtik houd niet von pro beersels. En v/e staan nu aan het begin van een nieuw probeersel. Als deze verstandige jonge vrouw, die de we reld bekeek met buitengewoon heldere oogen, in het diepst van het hart van de twee men- schen had kunnen zien, die op dezen April-och- tend de groote proef begonnen, als ze hun blijde zekerheid gevoeld had, hun stralende kalmte, die deed denken aan de stille oppervlakte van een diep water, dan zou zij minder bang zijn ge weest. wetende dat het lot evenveel goeds als bitters in zijn schoot verbergt. En wie zou zeg gen of dat goede niet zou opwegen tegen al het bittere, dat misschien nog komen kon Dot goede was misschien veel bitters waard voor hen die er om smeekten. Twee menschen, die de drukke stad vaarwel zeiden om de groote proef te wagen. TWEEDE DEEL. I. De lente van het Noorden had ternauwernood de aarde ontdooid toen het jonge paar op dien dog in April het meer bereikte. Het kale land schap werd nog beheerscht door de donkere dennen en op de ontginningen tegen de heuvels lage heele bergen sneeuw. De zon die door wa terige wolken over den schouder van de oud© Macatawa keek, kon de avondkilte niet verdrij ven. Toen hun hm* Tandde aan den oever van do •kleine baai voor de wonderbron, keek de jonge vrouw vol belangstelling naar de kleine steenen hut, daarboven op de punt von de rots. Ze leek klein en grijs, net een stuk van de rots zelf, waarop zij rustte. In haar verbeelding was ze veel grooter geweest bijna een mooi gebouw tje dat zich vroolijk verhief naar den blau wen hemel toe. Ze had zich die lage grijze hut met het ver overhangend dak niet voorgesteld. Onwillekeurig ging haar bük van de steenen hut naar den man, die do zware boot op het zand trok. Het was alsóf ze zich wilde overtui gen, dat ook hij niet was ingekrompen onder den toets der intimiteit. Hij was bezig de boot vost te maken cn het weinige er uit te halen, dat ze van de nederzetting hadden meegebracht, hij had zooals altijd al zijn aandacht bij zijn werk. Eindelijk keerde hij zich om met een glimlach op zijn somber gelaat, alsof hij haar welkom wilde heeten in haar nieuw tehuis in zijn land. Toen, de pakken opnemende, ging hij het steile pad op langs de rots naar boven en zij volgde hem. Toen ze voor de ruwe houten deur van het kleine huisje stonden, voelde ze opnieuw een lichte teleurstelling over de ongezellige kaal heid van dit nieuw tehuis. Ze voelde die als de kilte van een Aprilavond. Gebouwd op den rand van de rots, met het gezicht op de heuvels bo ven het meer, van achteren staande tegen een dicht boschje von dennen, stond het huisje daar geheel alleen. Eenzaam en verlaten I Hol den legde <i» neer en wachtte even met de deur c jn, een wonderlijke glimlach op zijn gelaat. Hij sloeg haar gade, terwijl ze haar nieuw tehuis het werk van zijn eigen handen bekeek. Het was door hem gebouwd in storm en hagel, met strijd en moeite. Hij had den '"«nen op den andean gelegd vol lief de en verlongen zou ze dat begrijpen Zo beantwoordde dopper haar mons glimlach. Als deed ze haar best om te begrijpen wat deze hut voor hem was. „We zullen er wingerd overheen loten groei en", zei ze. Langzaam duwde hij dc zware deur open cn terwijl ze even hun hoofd bogen, gingen ze naaf binnen. Er was een groote vierkante kamer met ramen aan beide kanten op het Noorden en op het Zuiden. Aan den oostkant een groote haard die den heelen wand besloeg. Hij was monumen taal opgebouwd van verweerde grariietstecncn, waarin het ijzerhoudend water roestplekken had nagelaten. In dien grootcn haard rustte op twee zwarte basaltblokken een brandstapel van oud hout met droge jeneverbestakken er overheen. Holden stak een lucifer aan en gaf die aan ziin vrouw. Ze knielde neer op de ruwe steenen cn raakte even de uiteinden van de jeneverbestak ken aan, die dadelijk vlam vatten en ze zag lioë de vlam speelde om het oude grijze hout cn een aromatischen geur deed opstijgen. Op eens na een weinig gerookt te hebben vloog de heele brandstapel in vlam en verlichtte de groote kaï mer tot boven aan de balken. De rossige Vlam men beschenen de neergehurkte gestalten vim de vrouw en van den man die naast haar stona en haar aandachtig gadesloeg. Een paar minu ten bleef zij geknield liggen, ze staarde maar, in de vlammen als betooverd door hun gloed» Toen als 't ware getrokken door zijn glinsteren-' de oogen, keek ze naar hem op en met een zachte kreet van vreugde log ze in zijn nrmen. Him bevende lippen ontmoetten elkaar. Nu wist ze het, dit was het sacrament, dat hij gewenscht had, op het altaar van hun nieuwen haard, en niet die andere vertooning cn di© koude opgei dreunde woorden in de voorkamer van den do«* minee I

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1