SraaispracjTtï'z:^ DE EEMLANDER" BUITENLAND. MARCO DAMES-KOUSEN ii WIT - BEI6E - BIUINZIAIT pó.pJ" FEUILLETON. CE GENEZ *- j FOT O ARTIKELEN Et Ziie Jaargang No, 289 ya port t J.—, per wwk (met eritij eerxekeriot )tgtn ongelukken) f 0.17», ilxondetljjke nummer» f LOS. f V AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITQEVERt J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWV. TEl INT 61» Vrljdan 9 Juni 1922 pans der adverISSTH" inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dlenstaanbi» dingen en Llctdadigheids-adveitentiën voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer nooideeJige bepalingen voor het advcrtecicn. hen® circulaire; bevattende da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht Do kwestie van de aan Duitschland eventueel te verstrekken internationale leening trekt op Wet oogenblik zeer de aandacht. Er hebben een tijdlang allerlei pessimistischen geruchten de jonde gedaan, maar nu heeft plotseling men het zoo noemen mag, een zonni ge" bericht van den Parijschen correspondent der Times de ronde gedaan, dat gewaagt van beekenen, welke wijzen op een compromis, het welk waarschijnlijk hierop zou neerkomen, dat 'de bankiers van hun kant wel-is-waar geen re ductie van het Duitsche schadeloosstellingsbe drag zullen voorstellen, maar toch een vermin dering der jaarlijksch'e verplichting voor een tijd van b.v. 20 jaar. De opgeschorte betalingen, d. w. z. het verschil lusschen de verleden jaar vastgestelde bedragen en de som, die Duitsch land volgens de bankiers kan betalen, zouden binnen 20 jaar nog steeds-verschuldigd blijven en wel met samengestelde interest. Op deze wijze zou de hoofdverplichting onaangetast blij ven. Daar de bankiers echter aannemen, dot Duitschland jaarlijks 2% milliard goudmark kan betalen, hetzij aan de commissie van herstel of als rente en amortisatie in verband met een thans uit te geven 20-jarige leening, was het duidelijk, dal de bankiers een aanzienlijke emis sie voo*" mogelijk houden, voorzoover op hun vooistel werd ingegaan. Maar voegt de cor respondent aan zijn bericht toe alles hangt van de houding of, die de Fransche regeering en haar vertegenwoordigers in de commissie ran herstel aannemen. Wanneer de Fran schen aan den sterken druk van een deel, en wel waarschijnlijk door de meer derheid, der commissie van herstel en de bankiers niet toegeven, dan was volgens het oordeel van den correspondent de ergste van alle crises tot dusver onvermüdelijk. In het bovenstaande wordt gesproken van een compromis. Hiermee wordt bedoeld een vergelijk tusschen het standpunt der Franschen, die aan het vastgestelde schadeloosstellings bedrog niet gr-tornd wer.^chen te zien en het Tflidount de- bankiers, die garanties wenschen jor de geldschieters. De vertegenwoordigers der geallieerde landen, ook België, hebben de vermindering 3er Duitsche schuld als onvermijdelijke voor waarde eener internationale leenir.g, hetzij deze groot, hetzij zij klein mocht zijn, erkend aan dit bericht werd toegevoegd, dat Frank rijk met deze reductie alleen genoegen-zou ne men, wanneer zijn eigen schuld aan Engeland cn Amcrik.t op overeerkomstige wijze werd ver minderd. H«t of fin ruse Fransche pers bureau, Havas, meldt, dat de commissie van herstel zich bezig heeft gehouden met het antwoord aan de commissie voor een internationale leenir.g aan DuilscKIand' welke laatste o a. had gevraagd, of zij hoor onderzoek moest beperken binnen het kcder der bedragen, als Duitsche schade looss teilingssom vastgesteld, of dat zij ook een vermindering van het totale bedrag mocht over wegen. Uit het antwoord zou blijken, dat Dubois zijn vroeger standpunt blijft innemen en bijgevolg niet verkiest in te stemmen met eenige motie, waardoor aan de commissie voor de in ternationale leuning zou worden toegestaan een reductie der Duitsche schadeloosstelling onder de oogen te zien. Ook uit andere berichten blijkt, dat de commissie van herstel met drie stemmen tegen een als haar gevoelen heeft te kennen gegeven, dat het aan de com- mi.oia van bankiers gegeven mandaat moest worden uitgebreid. Dit beteekent dus, dat de meerderheid in de commissie van herstel van oordee is, dat geen enkele overweging de leden der commissie voor de internationale leening ervan moest weerhouden uiting te geven aan hun opvatting over de condities voor een lee ning aan Duitschland. Voor de uitbreiding van het mandaat waren Engeland, Italië cn België; als tegenstemmer stond Frankrijk alleen. Deze feiten, al is officieel nog niets ter kennis ge bracht, zullen wel juist zijn en in dat geval zou het alleen Frankrijk zijn, die zich tegen de vermindering der Duitsche schadeloosstelling kant. Er verluidt, dat de Belgische gedelegeerde Delacroix, die t antwoord aan de Morgan-com- missie overhandigde, erop heeft gewezen, dat het besluit, ondanks het feit, dat de Fransche vertegenwoordiger in de commissie van herstel, Dubois, verzet aanteekende, van kracht is. De Fransche peers gaat reeds op haar achterste beenen staan en zij trekt het in twijfel of be twist het, dat de commissie van herstel ge rechtigd is door een meerderheidsbesluit het schadeloosstellingsbedrag tot een kleiner 3om terug te brengen do Fransche bladen zijn veeleer van oordeel, dat de regeeringen het laatste woord in deze zaak hebben. Trouwens ook in de Duitsche pers wordt erop gewezen, dat het besluit van de commissie van herstel slechts een theoretische beteekenis heeft, omdat een werkelijke vermindering van het bedrag der schulden slechts kan worden genomen, wanneer alle geallieerde regeeringen er haar goedkeu ring aan hebben gehecht. Maar ook om andere ledenen is de Duitsche pers met een en ander niet zoo hoogelijk ingenomen; er zal nog wel gelegenheeid zijn hierop binnenkort terug te komen; vost staat echter inmiddels wel, dat weer allerlei verwikkelingen kunnen ontstaan door de geringe mate. vati ^meegaandheid der Franschen, die, als zoo dikwijls, weer een ge- isoleerde positie innemen. Of zal Frankrijk ten slotte, daar het zelf ook snakt naar bedragen, die het direct in handen kan krijgen woor mid del van een aan Duitschland te verstrekken lee ning, haar dogmatisch staindpunt ten slotte la ten varen Het dient te worden afgewacht. DUITSCHLAND. De internationale leening. P a r ij s, 9 J u n i. (B. T. A.). Naar het Journal mededeelt, werd gisteren na een langdurige en moeilijke discussie door het comité van ban kiers een vermindering van de Duitsche schade loosstelling in overweging genomen. De Fransche gedelegeerde protesteerde op plechtige wijze hiertegen, terwijl daarna Boyden de zitting ophief en verdaagde tot heden, opdat iedereen tijd tot nadenken zou hebben. Parijs, 8 Juni. (Havas). Het comité van bankiers zet de bestudeering van den toestand voort als gevolg van het antwoord der commis sie van herstel van 7 Juni. De coi respondent te Londen van de Vossi- sche Zeitung heeft, blijkens een Berlijnsch be richt aan het Hbld., met verschillende Londen- sche bankiers, waaronder zich toonaangevende bankiers uit de City bevonden, een onderhoud gehad over het vraagstuk eener internationale leening voor Duitschland. De bankiers verklaar den vrijwel eenstemmig, dat het onder de hui dige omstandigheden onmogelijk zal zijn de uit gifte eener leening voor Duitschland r.ader in overweging te nemen. Een der be kendste bankiers verklaarde den correspondent: „Ofschoon er op het oogenblik tamelijk veel baar geld aanwezig is, geloof ik niet, dat het mogeb'jk zal zijn ook maar drie millioen pond sterling in Engeland voor een Duitsche lee ning bijeen te brengen. Welke bankier zou zijn goud in Duitschland rLskeeren, met het voor uitzicht dat Duitschland bankroet wordt ver klaard I Volgens mijn meening moet allereerst het nauwkeurige bedrag der schadeloosstelling worden vastgesteld, hetwelk Duitschland beta len kan en zal. Vóórdat dit probleem is opge lost, kan geen bankier er aan denken op een leening in te teekenen. Het is buiten kwestie dat Duitschland een leening noodig heeft, doch wij moeten van te voren weten welke waarborgen het geven kan." De voorzitter van den raad van commissaris sen van één van de grootste Britschc bankcon- sortia verklaarde „Tk kan wat mijn consortium betreft zeggen, dat wij er geenbelang bij heb ben een leening voor Duitschland uit te schrij ven. Het risico is te groot." De olgcmccne opvatting der Londensohe ban kiers is, dat op het oogenblik volgens de voor gestelde voorwaarden geen leening voor Duitschland mogelijk zal zijn. Tegelijkertijd echter zien zij in, dat er iets moet geschieden om aan den wederopbouw van Duitschland me de te werken, teneinde te verhinderen, dal Duitschland bankröet wordt verklaard. Naar de Gentlama meldt, is het niet waar schijnlijk, dot de rijksdag vóór 13 Juni a.s. zal bijeenkomen, aangezien de onderhandelingen te Parijs ever de internationale leening niet voor dien datum geëindigd zullen zijn. Morgan naar Duitschland Volgens de Chicago Tribune zal Morgan waar schijnlijk besluiten naar Duitschland te gaan om ter plaatse een onderzoek in te stellen, of het rijk in staat is de schadeloosstelling te betalen. Kolcnleveranties oon Frankrijk. B e r 1 ij n, 8 Juni. (N. T. A. Draadloos). De verslagen der Pruisische Kamer van Koophandel deelen mee, dat Frankrijk een winst maakte van 100 millioen francs door den verkoop van de kolen, door Duitschland geleverd sinds den wapenstilstand. Michaelis. Draadloos wordt gemeld, dat de vroegere rijkskanselier Michaelis, die in -*apan vertoeft, zeer ernstig ziek is. Duitsche officieren door 't Fransche Rijnleger gestraft. Berlijn, 8 Juni. (N. T. A. Draadloos). Do krijgsraad van het Fransche Rijnleger heeft zeventien vroegere Duitsche actieve officieren tot gevangenisstraffen cn boeten veroordeeld wegens het lid zijn van den Putschen officiers- bond. Het proces von Killingcr. Als eerste getuige wordt in het pro> ces von Killinger is het lid van den rijksdag Diez gehoord. Deze had op <hri\ da: van het drama met Erzberger en diens v.ouw ontbeten. Om 10 uur stelde Erzberger voor een wandeling te gaan maken. Onderweg be merkten de wandeloars de beide daders, zonder ^chter argwaan te koesteren. Na pen njd te hebben gewandeld zogen zij het tweetai weer, Kort daarop gingen Erzberger en Diez terug. Zij wilden op tijd aan tafel verschijnen. D^ twee jongelieden hadden ze uit het oog verio- ren, tot dezen plotseling met hun revolveis voor hen stonden en terzelfdertijd vuurd<j\. Diez heeft zich nog met zijn regenschei m ver weerd, werd toen echter getroffen en viel neer Hij hoorde nog enkele schoten vollen. Toen hij weer tot bewustzijn kwam volgde uij het bloed spoor dat van het midden van den w?g naar een nabijgelegen boschje voerde. Hij vond daar Erzberger dood bij een dennenboom liggen. In het proces von Kil linger hooft men Don- derdog vastgesteld, welken weg de daders vóór en na den moordaanslag hebben afgelegd. Tot nog toe werd een aantal getuigen ge hoord, die het tweetal voor of na het drama had den gezien. Uit dit getuigenverhoor bleek, dot een koetsier de laatste is geweest, die Erzber ger nog levend heeft gezien. Dezelfde getuige heeft ook de beide jongelieden gezien, maar eigenlijk is hem niets verdachts opgevallen. Meer dergelijke verklaringen worden door an dere getuigen afgelegd. Zoo deelt een spoor wegsecretaris mede, dat hij eveneens in het Ho tel zum Hirschcn gelogeerd heeft en daar de twee jongelieden leerde kennen, die zich voor studenten uitgaven. Het lid von den rijksdag Diez heeft Woensdag in het proces von Killinger te Offenburg nog een persoonsbeschrijving van de twee daders gegeven, voorzoover hij zich de bizonderheden nog kon herinneren. Hij had den indruk, dat het twee elegant© jongelieden waren. Het ver minkte oor, dat een der beide daders heeft, I in raleie soi teeriug voorhanden. S. NEEWEG, Lanpstraat 39. Tel. 462 ulsook hun verschil in grootte is hem niet op gevallen. De verdediger van von Killinger stelt nog de vraag of de daders overjassen droe gen. Getuige weet dat niet meer. Dr. Biermonn, een advocaat uit Freiburg, was een der eerste personen, die ter plaatse ver schenen. De bril van Erzberger was niet be schadigd, maar het glas van het horloge von het slachtoffer was weggeschoten. Men vond ook patronen, waaruit bleek dat er met twee revolvers von verschillend kaliber wos gescho ten. Een kostbare ring, dien Erzberger von den Paus hod ontvangen, ontbrak, zoodat men eerst nog vermoedde, met een moord ter berooving te doen te hebben. Moor de ring werd daarna op den weg gevonden. Dr. Biermann heeft ook de eerste maatregelen ter vervolging van de da ders getroffen. Ook heeft hij den rijkskanselier en den rijksminister van justitie telegrafisch op de hoogte gesteld. .Hij vertelt, dot het station te Oppen au niet kon worden bewaakt bij ge brek oon de noodige gendarmen. Dr. Sartori, de arts, die dc lijkschouwing heeft gehouden, zegt, dot beide schoten doode- lijk zijn geweest. De bloedsporen ter plaatse Vwamen van de wonden von den afgevaardigde Diez. Fen gerechtelijke vervolging. Volgens een bericht in het Berliner Togeblatt ?oft de Beiersche rcpublikeinsohe rijksbond een gerechtelijke vervolging ingesteld tegen de no- tionaal-socialistische arbeiderspartij, die on langs het in de war sturen van het bezoek van president Ebcrt bevorderde, wegens bedreiging ven een beambte, ten einde dezen te beletten, de rijn taak zou verrichten. Laat de vreemdelingen betalen T Men zendt ons uit Dresden twee reclomebil- jetten van voorstellingen in het Staatstheater, zooals zij in hotels worden opgehangen. Het zijn aankondigingen van Rhengold, dat op 3 Juni, Mignon, dat op 5 Juni in het Opernhaus werd gegeven, met vermelding der prijzen. En daaronder staatEinheimische Besucher zahlen bei Vorzeigung eines behörlich nbgestempelten Lichtbildausweises den dritten Teil vorstehen- der Preisse. Dus hier niet „Vreemdelingen be talen driemaal zooveel", maar „ingezetenen be talen het derde gedeelte' f Alle prijzen zijn, voor het gemak van den bureaulist, door drie deelbaar l (Hbl.). Dc toestond in Opper-Silezïë. Kattowitz, 8 Juni. (W.-B.). Volgens een heden gepubliceerde mededeeling van de com missie van vijf is de terreur in de fabrieken en werkplaatsen door ingrijpen der vakvereenigin» gei) opgehouden. In do verschillende plaatsen heersoht thans rust. De uitspattingen m de fa brieken en in de industrie-centra zijn door de arbeidersraden voorkomen. De Oppelner Zeitung vcnvacht, dat de onder- teekening der verordening in zake de overgave van het aan Polen toegewezen gebied van Op- per-Silezië Dinsdag a. s. zal plaats hebben. Daerop zal zij dadelijk door de intergeallieerde commissie worden gepubliceerd en daarna be ginnen de in het vredesverdrag aangegeven periodes voor de ontruiming van Opper-Sileziö te loopen. FRANKRIJK. De deelneming aan dc conferentie in Den Haag. P a r ij s, 8 Juni. (Havas). Indien Frankrijk aan de conferentie in den Haag deelneemt, zal Benoist, gezant van Frankrijk in den Haag, Frankrijk veftegenwoordigen op de preliminaire bijeenkomst van 15 tot 26 Juni. De Fransche geldmiddelen. P a r ij s, 8 Juni. (Havas). In de finoncieeie commissie van de Kamer heeft Poincaré ver klaard, dat het hem moeilijk lijkt het land nog nieuwe belastingen op te leggen, maar dot men moet trachten een betere opbrengst van de be staande belastingen te verkrijgen. Poincaré zei- de ook, dat men zijn toevlucht tot een leening zal moeten nemen. Crcdietcn voor 't leger. P o r ij s, 8 Juni. (B. T. A.). De Kamer heeft met 424 tegen 157 stemmen hel aangevraagde crediet van 40.986.000 francs toegestaan, dat bestemd is voor het op de been houden van het effectief van het leger in Frankrijk en dat in de Levant. Daarna zette de Kamer de be handeling van het wetsontwerp op den milLt tairen diensttijd voort, art. ly dot inhoudt, dat elke Franschmon onderworpen is aan don per- soonlijken militairen dienstplicht, werd nnngo- nomen. Over art. 2 ontspon zich een langdu* durig debat ten gunste der grootc gezinnen, legcrcommissie heeft de voorgestelde omend<H menten betreffende vrijstellingen in overweging genomen. De minister van oorlog heeft zioh bereid verklaard te trachten het oriikel tc wij zigen, dat daarop naar do commissie werd; ver wezen. ENGELAND. Koninklijke receptie. London, 8 Juni. (N. T. A. Draadloos^ Dc koning en koningin hielden gisteravond do eorste der drie recepties in de „season", waarop. de buitenlandsche gezanten en hun cchtqenoo- tcn aanwezig waren. Een groot aantal personen werden aan de koning en koningin voorgesteld. De tweede receptie zal op 21 Juni worden ge houden, op welken datum de prins van Wales in Engeland terug verwacht wordt na zijn rondt, reis in Britsch-Indië cn het Verre Oosten. De Engelschc marine cn Washington. Londen, 8 Juni. (N. T. A. Draadloos)!» De volgende week zal in het Hoogcrhuis het ontwerp van het morineverdrag worden inge diend om te voldoen aan zekere bijzondere ver plichtingen, volgens het verdrag tc Washington gesloten betreffende de ontwapening der marine. Zoools reeds is meegedeeld, heeft de admiraliteit stoppen gedaan om het personeel der marine t* verminderen, zonder de ratificatie van het ver drag of tc wachten. IERLAND. De Engelsch-Icrschc besprekingen», Londen, 8 Juni. (R.) Griffith had be sprokingen met Churchill cn Evans oon het de partement van koloniën om te beraadslagen over meer afdoende maatregelen om botsingen op de grenzen te voorkomen. Londen, 8 Juni. (N. T. A. Draadloos). De technische besprekingen betreffende de Ier», sche onderhandelingen werden heden te Londen voortgezet over enkele bijzonderheden van het grondwetsontwerp en over do toekomstige be trekkingen von den Ierschcn Vrijstaat tot het Britsche rijk. Britschc cn Icrschc juridische des kundigen waren tegenwoordig. Kardinoul Logue oon het woord. Londen, 8 Juni. (N. T. A. Draadloos). Gisteren het woord voerend, heeft kardinaal Logue, het hoofd der Iersche kerk, gezegd, dat Ierland zevenhonderd jaar had gestreden voor zijn vrijheid en deze scheen eindelijk onder zijn bereik te zijn. Hij voegde er bij, dat helaas ten gevolge van de dwaasheid van het eigen volk om in plaats van te memen wat naar alle waar schijnlijkheid dien grooten zegen voor good zou verzekeren en nu er voorwaurden waren ontvang gen, die de verbazing wekten von andere volken en de bewondering cn de gelukwenschen verx wierven van iederen vriend van Ierland, de on- eenigheid van het eigen volk het gevaar deed ontstaan, dat de vrijheid geheel en al aan Ier land ontging. De bezetting van Belleek; Het communiqué van het ministerie van kolo*. niën over de bezetting van Belleek zegt: D® Britten rukten aan beide zijden van het meer Erne op. Daar het vuur geopend werd op d-9 Britsche troepen, toen deze op het Ulstcrgebietl voorschredcn, werden de artillerie en de ge» pantserde wogens gebruikt. Er zijn geen gewon den bij den vijand1 en geen gevangenen. Eert Britsch soldaat is licht gewond. De driehoek van Pettigo cn Belleek is nu geheel gezuiverd. Tenzij de troepen aangevallen worden, zullen zij niet verder oprukken. Zij zullen zich op het Ulstergebied terugtrekken, zoo gauw het zeker is, dat er geen herhaling zal zijn van de jongste aanvallen, DENEMARKEN. Bezoek von het Itoliannsche vorstelijke* paar. De datum van het bezoek van den koning cn koningin van Italië aan Denemarken is volgens een draadloos bericht uit Kopenhagen vostge- steld van 21 tot 23 Juni. door ROBERT HERRICK. 25 Holden kwam binnen en je kon dadefijk zien, dat er iets was, dat hem vervulde. Zijn voor hoofd was gefronsd toen hij den ouden man eenige bevelen gaf. De vrouw begreep dadelijk dat zelfs hun groote reman, die haar geheel in beslag nam, voor den man slechts een epi sode was, een schakel in de lange kelen van feiten, die al begonnen was vóór zij elkaar ont moet hadden en die altijd verder zou gaan, meer of minder buiten haar bereik. Ze gingen zitten voor hun eerste ontbijt in de kleine hut. „Ik wil je ontbijt klaarmaken," zei ze. Zijn gezicht verhelderde. „Oude Jack zal je helpen hij is een goede kok." „Hij heeft me verteld, wat je voor hem ge daan hebt." Hij lachte even. „Ik heb hem op de proef gesteld, terwijl ik Weg was. Hij is hier bij die zieke vrouw geble ven en is geen enkelen keer naar de nederzet- gegaan. Hij wordt nu weer een man I" Na het ontbijt gingen zij naar de patiënt kij ken. De hutten onder de boomen langs den oever JKABemwagcja elkaar, geslagen an van raoaen.en deuren voorzien, maar ze waren een armzalig verblijf voor zieken. „Oude Jack en ik hebben gedaan wat we konden," zei Holden. „Maar als er meer patiën ten komen, moeten we iets beters bouwen." Het viel haar op, dat hij sprak alsof hij meer patiënten verwachtte, en ze vroeg zich af waar die in deze wildernis vandaan zouden komen Zo gingen de hut binnen waar de Indiaansche vrouw lag. Ze was een zielig afgetobd schep sel, niet veel ouder dan de jonge doktersvrouw maar met de sporen van oud worden reeds op haar mager gezicht en haar handen. Er was iets in haar ziekelijkheid, haar vettig haar, haar uit gemergelde trekken, dat de gezonde vrouw te- gen de borst stuitte. Ze kreeg een gevoel alsof ze stikken zou in die kleine hut met dat rieke schepsel, dat met moeite ademhaalde. Ze schrik te terug voor den blik, waarmee de vrouw haór aankeek met hoor kleine ocgen. Om die arme Indiaansche was haar man niet gekomen toen zij terugkwam uit Europa Om dat hij haar verzorgen moest en haar terugvoe ren tot het leven. Ze bekeek haar man met een zekere nieuwsgierigheid. Hij scheen de vuilheid van die vrouw niet te zien en hij raakte haar vieze vleesch zoo zacht aan alsof het zijde was. Toen de zieke plotseling benauwd werd, hield hij haar stevig vast, tot ze uitgeput terug zonk in de kussens. De jonge vrouw kon het niet langer uithou den, ze keerde terug naar buiten, waar alles licht en vroolijk was, vol geuren van de komen de lente. Even later kwam haar man. „Het is tering, vrees ik," zei hij. „Arme ziell Ze heeft kinderen ik moet haar genezen I" In zijn toon klonk de stem van een hoogeren wil, die zeker is van de overwinning de ware tost van zijn genezende kracht. „Wie zorgt voor haar?" vroeg ze. „Meestal Jack en ik. Er komt ook een vrouw uit de nederzetting om haar te helpen." „Ik denk," zei ze langzaam, „dat je mij ook nog wel eens noodig zult hebben om je te helpen Ze trachtte moedig den afkeer te overwinnen, dien de zieke vrouw bij haar had opgewekt. Haar man keek haar aan met een verbaasd lachje, alsof hij voor het eerst een nieuwen blik kreeg op him verbintenis. „Misschien nu en dan eens," zei hij vaag. „Als het noodig is." In stilte hoopte ze, dat het maar lang zou duren vóór hij haar hulp noodig zou hebben. Ze keek naar het kleine steenen huis op de klip daarboven in de volle morgenzon het was of het hoar wenkte om te komen. Daarboven was licht, leven, liefde I Dingen die zij begreep. „Be moet mijn wingerd gaan planten." riep ze vroolijik. „Oude grijze Jack heeft beloofd me te helpen om een tuin te maken, vlak naast het huis, bovenop de rots. Het zal er zoo prach tig zijn." Op den terugweg kwamen ze voorbij de bron. Een net pad voerde nu van de hutten daar het elzenboschje naar den groenen poel waaruit de damp van het geneeskrachtige water omhoog steeg. Alle planten waren om den poel heen verwijderd, ze had nu een gladden kant van kie- zelsteenen en aan de eene zijde waren groote steenen gelegd. Oude Jack cn ik hebben het hier een beetje opgeknapt," zei de dokter. Ze bleven een oogenblik staan op de steenen en keken in het groene water waarover een dunne sluier van damp hing. Door de damp heen zagen ze een vaag beeld van zichzelf. JHij gelooft, dat. zijn rheumatiek er door ge nezen is. De houthakkers komen hier ook wel om water te halen en te bodenHet is wel goed, dat ze een soort toovermiddel hebben Ik moet nu een goed bodhuis bouwen I" Weer leek het haar, dat hij sprak over zijn werk alsof hij het hier uit wilde breiden in deze wildenis om die Genezende bron. Toen ze bij de steenen hut kwamen, vonden ze Ouden Jack al klaar staan met zijn spade in de hand. Hij had wat leem en bladgrond bij zich in een mand en bracht dat op den kalen steen. „Er zal menig vrachtje noodig zijn voor we een tuin hebben," bromde hij. Dien dag werkten ze aan hun tuin. Ze hakten een deel van de stijve dennen om, die onder dc ramen stonden en lieten er eenige staan, heel aan het eind van het rots-plateau. Een oud stuk boomstom werd ook gespaard evenals een groote, platte rotssteen, die dienst kon doen als tafel. „Tk zal stokrozen en riddersporen onder de ramen planten," riep ze. „Om je toe te knikken als de zon opgaat I" ,,'sMiddags zullen we hier zitten, beschut door de dennen, en luisteren naar de lijsters. Weet je nog die lijster, die zong, den eersten keer, dat we hier kwamen Zoo werkten en speelden ze als kinderen in de komende lente. Ze haalden planten uit het bosch, plantten wingerd en maakten hun tuin op de vooruitspringende rotspunt boven het in. Zoo begon voor de jonge vrouw het nieuwe leven in haar kleine wereld, een leven abso luut verschillend van haar vroeger haastig, druk bestaan. Ze voelde, dat het maar goed wasgewecst> dot ze geen mooie kleeren cn sieraden, herin* neringen aan haar vroegere manier van leven, had meegebracht. Haar „Wilde" gaf niets oini al die mooiigheden, al die kleinighedlen waar mee ze zich vroeger tooide, en die een deel van haar zelf uitmaakten. Ze begreep vaag, dat hier alles in het leven, in en om hen, door hen zelf geschapen moest worden, hier in de eenr zaamheid van de wildernis, waar alleen de elo^ mentaire dingen te vinden waren. Zoo wenschrt* te hij het en gewillig volgde ze hem. 't Was haar genoeg om met hem deze liefdesidylle te doorleven, schooner dan zij zich die in haar meisjesdroomen had kunnen voorstellen. Was, het geen heerlijk gezegend bestaan, zoo van! den ochtend tot den avond, vrij als een vogel j in haar nestje op de rots te leven, omringd', door zijn zorgen, aangebeden door haar „Wil- de"! En zoo zou het altijd voortduren, tot inl eeuwigheidaltijd II Op een dag moest het aanleggen van den; tuin onderbroken worden. Een kano werd <tej kleine baai ingestuurd en een donkerkleurig^ man beklom het smalle rotspad naar hun ning cn klopte aan de deur. In een der veraw gelegen kampen had men den dokter noodig* Daarna was het met hun rust gedaan, elk oogenblik kwam zulk een boodschap tot hen, door een Indiaan of halfbloed gebracht w* 's morgens, dan weer 's avonds, wanneer zij ge* zei lig bij het vuur zaten of in den killen, ma tigen morgenstond. (Wordt vervolgd),

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1