BUITENLAND. WITTE VOILE BLOUSES! OE GENEZER DE EEMLANDER" mjki- snMijtsnraii B. NIEWEG, Onze keuze RACKETS, flit jaar wederom uitgebreid Slaziiigers Ballen f 14.25 p. dozijn 1922 20e Jwrgang No. 292 ökiemmzïTSZZtZ pot f X—per wttk (met gaOt woekering ^en rng-'r^n) f CUT*. ehondetHjfco nnmmri» run AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUfMlITGEVER» J, VALKHOFP. BUREAU- ARNHEMSCHE POORTWA' t*Ei INT Sia Dinsdag 13 Juni 1922 Pillis KR bewijsnummer, elke regel meer f 0.25, dienstaanbie* dingen co Lleidadigheids-adveite&tica voor de helft des pc$*. Voor handel en bedril bestaan zeer vooideelige hcpaJinqen *oor he* ad ver toeren. l£en« erreu aire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Frissche Propaganda. No. T van het bijvoegsel van Vrijheid, orgaan Êdeci Vrijheidsbond, bevat op de voorpagina zinnebeeldige voorstelling van de houding den Vrijheidsbond in onze politiek Het ge- rt van St-Georgcs-Dresselhuys met de ffirank, deze laatste een ijzingwekkende combi- atie von Nolens en Troelstra. Maar vreest niet, tet slechts naar de martiale, onverschrokkenen strijdlustige ridderfiguur van Joris Dressel- t^ys, die met opgeheven zwaard op 't punt is monster den genadeslag toe te brengen. Het is geen kwaadbedachte verkiezingsfanta- vooral niet voor een partij, die sinds den aanvang harer propaganda dagelijks 200 leden pon en dus rijk moet zijn aan zelfbewuste kracht. Men heeft echter niet nagelaten dit rood zwarte drakenlichaam nader aan te duiden. Het heeft 3 herkenningsteekens op zijn rug tabaks belasting, verhoogde grondbelasting en hooge Zikomstenbelasting. En vooral op het eerste is (blijkbaar de slag van den Vrijheidsbondleide*- eri-cht. We weten dot de V. B. het in haar propaganda niet zoo nauw met de waaiheid ecmit. Ook weten we, dat zijn propogandisten herhaaldelijk de V.-B.-fractie trachten schoon te wasschen van haar schuld voor de aanneming rynn de Tabakswet. Dat zijn leiders echter de brutaliteit zouden bezitten (zij 't dan ook blijk baar in een aanval van verkiezingsdilirium), op xco openlijke wijze een logenachtige voorstel- 'ftir.g van feiten te geven, hadden we van deze Mvcnscihen, die toch nog altijd voor liberaal Hr'llen worden aangezien, niet durven verwach ten. Wat is n.U de waarheid? Bij de eindstemming fn ce Tweede Kamer over de door ieder welden- kond mensch voor onze voll swelvaart verfoeilijk geachte Tabakswet, waarvan vooruit te voor wen was, dat 't er zou spannen, waren 9 van 15 V.-B.-leden afwezigllVan de sociaal-demo craten waren eveneens 9 leden afwezig. Ware slechts een groot deel dezer spijbelaars opge komen, zoo zou de Tabakswet glansrijk zijn ver worpen. Berouw komt na de zonde. Aldus den ken blijkbaar de S. D. A. P.'ers, die over deze ieedere kwestie, bun gebrek aan zorg „voor 't pijpje tabak van den werkman", verder hun hond houden. Niet aldus de V.-B.'ers, wier ver antwoordelijkheid intusschcn nog veel groo- ler is; (zie de cijfers). Zij kijken den anderen tont uit en zeggen met een stalen gezicht jot de kiezers Wie tegenstander is van de Ta bakswet is, stemme op onze partij, want slechts aan ons kunt ge in deze veilig de verdediging uwer wensfhen overlaten. Volledigheidshalve diene nog de mededeeling, dat bij bedoelde eindstemming van de linkscHe partijen alleen de vrijzinnigwlemocraten allen Aanwezig waren en tegenstemden. Een ander kenmerkend voorbeeld van Vrij- ficidsbondsche verkiezingspropaganda kon blij ken uit een redactioneel aTtikel in het Nieuw Tsr. Weekblad van deze week, waarvan we den inhoud onzen lezers niel v/enschen te onthou den. Na aan de verschillende politieke partijen verzocht te hebben de Joden, als Joden buiten den strijd te houden, en er op gewezen te hebben, dat de specifiek joodsche belangen bij de groote meerderheid der Kamer veilig zijn en dus geen partij het recht heeft de Joden voor zich op te eischen, gaat de redactie verder: „Wij komen tot deze beschouwing en tot dit vriendelijk verzoek wegens een advertentie van den Vrijheidsbond, afd. Rotterdam, die wij ver leden week in de N. Rott. Courant opmerkten Het bestuur van de afd. Rotterdam van den Vrijheidsbond richt zich in de bedoelde annonce speciaal tot de Israëlieten en roept ons ongeveer toe „Israclietenl wilt gij behouden de vrijlv den, die gij hebt, stemt dan op de Candida ten van den Vrijheidsbond". Deze vriendelijke drang is echter even bedenkelijk als insinueerend en »n (i (dig. „Bedenkelijk, omdat de veronderstelling, dat pr een inniger sympathie van ds ^Israëlieten" foor den Vrijheidsbond dan voor de overige partijen zou moeten bestaan, diezelfde Israëlie ten in een scheeve verhouding zou kunnen bren gen tot andere partijen, die misschien de meer derheid verkrijgen en in d© komende periode re- geeringspartijen worden of blijven. Den heeren van den Vrijheidsbond mag dit in hun streven, om de stemmen der Israëlieten te verwerven, on verschillig zijn maar voor de Israëlieten is dit niet zonder gevaar. „Insinueerend, en wel tegenover andere poli tieke partijen, die jegens de Israëlieten geens zins een houding hebben aangenomen, waaruit men zou mogen afleiden, dat de rechten en vrij heden welke wij genieten, in hoor handen niet veilig zijn. Wij kunnen goddank op dit punt zeor gerust zijn, onverschillig welke partij, of welke combinatie van partijen het Nederland- sohe rcgeermgskosteel bezet. De rechterzijde legt zich neer bij de historisch geworden toe standen en daartoe behoort ook de godsdienst vrijheid voor alle gezindten, terwijl wij voor onze gemoessbezwar<m bij de rechterzijde steeds een geopend oor vinden. Van de linkerzijde is het misschien alleen de uiterste fractie, de „berg- partij", van welke geen begrip van reügieuse gemoedsbezwaren en geen eerbiediging van ver kregen rechten kan worden verwacht, maar wan neer de|e het zal in de komende periode waaischijnlijk nog wel niet geschieden tot de macht komt, zullen de Israëlictische Neder landers het lot deelen van hun overige landge- nooten. „Ontijdig, omdat juist de laatste groote gestie van den Vrijheidsbond in de Kamer allerminst geschikt is, om speciaal den Vrijheidsbond als paladijn voor do rechten der Israëlieten te doen erkennen. Wij bedoelen het voorstel van den vrijheidsbonder Abraham Staalman, om do Is rael ietische bakkers in hun Zondngsverkoop te hinderen. Uit hot voorstel sprak allerminst een geest, die rechten er vrijheden wil eerbiedigen on met gemoedsbezwaren rekening houden. Veeleer was deze te vinden bij de bestrijders van het voorstel, vrijzinnig en sociaal-democraten en in het bijzonder bij den katholieken minister AoL berse. En wat de grootste teleurstelling baarde, mannen als Rink en Visser van IJzendoom, de bloem dis van het oude liberalisme, hebben bij deze gelegenheid de kleine kruidenierspolitiek van den heer Abraham Staalman gesteund. Het beroep, dat de Vrijheidsbond op de Israëlieten doet, is dus wel zeer ontijdig". We gclooven hieraan geen commentaar te behoeven toe te voegen. Daemagogie is een groot woord, dat ook door V. B.-ers veel in rede en geschrift wordt ge bruikt. Laten zij echter voorzichtig zijn, dat be schuldigingen als deze, niet op henzelf terug vallen. In bovenvermeld verkiezingspamflct komt ook een plaat voor, waarop wijlen mr. Drucker en dr. Bos „met smart neerzien op de laatster* -1 r Mohikanen, die den V. D. B. vermoorden". Hun schimmen zeggen bij 't aanzien van Marchant on Oud„Wij schamen ons voor onze nakome lingen". Heeft de uitdeivker van dit pronkstuk van poli tieke caricntuur zich niet afgevraagd, wat of de schimmen van Thorbecke en Goeman Borgesius zouden zeggen bij het aanschouwen hunner na komelingenDresselhuys en Treub c. sv die zich zelfs voor den naam „liberaal" hunner groote voorouders in 't publiek schamen? Daargelaten nog 'het feit, dat èn plaat èn bij schrift even misleidend zijn als veel, in de pro paganda van den V. B. Politiek Overzicht, Zondag werd in de Zeitbilder-bijlage van do Vossischc Zei lung door Paul Simmel een kop geteekend in den vorm van een opgaande zon en in het stralen-schieten was het dollnrteeken- motief verwerkt. Het onderschrift luidde: „Mor gen stunde hat Gold im Munde. De woordspeling is aardig, maar de feiten zelf KUNSTMATIG VICTORIA WATER PER FLESCH 14 CENT. v, d. Wacss Langesir* 23 zijn minder amusant. Men herinnert zich de feitende te Parijs vergaderende bankiers conferentie kwam Vrijdag tot de conclu sie, dat zij op 't oogenblik geen beslissing kon nemen, wat hot vraagstuk betreft van de uitgifte cener internationale leening. In steê van de discussie? voort te zetten, is zij uiteen gegaan. De motieven, die zij te dezer zake aan voert, zijn deze: Frankrijk is de voornaamste crediteur van Duitschland en zijn belangen vor men den ge wichtigs ten factor bij elk schade loosstel üngsvraagstuk. De commissieleden wij zen er op, dat zij er steeds angstvallig voor hebben gewaakt, dat de Fransche belangen niet in 't gedrang raakten. Wanneer derhalve Frankrijk op 't oogenblik geen onderzoek wonschte in te stellen naar de algemecne voor waarden ,die voor het horstel van DuitsrhKand's buitenlandsch credict noodig zijn, achtte de bankierscommissie zich niet gerechtigd tot dal onderzoek over te gaan, te meer niet, daar men 't in 't onderhorig geval zou moeten stellen zonder den steun van 't Fransche commissie lid. De commissie is van oordeel, dat, zal met succes een leening worden g^, 'natst, een gun stiger atmosfeer onvermijdelijk is. De bekende meeningsverschillen in de commissie van her stel over de uitbreiding van 't mandaat der leeningscommissie hadden voor 't oogenblik een atmosfeer in 't leven geroepen, die ongunstig was voor een lecning. De bankiers-commissie heeft zich daarom afgevraagd, of, wanneer aan genomen wordt; dat de tegenwoordige bepalin gen van 't verdrag van Versailles cn het beta lingsplan onveranderd blijven, dan een buiten lands che lecning mogelijk is er, zoo ja, op welke voorwaarden. Men ziet dus, dot de com missie dus de oorspronkelijke, beperkte opdracht weer onder oogen ziel. De commissie zag zich voor allerlei moeilijk heden geplaatst. Vastgesteld werd, dal het her stel van het hintenlandSche tredict van Duitsch land zoo lang onmogelijk is„ als de geldschieters geen zekerheid hebben, dat Duitschlond's ver- h» L'HIROiOELLSI 44 LAHËESIRAAT flNRRM. 12.75 9.75 plichtingen, zooals zij thans zijn vastgesteld en zooals zij afgedwongen kunnen worden, binnen 't Va J i van zijn prestatievermogen liggen. Zoo- de toestand zoo was, moest de kapitalist onder den invloed der mogelijkheid staan, dot een instorting der Duitsche financiën tenge- volg"» der tegenwoordigo onzekerheid een sociale revolutie in 't leven kan roepen. Moeilijk wordt liet door de bankiers gevonden garanties te vin den, die onder zulke omstandigheden als een bevredigende waarborg voor een lecning be schouwd zouden worden, althans voor elke lee ning in een omvang en onder voorwaarden, die een belangrijke verlichting- van den toestand in 't leven zouden roepen. Zelfs een eerste-rangs- waarborg als de tollen, die onder gestabiliseerde voorwaarden een bruikbare garantie voor een aanzienlijke lecning vormen, zouden geen vol doende goudwanrde meer kunnen behouden, indien de economische toestand van Duitsch- land of zijn sociale verhoudingen ernstig zou den worden verstoord. Mogelijkheden van dezen aard mochten misschien niet al te groot zijn, maar wie deel neemt aan een leerving op langen termijn, helt er toe over met de ergste mogelijk heid rekening te houden. Verder werd door de bankiers vastgesteld, dat in enkele der voornaamste landen, vooral in de Ver. St. en Engeland, een leening aan Duilsch- lond, die er niet op is berekend een definitieve regeling van 't vraagstuk der schadeloosstelling naderbij te brengen, weinig aantrekkelijks heeft en het lag h. i. voor de hond, dat zelfs wanneer een leening op den grondslag van verschillende waarborgen in plaats van op deri grondslag van Duitschland's algemeen crecaet kon worden op genomen, zij in 't beste geval niet meer dan een korte „Atempause" zou kunnen verzekeren. Daarna zou Duitschland zich zien geplaatst te genover zijn o.-.verminderde schotleloossteHings- verplichtingen cn bovendien nog door de om standigheid wenden gehinderd, dal zijn boste waarborgen ten dienste von de leening stonden. In den tusschcntijd zouden zoowel Duitschland nis do overige wereld onder de voortgezette on zekerheid lijden, die in elk land een ernstig be letsel voor 't economisch herstel vormt. Zoo zou een dergelijke leening, zelfs wanneer zij mogelijk was, in 't beste geval de betaling van een hoogen prijs betcekenen. slechts om gunsti ger voorwaarden voor een n-lgomeene regeling af te wachten. Bovendien werd nog geconstateerd, dat kapi talisten in landen, die aan den oorlog niet heb ben deelgenomen, door de depreciatie van de mork ernstig lijden, deels omdat zij groote be dragen m marken hebben belegd, deels omdat de commercie©le concurrentie der Duitsche in dustrie van de voortdurende waardeverminde ring der mark kunstmatig voordeel kon trekken. De neutralen zouden zich derhalve niet voor een leening interesse eren, die niet de kans bood op een herstel der Duitsche financiën op een ge zonden grondslag. Wat verder Frankrijk betrof, een beperkte leening zou slechts op groote moeilijkheden sluiten, daar slechts een klein deel daarvan in 't gunstigste geval Frankrijk terstond als schadeloosstelling zou lcunnen worden uit gekeerd. In verband met al deze moeilijkheden en in ziende, dat zij geen leening kan aanbevelen, van welker plaatsing met succes op de markt zij niet kan zijn overtuigd, is de commissie rot de conclusie gekomen, dat zij onder de tegenwoor dige omstandigheden niet in dien zin een rap port ken uitbrengen, dot een buitenlandsche leening uitvoerbaar is. DE HAAGSCHE CONFERENTIE. Opening cls. Donderdag. Londen, 12 Juni. (V.-D.) De Hnogsche conferentie, welke Donderdag zal worden ge opend, zal zijn samengesteld uit deskundigen, die zijn bijeengeroepen ter behandeling von de bestaande geschilspuntcn tusschen de Russische sovjet-vegeering en de andere regceringen van Europa. De voornaamste Britsche gedelegeerden zullen zij v Sir P. Lloyd Greame, die in zaken zeer deskundig is cn Hilton Young, financieel deskundige. De voortzetting van de conferentie van Genua in een anderen vorm werd het eerst voorgesteld door ce Russische gedelegeerden te Genua in hun antwoord van II Mei op het me morandum der politieke subcommissie. Daarom werd besloten, dat twee commissies van deskun digen zouden worden benoemd, een bestaande uit vertegenwoordigers von de niet-Russische mogendheden cn de andere uit Russische ver tegenwoordigers. Het is de niet-Russische com missie, welke Donderdag bijeenkomt. Elf dagen later zal zij de resultaten van hoar besprekingen moeten overhandigen non de Russische commis sie en dan zal een poging worden gedaan de kloof te overbruggen, welke tot nu toe de her vatting van den handel verhinderde. De werkzaamheden, waaraan de Haagsche conferentie gebonden is, zijn „de hangende kwesties betreffende de schulden, het particulier eigendom en de credieten". Dit zijn de groote struikelblokken voor het oplossen van het Rus sische vraagstuk. De drie kwesties, hierboven genoemd, waarvan de Britsche regeering hoopt, dat te Den Haag een bevredigende oplossing zal worden bereikt, worden uitvoerig bev udeld in een Britsche nota aan Frankrijk, welke heden is gepubliceerd. De nota eindigt met te wijzen op het gevaar van het voortduren vun den huldigen toestand en de meening wordt uitgedrukt, dat „de prak tische toepassing van de Connes-po'litiek door de commissie in Den Haag dringend noodig is, met alleen vit een oogpunt van humaniteit voor Rusland, doch ook voor het verkrijgen van een BIIX1JHE rmjZF.X. Langestraaf 39. - Te?. 492. practisph herstel von Europa, het behoud vatt de goede betrekkingen tusschen de geal lieer-? den en het verkrijgen van een werkelijken vrede in Europe." De deelneming von Frankrijk. P a r ij s r 12 Juni. (Havos). Do diplomatieke medewerker van Havos meent te welen, dat do, ministerraad morgen een beslissing zal nemer» f inzake de deelnemng von Frankrijk aan de Haag*, sche conferentie. In geval tot deelnchaing bc- sloten wordt, zal nog beslist moeten worden, oA do gedelegeerden als experts zullen optrede! dan wel alleen toehoorders 7 '.I. zijn. DUITSCHLAND. De goranllicscomroissie. P c r ij 7 2 J u n i. (Havas). De Temps meldt, dat de \v. uborgcommissie einde dezer week' naar Berlijn gaat, waor zij ten minste 14 dogen, blijven zal. Duitschland cn de mislukking der lecning. B c r I ij n, 12 Juni. (N. T. A. Draadloos)^ Daar de rijkskanselier pas heden naar Berlijn, terugkeert cn staatssecretaris Bergmann, het Duitsche lid der leeningscommissie, pas de vol«< gen de dagen wordt verwacht, moesten de ben raadslag-in gen der rijksregeering over het eindn rapport der bankiers-commissie cn over d<s kwestie, in hoevorre, na de voorloopige misluk* king van het Iceningsplon, voldaan moet wom den aan de onlangs door Duitschland tegonovef, de commissie van herstel nnngogane verplicht tingen, voorloopig nog worden uitgesteld. De schuld aan den oorlog. De neutrale conferentie tot onderzoek naai de oorzaken von den wereldoorlog te Stockholm is voorloopig geëindigd. De eerstvolgende ver» gadering wordt in Zwitserland gehouden. Tegen de pogingen om de conferentie als Duitschge- zind voor te stellen, hebben hooT leden betoogd, dat de conferentie uitsluitend ten doel heeft een onpartijdig, volledig, wetenschappelijk onderzoek aangaande de oorzaken van den oorlog in te stollen. DR. KAPP. f Gistermorgen is Kapp, do gewezen Genero) Landschafts-director, te Leipzig overleden aan de gevolgen ecner oogziekte. Met dr. Kapp ia de leider heencggaan van den bekenden coup d'état in Maart 1920, die nnnstuurde op het verdrijven der republikeinsche regeering. Da poging mislukte echter, al hod het in den bc* ginne den schijn, dot zij met succes zou wor* den bekroond. Kapp nam de wijk naor Zweden In April dezes jaors berichtte Kapp van uit het land zijner ballingschap, dot hij in verbond met het proces-Jagow bereid was zich ter beschik king vnn do Duitsche justitioneclc outoriteiten te stellen. Omstreeks medio April te Sassnit» aankomende, werd hij onder bewaking naai Leipzig vervoerd, waar 't noodig bleek hem in 't ziekenhuis op te nemen, daar zijn oogen op zeer ernstige wijze waren aangetast.. Verschil lende operaties hebben hem niet kunnen red den de ziekte had zich meegedeeld aan meer dere dcclen van zijn hoofd en zoo is hij don gisterochtend gestorven. Arbeidsconflict in het Ruhrgcbicd. Boe hum, T2 Juni. (\V. B.) De op TI Juni te Bochum bijeengekomen nrbeidcrsconferentio van de vier mijnwerkersbonden met de verecni- gingen der mijnwerkersdarecties verworpen met 340 tegen 98 stemmen. Dc overeenkomst be paalt gemiddelde Toonsverhoogingen van 25 mark, waarvan 15 mark zullen voortvloeien uit de verhooging van den prijs der steenkolen en TO mark uit de meerdere opbrengst door over werk. Er zal vier uren overwerk verricht wor den per week, met een opslag van 50 pet. De overeenkomst zou voor de arbeiders een loons- verhooging beteekenen van 1500 mark per, maand. De toestand in hot Ruhrgebied is do o* de verwerping" zeer kritiek geworden. De Duitsche mijnwerkers. B or 1 ij n, 12 Juni. (N. T. A. Draadloos). De conferentie te Bochum van de vier groote Duitsche mijnwerkersbonden hoeft van de hond gewezen de in de „Arbeitsgemeinschnft" voor 'i mijnwezen met medewerking van den rijksmi* nister van arbeid gesloten overeenkomst inznkd do loonregeling en de kwestie der overuren. Als alle gevels doorzichtig waren en alle parten openstonden, zou er minder afgunst ziiri. fëüTllëtön! door ROBERT HERRICK. 28 Toen de twee bezoekers het boschpad insloe gen stond El port stil cn zei ywc-r.aelijk „Bc heb u vader meer dan twintig jaien ge leden goed gekend ik ben blij, dat ik zijn dochter ontmoet heb'. ..Hebt u mijn vader goed geiend hei haalde hi<-!en! en het werd haar warm om het hort. En ieder, die l.^m kende, hieid van hem, hij was een goed zakenman, maar da: niet alleen, hi: was meer dan dat 1" Nog een kiem eind begeleidde zij haar gasten dcor het bosoh en op den terugweg' herhaalde zii verheugd bij zichzelf„Hij heeft vader ge- kind «n hij heeft veel van hem gehouden I" Deze woorden verbraken iets van de betoove*^ ring van haar tegenwoordig bestaan. Zij wek ten vage herinneringen en gevoelens bij haar op Haar man stond haar thuis op te wachten. Hij maakte de zakken van zijn jachtbuis leeg, die volgepropt zaten met inkoopen. „We hebben ons eerste bezoek gehad, Erik!" „Ja, dat heb ik gezien," en hij keerde zich om, om de grootere pakken uit de boot te ■Jbalen. „Waarom kwasa je niet- boven I Bc heb Je, nog gcr oenen." „Och," antwoordde hij ontwijkend, ze be- gieep, dat hij er niet op gesteld was vreemden te ontmoeten, e.n toen hij met al de pakken be laden terugkwam, zei ze „W51 je niet eens welen wie het waren?" „Een van de twee was dat jonge doktertje", zei hij lachend. „En Mr. El port". „De spoorwegman". „Hoe weet je dat „Iedereen spreekt natuurlijk in do nederzet ting over hem en over zijn spoor". „Zij willen de spoor tot aan het meer leg- gen". „Wanneer „In het najaar." „Heeft hij je dat verteld „Ja". Holden staarde somber voor zich uit „Het is 't begin van het einde onze rust is uit". „Maar Erik", protesteerde zij heftig als om den invaller te verdedigen, „ze komen dezen kant niet uit, 't zal de Genezende bron geen kwaad doen". „Maar de menschcn zullen even goed hier komen". „Meneer Elport zei, dat het je zeker patiën ten zou aanbrengen". „Patiënten I" hij sprong van de tafel, waar I hij op gezeten had en liep opgewonden heen en weer, schopte met den voet een brandend stuk hout in de asch en riep woedend uit „Denkt hij eigenlijk, dat ik patiënten noodig heb en dan nog wel dat soort Misschien wil hij wel, dat ik hier een sanatorium opricht I Zoo'n rustplaats voor een bende luie, nuttelooze oude mannen en vrouwen, van dat soort, dat in Europa van de eene badplaats naar de andcTe strekt zichzelf te vertroetelen en de beurs van de dokters te spekken. Voor zoo iets ben ik niet hier in de bosschcn gaan wonen". Zij was hoogst verbaasd over zijn bitteren uit val en over zijn uitvaren tegen den spoorweg en al de veranderingen, die de beschaving nu eenmaal met zich brengt. Waarom was hij er zoo tegen om meer patiënten te hebben, vooral van de soort, die hem betalen konden, wanneer het toch zijn plan was om de groote zieken barak te bouwen Zij begreep er niets van. Maar na een korten tijd bedaarde hij weer en ging naast haar zitten terwijl hij zijn armen om j haar heen sloeg „'/HM' I0H. m OÜK. Isngestraat i!5. Te!. 10 „In alle geval, geen zorgen voor den tijd, vrouwtje 1 Als de wereld ons hier kemt verve len, dan gaan wij weg, verderop naar het noor- den. Daar zullen ze ons nooit achterhalen I" Zijn lippen kusten haar hols. Hij was weer hear „Wilde", onstuimig, liefdevol cn raadsel- achtig. „O, ja natuurlijk I" zei ze kalm. i Maar in haar hart kon zij dat wegvluchten I voor de menschen niet begrijpen zij kon niet instemmen met zijn liefde voor de ongerept j wildernis, dit vluchten ais een kluizenaar voor j het leven zooals de menschen het gemaakt had- den. De spoorweg kon niet anders dan goeds j biengen, daarvan was zij overtuigd, zelfs aai i haar man» wanneer hij hei maar wilde inzien. Later op den avond toen zij bezig was zijn inkoopen na te zien, vroeg ze plotseling „Erik, hoe komen wij toch aan het geld, beta len de patiënten je hier veel I" „Neen," zei hij kort. „Ik vraag ze geen geld", „Maar hoe leven we dan „Ooh kom, wij leven", was het ongeduldig*» antwoord. „Heb je geld noodig „Ik moet een paar dingen koopen, wat klee- ren, niet veel. Ik kon Vera wel schrijven mo het meest noodzakelijke te zenden", zei ze oa:- zelend. f* „Neen, neen", antwoordde hij heftig. „Dat kon niet!" Snel ging hij naar een hoek van de ka mer waar hij zijn papieren en boeken bewaarde. ^Hoeveel heb je noodig Hier ligt alles I Neem er maar of wat je wilt V' Zoo loste hij op zijn besliste manier het inge wikkeld vraagstuk van huishoudelijk beheer op. De eerste maal, dat zij weer alleen was en e~ om dacht, ging zij naa«- den bewusten hoek en Vond slechts een paar oude bankbiljetten en wat zilvergeld. Zij glimlachte toen zij net geld in de hand hield en bedacht, dat de spoorweg van Elport geen kwaad ding zou zijn, als hij him rijke patiënten kon brengen, die voor de kuur ve»I zouden betalen. Alles te zamen geteld was er maar aohltien dollar in huis. V. Na dit intermezzo bleven de zonnige zomen» dagen onofc.ebroken rustig voorbij gaan. De jonge vrouw werkte veel in den tuin, wat zjj nu hoofdzakelijk alleen moest doen, daar Jack den dokter hielp met steenen leggen voor de nieuwe barak beneden in het bosch. Soms stond zij in gedachten stil te staren in de verte in de rich ting van de nederzetting, waar zij op het meer de vlugge booties kon zien zeilen met de gasten j van het hoteL Zij vroeg zich dan dikwijls of, ol de kleine dokter Percy cn zifn spooiwegvricnd met zijn vriendelijkcn glimlach en prettige ma' nieren den een of anderen dag haar nog eeng zouden komen opzoeken. Op een warmen morgen, terwijl zij in den tuin bezig was, zag zij een zeilboot beneden aan de rots recht op de kleine baai aanstevenen. Dr. Percy sprong aon land, maakte de boot vast en liep snel op Holden toe, die daar aan het werk was. De twee mannen spraken een oogen blik samen zij zag don kleinen dokter hefti* ge geboren maken terwijl hij op zijn eigenaar dige man] r zich voortdurend het gezicht af* veegde met zijn zakdoek. Holden scheen wei* nig te antwoorden maar schudde ten laatste het hoofd en begon weer te werken. Dr. Percyj wachtte nog wat, draaide zich toen langzaam om en ging terug naar zijn bootzonder zelfs even naar boven te kijken, stootte hij af en heesch het zeil. De jonge vrouw, die deze pantomime van d® rots af had gezien, was nieuwsgierig wat her alles te beduiden had. Toen hoor man thui* kwas om te eten keek zij hem vragend aan ei toen hij niets zeide, begon zij „Dr. Percy is er vanmorgen geweest". "Ja*" „Waarom is hi] niot boven gekomen bij mij?» JDat weet is niet." „Kwam hij voor iets bijzonders?" „Die Elport is zieldat ventje weet niet wat hii heeft en wiide, dat ik eens noor hem kwart V -• (Wordt veTOfed.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1