Wiliim Graenfioizen, luwiiier ,DE EEMLANDER" S.I. Middenstands MM LIPS' SAFE-INRICHTING „L'HIRONDELLE i Eet-, Thee- enOrÉjlsernii Electro Teclinisoh S Bureau feuilleton!- OE 'SEBIEZEW BUITENLAND. WITTE VOILE BLOUSES! Bad&per Installaties Prima M- ru SianyoeiisHr f 140 mus DER ADVüRIENTiÈN li. liltPIMI li. 304 Deposit o-üers?'@; Sen jaar vast s°o 44 LANGESTRAAT x AMERSFOORT. Deze gey38rszl)n iu on :g zaak In werking ts zier. ZOe JMffgang No. 293 far peat f pet weck {met gratis verxekahtj» igm, co^lii&aft L -«Werlijk. r i Jfti "i H i 1 ffllEHSFOÜHTSCH DAGLBAD Woensdag 14 Juni 1922 DIRECTEUR-UITGEVER-. J. "VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N°. 47910. TEL INT. 513. vaa 1 regels 1 .OS met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25, dienstaanbu* dingen en Licfdadighcids-advettentiiin voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeeiigc bepalingen voor het advcrtecrcn. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden Politiek Overzicht Uit üet memorandum, dat de leden 'der uigscoromissiö aan de commissie van ►rstei hebben doen toekomen, vermelden nog die bizonderheden welke betrek- ng hebben op de toekomstige moge- ijk'neden van leeningen. Met het oog- op het ne gatieve resultaat dor besprekingen en ofschoon hot comité zich niet in staat acht aan het vei» Épek van de meerderheid der commissie om het .draagstuk verder gedetailleerd te onderzoeken, te voldoen, vindt bedoeld bankiers-comité het nochtans nuttig een aantal algemeene opmer kingen to maken. H. i. is. oen der voornaamste condities voor éen buitenlandsche leening, dat de publieke opi nie den indruk moet hebben, dat Duitschland gelf in belangrijke mate zich bennarstigt om zijn staatsfinanciën op oen gestabiliseerden grond slag te plaatsen. Van veel gewicht achten de bankiers het, dat Duitschland door technische waarborgen en het herstel van zijn financieelen toestand duidelijk het verlangen te kennen geeft oan zijn verplichtingen te voldoen, in de hoop, 'dat het door het vervullen dezer verplichtingen pijn crediet weer kon herstellen. Als tweede wezenlijke voorwaarde wordt ge noemd het uit den weg ruimen van de thans heerschende onzekerheid ten aanzien van de schadeloosstel lingsverplichtingen. Het comité beschikte over een verklaring, vol gens welke Amerikaonsche bankiers en kapita listen onder deze omstandigheden in aanmerke lijke mate geïnteresseerd zouden kunnen wor den bij den aankoop van Duitsche staatsobliga ties, maar eleen, mits nog een verdere princi- pieele voorwaarde werd vervuldn.l. dat een dergelijke leening op bet eenstemmig verzoek en ten bete van do geallieerde naties zou wor den aangegaan. Deze eenstemmigheid zou niet beter tot uiting kunnen komen don door actieve medewerking van de bankiers der geallieerde en neutrale landen bij de verdeeling der obliga ties aan hun eigen onderdanen. De meeste leden van 't comité zijn aldus het memorandum zich er wel van bewust, dat elk rapport hunnerzijds deze voorwaarden wel had kunnen bevorderen, moar niet als zoodanig garandeeren. Zij weten 't b.v. volkomen te ap- precieeren, dat, wanneer zij als voornaamste voorwaarde eener leening een limiteering van Duitschland's jaarlijkscbe betalingen aanbeve len, do deelnemende landen met het oog op de jevolgen voor hun financieelen toestond nood- :akelijkerwljze hun eigen buitenlandsche schui len in aanmerking zouden nemen. Zij erkennen, iat een oplossing, hoe wenschelijk op zich zelf beschouwd ook, feitelijk onmogelijk zou blijken •e zijn, wanneer zij niet de daarmee verband ooudende financieel© regelingen voorbereidt. De bankiers merken verder op, dat het ele- nent der onzekerheid, dat den lost von Duilsch- land's verplichtingen nog zwaarder maakt, even eens een ernstige factor is met betrekking tot de buitenlandsche schulden der geallieerde lam den. hi dit verband wenscht het comité te her halen, dot bij 't onderzoek naar de vooi waar den voor het herstel van Duitschland's alge meen crediet, het zekerheid beschouwt als oen essentièele voorwaarde. Toegevendheid alleen hij het afdwingen der verplichtingen, zooals het comité kon betoonen, zonder de verplichtingen als geheel te wijzigen, is volgens 't oordeel van 't comité niet voldoende. De kwesties, zooals de intergeallieerde schul den, h'ggen aldus het memorandum even wel buiten de competentie en kunnen dus niet zes maanden opzegging 4*/s°/« rsn dag >/o -worden besproken. Dit belet 't comité echter niet op te merken, dat bezwaarlijk het feit over *t hoofd kan worden gezien, dat volgens 't ooi- deel van degenen, die regelingen van de repara tie-verplichtingen overwegen, zij moeten worden besproken en dat zij tot de factoren van 't pro bleem behooren om de gowenschto geallieerde entente te verzekeren, die bet comité als een der belangrijkste voorwaarden voor een leening aan Duitschland beschouwt. In dit verband denkt het comité aan de daarmee overeenstem mende principes, dlo in het rapport von econo mische en financieele deskundigen sinds 15 Jan. '20 aan de regeeringen van verschillende Euro- peesche landen en de Ver. St. zijn toegezonden; principes, die door de Brusselsche financieele conferentie in Sept.Oct. 1920 aangenomen en onlangs door de conferentie van Genua over genomen werden. Ook de slotconclusie van de bankiers ver dient de aandacht. Al achten zij zich gedwon gen de kansen op 'n leening, gezien den tegen- woordigen toestand van Duitschland, ontmoedi gend te beoordeelen, niettemin stellen zij even duidelijk als hun overtuiging vast, dat, voor zoover de noodzakelijke voorwaarden voor het herstel van 't Duitsche crediet kunnen worden verwezenlijkt, leoningen van beteekenis op alle voornaamste markten der wereld met succes zouden kunnen worden geplaatst. De zuiver fi nancieele omstandigheden voor de uitgave van dergelijke leeningen worden door de bankiers gedecideerd gunstig, gunstiger dan op eenig an der tijdstip sinds den oorlog, geacht. In 't me morandum stellen de bankiers dan ook vast Het comité wenscht de commissie van herstel de verzekering te geven, dat het zijn ernstige wensch is om alles te doen, wat in zijn macht is om het plaatsen vnn dergelijke leeningen to bevorderen, wan neer garantie kan worden gegeven voor de voorwaarden, waarop 't gewezen heeft. Het is zich bewust van de ver-strekkende hulp voor het economisch herstel der geheel e wereld, welke de geleidelijke verandering der Duitsche verplichtingen, bestaande uit een schuld aan regeeringen in een schuld aan particuliere kapitalisten, zou bieden, omdat deze, zooals andere openbare schul den, niet op sancties, maar op het algemee ne crediet von het debiteurenland geba seerd kon worden. Nochtans is het comité van oordeel, dot de hervatting van normale handelsrelaties tusschen de landen en de stabilisatie van de valuta zon der een definitieve regeling der reparatie-beta lingen en andere openbare schulden onmogelijk is. Het comité merkt dan ook op, dat, wan neer te eeniger tijd de commissie van herstel in staat zal zijn door een eenparige beslissing dé uitnoodiging te herhalen, het comité van bankiers -rune opnieuw bijeen zal komen om het onderbroken onderzoek te herva'iten. Het comité zegt niet te kunnen weten, of de geal lieerde regceringen in staat zullen zijn de nood zakelijke voorwaarden aan te nemen, maar, wan neer dit het geval mocht zij, dat leeningen van beteekenis opgenomen zouden leunnen worden. Tenslotte wenscht het bankiers-comité erop te wijzen, dat in den tusschentijd en zelfs tij' dens do periode tusschen eeti nieuwe uitnoodi ging en het eindigen der dan volgende onder handelingen Duitschland's toestand blijkbaar ernstig- wordt bedreigd Uitvoerige besprekingen over een groote leening op langen termijn kunnen te lang duren, wanneer er geen onmiddellijke hulp aan voorafgaat. Maar wanneer het vraag stuk onder de voorgestelde gunstige om standigheden en met werkelijk uitzicht op een definitieve regeling opnieuw zou wor den overwogen, is het bankierscomité von oordeel, dat de hinderpalen, die op het oogenblik een tusschentijdsche leening in den weg staan, waarschijnlijk niet onover komelijk zouden blijken te zijn. Wanneer er werkelijk hoop bestond op een defini tieve regeling binnen niet te langen tijd, zou het veel makkelijker zijn een gefun deerde leening op korten termijn tot stand te brengen tot zoodanig bedrag, dat Duitschlands crediet gedurende de onder handelingen voor ineenstorting behoed zou kunnen blijven. Het comité behoeft hier nauwelijks aan toe te voegen, dat het zich onder deze omstandigheden verheugen zou elke in haar macht staande ondersteuning te verleenen, zoowel wat brtreft een zooda nige beperkte leening als het grooter en gewichtiger vraagstuk. Het stuk is onderteekend door Léon Dela croix, M. d'Amelio, J. P. Morgan, A. M. Kin- derslcy, G. Vissering, E. Bergmonn. Op dit memorandum van 10 Juni ontbreekt de hand- teekening, zooals men weet, van den Franschen vertegenwoordiger Scrgent, die niet in staat was zich te vereenigen met de conclusies van 't ban kierscomité en enkele andere punten cn voor stellen, die in 't rapport zijn vervat. Door Ser- gent werd vastgesteld, dat hij, om een leening to bevorderen, geen nieuwe beperkingen ten aanzien van Duitschland's verplichtingen in overweging kan nemen, die hem niet'gerecht vaardigd dunken, noch eenigq vermindering van de rechten, die 't verdrag van Versailles aan Frankrijk zijn toegekend. Hjj deelt don ook de meening van den Franschen gedelegeerde der commissie von herstel, dat het niet tot de be voegdheid van 't bankiers-comité behoort de kwestie van wijziging van de verplichtingen der Duitsche regecring, zooals deze in 't verdrag van Versailles en met name in 't betalingsplan van 5 Mei 1921 zijn vastgesteld, te onderzoe ken. DE HAAGSCHE CONFERENTIE. De Franscho deelneming. P a r ij s13 Juni. (Havas.) Daar de aan staande bijeenkomst in Den Hoog een zuiver technisch karakter zal dragen en er omtrent elke kwestie slechts een besluit ad referendum zal worden genomen, heeft de ministerraad besloten een studie-commissie naar Den Hang te zenden. Van de credieten, die voor de conferentie van Genua waren goedgekeurd, is een aanzienlijk deel overgebleven. Thans zal een wetsontwerp worden in diend om een deel vnn dit overschot te bestemmen voor de zending der experts naar de Haagsohe conferentie. Op deze wijze zal aan do Kamer gelegenheid worden gegeven zich over deze kwestie uit te spreken. »»S 12.75 9.75 0.99 P a r ij s, 13 Juni. (Havas.). Ingevolge Ket besluit van den ministerraad om aan de Hoeg- sche conferentie deel te nemen, heeft Poincaré Charles Benoist, den Franschen gezant te Den Haag, tot leider van de afvaardiging benoemd. De experts zullen zijn Alphand, directeur van het bureau voor de particuliere bezittingen en belangen, Massigli, secretaris bij de conferenties van den gezontenraad, Chasles, inspecteur van financiën, Poncet, directeur van hot bui eau voor economische studiën en de Lapraddle, jurist. Alleen Benoist zal aan de voorbereidende zit ting op 15 Juni deelnemen. De expei ts zullen tegen 25 Juni arrivieeren. Amerika en de houding van Frankrijk. Washington, 13 Juni. (Havas). In financieele kringen is men de houding van Frankrijk ten aanzien van de Haagsche confe rentie gunstig gezind. Men erkent algemeen, dat de kwestie van de intcrgeallieerdc schulden en die van het herstel een enkel vraagstuk vor men, dat de goede trouw en de eerlijkheid van het Fransche standpunt rechtvaardigt. De Tri bune ziet in het Engelscho antwoord op het memorandum van Poincaré een bevestiging van de overeenstemming tusschen de Fransche en de Amerikoansche opvatting. De Star zegt, dat BfLLUKK PRIJZEN. B. NIEWEG, Langes4rsat39. - Tel. 482. do openbare mcening in Amerika Frankrijk wil stounen in haar weigering om te onderhandelen met een regeering, die openlijk haar internatio nale verplichtingen loochent. De Post merkt op, dat de Europeesche regeeringen zich belachelijk maken, wanneer ze trachten de beschaafde wereld to verzoenen mot het communisme. De Itoliaonschc en Engelscho deelneming. B e r 1 ij n, 13 Juni. (N. T. A. Draadloos.). Uit Rome wordt gemeld, dat de Italiaonsche. deskundigen naor do Hoogscho conferentie zijn vertrokken. Volgens een bericht uit Londen vertrekt heden de Britsche delegatie naar Den Hoagzij omvat ongeveer veertien leden, daai onder de vertegenwoordigers van Australië, Ca nada, Zuid-Afrika en Jndië. Zweden en de Haagsche conferentie. Stockholm, 12 Juni. (W. B.). De vol gende vertegenwoordigers ter Haagsche confe rentie zijn benoemdStaatsraad Loefgren en prof. Oesterunden. - DUITSCHLAND. De Duitsche schadeloosstelling. B e r 1 ij n, 13 Juni. (V. D.) Naar vun wel ingelichte zijde bericht wordt is de betaling van 50 millioen goudmark, welke op 15 Juni moet worden voldaan, verzekerd. Amerika cn de kwestie der schadeloosstelling. Bericht wordt uit Berlijn, dat naar draadloos uit New-York gemeld wordt, behalve de New York Tribune, alle Amerikoansche bloden tegen Frankrijk's houding ten aanzien van de kwestie der schadevergoeding zijn, daar dit land uitstelt wat toch gedaan moet worden, n.l. vermindering der schadeloosstcllingslasten van Duitschland, Dc commissie von bankiers. P n r ij s, 13 Juni. (Hovos). De Echo dc Pa ris weet mee te doelen, dat de commissie van bankiers drie ontwerpen heeft behandeld. Hei eerste, ingediend door Bergmonn, zou Duitsch land in staat hebben gesteld een leening uit te geven van 4 milliard mark goud, waarvan hel zelf 1.300.000.000, België 1 milliard, Amerika 1 milliard en de geallieerden de resteerende 700 millioen zouden krijgen, waarvan Frankrijk 350 millioen zou ten deel vallen, moor op voor waarde, dat het zelf 750 millioen von de lee ning plaatste. Het zou dus ten slotte 400 mil- lioen achteruitgaan. Het tweede vond zijn oor sprong in een verklaring von Sergent. Het be helsde het- uitgeven van achtereenvolgende lee ningen, gedurende een tijdperk von 10 of 12 jaar, die de 50 milliard Duitsche verplichtingen volgens de series A en B zouden dekken, ter wijl men voorloopig van de 82 milliard von sec tie C zou afzien. Morgan achtte het bovendien noodzakelijk het cijfer van 50 milliard te hnl- veeren, de vermindering van de Duitsche schuld als officieel voor goed vaststaande te beschou wen en van elke sanctie of te zien. Het derde ontwerp was afkomstig van Delacroix en strek te cm dit jaar de 1.300.000.000 to dekken voor den Belgischen voorrang. Dit zim de ontwerpen, die Frankrijk heeft verworpen, daar zij de ver goeding geheel opofferden en het zelfs niet de middelen boden om zijn eigen schulden aan de Ver. St. en Engeland te betalen. De commissie van herstel. Berlijn, 13 Juni. (N. T. A. Draadloos.). Uit Parijs wordt bericht, dat de commissie von herstel op het oogenblik werkt oan een nieuwe nota aan Duitschland. In goed ingelichte krin gen te Berlijn meent men, dat Duitschland do aan de commissie van herstel beloofde finan cieele hervormingen waarschijnlijk zal invoeren, maar dat de uitgifte van papiergeld, nu de lee ning niet is toegestaan, niet gestookt kon wor den. Overeenkomst met België. Tusschen Duitschland en België is eene voor- loopige overeenkomst gesloten aangaande de nlossing der Duitsche marken. Communistische agitatie. Berlijn, 13 Juni. (\V. B.). Naer het Hombuiger Togeblatt meldt, bereiden de com munisten in het - mijngebied van Midcen- Duitschlond een nieuwe communistische be weging voor. Communistische agitatoren Teizen door geheel Midden-Duitschland en veispreiden het bericht, dat do werkgevers een loonsverla ging willen invoeren. Het communistisch partij* bestuur cischt, dat de orbeiders daartegen zul* len opkomen en onmiddclliiko loonsverhooginjj zullen verlangen. Dc dood van dr. Kapp. B c r 1 ij n, 13 Juni. (W. B.) Naar do Lokal Anzeigor uit Leipzig verneemt, heeft do sectio op het lijk van dr. Kapp uitgewezen, dat do doodsoorzaak moet worden gezocht in ccn gev zwel in do lever, waardoor ook het gezwel in de tinkerooip-kas was ontstaan. Vcroordccling von Smcels. Keulen, 15 Juni. (13. T. A.). omccts, lef* der der scparistenpnrtij in Riinlond, is Maandag- j.l. veroordeeld tot 7 maanden g^vongenisstra6 door de J^eulscho rechtbank wegens beleediging, van president Ebert, die volgens Smcets von zijn positie zou hebben misbruik gemankt om zich in overvloed cn tegen billijken prijs van levensmiddelen te voorzien. KII.LINGER VRIJGESPROKEN. Offenburg, 13 Juni. (W. B.) In het pro ces tegen Kil linger ontkenden de gezworenen na' een korte bornndslaging <'e bcic'e vragen bei treffende do schuld von beklaagde. Zij luidden, of beklaagde den moordenaars van Erzbcrgcr, hulp had verleend om ben can de straf te ont- trokken en of hij den daders deze huip had toe* gezegd, voordat de dood was begaan. De bei schuldigde werd daarop vrijgesorok :n cn teri stond in vrijheid gesteld. v.h.L. A. VAN RUE Co. LANGESTP3><VT 79 - TSL. 29 «4o BELGIE. De Belgische houding tegenover dr bankiersconferentie. Do premier Theunis zeide in den Senaat vol* gens 't B. T. A., in ontv/oord op vragen over do voorvallen met betrekking tot het bankiers comité te Parijs, dat Delocrpix er naar streefdo do werkzaamheden op dc werkelijkheid te rich ten. De minister betreurde zekere indiscreties, waardoor de rol van den Belgischen gedelegcer* do geheel verkeerd werd voorgesteld. Delacroix heeft met name op zekeren dog verklaard, dat België nooit ccn omputotic zijner schuldvorde* ring zonder ccnige compensatie zou- toelaten* De bankiers trachtten tot een accoord te ko men en er werd een aanbod van een leening gedaan tot een lager bedrag, waarvan de op brengst oan België zou komen. DelaciOix wei gerde er mocht niet worden toegestaan, dat* alleen België voordeel zou trekken uit een maat regel, waarvan Frankrijk evenveel voordeel moet hebben als België. Ten aanzien van do kwestie der schadevergoeding zijn de belangen van Frankrijk en Belgic onafscheidelijk ver bonden. De bankiers hebben overigens de deur1 niet dichtgeslagen. Alleen ccn kwestie van vorm en procedure schreef hun hun gedragslijn voor, rpaar men moet de hoop blijven koesleren, dat zij hun bestudeering der kwestie zullen hervat* ten en tot een oplossing zullen komen, die noo- dig is teneinde het vraagstuk der schadevergoe dingen op te lossen, zonder heiwelk er geen werkelijke vrede bestaat. FRANKRIJK. De verhouding tot der. Heiligen Stoel. Rome, 13 Juni. (B. T. A.). Het staatsse cretariaat heeft cc bevestiging ontvangen, dat de door Fransche dagbladen gepubliceerde me- dedeelingen over dc-n gespannen toestond in do betrekkingen tusschen den Heiligen Stoel en Frankrijk geen officieel karakter dragen en dot de Fransche regecring zich hiervoor niet aan sprakelijk stelt. Alle hervorming dient met dés harten begonnen te worden. hei-vorming Thorbecke. Gero Zilver Jamlepels Fruiilepels Suikerstrooiers door ROBERT HERRICK. 28 „Waarom ben je dan niet mee gegaan met Dr. Percy „Laat hen maar voor zichzelf zorgen, ik heb 'hfer mijn eigen iverk I" Zij zweeg een oogenblik els uit bet veld gesla- (/©nzij begreep niets van zijn weigering om te helpen, waar bij gewoonlijk altijd voor iedereen blaar stond. Het werk, dat hij beneden aan de kreek deed, was maar gewoon metselwerk, dat S^makkelijk voor een paar dollars door een ar beider kon gedaan worden. Eindelijk waagde zij k ®ocht te vragen „Ts hij erg ziek, Erik?" „Hoe kan ik dat weten? Je vriend dacht van „Slechte spijsvertering, dacht de sukkel, een acuut geval. Waarschijnlijk heeft zij zich jaren lang opgepropt met eten zonder de noodige lichaamsbeweging te nemen". Na het eten, toen hij opstond om weer aan het werk te gaan, zei ze „Je bent naar Temislco, vijf en twintig mijl van hier gegaan, in- dien vreeselijken slorm ver leden week, om dien Indiaan, die ziek was I" „Dat zijn m ij n vriendenriep hij uit, zij hebben niemand anders, die hen helpen kan. Eiport kan iedereen, die hij maar wil, laten komen „Maar dat zou te laat kunnen zijnf' Zij keek hem beteekenisvol aan't zou im mers haar lot zijn geweest, wanneer hij haar rijn hulp had geweigerd. „Laten ze hier uit <le wildernis weg blijvenl" barstte hij los. „Tk wil niets met ze te maken hebben, nu niet en in de toekomst niet. Zij kun nen voor mijn part spoorwegen en hotels bou wen en hun eigen dokters huren ook, als ze ziek wordenI" Zij glilmlaohte om zijn heftigheid alsof ze zeggen wou„Maar mij heb je wel gebaald uit die wereld, die je zoo haat". „ErikI" en ze legde haar handen op zijn arm. „Misschien is hij gevaarlijk ziek. Je weet hoe veel Dr. Percy waard is!" Zijn lippen plooiden zicK langzaam tot een glimlach. „Erik, je moet je gave gebruiken „Niet voor henl" „Voor iedereen, die je noodig heeft je hebt het zelf gezegd 1Wat zou er gebeurd zijn als je niet bif mij hadt willen komen?" Hij fronste de wenkbrauwen. „Erik", fluisterde zij, zij wilde bet gedaan krijgen en zijn wil buigen „die meneer El- *cl-^r heeft er niets geen verstand van". I port is een ogd vriend van mijn veder. Je moet heeft hiiT Hij kuste haar en ging zonder een woord te zeggen weg, het pad af naar beneden. Kort daarop zag zij, dot hij de kano over het zand trok en er in sprong. Zij wuifde hem toe met haar hand, een zachten glimlach op haar lip pen, en zij tuurde het bootje na totdat het sleohts een kleine stip leek op het blauwe wa ter. Dien heelen namiddag kon zij niets anders doen dan rusteloos heen en weer loopen in den kleinen tuinhaar hart klopte opgewonden. Het u-as de eerste maal, dat zij haar macht als vrouw over haar „Wilde" had doen zegevieren, haar eerste triomf. Maar dat was nog niet al les vaag besefte zij, dat de toevallige omstan digheid, dat haar man zijn wil vooi den haren had gebogen voor hen nog onbekende gevolgen kon hebbenhet kon invloed hebben op zijn toekomst dus ook op de hare. Elport kon de schakel worden, om hen met de buitenwereld te verbinden, die haar man ontweek, maar waar aan zij zich nog na verwant voelde. De avondschemering viel toen de dokter te rugkwam. Zij wachtte af tot dat hij uit zichzelf over zijn tocht zou spreken. Eindelijk begon hij „Je vriendje de dokter heeft weer al het mo gelijke gedaan om zijn patiënt naar de andere wereld te helpen morphine natuurlijk zoools gewoonlijk". „Wat heeft Elport „O, van allerlei. Hij heeft zoo wat van al les gedaan om zich d'r onder te wei ken met eten en drinken en overdreven werken". „Zou hij dood gaan „Neen dezen keer nog-niet, als hij meewerkt". Iets later zei hij terloops „Tk heb bem gezegd dat hij hier moest ko men, dan kan ik hem behandelenik kan niet eiken dag naar de nederzetting gaan, en dat fim] I-nT) geen zieke kat toevertrouwen"* „Moet hij hier komenriep ze onwillekeurig „waarom huurt hij de „Eyrie" niet „Neen, h i e r", zei de dokter met nodruk. „Hij knn in een tent slapen ik zal hem lecren gezond te leven en iets van zijn leven te ma ken I" Zij glimlachte bij de gedachte dat Horace Elport metaal zijn wereldwijsheid van haar „Wilde" zou moeten leeren hoe hij zijn leven moest inrichten. Haar man was, naor het scheer, onwrikbaar overtuigd van de onfeilbaarheid van zijn systeem. Den volgenden morgen hielp zij de tent in orde maken, die Jack onder de lage takken \*an een beuk opzette. Terwijl zij zoo bezig was met zelf een en onder uit haar huis 'te halen om wat meer comfort te bren gen voor den voornamen gast, zij sneed zelf de eerste bloemen uit baar tuin of, om ze naast zijn bed te zetten, bedacht zij met een schuldig gevoel, dot 'zij heel wat minder gedaan had voor de andere zieken, die de dok ter van tijd tot tijd naar de Bron bracht. Haar man zou dien ongewonen ijver wel merken, of schoon hij deed alsof hij er niets van zag. Tegen twaalf uur stoomde het bootje van Ket hotel de kleine baai binnen en de patiënt werd in zijn hangmat naar de tent gebracht. Zijn knecht was bij hem en oolc Dr. Percy, die beweeglijk heen en weer liep en zichtbaar op gelucht was, dat een ander de verantwoorde lijkheid voor zijn hoogen patiënt op zich nam. Toen de zieke gemakkelijk lag, met het tent linnen teruggeslagen zoodat de zachte zomer- bries naar binnenwoei, ging hij opzitten en keek door de boomen naar het blauwe meer. „Hier moet iemand wel gezond worden", zei hij glimlachend tot het doktersvrouwtje, dat nog wat bij hem bleef nadat baar man was weg gegaan. „Tenminste als bij ergens beter kan worden I" en hij sloot vermoeid de oogen. .-Erik. zal u beter maken, daar ben ik zeker van," zei ze vol vertrouwen. „Dus is u er von overtuigd, dat uw man wonderen kan doen vroeg hij spottend. „Hoe zou het anders kunnen, hij heeft mijn leven toch gered", cn onwillekeurig raakte zij het litteeken op haar voorhoofd nan. „Dat is zeker een bewijs", zei Elport ornstk ger. „Maar hij vond waarschijnlijk wel, dat het meer waard was uw leven te redden dan het mijne. Hij had het uwe noodig IIn alle ge* vol 't is heerlijk om hieT onder de groene boo* men te liggen en de bladeren te hooreiV ruischen inploots von den geheelen dag dat ge* tingel op de piano's in het hotel. Dit is beton don visschen en spoorwegen aanleggen, hè „Als Erik u eenmaal onder zijn invloed heeft, dan wilt u misschien niet eens meer een spoor* weg aanleggen i" „Bedoelt u, dat hij zijn tooverkrecht op miji zou probeeren Doet bij wel eens zoo iets 3 Hij wilde bepaald, dot ik hier zou komen an ders had hij mij daar in dat hol oan m'n lot overgelaten. -En Andrew moest ik ook achter laten, hij stond mij eindelijk toe hem een wceW, bij me te houden I In twintig jaar heb ik geen dag buiten hem gekund In alle geval t is heerlijk om hier te zijn". De nieuwe patiënt bracht wat afwisseling in het kalme leven der jonge vrouw, s Morgens en 's middags ging zij geregeld naar zijn tent om allerlei kleini eden voor hem te doen: zij las hem voor, zat wat met hem te bobbelen ofl schreef zijn brieven voor bem. Aan het eind van de week ging de knecht terug naar het ho< tel, en de zieke was blij, dat hij wegging, want hij zat al op en hoopte zelf binnen een paar dagen naar de stad terug te kunnen gaan. Maar in dien tusschen tijd slenterde hij rond bij het nieuwe gebouw en hield den dokter voor demi gek over zijn werk. *Wordt vervolgd;).,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1