iSEi IHEI en AMCtl """feuilleton. BUITENLAND. „L'HIRONDELLE TSPDQS 3 maandcö voor Amers MUS DER ADVERTENTIE!! DE EEMLANDER" Op den Index. 44 LSHEFSTSAAT AMERSFOORT. BE üEüEZEfü lto. g94 foort f 2JO, Idem trance gratis verrekering i nummers Donderdag 15 Juni 1022 H DIRECTHUR-UITGEVER: J. VALKHOFP. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N°. 47910. TEL. INT. 513. van 14 regels,/' 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicnstaanbic* dingen en Licidadigheids-advertcnticn voor dc helft der prijs. Voor handel en bcdrijfv bestaan zeep voordccljge bepalingen voor het advcrlccren. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden JrrteUectueete Noderïantd Sa omi- ®ffctd over 't -entwoond dat1 marttefcer die Vatsser ttetgsvem Hooft op de vragen van, het Karnven- J§d Veai Beresiteym, ï\L deze of hot waar Was, dait Goethe's Faust en (Lessing s Niath-a-n filar Wëtee door dien mmastetr wapem g>e- pchrapt van de boekenlijst van die Antm* hxwiisohe Hoogere Burgerschool. Da minis ter antwoordde n.L, dat dit mderdaad was giesdh&eid >eni haj nKxtd/veerde dit ate volgt: „Dtaze maatregel te geiroflfesri om de voh- gjeinde redeiven: Less-amgte Nathan dier Wetee is minJder geschikt geoordeeld voor de Aimienstfoorteohie schooi}, die bezocht wordt door jomgehodeai van verschilleaide gods dienstige richting. Daarin, toöh wordt dien leerlingen eeni loer verkondigd, die nvöt een positief Christelijke gèk>otfsovertaiging kwa- ÏÏJk ta vepeendgen te, afgezien nog van die voor RoofTV9oh^Kathoil!ie3jsen speciaal onaan gename figuur van den patri-ardh, zocdiat door de keuzo ven dit»boek aan doze school die molevirog van hot voorschrift, vervat in onfcÜklel 1 der wet van 25 April 1879 (Stbl. na. 87), min of meer in heit gedrang zooi korrteni. Goethe's Faust fe geschrapt op grond van de \v^e$dbeschouwinigv diie aan dit werk ten1 grondslag Hgt, en die het ate schooTlie'kfhiiur voor leerlingen van hoogere •bungorschoDen minder aanbevelingswaardig maakt." Heel de pers loomt in opstand' tegen dit dler-Bcaie antwoord van den minister, diien men! bdj herhabng had leereni waardeeren) om zijne onafhankelijkheid, zijne weigering mee te dSoen aan clericaiafl extchisivisme en zijn vrijheidszin. Bm nu? Van de boekenhjisten van onze hoogere burgerschollen zullen voortaan' alle boeken worden geschrapt dlit is de conse quentie die op eenigerl-ei wijze demldbeeh den verkondigen, die door zijne Excellentie joJ d'ienis satellieten; wij komen hierop straks terug) niet worden gedeeld of gebillijkt f Dït be toekent, dJat niet alleen Leissihigfs Nathan der Wetee, met de Ringen-parabel, een dier weinige brokken litteratuur, dlie op 'eüke school zouden moeten worden gelezen moet het doel1, verdraagzaamheid te 'kweeken tussdh'en de kinderen van het 'Nederlandscbe Volk, niet alken Goethe's Faust, die door Seder menisch, die op eenige ontwikkeling aanspraak wil maken, moet zijn gelezen, van de H. B. S. verre worden gehouden, maar kbait er bij het htbera tiasr-onderwijs op onze nviddeibare scholen sfllerihrtis zal worden ge- Hezen in 'boeken, die de 'N-eo-Calvinisten: van1 oiize dagen voor hunne kiindenen. geschikt achten. Dit ibeteeken'?, det de leeraax in het Neder- landsdh, dat de ïeeroar in een dier mo-d'ern'e talen niet uneer zelf zal mogen beoordeelden, door welke' litteraire weiken 'hij de hem toe- vertrouwde jeugd1 zal ontwikkeiejiu En de leeraiair in de klassieke talen zal' al wel spoe dig van Zijne Excellentie moeten vernemen, dat Ovidkus Metamarphosen van het pro gram' moeten worden geschrapt f Maar gekheid' ter zijde I De zaak i.s te droe vig omi bij de bespreking er van niet in elk opzicht ernstig te blijven. Het wil er bij ons piet in, dat dit protestanlsch-oiericahsme, dit benepen seotarisme is ontsproten aan het brein' van minister De Visser. (Het antwoord van minister De Visser kan slechte op ééne manier worden verklaard: die minteter heefft zijne handteeikening gezet on der de missive, waarin de schrapping van „Nathan der Wetee" en van „Fiausf werd gclasi', zonder nadenken, wellicht zondier de missive te hebben gelezen. En nu door het vragenrischt van de Kamer aan den dag ikomt, welk een ongehoorde streek de een iof ander ambtenaar heeft uihgéhaaTild, nu voelt da minister zich verplicht, dien emib- - 4 ernaar da hand 'boven het hoofd te h'oud'eni en draagt hij hem of een collega op, de protestantech-cïericale daad met een dood doen-er goed te praten. Slechts die royale bekentente, dat heb zóó gegaan te, kam den- minteter zuiveren van •dien blaam, die deze getsahiediemi® op zijn beleid werpt. Ons schijnt het in hooge mate gewensebt, dat deze onverkwikkelijke depar tementale domheid tot onderwerp van eene interptellatae wordt gemaakt. De minister moet gedrongen worden te erkennen, dat hlij zijne handteekening beeft geplaatst onder een stuk, waarvoor hij in' zijn hart de ver antwoordelijkheid niet ikani dragen. Intus9Chen is deze geschiedenis een ver- schrikkell jk symptoom van de oletrlcale dege neratie van sommige ambtenaren. Of een' inspecteur óf een ambtenaar van het depar tement heeft dit euvel verzonnen en heeft óf uit pure geloofsijver den minister voor zijn snoode plan weten te winnen óf uit hriolem- ïikkerij gepoogd 'bij dien minister in het ge vlei te 'komen. We gaan m-et dit index-geval weer dien kant op van de jaren 1901—1905, toen zoovele ambtenaren het niet meter waagden rondweg voor hunne meeningen uit te ko men, toen zoovellen het misnoegen vrees den van het krachtig-olerical'e bewind, als zij zich zeM bleven en daarom de clerical© heeren naar den mond praatten. Ate minteter De V-isser, in eene interpel latie aan1 den tand gevoeld, volhardt 'bij zijn gegeven' antwoord, dan zal dat er bet beste bewiji9 van zijn, dat geen enkel Redhteoh'e Minister ontkomt aam de noodzakelijkheid in 'een dlericaal 'kabinet dlericaal te regeeren, dat bet protestentsch-clieri'cajlfteme al Ie zeer vatbaar is voor Ro'omsdh-olerical'e besmet ting. Want nooit werd een meer ultra-mon- taans-che daad in Nederland1 veTtoond. Bij de komende stemibus overwege i'eder niet-clericaol het gebeurde: bij begrajipe de beteekenis van dlit optreden van minteter De Visser, dat ieder vrijzinnige moet verfoeien. Voor elk vrijzinnig man zij dit ruwe te niet doen van Neêriiam'dsf beste traditiën v-an vrij heid eene aansporing te meer om te ijveren voor de verkiezing van die oandid'aten, di'e zich uit «Bfee macht zullen1 weten te verzet ten tegen de verclericahseering van onze igem&erKsdfiap. Politiek Overzicht. De heer F. Fokkens, resident buiten dienst nam in Nov. 1921 de vrijheid aan den Engelschen premier Lloyd George een brief te ^ohrijvën over een idee van credietverleening aan Duitschland. Dit denkbeeld zette hij als volgt uiteen Duitschland is gedwongen om een reusachtige schadevergoeding in termijnen te betalen, maar niets wordt gedaan om dat land in staat te stel len zich uit het moeras te werken, waarin de verschrikkelijke oorlog 'het geworpen heeft. Op die wijze zal het niet meer in staat zijn de scha- devergo'-ding te betalen. Het eenige middel, dat ken helpen, is crediet, maar do geldinstituten aarzelen om crediet te geven aan een land, dat door zijn schuldeischers wordt uitgeput. Veel is in deze richting be proefd, maar tot nog toe zonder resultaat. Alleen do Entente is in staat crediet te geven, omdat zij do middelen heeft om Duitschland lot, terugbetaling te dwingen. Terecht heeft de commissie voor Herstel ge weigerd over een moratorium te onderhandelen. Dat zou toch maar uitstel van executie zijn, met later meer onwil om te betalen, terwijl de kwaal zou blijven. Neen het verleenen van crediet is het eenige middel en dat kan de Entente doen op eene wijze, die succes verzekert en zonder fout tot het einde zal brengen „herstel van den economi- schen toestand van Duitschland en bij gevolg ze kerheid voor de betaling van de geheele scha devergoeding". Het betalen in termijnen moet n.l. stipt en zon der uitstel plaats vinden, maar' wanneer een termijn betaald is, moet de Entente voor haar zeif (om onderling te verdcelen! slechts do helft van het bedrag nemen, terwijl 2ij de andere helft besteedt voor credietverleening aan Duitsch land, onder deugdelijke contróle. Indien deze methode gedurende eenige jaren wordt gevolgd, zal het meer en meer gemakke lijk worden voor Duitschland om de schadever goeding te betalen, hebbende dit land dan traps gewijze zijn economischcn toestond verbeterd, daartoe in staat gesteld door het genoten cre diet, en binnen betrekkelijk korten tijd zal het besteden van de helft voor credietverleening niet meer rvoodig zijn. De Entente zal weliswaar tijdelijk gepriveerd worden van de helft der schadevergoeding, welke in die jaren is betaald geworden, maar daar staat tegenover, dat zij de zekerheid lcrijgt, dat ten slotte de geheele schuld zal betaald worden, terwijl, wat zeer zwaar weegt voor geheel de wereld, de valutokwèstie, de economische kan ker, ermee zal zijn opgelost. Do heer Fokkens geeft de volgende toelich ting Het besef, dat Duitschland moet geholpen worden, niet alleen ter wille van Duitschland zelf om dat land in de gelegenheid te stellen zich los te werken uit het moeras waarin de oorlog het gebracht heeft, maar niet minder ter wille van overig Europa, dat bezig is met Duitschland te grondo te gaan, dringrt meer en meer door bij de naties, die de Entente uitmaken. Zooals de bekende correspondent van de Daily Mail, H. G. Wells, van uit Washington tijdens de conferentie aan zijn blad schreefr/De con ferentie van Versailles heeft alle beloften, aan BLOUSES ROKKEN ICOSTUSV1SS Duitschland gedaan, behandeld als vodjes pa pier. De Europeesch© geallieerden hebben nu drie jaren lang het machteloos terneer liggende Duitschland getrapt, maar daar dit lijk door de geografische ligging even onverbreekbaar vast zit met hen zelf (evenals de Siameesche twee lingen onafscheidbaar waren), zullen zij met hun slachtoffer samen te gronde gaan." Op verschillende manieren is door autoriteiten en financieele specialiteiten overwogen, op wel ke manier die hulp aan Duitschland zou kunnen worden verleend, maar het is gebleven bij pra ten, het handelen bleef nog steeds achterwege. Alhoewel de commissie voor herstel nog pas vijf maanden geleden pertinent weigerde om te on derhandelen over een door Duitschland gevraagd moratorium, omdat naar hare overtuiging Duitschland best zijn schuld kon betalen, heeft zij thars een moratorium toegestaan, maar een voor twee maanden en dan nog met zooveel restricties, en bezwarende bepalingen, dat het voor Duitschland beter ware geen moratorium te aanvaarden dan zoo een. Neen, wil men wer kelijk Duitschland van een moratorium laten profiteeren om vrijelijk adem te kunnen halen en zich econorqisch te herstellen, dan moet het een uitstelzijn van minstens vijf jaar en zonder be zwarende bepalingen. Maar daartoe zal het wel nooit komen cn niet ten onrechte. Duitschland zou ontwend geraken aan de ge regelde bloedingen en na vijf jaar zou het zoo veel te harder zijn om daarmede weer te begin- B. NBEWEG, j Langesti-aat 39 - Te!. 4S2| nen. De onwil daartoe zou dan sterk tot uiting komen. Blijft over het geven van crediet, waartoe al lerlei leeningsplannen zijn geopperd, die echter tot nog toe op niets zijn uitgoloopen, om reden dat de voor leening noodzakelijke waarborg, dut rente en aflossing zonder fout zullen plaats vinden, waartoe zij gedekt zijn door kapitaal of onderpand, hierbij ten eenenmale gemist wor den. Personen uit do finontiewereld hebben zich meermalen uitgelaten, <jat er weinig menschen te vinden zullen zijn, dio onder de gegeven omstan digheden aan Duitschland geld zullen willen leenen. De Bank van Engeland heeft Tonduit ver klaard, dat zij geen geld wil leenen non Duitsch land/zoolang-het land geplaatst is onder do ongewijzigde verplichting van het vredesver drag. De Entente kun den geldschieters wel machtigen steun beloven, voor het geval Duitschland niet aan zijn verplichtingen omtrent eventueel aangegeven leeningen zou willen vol doen, maar of die belofte de beurzen zouden openen om in te schrijven op internationale lee ningen valt te betwijfelen; die steun is toch maar betrekkelijk, waar niet is, daar heeft de keizer zijn recht verloren. De commissie van herstel wil nu weer een groote internationale leening voor Duhschland zien tot stond te brengen, met als onderpand do Duitsche douane-opbrengst. Maar wie staat er borg voor, dat die uitvoer rechten altijd in dezelfde mate zullen blijven vloeien, in normale tijden ja, moor in abnormale, bij stokingen en onlusten, wanneer fabrieken en mijnen si opzet ten en niets produceeren en er daardoor weinig of niets wordt uitgevoerd? Zulk een leening komt mij dan ook als een utopie voor. Overwegende, dat op de wijzen hier vermeld, met moratoriums en leeningen geen resultaat kon verkregen worden, zocht ik naar een manier om Duitschland te helpen zonder gebonden te zijn aan onderpand en kreeg ik het denkbeeld, dat ik November T92T aan Zijne Excellentie Lloyd George mededeelde en in het voorafgaan de schema korlelijlc uiteenzette. DUITSCHLAND. Dc betaolkracht van 't rijk. De Deutsche Allg. Ztg. bevat een proclamatie aan Duitschlands schuldeischers, waarin gezegd wordt, dat duitschlands betaalkracht afhangt van de vervulling van minstens de volgende eischen: ontruiming van Duisburg, Dusseldorp, Ruhrort, het bezette gebied op den linker Rijn oever en het Saargebicd, het vrij laten van den Duitschen handel met Dantzig en door den Poolschen corridor, een grensregeling in Opper- Silezië overeenkomstig de bepalingen van Ver sailles, do opheffing van de storting van 26 pet. op den uitvoer en van den dwang betref fende de meest-bogunstigde landen. In de toe- ichting tot deze eischen wordt gezegd, dat Duitschland alleen kan werken, wanneer hot de verloren gedeelten terug heeft cn slechts be talen kon zonder do dagelijksche aderlating, die het ter wille van buitenlandsche militarisme en buitenlandsche concurrentie moet ondergaan, De noïa ven de commissie van herstel. B e r 1 ij n, T 4 Juni. (N. T. A. Draadloos). In een nieuwe nota van de commissie van her stel zal, naar de Matin meldt, Duitschland wor den uitgenoodigd om, ook ondanks het niet tot stand komen,van een buitenlandsche leening, zijn verplichtingen tot schadeloosstelling te ver vullen. Te Berlijn verwacht men, dat de nieuwe nota reeds heden 14 Juni zal worden overhan digd. P a r ij s, 15 Juni. (B. T. A.) Volgens de Petit Parissien zond de commissie van herstel aan V/irth een nieuw nota, waarin de hoop wordt uitgesproken, dat, donk zij de gedwongen bin- nenlandsche leening, tot 1 Jan. 1923 zal kunnen worden gerekend op een overschot van meer dan 40 millioen papieren marken en dat de commissie nauwkeurige voorstellen verwacht van de regeering om het deficit van spoorwegen en posterijen te doen verminderen; wat dc auto nomie van de Reichsbank aangaat, neemt de commissie nota van de bekrachtiging van de rijksbank, dat de voorgenomen reorganisatie de volledige onafhankelijkheid van de bank ver zekert. De voorschotten der bank aan den staat behooren te worden gedaan volgens het ge wone beginsel van goed beheer en de conYmissïe vertrouwt, dat het rijk krachtig zal blijven voort*1 werken oan de verbetering van zijn financiën^ Uit het bezetto gebied. B e r 1 ij n, 14 Juni. (N. T. A. DraadloosÜ Generaal Allan, bevelhebber der Amerikaan* sche troepen aan den Rijn, kwam heden te Ber* lijn aan op tetnoodiging van den Amerikaan*] schen gezant Houghton. Dc Duitsche Rijksdag. B e r 1 ij n, 14 Juni. (N. T. A. Draadloos^ Groote politieke disussies worden Dinsdag ol Woensdag der volgende week verwacht in den rijücsdag met betrekking tot do ratificatie vaif de overcenkomr. var. Wiesbaden cn de dunrmerf in verband staande ovcreenkomster. FRANKRUK. Vliegongeluk. D y o n, T 4 Juni. (B. T. A.). Een tweedek* ker kwam in botsing met ccn boom. De motor ontpofte, do mécanicfen verbrandde en de bei, stuurder liep ernstige brandwonden op. ENGELAND. Dc droogteperiodo door regen onderbroken, Londen, 14 Juni. (N. T. A. Draadloos.)/ Do zware regenbuien, die gisteren een eind* maakten oon de langdurige droogte, hebben in zokero mato do bezorgdheid der boeren ver«t minderd en hebben tijdelijk de vrees doen ver* dwijncn voor de mogelijkheid van watergebrek! in de groote steden. De watervoorraad was den! gcheelen winter beneden het normale tengevol* ge van de droogte van verleden jaar, mnnr eert geruststellende verklaring over den toestand werd heden door Sir Alfred Mond, den ministcfl van gezondheid, afgelegd. Er was, zoo deelde hij mee, thans geen gebrek voor het gebied van Londen en evenmin was het, gezien dert beschikbaren voorraad, waarschijnlijk, dal d<r toestand algemeen ernstig zou worden, zelfs n!s de droogte aanhield. Hij wees echter op da noodzakelijkheid om verspilling to vermijden. Do tijdelijke onderbreking der droogte gingi gepaard met een daling van de temperotuuf met ongeveer 25 graden. IERLAND. De Engclsch-Ierschc besprekingen. Londen, 14 Juni. (R.) Do conferentie def vertegenwoordigers vnn de Engelsche en Zuid- Iersche rogeering inzake dc ontwerp-grondwet voor Zuia-Ierland, togen enkele bepalingen waarvan de Engelsche regeering bezwaar maak te op grond vnn het feit, dat zij in strijd zijn met het Engelsoh-Iersche verdrag, is heden avond gesloten. Naar verluidt, is het resultaat bevredigend. Churchill zal hieromtrent morgen een verklaring afleggen in het lagerhuis. Besprekingen met dc Zuidelijke Unionisten, Do besprekingen tusschen de vertegen* woordigers der voorloopige Icrsche regecriivg en de zuidelijke unionisten zijn gisteren op het departement van koloniën onder voorzitterschap van Churchill hervat. Nieuwe ongeregeldheden. Een gewapende afdeelmg Sinn Feincra heeft gisterochtend het kasteel Killyleigh in het graafschap Down aangevallen. Er had een he vig gevecht plaats tusschen de aanvallers en een speciale wacht, die op het terrein van het kasteel was opgesteld. Ten slotte werden do Sinn Feiners teruggedreven. Een tweede afdee»> ling Sinn Feiners trachtte het groote landgoed CTongar te nemen, maar werd eveneens terug gedreven. Dinsdagavond hebben te Belfast opnieuw twee brandstichtingen plaats gehad; een ma chinefabriek en een petroleum-pakhuis zijn uit* gebrand. In twee bioscopen werden brandl>o;r.- mén geplaatst, maar de branden werden ge» bluscht. SPANJE. De strijd in Marokko. Madrid, T 4 Juni. (B. T. A.) In een offn cieel «communiqué wordt het bericht betreffende het ombrengen van de bezetting van het blok huis van Nuader bij Lorasj door de rebellen tegengesproken. OOSTENRIJK. Londen, 14 Juni. (N. T. A. Draadloos)'. Groote bezorgdheid wordt hier geuit omtrent Waarheid en Vrijheid zijn de 'zuilen waar op de maatschappij steunt, Ibsen, door ROBERT HERRICK. 29 vjHij is werkelijk een goede metselaar, 'die man van u", zei hij tegen Nel, „ik bied hem 'drie dollars per dag als hij met me mee gaat en bij me aan den spoorweg wil werken kijk Hem daar dien steen met zijn hamer afkloppen en hij dreigt m ij ook nog aan het werk te zet ten f" Holden trók zIcK van zijn spot niets aan cn werkte g'eregeld voort aan de muren van zijn Kiemve barak, die el op manshoogte waren ge- TordereL „Waar is die Genezende bron die ton met Icover- water vroeg Elport daarop. Hij laat dat water drinken 't is afschuwelijk!" Nel wees hem de bron Elport ging op een steen bij het groene water zitten en keek er -peinzend in. ,/t Ziet er wel duivelachtig uit, niet waar Maar ik denk toch, dat het de dokter is, die ■voornamelijk het wonder doet, denkt u ook i*iiet Jack vertelde inij vanmorgen wat hij voor fkem fireda«A heeft -r en voor dat arme. oude schepsel boven in de hut, door zijn wil al leen heeft hij haar in 't leven gehouden". Nel straalde van trots. Ofschoon ze de we reld getrotseerd had zonder zich aan haa- oor deel te storen, deed het haar toch' goed ge rechtvaardigd te worden in Haar keuze, door iemand, die door die zelfde wereld zoo hoog geacht werd. „Hij heeft de „gave", dat is zeke'-", zei El port na een poosje. „De gave „Ja, de gave om te genezen I't Is de grootste, maar ook de zeldzaamste van olie gaven, zeldzamer dan het talent van een ar tist, waar altijd zoo hoog van word: opgege ven, of de gave om geld te maken, de meest alledaagsohe van alle I Zelfs ik bezi* die Een hij verstopt zijn gave hiér in de wildernis. Maar dat zullen we niet toestaan, hè, me vrouwtje Hij gaf haar een knipoogje alsof zij samen op dat oogenblik een komplot smeed den. „Wij zullen hem bekend mak^n, hem iets groots laten verrichten en hem door de we reld laten ontdekken wij zullen hem samen tot een groot man maken, hè I" „Maar ik geloof niet, dat Erik daarnaar ver langt", zei ze aarzelend. „Jawel, jawel, hij zal wel willen", zei Elport beslist. „Iedereen wil beroemd worden, als het mogelijk is. Nog nooit Heb ik iemand gezien, die dat niet wou". „Maar Erik is zoo anders als alle ande re menschen, u zult hem nooit udt zijn wilder nis krijgen", zei ze weifelend, „Dan zal ik mijn spoorweg tot hier toe aan leggen en de wereld bij hèm brengen", zei Elport op zijn korte, zakelijke manier. Zij liepen langzaam terug naar den dokter. „Je vrouw en ik hebben een kqtfiplot tegen je gesmeed", zei Elport, Holden keek hem aan met een spottend glim lachje en ging voort met zijn werk. Helen, zag, dot deze twee mannen, hoe verschillend ze ook warer van kurokter en onde:v'ading, uit stekend samen o-^.choten. De oude^ man voroorioo'^'e zich vrijheden met haar grilligen „Wilde" die zij niet zou heb ben durven nemen, hij plaagde hem, dat hij een kruidendokter, een kwakzalver was en durf de zijn wil te trotseeren. Dit keer ging hij on verstoorbaar voort „We gaan je beroemd malcen". „Berucht, bedeel je, bromde Holden. „Een doodgewone kwakzalver", „En wat ben je nuEn je wordt niet betaald zoools je moest". De dokter zette een zuur gezicht. „Daar draait alles om heen om de be taling. Daarom zijn de helft van de dokters kwakzalvers ze doen wat ze kunnen ze werken voor de betaling". „Idealist l jHet doet er niets toe, me vrouwtje, we zullen hem dus betucKt maken; als het balletje eenmaal aan hel rollen is, kan hij er niets meer aan doen I" Ze lachte, ze vond het grappig, maar toch had dat losse gezegde van dsn spooi-wegman invloed op haar, als het waar was, da: haar man die groote gave had en deur twijfelde ze niet aan en als dat óp de een of andere manier meer bekend werd war om kón dat niet -- er gebeurde zoo veei p.ettige onver wachte dingen, waar ze nooit over gedocht Haa. Het kwam geen oogenV.flr bij hna- op, ds' een ,gave" iets was om ri stille te bewaren. Voor haar was het een goudmijn op hun eigen land, waar het goud regelrecht uitgehaald en gebruikt kon worden. Natuurlijk I Den volgenden morgen stond Elport met een troffel in zijn hand naast ouden Jack te metse len oan de muren van het nieuwe kamp hospi taal. Hij zwaaide vroolijk met zijn gereedschap tegen Helen, toen zij kwam kijken. „Uw man wil, dat ik eens voel hoe het is om zelf de handen uit te steken. Ik heb hem al gezegd, dat ik in Nebraska lang vóór hij gebo ren was, al straFgevangene ben geweest I" Hij tikte vroolijk met zijn troffel op de steenen. „Maar ik zou er wel zoo graag een man voor ne men om hier in de zon te staan werken, dan konden de dokter cn ik gaan visschen". „Dat gebeurt ook nog wel eens", riep Hol den bemoedigend. De spoorwegman ging die week nog niet weg, evenmin als de volgende. Hij bleef de zo mermaanden, sliep in,zijn tent onder den beu kenboom, werkte aan het nieuwe gebouw en ging visschen en jagen met den dokter. Ver scheidene keeren vergezelde hij Holden op lange toohtën naar de afgelegen gedeelten van de wildernis. De jonge vrouw merkte telkens met pleizier maar ook met verbazing, dat de twee mannen eikaars gezelschap gaarne zochten, zooals met twee heel verschillende naturen dikwijls het ge val is. Ze dacht bij zichzelf, dat die prnctiscne man van de wereld haar „Wilde" misschien helpen kon op een manier, die hij niet ver moedde. Zelfs toen Elport heelemaa) betee was weer klaar voor den strijd, zoools hij zelf zei bleef hij in het kamp. Hij ging nu cn dan wel eens een korte poos weg voor z-jn zaken, maar dan keerde hij terug naar zijn tont en zijn gemakkelijke grove kleeding. Soms stak' Dr. Percy het meer over en bracht menschen mee, die het spoor van den spoorwegman. tot aan de nederzetting hodden kunnen volgen maar het toen bijster waren geworden. Menigen middag dronk de jonge vrouw thee in den kleine tuin met den spoorwegman, den jongen dokter, soms met een ingenieur of een anderen stedeling er bij. Ze voelde zich zoo gelukkig als ze op deze eenvoudige manier gastvrouw speelde, als zo daar zat in haar tuintje vol geuren, achter hel met wingerd begroeide huisje, terwijl de zon speelde over het meer cn zij luisterde naar het gesprek van de mannen om haar heen. Ze was zich niet bewust waarom zij deze eenvoudige manier van ontvangen zoo prettig vond, maar voor haar was dit hèt leven, dat ze wenschte. Haar man kwam zelden theedrinken, zoo long het licht was bleef hij aan zijn werk bij de bron. Eens op een Augustusmiddag, die ze zich nog heel long zou herinneren, kwam de dokter vroeger dan gewoonlijk thuis. Elport had een heele rol met blauwe teekeningen meegebracht en legde daarop aan haar en Dr. Porcy de plan nen uit voor zijn spoor. Terwijl hij praatte over alles wat er gedaan zou worden, hoe de onge* repte stukken van deze wereld zouden worden ontgonnen straalde zijn gezicht van geestdrift* De dokter kwam stilletjes achter hem staan ert keek over zijn schouder naar het plan, waarof ■de vinger van den spoorwegman aanwees. i <T.-. (Wordt vervolgd.^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1