HeuTfÉN landT KI Middenstands Meten!! UPS' SAFE-INRICHTING L'HiRONDELLIE Eet-, Thee- eniiiijtserciezeii HbïnnènlandT de eemlander" genezingen door kruiden. PRIIS DER AOV^IENTIEU met inbegrip van ccn EERSTE BLAD. De BezDiniglngs-Commistie. Deposito-Rente: Jen jaar vast s% ees maanden opzegging 4»/30/0 f 35.- Eiwitziekts (nisrontsteklng) Blaasziekte, Ziekten der Urinewegen, speciale ziekten der vronw, Aambeien feO® Jaargang Wo. 296 irurennilt per J mairirlm voor Am» ItfllorKHo Wan taBCO post 3.-V pet meek (met srrtts vemekermg ongelukken) <U7*. sfaonderlijke nummer* ffllERMTSCH DAGLBAD j» BUREAU: ft- DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. aRNHEMSCHE POORTWAU 2 A. POSTREKENING N°. «7910. TEL INT 513. Zaterdag 17 Juni 132Z bewijsnummer, elke regel meer f 0.25, dicostaanbic# dingen en Licfdadigheids-advcitenticn voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordccligc bepalingen voor het advcrtecrcn. Kcne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt cj> aanvraag toegezonden Het wil m«t cmza h cfflijrigmgiacomriussie «vaar niet .vlotten. Hot schijnt d-at d)e 2veerei\ ten1 Stadihudae er verschrikkelijk on- jsympartihii'eflc tegenover stean. Toeni onz>e eenste artikel er over im die courant stond; (bradht diit onzen gieodhitemi wethouder Hof- Send zoodanig van streek, diatt hij den heer Boas op het lijf vied naet de 'beschuldiging, dat deze dat artikel geschreven had. Natuur- Qajik schrok de heer Boas, die aan een en an der zoo onschuldig was ails een pasgeboren Hand, er geweldig van' en ontkende hij aan stonds er een letter van geschreven te heb- kere. Maar wat erger was, de heer Hofland «iveenkfc dat avu d-e heede zaak bedorven was, ruu kwam er niets van-. Eigenaardig zoo iets te moeten hooren uit den mond van den heer Hofland. Want dat gezegde is niet een uitvindsel van den heer Hofland, maar is een jeneoti'epe uitdrukking van het Stadhuis. Wij wezen reeds eerder op dfit verschijnsel; wait ni-et direct van het Stadhuis komt, deugt n-et. Goede ideeën worden slechts op den \Vestsingel Uitgedacht en wie het waagt ook te meenen een goede gedachte te kun nen 'hebben, heeft het steeds deerlijk mis. 'et autocratisch gedachteleven van ons u. mocratisch (I) gemeentebestuur gedoogt mi eenmaal niet, dat ook iets goeds in on- jeren kan verondersteld wordien. Dit is wer kelijk tot een soort ziekte geworden. We heb ben het nog pas met de onderwijs-misère gehad? alles wat van den kant der onder wijzers werd geadviseerd; is ijskoud gene geerd. De hoeren ten Stadbuize weten het mrrvers wel. En men de nik e nu niet, dat 'men alleen de onderwijzers als kwajongens be handelt I O neen ook bdj andere takken van dienst komt het voor, dat de almachtige geest ten stadbuize kalmpjes weg de advie zen der verantwoordelijke ambtenaren ne geert eni eigen id"ée op den voorgrond Schuift. De heer Hofland heeft daartegen meerma len gefulmineerd' en 'heeft zich vaak kwaad gemaakt als men kwam met het denigree- rende argumentNu U dat of dat hebt ge daan., is de zaak mis. Dn was het de heer Hofland niet, die ons opgevoed' heeft in de idéé der neveruregeerlng ten Siadhuize, die olies beter wist J-a, ja, de tijden veranderen en met hen de menseden f Maar met dat al blijft men (kalmpjes weg de pogingen van den heer Bo_s sabotteeren en al is er wel eenigen voortgang te bespeuren' in. de onderhandelin gen achter de schermen; toch blijkt het dat men -met allerlei sohijnaxgunventen de zaak tracht tegen te houden.. Dat is toch eigenlijk ongeoorloofd en onbegrijpelijk is het dat de mocratische partijen daar aan meedoen. Mocht dat op de lange ba-an schuiven nog Wig duren, dan. hopen wij d-at uit de .burgerij jtemimen op zullen gaan om een adres be weging op touw te zetten om den "Raad dui- -Jelifk te maken, dat de Amersfoorlsche bur gerij niet gediend' is van het achterbaksohe gedoe. Er speelt zich om die bezuinlgings- cornmissle, nog voor ze er is, veel af, dat blijkbaar het daglicht nli'et kan velen. Wij hopen, dat de personen, die daarvan op de hoogte zijn en het ernstig meenen, zich niet idOor misplaatste bescheidenheid zullen laten leiden, maar in het openbaar van een en an der eens zullen doen hooren opdat de bur gerij zich een idéé kan- vormen van de goed gezindheid der hoeren ten opzichte van deze bezuinigings-poging. Politiek Overzicht. Het is ongeveer een maand geleden, dat de conferentie te Genua haar beslag heeft gekre gen. Er werden geen directe en gTOOte resulta ten bereikt. Donderdag nu is de confer, in Den Haag begonnen om op den grondslag van Ge nua voort te arbeiden en over een deel van 't Genueeschc programma nader te beraadslagen de deskundigen der geallieerden en onzijdigen zijn bijeengekomen om tot 20 Juni de voorgaar den na te gaon, onder welke een samenwerking met een Russische commissie van deskundigen mogelijk is. Op 20 Juni wordt aldus heeft men den gang van zaken geregeld aan de Russische regeering meegedeeld, welke mo gendheden tot deze samenwerking bereid zijn. Op 26 Juni begint dan, verondersteld, dat op dat tijdstip de tegenstellingen uit den weg zijn geruimd, de nieuwe beraadslaging tusschen Europa Duitschland uitgezonderd en Rus land Dr. Fritz Klein, die in den aanhef van een or- "Skel, dot in de Deutsche Allgemeine Zeitung roorkomt, reeds opmerkt, dat van de nieuwe conferentie voor de leniging van Europa's nood bezwaarlijk iets kan worden verwacht, vraagt iMKCHT Ui. 4. mm» h. 3Ü4 zich met Poincaré af, wat dan in den tusschen- tijd ter voorbereiding van deze beraadslagin gen is geschied en of credieten voor spoorwe gen, havens, machines, fabrieken, mijnen en de kleeding van 't volk voorhanden zijn, dat, zooals Lloyd George heeft gezegd, in lompen gaat ge kleed. Met het slaan van bruggen tusschen Rus land en Europa aldus dr. Klein heeft men echter een begin gemaakt hij wijst behalve op het verdrag van Rapallo op het verdrag, dat tusschen Italië en Rusland alsmede tusschen Tsjecho-Slowokije en de sovjetrepubliek is ge sloten en gewaagt mede van de pogingen, die gedaan worden om tusschen Rusland en Zwe den oen veTdrag aan te goon „Voor het slaan van deze bruggen was klaarblijkelijk een inter nationale conferentie niet noodig." De schrijver is van oordeel, dat de verbitterde strijd tusschen de Fransche en Engelsche ziens wijze, tusschen de Fransche „studiecommissie" en de overige deskundigen, niet minder dan tusschen Poincaré en Lloyd George ook het lot der Haagsche beraadslagingen zal beslissen. Het Londensche memorandum, waarvan men te Ge nua uitging, werd in het, zonder toestemming van Frankrijk en België tot stand gekomen me morandum, zeer gewijzigd. Volgens de opvat ting van alle overige mogendheden scheen de grondslag geschapen voor verdere onderhande lingen. Het Russische antwoord sneed den draad niet heelemoal af. In de nota van I Juni, die Poincaré tot de Europeesche kabinetten richtte (zij is alleen van Engelsche zijde schrif telijk beantwoord, zegt dr. Kleindit is niet meer heelemoal juistook Italië heeft een ant woord laten overhandigen), werden de Fran sche eischen ten aanzien der Russische schul den, der financieel© contrólc en de teruggave van den particulieren eigendom gehandhaafd. Geëischt wordt het terugtrekken van 't Russi sche memorandum van II Mei. Door de West- minster Gazette wordt deze nota een nieuwe uit daging van Europa genoemd en het Engelsche antwoord liet aan duidelijkheid niets te wen- schen over. Het Fransche voorstel om een com missie zonder raadpleging der Russen met de uitwerking van een reconstructieplan te belas ten en deze don aan de sovjets te presenteeren beteekende de Haagsche conferentie belachelijk te maken. Overigens wérd erkend, dat de beslui ten van Cannes ook in Den Haag zouden gel den. Poincaré zette de nota-wisseling desniette genstaande voort. Pas op 't laatste oogenblik werden de vertegenwoordigers van Frankrijk in Den Haag benoemd. Door dr. Fritz Klein wordt verder geconsta teerd, dat de Fransche politiek, om den vol strekt juisten indruk niet lo wekken, dat zij ook de Haagsche conferentie saboteerde, zelfs het voor Frankrijk vernietigende resultaat der Pa- rijsche lecnings-onderhondelingen zich te nutte heeft gemaakt om het wantrouwen der Ameri- kaansche kapitalisten ten opzichte van beleg gingen in Rusland en de Amerikoansche afwij zing van 't sovjetstelsel te „verbuigen" tot een argument voor 't eigen standpuntde feilen kwamen dourdoor op hun kop te staan. De schriiver vraagt„Hoe komt het dan toch, dat de Europeesche toestonden de Ver. St. nog steeds zoo weinig vertrouwen inboezemen, wat zijn de voornaamste oorzaken van de onrust. Ben dag De Zweedsche Kamers hebben het ver drag met Rusland verworpen. Volgens een Orient-telegrnra uit Riga, heeft de sovjet- regeering besloten wegens de verwerping alle handelsrelaties met Zweden te verbreken en alle bestaande contracten voor de levering van locomotieven te onnuleeren. Bovendien heeft de raad van volkscom missarissen te Moskou geweigerd het han delsverdrag met Italië goed te keuren, omdat Rusland geen voldoende politieke rech ten had verkregen. die op onnatuurlijke wijze toeneemt Frankrijk zou zich als de beginseltrouwe kampioen van 't eigendomsbegrip beschouwd wenschen te zien, als de woordvoerder der westelijke civili satie in de relaties tusschen schuldenaar en cre diteur. In werkelijkheid doorweeft het Europa met een net van nieuwe verdrogen, ten overvloe de knoopt het vriendschappelijke betrekkingen met Japan aan, het belichaamt het meest ver derfelijke en tegelijkertijd onzinnigste imperia lisme, het ziet militaire gevaren, waar er geene zijn en doeleinden van een expansie, die elke economische en politieke redelijkheid verloo chenen. Het doel der notawisseling was noch van algemeen politieken noch van juridischen aard. Een tactische daad om Amerika te be ïnvloeden en tevens het standpunt der kleinere mogendheden te peilen." Dr. Klein vindt dat in den Haag een groot poli tiek stuk wordt gespeeld. De voornaamste spe lers blijven thuis. Ook geen première. De be langstelling van 't publiek is niet te groot Rus land heeft een groot crediet noodig. Engeland en het overige Europa hebben de Russische markt vannoode en de Russische producten. Het artikel besluit „Het Russische economische leven moet in 't belang van beide partijen weer opgenomen wor den in het internationale verkeer. Dat is een geweldig groot economisch vraegstuk, dat met diplomatieke formules en politieke slimmigheid jes niet kan worden opgelost. Juist Frankrijk komt anders zoo zeer voor de uitschakeling van den politieken factor op, maar is zelf nooit be reid zuiver egoïstische overwegingen en over wegingen van machtspolitiek ten achter te stel len bij de Europeesche zaak der reconstructie cn de economische genezing. Amerika zendt naar den Haag niet eens meer een „toeschouwer". De Fransche „studiecommissie" zal in hoofdzaak ook „toeschouwen." Duitschland alleen is dit maal een „toeschouwer" van een ontwikkeling, die ondanks alles onweerstaanbaar voortgaat en waarvan de eindstrijd zich niet in Den Haag voltrekt" keurd. Bemclr.uns is door de Commissie bel.ist om met de Duitsche ïegeering onderhandelin gen te gaon voeren om de procedure der leve ringen in natura h> vcieeiivoudigen. De salarissen der ambtenaren. Ber 1 ijnTC Juni. (W. B.) In de heden ge houden ziiiing van de riiksdagcommissic voor ambtenaarszak jn verklaarde regeering bereid te zijn te overweg* n, hoe en in welke mate de salarissen der ambtenaren zullen worden ver hoogd. Overeenstemming in het metaalbedrijf mogelijk B e r 1 ij n T 5 Juni. (W. B.) Hoewel bij de door de Duitsche metaalbcwerkersbonden on touw gezette stemming de uitspraak van het rijksdepartcmcnt van arbeid is verworpen, be staat cr volgens de Voss. Ztg. nog hoop op overeenstemming tusschen beide partijen. De Duitsche metoolbewerkevsbond heeft den bond van Berlijnsche metaolindustrieelcn om een on derhoud verzocht, dat heden zal plaots hebben, waarin zal worden getracht een vergelijk tot stand te brengen. Een gcntlemnn-dief ontmaskerd. Wolff meldt d.d. 15 Juni uit Berlün Een gentlemon-dief, zooals cr in de criminecle statistiek geen tweede valt aan te wijzen, werd gisteren door de Berlijnsche politie in de per soon van den directeur Bernutv ontmaskerd, wiens zaak zoo winstgevend was, dot hij er een prachtige auto en drie eigen paarden op na kon houden, terwijl hij een weelderig ingerichte woning met kostbare bibliotheek bezat. Bernu'at was reeds vele jarpn geloden wegens inbraak ge arresteerd, maar alle aonteekeningen hieromtrent waren uit het archief der politie verdwenen. In de woning van Bernutat vond men vele sieraden cn kostbaarheden, die hij uit pensions had ont vreemd, alsmede buitonlandsch geld, ordeteeke- nen, enz. Men heeft reeds van vele diefstallen de bewijzen in handen, o. a. van een grooten diefstal in het westen der étad, waarbij hij voor Yi milioen mark wist buil te maken. Het schcepsongeluk te Hamburg. Het dubbelschroefstoomschip Avare van do Braziliaansche Lloyd, dat acht dagen ongeveer bij de werf Vulkan in het dok hod gelegen, zou gisterochtend volgens de lezing, dio Wolff ons seint, door vier sleepbooten uit het dok wor den gesleept Toon de sleepbooten aan het stoomschip waren vastgemaakt, dot slagzij had naar bakboord en het dok al zoover gezonken was, dat het schip vlot kwam, kenterde dit plot seling naar bakboord, richtte zich weer op en sloeg naar stuurboord om. De Braziliaansche bemanning van het schip, het personeel van de werf en de andere lieden, die aan boord waren, probeerden zich te redden en sprongen te va- ter. De menschen, die door het kenteren m het schip niet van de stuurboordzij konden w men, verkeerden in groot gevaar. Men moet he laas aannemen, dat het grootste deel hjrnner verdronken is. Van het schip is slechts onge veer een derde deel zichtbaar, de masten liggen vernield onder water, van de schoorsteenen is ook niets te zien. Hoeveel mcnschcn aan boord waren en vermist worden, kon men nog niet vaststellen. Over de oorzaak van het kenteren van het schip is nog niets bekend. Het moet j vaststaan, dat de werf geen schuld treft. DUITSCHLAND. Een storting van 50 milb'ocn goudmark. Parijs, T6 Juni. (B. T. A.) De Temps meldt, dat de mnandelijksche storting van 50 millioen goudmork, die Duitschland op 15 Juni moest verrichten, heeft plaats gevonden. De leveringen in natura. P a r Hj s10 Juni (B. T. A.) De commissie van herstel heeft thans definitief de eenigszins arevóizlffde Bemelir-ajis-overeenkomst /bso 44 LANGKSTAAT. AnifrMooi). FOULARD-ZIJDE COSTUMES PKl-HUIK f 15.7S FRANKRIJK. Poincaré naar Londen. P a r ij s16 Juni. (B. T. A.) Poincaré is vanmiddag kwart over drie van hier naar Lon den vei trokken. Ernstig ongeluk. Straatsburg, 15 Juni. (B. T. A«.) Bij Sarrewerden is een locomotief op een rijtuig ge- loopen, dat een spoorwegovergang passeerde en waarin een man en vijf kinderen gezeten waren. Twee hunner werden op slag gedood, twee liggen op sterven en de twee anderen werden ernstig geond. ENGELAND. Lloyd George over de Verdun- herdenking. Lloyd George heeft aan den voorzitter van een betooging van de vrije kerken in verband met de Verdunviering te Londen een brief gezon den, waarin hij zegt: Pogingen als het Londen sche fonds voor hulpverleening aan Verdun bij het 'herstel van zijn stoffelijke welvaart zijn de aandacht waard, omdat zij de sympathie be wijzen, die in duurzame waardeering twee vol ken verbindt, die in den oorlog den grootsten moed en offervaardigheid aan den dag gelegd hebben. Nodloltige bo/sing. Er zijn vijf werklieden gedood cn negen ge wond nabij de haven van Swansea door een bot sing bij een overweg tusschen een locomotief en een vrachtauto, waannede de mannen reden. De toestond in Britsch-Indië. Londen, 16 Juni. (N. T. A. Draadloos). Bij de indiening van de begrooting voor het departement van Indië zeida Earl Wintert on, dat, zoowel wat de financieele als de politieke zijde betreft, hij goede hoop had op verbetering. BILLIJKE PRIJZEN. B. W1EWEG, Langestraa? 39. - Tel. 462. Hij kwam met ernst en kracht op te_ren het voortbestaan van ecnig verschil in klasse of godsdienst en legde den nadruk op den wensch der regcering om rechtvaardig te zijn tegenover' alle godsdiensten cn gelooven. Sedert Gandhi gearresteerd was, zeide hij, was het gaandeweg rustiger geworden in Imjië. Sommige aanhan- geres der r.on-cooperotie kwamen hiervan terug en zij zouden daarin navolgers vinden. De re gcering had met de arrestatie van Gandhi ge wacht, tot duidelijk was gebleken, dat hij niets opbouwends had verricht. Zijn gevangenneming was daarop heel kalm opgenomen. Er was, zei- de Lord Winterton verder, geen wijziging geko men in do politiek der regeering cn deze was van plan de Indische wet uit te voeren, zoowel naar de letter als naar den geest. IERLAND. De verkiezingen. Router's bizondere dienst meldt d.d. 16 Juni Heden had in Zuid-Ierland de stemming plaats voor de verkiezing der wetgevende vergadering. De heden gepubiccordc Iersche grondwet wordt niet geacht veel invloed op de verkiezing te zul len hebben, omdat weinig kiezers de gelegenheid hadden de bcDnlingcn te bestudcercn. De ver kiezingen hadden oen kalm verloop. Er zijn aanwijzingen, dat er vrij druk gestemd wordt vooral veel vrouwen zijn ter stembus gegaan. Freeman's Journal noemt de grondwet Ier- lond's „Magna Charta" en zegt, dat het ont- werp-gTondwct het beslissende argument op levert voor de verkiezing, heden, van de beste mannen, die beschikbaar ziin. De unionistisch" T-:-' T *'e grondwet een prachtig charter van vrijheid is. Niets wordt aan het Iersche volk onthouden, dat noodzakelijk is voor volledige vrij;-. :d en org - breidelden vooruitgang binnen het Britsche ge- mccnebest. Londen, 16 Juni. (N. T. A. Draadloos). De verkiezingen in Zuid-Ierland zijn heden, wat Dublin en den omtrek betreft, rustig verloopen; voorzoover thans bekend zijn er ook in andere districten geen incidenten voorgevallen. Men verwacht, dat vóór Maandag reeds enkele uitsla gen der verkiezingen bekend zullen gemaakt worden. z Dublin, 16 Juni. (R.) De universiteit van Dublin zal 4 leden naar het Iersche parlement sturen. Voorts zijn gekozen 4 coalitie-candida- ten onder het Collins- en De Valera-pact; 2 pro- treaty, 2 anti-treaty en 3 onafhankelijke pro- tienty candidaten. Juist toen de telling der stem biljetten was nfgeloopen en de uitslag was vast gesteld, drongen 14 gewapende mannen de uni versiteit binnen en maakten zich van de papie ren, welke op de stemming betrekking hebben, "•ester. Gelukigerwijze bestaat van deze papie- r n een officieele copie, waaruit de uitslag duidelijk blijkt. Tol van treinen aangehouden. Op den spoorweg von Londonderry naar Lough Swilly zijn Donderdag op de grens van Ulster achttien treinen aangehouden en door zocht door het Iersche republikeinsche leger. ITALIË. Ernstige bomontploffing. Naar aan de Intransigeant uit Milaan wordt gemeld is Donderdag te Varese bij militaire oefeningen met bomwerpers van het 67ste regi ment infanterie een ernstig ongeluk gebeurd. Door de ontploffing van een bom zijn drie per sonen op slag gedood. Generaal Rocca, de be velhebber van het militaire district Milaan, is zwaar gewond. Bovendien zijn een kolonel, een luitenant en vier soldaten gewond. De toestand van generaal Rocco is zorgwekkend. Het proces tegen de sociaal-revolutionairen. Moskou, 15 Juni. (Orient). Voor de rev» lutionnaire rechtbank te Moskou zijn heden 3^- leden der socianl-revolulionnaire partij versches nen. De akte van beschuldiging tegen beklaag* den bevat de volgende punten: (1). zij worden, beschuldigd, dot zij hebben deelgenomen nol* oiganisnties, die ten doel hebben de sovjet-re* geering omver te werpen door middel van op* standen in 't leger; (2). dnt zij te dezen einctaf hebben moegewerkt met internationale bour-1 geois-organisaties; (5). dat zij verkeerswegen^ bruggen cn opslagplaatsen hebben verniel^! (4). dat zij terroristische aanslagen hebben voorv bereid; (5). dot zij deel hebben genomen oo* gewapende aanvallen en plunderingen» Vondervclde vermoord Brussel, 16 Juni. (B. T. A.) De IndépenA dnnce Beige publiceert onder het grootste voorf behoud een via Keulen ontvangen bericht, vol* gons hetwelk Vondcrvelde te Mosikou vermoord zou zijn. De opstanden in de Ockronc. L e m b e r g, 1 5 J u n i. (Orient). Naar uit Win* niezki wordt gefncld, hebben heden hevige ge* vechten plaats gevonden tusschen de roode ko* zakken cn enkele detachementen opstnndclin* gen van Choltsjcwski. De opstandelingen vcrlo«« ren 18 man. CHINA. Het leger von Tspang-Tso-Lin omsingeld? Tientsin, 15 Juni. (R.) Volgens niet bc- vestigde berichten zou het leger van Tsjang-Tso I Lin door de troepen van Woe-Pei-Foe zijn orm singcld. VEREENIGDE STATEN. De spoorwegarbeiders vóór staking. Reuter's bizondcre dienst meldt uit Cincin nati' Een formeele mededceling vanwege de lei ders der spoorliedcnorgonisnties, die betrokken zijn bij de aangekondigde loonsverlaging, zeg-t dat de overweldigende meerderheid der ingeko men slembriefjes ztich ten gunste van staking uitsprekon. Het ledental van olie betrokken vok- vereenigingen bedraagt anderhalf millioen. ZUID-AMERIKA. Een geweldige brand. Now-Tork, 16 Juni. (R.) Meer don vier honderd landhuizen, zomerverblijven cn hotels ter waarde vun vier millioen dollar zijn te Ar- verne(?), een badplaats op Long Island, door brand verwoest; 20,000 personen zijn tijdelijk dakloos. Er zijn geen slachtoffers. BULGARIJE. Invallen van Bulgaorsche benden. Boekarest, 16 Juni. (B. T. A.) Roeme nië, Zuid-Slnvië en Griekenland hebben aan de Bulgaarsche regee ing een collectieve nota doen toekomen, waarin geprotesteerd wordt tegen de invallen van gewapende Bulgaarsche benden. POLEN. Dc invallen der Russische benden. Warschau, 5 Juni (P. T. A.) Met be trekking tot de Poolsche nota aan de sovjet- regeering betreffende de invallen van Russische benden op Poolsch grondgebied, vernemen de bladen nog, dat tal van dorpen aan dc grens door Russische afdeelingen, soms honderd man sterk, worden aangevallen. Deze benden zijn gewapend met geweren en mitrailleuses. De dor pen worden in brand gestoken en uitgeplunderd cn de bandieten trekken zich niet terug, zoodat de Poolsche soldaten ingrijpen. RUSLAND. Uitbreiding van het Rapallo-verdrag? Weenen, 15 Juni. (Orient). De vertegen woordiger der Russische sovjet-regeering. Ra- kofski, is van plan om hier besprekingen te ope nen met de Duitsche regeering omtrent de uit breiding van het Duitsch-Russisch verdrag van Rapallo tot de Oekrainc en de republiek van het Verre Oosten. Een sovjet-voorstel inzake een conferentie ter vermindering der bewapening. Kopenhagen, 16 Juni. (W. B.) Litwinof heeft, zooals reeds enkele dagen geleden is ge meld, aan de regeeringen van Finland, Estland en Polen een nota doen toekomen, waarin hij .vérklaart, dot het aan de conferentie van Genua niet is gelukt de voornaamste punten der Europeesche vraagstukken op te lossen, n.1. een duurzamen vrede en het economisch herstel. De Russische regeering wenscht daarom met haar buurstaten deze kwesties op te lossen en noodigt hen derhalve uit vertegenwordigers, van vol machten voorzien, te zenden naar een confe rentie, die het vraagstuk van een wederkeerige, evenredige vermindering der legermacht zal moeten behandelen. Litwinof verklaart ten slotte te hopen van de drie regeeringen spoedig ant woord te krijgen, gelijktijdig met voorstellen be treffende den datum en de plaats, waar de con ferentie zal worden gehouden. Voor elke sickle verschillend middel (Ontstekimg pijnen, vloeiingen van ver schillenden aard, vernauwing, ontsteking van den voorsla nderk li cr. bedwateren van kinderen en grijsaards, aandrang tot dik wijls wateren, «wakheid, enz.) Zelfs indien gif alle vertrouwen in de ge neesmiddelen verloren hebt, aarzelt dan toch' niet om bij M. SNABTLIE Groote Markt 7, Rotterdam aan te vragen de gratis brochure No. 12 omtrent de producten van Dr. DAM MAN, Specialist voor kruidcnbehandeling, benevens de bewijzen van genezing in de ernstigste en oudste gevallen. Verzoeke duidelijk op te geven voor welke ziekte. De Staatscourant von 16 Juni bevat o.a. de volgende kon. besluiten benoemd tot officier in de Oronjc-Nassau- orde C. H. Kokxhoorn, gemeente-ontvanger to Leiden; tot ridder B. F. Wartno, te Bolsward; toegekend dp gouden eere-medoille in do Oranje-Nassau-orde aan M. A. J. Hcmerly, bouwkundig ambtenaar bij den dienst der pu blieke werken te Amsterdam; erkend en toegelaten nis consul van Duitsch- loivd te Semarang J. Schloemer; op verzoek eervol ontslagen C. C. A. Mel- chior als assistent buiten bezwaar van 'sRijk? schatkist bij de scheikunde aan de Rijksuniver siteit te Utrecht en is tijdelijk benoemd als zoo danig D. R. Koolhaas, te Utrecht. DE HAAGSCHE CONFERENTIE. Officieel communiqué Vrijdag- zitting. Het officieele cdmmuniqué van gister, om trent de Haagsche conferentie, eerste commis sie (niet Russisch), tweede commissie (Rus sisch), luidt aldus ,De inleidende bijeenkomst der conferentie heeft in haar tweede volledige zitting, welke hedenmorgen onder voorzitterschap van Jonk heer van Karnebeek in het Vredespaleis gehou den is, de organisatie van de eerste commissie (niet Russisch), besproken. Als basis der besprekingen, diende een voor^ stel van den heer Cottier, den Belgischen gede* legeerde. Overcenkómstig dit voorstel, werd besloten, dat de commissie bestaan zal uit alle staten, die oan de inleidende bijeenkomst deel nemen, voor zoover zij den wensch te kennen geven, daarin vertegenwoordigd te zijn. Bovendien zullen drie sub-commissies ge vormd worden, één ter behandeling van de kwestie der Russische schulden, één voor den particulieren eigendom, en één voor do credie ten. Elke sub-commissie zal bestaan uit elf le den, welk aantal eventueel kan worden uitge breid tot dertien. Elke delegatie die zitting heeft in een sub-commissie zal daarin vertegenwoor* digd zijn door een expert, bijgestaan door een secretaris en adviseurs. De leden der commissie en der drie sub~conw missies zullen vóór Maandag a.s. benoemd wor/ den. In haar witting van hedenmiddag heeft d4 conferentie besproken welk karakter zal worden^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1