raspiujs^^zt:: ISERO ZILVER en ALPACA! „L'HIRONOELLE" mm - blouses DE EEMLANDER" BUITENLAND. FEUILLETON. PRI1S DER ADVERTENTIE* Politiek Overzicht COSTUMES - MANTELS IERLAND. BE 9ENEZEK ZO* Jaargang No. ZaT post fti—, pet week (mot gr»Ü» venekering f 0,176* afzonderlijke nummers JQHERSFOORTSGH Maandag 19 Juni wc» van 1 —4 regels f 1.05 met inb«f>rip van een 99 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. AUJJH- BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N°. .«7010. TEL INT. 513. bewijsnummer, elke regdf meer f 0.25, dienstaanbie» dingen en Licldadighcids-advcrtcnticn voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordcelige bepalingen voor het adverlcercn. bene circulaire, bevattende dc voorwaarden, wordt op' aanvraag toegezonden. /Nt* do resultaten der verkiezingen in Zuid* ftiêftd, die Vrijdag plaats hadden, nog niet be* end zijn, heeft het zin een oogenblik stil te teen bij de constitutie, die voor den Ierschen mjstaat is ontworpen. Het concept bestaat uit r/3 artikelen. •Wat de fundamenteel© rechten aangaat, wordt Vastgesteld, dat de Iersche vrijstaat Soar- fetat Eireann een gelijk (co-equal) lid ^an de gemeenschap van naties is, die het Brit- Bche gemeenebest vormen. Mannen en vrouwen fiebben als burgers gelijke rechten. De natio- Jfiale taal is het Iersch, maar de Engelsche taal Bal eveneens worden erkend als een officieele laai. Do vrijheid van den persoon is onaantast baar. Gewetensvrijheid en het vrijelijk uitoefe ren van den godsdienst zijn onaantastbare rech ten en geen wet mag worden gemnakt, die on derscheid maakt tusschen godsdiensten of de uitoefening daarvan verbiedt of beperkt, eenige voorkeur geeft aan of nadeelig is voor eeniger- lei godsdienst. Een wetgevende vergadering wordt in 't leven geroepen, die bekend zal staan als parlement TO i r e a c h t a s). Deze wetgevende vergade ring bestaat uit den koning en twee huizen de Kamer van Afgevaardigden (D a i 1 Eire ann) en de Senaat (Seanad Eireann). Alle burgers, zonder onderschefd van kunne, die den leeftijd van 21 jaar hebben bereikt, zul len het recht hebben de leden van de Kamer van Afgevaardigden te kiezen cn deel te nemen aan het referendum of initiatiefvoorstellen. Alle vrij stee tsche burgers, die 30 jaar zijn, mogen de leden van den Senaat kiezen. Ellc burger, die den 21-jnrigen leeftijd heeft bereikt, zal verkiesbaar zijn als lid van het Huis van Afgevaardigden. Dë eed, dien de leden van 't parlement zul len moeten afleggen, zal als volgt luiden Ik zweer plechtig trouw en aanhankelijk te zijn aan de constitutie van den Ierschen vrij staat en dat ik trouw zal zijn aan Zijne Maje steit koning George V, zijn erfgenamen en op volgers, krachtens het gemeen burgerschap van Ierland met Groot-Ierland en zijn deelgenoot schap en lidmaatschap van de groep van naties, die het Britsche gemeenebest von naties vor men. Deze eed moet door elk lid van 't parlement worden afgelegd, voor hij zijn zetel inneemt. Het parlement zal worden bijeengeroepen en ontbonden door den vertegenwoordiger van de kroon in den naam van den koning. Het totale aantal leden van de Kamer van Afgevaardigden zal niet minder zijn dan één lid voor elke 30000 burgers en niet meer dan één lid voor elke 20000. De leden zullen worden gekozen volgens beginsel der evenredige vertegenwoordiging. De Senaat zal bestaan uit burgers, -die zich jegens de natie hebben verdienstelijk gemaakt wegens nuttige publieke diensten, of die bizon- dere kwaliteiten bezitten of groote kundighe den, van nul voor het nationale leven. Elke uni versiteit in den Ierschen Vrijstaat zal het recht hebben twee vertegenwoordigers in den Senaat te kiezen. Het aantal senatoren, de universi- teits-leden inbegrepen, zal 56 bedragen. Een vierde van de leden, met inbegrip van de univer siteitsleden, zal elke drie jaar worden gekozen van hen, die op de rol zijn geplaatst. De verkie zingen zullen volgens 't beginsel der E. V. plaats hebben. De Kamer zal met betrekking tot financieele wetten wetgevend gezag hebben mot uitsluiting van den Senaat. Zoodra 'n wet zal zijn aangeno men, zal de Uitvoerende Rand ze voorleggen aan den vertegenwoordiger van de kroon, op dat deze ze teekeno uit naam des konings. Wan neer de goedkeuring wordt onthouden, zal de procedure worden gevolgd, ie in Canada ge bruikelijk is. Wat het referendum betreft, mag elke wet, die Aangenomen is, voor een periode van negentig dagen worden geschorst op verzoek van twee vijfden van de Kamer of de meerderheid van 'den Senaat. Een dergelijke wet zal door een referendum worden onderworpen aan de be slissing van het volk op het verzoek van den Senaat op de Kamer of, wanneer minstens een twintigste deel der kiezers een desbetreffende petitie indient. DUITSCHLAND. •JDiritschland's zes puntend De Deutsche Ailgemeine Zeitung heeft enkele dagen geleden onder het opschrift „Duitschland's zes punten" op opvallende wijze een artikel of- gedrukt, waarin het blad do eischen opsomde, waarop Duitschland bereid en in staat zou zijn om ook verder redelijke vergoedingen te beta len, Hiertoe behoorden o.a. de ontruiming van het Rijnland en het teruggeven van het Saar- bekken. De lezer herinnert zich dat wij aan deze zes punten uitvoerig aandacht hebben gewijd, door het artikel van de D. A. Z. in extenso weer te geven. De Germania verklaart thans, naar Wolff meldt, dat daartegen niets valt in te bren gen in zooverre deze eischen niet meer zijn dan een weergave van de politieke mccning van de Ailgemeine. Daarmee is dat blad echter niet te vreden. De Ailgemeine, zegt de Germania, is onlangs door de verklaring van de Duitsche re geering, dat zij noch op binnen-, noch op Kui- tenlandsch gebied als een officieus orgaan kan gelden, openlijk verloochend, maar tracht thans door een achterdeurtje haar oude officieuze po sitie terug te krijgen. Zij heeft beweerd, met een beroep op het correspondentiebureau van het centrum, dat de regeering zich op het standpunt dezer zes punten stelt, die dus het karakter droe gen van een officieuze verklaring der regeering. Naar aanleiding hiervan schrijft de Germania: Dit spelletje zou lichtvaardig.blijken, wanneer de indruk werd gewekt, dot de Duitsche regee ring het voortzetten van haar tot dusver ge volgde politiek voor den vervolge verbindt aan de voorwaarden, die de Deutsche Ailgemeine Zeitung heeft opgesteld cn die zelfs, volgens het blad zelf, ten decle niet eens vandaag of morgen te vervullen zijn. Met het oog op dit feit, acht de Germania het wenschelijk om er nogmaals op te wijzen, dat de oude vertrouwelijke verstandhouding tusschen de regeering cn het vroegere officieuze orgaan niet meer bestaat. Onderhandelingen over een kleine leening? B e r 1 ij n, 17 Juni. (W. B.) De Neue Berli ner Zeitung 'handhaaft haar mededeelingen over onderhandelingen inzake het sluiten van een kleine leening. Volgens het blad worden de be sprekingen tusschen de garantie-commissie en de commissie voor de oorlogslasten voortgezet. Duitschland. De leveringen in natura. B e r 1 ij n, 1 7 Juni. (W. B.) Volgens de Berl. Ztgw am Mittag is de rijkscommissie van buiten* landsche zaken tegen Maandagochtend 10 uut bijeengeroepen. Zij zal zich bezig houden met het wetsontwerp tot bekrachtiging van de ver dragen nopens de leveringen in natura. Duitschland. De begrafenis van den Zwitscrschen gezant. In de Hedwigskirche te Berlijn heeft Zater dagochtend een rouwdienst plaats gehad voor Carlin, den Zwitserschcn gezant, die plotseb'ng te Berlijn is overleden. De rijkskanselier was aanwezig als vertegenwoordiger van president Ebert. Voorts woonden minister Ralhenou en de vreemde gezanten en hun militaire en marine- attaehés de plechtigheid bij. P a r ij s, 17 Juni. (Havas). In tegenstelling met de berichten in de bladen zal de overeen- kcmst-Bemelmans niet op Frankrijk van toepas sing zijn. Ook na bekrachtiging door den Duit- schen rijksdag zullen de Fransche belangheb benden blijven vallen onder de bepalingen van de overeenkomst van Wiesbaden en de overeen komsten van 15 Maart en 5 Juni 1922, welke rechtstreeksche transacties met de Duitsche leveranciers mogelijk maken. De minister voor de bevrijde streken maakt zoodoende gebruik van art. 2 der overeenkomst-Bemelmans, vol gens hetwelk elke belanghebbende Entente- regeering de in die overeenkomst bepaalde pro cedure kan aanvaarden of van de hand wijzen. De monarchistische actie. In den Pruisischen Landdag zijn Vrijdag bij de behandeling der begrooting van binnenland- sche zaken de incidenten van Konigsbergtre ter sprake gebracht. De Berlijnsche correspondent der N.R.C. meldt daaromtrent De centrumafgevaardigde Lönartz veroor deelde de belagers van Hindenburg. Deze is de redder van het vaderland geweest. Hij was dc leider op wen en elk leger en elk volk trolsch kunnen zijn. Von der Oosten, Duitsch nationaal, keurde den aanslag op Scheideman af en brengt even eens hulde aan Hindenburg, die op zijn ouden dag zijn geboorteland en de streken waar hij zoowel Oost Pruisen als gansch Duitschland van de Russen heeft bevrijd, heeft willen weer zien. Indien tegen dezen genialen man een ac tie wordt ondernomen, bewijst dot slechts hoe treurig het met de moreele opvullingen van het tegenwoordig Duitschland gesteld is. (Ge lach en protesten links). De communist Schulz roeptMillioenmoor- denoor. (Luide protesten rechts). Von der Oosten zegt verder, dat de verschij ning van Hindenburg overal spontane geest drift heeft uitgelokt. De communist Scholem Wij hebben moling aan al dien nationalistischen rommel. (Luide interrupties links.) De communist Neumann wordt door den voorzitter tot de orde geroepen. De heer van der Oosten2000 georgani seerde radicalen hebben een kleine troep rijks- weersoldaten aangevallen, waarop een betreu- renswaardig incident volgde. (Nieuw en luid ru moer bij de communisten. De voorzitter ver zoekt de linkerzijde kabn te blijven). Het rumoer wordt intusschen nog grooter als de Duitsch-nationale spreker zegt, dat de rijksweerbaarheid te Koningsbergen zoo correct mogelijk heeft gehandeld. Nadat ook dr. Leidig van de Duitsche volks partij hulde aan Hindenburg heeft gebracht, vraagt de onafhankelijke afgevaardigde Rabold was de minister heeft gedaan om de republiek te beschermen. De moordenaars van Erzberger zijn niet gevat, dc reactionaire en monarchisti sche bladen voeren een loge actie tegen de republiek. 44 1AXGESTRAAT. Amersfoort. De anti-republikeinsche beweging heeft in de laatste maanden aan uitbreiding gewonnen. Spreker wijst op de militaire feesten en op de bijeenkomsten van geheime organisaties waar in politieofficieren en andere beambten hebben deelgenomen. De afgevaardigde meent dat Ludendorff ach ter slot en grendel moet worden gezet. Hij vraagt of zoowel Hindenburg als Ludendorff en keizer Wilhelm belastingen hebben betaald van de geweldig hooge bedragen die zij in het buitenland voor hun gedenkschriften hebben gekregen. Minister Severing beantwoordde de sprekers. Hij zeide dat het verbod aan ambtenaren om aan militaire feesten deel te nemen niet als een beleediging van Hindenburg kan worden be schouwd. Moor dergelijke demonstraties zijn schadelijk voor dc Duitsche buitcnlandsche po litiek. De regeeringscommissaris van Oost Pruisen, die tot de Duitsche volkspartij be hoort, heeft nog getracht Hindenburg te bewe gen van zijn reis af te zien. Het v/ns hem echter onmogelijk Hindenburg over te holen. (Bewe ging links.) De conservatieven vergeten dat men beter doet den naam van een groot veld maarschalk imet politieke agitatie te misbrui ken. Spreker deelt dan mede welke maat'ege- lcn hij ter vermijding van de incidenten had ge troffen. Desondanks zijn er incidenten voorge vallen. De rechterzijde is daaraan schuldig. Op de verwijten van den onafhankelijke Rabold antwoord de minister met een opsomming van hetgeen hij reeds tegen de geheime organisalie B. fêlEWEG, iLangestraat 39 - Tel. 46£j heeft ondernomen. Zijn arbeid is tiouwens door de linkerzijde meermalen gesaboteerd. Spreker meent op de politie te kunnen rekenen af geeft hij toe dot de toestand op het oogenblik uiterst gespannen is. De minister stelt echter voldoen de vertrouwen in de arbeiders en de democra tische burgers en rekent erop dat deze elke poging om met geweld een wijziging van de constitutie door te zetten onmogelijk zullen ir.okcn. Draadloos seinen. Te Berlijn is Vrijdag oen bedrijfscentrale voor het droodlooze overzcesche verkeer geopend Deze centrale overtreft, volgens een Berlijnsch bericht, in vorm en systematisch doorgevoerde centralisatie der vonk- en draad-instollaties alle andere, die zich op het vasteland bevinden. De romp met <le Avare. Naar nog gemeld wordt omtrent het ongeluk met de Avare het voor Brazilië op de Vulkan- werf gebouwde stoomschip, dat kenterde be droeg het aantal arbeiders op het schip 112. Achttien personen, die bewusteloos worene wer den in het leven teruggeroepen. Een hofmees teres, een kleurlinge, werd dood gevonden. Elf arbeiders worden nog vermist. Hoeveel dooden het ongeluk cischte, staat nog niet vast, ook niet het aantal gewonden. Ontploffing. Zaterdagmiddag heeft op de tweede verdie ping van het gebouw van de communistische Homburger Volkszeitung te Homburg een hevi ge ontploffing plaats gegrepen. Onmiddellijk snelden brandweermannen cn politieagenten toe. Uit het dadelijk ingesteld onderzoek is gebleken, dat een brievenbus in een deur op de eerste ver dieping door een ontploffing totaal uit elkaar was geslagen. OPPER-SILEZIË. K a 11 o w i t z, 17 Juni. (W. B.) Hedenoch tend heeft men hier volgens de Ostdeutséhe Morgenpost van den president van de rechtbank te Oppeln een telegram ontvangen, dot de po li tie onmiddellijk moest worden ontbonden. Men heeft daarop de blauwe politie geleidelijk von haar posten terug laten kceren cn ze, evenals de justitieelc politieagenten, ontwapend. B e r 1 ij n, 17 Juni. (N. T. A. Draadloos). In den kroits Kreuzburg is de volksstemmings- politie ontbonden. Maandag wordt de ongeveer 600 man sterke Italiaonsche bezetting terugge trokken. K a 11 o w i t z, 17 Juni. (W. B.) De intocht van de Poolsche troepen te Kattowitz is op 20 Juni bepaald. Warschau, 17 Juni. (WB.) De Poolsche Landdag (Sejm) heeft gisteren het wetsontwerp inzake de uitbreiding van de grondwet tot het aan Polen toegewezen Opper-Silezische gebied in tweede cn derde lezing aangenomen, BELGIE. Vandcrvelde niet vermoord. Brussel, 16 Juni. (B. T. A.). De Peuple zegt, na inlichtingen te hebben ingewonnen te Keulen, te Berlijn en op het ministerie van buitcnlandsche zaken te Brussel, het bericht omtrent den moord op Vcndervelde te kunnen tegenspreken. ENGELAND. Het bezoek van Poincaré aan Londen. Londen, 17 Juni. (N. T. A. Draadloos). In officieele kringen werd gisteravond verklaaid dat, voor zoover men toen wist, de Fransche regeering geen wenk had gegc 'en, dat Poincaré eenig politiek gesprek dacht le houden bij zijn bezoek aan Londen in verband met de Verdun- viering. Men verwacht dat hij drie, misschien vier dag'en zal blijven. Het programma van de herdenking door den Britschen hulphond voor den wederopbouw van Verdun eindigt, wat den Franschen premier betreft, Maandag. Toen hij en mevrouw Poincaré gisteravond aankwamen, werden zij zeer hartelijk verwelkomd en de Lon- densche pers is eenstemmig in haar buitenge woon vriendelijken toon voor Poincaré en de Fra-nscho natie. De Daily Telegraph' verzokeLt hem, dat de Britsche vriendschap voor zijn land geen invloed heeft ondervonden van overdre ven critiek of daardoor in het eene of het andere land uitgelokte gevoel van wrevel. Zij is een te stevig gegrondvest cn to duurzaam gevoel Hjl het Engelsche volk begroet zijn nonwezighciq als een nieuwe reden voor vertrouwen in eei gelukkige oplossing door wederzijdschen goej den wil en begrip van dc moeilijkheden tuy schen beide regeeringen. Londen, 17 Juni. (Havas). Het woo. voerend aan een feestmaal van dc Britsche vro'a-i wenvereeniging voor steun aan dc vcrwoestq streken, sprak Poincaré zijn warmen dank uil voor de opwelling van liefdadigheid, waardoot het volk werd gedreven ondanks de econejni^ sche crisis. Mij sprak er zijn vreugde over ui( dat hij, te Londen terugkomend, de vricndschapJ die de Fransche en de Engelsche natie bmdtj even levend cn oven sterk had wedergevondene Uw politiek, dames, zeide hii, is de besto vag alle. Het is die van het hart. Zij is voldoende orn de misverstonden te vagen cn de geesten nader tot elkaar te brengen. De staatslieden hebben slechts uw voorbeeld te volgen. De Fransche premier legdden nadruk op da prachtige uitwerking der milheid von de Brit-1 sche vcreeniging ten bate van de ongelukkige^ wreed beproefde bevoking. In het bijzonden prees hij lord Derby, die met zooveel succes werkt om de Entente tusschen Engeland en Frankrijk nauwer te maken, waardoor op den grond der vroegere gemeenschappelijke slag* velden de zichtbare cn onuitwischbarc sporen worden nagelaten van nauwe solidariteit cn het lot der beide naties voort non onafscheidelijk wordt gemaakt. Poincaré stelde er prijs op, et bij te voegen, dot de bewoners der gemeenten/ waaraan hulp wordt verleend, door volharden* de krachtsinspanning de edelmoedige medewer king van buiten steunen. Zij werken met onver* moeiden ijver en geven aldus de met pronator* bezaaide velden, waarop opnieuw de schoonste oogst rijpt, aan de cultuur terug. Hot is voor* zeker in strijd mot redelifkheid cn billijkheid, zei de Poincaré, dot Frankrijk tot dusver gc3won-4 gen is geweest zelf de losten te drogen van de enoTme uitgaven, veroorzaakt door de Duitsche agressie en in vns-ie, maar daar voor hot oogen-i blik deze onbillijkheid nog niet geëindigd is, zijn wij des te gevoeliger voor d^ bewijzen van be langstelling, die gij ger ft als een teeken der B-itscne vriendschap. Daar de eendracht der beide landen oen der zekerste voorwaarden voor den wereldvrede is. zijt gij, dames, de beste 'boodschapsters der Entente cn de ambassadrice? von den vrede. Het Congres der tweede In ternol ion aio. Londen, 17 Juni. (R.) De gedelegeerden voor de n.s. '"onforentie der tweede Internatio< nale werden op c-cn tuinfeest verwelkomd dool Henderson en tol van andere Britsche orbeiders* leiders. Alvorens de begroeting plaats had, vol tooide het uilvoererd comité dregelingen voor dc conferentie, die morgen begint. Londen, 1 8 Juni. (R.) Henderson heeft vandaag het ccr.gres der tweede Internationale geopend met een rede, waarin hij zeide, dat de eenheid van de arbeiders der wereld in verschil lende londen bedreigd wordt door dc roode vak- vereenigingen. Het internationaal verschil tus schen de Britsche arbeiderspartij en de Rus sische communisten is het verschil tusschen de mocratie en dictatorschap. De communisten, al* dus Henderson, gevoelen minachting voor het vrije woord, de vrije drukpers vrije verkie zingen. De Britsche arbeiders zullen zich steeds verzetten tegen dergelijke nonvollen op dc per* soonlijke vrijheid. Nieuwe exccscn. Een Britsche tovpedobootjoger is te London* derry aangekomen. Gewapende ongeregelde troepen hebben cor trein naar Donegal bij Cnstlcfinn aangehouden en levensmiddelen cn andere goederen uit Lon donderry in beslag genomen. To Dublin werd sensatie gewekt door het niel-verschijr.cn heden van het onafhankelijk blad Freemans Journal tengevolge van een sta king van transportarbeiders in dienst van het blad. Londen, 17 Juni. (R.) Hedenmorgen vroeg hebben gewapende lieden viermannen en een vrouw te Alinnveigh bij Newry in het graaf schap Armagh (gebied van Ulster) uit hun bed den gesleept en doodgeschoten. De boorderijen door ROBERT HERRICK. 82 Er klonk vreugde in zijn stem, alsof hij al die drukke weken gekeken had op den stillen een zamen winter als zij beiden volmaakte ka meraden eindelijk geluk zouden vinden in 'hun liefde. Zijn verlangen naar haar, zijn hartstochtelijke vereering voor haar, die door &S- plichten van dezen zomer in toom waren ge houden, kregen nu vrij spel. Door dien wonder- gloed van zijn hartstocht verloor ze het gevoel Van eenzaamheid. Ze lachte hem toe. „We zullen volmaakt gelukkig samen zijn," Zei ze. Zoo begon in het leven van die beide gelieven «en heerlijke winter van ongestoorde eenzaam heid, te midden van storm en sneeuw. Eerst waren zij den hoe len dag bezig met toebereid selen voor den langen winter, die komen zou. Holden en eenige ihoutfliaflckens hadden Vsn igrooten hoop brandhout opgestapeld langs den [noordkant van de steenén hut tot het dak toe ven voor een gedeelte nog langs den kalen tuin. Een paar dagen na het vertrek van hun gasten, Was de blauwe hemel bedekt met een kleed van grijze wolken. Het werd ongemerkt dikker en rS avonds had het de aarde gehuld in een dikke drukkende atmosfeer. Alles voorspelde verande* Ijincr. Dien morgen w$s de dokter met zjjnman- nen in de grootste boot gegaan om van de lan dingsplaats den laotsten wintervoorraad te ha len, die voor hen was aangekomen. „Vóór het avond is, zal het wel gaan sneeu wen," had Holden gezegd, toen hij 's morgens vroeg weg ging, „Ik zal mijn best doen om te gen twaalf uur terug te zijn." Het werd middag en nog geen spoor van de boot. Laat op den middag toen de jonge vrouw naar de deur ging, zag zij de eerste sneeuwvlok ken stil en weifelend neerdalen. Ze vielen op den grooten houtstapel, die langzamerhand als met wit poeder bestrooid werd. Ze keerde naar de kamer terug om wat uit te voeren. Toen ze weer naar buiten keek, was de hemel donker van de sneeuw, die gestadig neerviel. Ze drong al door de klein reet van de voordeur. Het was of er een wit laken gespannen was tusschen de ramen en het meer het uitzicht was heele- maal weg. Ze ging naar de leege kamer en leg de hout op het doovend vuur. Voor het eerst kwam er een gevoel van mensohelijke verla tenheid over haar'daar midden in die bosschen. Ze was in dit kleine steenen huis door dezen fijnen muur van sneeuw van heel de levende we reld afgesneden. Ze legde meer hout op het vuur, totdat de knetterende blokken en de gloei ende kolen een rosachtigen gloed wierpen op de grijze muren. Ze trok de bank dichter bij het vuur en ging liggen wachten. Bij het vallen van den avond ging ze naar buiten om hout te halen, de sneeuw was als een dik tapijt, waaronder de houtmijt, het dak van haar huis en al de dennen verborgen waren. En nog altijd viel de sneeuw neer, als een dichte sluier tusschen haar en de wereld. Ze was te onrustig om te eten of om iets uit te voeren. Het kwam bij haar op, dat de mannen om den stormvogel ijk besloten hadden den nacht oyer te blijven op de landingsplaats, inplaats van den tocht van negen mijlen te ondernemen door de sneeuw. Maar niettegenstaande dot vermoeden stak ze, toen het heelemaal donker was geworden, de groote reflectorlantaren aan, trok haar man tel aan, en ging het pad af dat naar den oever voerde. Ze struikelde, maar viel nietde lan taren brandde nog en na eenige moeite vond ze de paal, waar zij het licht op wilde zetten. Maar de zware lantaren viel uit haar ver kleumde vingers in de sneeuw. Het licht ging uit. Ze had vergeten om lucifers mee te nemen en een oogenblik bleef ze trillend staan, niet wetend wat ze doen zou, bang voor de witte stilte om haar heen. Toen spoorde de gedachte aan hoor man, die te midden van den storm, het licht zou trach ten te ontdekken, haar aan tot een nieuwe po- grinff. Ze liet de lantaren liggen, trok haar mantel dichter om zich heen en keerde terug naar het' steenen huis dit keer nam zij het pad langs de bron, omdat dit gemakkelijker was. Ze liep door de donkere boomen, en ging tastend ver der, ze probeerde een punt te ontdekken, dat ze herkende om zeker te zijn van den v/eg. Ze kwam aan den hoek van het nieuwe gebouw, sloeg toen af naar de beek en volgde deze tot den kleinen poel, waar de damp van het genees krachtige water door de sneeuw heen' opsteeg en zijn scherpe zwavellucht verspreidde. Ze was er bang voor I Tastend door de besneeuwde takken van de dennen, vond ze het pad weer te rug en bereikte zoo met moeite haar huis. Ze zette alleen even een licht voor het raam van de kamer, haalde een andere lantaren en keerde toen naar den oever van het meer terug. Haar lichaam trilde van moeheid maar ze hield vol, vervuld van de gedachte, dat ze er hem haar meester mee helpen zou, die daar rondzwalkte in den sneeuwstorm. Ze vond de zware lantaren terug, bedolven onder een wit kleed. Ze schudde de sneeuw er af, stak het licht aan en dit keer slaagde zij er in om de lantaren op den paal te zetten en dc reflector naar het meer tc draaien. Het licht, dat haar thuis zoo helder had geleken, wierp een zwak schijnsel door de dansende sneeuwvlokken. Ze leunde tegen den paal, moe en teleurgesteld over haar ijdcle poging om deze sneeuwwereld te verlichten. Ze bleef luisteren naar het zachte geluid van de myriaden vlokjes, die neerstre ken. Voor haar voeten lag onbewegelijk het water een stille zwarte massa, waarin de witte deeltjes verdwenen als getrokken door een magneet. Dat gezicht pakte haar die voortdurende opeenvolging van witte stipjes, die verdwen—- -i de zwarte golf. Op dat oogenblik was hat haar als een symbool van het gewir war in de he- 'o wereld. Met moeite maakte ze zich los van dit verwarrend schouwspel en hoor gedachten keerden terug naar de boot, met moeite oproeiend tegen den stroom, en naar haar man I Als hij eens verdronk als er eens een ongeluk gebeurde I Maar dat zou even on begrijpelijk zijn als het vernietigen van een sterke kracht. Daar in de verte, in dien donke ren storm, scheen hij haar die sterke kracht toe een wil, die bestaat en komen zal waar hij wil. Niettegenstaande hun intimiteit, en zijn hartstochtelijke liefde en groote vereering, voelde ze zich een zwak klein schepsel. Zijn einde kon niet anders dan grootsch zijn, en daar was ze trotsch op I Als hem van nacht iets overkwam, zou ze heel alleen staan in do donkere wereld. Opeens voel de ze zich moederziel alleen te midden van de sneeuw en een groote angst kwam over haar. Het was haar alsof ze met hoor geliefde naar het einde van de wereld was gereisd en hij hooi nu verlaten had Uit dien droomtoestand werd ze gewekt dool een flauwe kreet. Ze had zeker geslapen. Zo hield zich vast aan den paal en keek naar de dwarrelende vlokjes boven haar hoofdlang zaam dook in de duisternis een zware schaduw op. Al spoedig onderscheidde zij de omtrekken ven de boot met haar loding von met sneeuw bedekte vaten en kisten. Ze zag ook de figuren ven de twee roeiende mannen cn boven hen stond iets hoogcr, groot cn bevelend haar man, zijn ruige jas bedekt met sneeuw. Toen de boot aan den oever kwam, sprong hij op het strand, vloog naar haar toe cn sloot haar in zijn armen. „Jij hier I Hoe long heb je wel staan wachten in dien storm vroeg hij met heesche trillende stem. „Ik was zoo bang, dat je dood zou goon,"-, fluisterde ze, „daar in die duisternis." Hij droeg hoor het pad op naar hun huis en. zette haar neer voor het vuur. Hij vertelde, datj de mannen aan de landingsplaats hodden wil*' len blijven toen de sneeuwstorm opkwam, vóór,) ze klaar waren met het loden van dc boot, maarjj hij had er op gestaan om terug te gaan, omdat hij wist, dat ze bang zou zijn alleen. Ze warert' long onderweg geweest, telkens teruggeslagen door den storm cn als het zwakke licht van dq lantaren er niet geweest was, dat hij door del sneeuwjaoht heen had zien glinsteren, zouden ze( waarschijnlijk in het bovenm'eer terecht zijn gekomen en hadden ze moeten wachten tot hef dag werd cn de wind bedaard was, vóór z^ verder konden gaan. i (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1