Reis- en Stalden GERQ ZILVER en ALPACA L'HIRONDELLE" DE EEMLANDER" BUITENLAND. FEUILLETON. □E BEHEZER PRIJS DER ADVERTENTIEN in soepel vilt. diverse kleuren, van af f 2.90. BADGOSTUIVSES toe Jaargang No. 300 «r poit f 3.—, per week (met gratis yenekering •gen Ongelukken) f 0.J7&, afzonderlijke nummers f OjOJ. AMEBSFOORTSGH DAGBLAD Donderdag 22 Juni i»ü2 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N°. 47910. TEL INT. SI3. van 1 —4 regels f kO£ met inbegrip van een» bewijsnummer, elke regel meer f 0.25, dienstaanbici dingen en Licldadighcids-ndvct ten tien voor de helft der prijs. oor handel en bedrijf bestaan zeer voordecligc bepalingen voor het advcrtccrcn. Ecne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op» aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht i Poincaré heeft den loatsten tijd een paar do- Jpen in Engeland vertoefd en deze gelegenheid bok te baat genomen om met den Engelschen premier Lloyd George te spreken. Vier kwesties lijn ter sprake gebracht en wel IVJaandag j.l.: van gedachten werd gewisseld over (I.) de con ferentie in Den Haag, (2.) het nabije Oosten {(vooral het herstel van den vrede tusschen Tur fje en Griekenland), (3.) de kwestie van Tan- jger en (4.) de schadeloosstelling. Hoe de kwestie betreffende de conferentie in Den Haag is opge lost, kon men in ons blad reeds uitvoerig lezen. (Ten aanzien van 't Oostersche vraagstuk jwerd besloten, dot twee commissies van onder- Zoek zullen worden ingesteld, waarvan een op Ergelsch voorstel zich met de Turksche, de an dere op Fransch voorstel zich met de Griek- sche wreedheden zal bezighouden. Over enkele weken misschien de datum staat nog niet vast zal de Oostersche conferentie, die de Engelschen, Franschen en Italianen in Maart hebben gehouden, dus kunnen worden voortge zet. Einde Juli ten slotte aldus is 't voorne- jrrrn zullen de vertegenwoordigers van den sultan van Marokko, Engeland, Frankrijk en Spanje gaan praten over de Tanger-aongelegen- hé'd. De meeste aandacht schijnt te zijn gewijd aan He kwestie van de schadevergoeding, die Duilschland heeft te betalen. Blijkens Frnnsche belichten heeft Poincaré Maandagavond ver klaard met Lloyd George overeen te zijn geko men, dot niets kan worden ondernomen tegen Duilschland, voordot de commissie van herstel 'de conclusies over het program cn de mochts- bevoegdheden van 't garantiecomité heeft mee- gc 'eeld, dat thans over de mogelijkheid van bc- ipe.king der uitgaven in de Duitsche begrooting en verder over de verhooging der inkomsten al:mede de kwesties der inflatie en den exodus van 't kapitaal te Berlijn onderhandelt Pas na dit onderzoek zou met vrucht kunnen worden gesproken over te nemen maatregelen. Het was mcgelijk, dat Duitschland de voorgestelde wijze ven controle van de hand wees of dot men een sc'..ending -der verplichtingen, vooral wat de buTenlandscho deviezen betrof, bij de controle vaststelde. Dan, meende Poincaré, was de tijd gekomen om te spreken van het in gebreke blij ven, dat gevolgen na zich zou slepen. Om deze redenen hadden de beide premiers besloten op nieuw te gaan praten, zoodra de beslissingen der commissie waren genomen. Daar het Fransche parlement stellig voor 14 Juli op reces ging, terwijl het Engelsche parlement tot medio Augustus vergaderde, had Poincaré zich bereid veiklaard om zoo noodig weer naar Lon den te gaan. Maar zou de bijeenkomst op een later tijdstip plaats vinden, dan zou zij in Frank rijk of Italië kunnen worden gehouden, vooral dan, wanneer men tegelijkertijd met de kwestie 'der vergoeding- de Oostersche aangelegenheid en die van Tonger wilde bespreken. Djt is de Fransche lezing. De Engelsche ziet er iets anders uit; het betreffende commimqué Is door de Engelsche regeering uitgegeven en draagt dus een officieel karakter. Er blijkt uit deze Britschê mededeeling, dat de kwestie van 't herstel werd besproken in 't licht van den toe stand, die in 't leven werd geroepen door de mislukking van de internationale lecnirtg. Het Engelsche standpunt is, dat het oogenblik slecht gekozen is om thans definitief het totale bedrag van de Duitsche verplichtingen vas te stellen. De toestand was zoo ongunstig en onzeker, dat elk op dit oogenblik genomen besluit later mee- ningsverschillen tengevolge zou kunnen hebben. Deze waren te eerder te duchten, daar men te doen had met een land als Duitschland, dat in groote mate afhankelijk is van zijn buitenlandschen handel. Er was daarom besloten, dat de eerste maatregel, die zou worden genomen, deze was, dat de commissie van herstel werd opgedragen zich te vergewissen van den werkelijken stand der Duitsche financiën en te trachten na te gaan of de Duitsche regeering door middel van een buitenlandsche leening iets zou kunnen doen om haar begrooting in evenwicht te brengen en de banknoten-circulatie te regelen door de uitgaven te beperken en de opbrengst der be lastingen en der binncnlandsche leening te ver- Itoogen. Inmiddels moest het rapport van de commissie van herstel worden afgewacht en moesten voor de bijeenkomst der minister-presi denten geen dwangmaatregelen tegen' Duitsch land worden genojnen. Uit deze Engelsche leening blijkt dus, dat men in officieele Engelsche kringen van oordeel is, dat Duitschland buitenlandsche middelen moet vinden om zijn verplichtingen te vinden. Deze tekst heeft hier en daar in Frankrijk nog al wan trouwen gewekt en de Londensche correspon dent van 't Journal leest uit deze redactie van 't communiqué dan ook, dat de Engelschen een olgeheele Vermindering der Duitsche verplich tingen wenschen te bespreken; de Engelsche op vatting zou derhalve zijn, 'dat hetgeen momen teel van Duitschland wordt geëischt, het presta tievermogen van 't Duitsche rijk te boven gaat. Het in 't bovenstaande meermalen genoemde Rarantie-comité vertoeft sinds Zondagavond te Berlijn. Het wordt gepresideerd door den Franschman Mauclère en deel ervan maken ver der uit: de Engelschman Kcmball-Cook, de Belg Bemclmans, de Italiaan d'Amclio, de Amerikaan Logan (niet-officieel) en verder een aantal des kundigen cn assistenten. Het schijnt, dat de officieele besprekingen met de Duitsche regce- ring vandaag zullen beginnen en zij zullen blij kens do notawisselingen zich bepalen tot drie punten: de conti öle der inkomsten en uitgaven, de exodus van 't kapitaal cn de statistiek. De Duitsche openbare meening, zooals die in de pers onzer Oosterburen tot uiting komt, wan trouwt vooral de controle en ten allen kant wordt nadrukkelijk vastgesteld, dat, wat de con trole der inkomsten cn uitgaven betreft, de be- lostingsoevereiniteit van Duitschland onder alle omstandigheden onaangetast moet blijven. Men acht het een onhoudbare situatie, wanneer een aanslag zou worden gepleegd op de Duitsche belastingsoeverciniteit. Zoo constateert de Deut sche Allgemeine Zeitung don ook: „Het is be paald te hopen, dat het hiertoe niet zal komen. Maar ook met betrekking tot den zakelijken vorm van deze controle zal de tegenpartij heel voorzichtig te werk moeten gaan. Het Duitsche beheer is, zooals overeenstemt met de cultu- reele, politieke en juridische ontwikkeling van een modernen grooten staat, een uiterst fijn uit gewerkt instrument. Een ongeschikt ingrijpen van buiten af in dit gecompliceerde apparaat zou de ergste hapering doen ontstaan en er zou een stilstand in 't leven worden geroepen en een toestand geschapen, die het geheele functionee- ren van 't bestuurslichaam en 't bedrijfsleven verstoort; in 't belang reeds van Duitschland's betaalvermogen moet men dit trachten tc voor komen. Een dergelijk ondoelmatig ingrijpen zou juist bij het bclastingbeheer van Duitschland, dat door de reorganisatie cn de nieuwe be lastingwetgeving toch al tot het uiterste is be last, buitengemeen gevaarlijk zijn." Bovendien staat het blad er op, dat het be lastinggeheim van elk individu onvoorwaarde lijk intact-blijft; het dring-t cr dun ook bij de regeering op aan, dat deze op dit stuk van zaken standvastig zij. Wat de kapitaal-vlucht betreft, is noteert de D. A. Z. van Duitsche zijde in de ge wisselde nota's telkens en telkens weer erop ge wezen, dat deze exodus niet door één staat al leen kan worden voorkomen, maar dat veeleer te dezen einde de samenwerking is vereischt van alle staten. En het blad voegt er ten besluite nog aan toe, dat, wat de statistiek aangaat, ook in Duitschland de wensch bestaat de Duitsche sta tistiek weer dermate exact te maken, als zij in den tijd voor den oorlog was. Wanneer de ga rantiecommissie op dit punt bepaalde voorstel len mocht doen, zou best overeenstemming kun nen worden bereikt. DUITSCHLAND. De Duitsche Mark. B e r 1 ij n, 21 Juni. (N. T. A. Draadloos). De Duitsche Rijksbank spreekt de alarmeerende berichten over een onmiddellijk te verwachten zijnde koersdaling van de rijksmark tegen, maar wijst er op, dat bij niet toegeven van de Entente inzake de kwestie der schadeloosstelling de ver dere depreciatie van de Mark later onvermijde lijk is. De rijkskanselier wees in de gisteren ge houden conferentie met het garantie-comité op de gevaren van eenc% verdere Mark-depreciatie en op de mogelijkheid dat de teruggang van den Duitschen wisselkoers de verwezenlijking van het tegenwoordige betalingsplan zou bemoeilij ken of onmogelijk maken. De verhouding tot Spanje. De Frankf. Ztg. wijst op dc gevaarlijke ver scherping van den handelstoestand tusschen Duitschland cn Spanje, waardoor de wederzijd- sche in- en uitvoer in de toekomst ernstig be dreigd wordt. Het mislukken der onderhandelin gen, die te Madrid gevoerd worden, zou vreugde teweegbrengen in Frankrijk. Engelsche lcoleninvocr. Volgens een voorloopige Duitsche raming kwamen in de eerste helft van Juni 932.779 ton Engelsche kolen in de haven van Hamburg aan. Opper-Silczic. Kattowitz, 2 0 Juni. (P. T. A.) Zaterdag te 6 uur heeft dc Poolschc politie te Kattowitz de Silezische politie vervangen. Zij is geestdrit- fig door de bevolking ontvangen. Zondag te 6 uur heeft een afgevaardigde vun het Poolschc ministerie van spoorwege'n zich aangediend bij de directie van de spoorwegen te Kattowitz cn de functie van president van de directie overge dragen aan den oud-minister Siborski. De over dracht van het bewind is overal op ordelijke wijze geschied. De post-, telegraaf- en telefoon kantoren zijn eveneens in honden van de Polen overgegaan. Te Oppeln is een Duitsch-Poolsche overeenkomst gctcekend nopens de overdracht en inwisseling der acten. BELGIE. De bevolking van België. Volgens opgaven van het ministerie von bin- nenlandsche zaken telt België met inbegrip vin Eupen-Malmédy 7.462.455 inwonersr 3.791593 vrouwen en 3^70.862 mannen. 44 LANG EST It A AT. - Amersfoort. ONTVANGEN FRANKRIJK. Do verhouding tot Engeland. P a r ij s, 21 Juni. (Havas). Doumerguc, voorzitter der Senaatscommissie voor buiten landsche aangelegenheden, heeft aan zijn col lega's verslag uitgebracht over het gesprek, dat hij vanochtend met Poincaré heeft gevoerd. Deze was zeer ingenomen met zijn ontvangst te Londen. Het schijnt, dot de publieke opinie in Enge land, verlicht door het gebeurde te Genau thans beter de houding van Frankrijk tegen over de sovjets begrijpt. Twee staatslieden heb ben te Londen alle vraagstukken van den dag onder oogen gezien. Wat betreft dc kwestie va; de schadevergoeding, is de Engelsche regec- ring besloten geen enkele vermindering van dc Duitsche schuld te overwegen. Zij is voorstander van conlröle-moatregelen In geval van kwade trouw von Duitschland zou den de geallieerden zich verstaan om het Duit-, sche rijk tot buigen te brengen. Dc militaire uitgaven. Parijs, 21 Juni. (Havas). De Temps haalt uit een document der Fransche regcering aar., dat de militaire uitgaven van Frankrijk in 19T„ bedroegen 2.657.574.736 francs in goud, ter wijl zij in 1922 ongeveer 1823 millioen gouden franken bedragen, hetgeen dus een verminde ring beteekent von 32 pet. Het document ver gelijkt vervolgens de Fransche militaire begroo tingen met die van andere mogendheden. Van 1913 tot 1922 vermeerderden de militaire uit gaven von Frankrijk met 52 pet., die van Zwit serland mot 73 pet., van Denemarken 125 pet., Nederland 138 pet., Zweden 155 pet., Ver. S'n- tcn 194 pet., Groot-Brittannië Noorwegen T95 pet., Spanje 275 pct.f Jnpnn 290 pet., Italië 300 pet. In goud berekend bedrogen de militaire begrootingen voor dit jaarvan de Vereen. Staten 6100 millioen francs in goud, Groot-Brit tannië 4300 millioen, Japon 1900 millioen. Frankrijk 1823 millioen, Italië 970 millioen. Of schoon Frankrijk nog niet de waarborgen voor zijn veiligheid heeft ontvangen, die het in 1919 werden beloofd, heeft het ontzaglijk bezuinigd op leger cn vloot. HET PROCES.BESSARABO. Dc vcroordceling. D.d. 21 Juni wordt aan de Tol. getelefoneerd In het proccs-Bessorabo werd heden na een zeer dramatisch verloop der laatste zitting het vonnis geveld. De gezworenen antwoordden bevestigend op de vraag betreffende de schuld van mevr. Bessarabo onder in aanmerking neming van verzachtende omstandigheden. De vraag betreffende de schuld van hoar dochter Poule Jacques werd ontkennend beantwoord. Mevr. Bessarabo werd tot 20 jaar dwangarbeid veroordeeld, terwijl haar dochter werd vrijge sproken. De verklaringen van de dochter maak ten het volkomen duidelijk, dat haar moeder den moord had gepleegd. Mevr. Bessarabo legde nog een verklaring af, welke de uiteenzettingen van haar verdediger geheel overhoop wierp. Zij verklaarde nl., dat zij het uitgesloten achtte, dat haar man zelf moord had gepleegd en dat het lijk in den kof fer het lijk van een onbekenden man was. Dc verdediger De Moro-Giaffcri was zoodanig uit het veld geslagen, dat hij de zaol wilde verlaten, maar ten slotte protesteerde hij er tegen, dat hij door zijn eigen cliënte werd gebruskeerd. De beraadslagingen der gezworenen duurden anderhalf uur, voordat zij het eens werden over het vonnis. De stoking tc Marseille, i 1 Het grootste deel der havenarbeiders to Mar seille die in staking waren gegaan, heeft gister ochtend den arbeid hervat. Incidenten deden zich niet voor. ENGELAND. DE B. NSEWEG, Langestraat 39 - Tel, 462 TERUGKEER VAN DEN PRINS VAN WALES. De draadloozc Engelsche dienst meldt 'd.d. 21 Juni: Langs den spoorweg van Plymouth tot Lon den stonden vandng aan alle stations menschen om den prins van Wales bij zijn terugkeer te begroeten. De trein minderde dikwijls zijn vaart om de menigte in staat te stellen hem even tc zien. Aan het Paddington-stotion te Londen ver welkomden hem de koning en de koningin, de koninklijke familie, bijkans alle ministers cn het diplomatieke corps. Langs heel den weg van liet station tot Buckingham Palace juichte een geweldige menigte hem worm toe. Allo gebou wen waien versierd en een heldere zonneschijn begunstigde den intocht. Toen hij op het paleis aangekomen was, bleef Ie menigte om den prins roepen, zoodat hij op et bolcon moest komen om te bedanken voor dc ovatie. Vele ruikers rose rozen, die vandaag op straat verkocht werden ten bate van de zie kenhuizen, werden in 's prinsen rijtuig gewor pen. De verkoop van deze rozen is een jaar- jksche gebeurtenis en voor achten vanochtend aren er een millioen van verkocht door 20,000 meisjes. Twee van deze bloemen ver koopsters begaven zich in ren vliegtuig, dat met •ozen versierd was, naar Parijs om daar bloe men te verkoopen ten bate van Fransche zieken-» huizen in Engeland. Gesneuvelde marconisten herdacht. Tonden, 21 Juni. (N. T. A. Draadloos). Heden is in het Marconi-house tc Londen het gedenkteeken onthuld ter nagedachtenis van de Marconisten die tijdens den oorlog zijn gesneu veld. IERLAND. Een verklaring von de Valera. Londen, 21 Juni. (R.) Dc Valera zegt fn ccn verklaring betreffende de nederlaag der re*; publikeinen, dot Ierland onder bedreiging met' oorlog heeft gestemd zooals Engeland het* wenschtc; moor de gevoelens van Ierland zijn nog steeds onveranderd cn men zou er steeds voor bidden, dat de moeilijkheden van Enge* lond ccn gunstige gelegenheid zullen scheppen! voor Ierland. De grondwet is slechts oen onti werp cn hij geloofde niet, dat dc Doil Eireannl het zou aannemen, zooals het daar ligt, annges zien het eiken eerlijken republikein van do openbare diensten uitsluit cn vrijwel geheel vun zqn vrijheid berooft. De vcrklezïnger.. De nederlaag van de republikeinen bij do verkiezing in den Vrijstaat is volgens den Engel* schen draadloozcn dienst volkomen Van 12Ö| Candida ten. die reeds verkozen verklaard zijn^ zijn maar 33 volgelingen van do Valera in zijn' tegenstand tegen het Engclsch-Iersche troef nat, Overal waar een verkiezingsstrijd is geweest, zijn dc candidaten, die tegen het troctaat waren, onderaan de lijst gekomen. Londen, 21 Juni. (R.). De loatstc uitslnjf van de verkiezingen is 55 vóór het verdrag, 33' tegen het verdrag, 15 van de arbeiderspartij, 51 boeren, 10 onnfhnnkelijkcn 10 zetels zijn nog onbekend. Een groote meerderheid vóór hef verdrag is thans verzekerd. k- NOORWEGEN. Kolenopslogplaals vernield. IV B e r 1 ij n21 Juni. (N. T. A. D/oodloos). Do kolenopslogplaats der Engelsch-Russischo Maatschappij op Spitsbergen is door. lawinen en het afschuiven van een glctschcr volkomen vernield. -A PORTUGAL. Een romp. B e r 1 ij n21 Juni. (N. T. A. Draadloos)*. De Times verneemt uit Lissabon, dot bij een feest ter cere van de Portugeesche vliegers, dier den Atlantischen Oceaan zijn overgevlogen, een vuurwerkschip ontplofte, waarbij 20 personen verdronken cn 40 werden gewond. ROEMENIE. Tukc Joncscu. 4 Rome, 21 Juni. (Havas). De Roemeensche oud-minister Take Joncscu is aan de gevolgen ecner keelontsteking overleden. BULGARIJE. Overstroomingen. Sofia, 2 0 J u n i. (B. T. A.). Tengevolge van stortregens zijn tol von wijken der stad oveivi stroomd. Een groot aantal huizen in de buiten wijken is vernield. De stortregens voerden het meubilair cn het vee mee. Tienduizend men schen hobbcn geen duk meer boven hun hoofd. Er is geen enkele slachtoffer, POLEN. Dc IcabinctschrLsis in Polen. Warschau, 2 0 J u n i. (P. T. A.) Het staatshoofd heeft een brief geschreven aan den maarschalk von den landdag, waarbij hij hem! meedeelt, dat hij geen gebruik zal m^ken van het initiatief tot het stellen von een candidoat voor het premierschap. RUSLAND. Spoorwegcongres. B e r 1 ij n21 Juni. (N. T. A. Draadloos)!. Uit Rcvol wordt gemeld, dat daar een Duitsch-, Russisch-Baltisch spoorwegcongres is geopend voor het herstel van de rcchtstreeksche spoor* wegverbindingen. Het proces tegen dc sociaal-revolutionairen. Londen, 21 Juni. (N. T. A. Draadloos)* Vander velde, Liebknccht en Rosenfeld, de ver* dedigers der sociaol-reVolutionairen te Moskou, hebben de sovjet-hoofdstad verlaten. Ondanks de hun ten deel gevallen behandeling verklaordert zij zich bereid de verdediging voort te zetten, maar de beschuldigden ontsloegen heft van dien plicht. Aan het eind der eerste wcelc van hun' verblijf te Moskou werd hen een rekening voor, kost en inwoning aangeboden van vijftien mil-* liard roebels. Het verlangen naar volmaaktheid is de erg ste ziekte, die ooit deh menschelijken geest heeft aangetast. FONTANES. door ROBERT HERRICK. 35 Ze liepen nu langs de beek, die onder den nen door liep met laag neerhangende takken, Waardoor bijna alle licht benomen werd. De sneeuw viel steeds dichter, drong door de tak ken heen, en plakte aan hun schoenen. Voor het eerst koste het haar moeite om met haar man gelijken tred te houden. Het kwam haar voor, dat hij steeds sneller begon te loo- pen cn voortdurend uitkeek of hij ook een be kend punt punt zag, els de boomen hier en daar wat meer licht doorlieten. De weg werd ongelijker, overal lagen tak ken, die kuilen verborgen. Eens viel ze, maar ze hield een kreet om hulp terug en krabbelde ze weer op haar voeden stond, zag ze haar man ftijna niet meer in de duisternis van het Bosch ze snelde voort I Ze kwamen op den top van een steilen heu vel, waar de wind den grond had schoon ge blazen. Holden was blijven staan en tuurde door de dik vallende sneeuw heen hij hoopte Iets te ontdekken. Toen schudde hij zijn hoofd. „Kom I" klonk het kort. „We moeten het in «Ik geval probeeren 1" Ze stond vermoeid op van de sneeuwhoop, waarop ze was neergevallen en liep weer voort. 4iaar Jiart_Jitojgp._-jUiid~en jde Jbsar bijna. Zou er nooit een eind komen aan dien moeilijken tocht door de witte sneeuw? Voor het eerst scheen het haar toe, dat haar man haar vergeten had, geen oogenblik dacht aan haar moeheid; met op elkaar geklemde tanden volg de ze hem als een hond, vast besloten dat geen kreet van vrouwelijke zwakheid zijn aandacht op haar zou vestigen. Hij was den steilen heuvel al of, half glij dend, half loopend en wachtte beneden. Ze liet zich glijden, lette op geen steenen, of boo men, en rolde zoo naar beneden. Toen ze weer overeind krabbelde, hoorde ze hem zeggen met schorre stem „Het ziet er uit, alsof hier een meer is we moeten voorzichtig zijnl" Hij verdween in de schaduw van het gordijn van vallende sneeuw. Hij was maar een paar meter van haar af en toch leek hij haar ver en vaag. De grond was nu gel ijker boven het ijs, en voelde minder hard aan. Door die dikke, klonterige massa, die kleefde aan haar voeten, volgde zij hem in wat haar leek een oneindige nachtmerrie. Ze deed al haar best om de vage figuur vóór haar in het oog te houden, ze wilde hem in halen en haar hart lucht geven, maar tegelij kertijd moest zij oppassen om niet te vallen. Het was één ongerepte zee van sneeuw, stil eindeloos niets dan een grijs gordijn van fijne sneeuw vóór en achter. Met lange tusschenpoozen stond Kaar man stil om scherp te kijken naar de flauwe lichtktrecp, die waarschijn lijk het Westen aanduidde. Maar al gauw verdween ook dat twijfelachtig licht in de algemeene grauwheid van den storm. De groote voetstappen van de mannenschoe nen vulden rich dadelijk met water. Ze deed nu wanhopige pogingen om haar voeten gelijkmatig te bewegen en de oude voetstappen te gebrui- kfitt. üet jvas büna dqnkec* jüangzamerliand wer den het gevoel van uitputting cn het hart stochtelijk verlangen naar het einde minder. Er zou geen eind komen f Ze zouden zoo voortgaan den heelen nacht, altijd door, zich werktuigelijk bewegende over die witte massa. De vage figuur vóór haar leek haar nu grooter, fantastisch gehuld in sneeuw. Ze wist, dat het haar man was, ze voelde zijn tegenwoordigheid meer dan dat ze hem zag. Ten slotte was ze zich niet langer bewust dat hij vóór haar liep ze was alleenl Met een lichte kreet zonk ze neer op de zachte sneeuw ftSseuwste Modellen voor Jongens en Heeren. Prima Tricot. 1 JOH- v. DfJR - Lannestraat 116! Toen ze haar oogen open deed, hield haar man haar in zijn armen en wreef haar gezicht. „Niet verder," fluisterde ze, „ik kan niet meer." De sneeuwvlokken deden haar gezicht en oogen branden als gloeiend ijzer. Zonder een woord te zeggen nam Holden haar op, liet haar rusten tegen zijn schouler en droeg haaT in haar verbeelding heele einden voort en legde haar eindellijk neer op een zacht bed. Een tak wierp zijn sneeuwlast op haar gezicht en daar door wist ze, dat ze niet, zooals ze dacht, in een bed lag. Maar ze waren die cin- delooze sneeuwzee tenminste voorbij, hier wa ren beschuttende boomen. Haar man was ijve-. rig aan het graven met een sneeuw schoen en trapte *de losse sneeuw vast om de holte, die. hij gemaakt had. Het duurde niet ldhg of hij had een vuur aangelegd cn toen ze moe haar oogen opsloeg, zag ze de groote zwarte stam men van dennen, die haar tokken beschermend uitspreidden boven haar hoofd. „Gaat het weer beter?" vroeg hij, toen hij zag, dat ze haar oogen opsloeg. „We zullen van nacht hier blijven." „Ja," fluisterde ze, ze deed haar oogen weer ditiht, tevreden maar toch vaag bewust, dat haar krachten te kort geschoten waren. Het was zoo bdhagelijk om te leggen op dat zachte bed van sneeuw terwijl het vuur knetterend' opvlamde. Zij zou daar wel altijd willen blijven, zonder zich ook maar in het minst te bewegen, zelfs als de sn?euw dichter zou gaan vallen en haar warm lichaam zou bedekken in de kleine holle die 'haar man voor haar gemaakt had. Hoe was die «reeselijke moeheid toch over haar gekomen, de vrouw,- die weer te korj schootl Nooit de ware kameraad van den man altijd hulpeloos ach teraan komend. In dien droomerigen, halfbewusten toestand zag ze vaag, hoe hoor man zat op zijn hurken voor het vuur met die witte wereld achtqr hem, en telkens droge takjes op de vlammen gooide. Hij was magerder, schraler dan ze zich hem her innerde, kleiner dan de figuur, die ze al die uren gevolgd was. Toen ze insliep, zag ze al leen nog maar die groote witte zee van sneeuw en, zij, te midden daarvan, eenzaam voortploe terend Toen het dng werd, sloeg ze haar oogen op en zag haar man zitten, zooals ze den vorigen avond gedroomd had, gehurkt op zijn enkels, zijn hoofd voorover. Hij sliep. De doodc asch van het vuur scheidde hen van elkaar. Hij had zijn dikke jas uitgedaan en die over haar heen gelegd. „Erik I" rieo ze en hij schrikte op. j> „Tk ben zeker in slaap gévallen.'* Hij schudde zich eens, sloeg met zijn ver* kleumde armen en blies het vuur aan. „Het is ccn geluk," zei hij, terwijl hij nonft den onbe wolk ten hemel keek, „dat het heeft opgehouden met sneeuwen, anders hadden \v<* hier moeten blijven tot we van honger ware» omgekomen ik heb geen flauw vermoede^ waar we zijn I" 'li Nadat ze zich gewarmd cn hun sneeuw^ schoenen ontdooid hadden, verlieten ze het hof onder de met sneeuw beladen boomen cn booiW den zich met moeite een weg naar het meer tc< rug. In de sneeuw zagen ze een flauw onregel* matig spoor, dat hun weg van den vorige» avond aan gaf. Holden bekeek het aandachtig en zei toen* „We zijn een eeuwig eind afgedwaald." j „Weet je waar we zijn „In het bovenste gedeelte van Fallon Soundf ik ken het goed ik heb hier vroeger gewoond^ achter dien heuvelL „Ik herken het niet," zei ze, terwijl ze haar. blik over de heuvels liet glijden. „Je bent er ook nooit geweest." Ze herinnerde zioh toen, dat ze hem op Kul» tochten wel eens gevraagd had om haar mee tal nemen naar het dal van de Zeven Meren en haaf te wijzen waar hij vroeger gewoond had. Maalj dan had hij onveroTvderlijk geantwoord „Het is een saaie plek een nare plek. wensch haar nooit terug te zien I" Ze vermoedde, dat er pijnlijke herinnering© van strijd en nederlaag aan verbonden ware» en drong niet verder aan. Zij zelf hield ook van de vreugde-plekken van het leven, somber© plaatsen zonder vreugde draaide ze den rujs toe Wordt vfwolgd-k

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1