A. v. d. Weg, Langesis*. 23 Eet-, Thea- en Ontbijtserviezen BUITENLAND. FEUILLETON. DE GEKEZER DE EEMLANDER" PRIJS DER ADVERTENTIE!! met inbegrip van een] PHYTOFHiLI^SE tegen schadelijke insecten of planten- VERTEX tep ongedierte enz., op huisdieren en pluimvee. - üerhijofep bij: „JSIIRDNOgH.i" WEGENS VERPLAATSING NAAR 16-18 LANGESTR4AT |pr!jsverniiimoeri*-]<s| B. ï^oEWEG, BADCOSTUI¥?ES 9 1 JOH. v. DIJK La tinestraat 1161 20e Jaargang No. 804 per post f 3."\ ptr week (met gratis verzekering! fcgen ongelukken) f CU7&, afzonderlijke nummers 7 0/3£ f DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMsCHER|oORTWAL 2A. Vrijzinnig.Democratisch Verkiezingsmanifest. evenredige vertegenwoordiging Keeft voor de kiezers niet gemakkelijk ge- aakt, hunne 'keuze te 'bepalen. Het stelsel uitgegaan van de gedachte, dat de aan- van de verschillende staatkundige zichten, die in het volk leven, zich orgeni- eeren in eenige partijen van geestverwan ten, en dat deze partijen naar de getalsterkte Öïarer aanhangers, in de Staten-Generaal zul len worden vertegenwoordigd. ■r \Loo zou men in d'e volksvertegenwoordi- tóng een afspiegeling vinden van de ver- Sohill'ende geestesstroomingen, en daaruit Joon een meerderheid zijn te vormen, die froor de vierjarige periode het staatsbeleid kou bepalen. behoudend of democratisdhrevolutionair (JDÏ hervorrtvingsgezindtussdhen deze hoofd- lichtingen behoorde de keuze te worden •beperkt. De practijk schijnt dit, dn beginsel juiste, Stelsel onmogelijk te maken. Tallooze be langengroepen, en vele personen, die gaarne volksvertegenwoordiger willen zijn, vormden nieuwe organisaties, niet omdat zij een eigen Staatkundige overtuiging bezitten, doch om dat zij een zetel willen veroveren. Het ge volg is, dat een verwarde en verwarrende massa van oandidatenlijsten aan de kiezers wordt voorgelegd. Bike stem, op zoodanige lijsten uitgebraoht, is vermorst. Reeds deze omstandigheid is niet geschikt om de belangstelling der kiezers te prikke len. Maar er is' meer, dat afstootten d werkt. In d'e begeerte om vooral veel kiezers te trekken, worden programma's opgesteld, die niet een bepaalde staatkundige richting aan duiden, doch die aan elk wat wils bieden. Met dergelijke programma's kan men elke nting uit; men kan conservatief zijn en v :- mocraatmen kan straks een meerderheid vormen met de meest behoudenden <en ook mtt de sociaal-democraten. )eze praktijk doet het vertrouwen van de kiezers verspelen; zij werkt de onverschil- ikheid in de hand; zij maakt het onmoge- l;j<:, in den doolhof den weg te vindenzij leidt veelal tot een geheel andere uitkomst, dan de kiezers, die hun vertrouwen gaven, zich hadden voorgesteld. Eerste eisch voor een staatkundige partij is, eeflijk en open en duidelijk te verklaren, wat de aanhangers daarvan hebben te ver wachten. De vrijzinnig-democraten hebben aan dien eisch steeds voldaan. Zij voldoen daaraan ook thans. ïn de eerste plaats is voorwaarde voor een democratisch staatsbeleid, dat de Staats financiën worden hersteld. Door den wereld oorlog zijn zij in een treurlgen toestand ge bracht. De vrijzinnig-democraten hebben tijdig voorstellen gedaan om dien treurigen toe stand te voorkomen. Hunne voorstellen om met name de militaire uitgaven ingrijpend te beoerken, zijn verworpen. Toen de tijd gun stig was, hebben rij een kapitaalheffing voor gesteld, waard'ooT de groote crisisschuld grootendeels zou rijn verdwenen. Het wetsvoorstel is verworpen. De tijd voor de heffing is thans voorbij. Opvoering der belastingen is niet meer mogelijkrij rijn reeds veel te hoogom (het groote tekort op den staatsdienst te doen verdwijnen, zullen noodzakelijk de uitgaven POSTREKENING N°. 47910. TEL INT. 513. Wnsdag 27 Juni 1922 bewijsnummer, elke repel meer f 0.25, dicnstaanbic#' dingen en Licfdadighcids-advcrtcnticn voor de helft] der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeeé vooraccligc bepalingen voor het advcrtccrcn. Ecnc circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op' aanvraag toegezonden. moeten worden beperkt: de tering moet worden gezet naar de nering, opdat men niet zal eindigen met bankroet. Daartoe komen in de eerste plaats in aan merking de uitgaven voor leger en vloot. Indien hier niet ingrijpend wordt beperkt, kunnen de financiën onmogelijk worden her- steld. De vrijzinnig-democraten eischen, dat voorshands d'e honderddertig millioen per jaar, door de beide militaire departementen veredscht, met rijf tig millioen worden ver minderd. Aldus zal een groot deel van het tekort moeten worden gedekt. Doch ook d'an zijn wij er nog niet. Men zal ook de andere departementen tot het beschikbare bedrag moeten rantsoeneeren ten einde aldus te dwingen tot vereenvoudi ging in den staatsdienst. Een ander middel is er niet. De sociali satie bij voorbeeld is niets dan een leuze, waarvan practische toepassing niet moge lijk is. In afwachting van het herstel der staats financiën zullen geen nieuwe maatregelen kunnen worden genomen, die nieuwe mil- lioenen kosten. Krachtig moet echter ons democratisch 'beginsel in het staatsbeleid doordringen. De Eerste Kamer, die door hare houding bij de grondwetsherziening heeft bewezen, dat rij met opzet •wil verhinderen, dat de volksinvloed zich op d'ezen tak der volksver tegenwoordiging zal laten gelden, moet ver dwijnen.. Het referendum, waarbij het volk zich zelf uitspreekt over belangrijke wetsvoorstellen, moet worden ingevoerd als eisch van de democratie. Het is des te meer noodzakelijk, nu een meerderheid slechts kan worden gevormd •door samenwerking van minderheden, waar van het onderling overleg door het volk zelf moet worden gecontroleerd'. Voor Nederiandsch-ïndië zal een nieuwe staatsinrichting moeten worden vastgesteld; deze zal moeten worden opgetrokken op demooratischen grondslag en met name in ruime mate zelfbestuur moeten toekennen binnen het Nederlandsdhe Staatsverband. Nu het kiesrecht voor mannen en vrou wen gelijk is geworden, moet de gelijkheid voor de wet worden doorgetrokken en de reohtspositie van de vrouw versterkt. De botsingen in het bedrijfsleven voorge komen sedert den wereldoorlog zijn uit vloeisel van de scherpe positie, die de werk gevers en werknemers tegenover elkander •innemen. De bron van deze botsingen ligt in de eenzijdige beschikking van den werk gever over alles wat het levensbelang van den werknemer raakt. Deze eenzijdigheid moet worden vervangen door georganiseerde samenwerking, die willekeur uitsluit. De ves tiging van de staatsrechtelijke, de politieke gelijkheid moet worden gevolgd door het streven naar samenwerking op den voet van economische gelijkheid. De landbouw als hoofdbron van ons volks bestaan moet krachtig worden bevorderd. Het persoonlijk eigendom van den grond moet niet worden opgeheven, doch uitge breid. De jacht moet niet langer den land bouw 'hinderen. De pachter moet een ste viger positie hebben. Handhaving en versterking van den volks invloed, voor ieder vrijheid van beweging, verdere gelijkmaking van de 'ontwikkelings mogelijkheid voor allen en daardoor verhoo ging van de volkskracht. Ziedaar in enkele woorden samengevat het beginsel, dat de vrijzinnig-democraten steeds hebben in toe passing gebracht. Zij zijn het, die aan de vrouw het kies recht hebben gebracht; zij rijn het, die onder alle omstandigheden zich zelf zijn ge bleven en de rechte lijn zijn blijven volgen Hen heeft men niet, als de sociaal-demo craten, zien heen en weer slingeren tusschen revolutionair beleid en braaf-burgerlijken hervormingszin. Zij komen niet, als rij, tege lijk in uitzicht stellen een mogelijke samen werking met de roomsch-katholieke staats partij en herstel van het revolutionaire een heidsfront naast de bolsjewiken. Zij bepa len hun beleid niet al naar rij de machtsver houdingen meen en te zien en lijden geen fiasco, doordat zij zich in die verhoudingen vergissen. Zij rijn niet, als de Vrijheidsbond, het eene oogenblik democraat, uit angst, het andere oogenblik reactionair, omdat rij weder zich zelf kunnen zijn. Zij schermen niet met dogma's, die van daag naar linies wijzen en morgen naar rechts, al naar men ze uitlegt. Zij hebben door hun hard en succesvol werken in de Kamer een schitterenden staat van dienst. Wie democratisch denkt en voelt, hij stemme de Vrijzinnig-Democraten f 44 L1HGF.STK44T. Amersfoort. j ALLE ARTIKELE?' ,i Politiek Overzicht Na den moord op Rathenau. Zelden is een Staat zoo van buiten en van binnen geschokt en geteisterd geweest als de jonge Duitsche Republiek in de eerste jaren van haar bestaan. Het lijkt een taak, die bo ven menschelijke krachten uitgaat, om Duitsch- lnd te regeeren in deze periode van alzijdige wankeling. Want eene regeering van Duitsch- lond heeft niet alleen rekening te houden met de ontmoediging en psychische inzinking van de bevolking welke zich in allerlei cynische straat deunen onbewust openbaart en met het on oplosbaar probleem van het oeconomisch her stel, maar er staan voortdurend twee fei telijke levensbedreigingen achter de Duitsche deur, het toepassen der sancties van de Geallieerden, cn een monarchistisch oproer, dat onmiddellijk zijn communistische reactie vertoont. Nu ongeveer een jaar geleden was Duitsch- land in rep en roer over het ultimatum der geallieerden en het vond uitwegen uit deze moeilijkheden door de kans te geven aan de gematigde richting van Wirth en Rathenau. Duitschland slaagde' er in, vooral door de per soonlijke qualiteiten van Rathenau, door het vertrouwen dat diens persoonlijkheid v/ekte bij de voormalilge vijanden, om langzamerhand de internationale tegenstelling wat te verzach ten, om de sympathie voor Duitschland te her winnen, die het veel geteisterde land zoo zeer van noode is. De woorden die Llyod George gewijd heeft aan Rhathenau's nagedachtenis zijn er wel een bewijs voor hoe hij door zijn kunde en gematigdheid de algemeene achting in de landen en bij de voormannen van Duitsch- lands vroegere tegenstanders wist te winnen. Men begon langzamerhand in te zien, dat het niet aanging Duitschland langer prijs te ge ven aan de gevoelens van haat en afschuw. die de dwaze bepalingen van het vredesver drag van Versailles hadden gedicteerd, dat men bij de leiders van de Duitsche politiek werkelijk te doen had met vertegenwoordigers van een verstandig inzicht en een bezadigde democratie, al gaf het verdrag van Rnpollo dan, incidenteel, een onaangename verrassing. Terwijl echter mannen als Wirth en Rathe nau blijk geven van die nuchterheid cn dat hel der inzicht, dat Duitschland alleen staande kan houden en brengen tot vredelievende samen werking, schijnt een romantische liefde voor den monarchalen regeeringsvorm nog steeds zoo te gloeien in het innerlijk van een deel van het Duitsche volk, dat voortdurend de re- publikeinsche regeeringsvorm, die een waar borg is voor Duitschlands internationale posi tie, in gevaar wordt gebracht. De huidige mo narchistische beweging schijnt ernstiger zijn don menigeen vermoedt. Een not van sa menzweringen schijnt uitgespreid te zijn over het land, en als men eens nauwkeurig let op allerlei verschijnselen, dan gaat men veel begrdj. pen van wat er thans in Duitschland woelt cn gist en in den laagharti fen moord op Rnthennau maar één van rijn. verschijningsvormen open baart. De Peti. Parisien publiceert een tcle- gram uit Mainz, volgens hetwelk in hot Rhijn- ed 25 a 30.C00 nationalisten zich onder voorwendsel van een viering van een midzo merfeest hebben vereonigd, om trouw te zwe ren, niet aan de Republiek, maar onn het Rijk, aan Wilhelm en aan Bismarck. Verschillende redefmars zouden voor het standbeeld van Blücher, versierd met de keizerlijke kleuren hevig-reactionoire redevoeringen hebben ge houden, en allen beijverden zich, om den roem van het ancien regiem te doen uitkomen en de republiek en het verdrag van Versailles te ver- oordeelen. Na afloop trokken verschillende stoeten rond, luidkeels zingend de Wacht am Rhein en Deutschland ueber alles. Dit is één van do vele dergelijke verschijn selen die zich op het oogenblik voordoen in Duitschland. De Republikeinsche regcering neemt dan ook, terecht, uitzonderingsmaatregelen, en ver zet zich heftig tegen gebeurtenissen, die den duur gewonnen vrede in gevaar kunnen bren gen. Reeds komen de Frnnsche bladen betui* gen dat Frankrijk niet onverschillig zal kun nen blijven tegenover den toestand die zich bozig is te ontwikkelen I Wij, hier in Holland, zijn vol be- j duchtheid voor het monarchistische gevaar in het naburige rijk. Wij begeeren niet anders dan goede naburen te zijn, en willen, onder alle omstandigheden correcte gastheeren blijven voor persoonlijkheden die het noodlot ons als banneling zond. Maar wij kunnen het niet verbergen dat onze volle sympatliie voor het reupblikeinsche stelsel in Duitschland is, <bit veel meer verwant is aan ons constitutionecle Koningschap, dan het, trots alle mooie, woor den en handige redeneeringen de grootste ge varen in zich bergend regiem van de Hohen- zollerns. God behoede Europa voor een ramp als een nieuwe omwenteling in Duitschland! Maar wij hopen dat de Entente de Duitsche Repu bliek nog op andere wijze zal steunen dan door bedreigingen. D' 'ITSCHLAND. Na den moord op Rathenau. Maatregelen der icgeering. Berlijn, 26 Juni. Het wetsontwerp ter bescherming der republiek is reeds hedennamid- dag in de zitting van het rijkskabir.et, onder voorzitterschap van president Ebert gehouden, besproken. Aangezien het ontwerp een wijziging van de grondwet voorziet, zal het door der afgevaardigden moeten worden aanvaard. Be- BliXUKÜ PRIJSEN. Langostraai39. - Te!.4Q2. woerd wordt, dot ce regcering vast besloten i* voor het geval deze meerderheid niet mocht worden gevonden tot ontbinding van den Rijks dag over te gaan. Het wetsontwerp zal nog in den loop dezer week aan den Rijksdog worden voorgelegd. Rijkspresident Ebert is vanochtend uit Frcu* denstadt te Berlijn teruggekeerd cn heeft on middellijk na zijn oonkomst een onderhoud met den rijkskanselier cn den rijksminister van bin- nenlandsche zaken cn justitie gehad. Het onder houd wos aon de uitvoering van de jongste ver-* ordening gewijd. De verordening is heden ge* pioclameerd en onmiddellijk in werking gche* der» B e r 1 ij n, 2 6 Juni. (V. D.). De uitzonde* ringsbepniingen zijn heden gepubliceerd cn dientengevolge in werking gelrricn. Von do gisteren in hechtenis gsnomea ledtn ó*r gehei me organisatie „consul" moesten er 0 weder worden vrijgelaten. In Munchen werd de plnuts* vervangende leider dezer organisatie, kapitein- luitenant Hoffmann en in Flensburg kapitein- luitenant Karl Til lessen, een oudeie broeder von Heinrich Tillcssen, die a's een der moordenaars! van Erzberger bekend is, in hechtenis genomen* De sociaal-democraat Wels heeft gisteren irt den Rijksdag Kor! Tillesscn, den broeder vort den moordenaar van Erzberger, van ernstiger feiten beschuldigd. !n verband hiermede is Karl' Tilcsscn heden te Flensburg gearresteerd. Hij. vertoefde vcrmoedclük in deze sted met het doel, bij de eerste de hoste gelegenheid over, de Deensche grens te vluchten. De politic vort München heeft van hoar kont uit het proces von Killinger en uit de redevoering von Wels bekenden kapitein Hoffmann ip hechtenis genomen. De autoriteiten zijn van meening, dut de moordenaars zich in Duitschland schuil hou den, hetzij zij per vliegtuig naar het buitenland zijn ontkomen (in dit geval vermoedelijk Hon garije). Alle Duitsche grensstations hebben bij zondere instructies ontvangen, ten einde eeft verscherpte contrö'.e uit te oefenen op de reizi* gers, die het land mochten verlaten. Morgen begrafenis van Rathenau. Berlijn, 2 6 Juni. (V. D.). De rouwplech- tigheid voor Rothcnnu zo! morgen om 12 uur in de groote hol von den Rijksdag plaats vir- den, doch eindigt, wanneer de baar over den Königsplatz en om de Sicgesollec is uitgedra gen, door de familie van den doode het ver der© transport tot het graf overneemt. B e r 1 ij n, 2 6 Juni. (W.-B.) Ter gelegenheid van de begrafenis van Rathenau zol morgen op alle officicele gebouwen de vlag halfstok wor den geheschen. De algemeene staking* B r 1 ij n, 2 6 Juni. (V. D.). Er wordt uit drukkelijk betoogd, dot de demonstratie, be staande in het algemeen neerleggen van den arbeid, geenszins als eene algemeene staking moet worden opgevat, maar als eene pl<*chtigo demonstratie tot behoud van den stoot. Bij post en spoorwegen zal de arbeid 10 minuten rus ten. Essen, 2 6 Juni. Terwijl de socialistisch© en communistische partijen en vakvereenigingen hier tegen morgen ccn staking van 24 uur heb ben afgekondigd, zal de staking in andere groo te steden von het industriegebied slechts 8 urcre duren. De christelijke bonden willen niet meestaken, omdat zij daarin geen behoorlijk middel vort protest tegen den moord z.ien, moar slechts een nodeel voor het economisch lever, en een m ge vaar 'brengen van de orde. (N. R. Ct.) Londen, 26 Juni. Lloyd George heeft het volgende tel grom aan de Duitsche regee ring gezondenMet diep leedwezen heb ik den dood van dr. Ro henau vernomen en ik betuig mijn afschuw over de vreeselijk-» misdaad, die het Duitsche volk von een zijner beste vertegen woordigers heeft beroofd. De heele wereld moet de mannen cercn, die de gevaren van h?t openbare leven trotsecren, gelijk hij uit toewijding voor zijn lond heeft ge daan. Ik verzoek u mijn oprechte deelneming aan Pathenau's familie te betuigen. FRANKRIJK. P a r ij s, 2 6 Juni. (Hnvas). De openbare meening maakt zich ongerust over de enorm* door ROBERT HERRICK. 39 „Je moet hier niet in de kou blijven staan I" *ei hij slaperig. „Wat doe je, liefste Hij trok haar naar zich toe en kuste haar. Zij yolgde hem in de kamer en wachtte terwijl bij bet vuur aanmaakte. „Je dacht er geloof ik aan om weg te loopen," zei hij spottend. Zij huiverde alsof de morgenlucht haar koud gemaakt had, maar ze antwoordde niet. „Maar ik zal je niet laten gaan," voegde hij er met een vreemden glimlach aan toe. „Ik heb Je gevangen voor je heele leven." En dien dag, toen zij alleen was, schreef zij aan haar moeder „Ik kan mijn man niet alleen laten, en hij wil niet met mij mee komenWaarom huurt u niet we'er het kamp van den kolonpl voor de zomermaanden? LI weet, dat het zoo dicht bij ons is." Na vele dagen regen, begonnen eindelijk de met sneeuw bedekte aarde en de stijve, kale hoornen te ontdooien en de winter nam z^n afscheid. Een week van ongewoon warm weer voltooide de verandering van iaarge- t»-'de; de sneeuw smolt tot hoog op de helling van den Maea<a« 'u. jir.m haar witte deken overal van den grond weg behalve in de diepe ravijnen van het donkere woud. Een oiepe ravijnen van net donkere woud. Een ningen aan rijke patiënten, verdedigden rij £*no.ddengfl laag ii&Jjaeld jiet rfteeüjxpg gevan-rich door tö' zegigen, dat zij. de anhen,id- <Lc, (gen, maar het was broos en onveilig om er over te gaan; nacht en dag kon men het ijs hooren breken en kruien alsof het inwendig zich langzamerhand losmaakte Het jonge doktersvrouwtje, dat voor het wijdopen raam in den zonneschijn lag. kon een vlucht groote vogels in kringen boven het meer zien zweven alsof zij wachtten op het breken van het ijs zoodat hun voedsel weer voor hen te bereiken zou zijn. Zij waren 's nachts stil uit het zuiden komen aanvlie gen, waar het al lente was. De dokter had het kleine troepje patiënten naar den zandi- gen oever aan het meer gebracht waar zij heerlijk in de zon lagen en de lentelucht in ademden. Zij lagen daigen onbeweeglijk, ge huld in allerlei versleten kleeren, dekens met gaten er in oude Indiaansche mantels en oude pelsjassen. Het was een troepje bloede- looze, ongeschoren zonderlinge gestalten. „Wat een bende arme stumperds," dacht de jonge vrouw met onbewuste minachting van haar stand. „En Erik maakt een drukte over ze zooals hij nog niet eens voor meneer Elport heeft gedaan!" Zij kon haar man beneden zich zien buigen over een der patiënten om hem zijn medicij nen in te geven. Ongeduldig keerde zij zich af en keek weer naar hot meer waar de witte meeuwen in cirkels rondvlogen en klatgend schreeuwden. Terwijl zij daar zoo lag en naar de vogels keek, liet zij haar gedachten den vrijen loop, en meestal waren die vervuld van de Gene zende bron. Waarom verspeelde Erik zijn groote gaven hier? Hij was veel te knap voor de onbeduidende, kleine taak, die hij hier op zich genomen had. Anderen, mannen zooals Percy of zelfs menschen, die nog on beduidender waren, konden dit werk best af. De meest'beroemde dokters werkten in ziekenhuizen en wanneer men een aanmer king maakt© op hun overdreven hooge reke- ziekenhuiz.cn gratis behandelden. Het was de eenige verstandige manier te doen zooals andere menschen. Eigenlijk was haar stem ming in die dagen niet anders dan een on uitgesproken afkeuring over alles wat van het gewone afweek. Wat de menschen altijd hadden gedaan, wat ze gevoeld en gedacht hadden, dat was de eenige redelijke ma nier van denken, voelen en doen Nog een korte, hevige storm en het ijs was snel en plotseling van het meer verdwenen Op een morgen werd ze wakker en zag ze het blauwe, kabbelende water waar zij zoo veel van hield, in plaats van de grijze ijs vlakte. Dat was weer een nieuwe lentebode, een nieuwe belofte van den zomer, die ko- MSeuwste Modellers Toor Jongens en Heeren. Prima Tricol* men zou, den tijd dat er weer menschen zouden zijn en dat het meer er vroolijk uit zou zien met witte zeilen en kano's, die langs den oever zouden varen. Dien morgen zong zij voor het eerst sinds vele dagen en toen Erik haar vragend aanzag, kon zij hem niet uitleggen waarom zij zoo vroolijk was. Het was haar alsof met het smelten van het ijs de deur van een gevangenis voor haar was opengegaan. De boot werd naar de nederzetting uitgezon den voor brieven en levensmiddelen, die zij niet hadden kunnen halen zoolang het ijs on veilig was om er over te gaan. Dr. Percy bracht 's middags toen hij terug kwam, de post hoven in het Bteenen huis, en hij bleef om.v&t.të praten, te^wij op den drempel van de deur ging zitten. Hij was vol nieuwtjes en praatjes uit de neder zetting. De treinen liepen daar al, wel nog ongeregeld, maar met den eersten Juni zou een geregelde dagdienst ingevoerd worden. 't Deed een mensch goed weer eens een trein te zien; 't was toch een vreemd gezicht geweest in die nederzetting, waar de boom stronken nog in de straten stonden. Die oude, platte wagens gaven je toch een ge voel van in een straat te loopen. Ach eigen lijk was het zoo ver niet van „Broadway" hè?" De oogen van den dikken kleinen dokter glinsterden van plezier. De jonge vrouw glimlachte vol sympathie. Zij moest er ook eens heen om den trein te zien. De spoorweg zou 'hem nu zeker weg lokken? Maar de kleine man schudde beslist het hoofd. „Neen, nu nog niet! Het werken onder den dokter was veel to interressant. Hij geeft aan alles wat hij doet betcekenis." Er was goud ontdekt in het Noorden, den vorigen herfst; de houthakkers uit het distrikt Te- misko hadden het nieuws meegebracht. Misschien zou hij daar eens even heen gaan en een claim koopen. pat zou een sport zijn! En als hij dan veel won?Dan naar Eu ropa; en dan geef ik het pillendraaien er aan," en hij lachtte op zijn jongensachtige manier. In de nederzetting hcerschte ondgrtus- schen een ongewone drukte en beweging. Twee nieuwe hotels werden er gebouwd, een reuzengevaarto van steen; Blakeville moet de stad nu genoemd worden, niet meer alleen de „nederzetting" asjeblieft, 't Moest de stapelplaats en het punt van uitgang wor den voor de mijnwerkers. Werkelijk de spoor was op het juiste oogenblik gekomen. „En wat zal de dokter uit zijn humeur zijn!" besloot de jonge man. Zij lachten bei dén, maar Dr. Percy zei wat ernstiger: „Maar hij kan er niets tegen 'doen. Wat helpt het ië.h.ooM onder de dekens to stoppen om het licht niet te zien. 't Is net gegaan zooals onze oude vriend Elport hem voorspeld heeft, de ontiginning van het land hier, dan de eerste kolonisten en al de rest die nu volgt. Het vinden van het goud Heeft allea alleen wat verhaast, dat is alles. De dok ter zal er wel aan wennen. En hem zal het ook geluk aan brengen; ik wou, dat ik in, zijn schoenen stond." „Wat bedoel je?" vroeg de jonge vrouw opgewonden. „Om in de wereld naam te maken, zoc beroemd te wordenP „Hier?" „En waarom niet? De Paynter's tweo broers, hebben het in Wisconsin gedaan; heinde en ver kwamen de menschen naar hen toe. Maagoperaties, voornamelijk. In.' Colorado had je Lawton voor tering. In Zwitserland Lingara zenuwziekte en; Zumpf in Oostenrijk ergens in een klein dorpje, ik weet niet meer hoe het heet. Maar iedereen kent Zumpf als specialist voor rug- igemergsziekte." Hij noemde nog andere beroemde namen van dokters, die op verafgelegen oorden hun inrichtingen hadden en. die hun patiënten" hadden zien komen uit alle hoeken van do wereld. „In dezen tijd houden de menschen er van te reizen; als ze maar geld cn een gel dige reden er voor hebben, dan komt er voor hen een duizend mijl meer of minder niet op aan. Het eenige wat noodig is, is dat io het vermogen hebt ze te helpen, of dot ze denken, dat je dat kunt!" zei hij cynisch. „En in allo geval, dat heelt de dokter. Ik hoop, dat hij zich op zenuwziekte zal toe leggen, dat is op 't oogenblik het voordec* liigst. Natuurlijk kan hij e.r rheumatiek, sui kerziekte eu spijsverteringskwalen ook bijnemen, 'daar zou de bron weer goed vooï zijn. Hij heeft persoonlijken invloed en dat is bij de moderne therapie en eigenlijk bij alles, 't voornaamste," (Wordt vereolcdL- i

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1