HERO ZILVER en ALPACA „L'HIRONDELLE" ^feü§lletc5n!~ be genezer SOe Jaargang W<vWm fRUS DER iDVERTEHIlEH f* DE EEMLANDER" "buiten landT Mantels Capes Hoeden BINNENLAND. B. NIEWEG, Prima Sportkousen Fijne Florkousen fl.SOj |M v. DIJK, Langestr f6, Tel. 70. ÜKIBIWIIBE.'rtï'CÏS Import f 5.— p« week (mot gratis vtnekcrlqai «Ogelufckeni f. CU?», »fiwod»riilke minunen 4 V-'J *£aji -• 1»- - AMERSFOORTSCH Donderdag 29 Juni T922 .DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. /VRNHEMSCH'E'POO'RTWAL 2 A. POSTREKENING N°. 47910. TEL. INT. 613. van 1 —4 regels f l.C met inbegrip van bewijsnummer, elke regel meer f 0.25, dienstaanbio dingcp en Licidadigheids-advcitentien voor de hcü der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan voordccligc. bepalingen voor het adverlccren. EenJ circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op' aanvraag toegezonden. Rabttraehtlng over den Gemeenteraad. <Je Keer Nieuw endljk Dinsdagavond (Iet giesoigd voor eeni initermiezizo, in dleiv van «en gieheime wngodemiinig1 dlan we waiarachSjiièijflc om 9 uur reeds veer op straat gestaan, waar we zeloer niet te hard1 om zoud/em getreurd hebben. De rtoeminig vare een directeur vore dien K«u- ngedienst voor vee en vieesdi werd; nb jSboraf aiohter gesloten1 deuren besproken. jR. en W. hadden aanbevolen, de Keeren G. jie Viies, T. P. A. Spema Weiland en A. J. fvt. Rutgers. Staidgenooten kwamen dus niet tri aanmerking, waarmee die Raad) zidh ech- iOer niet vereenigen boni. Bij heropening der fleffwaderinitr werd n.l. benoemd de Keer W. H. vaav Haselen. Op weMoe motieven een en inciter geschiedde weten we miiet en kunnen jwe ook niet vermoeden. Het is andens wel ypeetmd, dat de Raad zoo weinig vertrouwen fin 'het college stelt, dat geen der voorgedra>- gienen Icon worden geaccepteerd. En ook is het vreemd, zeer vreemd zelfs, dat iemand, 2üie jaren reeds met die 'keuring. is belast, aooaüs de 'Keer v. Haselert, thans baj uitbred- Üinig van' den. dienst, in eens oriigesdhÜkt is lom te worden aanbevolen. Hoe het znj, B. en 'kregen, wat men noemt), een strexp. 'Ben eigenaardig debat kregen we over het voorstel van B. en W. om machtiiging te iverleenen.' ;bdj te dragen in de 'kosten van /werkverschaffing aan sigoiremmakens volgens «en door den minister van arbeid: voonge- ■tfcakle regeling. Het betrof 'hier de order voor de Spaansóhe Hegie, waarvoor onder de markt moet wor- (den gewerkt. De oommisste voor werkver- Ituwminig had eerst dat voorstel afgewezen, fittaar udt den' Haag kwam de boodscha/p: doen endiers houdt alle steun onzerzijds op. De heer Noordewier wees hierop en ©tem de volmondig toe, dat er niets anders op zat dan toegeven en toch begreep hdj ndet, dat $5. en W. er voor waren. Neen, zei wethou der Jorissens, nu lees je het verkeerd Wij pdhten de regeling verkeerd, maar hande len noodgedwongen. Mr. Stadig sommeerde den beer Noorde- wieT nu maar eens <kmdeKjk te maken', wat er dan gedaan moest worden, waarop deze efcihter het antwoord schuldig bleef en de bleer Nieuwendijk weid dan ook een beetje ondeugend en veronderstelde reclamemaker rij achter het optreden' der sociaal-democrar ten. In ieder geval, het standpunt van den heer Noordewier en het tegenstemmen der fractie was onbegrijpelijk. De overige punten ga ven weinig interes- Ban Es. Bdj de rondvraag kwam gelukkig nog iets los. De heer Boa® informeerde n. 1. naar die wijze van uitvoering van- het raadsbesluit friizake de reorganisatie van het lager onder wijs. Hij had' vernomen dat alle Jeeaflingien over de verschillende scholen werden ge distribueerd, ook zij die than® reeds meer dere jaren- school gingen. Als voorbeeld fioemde hij een leerling uit de vierde klas $ei school Wyersstraat die thans naar de Hellestraat moest en zoo meer. Dit was z. 5. tegen de duidelijk uitgesproken bedoeling van den Raad. in, die alleen voor nieuwe leerlingen', de aanwijzing eener 'bepaalde iivifk-sch'ool' had' bedoeld. Wethoirder Joris sen greeip deze gelegen- Beid weer eens aan, om te demonstneeren hoe absoluut vreemd hij tegenover deze jnaterie staatWij gelcoven eerlijk gezegd, dat hij er in 't geheel niets van afweet en dus heel wat beter d-eed er maar over Ce zwijgen. Niet alzoo onze wethoirder. Met veel omhaal van woorden ging -lui aan 't betoogem en betoogde precies hetzelfde als tj!e heer Boas gezegd1 had. Maar todh lag die distributie der leerlingen over olie scholen niest in de bedoeling I Regrijpe wie het kan, waj rdet en de (wethouder waansdhijnlijk ook niet. Wiat dat nog» moet worden met September is zelfs bij benadering niet te gissen. Maar één' ding is wel te zeggen, d'at de belangen van h'et onderwijs rüiet erg veilig zijn ten Stadbuize van Amersfoort. Waarom vraagt niet eens een Raadslid, wie toch ten Stad- huize de leiding der onderwijszaken heeft in naam en wie de leiding heeft in der daad Dit laatste vooral omdat niet oani te nemen is, dot werkelijk verantwoordelijke mannen een zoo stuurlooze leiding geven als de wek houder telkens verraadt DUITSCHLAND. DE MOORD OP RATHENAU. Do politieke toestond. Berlijn, 28 Juni. (N. T. A. Draadloos). Morgen 29 Juni, komen in de rijkskanselarij te Berlijn onder voorzitterschap van Wirth de minister-presidenten der Duitsohe staten bijeen ter beraadslaging over den politieken toestond ontstaan door den moord op Rothenau. De moordenaars bekend. Berlijn, 2 8 Juni. (W. B.) Een officieele mededeeling van het hoofdcommissariaat van politie meldt, dat de omoord op Rathenau is opgehelderd. Deze mededeeling noemt de na men der moordenaars en geeft hun nauwkeurig signalement. De daders zijn de Berlijners Ernst Werner Techow, de Sakser Fischer ook Vogel genoemd en de Mecklenburger Knauer, ook Körner en Korn genoemd. Alle drie behooren tot de organisatie C en vroeger tot de brigade Ehrhardt Vele personen, wier mededaderschap vast staat, zijn reeds gearresteerd. Het onderzoek naar de daders. Berlijn, 28 Juni. (N. T. A. Draadloos). Tot nog toe is bij geen der gearresteerden het bewijs geleverd, dat zij schuldig of medeplich tig zijn aan den moord op Rathenau. De crimi* neele politie hoopt nu echter bepaald, dat zij het spoor van den moordenaar heeft gevonden. De auto, die vermoedelijk werd gebruikt bij de uitvoering der daad, is gisteren in beslag ge nomen. B e r 1 ij n, 2 8 Juni. Het spoorwegongeluk te Berlijn tengevolge van de verkeersstokin; voor Rathenau blijkt het ernstigste te zijn ge weest, dat sedert het bestaan van den stads spoorweg is voorgekomen. Tot dusver zijn 29 dooden, 50 zwaar gewon den en vele licht gekwetsten geteld. B e r 1 ij n, 2 8 Juni. Het spoorwegongeluk, dat gistermiddag tusschen de stations Gesund- brunnen en Schönehauser Allee te Berlijn heeft plaats gehad, is niet ontstaan door de venvar- ring, welke door de tienminutenrust van alle spoorwegen in het land zou zijn veroorzaakt. De ramp had reeds kort na 1 uur plaats. De ar beiders uit de talrijke fabrieken, die in deze buur1 zijn gelegen, bestormden verschillende treinen om naar het centrum der stad te kunnen ko men, waar zij aan de groote betoogingen -wilden deelnemen. Een groot aantal arbeioers was, on danks het uitdrukkelijk verbod, op de treeplan ken gaan staan. Een arbeider had een zak op den rug en in dien zak een houten lat van on geveer een meter lengte, die uit den zak stak. Door een trein, die uit de tegenovergestelde richting kwam en die eveneens talrijke reizigers op de treeplanken vervoerde, werd eersl de man met den r.-gzak en daarna alle andere arbeiders, die op de treeplank stonden, naar beneden ge rukt. De arbeiders kwamen onder de wielen van de treinen terecht, waar velen van hen op vreeselijke wijze werden vermorzeld. Het aantal dooden bedraagt 35. Verschillen de slachtoffers zijn nog niet herkend. De ramp is de grootste, die ooit te Berlijn is gebeurd. De directie der spoorwegen van het district Berlijn wijst elke verantwoordelijkheid van de hand. Zij heeft voortdurend het bestijgen der tieeplanken verboden en de paar beambten, die op de stations dienst doen, staan machteloos tegenover de reizigers, vooral als deze, zooals gisteren het geval was, in grootcn getale de tieinen bestormen, en alle waarschuwingen in den wind slaan. In den rijksdag Keef de voorzitter L'oebe, he den, bij het begin der vergadering, ecnige woor den gewijd aan de slachtoffers der spoorweg ramp. De leden hoorden de woorden van den voorzitter staande aan. N. R. Ct. ENGELAND. De Engelsche arbeiderspartij. Londen, 28 Juni. (R.). Het congres van de Engelsche arbeiderspartij te Edinburg heeft van daag met de overweldigende meerderheid van drie millioen stemmen opnieuw een voorstel ver worpen om zich te vereenigen met de Britsche communistische partij. Hodges, de aanvoerder der mijnwerkers, brak over de communisten den staf, hen kenschetsend als de intellcctueele sla ven van Moskou, waarvan zij de besluiten zon der kritiek of commentaar slikten. Het was geen eigenschap van het Britsche ras om zonder ver zet decreten van een dictator te aanvaarden. Edinburg, 28 Juni. (R.). De conferentie van de arbeiderspartij heeft met olgemcene stemmen een motie-Clynes aangenomen, waarbij de poging van het Lagerhuis om het recht van politieke actie van de vakvereenigingen te fnui ken, werd afgekeurd, alsook een amendement, dat voorgsteld werd door do onafhankelijke arbeiderspartij, waarbij werd aangedrongen bij de Britsche regeering, om het initiatief te nomen in zake de algemoene ontwapening. Een n&otie, dat de arbeiderspartij de commu nistische partij zou toelaten voor aansluiting, werd bij geheime stemming verworpen met 3086 tegen 261 stemmen. 44 LAN GESTRA AT. Amersfoort. REGEN IERLAND. Het Zuid-Ierschc republikcinsche leger gemobiliseerd. Dublin, 28 Juni. (R. O.). De leden der republikcinsche tioepen, die niet in dienst zijn, werden heden gemobiliseerd. De mannen ver lieten overal hun werk om zich te voegen bij hun respectieve eenheden. Daarop werden een aantal aanvallon gedaan op de Tegeeringstroe- pen en de geweergevechten verspreidden zich allengs over het grootste deel der stad. De Staatscourant van 28 Juni bevat o.a. de volgende kon. besluiten op verzoek eervol ontslagen met dank B. v. d. Veen, commissaris van politie te Rotter dam benoemd tot raadsheer in het gerechtshof te 's Gravenhogo Mr. G. van Slooten Azn., thans president van den krijgsraad 's Gravenhnge tot rechter in de rechtbank te Maastricht Mr. C. J. M. Mastboom, thans griffier van het kan tongerecht te Venlo tot notaris te Weert F. J. Ch. Michielsen, candidaat-notaris te Teteringen tot lid en voorzitter van den pensioenraad Jhr. Mr. G. C. von Weiier, administrateur aan het departement van financiëntot leden Mr. Langestraat 39 - Tel. 462 M. G. van Taack Tra Kranen, secretaris van den burgerlijken pensioenraad en van den pen sioenraad voor gemeentelijke ambtenaren en Mr. C. J. M. Basquin, hoofdinspecteur van het rijkstucht- en opvoedingswezen benoemd bij het wapen der infanterie, gere kend van 25 September T92T, tot eerste-lui- tenant, bij zijn tegenwoordig korps, de tweed luitenant M. A. A. Strijers, van het 9de regi ment is met ingang von 1 Juli 1922 in zijnen rang overgeplaatst bij het regiment grenadiers, de majoor P. H. A. de Ridder van het 15de regi ment infanterie benoemd bij den Plnatselijkcn Staf tot lui tenant-kolonel, de majoor P. Visser, van dien Staf, plaatselijk commandant te Utrecht aan den luitenant-kolonel E. T. Insingcr, van het 3de regiment vesting-artillerie, vergunning verleend tót het aannemen en het dragen van d<» ordetcekcnen van commandeur der 2de klasse in de Orde von het Zwaard, hem ge schonken door Z.M. den Koning van Zweden gerekend ven 16 Mei 1922, aan den eerste- luitenant G. W. 't Hort, van het 11de regi ment infanterie op het daartoe door hem ge daan verzoek, een eervol ontslag uit den mili tairen dienst verleend, en is hij benoemd tot 5 October 1925, tot rcscrve-eerstc-luitenant bij het 11de regiment infanterie a. met behoud van hun recht op pensioen, een eervol ontslag uit den militairen dienst ver leend lo. met ingang van 1 Juli 1922, aan den ka pitein A. Gravcndijk, van het 4de regiment In fanterie, ter zake von onogeschiktheid voor de verdere waarneming Van den militairen dienst, tengevolge van lichaamsgebreken 2o. op zijne aanvrage, met ingang van 16 Juni 1922, non den kapitein op non-activiteit G. A. de Vos, van het wapen der Infanterie b. met ingang van 16 Juni 1922, benoemd bij het reserve-personeel der landmacht, bij het wapen der Infanterie, bij het 15de regiment, tot reserve-kapitein, de kapitein De Vos, voor noemd. benoemd tot reserve-2e-luitcnant bij het 2e reg. inf. de vaandrig G. Postmo, van het korps; bij het 4e reg. de vaandrigs M. N. S. Troelstra, W. J. van Dijk on A. F. H. van Troostenburg de Bruyn, allen van het korps; bij het 5e reg. de vaandrigs J. M. J. Noordendorp, N. F. W. van den Arend en N. G. Breedijk, allen van het korps; bij het 6e reg. de vaandrigs A. Koning, H. J. Meerkamp van Embden on L. de Vries, allen van het korps; bij het 7e reg. de vaandrigs G. A. G. van den Berg, R. G. Gerritzen, W. A. M. J. Ruygrok, J. W. F. Haks en D. v. Beest, allen van het korps; bij het 10e reg. de vaan drigs F. J. Plankeel en P. van der Borden, bei den van het korps; bij het T4e reg. de vaandrig N. A. M. J. Gemen, van het korps; bij het 15e reg. de vaandrig D. Breukelaar, van het korps; bij het 16e reg. de vaandrig K. G. W. du Chati- nier, van het korps; bij hot 18e reg. de vaandrig J. H. Meijer, van het korps; bij het 19e reg. de vaandrig J. J. van Dijk, van het korps; bij het 21e reg. de vaandrig G. J. van Oortmersscn, van het korps; bij het 22e reg. de vaandrigs K. J. A. Meester en C. van den Berg, beiden von het korps; b. bij de cavalerie, bij het le reg. huzaren, de kornet j'nr. J. Th. van Spengler, van 't korps; c. bij de artillerie de kornetten I. H. Hieroni- mus, E. L. H. Ruijsch Lehman de Lehnsfeld, J. MontaUban van Swijndregl, W. Vissering en W. A. Naudin ten Catc, zoomede de vaandrigs H. M. Hordenberg, J. G. L. Rijsdijk, L. C. A. M. Mercx, G. C. Dibbetz, P. M. C. Geerkens, J. J. Bouman, W. O. de Kat Angelino, S. van der Meer, O. A. von der Meer, A. Postma, R. A. Vastenou, F. J. J. Trapman, M. C. Bakker, A. J. Oudheusden, J. van Dom, G. F. Vromans, Z. J. W. van Schreven, W. J. Kcereweer, J. E. van Nie en A. Groothengel, allen vnn het wapen benoemd tot knntonrechter-plaatsvervanger in het kanton Ridderkerk P. A. von Buuren, nota ris te Alblasserdam. DE HAAGSCHE CONFERENTIE. Officieel communiqué. De tweede sub-commissie (schulden) van de niet-Russdsche Commissie heeft gistermiddag om 2.30 uur in het Vredespaleis vergaderd, ge zamenlijk met de Russische commissie. De heer Alphaud (Frankrijk) presideerde. In zijn openhv. woord riep do president1 he\ doel der conferentie in herinnering, n.l. do tech? nischo zijde van hot Russische vraagstuk te handelen, met uitsluiting van alle politiek» kwesties. Ten einde deze werkwijze te verge mali keb'jkcn, stelde liij voor, in de eerste plaats ccnfl onderbouw wm feiten op te trekken, en daororoT verzocht hij de Russische commissie nauwkeuV rige inlichtingen te willen verstrekken, betrcM fende de onder do bevoegdheid der sub-com-4 missies vallende kwesties. In dit verband wce^ hij erop, dat de bevoegdheid der sub-commisj sies zich bepaalde tot schulden, voortvloeiend^ uit waardepapieren. In zijn antwoord verzekerde de heer Litvinofjf dat de Russische commissie bereid is alle gc4 vraagde inlichtingen te verschaffen. Hij merk'^ echter op, dat te Genua zekere resultaten b©4 Teikt zijn en hij stelde dus voor, de werkzaams heden der Hongsche conferentie te baseereit op die resultaten. Vervolgens somde de president de verschild lende categorieën van schulden op, die ondcf de bevoegdheid der sub-commissie vollen: 1. Schuldbewijzen, uitgegeven door do ven^ schillende Russische rcgceringcn. 2. Schuldbewijzen, uitgegeven door ploatseV ljjko autoriteiten, spoorwegondernemingen ert ai)derg ondernemingen van openbaar nut, ge*' goTondccrd door do verschillende Russische r&i geeringen. 3. Schuldbewijzen, uitgegeven door plaatse* lijke autoriteiten en ondernemingen van open' boor nut, niet gegarandeerd dooT de Russisch# regeeringen. 4. Russisohe schalkistbonncn. 5. Andere openbare schulden in den vorrt van waardepapieren; hieronder vallen ook dii van landbouwkrodiiet-instellingcn en boeTen/ leenbanken. Nadat de heer Litvinof hod verklaard, dat hif geheel occoord ging met de bevoegdheid der sid>-commissie, zooals deze gedefinieerd wns door den president, las de laatste dó lijst van vragen voor, die de nict-Russischo commissio wenscht tc stellen nnn de Russische commis^ sdc. De vragen hebben betrekking op het Rus* sische budget, op de bankpapier-circulatie en op den in- en uitvoer. Wat betreft de door de nict-Russisóhe com missie verlangde inlichtingen, herhaalde do heer Litvinof nog, dot hij geheel bereid was, deze zoo spoedig mogelijk te verstrekken, maar, dat de Russische commissie op haar beurtf gaarne eenige inlichtingen zou ontvangen, waaraan zij behoefte heeft. De heer Litvinof heeft bovendien ce-njgo ©ntwerp-vrogenlijsten overlegd, bedoeld om ter hand te worden ge steld aan de houders von Russische fondsen. Do sub-commissie zal dit laatste voorstel in bc* handeb'ng nemen. V LEGER-MUT ATÏES. Naar wij vernemen zijn mot ingang von 15 Juni 1922: I. in zijnen rong cn ouderdom von rong overgeplaatst, o. bij het Wapen der Artillerie, de majoor C. A. Prins, van den gcncrolon staf; b. bij den gcnerolcn staf, de majoor H. A* Seyffardt van het 4e regiment veld-artillerie. benoemd a. tot commandant, onderscheidenlijk vnn do Iste, dc Ilde en do Ilïde Artilloricbrigodc: da kolonels H. J. Furstner, G. F. bnron van Till en' W. H. Doorman, resp. commandant van het 2e, het 4e en het 3e regiment veld-nrtillcric, allen onder gelijktijdige eervolle ontheffing uit hun tegenwoordig bevel b. tot commandant, onderscheidenlijk van het 2de, het 3de, het 4de, het 5de, het 6de en het 7de regiment veld-nrtillerie, de luitenant- kolonels P. D. von Essen, G. A. O. Immink^ H. J. Doorman, E. A. D. E. Ca-rp, W. de Reus cn J. H. Bloem, resp. von het 2de, het 3de, het 3de, het 1ste, het 2de en het 3de regiment veld* artillerie; Hl. belast met het bevel o. over de IVde artilleriebrigode de luite nant-kolonel E. F. Insinger, van het 3de reg!*» ment vesting-artillerie; b. onderscheidenlijk over het 1ste en 8stö regiment veld-artillerie 'de majoors G. Vogelaar C. A. Prins, onderscheidenlijk von het 2d& regiment veld-artillerie cn van het wapen dei artillerie. De wereld bestaat i>it tegenstellingen donder domheid geen wijsheidzonder strijd geen vrede. door ROBERT HERRICK. 41 Na de boomstammen kwamen de goudzoe kers, die met hun kamp-uitrusting op sleep touw in stoombarkassen of motorbootjes, soms zelfs wel in kano's met een Indiaan aan de riet men, het meer overstaken, reikhalzend om de wildernis te bereiken waar het goud gevonden was. Eindelijk nog werd het kamp van de weg werkers verplaatst uit het zuiden en aan den overkant van het meer, ten noorden van de nederzetting opgeslagen. Zonder ophouden vor derde de weg naar het noorden. Holden noemde hem een rups, die leefde van wat hij zelf voedde en altijd meer wilde hebben en langzaam zijn logge lijf voortbewoog over het verwoeste land. Op een mooien dag in het einde van Mei toen de lente al bijna in den zomer overging, verscheen Horace Elport, in zijn bootje, dat met veel lawaai de kleine kreak instoomde. Hij sprong vlug op den zandigen oever, en de twee ""dokters kwamen op zijn roej>en gauw aanloo- pen. ,Jiier is je invalide!" kondigde hij aan, en hij balde zijn vuist en gaf den dokter er een f lin den slag mee. ,Jk heb alle orders opgevolgd Afstand gedaan van de ijdel heden en genoe* «ens van deze wereld. Een veelbelovend voor? ,-^feeld van het succes van ie beroep hè En werkelijk, ofschoon hij nog wat mager en bleek zag, hij was vroolijk en bewegelijk, klaar om op nieuwe veroveringen uit te gaan, zooals hij zelf zei. „Ik ben in mijn eigen wagon, over mijn eigen weg gekomen, zooals ik je voorspeld heb, en ik ga nog verder ookl" Hij keerde zich naar Hol den met een uitdagenden blik in zijn vroolijke oogen. „Heb je n0g altijd het land aan de trei nen, dokter Jou oude sok, jou kluizenaar met je bron I Kom ga mee met me naar het noor den ik ga naar de goudvelden en nog verder ook!" Met aan eiken arm een der dokters liep hij pratend verder in een onwederstaanbaar vroo lijke bui. Toen hij de nieuwe ziekenbarak zog waarvan alle ramen wijd openstonden en waar de patiënten zich op de breede, onoverdekte galerij, in de zon koesterden, schudde hij als een kwajongen zijn vuist. „O, hoe dikwijls heb ik niet dynamiet onder die muren willen leggen, verleden jaar en er op uit willen gaan om te visschen. Maar je ge bruikt het nieuwe gebouw nu ook, zie ik, de zaken gaan goed, hè, kluizenaar Holden glimlachte bitter. „Dat is uw schuld Mr. Elport/" antwoordde hij. „De aannemer van het kamp laat de ar beiders wonen in een plaats die te smerig is voor beesten, en in het voorjaar zijn de inannen allemaal ziek geworden. En geen dokter, geen medicijnen, jullie moesten allemaal in de kast, om er zoo'n onderneming op na te houden. Ge lukkig, dat ik hier was." „Mijn goede man," gaf Elport op die beschul diging ten antivoord, „ik ben niet verantwoor delijk voor de manier waarop Callahan en 0"Rouke hun kampen inrichten. Ik zal eens naar den ouden Callahan toegaan en hem zeg- gen* dat hil voor medicijnen en medische hulp moet zorgenIntusschen heeft het jou wat werk bezorgd Hij bleef staan bij den straal van het bron water en vulde een kroes waaruit hij proefde met een scheef gezicht. JDezefde oude Bour gogne," zei hij. „Ik heb nu goddank geen too- vermiddel meer noodig. Maar, dokter, ik heb een vriend van me meegebracht, Jimmy Eaton." De kline Dr. Percy verschool zich achter de anderen en gaf de vrouw van den dokter een blik van verstandhouding. „Een praoht-kerel, maar hij zit in de put, hij heeft genoeg van het voor Hoeren en jongen*. voor Dames. Alle voorkomende klenren. leven en van alles en kon niet laten er over te pratenDc heb hem meegenomen in mijn auto. Dc heb gezegd, dat je hem wel weer van zessen klaar zoudt maken, dokter I" Hij keerde zich op eens om naar Holden, die achterdochtig zijn wenkbrauwen fronsde. „Zal je het doen, dokter ,Jk zal hem eens onderzoeken," bromde Holden tot antwoord. Helen's hart klopte van blijdschap. Nu be gon wat Percy voorspeld had, en waar ze meer naar verlangd had, dan ze zelf wist het succes Elport, wien niets ontging, zog dadelijk, dat er een steenen fundeering gelegd was voor een nieuw gebouw. „Het badhuis, waar je het vroeger over hadt „Ja, voor stoombaden," vertelde Holden, „inplaats van de oude ïndinonsche zweetbaden. Daar gebruikten zij vroeger hoofdzakelijk het water van de bron voor." „Maar het is te klein I Je zult hier heel wat moeten bouwen, de koorts krijgt je ook te pakken net als ons aan den anderen kant van het meer. Je moet daar wat hutten zetten onder de boomen Hij wees naar een opening in het bosch, een eind verder. Weer gaf Dr. Percy de vrouw van den dok ter een teeken van verstandhouding. Ze had het prettige gevoel, dat ze deelnam aan een samenzwering. Haar man scheen er niets van te begrijpen. Hij was echt blij, dat hij zijn ouden patiënt weerzag en stelde als altijd veel belang in wat de man van de practijk, de man van de groote wereld had te vertellen. Zijn mager gezicht stond ernstig, maar vriendelijk. „Kom, ik moet weg," riep Elport eindelijk. Toen Helen hem trachtte over te holen om te blijven en met hen mee noor huis te gaan, schudde hij zijn hoofd. „Een ender keer. Dc ben nu op een expeditie meer naar het noorden, verder dan u ooit ge weest bent. Gaat u liever met mij mee I" Toen met een blik op Helen, voegde hij er haastig bij „Dan maar later eens, dan gaan we de echte wildernis in, hè De dokter stemde dadelijk toe. „En nu rog een paar woorden over mijn vriend Eaton. Het mankeert hem een beetje in zijn bol. Arme, oude jongen, hij heeft ver bazend hard gewerkt in de wereld. Ga je nu met me mee om hem te bezoeken ~C J Dr. Percy glimlachte. „Ja I" Helen keek de drie mannen na, terwijl zij zïcK op weg begaven in de witte boot noor de neder zetting. Toen ging ze langzaam het steile pad op naar huis. Er speelde een tevreden glimlach*» je om hoor mond. Het temmen van haar „Wil de" was begonnen cn alles was anders gegaan dan zo verwacht had. Elport had haar iets verteld, dot haar nauw betrof. De kolonel zou van den zomer de Eyrié weer open doen en mevrouw Goodnow zou al, spoedig komen, later misschien ook Vera Coum* cillor. Het was een opwindend bericht I Zci| moest verscheidene keeren rusten vóór ze bo ven was, en ze zog in, dat ze dit steile pad, dat! een heel eind afsneed, niet meer op kon. Ze wag het den vorigen zomer zoo dikwijls met haafl" man efgesneld om hun morgenbed in het meefj te nemen. De kleine witte boot kliefde het meer^ de gasoline motor bromde als een nijdigö hond. Het was de eerste van die soort bootenj die zich op dat rustige water bewoog. Het leven? was vol veranderingen dat voelde ze, en het verborg vele mooie beloften Haar man vond haar gebogen over een zacbfc vuur in den grooten haard toen hij van de ncj derzetting terugkwam. Ze zag dadelijk, dat zijn stemming al weer veranderd was, zoools zoq dikwijls gebeurde, zonder dat er een bepaalde/ reden voor was. Hij was stil, verdiept m zijn eigen gedachten, hij zei haar niet liefkoozenq goeden dag, merkte ternauwernood, dat ze ei* was. Dikwijls kwam die sombere zwijgend^ stemming over hem als hij naar de nederzetting was geweest Niettegenstaande dat, vroeg zefJ „En hoe was het met dien vreemdeling v „Hij zat in het hotel, vervuld Ton al zijn len." (Wordt vervolgd!.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1