„DE EEMLANDER" Stemt S^Sarchant! W. MM usgmaii »i i mm moi LIPS' SAFE-INRIGHTINSj Eet-, Thee- en Qnthijtserviezsn ^IMEMIISfUK prsis der mmm met inbegrip van ecoj EERSTE BLAD. Qw Keuze! W3anSe!s Capes» Hoeden BUITENLAND. Deposito-lisni^; 6en laar vast 5% zes maanden opzegging 4>;a®/0 een dag 3 "IFnnenlan dT B. NIEWEG, per 3 maanden voor Amers» •pótt f 3»—, pet weck (met gratis verzekering ongelu^kei?) f QJ75, afzonderlijke nummer» C'OJOSW DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N°. 47910. TEL INT 513. Zaterdag I Juli 19ZZ bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dicnstaanb-c® dingen en Licldadigheids-advcitentien voor de helft der prijs. V oor handel en bedrijf bestaan zeetj voordccLige bepalingen voor het acivcrtccrcn. xiene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden Het kkin gedoe vem die indavid^ualisten, de ifceotueelen, d'e 'bezuiinaigens, de artisten, pretnvakera en d'e end'ereni, die zi-ch om .'eljagers groepeereni, faeeflt in het Neder- idsche kiecceracorps eenie verwamnig ge- V dfie de geschoolde politici, de eerlijke fertijgengers nauweftdjilos lounneni opheffen. Tegen het veelal adhterbaksohe gepropt fife ex van de belangen vam enkele person'env jfiuimen zij slechts de open-bare vergadering, de pubfliiiöke vooriiohting im de pers stelfemc Vrvoge zij de velen -bereiken!, die anders door drogredenen dier 'belanghebbenden zou- n kunnen komen tot het stieunen van lijs- r, die èn geen 'beginsel tot gronidslag heb- ;n èn niet de rndnisbe kan/s op succes bij Öe stembus. (H'et stemmen op minstens 35 |van de 50 lijsten is het wegsmijten van. zijn. pCem en het, inddirect, steunen van de groote hai.tijen, -waarvan mien wellicht absoluut niet «s gediend. Staat het voor den verstan'digen kiezer, .voor den man of de vrouw, düe wensdht dat met zijne of hare politieke verlangens reke ning wordt gehouden, eenmaal vast, dat zrijn Stem of haar stem slechts beteekeniis heeft indien die stom wordt uitgebracht op eerue partij, op d'e organisatie van menisohen mot -een gemeenschappelijk beginsel -en een ge meenschappelijk program, dén is de keuze tusscben de 8 10 lijsten, di-e overblijven, tvief moeilijk- Tot de dogmatici spreken wij mi-eb; zrij zijn Vet te overtuigen. Wie eenmaal „Rechts" gelooft, ook in d'e politiek, is nu eenm-aail jtiet toegankelijk voor de argumentatie m Énenschen van Links. Maar wèi willen wij de nvenschen van Rechts en Links beide er op wijzen, dat de Oude anti-these vervaagt; bij geen van d-e aanhangige belangrijke staatkundige vraag stukken, heeft zij nog bebe-e'kenis. Bij d'e verkiezing van Woensdag 5 Juli moet worden beslist 'hoe het s-chip van staat zal worden gestuurd' in die richting van d'e reactie, van d-e revolutie of da-ar bus- sch-en door. Concreter gezegd: of de be scherming veii den arbeider, in d-e sociale wetten neergelegd, zal worden gehandhaafd en uitgebreid- of wel za-1 worden weggeno men, cf d-e Eerste Kanier een rem zal blij ven voor den vooruitgang, dar. wel of zij zal .worden vervangen door een referendum, jwa-arbij het volk zelf za'l kunnen beoordleo- Jeiv of d'e een of andere wet al of niet zal worden vastgesteld-. Beslist za-1 worden of de Regeering de per se n-oodige 'bezuinii-ging zal vinden' op de improductieve uitgaven van oorlog en marine dan. weft op d'e nuttige uit gaven voor sociale doeleinden, onderwijs en Volksgezondheid. Dit el'l-es wal zeggen dat d'e scheidingslijn ihans ,pnactisch reeds loopt tusscben demo cratie -en behoud, -hoe ook de -ol-ericaftert dit ontkennen en hoezeer de socialisten streven- n-aar een andere scheidingslijn. Wie dit inziet of wie ook \Toeger reeds Linlos stemde, hee-ft thans weinig keus onder 'de veertig of vijftig lijsten. Wie conservatief is, stemme de 1-ijst-Van Houten, de l-ijst van die liberalen die onomwonden kleur beken nen in de richting van d'e reactie. Wie -democratisch voelt kan op die lijst met stemmen, zoomin- als op de lijsten van d'en. Vrijheidsbond. De „zwabber-politiek", zooals Ketelaar ze qual'ifi-oeerde, van d'e mannen v-an dien- Vrijheidsbond moge sommigen nog geen inzicht geven in de mentaliteit van de leiders, ze kan -ni-et het verdoezel-erv, dat d'e Vrijheddlsbond ge- heeft in conservatieve richting is afgezakt. Bij de oprichting riep de Liberale linie nftle „vooruitstrevende vrijzinnigen" op, maar. wendde zich óók tot de Vrije Libera len. Na d-e tot stand koming van den Vrij heidsbond kregen de leiders d'er Vrije Libe- falen van voorheen ook i-n den- nieuwen ï>and de leiding in handen. Wel mogen d-e weinige toegetreden demo- era i en niet worden afgeschrikt, wel wordt ef en toe door een enkel-en woordvoerder der Vrijheidsbonid-ers op d'e demoaratis-che lier getokkeld, d'e stemmingen in de Tweede Kamer hebben wel duidelijk -bewezenv naar welken -kent d'e Vrijheidsbond partij kiest. Het sterkste staaltje is nu -pas vertoond bij d-e verkiezing voor d'e Eerste K-aim-er. 'Hoe wel de Vrij-heidsbonders in d-e Staten van Noords-Holland het initiatief hadden geno men tot eene sam-e-nwerking ven- de drie partijen ven Links, is die samenwerking eon kwlriier voor de stemming afgelast, nadat ide N, R. Ct. had- geprocla-rrjeerd, da-t men met met de S. D. A. P. moest samengaan. Zóó angstig is h'et 'hoofdbestuur van- d'en Vrijheidsbond om het 'bij de ultra-conserva tieven te bederven, dat het besloot tot een zoo dwa-as en- onjuist advi.es a-ls nu is gege ven. De samen-werking bij de stemming voor de Bersbe Kamer was slechte een stem bus-overeenkomst, noodzakelijk indien men niet de geheele Eerste Kamer aan Rechts wilde overleveren-, noodzakelijk nu de meer derheid van 2 stemmen: in de Staten van Zuid-Holland ©11e tien Eerste Kamer-zetels, waarover dft'e Staten beschikken, voor zich behoudt. Hier was geen sprake van politieke samenwerking, het gold slechts -een afspraak tot zelfbehoud. En nu vertoont de Vrijheidsbond, wi-ens aanhangers per saldo slechte het anti-cleri cal isme gemeen hebben, een taktiek, d-ie leidt tot uitbanning van al zijn leden op één na uit de Eerste Kamer, die het aantal R-echteche zetels brerugt op 41 van de 501 Blijkbaar vinlden d)e leiders van den Vrij heidsbond het niet zoo ergv dat de meerder heid dn den- Senaat stevig in handen is van het conservatisme; het clericahsnve nemen zij op den koop toe. Maar zoo staat dan ook onomstoot-elijk vast, dat niemand met een spoor democratie in eidh, met vrijzinnige denkbeelden .een oandidaat van den Vrijheidsbond lean steu nen. En de sociaaldemocraten? Zij 'bedoelen het steftlig goed met de democratie, maar zij zijn per saldo „revolutionair" als d'e gele genheid het eisebt. Dan verlaten zij de de mocratie, dan wegen ze de ©temmen in plaats van ze te teftl-en en dan wegen hun de stemmen van eigen vrienden zwaarder dan- die van andierenl Dan komen zij tot de dictatuur van het proletariaat en van hun plan, zoo spoedig mogeilijk tot de demo cratie terug te keeren-, kon- niets komen, al zouden znj het zelf willen. Bovendien stellen zij edschen, die niet kunnen- wonden aanvaard, wat zij zelf weteni. Zij -ersdh-en- nu nationale ontwapening, ter wijl Troel'stra in 1015 de onmogelijkheid daarvan onomwonden heeft erkend. Er blijft voor den democraat geen keuze. Alleen de \rijrinnig-democraten hebben zich nooit aan- de demooratie bezondigd, al leen zij volgen de rechte lijn'. Hun program is forsch, maar voor directe verwezenlijking' vatbaar. H-un vrijzinnigheid is onverdacht Het verleden van de Vrijzannig-Democrati- sch-e afgevaardigden is waarborg voor trou we .plichtsv-ervulling en consequent optre den. Zoo is d-e conclusie éénvoudig. Wie demo craat is, Wie de wetgeving wil zi'en geleld' in democratische richting, stemme op de can didal en van den Vrijzinnig Democratischen Bcmid. Stemt lijst 19. tenlandsche zalen. Bij de beraadslagingen '.s een wetsontwerp aangenomen betreffende het toetreden van het rijk tot de overeenkomst te Madrid aangaande de internationale registra tie van fobriekshandelsmcrlen. Compromis inzake graanlcvering. Berlijn, 30 Juni. (V. D.). De interfrac- tioneele besprekingen in den rijksdag over de gedwongen graanlevering leidden tot een com promis op den grondslag van een rogge-prijs van 6900 mark per ton. Overigens blijft het bij eene te leveren hoeveelheid van 2 Y, mil- lioen ton. Gcorg Vollmar. f B e r 1 ij n, 3 0 J u n i. De „VorwÜrts" meldt uit Neurenberg, dot Georg Vollmar, die lange jaren de leider der Beiersche soc.-democraten b ge weest, heden op 72-jarigen leeftijd b overleden. Stakingen in Duitschland. B e r 1 ij n, 3 0 Juni. Dinsdagmiddag zal cr wederom een olgomeene stoking plaats hebben, die zal duren von I uur tot 6 uur 's middags. Er worden groote openluchtmetingen georgani seerd, waarin de orbe-ders zullen hebben te stemmen over de bekende voorwaarden ten op zichte van de wet tot bescherming der repu bliek. Om deze stemming mogelijk te maken, worden de bekende eischen op vliegende blaad jes gedrukt, die aan de deelnemers der beloo gingen zullen worden uitgedeeld. In het land zullen deze vliegende blaadjes door fietsers worden verspreid. De tram zal slechts tusschen 1 en vijven niet rijden. Na de vergaderingen zullen ommetoohten worden gehouden. De orde zal door eigen ordebewaarders worden gehand haafd. De spoorwegen met inbegrip van den stadsspoorweg en de viaductspoor, zullen slechts mogen stilstaan van 3 tot half vier. Deze laatste maatregel houdt verband met het spoor wegongeluk bij de vorige manifestatie. IERLAND. DE IERSCHE KWESTIE. De laatste rebellen in de „Fout Coutrs" geven zich over. Londen, 30 Juni. (R.). In het Lagerhuis verklaarde Churchill, dat er stellige geruchten waren, dat de opstondelingen in de „Four Courts" om voorwaarden van overgave vroe gen en dat hun was gezegd, dat de overgave onvoorwaardelijk moest zijn. 44 LANGESTKAAT. - Amersfoort. DUITSCHLAND. DE MOORD OP RATHENAU De moordenaars van Rathenau. B e r 1 ij n, 3 0 Juni. (V. D.). De stuaênt Techow, een der daders van den moord op Rathenau heeft thans bekend, dat hij den auto uit de garage heeft gehaald, waarna de beide mededaders onderweg zijn ingestegen, nadat zij vooraf nog een café bezocht hadden. Na de daad had de auto eene kleine panne aan den motor. Techow, die eerst de namen zijner medeplichtigen verzweeg, kwam tot an> dere gedachten door vertoogen zijner moeder. De voortgezette onderzoeakingen der politie in de moordzaak leiden tot steeds meer in hech tenisnemingen. In Tyrol werd op verzoek der politie van Berlijn en München de bezitter van den moordenaarsauto, de Freibergsche fa briekseigenaar Hürkenmeister gearresteerd, die tot de rechts-radicale kringen behoort en kort r a den moord naar Tyrol vertrok. De te Stettin in hechtenis genomen vroegere zeeman Werner Voss, die ook een 'Jd der radicale organbatie is, is behulpzaam ge weest bij het zoeken eener ga- ago voor den moordena arsauto. De bescherming der republiek. Berlijn, 30 Juni. De rijksregeering heeft in overleg met den rijkspresident besloten in het belang der veiligheid van den staat en der krachtige voortzetting van het onderzoek in grijpende maatregelen te treffen tegen de rechts- radicale organisaties zonder de wettelijke rege ling nopens de bescherming der republiek af te wachten. Derhalve zal aan de ingevolge art. 48 der grondwet> uitgevaardigde verordening van den rijkspresident een aanvulling worden toege voegd, welke gericht b tegen alle leden van Duitsche organisaties, die in strijd met de grondwet optreden en tegen degenen, die daar van op de hoogte zijn. Verder worden belaste ring en openlijke beschimping van de offers van gewelddaden strafbaar gesteld, alsmede de fi nancieel e ondersteuning van geheime organi saties, terwijl ten slotte anti-republikeinsche pe riodieken zullen worden verboden, (Hbld.). Huis broeder van Helfferich verwoest. Berlijn, 30 Juni. (V. D.). Volgens be richt van de Deutsche Zeitimg drongen te Neu- stadt in den Paltz omstreeks 30 communisten de woning van den broeder van di. Helfferich binnen, daar zich het geiucht had verspreid, dar Helfferich zich aldaar bevond. De woning werd geheel verwoest. Helfferich zelf nam Vrijdag weder deel aan de commissie-onderhandelingen in den rijks dag. Beraadslagingen rijksdag. Berlijn, 3 0 Juni. (V. D.). De rijksdag heelt -heden het Duitsch-Russische Rapallo- verdrac?_ verwezen no^r de commissie voor buin Dublin, 30 Juni. (R.). Honderd dertig re bel len, die nog wanhopig stand hielden aan den achterkant van de „Four Courts" heschen te vier uur de witte vlag en gaven zich tien mi nuten later overzij marcheerden Haar buiten, voorafgegaan door een priester. Dublin, 30 Juni. (R.). Blijkens het vrij staatsche sommimiqué geschiedde de overgave der „Four Courts" onvoorwaardelijk. Het ge heele garnizoen werd gevangen genomen, met inbegrip van Rory O'Connor, Liam Mellowes en alle hoofdofficieren van het republikeinsche legerbestuur. De ontploffing in de „Four Courts". Londen, 30 Juni. (R. B. D.). De ontplof fing in de „Four Courts" had blijkbaar plaats in de bibliotheek. Een regen van documenten viel na de ontploffing neersommige werden op een mijl afstands opgeraapt. Men gelooft, dat de ontploffing te wijten is aan een» mijn In de kelderverdieping. Londen, 30 Juni. (R.). In het Lagerhuis verklaarde Churchill, dat de ontploffing in de „Four Courts" was veroorzaakt door een mijn, door de rebellen gelegd en tot ontploffing ge bracht in 'het gedeelte van het gebouw, door de troepen van den vrijstaat bezet, waarvan er dertig waren gedood of gewond door de ontplof fing. De verliezen en de gevangenen. Londen, 3 0 J u n i. (R. B. D.). Devrijsta- ters deelen officieel mede, dat bij de bestorming van do „Four Courts" drie hunner werden ge dood en veertien gewond, terwijl 33 rebellen werden gevangen genomen. De Valera stelt zich aan het Koofd der rebellen te Dublin. Dublin, 30 Juni. (R.). De Valera heeft zich aan het hoofd gesteld der rebellen, die te Dublin buiten de Four Courts optreden. Algemeene strijd te Dublin. Londen, 30 Juni (R. B. D.). Het vech ten te Dublin is thans algemeen. De vrijstaters en de rebellen nemen telkens nieuwe strategi- scche punten in bezit. Afdeelingen rebellen veroozaken, blijkens een draadloos N.T.A-bericht, in andere wijken van Dublin veel last. Daar de rebellen burger- kleeren drogen, zijn zij moeilijk te onderschei den van vreedzame burgers en lamnen zij na schoten gelost of bommen geworpen te heb ben, in de menigte verdwijnen. Een communiqué van de Vrijstaters zegt, dat de rebellen Donderdag op groote schaal in heel Dublin levensmiddelen hebben gere- quireerd. In de voorsteden kwamen jongelie den met revolvers de winkels binnen en namen bezit van wat zij noodig hadden. Generaal O'Conncll vrijgelaten. Dublin, 30 Juni. (R.). General O'Con- nell, die door de republikeinen was ontvoerd, is vrijgelaten. De nctie der vrijstaters in Donegal. Londen, 30 Juni. (R. B. D.). De vrij staters zijn uitgebreide operatics begonnen be staande uit het omsingelen derrebellen in het graafschap Donegal cn het aanvallen van tnl van bolwerken der robellen, waarvan er som mige tegenstond hebben geboden terwijl an dere zich spoedig overgaven. De zitting van het nieuwe Icrschc parlement. Londen, 30 Jvtni. (R. B. D.). Met het oog op den toestand is de bijeenkomst van hel nieuwe Icrsche parlement uitgesteld van 1 tot 7 Juli. RUSLAND. Lcnin. Berlijn, 3 0 Juni. Prof. Klempcrer, die te Moskou Lenin heeft behandeld, en thans te Ber lijn is teruggekeerd, heeft aan een medewerker van de Vossische Zeitung de volgende mededee- lingen gedaan. Toen hij te Moskou aankwam vond hij Lenin in bed. Hij interesseerde zich echter voor alles en vroeg den professor o.o. welken indruk het verdrag van Rapollo in Duitschland had ge maakt. De ziektetoestand van Lenin staat niet in verband met den aanslag, die indertijd op dezen volkscommissaris is gepleegd. Verder is het be richt, dat Lenin aan progressieve paralyse lijdt, ten gevolge van een verouderde syphilis, on juist, zooals het negatief resultaat van de reactie van Wassermann hoeft aangeduid. Lenin is over» vermoeid ten gevolge van zenuwuitputting. Hij heeft gedurende de laatste 30 jaar van zijn leven gemiddeld 16 uur per dag gewerkt. Zijn gezond heidstoestand, zoo vertelde de professor verder, is er door de maag- en darmvergiftiging niet be ter op geworden, hetgeen begrijpelijk is. Het is overdreven te beweren, dat de toestand van Le nin hopeloos is. Professor Klempercr heeft nog Zaterdagavond met hem een wondeling in zijn tuin gemaakt en hij voelde zich toen nogal wel, Mij is echter niet in staat zich long met geeste lijken arbeid w.o. lezen bezig te houden. Hij krijgt door lezen dadelijk hoofdpijn. Telefoni sche gesprekken mag hij niet voeren. Hij ont vangt slechts eenige bloedverwanten en intieme vrienden. Volledige rust is voor zijn herstel noodzakelijk. Lenin zelf acht het onmogelijk, gedurende verscheidene maanden inactief to blijven. Misschien zal hij, volgens prof. Klem pcrer, na drie of vier maanden rust wel hersteld kunnen zijn, al is het moeilijk daaromtrent iets te voorspellen. (N. R. Ct) DE REIS DER KONINKLIJKE FAMILIE. Noor wij vernemen zal de Koninklijke fami lie, die heden ochtend ten half negen met de „Batavier V" te Rotterdam terug is gekomen, van de Noordsche reis, nog korten tijd gaan doorbrengen in het Landhuis „Den Rui- gen Hoek" te Scheveriingen. DE HAAGSCHE CONFERENTIE. Officieel communiqué. Gistermiddag Keeft de 3de sub-commissie (crediefcen) der niet-Russische commissie een bijeenkomst gehouden met de Russische com missie, onder voorzitterschap van baron Ro mano Avezzana. Bij den aanvang der zitting legde de heer Lilvinof overeenkomstig zijn belofte een plan over tot wederopbouw van Rusland, zooals de Sovjet-regeering die zidh voorstelt. Volgens dit plan zal Rusland credieten moe ten hebben tot een totaal van 3 milliard 224 millioen gouden roebels (de gouden roebel heeft een waarde vnn Yi dollar). In het Russi sche plan worden deze credieten als volgt on derverdeeld T. Tronsportcredieten. Spoorweg 600 Binncnschipperij 150 Havens en scheepvaart 60 Wegen en bruggen 00 Automobieltransport 150 Totaal 1050 2. Landbouwcredieten Irrigatie- en besproeiingswerken •-* 60 Zaden en modelboerderij en 390 Landbouwmachines 210 Mest en chemische producten ter verdelging van insecten 00 Jacht en vischteelt - 45 Tractors r 123 Elevatoren en koelinrichtingen 36 3. Industriecredieten. Texticl-industrie Metaalindustrie (gieterijen) Petroleum-ondernemingen Mijnen (inclusief steenkool) Suikerfabrieken Levensmiddelenfabrieken Lederfabrieken Houtbewerkingsfabrieken Electrische centrales Chemische fabrieken Diverse fabrieken •Totaal 924 105 270 30 75 15 15 60 c 120 15 15 30 Totaal 4. Handels- en banker edicten. Herstel van internationalen handel Bankcredieten 750 300 200 billijke prijzen. Langestraat39. - Tel. 462. Totaal 500 Totaal voor de vier groepen! 3,244 millioen Goudroebefts. Bij de toelichting van dit plan heeft de Keer Litwirtof opgemerkt, dat deze cijfers, na zorg vuldige voorbereiding door de verschillende „commissarissen'' scrupuleus zijn: onderzocht en aanzienlijk ingekrompen door een voor dit doel speciaal door de sovjet-regeering benoemde oommissie. Er blijkt uit, dat dit plan all een in de dringendste behoeften van Rusland gedu rende een tijdvak van drie jaar, van Januari 1923 tot Januari 1926 voorziet De Keer Lit- winof zegt, dat het nutteloos is, den wederop bouw te. beodnnen met slechts een/ erikel deel van het Russi??! economische lever. WiVtfniïfL nuttigen arbeid verrichten, dan moet dc weder-tj opbouw algemeen r-'r. Dc gevraagde crcdiotenj zijn alle bedoeld els toe te staan aan de Russi-^ sche regeering cn zullen dienen tot betaling^ van bestellingen in d e vreemde. Het sprecktj vanzelf; dat er naast deze credieten plaats is voor andere aan particuliere ondernemers. f De Fransche, Belgische cn Engclsch? deskurv* digen hebben vervolgers inlichtingen cn nadere^ bijzonderheden over zekere punten gevroagd< De voorzitter heeft deze vregen samengevat en den hoer Litwinof verzocht inlichtingen cn bij-< zonderheden schriftelijk te willen overleggen* De heer Litwinof heeft beloofd zulks zoo spoen dj" mogelijk te zvllen doen. De heer Sokolnikof hoeft eveneens beloofd nadere bijzonderheden ln verschaffen over d< credieten voor het we®r op de been brengen vnn de bank cn den handel. Litwinof's nota wordt niet bes antwoord. Naar uit conferentie-kringen vernomeiï wordt, heeft de Frnnsclic delegatie ter Hoog* sch» conferentie, den heer Potijn, voorzittel' der niet-Russische commissie medegedeeld, dat dc delegatie het niet noodig oordeelde to antwoorden op dc bekende Nota van den heer, Litwinoff, omdat do deelneming der delegotid aan de Hoagsche conferentie als voldoende antwoord is te beschouwen op dc in de Nota vnn Litvinoff gedane vragen. Buitendien bracht dc delegatie in herinne* ring dat de president der conferentie te Genua, de heer Facta in de voltollige vergadering van 19 Mei heeft gezegd dat dc deelneming van een Stoat aan de conferentie van Den Haag in zich sluit de aanneming van de zes clausules, bedoeld in het schrijven van den heer Litvi noff. Dc Fransche gedelegeerden. Er schijnen geruchten te hebben gcloopen dat de Fransche delegatie ter Huogsche confer rentie zich oan verdere deelneming daaraan zou hebben onttrokken. Van uitnemend ingelichte Fransche zijde vernemen wij dat door evenwel geen sprnko van is en het gerucht waarschijnlijk alleen zijn ontstaan dankt aan een toevallig samentreffen van het feit dat de heer Alphond, voorzittcf van de sub-commissie voor de schulden naar Parijs is vertrokken in verband met droevige familieomstandigheden doch aanstaanden Maandag terugkeert en de heer Mossiglis daar heen is gegaan tot het uitbrengen van een ambtelijk verslag. Ook deze gedelegeerde keert spoedig terug. e De autonomicvcrlccning non Ncd.-IndJé. Het comité „Autonomie voor Nedcrlandsch- Indië, deelt mede dot de navolgende Kamerconi didoten zich voor nutonomieverleeuing aan Ne- derlandsch-Indië hebben uitgesproken: de hoe ren Ch. G. Cramer van de S. D. A. P.-lijst 36 Kieskring Zwolle, prof. mr. H. J. Corpentier- Alting, kieskring 'sHage lijst 29, Dem. Partij; mr. dr. A. M. Joekes, lijst 9 Vrijz.-Dem. Partij en de heeren H. F. Tillcnr.a en C. P. vnn Wijn gaarden beiden condidnlen over het geheelo land op lijst 29, Dem. Partij. DE KAMERVERKIEZINGEN. -Mr. A. Hoex -bericht aan de N. R. Ct., dot hij zidh genoopt iheeft gezien, om redenen van per soonlijken aard zijn candidatuur in te trokken,' en de kiezers te verzoeken, op 5 Juli o.s. niet op hem te stemmen. Reeds den 16den Juni is hiervan door den voorzitter der afdeeling Heer len kennis gegeven aan den voorzitter van het hoofdbestuur van den Vrijheidsbond. (Mr. Haex neemt de zesde plaats in op do! lijst van den Vrijheidsbond in de kieskringen) Middelburg, Tilburg, 's-Hertogenboseh en Maas tricht). Dc lijst-Arts. Het bestuur van de R.-K. kiesvereeniging in den rijkskring Tilburg heeft, naar de Res. Bodei meldt, den volgenden brief gericht tot den heer A. H. Arts Uw besluit om tegen de lijst der Katholieke! Staatspartij van anderen een candidatuur t<st moeten aanvaarden, betreuren wij ten zeersteu' omdat gij zelf u schuldig maakt aan het ingaan tegen een schriftelijk door u afgelegde verklad ring, maar vooral ook omdat daardoor oan daj eenheid der katholieke partij schade berokkcn<f wordt en stemmen voor ons verloren kunnen' gaan. De verantwoordelijkheid hiervan moet u zwaan drukken, vooral nadat het Doorluchtig Episco* paat van Nederland onlangs op den katholiek kendag te Nijmegen verklaard heeft, dat eert scheuring in de Katholieke partij niet moch^ plaats -hebben. Hoewel deze woorden zeer zeker gebruikt zij* in verband met het optreden der Nieuwe Ka^ tholieke Partij, bestaat er bij ons geen Cwijfqj" aan, of, ook de scheuring in de partij door indiening van een lijst-Arts is door die Wi* den veroordeeld. iWe durven dan ook het vertrouwen «its ken, dat door u in d*ze het voorbeeld der I we Katholieke Partij zal worden gevolgd en verklaring afgelegd, dat alle actie uwerzijds J worden stopgezet en een benoeming niet ajd worden aanvaard. Generaal-majoor KoUewijni, Generaal-majoor A. M. Kollowijn, dant der Stelling van Amsterdam, zal September den dienst met pensioen Wethouder Ter Haaxw j Naar do Tel. verneemt, zal wethötadéS^ff^ Heer het Geref. Ziekenhuis aan Haarstraat te Amsterdam verlaten en thuis verpleegd worden. da Tel n Wdeij De heer Vondervelde te Am^terdaw. Naar „Het Volle" mededeelt, wordt binnen» kort te Amsterdam vanwege Ket Partijbestutfi der S. D. A P. een openbar© vergadering be- legd naar aanleiding van het proces tegen <h sociaal-revolu tionnairen te Moskou. Het staat reeds vast, 'dat Emil Vanderveldew een dear, verdedigers van do aangeklaagden...i»

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1