runs obi AavtRTiHTifK r, V L'HIRONDELLE naar 16-18IAN0ESTBAAT Eet-, Thee- enSnAiitserviezen Willem Groenhuizoii, juwelier feuil! eton. DE EEMLANDER" BUITENLAND. U ITVERKOOP CE 8efc£Z£R whhïwd^T^zS WEGENS VERPLAATSING B. mi-WEG, Gero Zilver Jamlepels Fruitleoels Suikerstrooiers «Te Jaargang No. 4 port f X—, ptt wedt (met gratis verzekering ongelukken) f 0.17&, ahonderlijko nummers Ê0.0J. DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N°. 47910. TEL INT. 513. Woensdag 5 Juli 1922 bewijsnummer, elke regel xneer f 0.25, dicnstaanbic* dingen en Licldadighcids-advcitcnticn voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordccligc bepalingen voor het advcricercn. licne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. r De vergadering van den Raad. .Donden, 4 Juli. (N. T. A. Draadloos.), pe premier heeft gisteren in het Lagerhuis ttxedegedceld, dat do eerstvolgende zitting yan den Road van den Volkenbond ongeveer jpp 15 Juli zal beginnen. Lord Balfour zal {Waarschijnlijk de Britsche regeering vertegen woordigen. Een van de voornaamste onder- '{Vfeipert van bespreking zullen de mandaten lijn. Beperking der bewapening. - P a r ij s, 4 J u 1 i. (B. T A.). In den loop der voltallige zitting der gemengde tijdelijke com missie van den Volkenbond, die hedenmiddag Vergaderde, werd een ontwerp-resolutie aange nomen, ingediend door Robert Cecil, waarin in jhoofdzaok werd ingestemd met het beginsel, dat Jde vlootovereenlcomst van Washington zal kun- hen worden uitgestrekt tot de staten leden van ften bond, welke deze overeenkomst niet hadden ^©teekend. D* TITSCHLAND. De commissie van herstel en een Duitsch crediet aan de Oekraïne. P a r ij s, 4 Juli. (B. T. A.). De commissie tfan herstel heeft op 1 Juli aan de „Kricgslas- tenkoromission" een brief gericht, waarin zij zegt, dat volgens inlichtingen, die de commis sie van herstel heeft gekregen, de regeering van Duitsohlond aan de Sovjetregeering van de Oekraine, op grond van een getroffen over eenkomst, een som van 400 millioen mark heeft overgemaakt. De commissie van herstel vraagt de Duitsche regeering haar inlichtin gen te verschaffen over den oorsprong en den aard van dit crediet aan de Oekraïne en ver zoekt de Duitsche regeering geen enkele ver bintenis aon te gaan alvorens do commissie ie gelegenheid heeft gehad de zaak te bestu- dearen in het licht van de inlichtingen, die zij in bovenbedoelden brief vraagt. Het verdrag van Ropallo. Be-rlijn, 4 Juli. (W. B.) De rijksdag heeft n tweede en derde lezing het verdrag van Ra- pbllo lusschen Duitischland en Rusland aange komen. Diritschland's ontwapening. Londen, 4 Juli. (N. T. A. Draadloos). De minister van oorlog heeft in het Lagerhuis mee gedeeld, dat het Duitsche leger was terugge bracht tol de grens, bepaald in het verdrag van Versailles en dat Duitschland, voorzoover het de oorlogsvoorraden betreft, zich werkelijk had ontwapend. De wet ter bescherming der republiek. In den Rijksraad werd het ontwerp tot be scherming der republiek met 48 tegen 18 en het amnestie-ontwerp met 55 tegen 11 stemmen aangenomen. De geldigheidsduur van de wet ■werd op vijf jaren bepaald. Het wetsontwerp be vat een bepaling, dat leden der vroegere vorsten huizen, die tot November 1918 regeerden, uit het Rijk kunnen worden verbannen, wanneer zij Wegens overtreding van de wet worden veroor deeld. Aan andere krachtens deze wet veroor deelden kan het verblijf op bepaalde plaatsen en bepaalde streken van het Duitsche Rijk wor- ien ontzegd. B e r 1 ij n, 4 Juli. (W. B Rijk spreri dent Ebert heeft met den rijkskanselier dr. Wirth een bespreking gehad over den politieken toe- Stand. Over de richtlijnen heerschte algeheele overeenstemming. De rijkspresident is met den rijkskanselier van oordeel, dat de wet tot be scherming van de republiek een gebiedende noodzakelijkheid is. Het ontwerp is gisteren door den rijksraad aangenomen en zal vandaag tfen Rijksdag worden toegezonden. Demonstraties ten gunste der republiek. De betooging, die gistermiddag door de ver schillende socialistische par ijen en vakorga nisaties ten gunste van de r"publiek is gehou den, is, aldus meldt de N.L'.C de indrukwek kendste en geweldigste arbeiders-demonstra tie geweest, die ooit te Berlijn plaats heeft ge vonden. Om 1 uur verlieten alle arbeiders fa brieken cn werkplaatsen van de stad en voor steden, om in optocht door de groote ver keersstraten naar de Kaiser Gedachtnisldrche in het Westen der stad te trekken. Het perso neel van de tram, tunnel- en stadsspoor staak te eveneens, terwijl voor de eerste maal do koetsiers en chauffeurs der taximeters zich bij de staking hadden aangesloten, zoodat Berlijn zonder verkeersmiddelen was. Alle winkels, tot in de uiterste voorsteden, werden kort na het middaguur gesloten. Er heerschte hij de be- toogers een geweldige geestdrift, die deed her inneren aan de eerste dagen der revolutie. Zij zongen voortdurende de internationale en an dere revolutionaire liederen, terwijl zij onop houdelijk de republiek, de wereldrevolutie cn ook sovjet-Rusland „hoch" lieten leven. Ook werd herhaaldelijk een krachtig driewerf „Nie- der" op de reactie, op Helfferich en Ludendorff, op de kapitalisten, imperialisten en monotchis- ten uitgebracht. Omstreeks drie uur waren de verschillende straten, die naar de Gedöchtnis- kiiche leiden, alsook het groote plein vooi de kerk, overvol met betoogers. Hondeiden roodo en republikeinsche vlaggen gaven aan h"t ge heel een kleurig en pittoresk aanzien. De puhlikeinsche vlaggen komen trouwens in do mode. Nooit zagen wij er zooveel «ris heden. Nadat de betoogers voor de Gedöcntnis»' kirche een paar liederen ten uitvoer hadden ge bracht, trokken zij in een machtigen stoet over de breede Kurfüstendamm. Hun aantal was zoo geweldig groot, dot de beide zijden van do brede laan in beslag moesten worden geno men. Talrijke nieuwsgierigen die lnngs den weg geschaard stonden, en die door de betoogers werden gedwongen het hoofd te ontblooten, hebben twee uur gewacht, voordat de dich'e drommen arbeiders voorbij waren getrokken. De stoet werd geopend door honderden fietsers. Doarno volgden de arbeiders en beambten, mannen en vrouwen, jong en oud, voorafge gaan dor talrijke muziekcorpsen. Tientallen transparanten met toepasselijke opschriften werden met de roode vlaggen meegedragen. Onophoudelijk schetterden er fanfares en klonken er liederen, en het Hoch cn het Nie- der der betoogers. De stoet werd te Hallen- see ontbonden. De tienduizenden betoogers langs de Kurfürstendamm hadden allen de voorstad niet kunnen bereiken, en af en toe moest een gedeelte van den oplochr langs zij straten trachten, naar Hallensee te komen. Van daaruit trokken de betoogers daarop weer in optocht huiswaarts. Het was ongeveer 7 uur 's avonds, voordat olies weer rustig in het Westen van de stad was. Toen openden kof fiehuizen en restaurants weer hun deuren en hervatte het personeel van tram en tunnel- spoor weer den dients. Incidenten hebben ner gens plaats gevonden. De grootste discipline heerschte tijdens de gonsche betooging. Poli tieagenten waren nergens te zien. Arbeiders met roode mouiwbanden zorgden zelf voor de orde. Het aantal betoogers is uiterst moeilijk te schatten. Volgens een correspondentieburenu varen er ongeveer 400.000. Elders schat men hun aantal op 1 a \y, millioen. eBide gege vens zullen wel onjirist zijn. Wij gelcoven niet al te ver bezijden de waarheid te zijn, indien wij vermoeden, dat er 7 a 800.000 mannen en vrouwen aan de betooging hebben deelge nomen. A In alle groote Duitsche provinciesteden heb ben heden eveneens betoogingen ten guns'e van de republiek plaats gehad. Evenals te Ber lijn hebben al deze betoogingen een rustig be loop gehad. Alleen te Keulen heeft een groep betoogers het keizer Wilhelmsmonument be stormd, met het gevolg dat de sabel van den keizer er afgebroken werd. Duitsche en Engel- sche politie herstelden de orde. De aanslag op Harden. B c r l ij n, 5 Juli. (W. B.). Volgens het resultaat van het ingestelde onderzoek heb ben beide daders van den aanslag op Harden niet uit eigen beweging gehandeld, doch zijn zij daartoe genoodzuakt geworden door een geheime vereeniging. De toestand van Max. Harden. B e r 1 ij n, 4 Juli. (V. D.) Maximiliaan Har den bekwam bij den overval zeven vrij zware houwwonden over het hoofd; zijn schedel bleef echter ongedeerd. Arrestaties in verband met den moord op Rathenau. Gisteravond ging te Berlijn het gerucht, dat een der twee nog voortvluchtige moordenaars van Rathenau was gearresteerd. Bevestigd is dit gerucht nog niet. Volgens een Wolff-bericht uit Allenstein is daar op last van de Berlijnsche politie een jon geman in hechtenis genomen, onder verden king, dat hij afweet van den moord op Rathe nau. Het is een gewezen officier, von Oppen ge- heeten. Wolff meldt verder uit Innsbruck, dat de on der verdenking van medeplichtigheid aan den moord op Rathenau aangehouden Duitsche fa brikant Kuechenmcister naar Innsbruck over gebracht is en dnnr voovloooig blijft tot dat de uitleveringsprocedure geëindigd is. Hcinrich Delbrück. Heinrich Delbrück, voorzitter van het Duitsche rijksgerechtshof, vroeger staatssecretaris van justitie, is op 67-jnrigcn leeftijd tc Leipzig over leden. Heinrich Quincke, b Te Frankfort aan de Main is, naar de N. R. Ct. meldt, op 80-jarigen leeftijd prof. Heinrich Quincke overleden, een bekend klinisch hoog leeraar wiens naam vooral beroemd geworden is door de iutvinding van de lumbale punctie, een verrichting die tallooze lijders aan nek kramp, hersenvliesontsteking e. d. behouden heeft. Quincke werd reeds op ST-jarigen leeftijd tot het professoraat geroepen, n.l. te B^rn (1873 T878), later in Kiel, waar hij tot 1908 doceerde. Toen nam hij zijn emeritaat. Behalve de lumbale punctie en het daarmede verbonden onderzoek von de cerebrospinal vloeistof heeft hij zich op velerlei gebied der 44 bangestraat. Amersfoort.' interne geneeskunde verdienstelijk gemaakt. Ook was hij een der eersten die de operatieve behandeling van longabcessen en longgnngrccn voorstelde en dot in een tijd toen de chirurgen aarzelden de borstholte te openen. Dc drukkersstaking te Berlijn. B e r 1 ij n, 4 Juli. (N. T. A. Draadloos). Do toestand in de stoking der typografen te Berlijn verscherpt zich, daar ook het hulppersoneel zijn eischen stelde. De staking dreigt ook over tc slaan op de rijksdrukkerijen, waar o.a. de ma chinisten hun eischen indienden in den vorm van ccn ultimatum. Vliegongeluk. Naar Wolff meldt uit Hamburg, is een post vliegtuig, dat daar gisteren aankwam, door hel aanraken van boomen en telegraafdraden even vóór de landing neergestort. Drie inzittenden, twee heeren en een dame een bioscoop-ar tieste zijn gewond. De bestuurder Lothar von Richthofen kreeg zoo zware wonden, dat hij spoedig overleed. De overdracht van Opper-Silezië. O p p e 1 n, 4 Juli (B. T. A.). De ontruiming van Opper-Silezic is bijna al een voldongen feit. Polen heeft bezit genomen van de hem toe gedeelde gemeenten. De intergeallieerde commissie oefent nog ge- bit.lijkt: pituzf.y. Langestraat 39. - Tel. 432. zag uit in Oppem en Gross Strehlitz. Aan het station van Pciskrctschau werden, niettegen staande de genomen veiligheidsmaatregelen voor het vervoer der manschappen door do Sclbstschutz, schoten gelost op een trein. Drie spoorwegarbeiders werden vrij ernstig gewond. De Duitsche ambtenaren gedragen zich voor beeldig. FRANKRIJK. Indepcndance Day to Parijs P a r ij s, 4 Juli. (Hnvas) Ter gelegenheid van Independence Day wapperden heden van alle openbare gebouwen, de ministeries, hel stadhuis, enz. de Fransche cn Ameriknonscho kleuren. Tallooze particulieren volgden hel voorbeeld, dat de publieke diensten hadden ge geven. Er hadden spontane manifestaties plaats bij de standbeelden van Lafayette cn Washing ton cn de grnftombe van Lafayette, wnnr bloo men en kransen worden gedeponeerd. Millcrond zond president Hording een telegram met do verzekering, dat het Fransche volk zich van gonscher harte bij de viering van Independan ce doy aansluit en met de hartelijkste wenschen voor Amerika's geluk cn bloei uit naam van Frankrijk, dat door een duurzame vriendschop met de Ver. St. verbonden is. Het herstel van Noord-Frankrijk. P a r ij s, 4 J u 1 i. (Havas). De Ministerraad besloot tot program van het eerste deel van de groote publieke werken, die Duitschland op grond van het verdrag van Versailles moet uit voeren, aan de commissie van herstel in honden te stellen. Beperking der bewapening. P a r ij s, 4 Jul i. (B. T. A.). De lijdelijke ge mengde commissie voor de vermindering van bewapeningen kwam hedenmorgen in het Petit Luxembourg onder voorzitterschop van Viviani bijeen. Er werden olgemeene besprekingen ge opend over het door lord Robert Cecil aangebo den plan tot vermindering van bewapeningen ENGELAND. Het bezoek van den koning aan de Atlantische Oceaanvloot. Londen, 4Juli. (N. T. A. Draadloos). Ko ning Geo-rge heeft hedenmorgen aan boord vun het koninklijk jacht Victoria and Albert, ge ëscorteerd door een ofdecling torpedojagers, Portsmouth verlaten om in het Kanaal de eer ste vlootrevue na den oorlog te houden. Op de hoogte van Portland zal de Victoria and Albert dc geheele Atlantische vloot ontmoeten. Do schepen zullen zich scharen achter het konink lijke jacht, dat de vloot terug zal leiden naar haar ankeipluatsen in de Tor Boy. Behalve de Queen Elizabeth, het vloggeschip van admiraal Sir Charles Madden, den opper bevelhebber en de Hood, de grootste slagkrui ser, zullen er negen andere groote schepen zijn en een groot aantal kleinere oorlogsvaar tuigen. Curzon blijft minister van buitenlandsche zaken. H<?t departement van buitenlandsche zaken spreekt de berichten, die gewogen van het o.s. aftreden van Curzon als minister van buiten landsche zaken tegen. De gezondheidstoestand van Curzon is bijna geheel hersteld. Hij keert Vrijdag naar Londen terug. Dc zomertijd. Londen, 4 Juli. (R.). Bij de behandeling van het wetsontwerp op den zomertijd heeft de Lagerhuiscommissie de periode van den zomer tijd vastgesteld van den 3en Zaterdag in April of een week vroeger, als Paschen er op volgt tot den 3cn Zondag in Sept. De verdediging van Londen. Londen, 4 Juli. (N. T A. Draadloos). Twee anti-vliegtuigenbrigades zullen uit de Londen- sche territoriale troepen worden gevormd ter vrediging van Londen tegen mogelijke vijan delijke aanvallen uit de lucht. Deze verdedi gingsmacht is de eerste, die uit de territoriale troepen van Bfigelond wordt gevormd. Bezuiniging. Londen, 4 Juli. (N. T. A. Draadloos). In het Lagerhuis werd heden medegedeeld, dat be zuinigingsmaatregelen, het afgeloopen jaar toe- gepost op de regeeringsdeportementen, de ver mindering van het aantal tewerkgestelden mef 36000 ten gevolge heeft gehad. Sir Auckland Geddcs te Londen. Londen, 4 Juli. (N. T. A. Draadloos). Britsche gezant te Washington, Sir Auckland Gcddes, is met lady Geddes heden non het Waterloostntion aangekomen. Hij werd begroet door den Amerikaanschcn gezant. De Engclsche spoorwcglicden en de herzieninf van het verdrag van Vcrsuilles. Uit Bradford wordt geseind, dat do jnarvcrv gndcring van don Nationalen Bond vnn Spoor» wegorbcidcrs (N. U. R.) ccn resolutie heeft nnns kgenomen, die er bij de rcgecring op aandringt onverwijld stappen te doen ten behoeve vun <-en; herziening van het verdrag van Versailles, daar dit, naar het gevoelen der vergadering, veronti woordelijk is voor de hcerschende abnormale werkloosheid. De vakbondsccrctoris, het Lagcri huislid J. H. Thomas, oefende critick op d# politiek, die Frankrijk tegenover Duitschlani volgt en die z. i. twee vijanden van de tegen»» woordige regeering, n.l. do communisten en militaristen, aanmoedigt. Het beroep van Horatio Bettomley vcrworpciv Het beroep van Horatio Bottomley tegen het vonnis van zeven jaar dwangarbeid, waartoe bij was veroordeeld wegens frauduleus gebruik vai> gelden, die het publiek hem had toevertrouwd, is verworpen Het in eerste instantie uitgespro* ken vonnis blijft van kracht. Een curieus oorlogstcstamcnt. Uit zee heeft men een identitcitsplaatjo opgevisoht van een Engelsch schepeling, dia met de Indefatigable tijdens den slag bij Jut land was omgekomen. Op dit plantje is met bizondcr klein schrift een testament van bc* doelden schepeling geschreven, door hem en twee getuigen onderteckcnd, woarbij hij zijn nalatenschap aon zijn vrotnv vermaakt. Het testament is als rechtsgeldig erkend. IERLAND. Het officicelc bulletin tier republikeinen. Londen, 5 Juli. (R.). Het officieele bulle tin van het hoofdkwartier der republikeinen te Mallow (graafschap Cork) meldt, dot het repu blikeinsche leger in het bezit is von alle kazer nes en militaire posten van de geheele streek. Uitgebreid gebied van Mid Limerick staat onder onbetwiste controle van do republikeinen. Vlie* gende kolonnes zijn Limerick binnengedrongen, alwaar zij zioh in de stad vnn de sterkste pun ten hebben meester gemaakt. De strijd tegen de rebellen. Dublin, 5 Juli. (R.). Volgens het ochtend communiqué werden gedurende den nacht de stellingen der rebellen met tusschenpoozcn aan gevallen. De strijd in Dublin. Londen, 4 Juli. (V. D.). Volgens een officieel communiqué nadert de actie in do Sackvillestrcct-wijk van Dublin haar einde. De opstandelingen zijn verdreven uit ecnige der vele door hen bezette gebouwen. Het communiqué voorzie! een spoedig einde der gevechten in de Sackvillesireet cn oen definitieve nederlaag der opstandelingen. Cor respondenten melden, dot vele rebellen-mijnen zijn gevonden en systematisch vernietigd. Rebelposten in andere doelen zijn verwij derd. Uit andere plaatsen van het land wor den rebellen-concentraties gemeld. Hoewel de regeering haar voornaumsie taak op het oogenblik te Dublin concentreert, ver wacht men niet, dat zij groote moeilijkheden zal ontmoeten mei de sporadische uitbarstingen in de landelijke districten. Een beschrijving gevende van den aard der vijandelijkheden, meldt de correspondent van de Daily Chro nicle le Dublin, dat het aantal slachtoffers zeer gering is. Afgezien van dc burgers, ge dood en gewond, en de nationale soldcten, ge wond bij de mijnonlploffing in de „Four Courts" verloopt dc geheele zaak bijna zon der bloedvergieten. De troepen van den Vrij staat hebben het laatste stadium van den strijd bereikt. Er is een burgeroorlog cn er zijn families, die zonen aan beide zijden hebben. De gevechten in Sackvillcstrcct. In Sackvillesireet duren, volgens Reuters bizonderen dienst d.d. 4 Juli, zware gevechten voort. De Vrijslaters maken gebruik van pant serauto's, waaruit zij machinegeweer vuur in do door ROBERT HERRICK. 40 Veel. Ze keek er naar hoe de vader met zijn Icind speelde en vroeg zich af of hij werkelijk Voor het kind zou voelen. Iiij had het uitgekleed en bekeek het kleine lichaam met het koele verstand en de half spot tende onverschilligheid van den man van we tenschap. „Zoo, kleine meid," zei hij, terwijl hij het sta rende kindje op zijn ééne knie hield, „je ach terhoofd is wat plat, daar zullen we later op jnoeten letten. Maar over het geheel een nor- tnaal hoofd, en r,Geef haar maar hier f f ,,Hoe noem je haar eigeülijk vroeg hij, ter- \iWijl hij de kleine aan de moeder overgaf met *en handige maar weinig liefdevolle beweging, i' „Weet je dat nog niet,' 'fluisterde ze veront waardigd. „En nu nog even over dit huis hier," zei hij, terwijl hij zich lui uitstrekte. „Wat moet de kolonel er voor hebben „Dat weet ik niet. Moeder zei, dat hij het instekend zou vinden als wij het van den win ter bewoonden." „Ik doe de dingen niet op die manier," zei hij met een boos gezicht. „Tic zal het van hem koopen als hij het verkoopen wil met al het land tusschen hier en de bron." „MaarDe vraag zweefde op haar lip pen hoe hij aan zulk een som kwam als de Eyrie moest kosten. Toen ze aarzelde, keek hij haar aan met een onaangename flikkering in zijn grijze oogen. „Hoe ik aan dat geld kom Ik heb van den zomer een massa verdiend. En Eaton, die oude man, dien Elport meegebracht heeft, stopt me telkens wat toe, dat is een manie van hem, mis schien wil hij er zich bij massa's gelijk van ont doen. Ik vermoed, dat hij eerst gestolen heeft en nu wil hij het kwijt. En de anderen wilden ook betalen aan het geld mankeert het niet." „Ik ben zoo blij,'' riep ze uit en trachtte niet haar blijdschap te verbergen. Het zou haar trots streelen, als haar man de plaats van haar familie kocht. Dezelfde nare harde uitdrukking in zijn oogen maakte haar onrustig. „Ben je blij, dat je man net als andere man nen geld kan verdienen Het is zoo moeilijk niet, om geld te verdienen als je wilt." Ze voelde, dat hij op haar familie doelde, maar ze antwoordde moedig „Ik ben natuurlijk blij, dat we dit huis niet als een gift hoeven aannemen." „Dat zal nooit noodig zijn f Ik neem geen giften aan als deze Hij maakte een verach telijk gebaar mot zijn hand. „Ik zal Elport vra gen om er den volgenden keer, als hij aan het meer komt, met je Oom over te spreken." De zaak was gauw genoeg in orde. De kolo nel vroeg een redelijken prijs voor het kamp, dat hij graag verkoopen wilde met den gehee- len inhoud en met al het land, tot de Gene zende bron toe. „De plaats is van jou," zei Holden tegen zijn vrouw, toen hij den avond vóór mevrouw Good- nows vertrek verscheen. „De koop is gesloten op jouw naam." Helen kreeg een kleur van plezier en zelfs haar moeder gaf onwillig toe. „Het is een mooi plaats en heel gezond voor rs zomers. Maar ik begrijp niet wat je er 's win ters moet doen." „Leven alleen maar leven I" zei de dokter lakoniek. „Is het nooit tot u doorgedrongen, dat hoe minder ballast een mensch heeft, hoe beter hij kon leven „Ik noem dat geen leven," stribbelde de oude vrouw tegen. IL Dadelijk na mevrouw Goodnows vertrek kwa men er werklieden om de veranderingen aan de Eyrie te beginnen, waartoe moeder en dochter besloten hadden. Niet alleen werd er een ver warmingstoestel gemaakt, maar de keuken werd geriefelijker ingericht, de eerste verdieping, een deel van het hoofdgebouw werd opgeknapt en gepleiterd en een gedeelte van de groote ve randa werd dicht gemaakt met glas. Helen had er een ongedacht plezier in om plannen te ma ken en de verbeteringen na te gaan. Wat deed het er toe of haar nieuwe huis slechts een tij delijk verblijf zou zijn. Ze voelde, dat het van haar hoorde cn ze stelde er een eer in om het zoo aardig mogelijk te maken, zooals zij vond, dat een prettig huis er uit moest zien. De werklieden bleven het geheele najaar tot dat het begon te sneeuwen en toen zij eindelijk heengingen was het half rustieke „kamp" van binnen bijna niet te herkennen. Mevrouw Good- now had van uit de stad doek gestuurd om langs de muren te spannen, zware tapijten, lampen en alle meubelen, die zij samen hadden afgesproken. Er was tusschen moeder en doch ter steeds een drukke correspondentie over het huis en ook over de dienstboden. Mevrouw Goodnow had er drie achtergelaten, maar de keukenmeid was gebleken onbekwaam te zijn, en Nel, die wel inzag, dat een goede keukenmeid een hoeksteen van haar huis was, had naar de stad geschreven om een andere. Voor het grootste gedeelte scheen haar man niet te merken wat er op de Eyrie gebeurde. Als hij thuis kwam, was het meestal al donker. Al leen toen de keukenmeiden verwisseld zouden worden, vroeg hij spottend of er vier menschen noodig waren (de Schotsche Nan meegerekend) om twee gezonde volwassen menschen en een kleine baby te bedienen. Zijn vrouw lachte eens en hij liet haar haar gang gaan zonder zich ver der met deze huiselijke aangelegenheden te be moeien, evenmin als hij zich met het huis zelf bemoeid had en zij vond dit juist zooals het hoorde. Het punt geld kwam nooit tusschen hen ter sprake. De rekeningen van de veranderingen waren nog niet ingekomen en Helen tobde niet over die uitgaven. Ze wist, dat ze niet verkwis tend was van natuur en wat zij deed met haar nieuwe huis was maar heel eenvoudig in verge lijk met wat anderen deden om zich het leven prettig te maken. Achter dat alles stak een plan, dat ze in stilte met volharding gemaakt had, sinds ze de Eyrie bezat. Ze wilde hier een kring vormen, hier in de bosschen. Zooals ze eens tegen haar man zei„Ze wou dit jaar wat meer leven als an dere menschen I" Er waren hier nu in de buurt een paar mem schen die een prettig orderlijk huis zouden we ten te woordeeren. De dokter bracht Dr. Percy dikwijls mee von de bron om tc komen eten, ook Mr. Eaton, die nu weer de oude was, ccn kalme vriendelijke nogal vervelende zakenman. Hij bleef nog wat hangen bij de bron, bnng vooi zichzelf en bang voor het leven in het alge» meen. Hij was den dokter, die hem geholpen had om de heeischappij over zijn geest terug le krijgen, ontzettend dankbaar cn hij toonde die erkente lijkheid daarvoor aan zijn jonge vrouw. Verder was er aan het meer een jonge ingenieur werk zaam non de sporen, ccn gestudeerd man, die Langton heette en die gewoonlijk zijn Zon dagen op de Eyrie doorbracht. Later kwam er dien winter nog een mijningenieur bij, die in de nieuwe kampen typhus had opgedaan en ccn melonkolieke jonge tooneclspcler, die voor zijn vacantie de bosschen had opgezocht on die z-er gehecht was aon den dokter. Hij had een zieke lijke sentimenteele natuur cn was vooral ver' trouwelijk tegenover vrouwen. Helen voelde; dat ze iets voor hem zijn kon. Deze mannen, die de jonge vrouw ui', haa mans patiënten had uitgepikt, omdat zij ziel behoorlijk in een salon konden gedragen ei wisten hoe ze 'een dame naar tafel moesten gc« leiden, waren trouwe bezoekers van de Eyria Ze kwamen 's middags een kopje thee halen bleven eten en zaten 's avonds voor het vuur eï praatten, speelden of lazen. Toen de winterstof men de sneeuw hoog opzwiepte in het boself was de groote huiskamer op de Eyrie een war* me gezellige oase van beschaafdheid te midden van de wildernis, net zooals de jonge vrouw zich dat had voorgesteld. fWordt vervol ed,Y

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1