„DE EEMLANDER" pbiis DEII ÜMOTM is 'BUITENLAND. FEUILLETON. •Mè m BE HEÜEZEÜ en Rackets ate Jaargang No. S pfttropscn'TTtztr post f 3.—, per week (met gratis verzekering fèti ongelukken) f 0.176, afzonderlijke nummers AMERSFOORTSCH 0 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARMHEMSCHE POORTWAL. 2 A. POSTREKENING N°. 47910. TEL INT. 513. Oonderaag 6 Jul! !92Z bewijsnummer, elke regel meer f 0.25, diensfoanbic* dingen cn Licidadighcids-advcitcnticn voor de helft' der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordccligc bepalingen voor het advcriccicn. Hênc circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op .aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht. (Zelden is een land door de eeuwen heen zoo- '~r beroerd als Ierland cn de jongste geschie- heeft doen zien, met welk een verbitte- de strijd bij voortduring- werd gevoerd, trst was er de strijd van vrijwel allen tegen iet overheerschende Britsche rijk; de overwin- werd in dezen strijd in zooverre behaald, it Ierland den status van dominion wist te 'cnvervcn cn dus in een positie kwam als die tan Canada. Dat was een ontzaglijke vooruit gang, welke niet zoozeer werd verworven, om it de Engelsche staatslieden nu zoo louter en &!leen verschrikkelijk rechtvaardig waren, maar ^bmdat zij practisch waren en eieren kozen voor 'Aun geld en daarbij zich het air konden geven uitenmati'g mild te zijn. Dit log tevens onge veer in de lijn van de lieve leuze van het recht .Sor kleine naties om vrijelijk over zich zelf te beschikken, een leuze, die in den oorlog opgeld JSeed, maar tegen den verslagen vijand altijd knot veel dialectiek zeer spitsvondig te zijnen ï>ngunste werd geïnterpreteerd. Maar om tot de Iersche kwestie meer bepaald $ns te beperken: nadien trad de tegenstelling in de Iersche gelederen zelve duidelijker en scherper aan den dagde Valeristen namen geen genoegen met het dominionschap en ïwenschten niets minder dan de absolute onaf hankelijkheid de aanhangers van Griffith cn de zijnen namen genoegen met het compromis, zooals dit was belichaamd in bet met Engeland te Londen gesloten verdrag. Vooral de laatste weken hebben de tegenstellingen tusschen de extremisten, die een hardnekkige, orthodoxe, jurqu' nuboulistische minderheid vormen en de viijstaters, de getrouwe aanhangers van de (Voorloopige regeering, tot ccn felen strijd ge leid. De gevechten om de Dublinsche Four Courts, de Vier Gerechtshoven, liggen nog yersch in elks geheugen. Na den val der Courts Werd de strijd in de hotels cn straten voortge zet een zeer kleine minderheid blijft nog steeds zich verzetten en al schijnt, althans in Dublin ?e1f, de macht der Valeristen af te brokkelen, iet is de vraag, zelfs, al wordt Dublin van ex- Temislcn volkomen gezuiverd, of hiermee de mcificotie tevens haar beslag zal hebben ge kregen. Inderdaadhet zal juist zijn cn het ligt voor de hand, dat het overgroote deel van do leren, de jarenlange twistingen met de Engel sche regeering, de oneenigheden tusschen Zuid cn Noord cn de geschillen en gevechten tus schen de extremistische minderheid en de Vrij- staatsche overgroote meerderheid hartelijk moe de zijnmen verlangt naar rust, naar arbeid, naar vrede. Dit is bij de jongste verkiezingen gebleken maar deze minderheid, een wrokken de en voortdurend mokkende minderheid, aan Jiet hoofd waarvan knappe koppen staan, kan nog steeds een element van onrust cn beroe ring blijven. En tegen deze minderheid is de Vrijstaatsche regeering den loatsten tijd, nadat zij eerst geruimen tijd heeft geaarzeld, met hol der middelen gaan optreden. Zonder steun te 'erlangen van de Britsche regeering, is de voor- loopige regeering van Ierland de rebellen-repu blikeinen gaan sommoeren af te laten van hun voortdurende terroristische politiek, die in- idruischte tegen de gezindheid van de meerder heid der bevolking. Of de gevechten te Dublin en in de provincie tusschen de beide groepen Ieren onderling, die slechts verschillend politiek georiënteerd zijn, de laatste fase zijn van den strijd? Hel moet worden afgewacht. In allen ge valle hebben Collins, Griffith en de zijnen thans ten aanschouwe der Britsche regeering het be wijs geleverd, dat het hun ernst is met den strijd legen de minderheid, die gewapend zich verzet en dikwijls op hoe terroristische wijze tegen de meerderheid, welke het geharrewar meer dan moede is. Alleen de toekomst zal lee- 'ren, of Collins en de zijnen in staat zullen zijn efdoende het klaar te spelen met de aanhangers van het beginsel „alles of niets", wien men om hun volhardendheid en intellect geenszins eer bied kan onthouden, al lijkt, zoo op afstand «rezicn, hun houding niet practisch. D' 'ITSCHLAND, President Ebcrt. B e r 1 ij n, 5 Juli. (N. T. A. Draadloos), pjkspresident Ebert begaf zich weer naar Frcu- denstodt voor een kuur, daar zijn gezondheid te wenschen overlaat. Dc Volkenbond. Berlijn, 5 Juli. (N. T. A. Draadloos). Vol gens een bericht uit Londen komt daar de vol gende vergadering van den raad van den Vol kenbond bijeen op 17 Juli. De wet ter bescherming der republiek.. Volgens dit wetsontwerp, aldus d.d. 4 Juli de Beriijnsche Hbl.-correspondent, kan de dood straf, kunnen respectievelijk tuchthuisstraffen geeischt worden tegen leden van alle verecni- gingen, die ten doel hebben leden van de tegen woordige of vroegere republikeinsche regeerin gen te vermoorden. Het voorstel om de dood straf uit te schakelen werd niet aangenomen. Ook het medeweten van het bestaan ven derge lijke vereenigingen zal met tuchthuis kunnen worden gestraft De wet moet naar de meening van den Rijksraad uilsluitend gericht zijn tegen elk streven tot herstel van de monaróhislischc of andere dictatuur. Verder is bepaald, dat leden van vroegere regeerenae vorstenhuizen in de bondsstaten, die tot Novermber 1918 hebben geregeerd, wanneer zij zich aan een volgens deze wet strafbare handeling schul dig hebben gemaakt en deswege veroordeeld zijn, uit het gebied van het rijk kunnen wor den uilgewezen, terwijl andere leden van deze families, die reeds met toestemming van de rijksregeering mogen terugkeeren. De gel digheidsduur van de wet is op vijf jaar be paald. Berlijn, 5 Juli. (N. T. A. Dinndloo In den Rijksdog heeft dc minister van buitenland- sche zaken, dr. Koster, het wetsontwerp lot be scherming der republiek ingediend. Hij wees er op, dat de wet zal komen in plaats van de ver ordeningen van den rijkspresident. Het Duitsche volk heeft krachtige maatregelen noodig om eindelijk gezonde politieke toestanden te krij gen. Maar het is hier nog maar een begin. De eerstvolgende dagen zullen in den Rijksdag an dere wetsontwerpen worden ingediend; in de eerste plaats moeten de scholen en universiteiten meer dan totnogtoe de plaatsen worden, waar een grondwettige, republikeinschc gezindheid wordt gevoed. B e r 1 L n, 5 Juli. (N. T. A. Draadloos). De rijkskanselier onderhandelt voortdurend met de partijleiders over den I uidigen ^politieleen toe stand. Ook de vertegenwoordigers der vakver enigingen nemen aar de besprekingen deel. Dc daling van dc mark. B e r 1 ij n 5 Juli. (N. T. A. Draadloos). Volgens de Echo de Paris kan de catastrofe in het vallen van de mark de Franschë regeering zoover beïnvloeden, dat zij den tot dusver ge- volgden gevaarlijken weg zal verlaten. Dc kolcnlcverantics. De vertegenwoordigers der commissie van herstel tc Parijs cn Berlijn ontvingen van dc Duitsche regeering een memorandum inzake dc leveringen van kolen, waarin nadrukkelijk wordt vastgesteld, dat Duitschland niet in staat is een derde deel van de opbrengst der Duitsche kolen te gebruiken voor schadevergoedingsdoeleinden. De Duitsche regeering doet in 't memorandum naar verluidt aan de hand de nog niet ge leverde 50.000 ton kolen voor Juni alsmede dc 50.000 ton, te leveren in Juli, in Engeland te koopen. In denzelfdcn zin zijn besprekingen mei de garantiecommissie begonnen. De Duitsche regeering heeft in een memoran dum aan dc commissie van herstel trachten aan te loonen, dat tengevolge van den achtei uitgang der kolenproductie, n.l. door hot ver lies van het grootste deel van Opper-Silczië, een herziening der leveringsvoorwaarden voor de kolen en vermindering der hoeveelheid vol strekt noodig was. Ongeregeldheden in hel rijk. D.d. 5 Juli wordt uit Leipzig gemeld aan dc N. R. Ct. Te Zwickau hebben ernstige cn bloedige bot singen tusschen de politie en de arbeiders plaats gehad. De hoofdpolitiepost op het raadhuis werd bostormd en alle politiemannen ontwapend. De tot steun ontboden landspolitie werd hevig aan gevallen en eveneens ontwapend. Op het oogen- blik wordt de kazerne belegerd, waar de lands politie zich heeft teruggetrokken. Daar hebben ook bloedige botsingen plaats gehad, waarbij 16 personen zijn gedood en velen ernstig gewond. Het werk en het verkeer staan volkomen stil. De kranten mogen niet verschijnen. D.- Zwic- kauer Ncueste Nnchrichten, een rechtsgczind blad, is door de arbeiders bezet. Dc scholen en openbare diensten 2ijn eveneens gesloten en dc raadsleden als gijzelaars gearresteerd. De auto mobielen worden aangehouden en weggereden, niemand weet waarheen. Een comité van actie, bestaande uit bestuur ders van de vakverecnigingen der socialistische partijen heeft zich van de openbare macht mees ter gemaakt en eischt van de regr.ering onmid dellijk terugtrekken van de van buiten af ontbo den politielrocpen, hetgeen de regeering heeft toegezegd. Inmiddels wordt dc openbare veilig heidsdienst te Zwickau waargenomen door de nrbeidersweerbaorheid. Bewapende arbeiders sluiten zich daarbij aan. Tc Chemnitz hebben jeugdige arbeiders het christelijk hospitaal verwoest. En aan hetzelfde blad uit Berlijn Uit Maagdenburg wordt aan dc Vorwürts geseind, dat gisteren de arbeiders ie Voelpkc cn omstreken een grootc betooging hielden cn daarna in optocht naar Sommerschcnburg trokken. Hier werd ccn commissie benoemd, die zich naar den rentmeester ver. het land goed van -graaf Gneiscnr/.i zou begeven, om de uitlevering von een zwart-wit-roode vlag te eïschcn. oNuv/elijks had de deputatie het grondgebied betreden, of er violen schoten. Uit de vensters van het kasteel werd op de arbei ders gevuurd. Twee hunner werden zwaar ge wond. loon de arbeiders in paniek op dc vlucht sloegen, weiden hen nog ccnige kogels achterna gezonden. Hierbij werd een 13-jarige knaap op slag gedood. „l'HiRONOELlE"! L1KGE8TBMT. Amersfoort. WED» I WEGERS mWj haar IE-fSLANOESTRAAT 1 SES 's Avon's omstreeks 10 uur werd ccn arbei der, die voorbij het kasteel kwam, door een handgranaat getroffen en eveneens gedood. De arbeiders u:t dc omstreken hadden zich onder- tusschcn in hel bezit gesteld vr.n de aan een sohuttersvereeniging toebehoorende wapens. Aldus uitgerust trokken zij weer naar het kasteel. Hier ontstond een gevecht, waarin do lenlmeesler en een' bediende vnn het kasteel gewond werden. Aan den kant von dc arbeiders vielen dooden en gewonden. ïntusschen waren er op verzoek van den Londrnt Schupo-agen- tcn per automobiel verschenen. Tusschen de arbeiders cn de politic werden nu onderhan delingen gevoerd met het resultaat, dot de strijd werd opgeheven. Hedenochtend verscheen er plotseling ccn sterke troep communistische mijnwerkers uit Hcïms'.edt ter plaatse. Zij ontwapenden dc Schupo-agentcn, die veel te gering in getal weren om zich te verzetten. De arbeiders be stormden nu het landgoed Sommerschenborg. Jn het geheel vielen er 5 dooder. cn 10 gewon den. Aldus het bericht van de Vorwürts. Nader» bijzonderheden ontbreken nog. De Duitsche arbeidsconflicten. Berlijn, 5 Juli. (N. T. A. Draadloos). In het Beriijnsche krontenbedrijf werden op uit- noodiging van den minister van arbeid de eerste FO-TOARTaSCELE^ In ruime soHeeriag voorhanden. B. NIEWEG, Lanpstraat 39. Tel. 462 olficieuse besprekingen gehouden tusschen dc slakende partijen. Dc werknemers besloten, dat van heden of tc Berlijn de arbeiderspers weer mag verschijnen. Dc staking der machinisten n van het technisch personeel der scheepvaart breidt zich uit. Tc Cuxhnfen is de slccpdiens1 stopgezet. Te Slellin ligt het havenbedrijf -s':!. Staking tc Stettin* In een vergadering der zee-machinisten werd besloten ook in stoking te gaan. Tengevolgo daarvan staat in de Stettiner haven elk bedrijf ntiL Freilierr von Lcoprechting tot levenslang veroordeeld. De van hoogverraad beschuldigde baron Von Leoprechling is gisteravond laat het was reeds middernacht veroordeeld tot levens lange tuchthuisstraf en eerverlies. Een majoor doodgeschoten* Freiburg, 5 Juli. (Tel.) Bij de gisteren in de plants Singer gehouden demonstratie voor cle republiek werd door een majoor op de de- monstrèerende menigte geschoten, waardoor eenige personen ernstig werden gewond. De me nigte ontstak hierover in woede. Bij het tumult, dat ennrop ontstond, werd de majoor doodge schoten. Wnpcnvonost. B e r 1 ij n, 5 Juli. (Havas). Kinderen hebben n de omstreken vnn Pluucn in Saksen een on- J.er boomen begraven kist met 42 revolvers cn 1400 patronen ontdekt. Dc opstand in Opper-Silczie. B c u t h e n, 5 J u 1 i. (W. B.) Talrijke Duit- ;chers, die zich gisteren uit Poolsch-Opper-Si- lezië naar de feestelijkheden ter gelegenheid von het binnenrukken derrijksweer in Beuthen en Gleiwitz wilden begeven, werden door de Polen afgeranseld. r,nn pleegt zelfmoord. B e r 1 ij n5 Juli. (N. T. A. Draadloos). Dc Beriijnsche vrouwenmoordenaar Grossmonn heeft zich hedenmorgen in ziin cel opgehongen. Uit Berlijn wordt d.d. 5 Juli Gan het Hbl. ge seind Het proces tegen den vrouwenmoordenaar Grossmann heeft hcdrtn een onverwacht einde gevonden. Na de opening der zitting werd medegedeeld, dat Grossmann hedenmorgen ongeveer een uur vóór het begin der zitting- door ophanging een eind aan zijn leven had gemaakt. Hij heeft daar toe gebruik gemaakt van de enkele minuten, ge durende welke de bewaarder zich even verwij derde. Hij had een beddelaken stukgescheurd, vnn dr slrookcn een strop gemaakt en zich daar mee ann een spijker aan den binnenkant der celdeur opgehangen. Het kijkgaatje in de deur had hij rrvct. krantenpapier beplakt. Pogingen om de levensgeesten weder op te wekken, waren vruchteloos. Het O. M. stelde voor het proces te stoken, waartoe werd besloten. FRANKRIJK. Het i>l«n-Le Trocqucr. Hav-as, deelt mede, dat het eerste deel der door Duitschland in Frankrijk uit te voeren openbare welken vijf series bevat, waarvan de kosten geschat worden op 4.824 millioen frs., v/aarvan 3.895 millioen frs. voor Duitsche reke ning komt. Franschc ingenieurs zullen de lei ding hebben. Duitsche aannemers' zullen het werk uitvoeren. D<? werklieden zullen onderge- biqcht worden in arbeidersdorpen. De Franschc industrie zal ongeveer een derde der benoodig- de materialen levoren. IERLAND. De gevechten te Dublin cn elders. Reuters bizondere dienst meldt gisteren: Tot dusver is er beden weinig verandering in .1 in toestand gekomen. De Vrijstaters bombir- deeréft thans de rebellen in Sackvillestreet met veldgeschut, met het gevolg, dat in verschei dene gebouwen, die de vesting der rebellen vor men, hevige branden zijn uitgebroken. Hel Hammanhotel is geheel uitgebreid; desniette genstaande zijn er nog enkele verdedigers in. Het Greshamhotel, dat thans in brand staat, heeft zich vanmiddag overgegeven. In andere deelcn van de stad zijn weer republikeinse)!* snipers opgetreden. De rebellen in het Oosten van Donegal cof^ rentree-ren zich in Glenveogh Castle, dot rjj in beslag hebben genomen, versterkt, uitgerust» met een draadlooze installatie cn von voorra den voorzien voor een langdurigen weerstond. Londen, 6 Juli. (R.) Volgens telegrammen die de binden uit Dublin ontvangen, woedde gis teravond om 9 uur nog steeds een hevige brand in Sackvillestreet. Dublin, 6 J i" li. (R.) Er hadden dromatt* sche scènes plaats bij het onderwerpen der op standelingen. Zoo vohanlt de Daily News, dot het laatste groepje ongeregelde troepen zich terugtrok in een steegje achter het Grnnvillc- hotel en door met de witte vlog zwaaide, maar terstond daarop sior.d het gebouw in vlammen. De laatste, die het gebouw verliet, was Grughan, die, me', zijn revo'vcr dreigende, zich een weg trachtte te banen tusschen de wachtposten, die op hem aanlegden, zoodot hij ernstig gewond neerstortte. Tengevolge vnn de gevechten is het grootste deel van Sackvillestreet in ccn puin hoop herschapen. 10 gebouwen, waaronder 3 hotels, zijn in dc osch gelegd. De correspon- vnn de Times verneemt, dat de leider van de Iersche Labour-partij ren poging deed om aan de verwoesting oen einde te maken cn de hulp inriep van den katholieken aartsbisschop. Een belangrijke conferentie zal morgen worden gehouden. Gravin Markicvicz gcvnngcrw Dublin, 5 Juli. (R.). Naar gemeld wordt, bevindt zich onder dc rebellen, die gevangen genomen zijn gravin Markicvicz, do bekende leidster, die, naar het heet, het bevel voert over vrouwelijke „snipers". Arrestaties, Reuters meldt uit Dublin? Onder de heden gearresteerden bevindt zich Sennne OCclly, de voormalige Sinn Fcingczant te Parijs on Rome, on O'Brien, de vroegere pre sident der Iersche League voor Zelfbeschikking. Dc republikeinen tc Dublin geven zich over. Dublin, 5 Juli. (R.) Het overschot vnn dc ongeregelde troepen, die deel nomen aan den strijd in Sackvillc-strect, hoeft z.ich hedenavond overgegeven. Onder hen bevindt zich Cathal Brugha, ccn van de voornaamste volgelingen von Dc Valera. Londen, 5 Juli. (N. T. A. Draadloos). Twee der hotels in Sackvillestreet, die de onge regelde troepen bezetten, stonden des namid dags in brand cn waren reeds zoo goed als leeggebrand. De belegerden hadden zich naar de belendende perccelcn teruggetrokken. Togen den middag werd de witte vlag ontplooid en rukte dc brandweer aan om het vuur tc be strijden. Plotseling werd dc vlag weer ingetrok ken en heropenden de ongeregelde troepen het vuur, brandweerlieden verwondend. Dc gevech ten werden toen hervat; dc aanval duurde den heelen namiddag door. Een oproep van dc voorloopigc rcgecrimg. Londen, 5 Juli. (R.) Ir. antwoord op aan biedingen tot hulp van vele konten heeft de Iersche voorloopige regecring besloten morgen door het heele land een oproep tc doen om naar dc wapens te grijpen. Dublin, 6 J u 1 i. (R.) Er zijn nog geen offi- cieele berichten te verkrijgen omtrent oen be sluit van dc regeering tot ccn maximalen op roep onder de wapenen, maor van bevoogde zijde wordt bevestigd, dat het volk met over weldigende meerderheid do nationale troepen steunt, terwijl de regeering overstroomd wordt met aonbiedingen van jonge lieden om dienst te nemen. Afschaffing van evenredige vertegenwoordiging Dc Senaat van Ulster heeft een wetsonlwcrj goedgekeurd tot afschaffing van de evenredig» vertegenwoordiging voor de verkiezingen vooi de graafschopsroden cn de plaatselijke roden. SPANJE. Handelsverdrag met Frankrijk. M a d r i d, 6 J u 1 i. (B. T. A.) De ministerraad keurde het handelsverdrag met Frankrijk goed door ROBERT HERRICK. 48 De lichten van Blakely zooals de nieuwe stad genoemd werd, schitterden 's nachts vrien delijk over het smalle gedeelte van de baai. Er te'oren een paar groote blauwe sterren de pieuwe electrische booglampen, waar Helen soarne naar keek als ze in de schemering hun licht wierpen op het donkere water. Voor haar v/as er iets warms, iets mensche- lijks in deze wenkende lichten vnn het kleine «tadje. Zij herinnerden haar aan de groote we reld, die achter de bosschen lag. Nadat haar gasten 's avonds weg waren, stond zij een poos op'de veranda boven het meer naar die oardsche sterren tc kijken. Soms rolde een trein uit het zuiden langs 'den versten oever, en floot als hij de kleine ne derzetting voorbij was en in de vlakte verdween. Dikwijls werd zij wakker in donkere nachten en hoorde het schrille gefluit van een locomo tief langs het meer. In de stille winterlucht had •dat gefluit een vroolijken moedige klank als >an een krachtige stem. Het geroep uit de sta len keel van de locomotief sprak van de stad, ran leven, van woningen, van menschen, waar 3e machine roet zijn menschenlast naar toe itoomde. Ze keerde zich dan om en keek naar bet kind, dat in de wieg naast haar sliep en met aen glimlach vol vertrouwen in de toekomst, lie voor hen beiden zich zou openen, viel Tt opnieuw in slaap. Ze kende het gefluit van de zoo o-oecL dat ze het fluiten van elk afzonderlijk kon onderscheiden. Die harde, tri omfantelijke, krassende slem was van de Noord express „de Noordster" zooals zij genoemd werd in de poëzie van het spoorwegboek. Zij stoomde voorbij de nederzetting in den vroe gen morgen nog vóór de grijze schemering bo ven het bevroren meer opkwam. Ze luisterde met bijzondere belangstelling naar dien held uit de groote wereld, die haar toefloot, terwijl hij haastig voorbijsneldc. Helen ging niet dikwijls naar de Genezende bron, ofschoon de nieuwe weg cr heen kort was en door de arbeiders goed in orde werd gehou den. Er was veel te doen in haar nieuwe, meer gecompliceerde huishouding, verder was zij veel bezig met haar kind en ook weer begonnen met muziek te maken, nu er een piano geko men was. De heeren behandelden „zaken" zoo als zij dat noemden aan tafel, en zij luisterde toe en voelde zich op de hoogte van al wat er voorviel. Eens op een dag stelde Dr. Percy voor, om zijn nieuwe hut te komen zien, .die hij voor zichzelf gebouwd had tegen den berg rand boven de bron cn daarna gingen zij naar beneden, naar het ziekenhuis om het nieuwe bijgebouw te zien, een long, laag steenen huis met een rieten dak, waar de pleegzusters zeiden wonen. Er was nog een nieuwe barak, een ge bouwtje in Zwitserschcn stijl met breed, donker overhangend dak, waaraan de sentimcntcele ac teur bezig was te werken. Deze nieuwe gebou wen en het badhuis gaven de omgeving een ge zellig voorkomen; trouwens de heele plaats, waar altijd mensohen kwamen en gingen, cn groote bedrijvigheid heerschte, maakte een ge heel anderen indruk don de doodsche stilte in de sneeuw van den vorigen winter. Sommige patiënten van den zomer waren ge bleven en nieuwe waren er bij gekomen. Een eenzame vrouw, een onderwijzeres, bewoonde de kleine steenen hut op de rots. In die dugen ging Helen nooit dien kont op. „Wat is bet bier een boel veranderd, vindt u niet zei Dr. Percy. „Ja, zeker, er is*veel veranderd!" Zij dacht aan den dag toen de koorts-patiënt het kamp was binnen gestrompeld en zij haar man had geholpen hem te bed te brengén. „Wat heb ik u gezegd? Wij zouden met gemak meer patiënten kunnen krijgen dan we zouden kunnen behandelen, maar de dokter wil IVoor tennisschoenen I VERLAAGDEN] wij onza prijzen voor üe vacaytis. h JOK. v. DliK, langesir. 16. M 70. j ze niet opnemen. Hij zond verleden week een dame weg, die heclemaal uit New-York was ge komen, hij beweerde, dat zc te veel zorg noodig hadEn die schooljuffrouw, daar boven, mag blijven ze is hier al over de vijf maanden Maar één ding is zeker, als hij zoo blijft voort bouwen dan zal hij de patiënten meer moeten laten betalen, tenminste sommigen onder hen I" „Natuurlijk," stemde zij toe, cn na eenig na denken vervolgde zij ,,'t Is doodgewoon dat ze goed betalener zijn ziekenhuizen genoeg voor menschen, die het r.iet kunnen." „En ze waardeeren meer wat er voor hen ge daan wordt, als het ze veel geld kost." Helen moest om deze opmerking lachen dat vond ze een gezonde opvatting. Toen zij weer eens met- haar man alleen was, vroeg zij hem waarom hij geweigerd had de dame uit New- York op te nemen als patiënte. „Meen jé die mevrouw Lord 't Was een lui, gek mensch, 't was haar eigen schuld, dat ze ziek y/as „Ik. heb je wel eens hooren zeggen, dot dat mot de moeste zieken het geval was 1" „Zij was er zoo een, die niet mee wil werken van dat soort waar geen helpen aan is. Ik kan m'n tijd beter gebruiken. Laat ze naar een sa natorium 'geón om Verpleegd te worden." „Maar je doet alsof elke vrouw uit de groote wereld ccn nietswaardig mensch is," protes teerde zij. „Als je weigert rijke cn beschaafde vrouwen op tc nemen hoe kon je dan geld ver dienen Dit was ccn brandend vraagstuk, want het huishouden in de Eyrie kostte uit den aard der zaak veel geld, en de rekeningen voor de ver bouwing kwamen in ze waren niet overdreven hoog, slechts een paar honderd dollars, maar zc moescn toch betaald worden. Zij had haar vaders erfdeel, waarvan haar moeder het vrucht gebruik had, cn zij vond het niet meer dan na tuurlijk, dat zij het geld aannam, dat mevrouw Goodnow haar nu aanbood. Maar haar man was door beslist tegen. Wanneer hij haar dus, óf uit misplaatsten trots, óf om een onder principe over geld en levenswijze, verbood haar eigen geld te gebrui ken, dan moest hij natuurlijk zorgen, dat er het noodige was om te leven. Dit was volmaakt logisch, en zij wachtte dus rustig totdat hij een oplossing zou gevonden hebben voor dit vraag stuk. Zij had al een paar japonnen en andere benoodigdheden door haar moeder laten be stellen cn betalen, maar deze uitgaven had zij voor haar man geheim gehouden. De rekenin gen bleven eenige weken op de schrijftafel van den dokter liggen. Zij wist, ofschoon hij er nooit over sprak, dat zij hem drukten. Eindelijk verdwenen ze, zij zouden wel betaald zijn, zoo- als alle rekeningen ten laatste vereffend wor den. Er lcwamen een paar nieuwe patiënten non, van het soort, dat goed kan betalen, cn dezen keer werden zij niet weggezonden. Eerst voelde zij zich ccn beetje schuldig, zij hod honr mon in zekeren zin gedwongen om iets legen zijn overtuiging te doen. Maar toen zij cr nog eens goed over nadacht, was zij zeker, dat alles zoo had moeten gaan, dat het onvermijdelijk wns en in den gewonen loop der dingen paste. Hier, zelfs op de grens der wildernis was het niet mo gelijk om aan dc economische wetten te ontko men. Het beginsel von koop en verkoop v/as te lang in de wereld doorgedrongen om niet do hechte grondslag te zijn voor n11rt menschelijke verhoudingen. Zij was trotsch, dnt haar man reeds menschen van verre oorden tot zich trok, menschen, die goed wilden betalen voor zijn hulp. Onwillekeurig steeg hij in haar achting, evenals hij dat gedaan had bij Dr. Percy, me neer Eaton en andere leden van hun kleinen kring sinds hij in staat was geld te verdienen..- Zoo werden de rekeningen betaald en het geld stroomde binnen, genoeg voor de huishouding, die de jonge vrouw op de Eyrie voerde. En de „Wilde" werd getemd, zooals het noodzakelijk^ altijd met „Wilden" gaat in het huwelijk. Dei' gave van den „Genezer" werd bekend op al ld wereldmarkten en zij beloofde geld op,.to bren^ gen aan hoar bezitter en de zinw (Wordt vervólgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1