BINNENLAND. ÏPWMHW Zï TS Z tl Piius m advertentie» DE EEMLANDER EERSTE BLAD. De verkiezingen. "buiten landT UIGEGRÜCHT Ka. 4. TELEPHD8Ü Ka. 304 Deposito-Rente: Sen iaar vast s»0 «3S maanden opzegging 41/3»/« UPS' SAfE-iNRI8HTINQ WESEHS VERPLUATSIHG ■aai 1B-I8 LAMGESTSAAI1 USED BLOUSES SQSTüMES s MANTELS I Eet-, Thes- en Onlliiitserïiezea B. KISWEG, Lang^siraai39. - Ts:.4£2. 2te «laargang No. 7 [per post 1 3.—, per week (met gratis verzekering UMen ongelukken) f CU76, aizonderlyko nummers ■p^Oj, Zaterdag 8 Juli 1922 DIRECTEUR-UITGEVER: J) J. VALKHOFF. 51 BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N°. 47910. TEL INT 513. van 1 —4 regels f 1.05, met inbegrip van ecg bewijsnummer, elke regel meer f 0.25, dlenstaanbie^ dingen en Llcldadighcids-advc tentien voor dc helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zce«j voordcclige bepalingen voor het adverlccrcn. liene circulaire, bevattende dc voorwaarden, wordt aanvraag toegezonden. op op het oogesnibliik, dat we dit schrijven1, JSeiblberi we ivqg geen behoorfijik overzicht ']9an den icitslag- der (yerideziTugeo, zoodait een aten£g\9zirus op cajlfermalieria'al1 berustend oor- Heel nog- niiet is te geven. Wel imag met feteiffige zekieribeid1 wordeni geconstateerd, dat öe iwirwsbe voorreameftijk aan den' rechterkant fcomt. De Roamsdh-K atboKcken prijken dn Wl iyaw kierfermgen reeds met reuzencijfers, ioodat een toename van het aantal zetels te yierwadhten is. De meeste winst rechts komt jeohiter aan de ChristehjkdHistoriscihenv die Jdijftdbaor 4 of 5 zetels z-ulten winnen. Ver wondering behoeft dit niet te 'baren, gezien 3e verwarring gesticht door den Vrijheids bond', die bij zijn propaganda, zooais altijd, jeen strakke hjn a-ruiste, waardoor veel kiezers /van de wijs zullen zijn gebracht. Wiij houden bet zelfs voor zeker, dat zelfs leden van den Vrijheidsbond op de christ-hist. hebben ge stemd'. Overigens heeft deze partij in Am sterdam een leelijlke veer gelaten, waar ze Ongeveer Q000 stemmen minder verkreeg Jleru in 1924. Ook de anti-revoluiicnna'iren hebben ©te- lyiffe cijfers, zoodat zij ook wel eeniige zetels rfljuMeru Avinnien. L'iniks treft het meest, de debacle voor den Vrijheidsbond In tal van 'kieskringen is ach- termtigiang, zoodat een vrij gevoelig zetel- -Verlres zeloer £sl De enorme propaganda, waarbij het rcod-wdt-blauw (kwistig gebruikt werd, (heeft blijkbaar weinig uitgericht; alleen Is de verwachting van sommige aanhangers ei- veel1 te hoog door gespannen. De idéé van het vangen onder een grooten hoed, is 'door deze verkiezing weer eens veroordeeld tn zij die beweren, dat slech'ts eenheid van )1 wat vrijzinnig is d'ets kan uifcrichtenv zdjn riverueerus weer eens gelogenstraft. ■Bijeen brengen wat feitelijk rui et bijeen 0 oort moet noodzakelijk op teleurstelling itloopen, daar de kiezers reed® meerdere 1 «der» getoond hebben zich door die „lij- nerij" niet te laten vangen. Wanneer nu drze stemming den he eren za'l leeren), dat id1! l ©dheidimgslijn in het kiezerskorps wel ter *di ge goed gevoeld wordt, en dat zij den ia geven aan vage leuzen en nietszeggen de algemeenheden!, dan is per slot toch nog wii tst te boeken. i >e vrijtziniruig democraten kunnen tevreden zin t. Maar het zich laat aanzien zullen) zij zie ij op 5 zetels handhaven, terwi jl in enkele kieskringen, zooab Amsterdam en den H'el- deiprachtige cijfers werden verkregen. Dat de partij na de crisis, welke ze heeft door gemaakt, zoo Vu goed figuur maiakt, toont dat ze kerngezond i® eni dat de kiezers vertrou wen dtu haar blijven stellen oen vertrouwen), 'dat langzaam maar zéker groeit. De S. O. A. P. blijft beneden de verwach ting en zal vrij zeker een paar zetel© inboe ten. Al beeft ze in tal van kieskringen prach- ti'ge cijfers behaald toch valt op tal van plaatsen, achteruitgang te constateeren. In ■Zaandam Meek zelfs de meerderheid aan- iverloelrijk gedaald' te zijn-, terwijl' Amsterdam en Rotterdam niet gaven wat verwacht mocht worden. De Camnmtnfeten 'boeren niet zeer fortuin lijk 'eni héél waarschijnlijk zullen zij wel een pet el1 verliezen1. De kleine partijtjes blijken' over 't' alge- fn'&enj sflédhts stemmen-ve rmorsing tot resul taat te hebben. De onafh-ankelijlkeni maken geen kans en ook Teenstra is vast Kamerlid- ef. Alleen de Plattelanders en de partij van Houten krijgen 1 of 2 zetels. Nu de reohtsohe meerderheid zoo is toe genomen zal het ministerie, mogelijk eemiigs- w'nts, gewijzigd, wel 'blijden zooals het nu is De Veel besproken samenwerking rood-zwart is door Dr. Nolen® nadrukkelijk van de hand gewezen. Voor de volgende 4 jaren zal het idus wel weer de coalitie zijn, die het Sdhlijp Iran Staat bestuurt. VOLKENBOND. De kwestie der ontwapening. Pa r ij s7 J u 1 i. (N. T. A.) De Volkenbonds- eommissie voor de ontwapening heeft hoar al gemeene besprekingen over de ontwapening ge ëindigd. Zif keurde gisteren de door de sub- jnissies behandelde resoluties goed. De Volken bondsraad zal in zijn eervolgende bijeenkomst het memorandum inzake de vervaardiging van gapenen behandelen. De commissie verzocht Oen Raad de regeeringen te verzoeken vóór 15 'Augustus mededeelingen te verstrekken omtrent Ce eischen, die de nationale veiligheid hunner Jenden stelt en omtTent de beperking der uitga yen voor mibtaire doeleinden. Zij nam een voor- ^tel-Lebrun aan om de rageeringen te verzoe ken vergelijkende gegevens te verstrekken in zake de mibtaire uitgaven in 1913 en 1922. De subcommissie zal een algemeen plan betreffende de militaire uitgaven onderzoeken, dat als grondslag zal dienen voor de ontwapening vol gens het plan-Esher. Voorts verwees de com- misssie de plannen van markies Saluzzo en ko lonel Requin in zake <le ontwapening ter zee naar de maritieme afdeeling. De commissie hoopt op de Volkenbondsvergadering in Sept. de beginselen van een plan tot ontwapening uit een te zetten. De zitting werd daarna gesloten. DUITSCHLAND. Dc bescherming der republiek. B e1 ij n, 7 Juli. (N. T. A. Draadloos.). In den Duitschen Rijksdag v/aren de bespre kingen over de vier interpellaties betreffende het wetsontwerp tot bescherming van de re publiek over het algemeen rustig, maar gedu rende de rede van den afgevaardigde Cunow, (Duitsche Volkspartij), die in 't bijzonder Hin denburg verdedigde, ontstond een hevi tumult, zoodat president Loebe tijdelijk de tribunes moest laten ontruimen. Later moest hij tijdens de rede van een der Duitsch-Notionale afge vaardigden de zitting schorsen. Een hcrope- de debatten gelukte niet, daar de ge- blin een nieuw Iersch leger met een jonge tra ditie van. tucht en trouw heeft geschapen. Cathol Brugho overleden. Ca thai Bruglia, een Iersch republikeinsch lei der, die bij de jongste gevechten te Dublin ern stig gewond werd, is overleden. Hieraan voegt een Engelsch radiogram toe, dat Cathal Brugha de Valera's „minister van verdediging" was. Hij overleed aan wonden, die hij bekomen had bi; zijn aanval uit één der brandende hotels. De versterking van 't leger. Londen, 7 Juli. (N. T. A. Draadloos). Aan het te wapen roepen door de rcgcering van den Vrijstaat wordt druk gehoor gegeven. Gisteren en heden wachtten lange rijen recruten, die zich nonboden uit alle klassen der bevolking, voor de inschrijvingsbureaux. D? regecring is blijk baar van zins volkomen of te rekenen met de oproerige beweging in het land. Daar Ierland geografisch zoo bizonder geschikt is voor de guerilla, zal dc demping van den opstand wel eenigen tijd vorderen. BULGARIJE. De minister van binnenlondsche zaken aan 't woord. S o f i a, 7 Juli. (\V. B.) De minister van bin* cn vijftig beklaagden werden tot viji jaar of langere gevangenisstraffen veroordeeld. De rechtbank besloot verder een strafvervolging in te stellen tegen den patriarch Tichon. ZUID-AMERIKA. Dc opstond in Brozilië. R i o de Janeiro, 7 Juli. (B. T. A.) Een I officieel communiqué meldt, dot de opstandige beweging geheel is onderdrukt. ning van .-o o 11 o, J u 11. t w. d.) uo minister van om- hccle linkei zijde door oorverdovend lewoo. de 1(mdsche Daskeloi. verklaarde in ren voortzetting von de Duitsch-Nntionnle rede- Ant An sen flag 3 */3 voortzetting veering belette Vooral de vrouwelijke leden ven de linkerzijde deden zich daarbij gelden. B e r 1 ij n, 7 Juli. (W. B.). In den Pruisi- schen Landdag is het tot een handgemeen ge komen bij de bespreking van hei door centrum, democraten en vrije socialisten ingediende ont werp ter bescherming van de republiek. B e r 1 ij n, 7 Juli. (N. T. A. Draadloos.). De poging van het CentTum en de democraten om ook de Duitsche Volkspartij tot de coali- tie-regéering te doen toetreden, wordt in de kringen der sociaal-democraten met groot pes simisme beschouwd. Men is eivan overtuigd, dat de wet tot bescherming der republiek, zoo als die tengevolge -van de tegenwoordige toe standen noodig werd, slechts tot stand kan komen door een linksche meerderheid waartoe ook de Onafhankclijken behooren. Tegenspraak van wilde geruchten. B e r 1 ij n7 J u 1 i. (N. T. A. Draadloos). De te Berlijn verspreide wilde geruchten over nieu we mooorden op leidende personen worden van bevoegde zijde onjuist genoemd; zij schijnen in de wereld gekomen door het niet verschijnen der burgerlijke bladen. De indexcijfers voor Juni. B e r 1 ij n 7 Juni. (\V. B.) Volgens het rijks bureau voor de statistiek bedraagt het index cijfer over Juni, wat de kosten van levensmid delen, vuur, licht en huishuur betreft, 3779, zoodat het due in vergelijking met Mei (3462) is gestegen met 9.2 Het rijksindexcijfer voo." de .kosten der levensmiddelen alleen bedraagt voor Juni 5119. Uitbreiding der Kavenarbeicfersstuking. Koningsbergen, 7 Juli. (\V. B.) De havenarbeiders hebben gisteren het werk neer gelegd. Mijngebouwen in brand geraakt Senftenberg (Lausitz), 7 Ju 1 L (W. B.). Ten gevolge van de aanhoudende hitte raakten de bovengrondsche houten gebouwen van do mijnen Bertha en Friedrich Ernst in brand. Storm. Stettin, 7 Juli. (W.-B.) Gisteravond Keb- *ben te Stettin een onweer en een wervelstorm gewoed. In de haven van Reich&nwerder zijn drie drie kranen uit hun voegen geruft, waar door de masten van drie schepen en een lichter werden omver getrokken. Door de vallende masten werd veel op het dek stukgeslagen en ook de scheepskraan raakte onklaar. Ook is een zeilschip, waarin drie personen zaten, omgesla gen. Slechts twee van hen konden worden gered. Verder is er een zeilboot met vijf personen om geslagen, van wie niemand is gered. ENGELAND. De uitvoering der Washingtonschc besluiten. Londen, 7 Juli. (R.). Het wetsontwerp ter uitvoering van do vlootovereenkomst van Was hington is in het Lagerhuis in tweede lezing met algemeene stemmen aangenomen. IERLAND. TE BURGEROORLOG. Dc operaties te land. De veld-operaties tegen de Iersch© rebellen op het land zijn thans, aldus Reuter, in ernst begonnen. Gemeld wordt, dat gevochten wordt in de graafschappen Dublin, Wicklow, Meath, Roscommon, Donegal en Sligo. De Vrijstaters hebben de politiekazernes te Sligo, die ongeregelde troepen bezet hadden, veroverd en vijf rebellen gevangen genomen. Ongeregelde troepen deden te Lifford (in Done gal) een aanval op de kazerne, maar werden teruggeslagen. Do Valera. Londen, 7 Juli. (N. T. A. Draadloos). De Valera is blijkbaar met ongeregelde troepen te Blessington, veertien mijlen van Dublinde Vrijstaatsche troepen concentreeren zich daar nu. Er wordt veel gebruik gemaakt van gepant serde auto's tegen de opstandelingen. De te Dublin aangerichte schade. Londen, 7 J u 1 i. (N. T. A. Draadloos). De waarde van de eigendommen, die de vorige week te Dublin vernield zijn, wordt geschat tusschen de drie en vijf millioen pond sterling. Er heerschen nu normale toestanden in de stad. Naar schatting zijn er bij de operaties te Du blin 700 gevangenen gemaakt. De Daily News aan het woordL Londen, 7 Juli. (N. T. A. Draadloos). De correspondent van do Daily News zegt: De twee groote voordeelen, die de voorloopige re geering behaald heeft, zijn in de eerste plaats dat de hoofdstad weerstand heeft geboden aan een staatsgreep, die zoodoende mislukte op het kardinale punt en in de tweede plaats, dat het leger steviger is geworden en zoowel zijn be trouwbaarheid als zijn voortreffelijkheid heeft g_etpoivd. Men k^rnde sigg van Du vergadering van persvertegenwoordigers, dat de in het buitenland verspreide geruchten omtrent meeningsverschillcn binnen de regeering en een voorgenomen ontbinding van het porlement ge heel ongegrond zijn. Hij voegde er aan toe, dat Bulgarije bezig is zich door zijn arbeid te ver jongen en de wonden te genezen, die door een noodlottige politiek zijn geslagen. Het is over bodig de pogingen, om Bulgarije verantwoorde lijk te stellen voor het optreden van benden in de aangrenzende landen te weerleggen. Even onjuist is de bewering, dat zich in de Bulgaar- sche gevangenissen nog Servische krijgsgevan genen zouden bevinden. Het proces tegen Radoslawof. Wolff meldt uit Sofia d.d. 7 Juli: In het proces tegen den vroegeren minister president Radoslawof verklaarde de openbare aanklager in zijn beschuldigingsrede, dat uit de verklaringen van den beklaagde cn de getuigen, alsmede uit de aanteekeningen van den voorma- ligen minister Peschof blijkt, dat het kabinet- Radoslawof reeds lang plannen koesterde tot een offensieven oorlog en dezen oorlog systematisch voorbereidde. De oorlogsverklaring, die zonder de goedkeuring der Sobranje werd uitgevaar digd, moet als landverraad worden beschouwd. 41 I.AWGESTJKAAT. Amerftloort. Uit de Pers. DE UITSLAG DER KAMER. VERKIEZINGEN. Over het algemeen gelooft het Handels blad het betreft, zegt het blad natuurlijk imponderabilia en wij moeten dus alleen met veronderstellingen werken dat we de hoofd momenten in cijferbeeld kunnen brengen vol gens de onderstaande winst- cn verliesrekening: Winst ILK. Christ. Iliat. Van Houten 2 togonovor Verlies. Soc. Dem. Vrijheidsbond Ant. liov. RUSLAND. De ziekte van Lenin. Berlijn, 7 Juli. (N. T. A. Draadloos). De Duitsche hoogleëraar in de geneeskunde prof. Klemperer heeft in de Frankfurter Zcitung te genover het onjuist weergeven van zijn woorden in andere Duitsche bladen, medegedeeld, dat hij verklaard heeft, dat Lenin herstellende is en na c-en langdurigen rusttijd geheel zou kunnen beteren. Fransche hulp. P a r ij s, 7 Juli. (Havas). Het stoomschip Californië is uit Duinkerken naar Petrograd ver- tTokken met een lading, bestemd voor het Fran sche Roode Kruis, ter waarde van acht millioen francs. Engelsche medische hulp. Londen, 7 Juli. (N. T. A. Draadloos). Sir Alfred Mond, Britsch minister van gezondheid, heeft gisteravond aan de Royal Society of Me dicine medegedeeld, dat hij bezig was met de uitwerking van een schema voor een internatio nale organisatie tot het verleenen van medische hulp aan Rusland onder leiding van den Vol kenbond, ten einde een poging te doen om de ziektegolf te stuiten, die reeds over de grenzen van Rusland was gekomen en dreigde zich over Europa uit te storten. Een vierde congres der Internationale van Moskou. M o s k o u, 5 J u 1 i. (P. T. A.) Het bestuur van de derde Internationale heeft besloten tegen 7 Nov. a.s. te Moskou een vierdo congres van de communistische internationale bijeen te roepen, juist op den vijfden verjaardag van het bolsje wistisch régime in Rusland. Op de agenda staan de volgende punten vermeld: de taktiek en het program van de derde internationale; de land- bouv.kwestie; de propaganda; verslag van de activiteit van de Oostersche afdeeling en de propaganda in het Oosten, met name wat Indië betreft. Veroordeeling van Russische geestelijken. Volgens Reuter is te Londen een telegram uit Moskou ontvangen, volgens hetwelk de gees telijken te PetTOgrad, die zich verzet hebben te gen de requisite van kerkschatten, tot de vol gende straffen zijn veroordeeld elf beklaagden, waaronder de metropoliet Benjamin, een bis schop, alsmede verscheidene geestelijken en professoren, werden ter dood veroordeeld. Drie BILLIJKS PB1JZS3. A. P. Staalman 0 v. d. Laar De winst van de Christelijk-Historischcn werd vrij algemeen verwacht, daarentegen die van de Anti-revc nairen niet („Dc Standaard" schreef :g eergisteravond, dat zij heel blij zal zijn als de partij haar 13 2etels hield). En allerminst hadden wij zulk een sterk verlies van den Vrijheids bond verwacht. Waarschijnlijk heeft een groot deel van de meer gematigde vrijzin nigen den Vrijheidsbond op het stuk der bezuiniging minder vertrouwd dan dc groep Von Houten en dan de Christelijk- Historischen, terwijl deze laatstcn vermoe delijk óók hebben geprofiteerd van de houding van den Vrijheidsbond in de le- gerquacstie. Do uitslag duidt stellig op een rechtsch Ministerie. Het komt ons echter voor dat dit niet meer het Kabinet-Ruys kan zijn. Ten eerste is dit opgetreden toen de rech terzijde slechts 50 leden telde. Maar bo vendien is het Protestentsche, en met name het meest gematigde deel der rech terzijde de Christelijk-Hdstorieche groep„ aanzienlijk verstrekt. Een rechtsch kabi net waarin deze veranderde samenstelling der rechterzijde tot uiting komt, lijkt ons nu noodig. En dit zal don levens een mi nisterie moeten wezen, waarin met de economische opschuiving naar rechts wordt rekening gehouden. Een Re- geering met een zeer krachtige figuur aan het hoofd, die een drastische bczuini- gingspolil'ek wil en kon doorvoeren. In een von de twee Protestnntsche groepen van rechts is deze figuur stellig- te vinden; menigeen zal dadelijk den naam kunnen noemen. En wat het zakelijke belangt, mer ken wij op dot bijna con half millioen kie zers is thuis gebleven. Het fiasco van den stemplicht wordt tel- kers weer bevestigd. Evenals wij is ook de Nieuwe Rotter- damsohe Courant van meening dat het te genwoordige kabinet niet mee op de nieuw Ka mer past. Het had zich aangepast aan het radicalis me van den heer Anlbcrse, doch dit heeft door deze verkiezing een deuk gekregen. Hadden dé Roomsch-Katholieken het verzeg dat in eigen boezem tegen de richting van het kabinet onmiskenbaar geworden was, cn dat leidde tot de oprichting van de nieuw Katholieke partij, niet op het laatst weten te smoren, don zou de meer conservatieve ten- denz, die ook onder een deel der katholieken bestaat, aan den dag zijn gekomen. Nu is dat wel voor het oog weggewerkt, doch het kabinet behoort er toch rekening mede tc houden. Voor eene reconstructie van het kabinet moet dus in elk geval alle redenen aanwezig worden geacht; het is het minst wat men verwachten kan. Wij voor ons zouden er de voorkeur aan geven, dat het gansche kabi net aftrad, en gepoogd zou worden tot de somenstelling van een nieuw kabinet te ge raken, dat in de eerste en lootste plaats bezuiniging op zijn program voeren zou. Bij de samenstelling van de nieuwe Ka mer blijft een rechter kabinet passen; dit is, dunkt ons, buiten kijf. En dit is voor recon structie en bezuiniging geen gunstig vooruit zicht. Maar er kan in ieder geval van be zuiniging meer komen, indien een nieuw ka binet wordt gevormd, dat uitsluitend op die gedachte gebouwd is, dan wanneer het be staande kabinet, dat aan tal van anteceden ten gebonden is, en dat den wil om te be zuinigen niet heeft weten door te zetten, aan het bewind blijft. Het tegenwoordig kabinet is uitgeleefd, de fut is eruit; er is behoefte aan krachtiger figuren, dan thans aan het bewind zijn, frisscher krachten, die de taak, welke wacht, durven aanpakken en die zich tegen alle verzet opgewassen zullen toonen. Dit is, meenen wij, alléén te verkrijgen 'door een gonsch nieuw kabinet, waarin na tuurlijk wel enkele der tegenwoordige mi nisters, als b.v. de minister van buitenlnnd- 6che zaken, zoo óók hij eens eindelijk be» ïuinigen v/il, zouden kunnen overgaan. Reconstructie op den bestaanden voet zou half werk blijven, en eene bezuinigingspoli- tiek tot vruchteloosheid doemen. Hetgeen niet belet dat men op de aarzelende politiek van het kabinet wel zal trachten voort te bouwen, en op zijn hoogst zal pogen, enkele figuren door krachtiger mannen te vervan gen. De Vrijheidsbond is in de nieuwe Kamer tot eene zeer bescheiden positie terugge bracht. Zijn tank is er niet minder om. Hij heeft zich het laatste jaar en bij deze ver kiezing aan het hoofd van de bezuinigings beweging gesteld, en hij zal, naar wij voor zien, juist in dit opzicht in de nieuwe Ka- mer eene roeping hebben te vervullen. Had ie bond niet voor alles bezuiniging in zijW program van actie geplaatst, zijn verliep sou, vermoeden wij, nog Keel wat grootc< geweest zijn. 1 Tien procent van dc kiezers heb* !>on aan den Vrijheidsbond hun vertrouw wen geschonken, ondanks de wind voor dien ■vond niet gunstig was, cn op zijn beleid in ie afgcloopcn jaren ook wel wat aan tq merken was. In de nieuwe Komer stont hij, thans vrij, slechts door ééne voorname be< lofte gebonden. Hij heeft ollo gelegenheid/ om de ecroschuld in te lossen, en het, blij^ kens den uitslag der verkiezing, wijkend vertrouwen in den Bond te herwinnen. Wij verwachten er wat von, en vertrou* wen niet teleurgesteld to zullen worden. Dat do deelneming van dc NedcrlandschoL vrouw aan de algemeene verkiezingen voor de Tweede Kamer een versterking der kerkelijk* partijen ten gevolge zou hebben niemand did daar non twijfelde zegt do Telegraaf: Den grootsten vooruitgong boeken dof Christelijk-Historischcn, die van 7 op II ze* tels komen. Ondanks de oppositie, die er in' eigen boezem, vooral in do grooto stcdciy' hcetto to bestaan tegen do pctroleum-po* litiek van den heer Colijn, kwamen do an* ti-rcvolutionnaircn met ccn winst van 3 zeH tols uit den strijd, terwijl de Katholieken! hun machtspositie in 't land in staat waren opnieuw te vergrooten door him nanwns van 30 tot 52 zetels. Voegt men bij deze 59 kerkdijken het eene lid der Staatkundig^ Gereformeerde Partij cn een der Plattelnn-i ders, don komt men tot een kerkelijke moer* 'derheid van 6T. Wij zullen dus de volgend*: drie jaren onvcrvalsclit kerkelijk geregeerd worden, tenzijen hier doemen veri schillende mogelijkheden op. Do samenstel* ling der R.-K. Staatspartij met een beslist rechtschcn en linkervleugel, waarmede do leider eiken dog opnieuw weer rekening zal te houden hebben, mankt de positie der Katholieken niet bcnijdenswaord cn ver* moedelijk zal in de komende jaren dezal hechto cn weldoortimmerde pnrtij meerma* len als los zond uiteen vollen, doch wot ver* mng de democratische vleugel der Kntho* Keken met do hulp der van 22 tot 20 te* ruggeloopen sociaal-democraten cn do 5 vrijzinnig-democraten, die zich, ondanks hun innerlijke strubbelingen en do vlucht van Teenstra en v. Beresleijn, op dit cijfer wisten te handhaven Behalve een kerkelij ke meerderheid is er een stevige conserva tieve, want na al het gebeurde, zal de tot 10 gedecimeerde Vrijheidsbond, conserva tief in hort en nieren moeten zijn, wil hij niet alle terrein verliezen, zoodat zijn tien stemmen, aangroeiende tot TT met den zetel van v. Houten-Faubel, ook rechts ten goe* de zullen komen. Tegenover deze conservatieve phalanx staan slechts in totooi 25 democraten, plus wee communisten cn een twijfel och tigen Plattelonder en do droom van mr. Troel* stra een combinotio van Katholiek en soc.-democroat goot in rook op. Do Nieuwe Kath. Partij moge bij de stemming vernietigd zijn, in werkelijkheid leeft zij krachtiger don ooit cn nooit zal ech Katho* Iiek leider gedoogen, dot ter wille van ccn democratische „hersenschim" h'machtige blok van 32 stemmen, waarmede de Kotho* Keken dit protestantscho land regccrcn, uit* een springt. Adieu dus Troelstro s droom* beeld I Het woord blijft aan rechts. Voor langö jaren. De vernietiging der kleine partijen is af doend en een zegen. Het blijkt wel, dat per* soonlijko ijdelheden en particuliere belon* gen zich in ons land niet zoo sterk kunnen doen gelden, dat zij in staat zijn, ook moar één enkelen Kamer-zetel te winnen. Zoo is het wel eigenaardig, dat do heeren Teen stra en Van Beresleijn, waren zij tevreden geweest met hun rangnummer op do vrijz.* dem. lijst herkozen zouden zij.n Thans lig* gen zij beiden buiten de Komer. Ook geldt dit voor partijen, dio feitelijk drijven op één man, zooals de christen-democrutcn en de socialistische partij, waarvan de aan voerders, respectievelijk A. P. Staalman on H. Kolthek uit de Kamer verdwijnen. En ook de Rapaille-parlij is overleden. Laaf ons hopen voor goed. Het Vaderland zegt, dot de coalitie is hoogo mote ten goede is gekomen, dat dc» kiezers wel wisten wot er /.ou gebeuren, als da Coalitie in de meerderheid kwam, maar dat zö absoluut in het duister la tc omtrent d« gevol gen van eene Coalitie in de minderheid. En al moge het voor ons zeiven vost* staan, dat er geen aanleiding geweest zou zijn voor het thans zittend Kabinet om af te treden, als dc Coalitie, zeg moar 48 zetels, behaald had, de kiezer in r'.oorsneo kent nog slechts meerderheid of minder* heid, cn dat heeft vcor Rechts over dd geheele lijn een groot élan gegc.en. Et*, bestaat toch geen Links en Rechts rat-r, in (hen rin, dot er Kabinetten bcurtebng9 uit Links cn Rechts zouden l-.uni-.cn wor<i»it revoiW; men ken thans slechts een Kb. binet hebben van Rechts of -en van Rechts en Links. En de kiezers, het zckcro voor het onzekere nemende, hebben zicni in grooten getale voor het eerste verV klaard, cn geen sprong in het duister wil. len wegen. Het is zeer opmerkelijk, dat noch dc Nieuw-Kothclieke partij aan da Katholieken, noch de Hervormde Staats* partij non de ChristoM^-His'orischen, noch de portij-Kerslen nan de Anti-Revo* lutionairen nadeel toegebracht heeft, maal! eerder versterking van kracht is geweestS prikkel te meer om in gesloten geledercuf op te trekken. Tot de overwinning hoeft natuurlijk oor bijgedragen de meesterlijke zet van d<j. Katholieke Staatspartij op het politiek© schaakbord, om de m o g e 1 ij k h e i d vntV een Katholiek-Socfaal-democratisch-V rijW zintlg-democratisch ministerie duidelijk aan de kiezers voor oogen te stellen. Di^ jvas geen mes -dat naar twee kanten, maa^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1