IGERO ZILVER en ALPACA „L'HIRONDELLE DE EEMLANDER" BUITENLAND. FEUILLETON. CE BEMEZER piaHiwB-'rïïrzr: PRIJS DER AQVERItHTIÊH i WEGENS VERPLAATSING haar 15-18 LANGESTRAAT HOEDEN BLOUSES COSTUMES MANTELS v 21© Jaargang No. 8 er post f 3.—, per week (met gratis verzekering ongelukken) f 0.17&, afzonderlijke nummers r QXJS. a y+%. AMERSFOORTSCH DAGBLAD Maandag 10 Juli 1922 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N°. 47910. TEL INT C13. van 1-4 regels f 1.05, met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanoicaj. dingen cn Llcfdadighcids advcitenticn voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer' voordccligc bepalingen voor het advcrlccrcn. Ecno' circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. D* Zwitsersche afgevaardigden naar cte 'f vOTgadcring. rH e rw, 8 Juli. (W. B.) De Bondsraad be- fvoemde tot afgevoardigden naar de eerstvol gende vergadering van den Volkenbond minis ter Motto, oud-minister Ador en staatsraad jUkteri en tot plaatsvervangend afgevaardigde het lid van den National en Raad Forel en tot Jpechtslcundig adviseur prof. Burckhardt te Bern Tr DUITSCHLAND. X® DUITSCHE SCHADELOOSSTELLING. Verzoek om een moratorium. £B e r 1 ij n, 8 Juli. (W. B.) Naar van be voegde zijde wordt medegedeeld, heeft de rijks- regeering besloten een moratorium te verzoe ken, om de betalingen der schadevergoeding In baar over een langer termijn uit te breiden, opdat Duitschlond weer op adem kan komen. De onderhandelingen zijn reeds gaande. De staatssecretarissen Schiffer en Schroder zijn heden naar Parijs vertrokken om zich in verbin ding te stellen met de leden van de Commissie van herstel. Waarschijnlijk zal staatssecretaris Bergmann later volgen. Het verzoek om een nieuw moratorium wordt verklaard vit de noodlottige ontwikkeling van den financieel en toestand van Duitschland se dert den moord op Rathenau. Verzoek om een nieuw moratorium. Londen, 8 Juli. (V. D.) De m den regel goed ingelichte correspondent van de Daily News seinde gisteravond uit Berlijn De voort durende daling van de Mark heeft groote con sternatie te Berlijn veroorzaakt. De correspon dent verneemt, dat von Simsorv, onderstaats secretaris van buitenlandsche zaken, in het be gin van deze week te Londen is geweest, waar hij met verschillende personen uit politieke en financieele kringen heeft geconfereerd over de financieele crisis in het algemeen. Gisteren Keeft de Duitsche regeering de rapporten van von Simson besproken. A's resultaat der ge voerde besprekingen zal Duitschland binnen kort een nieuw moratorium voor de betolingen in baar vragen. Wat do kolenleveringcn betreft, is Duitschland door het verlies van Opper-Sile- zië niet meer in staat maandelijks twee millioen ton kolen te leveren. Voorgesteld zal worden de kolenleveranties terug te brengen op 1.43 millioen ton per maand. DE MOORD OP RATHENAU. Madrid, 8 Juli. (W. B.) Volgens de Vor- wörts verneemt het blad „A. B. C." uit Vigo, dat daar met een Duitsch stoomschip uit Hamburg twee elegant gekleede personen zijn aangekomen, van wie men vermoedt, dat zij zijn betrokken bij der. moord op Rathenau. Zij werden door een afdeeling gewapende matrozen gearresteerd cn naar de kazerne gebracht. Naar het blad verder verneemt, heeft de minister van binnenlandsche zeken hieromtrent nog geen officieel bericht ontvangen. Het Wolff-bureau merkt hierbij op, dat ook te 'DÏficieeler plaatse te Berlijn omtrent dit voorval nog niets bekend is. De protest-demonstraties der Duitsche arbeiders. ïn <3e Vorw&rts komt blijkens den Duitschen draadloozen dienst een proclamatie aan de le den der vakvereenigingen en de partengenooten voor, ondei teekend door de beide socialistische partijen, den Gewerkschaftsbund en den Ange- stelltenbund. Hierin wordt vastgesteld, dat de demonstraties voor de bescherming der repu bliek 'hebben plaats gevonden onder geweldige deelneming van het arbeidende volk, maar dat die demonstraties op verschillende plaatsen he isas dcor excessen zijn gestoord. De oproep .Waarschuwt nogmaals voor provocaties van Onverantwoordelijke zijde en verwerpt elke af zonderlijke actie tegen de gemeenschappelijk genomen besluiten. De communistische partij beeft geweigerd dezen en den vorigen oproep te oaderteekenen en is daarom uit de actiege meenschap der onderteekende organisaties ge treden. De grondwet van Weimar. Do r*geeringspartijen in den Rijksdag zul len binnenkort een wetsontwerp indienen, waar bij 11 Augustus, de dag waarop de grondwet van Weimar aangenomen is, tot een nationalen feestdag verklaard wordt Leipziger Messe. 1 De Leipzigsche najaarsmesse za! dit jaar op 27 Augustus geopend worden. DREIGENDE STAKING IN HET RUHRGEBIED. Essen, 8 Juli. (W. B.) De vrije vakver eenigingen wekken in een oproep de mijnwer kers van 't Roergebied op tegen 12 dezer hun dienst op te zeggen. In het stuk wordt betoogd dat, sedert met Maart 1921 het collectief ar beidscontract voor het Rijnsch-Westfaolsche kolenbekken opgezegd is, voortdurend onder handelingen zijn gevoerd, zonder dat men tot een resultaat is gekomen. Zoodoende blijft nu niets anders- over dan het laatste middel van de vakbeweging toe te passen: alle mijnwerkers moeten onverwijld het opzeggingsbiljet invullen. De christeb'jke mijnwerkers en de Poolsche beroepsvereeniging verklaren zich tegen dezen stap en wenschen nieuwe onderhandelingen af te wachten. De Hirsch-Dimcker-vakvereenigin- gen keuren daarentegen don stop der vrije vak vereenigingen goed. Dinsdag- zullen onder voor zitterschap van den "Tijksminister van arbeid nieuwe onderhandelingen over het collectieve arbeidscontract plaats hebben. B e r 1 ij n, 8 Juli. (N. T. A. Draadloos.). In het Ruhrbekken hebben de vrije vakvereeni gingen een oproep uitgevaardigd, waarin de mijnwerkers aangespoord worden de algemeen© staking in te leiden door hun diensten op te zeggen. liet rijkskabinet zal vandaag nog over den kritieken toestand, die daardoor voor het heele economische leven in Duitschland ontstaat, be raadslagen. De drukkersstaking. B e r 1 ij n, 8 Juli. (N. T. A. Di aodloos.). Op het departement van arbeid kwam vandaag 3 uur het scheidsgerecht bijeen om te beslissen cveT het conflict met de Berlijnsche boekdruk kers. Men hoopt, dat daarmee de staking een einde zal nemen. De kritieke toestand van 't rijk. De Duitsche draadlooze dienst maakt een Deensche persstem over den verwarden toe stand in Duitschland wereldkundig Extrabladet van Kopenhagen schrijft, dat de voornaamste oorzaak van de slechte situatie in Duitschland het ellendige vredesverdrag is, dat een volk met voeten treedt en zeer duido- lijk een inbreuk vormt op alle vooraf gedane beloften. Hamburg—Petersburg—Pcrzië. Near draadloos wordt bericht, vertrekt dezer dagen uit Hamburg een stoomschip voor een proeftocht via Petersburg, het Russische kanalenstelsel en de Wolga naar de Kaspische Zee en de N. Perzische haven Enseli. De be doeling is het volgend voorjaar op deze wijze een geregeld handelsverkeer tussc'ncn Duitsch land, Rusland en het Oosten in te stellen. Opnieuw verhooging der posttaricvcn. Aangezien waarschijnlijk bij de begroo- ring van de posterijen een deficit van 11 mil liard zal blijken, kan op een nieuwe verhoo ging van de posttarieven worden gerekend. DE OPPER-SILEZISCHE KWESTIE. B e r 1 ij n, 8 Juli. (W. B.) Volgens hier ont vangen berichten werden in Poolsch Opper- Silezië bomaanslagen gepleegd op een aantal Duitsche krontenbedrijven. Duitsche ambtena ren en arbeiders werden mishandeld en gelerro- riseeid. Berlijn, 8 Juli. (N. T. A. Draadloos). Voor de definitieve overdracht van de rest van Op- per-Silezlë aan Duitschland werd te Oppeln een parade der intergeallieerde troepen gehouden voor generaal Lerond, wiens vertrek op morgen is vastgesteld. Beuthen, 8 Juli. (W. B.). lïet schrikbe wind, dat de Polen in Poolsch Oppcr-Silezie tegen Duitsche beambten en aibeiders uitoefe nen, heeft tengevolge gehad, dat verschillende ijzersmelterijen en mijnen stilgezet zijn. Giste ren zijn de bedrijven van de Königs- cn Lama- hütte stopgezet, door de Duitsche werklie den van de plaatsen, waar zij weikten, verdre ven zijn. De stikstoffabriek te Cho-zow trof hetzelfde lot. Soortgelijke toestanden heer- schcn bij de Max-mijn cn de Gfünn-Laura- hütie en bij de Haildon-hütte. De burgemeester van Königshütto, die den wojwode van Opper-Silezië om hulp heeft ge vraagd, heeft toezegging gekregen, dot op de Poolsche bevolking een beroep zal worden ge daan om de wapens in te leveren. Voorts zul len d<» politie-moatregelen versche-pt worden en zullen zoo noodig troepen te hulp geroepen en de staat van beleg over Poolsch Opper-Si- lezië afgekondigd worden. Oppeln, 9 Juli. (B. T. A.). De volmachten der intergeallieerde commissie in Oppcr-Silezië namen heden een eindo. Het gezag werd door generaal Lerond overgedragen aan minister Edkert, den vertegenwoordiger van Duitsch land. Terstond daarna vertrokken do hooge commissarissen, vergezeld van de voornaamste ambtenaren, naar hun onderscheidene landen. De laatste geallieerde bataljons verlieten heden voormiddag Oppeln. FRANKRIJK. II November officiecle feestdagw Volgens Havas heeft de Kamer thans defini tief het voorstel aangenomen, volgens hetwelk de 11de November voortaan een feestdag zal zijn, waarop 't sluiten van den wapenstilstand zal worden herdacht. 44 1AS8ESTKAAT. Amcrotooit. 1 •t. VAN Uit de Kamer, Vóór de sluiting der parlementszitting is o.a, een voorstel aangenomen, waaibij het aan tal werklieden bij de vlootarsenalen met 4917 wordt verminderd, en een waarbij 2 millioen wordt gevoteerd voor de honderdjarige herden king van den geboortedag van Pasteur, den grooten ontdekker op het gebied der vacci natie tegen hondsdolheid, pest en diphteri- tis, Schonzer te Parijs. P a r ij s, 9 Juli. (B. T. A.). Schanzér heeft vanmorgen twee uren lang met Poincaré ge confereerd. Het onderhoud, dat een algemeen karakter droeg, was zeer hartelijk. Er is geen sprake van 't bijeenroepen van den Oppersten Raad. Men is in officieelc Italiaansche kringen van oordeel, dat geen enkele oplossing van het schadevergoedingsvraagstuk overwogen zal worden, voordat de garantiecommissie, die op 't oogenbhk te Berlijn vertoeft, aan de commis sie van herstel verslag heeft uitgebracht over de financieele controle van Duitschland. Deze opvatting schijnt ook te Parijs te overheer- schen. Tp Londen Keeft Schanzér de Britsche regee- ring er can trachten af te brengen von Turkije B. NIEWEG, jLangestraat 39 - Tel. 4621 tc eischcn, voor elke conversatie, dat het zijn formecle adhesie betuigt aan de voorstellen, die de ministers van buitenlnndsche zaken op hun conferentie ie Parijs aan de hond hebben ge daan. ZWITSERLAND. De controle op den handel in wapens. Bern, 8 Juli. (W. B.). De bondsraad be sloot in beginsel toe te treden tot do conven tie van St. Germain betreffende de controle op den handel in wapens en munitie onder voorbe houd, dat de toetreding eerst definitief zal wor den, wanneer ook de andere uitgenoodigdc sto ten verklaard hebben zich bij de conventie aan te sluiten. ENGELAND. Schonzer noor Parijs vertrokken. Schonzer is, na de beëindiging van een reeks conferenties met de Britsche regeering betreffen de de Engelsch-Italiaansche politiek, noor Parijs vertrokken. Schonzer deelde mede, dot de be sprekingen met Lloyd George en Balfour ge voerd, zeer hartelijk waren. Er waren geen defi nitieve beslissingen gevallen, maar d© bespre kingen zullen de volgende maand te Londen worden voortgezet. Een draadloos N. T. A.-bericht meldt nog dot Vrijdagavond een officieele mcdedeeling is ver schenen over Schonzer's gesprekken met Brit- scho ministers. Zij behelst, dat de vraagstukken van de Middellandscho Zee cn do Levant, waar bij Engeland en Italië meer in het bizonder be lang hebben, onderzocht zijn, evenals de Ita liaansche belangen in Afrika, Klein Azië en het Midden-Oosten. Aandacht werd ook geschonken aan den ernstigen toestand, die veroorzaakt is door do inzinking van den wisselkoers in Cen- traal-Europa. Deze gesprekken, zoo wordt eraan toegevoegd, hebben oongteoond, dat over en weer bij de twee regeeringen de wensch bestaat bevredigende regelingen te vinden teneinde de gemeenschappelijke belangen van de twee len den te bevorderen en hun samenwerking voor de zaak van den vrede en den wederopbouw in Europa te bevorderen. Allo vraagstukken zijn onderzocht in den oprechtsten en hartelijksten geest en over vele ervan bleken de opvattingen van do twee regceringen dezelfde te zijn. IERLAND. De Lurgcrstrijd. V Na zes uur vechtcns hebben de rebelten te Skeogh (graafschap Donegal) zich ten getale van zestig overgegeven. Zij werden gevangen genomen. De eenige, die ernstig gewond werd, was de commandant der rebellen. De Vrijsta- ters hebben ook aanzienlijke vorderingen ge maakt met het onderdrukken van den opstand in de andere deelen des lands, aldus Reuter. Londen, 8 Juli. (N. T. A. Draadloos). De Iersche nationale troepen voeren een omsinge lende beweging uit tegen de ongeregelde troe pen, die rondzwerven in de bergen van Dublin en Wick low. Blessington, op ongeveer twintig mijn van Dublin gelegen, is het hoofdkwartier der insurgentenhet is thans omsingeld. Do laatste berichten toonen aan, dat de regeerings- troepen, die onder bevel staan van kapitein Mc Neil, den zoon van den speaker van het Dail, het steeds nauwer insluiten. Men gelooft, dat de Valera uit Dublin is gevlucht om zich bij deze mannen te voegen. Bevestiging ontbreekt ech ter. Vrijwilligers stroomen nog steeds toé ant woord op den oproep van de Iersche voorloo- pige regeering aan de mannen van Ierland om mede te helpen bij het herstel van de orde. De politie heeft in het hoofdkwartier van het Iersch republikeinsch leger een grooten verbor gen voorraad bommen,^ammunitie en brandver- wekkend materiaal, alsihede beangrijke doco- menten in beslag genomen. De verliezen, die de troepen der Vrijstaters in de gevechten om de „Four Courts" en in Sackvillestreet hebben geleden, bedragen vol gens officieele mededeeling 16 dooden en 120 gewonden, Dublin, 9 Juli. (R.). Officieele communi que's melden een aantal nieuwe successen van de regeeringstroepen bij het uiteendrijven dor republikeinen in de provincie. POLEN. Het nieuwe kabinet afgetreden. Warschau, 7 Juli. (B. T. A.) D.idt'iik na de vergadering van het parlement heeft Sli- winski het on'.slag van het kabinet-aargeLo* den, dat is aanvaard. De Poolsche bevolking. Volgens de Poolsche statistieken van de jong* ste volkstelling heeft Polen momenteel circa 25 millioen bewoners, waarvan 6 pet. niel-Polen zijn. Een sanitaire overeenkomst met Letland. Warschau, 9 Juli. (B. T. A.) Op 7 Juli werd een sanitaire conventie geteekend tus- schen de Poolsche en I.etlor.dsche regoc:mg om de beide landen tc beveiligen tegen het gevaar der epidemieën. RUQ'.AND, a Triitsfdrin, B e r 1 ij n 8 Juli. (N. T. A. Draadloos). Tsjitsjérin, die oorspronkelijk tol ontspanning bij Berlijn verblijf wilde houden, heeft na den aanslag op Rathenau van dit plan afgezien en is naar Innsbruck vertrokken. De jaarmarkt tc Nisjni Novgorod. Do gedurende vier jaar onderbroken jaar* markt tc Nisjni Novgorod zal 1 Augustus a.s. weder geopend worden. Dit evenement wordt in de Duitsche pers begroet als een nieuwe eco- mische toenadering tusschen het Europecscho Westen cn Rusland. Ook het economische leven van Siberië zal te Nisjni Novgorod bijzonder# beteekenis krijgen. De sovjets cn do keric. Moskou, 8 J u 1 i. (P. T. A.) De autoriteiten to Moskou, Petrogrod en andere steden hebben de leden der katholieke gemeenten gesommeerd hun fiat te geven op de voorwaarden, waar* oi>der ze aan hun kerk trouw mogen blijven, Dio voorwaarden druischen op de meest frap pante wijze in tegen de geloofs- cn godsdienst* principes der katholieke kerk, ofgezicn nog daarvan, dot zo een absoluut verbod inhouden van kanselcritiek op de sovjet-autoriteiten; de gemeentenaren worden oonsprokelijk gesteld voor het gedrag hunner geestelijken. Vnn de parochieleden wordt geëischt, dat hun kinderen niet vóór hun 18e jaar godsdienstonderwijs ont vangen, iets wat voor don kotholiek volstrekt onduldbaar is. Worden de voorwaarden niet geteekend, don zullen de kerken onherroope* lijk worden gesloten. Moskou, 8 Juli. (Orlenl). Een wetsont* werp, opgesteld door het ni< uwe bestuur der orthodoxe kerk bepaalt, dat de doop van kin deren von orthodoxe ouders eerst plaats kon hebben na de intrede der meer derjarigheid, m, a. w. na het bereiken van den 18-jarigen leef tijd. TURKIJE. Dc gruwelen in KIcin-Azit?. De Daily Telegraph meldt, dat het telegram, dot door kapitein Jacquith, den directeur van de reliefcommissie in het Nebijc Oosten, zou zijn geteekend en wnorin de waarheid van de ver klaringen van majoor Powell en dr. Ward be treffende do deportaties door de Kemalisten wordt ontkend, vervalscht is. De waarheid is, zegt het 'blad, dat toen Jocquiih op zijn door reis te Angora vertoefde, hem door een hoogo Kemalistiscihc autoriteit werd verzocht het reeds opgestelde telegram tc tcekencn. Hij weigerde rondweg dit te doen. Het telegram werd echter ondanks zijn weigering verzonden. PALESTINA. Do Arabieren in dc mondoatkweslic. Londen, 10 Juli. (R.). De Times ontving een telegram van den voorzitter van de uitvoe rende commissie in Palestina van het Arabische congres, meldende, dat dit lidhaam de Arabii sche delegatie, die thans in Londen vertoeft, opdracht gaf naar Palestina terug to koeren, na aan de Britsche regeering en don Volkenbond! kennis te hebben gegeven, dut de Arabieren in Palestina het mandaat afwijzen. door ROBERT HERRICK, 51 f: 'Hij hield haar op eenigen afstand en zijn bran- jjfcnde oogen verslonden haar frissche, jonge »dhoonheid alsof hij bang was iets er van te gnissen. „Ben ik mooi Houdt-je nog van me fluis terde zij. Daar was iets in de houding van haar man, )n de uitdrukking van zijn hongerige oo^-en, dat er nooit in gezien had. Er lag een begeerte ;-m, die haar verwarde en deed duizelen. Hij 'gscheen nu eerst haar schoonheid te ontdekken, zag slechts de vrouw in haar het wezen Fan vleesdh en bloed, van vormen en kleur. I Maar hij hield nog van haar, hij begeeide Rhiear, haar hart jubelde. Zij kon hem laten doen [wat zij wilde. Haar macht als vrouw over haar ^Wilde," haar vroegoren heer en meester, was /Fo'lmaakt. „Wij zullen daar in de verte zoo gelukkig zijn •net ons beidjes," fluisterde zij. „Het zal bijna iüooals vroeger wezen, zooals in het eerst, als Ej maar weer altijd samen zijn. Dc zal je al die aatsen en dingen latén zien, wear ik geweest n r Ij^Zijn gezicht was dicht bij 'het hare. Het rossï- ■e licht van het vuur bescheen het.'t Was niet langer moe en uitgeput, met cfiepe rimpels, £iaar y<ri leven, gloed en hartstocht. Maar antwoordde haar op denzelfden kouden toon. „Zoo, zal je me de dingen wijzen alles wat je gezien hebt?Dan moeten we maar gaan. Er moet muziek en schoonheid in je le ven zijn dat is het wat je noodig hebt Kom!" Zijn lippen lagen op de Hare. Hij drukte haar lichaam tegen zich aan. Zelfs in de opwin ding van dit hartstochtelijk oogenblik, terwijl zij zich vol vreugdé aan hem overgaf, had zij een gevoel van macht en triomf, dat het weer klonk in haar hoofdje en haar hert zong het refrein „Hij is van mij van mij! Van mij!" Dien nacht, toen zij in haar warme bed wak ker werd hoorde zij dé schrille fluit van de Noordster Expresse, die haar over het meer toeriep: „Ga mee met mij!" en tevreden glim lachend dacht zij: „Ja ik kom gauwl" Later lag ze stil in haar kussens gedoken te denken aan die oogenblikken van hartstocht in de schemering bij het vuur, en zij dacht aan den man, die zich in haar „Wilde" oon haar had- geopenbaard. Een man, die meer leek op andere mannen, niet een droomer en dichter. Toch miste zij den droomer en dichter, waar naast zij als goedé kameraad de wildernis was doorgetrokken. De liefde had zij eerst gekend, een liefde teeder aanbiddend en beheerscht en ook die was heerlijk geweest. Zij dacht aan den nacht, toen 'haar man bij haar gewaakt had om het vuur aan te houden dat haar moest verwarmen, terwijl zij sliep onder den denne- boom op haar bed van1 sneeuw. Toen was hij vol eerbied voor de zwakke vrouw, die van verre tot hem had willen komen. Zouden zulke tijden nooit voor hen terug keeren? Nu was hij een man als andere mannen, sterk en zinne lijk iHet leven ging door en dé zeldzame oogenblikken van schoonheid, die het nog gaf, j^^rrniidelijk in den loop ito tijden minder en minder worden. Zij zuchtte. Toch viel zij tevreden in slaap met een glimlach op haar zacht jong gezicht tevreden met wat zij had. IV. In Ket voorjaar gingen zij naar dc stad. Er waren zooveel redenen waarom zij gaan moesten, zei de jonge vrouw, als haar. man in een toegevende stemming was. Mevrouw Good- now, die den heelen winter sukkelend was ge weest, verlangde natuurlijk om haar kind en kleinkind weer te zien. Haar zuster zou gauw gean trouwen. Zij moest kleeren hebben voor zichzelf en voor het kind. Daarboven ze had be hoefte aan wat afleiding; zij hadden er berden behoefte aan, zed zij moediger. En nu er een tweede baby op komst was, moesten ze het niet uitstellen, anders zou er niets meer van ko men. Maar de dokter stelde de reis telkens om de een of andere reden uit. Dr. Percy moest eerst vacantie hebben. Toen hij terug kwam, brach» hij eenige lastige patiënten mee, die zorgvuldige verpleging noodig hadden, of regelrecht weg gezonden moesten worden. De kleine dokter vertelde aan Helen, dat het voor Holden van groot belang zou zijn, „om eens voor een paar weken naar dé stad te gaan en kennis te maken met een paar dokters, dio hem belangrijke gevallen zouden kunnen stu ren. Er wordt bij de medische faculteit veel over zijn wérk gesproken. Ik heb maar aan ieder een gezegd, dat de dokter een dezer dagen over zou komen en ze op zou zoeken!" To?n Helen dit aan haar man oververtelde, lachte hij alleen maar. Hun vertrek werd eindelijk bepaald en ver haast doordat Holden op een dag een telegram krees-, van Horace Elport, die hem verzocht da delijk naar de stad en bij hem te komen. En 3e dokter, die voor alle beden van Helen doof was gebleven, besloot dadelijk te gaan uit vriend schap voor Elport. „Hij heeft mij noodig", leg de hij haai- uit. „Wij moeten vanavond nog op éis." Wet was Ket een teleurstelling voor Kaar, dat de trouw aan zijn vriend hem eerder tot zijn besluit gebracht had, dan de wensch haar ter wille te zijn, maar zij dankte toch het toeval, dat haar geholpen had en maakte vlug de noo- dige toebereidselen. Zij vertrokken naar de ne derzetting op het eind van een kouden windé- rigen dag in het laatst van Maart. Het meer was nog met ijs bedekt, ofschoon de ijzers van de kleine slede in de weeke oppervlakte zonken en het paard door hot water plaste. Een dichte wolk hing zwaar in het westen, als dreigde er een storm. „Goed weer om weg te gaanzei Helen vroolijk. „Voor jou zou elk weer goed zijn om weg te gaart" „Dat moet je niet zeggen I Dc houd ook von het meer maar 't minst in deze doodsohe we ken van het-jaar." ,,'t Is voor mij hier nooit doodsch," zei hij. Hoe meer zij zuidwaarts reisden hoe vroolij- ker haar stemming werd. Twee jaar geleden, toen zij met haar „Wilde" uit de stad in de wildernis vluchtte, had zij gemeend, dat zij haar oude leven voor goed vaarwel had gezegd. Het leven van een vrouw moest opgaan in het leven van haar man en geluk en vrede vinden alleen in hem en in zijn werk. Dat was toen haar vaste overtuiging. Maar nu begon zij in te zien, dat die opvatting van het huwelijk kinderlijk was. Van het oogenblik toen zij wist, dat zij een nieuw leven in zich droeg, was haar oude ge voel van onafhankelijkheid langzaam ontwaakt en nu eischte zij voor zichzelf het recht op gei luk. Terwijl zij met haar ^ndje speelde en naar het winterlandschap keek, dat langs het raamp je voorbijgleed, dommelde haar man of staarde wcccenloos naar de modderige velden. Zijn klee ren schenen hoar nu al onmogelijk ouderwetscW an de fluweelen pracht van den Pullman wa gen. Helen nam zich voor hem dadelijk naar een: goeden kleermaker te zenden de kolonel zou zeker wel een goed adres weten. Uitgezonderd zijn kleeren was zij verder over zijn uiterlijk wel tevredenhij was sterk en krachtig gebouwd, slank en gespierd met een bijzonder, peinzend gozicht. Hij ziet er gedistingeerd uit, dacht zd met trots. En weer begon zij haar cindeloc-zo plannen te maken voor dc toekomst. Misschien maakten zij deze reis wel voor den laatsten keerwie weet In een groote stad kon zoo* veel gebeuren. De dag van him aankomst was het zacht en warm weer. Narcissen en' hyacinlhen werden al overal in de straten verkocht. In plaats van ruige pelzen en dikke wol, droegen de rnen- sdhen dunne, lichte kleeren. Het stadskind ge noot van de drukte, van het schreeuwen, het ratelen en het lawaai in de overvolle straten. Dit was weer eens leven I zij was de s'.ilte, waar in ze twee iaar long geleefd had, al bijna ver geten De dokter had een gevoel alsof hij binnen vier muren was opgesloten, als een echt builen* menschhij wierp de ramen van hun hotelkai mer wijd open en naast elkaor stonden zij naar beneden te kijken naar de tien verdiepingen lagere straat, die zich als een lint beneden hen slingerde, en waarop de duwende en voovtjagep* de menigte als gtomen zoo klein leek. (Wordt vervolgd),

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1922 | | pagina 1