PHILIPS LAMPEN Mmi on mm DE EEMLANDER" ABONHtMEHISPRUS PXilS BEI ADmiElTlM eaci labdtrtp van cm BUITENLAND. PHILIPS LAMPEI* P. 6MIEROP Lantgestir. 90 Willem Groenhuizen MEDAILLES Siioorliorloges f 13.50 „L'HIRO^SDELLE" Slobkousen SLOBKOUS- BROEKEN HOOG en LAAG SLUIIEND WOLLEN SJAALS F.B.Lomans FEUILLETON. DE EVBlLUQNAiRS per 0CS! f 22e Jaargang No. 159 pel asaandcs» voor A.mers> foor» t 2.10. Ideto Uaneo X—, pa «eek (met eratb ecTreker'njj oagolnkkea) 0.17* atzo»d*ilijfec aummers AMEBSFOORTSCH DAGBLAD CJ35 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU. ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. TOSTAEKENIMO M*. «7910. TEt. INT S13. Maandag 7 Januari 1924 bewijsnummer, elke tepel meer 0 25. d'enstaanh dingen en Ueldadlebeldvadre toitiën root de helft der prijs Voor handel en bedrijl beslaan eeer vooideclige bervalinven voor het advertceren ten» ai cu j're. bevattende d« voorwaarden wordt op aaiiviaax toegezonden. DUITSCHLAND. DE MILITAIRE CONTROLE. Hervatting op 10 Januari, P a r ij s, (5 Jan. (B.T.A.) Volgens deMotin zullen de werkzaamheden van de militaire controlecom missie in Duitschland op 10 Januari hervat wor den. Dc gezantenraad heeft in zijn Hieenkomst van gisteren kennis genomen van de gunstige beschikkfngen der Duitsche regeering, die in den loop van den avond te Berlijn werden bo, vestigd door middel van een officieuze nota, waarin er de nadruk op wordt rrelegd dat het, ten einde elk incident, waarvoor de Duitsche re geering aansprakelijk zou zijn. te voorkomen, de voorkeur verd'ent, dat de leden der commissie hun onderzoek niet in uniform verrichten. DE BEZETTING VAN HET ROERGEBIED. Het Fransche antwoord op het Duitsche memorandum. Parijs, 5 Jan. (N. T. A. Diaadloos). Vol gens berichten in de Fiansch-Belgische pers is het Fransche ontwerp-nntweord aan Duitsch land, dat Zaterdag aan Brussel is medegedeeld, wat het wezen der zaak aangaat, geïnspireerd op conclusies der Belgische autoriteiten in dc bezette gebieden. De politieke Duitsche gevangenen. Berlijn,5 Jan (N T. A. Draadloos). In de gevangenissen van het Rijnland en Roergebied bevinden zich nog ongeveer 2000 door de Franschen gevangen gezette Duitschers. DE VERHOUDING TOT FRANKRIJK. Von Hocsch benoemd tot ambassadeur te Parijs. P a r ij s, 5 Jon. (N. T. A. Draadloos). De Duitsche zaakgelastigde tc Parijs, Von Hoesch, is benoemd tot ambassadeur aldaar. De verhouding tot Turkije. Berlijn, 5 Jan. (V. D.). Duitschland zal een speciale commissie naar Turkije zenden, ten einde tot het sluiten van een consulair verdrag te komen en de vriendschappelijke betrekkingen tusschen beide landen te herstellen. GEEN INFLATIE TE VERWACHTEN? B e r 1 ij n, 5 Jan. (N. T. A. Draadloos). Ge zaghebbende kringen verklaren in verband met zekere onrustbarende berichten in de pers, dat een nieuwe inflatie voor Duitschland in de naaste toekomst uitgesloten is. Tevens wordt er met nadruk opgewezen, dat de rijksinkomsten weder op bevredigende wijze binnenkomen. 4DE ECONOMISCHE CRISIS. Hulpvcrlccning door banken. Berlijn, 6 Jan- (W.-B.). De Berlijnsche groote banken hebben ter leniging van den nood in Duitschland 700,000 goudmark afgestaan, waarvan do „Deutsche Nothilfe" er 150,000 heeft gekregen. Het overige is voor Berlijn be stemd. EEN BOOT IN HET IJS OPGESLOTEN. Voedselvoorziening door mid del van een vliegtuig. Hamburg, 5 Jan. (W.-B.). Tengevolge von da aanhoudende strenge vorst is de Hambburgei motorboot „Sonderburg", die nabij f Buseum (Sleeswijk-Holstein) gestrand was, sinds Kerst mis volkomen van den vasten wal afgesneden. Op verzoek van de reederij besloot d^ maatschappij voor luchtverkeer een vliegmachine naar dc „Sonderburg" te zenden, ten einde de achter gebleven bemanning, die reeds aan alles gebrek had, von leeftocht te voorzien. 1 FRANKRIJK. L>E SENAATSVERKIEZINGEN. De minister-president behaalt een gToote overwinning. P a r ij e, 6 Jan. (Havas). Poincaré is herko zen met 794 van de 810 stemmen. Een ovatie aan Poincaré. Bar Ie Due, 6 Jan. (Havas). De verkie zing van Poincaré werd te Bar le Due met een hartelijke ovatie begroet. Gobus, conseiller- général, sprak de volgende woorden: „Bij de overwinning van Poincaré geven de senatoren van het departement Meusc hem de verzekering van hun vertrouwen, hun bewondering en hun erkentelijkheid, alsmede van de onveranderlijke algeheele toegenegenheid der bevolking van het departement Meuse." Poincaré antwoordde: „Ik ben zeer getroffen door deze huldebetuiging, die niet alleen ge richt is tot den vertegenwoordiger van uw de partement, maar ook tot het hoofd der regee ring en als een goedkeuring kan worden be schouwd van diens politiek met betrekking tot de kwestie van herstel en veiligheid, welke politiek met de noodige vastberadenheid zal worden voortgezet, totdat een vreedzame over winning cn een volledige nakoming van de door Duitschland tegenover zijn overwinnaars aan gegane verplichtingen zal zijn bereikt." Dc voorloopigc uitslagen. De uitslagen van de eerste stemming zijn thans volledig bekend, behalve voor Martinique. Van de 82 zetels, waarvoor verkiezingen zijn gehouden, moeten voor 53 herstemmingen plaats vinden. Dit is de uitslag naar de partijen: Conservatief-liberalen: 17 aftredenden herko zen. Republikeinen: 10 aftredenden herkozen, 2 nieuwe gekozen. l inks-republikeinen: 13 aftredenden herkozen, 1 nieuwe gekozen. Onafhankelijke radicalen: 2 aftredenden her kozen, 1 nieuwe gekozen. Radicaal-socialisten: 29 aftredenden herko zen, 2 nieuwe gekozen. Republikeinsche socialisten: 2 aftredenden herkozen, 2 nieuwe gekozen. Socialisten: 1 nieuwe gekozen. Dc eerste herstemmingen. Omtrent de eerste herstemmingen wordt het volgende gemeld: Voor Haute Garonne is Tonga gekozen; er moet nog één herstemming plaats vinden. Voor Dröme is Lisbonnc gekozen met 758 cn Amiard met 747 stemmen; er moet nog één herstem ming plaats vinden. Voor Haute Loire is Enjol- •as herkozen en Martin Bibachon gekozen; nog écn herstemming. Voor Hérault is Rcboul ge kozen. Voor Jura zijn Charles Dumont en Brccard gekozen. In Nord moet nog voor acht zetels herstemming plaats vinden. Voor Loire zijn gekozen Morlin, Morel cn Drivet; nog één herstemming Voor Lot-et-Garonnc is oud-mi- nister Marraud gekozen. DE DALING VAN DEN FRANC. Duitsche financiers de oorzaak D.d. 6 Jan. wordt draadloos uit Parijs geseind De minister van financiën ontving hedenmor gen en in den namiddag financieele autoriteiten, 'onder wie d gouverneur van de Bank van Frankrijk en d? president van de Kamer van Koophandel te Parijs, teneinde den toestond van den wiselkoers te onderzoeken cn maatregelen te nemen tegen de tegenwoordige baissespecu- iatie in francs. Het feit, dat de beweging haar oorsprong in Nederland vindt, bevestigt den in druk, dat zij wordt veroorzaakt door Duitsche financiers Dc Voss. Ztg. acht de beschul diging ridicuul. Berlijn, 5 Jan. (W.-B.). De Voss. Ztg. schrijft met betrekking tot de beschouwingen in dc Parijsche pers over de daling van den franc, als zou deze door een manoeuvre van Duitsche bankiers worden veroorzaakt, dat die bewering te dwaas is om daaraan een woord te verspillen Maar zelfs aangenomen, dot er in Duitschland iemand was, die de daling van den franc wenscht, welk nut zou daaruit voortvloeien voor het rijk. Frankrijk zou toch daarom zeker niet de schadevergoecings-vorderingen verlagen of Duitschland vriendschappelijke! behandelen. Het eenige gevolg zou voor Duitschland waarschijn lijk zijn, dat Frankrijk, evenals elk ander land met dalende valuta, een tijdlang valutadumping- tegen Duitsche producten op de wereldmarkt zou kunnen uitoefenen. Reeds deze overweging alleen moest voor de Fransche pers aanleiding zijn op deze belachelijke beschuldiging niet in te gaan. In plaats daarvan zou h^t beter zijn in eigen huis wat nauwkeuriger rond te kijken JUWELIER. Laagestraat 43, Telef. 852. Pcsiv. 75S2. I6| 8 LANGESTRAAT AMERSFOORT «.25 - 5.00 P.50 O.'ö -150 «.00 4.50 8 2 Handscnosnen DU-eciiiscbestraat 15 Telef. 483. Nog een Duitsch démenti. Berlijn, 6 Jan. (W. B.) De Köln. Ztg. ver neemt van bevoegde zijde uit Frankfort a. d. Main, dat aldaar geen conferentie van Duitsche bankiers heeft plaats gehad, die tot cer.igerlei maatregel tegen de Fransche valuta zou hebben besloten. HET HOOGE WATER. De overstroomingen te Parijs. Een draadloos N. T. A,-bericht meldt, dot de toestand te Parijs, ontstaan tengevolge van de overstroomingen, Zaterdagnacht weer ecnigs- zins verergerd is. De muur tot ondersteuning van den ingang van de tunnel van het Gare des Invalides heeft zich over een lengte van 25 tot 30 Meter begevenhet water stroomde den tunnel direct binnen. Ongelukken kwamen niet voor. Een later telegram meldt, dot het wassen van een typische houding neemt do conservatieve Sunday Times in. Labour, zegt dit blad, kan aanspraak maken op do voorrechten van haai positie nis tweede sterkste partij in het parle ment, teneinde tc toonen wat het kan doen ais regceringspartij. Zelfs indien de Lubour Party de gcheelc mocht zou bezitten in het Lager huis, don zou nog het contact, dot Laboui krijgt met de werkelijkheid van dc nationale za ken, haar tot een matige politiek verplichten. Doch zij zal een regeering vertegenwoordigen, die steunen zal op minder don ongeveer het derde gedeelte van het Lagerhuis en op onge veer het vijfde deel der gezamenlijke kiezers cn het is niet alleen mogelijk, doch zeker dot zij het onderspit zal delven indien zij maatregelen zou nemen in het belang von een bepaalde klasse, in strijd met de economische principes von dc conservatieven cn de liberalen. Dus of- gezien van de dwingende invloeden in hun parlementaire positie, zullen de Lobour-Ieiders er goed aan doen het volk te toonen, dat zij voor olies Britten zijn, dot zij dc grondwet eer biedigen, dat zij in geen enkel opricht verpoli tiekt zijn en dat verondersteld mag worden, dot zij die mate van vaderlandslievendheid cn poli tiek inzicht bezitten, die het eigendom zijn van het grootste gedeelte van het Britsche volk. Het bovenstaande is bovenal interessant, om- dot het geschreven is door een felle tegenstand ster van de Labour-Party. Zal het kubinct-Baldwin op 17 Jon. vallen? Londen, 6 J a n. (N. T. A. Draadloos). Daar van een samengaan van liberalen en conserva tieven thans geen sprake meer is, verwacht men dat dc regeering twee dogen na opening van het poilement, n.L op 17 Jan., zal vallen. Dc conservotiezaal en dc kleedkamer van het par lementsgebouw worden voor de demosleden in gereedheid gebracht, zoodat deze de beschik king zullen hebben over spiegels, kaptafels en een. garderobe. Labour en dc kwestie der kani- taalsheffing. 'I hemos, do bekende arbeidcrsleider, die ver moedelijk lid van een evcntueele arbeidersre- gecring wordt, zegt in een Zaterdag gepubli ceerde verklaring: lk kon mij niet voorstellen, dat een nrbeidersicgeering, wanneer zij de re geering op zich neemt onder dc omstandig heden, die op het oogerblik heerschen, en ge zien den politiekcn tocstend, zooals die zich!L f. lit een minister van iinoncien. tnans voordoet, iets zou doen, dot het vertrcu- wen zou schokken, niet alleen wat de stabiliteit BULGARIJE. maar ook wat de toekomst van het lond be-j treft. Mijn urbeidcrscollega's kennend, durf ik j CONFLICT MET ZUID-SLA VIL. zonder eenige aarzeling zc-jgen, dat ik hun ge- Belgrado, 0 Jan. (B. T. A.) De minister voelens vertolk, wanneer in deze verklaring af- van buitenlandsche zaken verklaarde aan de pers stontinopol door de troepen der geallieerden beginnen cn binnen negen maanden haar be slag krijgen, omdat anders dc zaak automatisch bij den Volkenbond ter afdoening zou terecht komen. Dc ontruiming van Constontinopel was officieel voltooid op 4 October. Dc diplomatieke briefwisseling over het onderwerp is inderdaad reeds begonnen. DENEMARKEN. ONGERIEF DOOR HET IJS. Kopenhagen, 5 Jan. (V. D.) De toestan den in de Deenscho wateren zijn In dc laatste dogen door het ijs verslechterd. Slechts de grootste stoomschepen zijn in stoot hun reis tc vervolgen. Do stoots- en havenijsbrekers doen hun werk en olies wordt gedaan om den weg tc openen voor een geregelden scheepvaartdienst. SPANJE. DE MOORD OP DATO. Een verzoek om gratie voor dc moordenaars. M a d r i d5 J a n. (V. D.). Het Spounscho hof voor cassatie heeft revisie geweigerd van het vonnis tegen dc moordenaars von Dato. Dc ver dedigers hebben nu generaal Primo de Rivera verzocht den koning een verzoek om gratie tc willen overhandigen. Rivera heeft zijn beslissing voorbehouden. ITALIË. HEVIGE KOUDE. Rome, 5 Jan. (B. T. A.) Dc bladen gewagen van do intense koude in heel Ito'lö cn van la wines, veroorzaakt door de geweldige hoeveel heid sneeuw, die gevallen is. De lagunes van Vcnctic zouden zijn dichlgcvrorcn. DE .AARDBEVINGEN. Ancona, 5 Jon. (B. T. A.) Uit Mondolfo wordt gemeld, dot vannacht en vanmorgen op nieuw aardbevingen zijn waargenomen. Ver- scheidcno huizen zijn ingestort. Hevige regens verergeren den toestand POLEN. DE POOLSCHE MACHTIGINGSWET AANGENOMEN. Warschau, 5 Jan. (B. T. A.) De Landdag heeft in derde lezing een wet aangenomen tot de Seine teekepen va.iv.verflauwing vertoont en dat men verwacht, dat .Maandag'het water zal dalen. Vrijdag is in het gebeid van den bcven- l'op der Seine geen regen gevallen. Ook in het Yonnebassin heeft de regen opgehouden. Te Pa rijs, vooral in de voorsteden, zijn 4525 perso nen geevacueerd. ENGELAND. DE POLITIEKE CRISIS. De a.s. parlemcntszitting. Uit Londen wordt d.d. gisteren gemeld: Het nieuw gekozen Lagerhuis zal Dinsdag a.s. voor het eerst zitting houden. De eerste tank van het Huis zal zijn het kiezen van een voor zitter. Er bestaat geen twijfel of alle partijen zullen eenstemmig Whitley herkiezen. Het af leggen van den gcbruikelijken eed zal ccnigen tijd in beslag nemen. De belangrijke werkzaam heden van het Lagerhuis zullen pas op 15 Jan. a.s. beginnen, na de plechtige opening door den koning. Het wordt mogelijk geacht, dat de tegen woordige regeering ten val gebracht zal worden door een samengaan van de liberale cn arbei ders-partij, door een motie van wantrouwen, die Ramsay Mac Donald de volgende week zei in dienen. De mogelijkheid, dat Labour aan het bewind zal kernen, wordt breedvoerig in de pers besproken, doch het vooruitzicht op een arbei- dersregeering wekt nergens een paniekstem ming. leg. In de kringen, die steeds dc arbeiderspart?! bestredert hebben, is hoegenaamd geen teeken ven onrust aanwezig. Het bestaande vertrouwen is gebaseerd op de erkenning van het feit, dat een Qrbeide.srcgesring in Engeland zeker niets zou doen, dat schadelijk zou zijn voor do belan gen van het land. Een verordening der Engclschc admiraliteit in zake drnadloozc installaties. Londen, 5 Jan. (N. T. A. Draadloos). Vol gens vlootorder van de admiraliteit moeten vreemde oorlogsschepen in of nabij Britsche oorlogshnvens verlof hebben van den aldaar oudsten agnwcz:gen Britschen officier voor het gebruik van de drandlooze installaties. Men is voornemens ook den tijd van gebruik cn de golflengte aan bepalingen te binden. DE VERHOUDING TOT TURKUE. De Mosoelkwestic. D.d. 5 Jan. wordt draadloos uit Londen be richt Diplomatieke vertegenwoordigers zoowel van Egypte als van Turkije zijn onderweg naar Londen. Er moeten nog enkele vraagstukken van belang worden geregeld. Deze zullen thans tusschen Groot-Britannië cn de beide genoem de landen worden besproken. In officieele krin gen is niets bekend aangaande de instructies, die Joessoef bey van Angora zal medebren gen, maar men hoopt dat zijn komst de onder handelingen met betrekking tot Mosoel zal doen opschieten. In verband met het verdrag van Lausanne moesten de onderhandelingen over Mosoel onmiddellijk na de ontruiming van Con- nopens dc kwestie der minderheden, uitgelokt door den voorzitter van den Bulgaarschen mi nisterraad, dat Macedonië zeer zekcT is gelegen binnen de territoriale grenzen, aan Servië door de verdragen toegewezen. Een eerste voorwaar de voor de goede verhoudingen tusschen Bul garije cn Zuid-Slavië is een eerbiediging van dit feit cn het is von belang, dat men dit te So fia weet. Nintsjitsj oordeelt, dot de verklaringen van den Bulgaarschen minister-president irreden- tische nevengedachten ontsluieren, die Zuid-Sla vië rechtvaardigen in zijn verzet tegen dc op roeping van militairen door Bulgarijijc. Volgens het dagblad Politiko zal do regee ring een rondzendnota uitgeven aan de buiten landsche regeeringen, waarin zij positie kiest tegen dc bewering van den Bulgaarschen pre mier. TURKIJE. Dc positie der buitenlandsche firma's. Angora, 5 Jan. (V. D). De nationale ver gadering ho-ft de wet verworpen, volgens welke de buitenlandsche firma's, die in Turkije verblij ven, uitsluitend de Turkscl.c taol zouden moeten gebruiken in hun boekhouding cn corespon- dentie. GRIEKENLAND. DE GRIEKSCHE CRISIS. Verklaringen van Vcnizeïos. Athene, 5 Jan. (N. T. A. Draadloos). De bladen vernemen uit Athene, dat Venizelos na een bezoek aan den regent zijn besprekingen aoo: F. FRANKFORT MOORE. Uit het Engclscb floor1 F. J. VAN DER MOLEN. 48 Want reeds was die stem in haar binnenste aangevangen, haar te kwellen. Al had zij zich zoeken diets tc maken, dat George nog steeds Dolores aanbad, toch fluisterde haai hart haar toe, dal niettemin zij George liefhad. En zelfs in den slaap liet cie fluisterstem haar niet met rust. Zij werd bang voor zichzelf. Zij wilde zich niet veroorloven, dezen gedachtengang te vol gen, dien zij wist, waar tc zijn; dezen gedach tengang, die het haai onmogelijk zou maken, de liefde von een bruid te gevoelen voor George, zoo lang de vrouw, van wie zij wist, dat hij haar nog liefhad, in leven was En zoo. afgemat door angst en twijfel, kwam het als een verlichting over haar, toen haar va der vertelde, dat Sutton Cleveland haai wcnsch- te te spreken, en zonder eenigen drang op haar te willen uitoefenen, nogmaals de hoop uitsprak, dat zij Sutton gelukkig zou willen maken en haar ouden vader meteen. Een verlichting was het haar geweest, toen zij op een eenvoud'gcn toon Cleveland mede deelde. dat zij zijn aanzoen aannam. Een last scheen van haar hart gewenteld. Zij wist, dat zij haar plicht gedaan had haar plicht tegen over George, die meende, haar lief te hebben, terwijl zijn hart nog steeds aan Dolores hing. Wat haar eigen geluk betrof zij beschouw de dat als een quantité ncgligeable. Maar toch was zij overtuigd, dat zij met George Drum mond nimmer gelukkig zou kunnen worden, daar geen oogenblik de gedachte haar zou kun nen verlaten, dat niet zij, maar Dolores de eer ste plaats in zijn hart innam. De verleiding, haar hand aan George te geven, had zij weer staan had niet haar eigen ervaring zij had het George immers verteld haar duidelijk doen zien, dat het geluk in een huwelijk geheel onafhankelijk is van ecnig vc-orafgaand gevoel van liefde tusschen dc betrokken personen De meeste rampspoed viel ten deel aan hen, die zich hadr'en loten verlokken tot de overtuiging, dat zij elkaar liefhadden zoodat, zelfs van het standpunt van haar eigen toekomstig g:luk ge zien, zij goed had gedaan met Sutton Cleve land te nemen. Zoo wist zij haar daad door redeneering zoo wel als op grond harer ervaring goed te praten. Maar geen enkel oogenblik viel het haar in, dat juist het feit, dat zij het noodig oordeelde, lo gica en ervaring in het geding te brengen, om haar te doen ge'ooven, dat haar daad rechtvaar dig was, het positieve bewijs leverde van het onrecht harer daad. Zij wi de bewijzen, dat zij zich niet langeT liet overheerschen door haar gevoel, zij wil- zich vrijmaken van den tyrannieken dwang van haar eigen hart, en wenschte zich geluk met dit te hebben gedaan. Thans trachtte ze nog het geloof in zich vast te leggen, dat de verheven gelukwenschen van haar rede alleen reeds voldoende waren om haar gelukkig te Maar ach, zóó gelukkig, dot ook Norah Mac Dermet of Angela Brown er in moesten dee'.cn, gevoelde ze zich toch niet. Zij wist, dat het be dwelmend zoete, 't welk cr kan schuilen in de uitwisseling van confidenties van dezen aard, niet haar deel zou zijn. Een vaag vermoc-den bekroop haar, dat noch Angela, noch Norah hnar geluk met haar verloving zouden wen- schcn, zelfs al wisten ze niets van George Drummond's aanzoek. Zij had er geer. vertrou wen op, dat haar vriendinnen haar wijs beleid op de rechte waarde zouden stellen. Wel gevoelde ze een zekere mate van vol doening de voldoening, die ontspruit uit het bewustzijn, verstandig cn wijs te hebben ge handeld. Dit is geheel iets anders don de vol doening. welke een meisje vervult, wanneer zij weet, dat zij van iemand houdt, cie ook haar lief heeft want dit laatste is een gevc-el van vo'doening, dat absoluut geen rekening houdt met wijsheid en overleg. Zij had George Drum mond een brief geschreven een zeer zorg vuldig gestelden brief waarin ze hem mee deelde, dat zij besloten had, haar vaders raad te volgen en Cleveland! aanzoek te aanvaar den. Dit had zij gemeend, dat haar nog te doen stond cn daarna had zij zich geruslgeste'd ge voeld, gerustgesteld evenals een veroordeelde, die niet langer door onzekerheid gepijnigd wordt, wanneer de jury de rechtszaal opnieuw is binnengetreden en de rechter de uitspraak heeft gedaan levenslange dwangarbeid. Zoo trachtte zij zichzelf te overtuigen, thans de valsohe stem in haar binnenste, die haar reeds tweemalen bedrogen had, tot zwijgen te hebben gebracht, zij trachtte zelfs in een blijde stemming te geraken, omdat zij zich niet had laten overrompelen, en hield zichzelf voor, dat uit haar daad niets dan goed kon voort komen. De wetten der natuur scher.cn haar even vreemd te zijn gebleven, als in den regel zelfs bij de ontwikkeldste vrcuwer. het geval is nimmer was het in haar opgekomen, dat de na tuur, wier verhevenste gedachte, wier hoogste doei, in betrekking tot elies wat leeft, gelegd is in de passie, die liefde wordt genoemd, niet duldt, dat deze ter wille van de logica op zijde wordt gezet geheel onafhankelijk von haar bedoelingen in verband met de toekomst van de schepping. Maar zij leerde die waarheid kennen, juist zooals Saulus van Tersus werd bekeerd plot seling, in minder dan een seconde. Want nog hod het water zich niet gesloten boven het hoofd van George Drummend, of zij wist, dat zij hem liefhad, en dat, indien hij niet weer te voorschijn mocht komen boven de golven, die hem verzwolgen hadden, zij overboord zou springen en met hem verdrinken. Op dat grootsche moment liet zich de verhevenste ge dachte van haar levc-n gelden. Zij had hein lie ver dan haar leven liever dan haar eer liever dan haar ziel. Dat was Iieécle liefde liefde de ware, de eeuwige, de alles over winnende liefde de opperste uiting der na tuur. Zij had hem lief, en al het overige der wereld was hoor niets. En nog was hij niet komen bovenduiken, of in haar ooren had dat akelige gegil van die vrouw naast haar geklonken. Haar lieveling in haar onbeschaamdheid durfde die hem tus schen haar gillen haar lieveling te noemen I Geen enkele blik wierp Valencia in de richting van dat mer.sch ze wendde geen oog af van het woelende water in het zog van het jacht. Maar krampachtig grepen haar handen elkaar vast, als waren ze gereed, dat sohepsel te worgen, dat waagde te gillen „mijn lievelingl" „Mijn lieveling I mijn lievelingl" kreet haar hart, een oogenblik ontkomen aon de leiding vun het gezonde verstand cn het nuchtere oordeel. „Mijn is hij, hij is van mij, niet van haar, niet van haar I" Nu was dc natuur tevreden hoar recht op den voorrang had zij gehandhaafd. De twintig seconden, die George Drummond noodig had met ongehinderd onder het diepe kiel van den kotter, die boven zijn hoofd voor tijging, te duiken, waren voorbij Zij zag hem zijn pel opvisschen, en luider dan een der an deren op het dek had zij gelachen de lucht had gedaverd van de juichkreten en bijvalsbe tuigingen toen hij het water uit zijn pet ge slagen en deze weer op zijn hoofd gedrukt had. Zij lachte en juichte, en voelde do snel heid, waarmee de netuur alles wat ademt doet weten, wat liefde is. Zij wist nu, dat zy George Drummond liefhad. De schellen waren haar van de oogen gevallen zij had hem lief, en zou volgaarne afstand gedaon hebben van do gansche wereld voor één dag, één uur, één mi nuut met hem. Dat had zij doorvoeld op dat verheven mo ment. Doch, onmiddellijk daarop kwam hot be wustzijn, door een kelen to zijn vastgeklonken. De man, met wien zij zich verloofd had, trad op haar toe, en met het air van den rechtma- tigen eigenaar, waarvan zij het hatelijke zoo diep gevoelde, noodigde hij haar uit, mee to gaan naar de kajuit, en iets te gebruiken voor de zenuwen. ,/Jc bent zoo bleek als een doek", zei hij. ,,Het is, of je den geest van Drummond boven 't water gezien hebt. 't Had ook warempel niet veel gescheeld. Als hij niet gedoken had o, hij weet wel wat hij doet. die vent I Kom maar gauw mee", V. .Woidt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1