listrien, F.H.Lomans Büitenponepote verkoop een „DE EEMLANDER" flüsil ABlERïEHTIttSL^ri- BUITENLAND. Spoorhorloges f 13.50 VRIJDAG 11 en ZATERDAG 12 Januari FEUILLETON. AR0NNCMENISP8US „L'HIRONDELLE" AMERSFOORT Slobkousen SLOBKOUS BROEKEN HOOG en LAAO SlUIIEHO WOLLEN SJAALS en M'JTSEN Willem Groenhuizen MEDAILLES Otrechtschestraat 15 -- Telef. 483. j (SPOTPRIJZEN) DE MILUONAIRS 22e Jaargang No. 161 Per pan 1 CD5. loert f 2.10. tde» lianco f 1-. po week inwt eratt» verrekertut 0.17». atmdtrlijke nbmr AMERSFOORTSCH DAGBLAD OIRECTCUR-UrrOEVEH: J. VAUKHOFP. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. TOST A EK EN I MO M*. 47910. TB. INT 519. Woensdag 9 Januari 1924 bewijsnummer. elke regel meer 0 23. d cn^Mab'» diBKcn eo Ucidadl^heidMdTe tenttëi» too» de helft der prtj* Voor hxndeJ ca bedrijf bosUan *cer vooideeJige bcpallncet» toot hef idTcrietreo Leno di co a're; bevattende de voorwaarden. woedt op aanmag toegezonden. DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING. Scherpe critiek van de Zcit op het herstel-pion vnn Rcchberg. Uit Berlijn wordt d.d. gisteren aan de Tel. bericht De Berlijnsche avondbladen houden zich heden bezig met Rechberg en zijn besprekingen te Parijs. Alles weer te geven wat de Berlijnsche bladen er van zeggen, het wore „une mer a boire", en wij zullen er ons dan ook maar toe bepalen tot enkele opmerkingen over hetgeen Die Zeit van dit plan zegt, daar dit wel het be langrijkste is, aangezien Die Zeit het blad is van den minister van Binnenlandsche Zaken, dr. Stresemonn. Men weet, dat het plan-Rechberg hierop neerkomt, om Fronkrijk voor 30 aan deel te geven in do Duitsche Naamlooze Ven nootschappen. „Deze vorm is zoo zegt Die Zeit oppervlakkig beschouwd reeds daarom ongelukkig, omdat daardoor slechts een klein deel van den Duitschen eigendom zou worden belast, wont, behalve de N V., zijn er toch ook nog heel wot particuliere ondernemingen in Duitschland. Het is ten eenenmal? onmogelijk, ook dit particuliere bezit in de herstelkwcstie te betrekken en, laat ons zeggen gelukkig I Aon den onderen kont is het ook volkomen onjuist gezien, dat slechts een gedeelte von den Duit schen eigendom zou worden belast en reeds op dit punt moet het plan-Rechberg vallen. Doch als men zich een idee vormt van de goudwaarde van de Duitsche „Aktiengese.ll- schaften", zal men inzien, dat het bedrag van het plan-Rechberg zeer laag is en daarin ligt een groot gevaar. Het enthousiasme waarmede het plaiv-Rechberg in Frankrijk is ontvangen, bewijst duidelijk genoeg, dat men aldaar niet zoo onverstandig is om een dergelijk aanbod, zelfs al is het nog maar particulier, af te slaan. Maar natuurlijk zal men de opbrengst van dit aanbod als toegift op de koopsom toenemen en het niet beschouwen els een dekking van de her stelbetalingen van Duitschland. Juist daarom heeft men zich er in Duitschland steeds voor gewacht in Frankrijk den lust op te wekken naar zulk een vet brok en wij zullen het waarschijnlijk aan den heer Rcchberg te danken hebben, wan neer ons in de naaste toekomst de cisch zal wor den gesteld, om, bij wijze van „to'gift" aan Frankrijk voor 30 aandeel in het Duitsche eandeelenberit te verleenen. Daarbij komt nog, dat in het plan-Rechh«rg een element zit, dat voor iederen ook moor eenigszins zelfbewusten DuitscheT een slag in het aangezicht is en daarom is dan ook iedere discussie over het plan Rechberg uitgesloten Rechberg beschouwt het namelijk nis een voordeel, dat Frankrijk, dooT deel te nemen in het Duitsche oandeo'.enbezit, in zekeren zin een controle krijgt over de Duitsche productie en wel meer speciaal wat betreft de Duitsche pro ductie van oorlogsmateriaal zoodat Frankrijk voortaan rustig zal kunnen slapen. Het is rond uit gezegd onwaardig, dat men met een derge lijk plan van Duitsche zijde, zij het dan ook van particuliere Duitsche zijde bij een buitenlond- sche regeering durft aankomen en door zóó te handelen, heeft Rechberg zichzelf alle rechten ontnomen om zich op te werpen als verdedigc* van de Duitsche belangen". De Fransche pe-s over de aan komst der Amerikaansche des- kundiigen. Draadloos wordt d.d gisteren bericht uit Pa'ijs De Fransche pers verwelkomt de Amerikaan sche deskundigen, die zitting zullen nemen in de sub-commissies van de C. v. Hgeneraal Dawes en Owen Young, bij hun aankomst in Frankrijk. De beide Amerikanen legden tegen over een vertegenwoordiger van de Mntin de volgende verklaring of. „Wij zullen onze taak aanvangen met den oprechten wensch allereerst de feiten duidelijk onder de oogen te zien, ten einde daarna eer resultaat te bereiken." De Petit Parisicn schrijft„Indien onze ge allieerden willen trpchten het Fransche stand punt te begrijpen en van alle oplossingen die I6| 8 LANGESTRAAT 6.25 5.00 4.25 8.2 9.50 6.'5 4 50 6.90 4.50 3.2) Handscho8nen JUWELIER. Lnngcstraat <3, Tclel, 852. Postr. 7582. SPECIALE AANBIEDING IN: STOFZUIGERS VRAAGT HUURKOOP kiezen, welke Frankrijk zijn rechten niet zal ontnemen, dan zal Frankrijk van zijn kant, zoo als onlangs door Poincaré werd bevestigd, die uit naam van het land spreekt, steeds rijn edel moedige houding' handhaven. DE ACTTE DER SEPARATISTEN. De Franschcn erkennen de outo- nomc regeering van de Palts. Zweibrücken, 8 Jan. (W. B.) De dis trictsgedelegeerde van Zweibrücken, de Fran sche luitenant-kolonel Defoort, deelde op 1 Jan. aan het districtsbureau Zweibrücken mede, dat de z.g. regeering van de Palts officieel niet was j erkend en dot geen hor er verordeningen, wetten of beslissingen door de Rijnlondcommissie is goedgekeurd. Thans heeft dezelfde gedelegeerde zijn toenmalige verklaring teruggenomen en on- gedjg verklaard. Ludwigshafen, 8 Jan. (W. B.) De bla den in de Palts, die de intusschen teruggenomen bekendmaking van den Franschen districtsgede- legecrde van Zweibrücken, kolonel Delfoort, van 1 Jan.. waarin de separatistische regeenng van de Palts onwettig wordt verklaard en allien de Duitsche autoriteiten worden erkend, h den gepubliceerd, zijn thans door de bezettingsi Jto- riteiten gedwongen met vette letter de volgende rectificatie aan het hoofd van het blad te plaat sen: Aangezien de Rijnlondcommissie de verorde ningen der regeering van de autonome Palts, die hpar door deze ter goedkeuring waren voorge legd, op 2 Jan. 1.1. officieel heeft gercgistreeid. moet de bekendmaking van den gedelegeerde te Zweibrücken d.d. 1 Jan. aan de Boieische autoriteiten aldaar als ongeldig worden be schouwd. HET SAKSISCHE KABINET. Een communistische motie van wantrouwen. Dresden, 8 Jan. (W. B). De communis tische fractie heeft bij den Landdag de volgen de resolutie ingediend: Het kabinet heeft niet het vertrouwen van den Landdag. Dc ontbinding von den Bcierschcn Landdog. München, 8 Jan. fW. B.) Op de districts- vergodering van den Beierschen Boerenbond te Augsburg werd medegedeeld, dot de Landdog uiterlijk op 20 Jan. zal worden ontbonden. DE TERUGKEER VAN DR. SCHACHT. Berlijn, 8 Jon. (N. T. A.) De nieuwe pre sident der rijksbank, dr. Schacht, heeft Dinsdag ochtend de leiding der zaken op zich genomen. Dr. Schacht blijft als voorheen valuta-commis saris. De rijksbank-president zal in het rijkskn- binet zijn indrukken mededcelen over zijn reis naar Londen, die men,.in aanmerking genomen de opvattingen in het buitenland over de oprich ting der nieuwe Duitsch Goud-circulatiebank, bevredigend kan noemen. HET PROCES-HITLER C. S. Tevens een mooie voorraad wcrkr anscon- München, 8 Jan. (W. B.) Volgens een fectie cis Manchester en b:avertcn broeken, dogbladbericht neemt het onderzoek betreffen- blauwe »a:sen en broeken, stofjassen en de den Putsch van Hitler en Ludendorff een horie g-ljze jassen, sporthemden, Drilbosze- enormen omvang aan. Tot dusver is tegen hon- ^®^__voor prijzen DIE TOT KOOPEN derd personen een aanklacht ingediend. Naar van verantwoordelijke zijde verluidt, zal het pro ces niet te München plaats hebben, maar in een provinciestad, waar men een vlotter afwikkeling van het proces" kan verwachten. FRANKRIJK. HEROPENING VAN HET PARLEMENT. ca g. ,anfl f ^uvcr wol. Vcrder aUo Goedkeuring- van Poincoré's malen daaronder lot <5 C.I.T. lang. po'"lek" I GROOTE VOORRAAD SCHORTEN P a r if s, 8 Jan. (Havas.) De zitting van het parlement is heropend. In den Senaat hield het cn 70ndcr m0UWCn' lcn9tc 85 C'M* tot oudste lid in jaren, Denis, een toespiaak, waarin c*^* hij verklaarde, dot de bekwame en helderziende r ,.®ez3 BOETEN alle verkocht worden dus politiek van Poincaré tot aan de beslissende ze- z*in do prijzen enorm laag, gepraol moet worden voortgezet, welke polniek, RESTANTEN sjaals en mutsen voor pr:j* steunend op het verdrag, bij het nemen van zen dat ze weg vïiegen. BLAUWE KAMGA- panden als waarborg voor de rechten en de REN COSTUUI/IS vcor de helft der waarde. IN HET VERKOOPLOKAAL VAN DEURWAARDER D. DEGROOT AAN DE MUURHUIZEN nommcr 47 te AMERSFOORT. JONGENSJASSEN EN PAKJES alle zuiver wol voor {abrielisprijzea, kwali teit wordt gegarandeerd. DOET.UW YQQSQESb,.. SPOEDT U DWINGEN. ALLES MOET V/EG. Een nartij gekleurde Eccronoverhctnden met slappe en stijve boorden RESTANTEN KINDERJURKEN DE DALING VAN DE FRANC Verklaringen van De Lastcyrie. De Perijsche correspondent der N. R. C. seind gisteravond De maatregelen door de minister De Lasteyri ENGELAND. DE POLITIEKE CRISIS. Dc troonrede. Londen, 8 Jan. (R.). Verwacht wordt, dat Donderdag een volledige kobinetsraod zal ge- tegen de spcculotie op dc wisselkoers te nemen,1 hou<jcn „-orden teneinde den vorm der troon hebben niets onvoorziens. Beholve tegen het bui- redc te overwegen en te overleggen of do con- tenland. richten ze zich ook tegen het binnen- serVfttieve partij zo! voortgaan protectie te be land. De werking moet vooral preventief zijn. J pleiten. Baldwin bestudeert thans het rapport der tarief-commissic-Milner dio tot belangrijke veiligheid van Frankrijk, Duitschland noopte open kaart.te spe'en en de kronkelpaden te ver laten. Het was volgens den spreker onjuist, dat j Fronkrijk alleen staat, want zijn optreden wordt f goedgekeurd door tal van Europcesche natirs en f bij andere door personen met een onbetwist j Zuiver wollen Rood met Zwart karpetten 912 en 1G cis beneden Fabrieksprijzen. LET OP DE DATUMS. ALLEEN 11 en 12 J A N U A R I. LAAT DEZE GELEGENHEID NIET VOORBIJ GAAN. Helaas stemt de stand van den franc daar mee vandaag niet overeen. De Lastcyrie herhaalt in een communiqué de in den laotsten tijd uit den tTeure geopperde ar gumenten omtrent het offensief tegen de franc, waar Duitschland achter zou zitten. De uitzettingen blijken op eene neer tc komen, cn wel van een Nederlander, die vertegenwoordiger van een buitenlondschc bank genoemd wordt. Slechts wat afkomst betreft, schijnt hij een land genoot. Ook een dergelijke repressie werd ver wacht. Niet slechts omdat ze een vermeenden Nederlander rookt, behoeft herhaald te worden dat ze ook naar de mcening in Fransche zoken- kringen het kwaad zelf niet ontost, maar alleen kan dienen om den schijn te redden en een op pervlakkige verontwaardiging te pooien, die een zondebok vroeg. De regeering ziet het niet nakomen van zijn, verplichtingen door Duitschlond als de voor-1 nnamste oorzaak von do daling. Dit dwingt Fronkrijk zich in dc schuld te steken. Binnen cn buiten de grens wordt die beweging verscherpt In dit verband worden die Fransche uitvoerders gelonkt, die de opbrengst van hun verkoopen in den vreemde loten, in plaats van het dadelijk te repatrieeren. Daarentegen staan zij, di? de kwestie zuiver zakelijk bezien, op het standpunt dat de franc er niet bovenop kan komen, zoo lang het Roerbekken bezet blijft, vooral wegens Engeland's verzet dat met de komst van Ramsay Macdonald aan het bewind moet verscherpen. Wie zoo spreken, zien alleen in een regerings wisseling heil. Een Briand of een Loucheur zou Poincaré moeten vervangen. Dit alles doet dc» bete kenis van de aanstaande verkiezingen stij gen. Die voor een derde deel vnn den Senaat, welke Zondag zijn gehouden, bieden geen hou vast, daar alle partijen ze ten eigen voordcele uitleggen. In elk geval, schrijft het communiqué het parlement de dwingende les voor, geen uit gaven te voteeren als geen belastingverhooging ertegen opweegt De Lasteyrie heeft in het gesprek met Jour nalisten, waar die Parijsche correspondent op doelt, o.a. gezegd, dat niets het pessimisme je gens dc frank wettigt. De regeling vnn aan'coo- pen in den vreemde non het eind des jaars heeft niets abnormaals of verontrustendsdc uitvoer is eveneens toegenomen. De bankbil- jettenomloop neemt nltiid aan het eind des jaors toe. De schatkist heeft intusschen zijn eigen voorschotten van de bank met 200 miljoen ver minderd. Er is echter oen aanzienlijk bedrag aan franken in vreemd bezit, waaróp de regee ring geen invloed kan uitoefenen en dot dc Duitschers kunnen gebruiken om den koes te drukken. Hii wees op de Duitsche propaganda dienaangaande en den raad van een bijeenkomst va n Duitsche bankiers tc Frankfort om de waarden in franks te verkoopen voor woorden in dollars. De minister kondigde verschillende maatregelen aan, als een zuivering van het per soneel rond de beurs, het uitoefenen van toe zicht op telefoongesprekken met het buitens land, scherper toezicht op wisseloperaties enz. Ten slotte sprak de Lastcyrie de verwachting uit, dat men ook ditmnol de crisis te boven zou kernen en dot de frank tot zijn normale waarde zou terugkecrcn. Arrestaties en verbonning. Volgens een bericht uit Parijs werden als eer ste maatregel tegen de daling van de franc drie buitenlondrche wisselspcculantcn aan de beurs gearresteerd. Ein B. T. A.-telegTom noemt den verbannen Nederlander Druyzen. Hij is gistermiddag over de grenze.n gezet. DE RAMP VAN DE DIXMUDE. conclusies kwam, wclkfe ongetwijfeld invloed zullen hebben op de kabinetsbeslissing. Dc bijeenkomst van 't parlement. Londen, 8 Jon. (N. T. A. DroodJoosl Vanmiddag is het parlement bijeen gekomen voor een samenkomst, die von het allerhoogst'" belong zal blijken to zijn. Do belangstelling van het publiek in den politieken toestand bleek tut de groote opeenhooping von personen, die bui ten het Huis waren verzameld. Ook in het La gerhuis zelf hccrschtc een grooto drukte en een atmosfeer van groote opwinding. Dc acht domos- leden, die thans deel uitmaken van het Lngoi huis, waren aanwezig, alle in het zwart gekleed, op voorbeeld van Lady Astor, toen deze inden tijd hoor intrede deed. Mnrgareth Bondfield. het nieuwe lid der arbeiderspartij, voerde ccn nieuw gebruik in door hoor hoed of to zetten cn Suzan Lawrence cn 'Miss Jewson deden hot zelfde. De partijleiders werden luide toegejuicht bij hun binnenkomst. Ramsay Mocdonald krcc- een gloeiend welkom van dc zegevierende 01 beiderspartij. Hij nam zijn zetel in naast Lloyd George, dien hij hartelijk de hand drukte. Lloyd George trad op als leider van de libe rale partij, aangezien Asquith wegens ongesteld heid afwezig was. Toen dc leden van het Logci - huis werdon opgeroepen om in het Hooget huis te verschijnen, gingen Baldwin en Macdo nnld ols leider vnn de regeering en van de op positie voorop. Op dat oogenblik klonk van d< orbeidcrsbnnkcn ccn stem: „Geef eikonder d< hand", waarop do twee leiders elkundcr temid den von een algemeen hoera hartelijk do hond drukten. Na afloop vnn dc plechtigheid In het Hoog' i huis, ging het Lagerhuis over tot do verkiezi. vnn den speaker, waartoe Whilley op voorstel van een conservatief, gesteund door een lid von do orbcidcrsportij, met olgemeene stemmen werd gekozen. Baldwin wcnschte hem gel u's. waarbij hij zeidc: „Dc regeering kijkt naar den speaker om steun cn de oppositie om beschot ming." Mocdonald en Lloyd George wenschten Whitley eveneens geluk. Londen, 8 Jan. (R.) De leden van het nieuwe parlement kwamen bijeen tor verkiezin; van 'een „speaker" Whitley werd met olge meene stemmen herkozen. Het verdere deel <Jer week zal worden in beslag genomen door for maliteitcn. Do koning opent het nieuwe pari'" ment op 15 Januari met een rede. De potitiek van Labour. Londen, 8 Jon. (N. T. A. Draadloos). Do eerste tcekencn omtrent de politiek, die de ar beiderspartij in het nieuwe parlement en bovenal els regeeringsportij zal voeren, zijn heden uit eengezet in de verklaringen, door Ramsay Ma* - donald ofgelegd als leider van het partijbe stuur cn in de daarop volgende olgemeene dis cussie. Het partijbestuur bestaat over het alge meen uit mannen en vrouwen, die in de arbei dersbeweging een groote rol spelen en niet uit sluitend uit parlementsleden. In arbeiderskrin gen blijkt men het over het algemeen volmaakt eens te zijn met de inzichten van Moedonnid. dat alle handelingen en maatregelen, die extr. - mistisch zijn, dienen te worden vermeden civ dat men alles behoort tc doen cm het vertro' wen von het publiek aan te moedigen. De Schotsche arbeidersbeweging uit dc buurt v; Glasgow, die bekend is wegens haar extremisti sche neigingen, was in do vergadering van he den niet vertegenwoordigd. Dc medewerker voor arbeidersaangelegenheden van de Evening Stan dard beweert echter, dat in de kringen d:r Schotten het parool is gegeven, dat niets worden gedaan om de officieel© partij in de komende weken dwars te zitten, terwijl van di De kruiser Mulhouse heeft von Sicilië te Tou- meest links staonden persoonlijk Macdonold de Ion eenige overblijfselen von de Dixmude aan gebracht, die gevonden waren ter hoogte von Sciacca, n.I. tanks en toestellen voor draodlooze telegrafie etc. Deze zullen door experts worden onderzocht belofte hebben gegeven van algeheel© mee werking. Verklaringen van Macdonold. Londen, 8 Jon. (R.) Macdonold heeft - zegd in een toespraak tot Lobour-betoogers: NX ij Het geweten is het beste hoek over moraal, 3at meh steeds dient te raadplegen. Pascal. door F. FRANKFURT MOORE. Uit het Engelsch door F. J. VAN DER MOLEN. 50 „Valencia, doe je döt onrecht niet aan. Je mag Geveland of wicn ook dat grievend on recht niet aandoen, een engagement aan te houden, terwijl je mij lief Uöbt". „Hij zal mij mijn woord nooit teruggegeven. En ik zal het hem ook nooit vragen. O, hoe rampzalig dwaas toch, mijn hart te wantrou wen, omdat ik meende, dat het mij vroeger be drogen had Mijn hart te wantrouwen, omdat ik dacht, dat je haar liefhad dat arme kind alsof dat eenig verschil maakte En ik meende zoo goed te hebben gedaan ik meende zoo verstandig te zijn ik meende zoo wijs tc zijn I Maar de waarheid werd mij geopenbaard, toen ik jo overboord zag vallen. Want toen wist ik, dat als je niet weer boven was gekomen, ik met je zou zijn gestorven. Ik zou met je naar den bodem der zee geguan zijn". „Mijn liefste I Maar nu leef ik, en zul jij le ven voor mij". „Ach, je weet niet, wat je mij vraagt. Wat moet ik doen Wat moet ik doen Het is een Wat je grdaan hebt, is ol schandelijk geweest Maar 't was mijn schuld mijn schuld alleen Ik zal de schande gelaten dragen. Maar nu kim je voor mij niet meer doen dan heengaan. Ga asjeblieft weg! O, hoe kun je nog verwachten, dat ik een man kan liefhebben, die mij op den slechten weg tracht te brengen „Valencia, wat bedoel je toch? Je op den slechten weg 1 ingen Maar, mijn liefste „Dc heb een ander mijn trouwbelofte gege ven. Die belofte wfl ik houden. Ik beschouw mijzelf als met hem te zijn gehuwd. Daarom waren je kussen mij een onteering. Daarom is het mij een onteering, hier met je alleen te zijn en te praten over liefde over liefde 1 O, la ten we toch eindigen. Drummond. Ik was zwak, grenzenloos zwak maar nu ben ik weer sterk sterk genoeg om je te zeggen, dat je moet heengaan en mij nimmer terugzien. En je zult het doen ook, als je een man bent en een Christen". „Luister, Valencia. Wil je je leven verminken je eigen leven en het mijne, en wellicht dai van hem, alleen om «en belofte gestand te doen, die je hebt afgelegd op een oogenblik, dat je jezelf niet kende?" „Ik trouw met Sutton Cleveland". „Je unit ons voor ons heele leven rampzalig maken, ofschoon je overtuigd bent, dat wij el kander liefhebben? Neen. dat mag je niet". „Ik trouw met Sutton Cleveland". „Adieu dan I" Hij reikte haar de hand. Zou zij ze aannemen Zij deed het. Haar oogen vulden zich met tronen, terwijl hij zijn hand hield uitgestrekt. Zij stond in ver zoeking, zich in zijn armen te werpen, en al haar beloften al haar eergevoel in den wind te strooien maar zij had nog de kracht, de verzoeking te weerstoon, en enkel hem de hand te geven. Hij vertrok zonder een enkel woord meer Zij viel op de sofa en snikte het uit. Reeds had hij den tuin ve;loten, teen zij weer opsprong en naar het venster wankelde en riep „Kom bij mij, mijn liefste mijn eenigstel" Sutton Cleveland kwam d.'en avor.d een be zoek afleggen. Hij beweerde, dat zij een weinig bleek zag, en kuste haar. Zonder zich af te wenden, stond ze hem toe, haar te kussen. Had zij niet gezegd, te willen boeten voor de dwaasheid, zich acn de leiding van haar gezend verstard cn heer nuchter oordeel te. hebben overgegeven, in stede van de ingeving haars harten tc volgen? HOOFDSTUK XXV. Den volgenden morgen deelde z\s Norah haar verloving met Cleveland mee. Enkele oogenblik- ken verliepen, eer Norah een geluk wensch kon uitspreken. Valencia lachte„Je schijnt ie moeilijk in mijn aanstaand huwelijk te kunnen indenken." „Juist", antwoordde het Iersche meisje. „Ik kon er mij zelfs heelemaol niet indenken. Zoo groot is mijn verbazing geweest, dot ik je in den sleur gefeliciteerd heb. Maar nu ik een minuut den tijd heb gehad om tot mijzelf te komen, neem ik mijn felicitatie weer terug." „Niet erg beleefd, Norah; en wat meer is, je gevoel voor tact schijn je (kwijt te zijn", merkte? Valencia op. „Waarheid tegenover tact, in allen gevalle", riep Norah. „O, Val, liefste, het kan niet waar zijn. Nooit trouw jij met Cleveland." „O ja, toch wel, Norah. Je weet, dat hij mij den ofgeloopcn herfst reeds gevraagd heeft cn ook papa drong er op aan. Toen kon ik er nög niet toe besluiten, doch nu heb ik maar toegegeven. Voor ons beider bezittingen is het wel heel goed." „Het zal nooit gebeuren. Val. O, wat wou ik graag, dat we dichter bij Sheila Moloney wa ren. Zij zou je de juiste motieven aanvoeren, waarom het nooit gebeuren kan. Ik kan het al leen zeggen op grond van wat ik weet van iou en ook van hem." „En wat weet je don van mij en van hem, da? je zoo beslist doet zeggen, dat het niet kan gebeuren?" Valencia scheen een ongunstige profetie niet zoo kwalijk te nemen als enkele vroegere ko ningen van Israël. „Ik ken je genoeg om zeker te zijn, dit Cle veland je man nooit zal worden, en ik ken hem genoeg, om zeker te weten, dat jij zijn vrouw n<. t worden zult. Jij hebt toch nooit op een Zl dog een zwarte kot het huis uitgejaagd, is het wel?" „Ik ben te dol op katten, om ze ooit weg te jagen." „En heb je, voor zoover je weet, je paraplu wel eens binnenshuis opgestoken?" „Ik geloof niet, dat ik ooit zoo idioot was." „En je zag soms ook niet een ekster, vlok nadat je een kraai had gezien1. „In elk geval niet, zoolong wij te Nizza zijn." „Dat is allemaal in orde dus. Het bevtótigt, wat ik je zei: met Cleveland trouw je nooit. Bovendien zeg ik je dit: jijzelf verlangt niet eens met hem i» trouwen." „Ik geloof niet, dat ik met iemand wensch te trouwen." „Het allerminst met hem. Ik vraag je overi- niet naar jokkens, lieve; en als dat geen jok ken is, kan ik nooit meer van je houden," zei Norah, hoor vriendin de handen op do schoti ders leggend en haar ferm in de oogen ki kend. „Zou dot niet erg onaardig van jo rijn, li' ve vroeg Vol, en ze liet een tamelijk welge slaagde imitatie hooren van hoar lach van vroe ger, lang geleden wel een weck geleden. Alleen de kleur ontbrak er aon, en Norah be weerde een fijn gehoor tc hebben voor kleui een lach. En daarna ging Valencia de trap op naar haar boudoir, waar zij zulk een mooi uitzicht hod op de reede, en keek, of er ergens ook een schov- nerjacht te ontdekken was. Jawel, daar zag :.c het. Aan bakboordzijde zat het hcelemaal verband," zooals Lord Bollyseedy het uitdruk' Enkelen van het scheepsvolk wArcn bezig, lu i een en onder aon de verschansingen te herste: len, en het was niet waarschijnlijk, dat ze vói de volgende week klaar zouden komen. E i zoete rilling van genoegdoening gleed hoor i,i deze gedachte door de leden, echter om op d vcet te worden gevolgd door een gevoel van Ci geduld. Waarom ging George Drummond niet heen en zijn jacht met hem weg van dc reede, weg uit hoar bestaan Misschien, indien hij dodelijk vertrok, bestond er voor haar nog eenige ku.^f hem te vergeten, naar zij hoopt cn zou zij zich kunnen verzoenen met het leve;-, hetwelk i ols bruid van Sutton Geveland thans i— J aangevongen. Het was wreed van hem, neg langer te blijven. Had hij werkelijk zulk een gering idee van haar karakter gekre gen, om haar in staat te achten, van meening u- veranderden en terwille van een grill den mun, wicn zij trouw had beloofd, van rich te stooten ^Fordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1