immm huig F.H.Lomans „DE EEMLANDER" BUITENLAND. Spoorhorlooes f 13.50 II MIDDENS» CI8IEIM1 PBUS Bfl MMmill Z - EERSTE BLAD. Ijsvermaak en nog iels. Willem Groenhuizen MEDAILLES 3,L' HSRONDELLE" REGENMANTELS LEDEREN HOEDEN 16.50 - 8.75 - 5.25 Kcokapparaten Otrcchtscbsstraat 15 Telef. 483. JOH. wm DIJK 22e Jaargang No. !64 iROHUfMÉHtSPRUS per pet. t ouas voor Amers foort f 2. i fde» trance KMi t pet «reek (met cratis «errekeriai aagthskkm) f 0.17*, aisoedorlijke nooimers AMERSFOORTSGH DAGBLAD 1 0.05. OIRECTEUR-UITGEVER: i. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEM5CHE POORTWAL 2A. POSTREKEWma M*. «T910. TB. IMT. SI*. Zaterdag 12 Januari 1924 bcwijsnaarner, elke regd meer 0 25, dtenvtxanb e* dm»cn co Ucldad^bei(U-idTCi tnticn voor de helft der prijs Voor bandeJ en bedrijf bestaan leer vooidcclige bcnalinccn voor het adverteert» Een» circulaire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. Op het oogënblik, dat wij dit schrijven, dooit het geweldig. En toch zijn we min of meer huiverig te schrijven over het ijsver maak, dat geweest is. Immers, we denken aan vorige week Donderdag, toen het eveneens zoo hard dooide, dat in korien tijd de straten bijna onbegaanbaar waren en menigeen zijn uitloopen met natte en koude voeten moest bekoopen. En toch was Vrijdagochtend alles weer hard be vroren en zwierde men dien dag weer lus tig over de ijsvloeren. Zou het nu weer zoo gaan? De barometer daalt en het weerbericht spreekt van stijgende tempe ratuur. We zullen dus maar doen of we voor ditmaal het ijsvermaak gehad heb ben en enkele opmerkingen maken, over hetgeen we de laatste dagen al zoo ge hoord hebben. Och, eigenlijk is het niet de moeite waard er over te gaan schrijven en gold het dan ook alleen de ijsbaan, dan zouden we er het zwijgen toe doen. Maar het is in Amersfoort min of meer een ge woonte het werk van anderen af te bre ken en zeer vrijgevig te zijn met critiek. Meestal komt deze van personen, die zelf o zoo weinig tot stand brengen en die, gevraagd werk te verrichten van publiek belang, gewoonlijk niet thuis geven. Het bestuur van de ijsvereeniging weet dit ook wel, en ieder der bestuursleden zal toen hij zijn functie aanvaardde zich wel be wust zijn geweest, dat er heel wal men- schen zijn, die het van hem gevraagde werk, heel wat beter op zouden knappen. Jammer alleen, dat die zich zalf zoo waar- deerende krachten meestal alleen in critiek hun heil zoeken en heel dikwijls nimmer iets positiefs helpen tot stand brengen. Dat bestuursfuncties meestal liecl las tige postjes zijn, die van de er mee belas te personen heel wat moeite en opoffering vragen, wordt gewoonlijk niet bedacht; men eischt eenvoudig, 'dat alles naar eigen inzicht wordt gedaan en is dat niet het geval, dan is het bestuur de wrijfpaal. Dat is verkeerd, glad verkeerd. Laat men toch beginnen met dankbaar te zijn, dat er steeds weer personen gevonden worden, die zich geven willen, oni een of andere zaak te behartigen. En vooral bij een ijs vereeniging moet men dat in dubbele mate zijn, omdat het bestuur vaak heel mooie regelingen kan treffen en uitstekende maatregelen kan nemen, maar... het be stuur wikt, het weer beschikt. Moeten de leden dan maar alles goed vinden, mogen zij hun meening niet zeg gen? Als er grieven zijn, moeten zij ciie uiten, niaar zij moeten ze niet uiten in het wilde weg, en vooral niet als ze niet van te voren goed nagegaan hebben of hun grieven gegrond zijn. Er is geklaagd over de baan, dat het ijs niet goed was. Nu, schitterend was een en ander zeker niet. Maar wie kan daar wat aan doen? Als het mooi vriezend weer is en de vorst zet goed door, dan kan men gemakkelijk een mooie ijsvlakte krij gen. Maar als het vriezen en dooien el kander afwisselen; ais sneeuw- en hagel buien mede ter opluistering van het win terlandschap verschijnen, wat moet er dan van het ijs terecht komen? Wij zouden wel eens kennis willen maken met den persoon, die een en ander zoo te rege len weef, dat het ijs onder elke omstan digheid goed is. Dan werden de banen niet goed onder houden. Dat is ook een zeer moeilijke kwestie. Het zou natuurlijk zeer gemak kelijk zijn ai datgene er aan te doen, wa' maar eenigszins mogelijk kan geacht wor den. Ja, heel gemakkelijk als er maar een ruime kas is. De financiën spreken altijd een belangrijk woord mee en te veel wordt uit het oog verloren dat een bestuur in de allereerste plaats rekening moet hou den met de beschikbare middelen. Ook hebben we hooren klagen over de wedstrijden, die 'tooren er niet, want dan zijn de leden gedwongen zich voor enkele uren te behelpen met minder ruimte. Is dat nu wel zoo heel erg? Wordt juist de aantrekkelijkheid niet verhoogd door der gelijke wedstrijden? Voor de jeugd is een wedstrijd voor jongens en meisjes een evenement en ook de leden, wier kinderen er niet aan deelnemen moeten dat op de juiste waarde weten te schatten. En de kampioenswedstrijden zijn onge twijfeld zeer geschikt geweest het aanzien onzer banen te verhoogen. Gezwegen dan nog van het genot, dat ze velen hebben verschaft, die met bijzonder veel genoegen de verrichtingen hebben gadegeslagen Verder hadden de banen zoo'n weinig feestelijk aanzien. Er hadden vlaggen en wimpels moeten zijn Jawel, zegt alweer de penningmeester, ais het geld er voor is, gaarne. Zelfs hebben we iemand hoo ren mopperen over het draaiorgel, dat hij aardig vond, maar e' moest van tijd tot tijd een muziekkorps zijn. Alweer, de pen ningmeester! Zoo hebben we verschillende „klach ten" gehoord op de'ijsbaan, tusschen het publiek. Dat is verkeerd. Laat men de klachten bij het bestuur brengen, maar Iaat men de eigen vereeniging niet op die wijze afbreken. Geeft men er de voorkeur aan, dat de toestand weer wordt als vroe ger, dat men naar een naburige gemeente moet om te kunnen schaatsenrijden, laat men dat dan voor zichzelf doen. Maar laat men niet zooveel „kankeren" en „mopperen" dat men een zaak benadeelt, die toch aan velen een groot genot ver schaft. Waarom nu dit praatje over de ijsbaan. Och we zeiden immers reeds, dat het niet zoo heel belangrijk zou zijn. Maar al dat gemier verraadt een geest, die te vee! in sommige Amersfoorters heerscht en die het vaak onaangename werk nog minder prettig maakt. Zooals 't hierbij is, is 't bij zooveel andere zaken ook. En dal maakt het werken in Amersfoort hoe langer hoe moeilijker. Als men dat eens wat meer be dacht, dan zou men de critiek niet voor zich houden, maar deze brengen op de plaats waar ze hoort. En ais men dat doet, dan staat men ook hoog genoeg, om eventueel ongelijk te erkennen en be hoeft dat niet, dan kan men er van ver zekerd zijn, dat de aldus uitgebrachte cri tiek althans eenig nut zal hebben. DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING. Het Fronsche cn Belgische ant woord overhandigd. P a r ij s, IT Jan. (B. T. A.) Von Hoesch, de Duitsche zaakgelastigde, is vanmiddag om 5 uur door Peretti de la Rocca, den directeur van de afdeeling politieke zaken van hot minis terie van buitenlandsche zaken, ontvangen, die hem het Fransche antwoord op het Duitsche memorandum van 24 December heeft ter hand esteld. Het onderhoud heeft drie kwartier ge duurd. Peretti gaf von Hoesdh een uiteenzetting van de overwegingen, die in het Fronsche ant woord ontwikkeld zijn en voegde daaraan een uitlegging en toelichting toe, waarover de Fron sche regeering zich te voren met de Belgische verstaan had Volgens een afspraak tusschen (3c> Fransche en de Duitsche regcenng zal de tekst van het antwoord niet openbaar gemaakt wor den Bij het onderhoud met den Duitschen zaak gelastigde liet Peretti duidelijk uitkomen, dot met de overhandiging, van dit memorandum de Fransche regeering geenszins bedoelt een eind te maken aan de met de Duitsche regeering be gonnen besprekingen en dat deze kunnen woi- den voortgezet over alle punten, waarop het rijk zich alsnog met de Quai d'Orsay zou wen- srhen te verstaan. Brussel, Tl Jan. (B. T. A.) De minister van buitenlandsche zaken overhandigde aan den Duitschen zaakgelastigde het Belgische ont wen-d on het Duitsche ri Jem éne ire von 24 De cember. In het antwoord wordt gezegd, dat de Belgisohe regeering bereid is voort te gaan op den weg, ingesla„jn na de staking van het lij delijk verzet, maar dat begreoen moet worden dot de bespreking over de modus vivendi slechts kan beoogen de modaliteiten ven het stelsel der panden, zonderdat het beginsel daarvan gewij zigd wordt en dat het welslagen der onderhan delingen grooteliiks afhangt van een loyale uit voering door Dvitscnlcnd van het Verdrag van Versailles. DE BEZETTING VAN HET ROERGEBIED. De stakingsactie. D u s s e 1 d o r p, TT Jan. (B. T. A.) De sta kingsbeweging in verband met de handhaving van den 8-urendag heeft zich van hier uitge breid over de Britsche bezettingszone. Zij is naar Benrath en Solingen overgeslagen. SAKSEN EN HET RUK. B e r J ij n, TT Jan. (W. B.) Bij de onderhan delingen tusschen het rijksministerie van finan ciën en de Saksische regeering heeft het Saksi sche ministerie van financien verklaard, dat het geen verdere schatkistbiljetten in kleine cou- ..es tegen rentemarkwaaide meer uit zal ge ven. De reeds uitgegeven biljetten tot een be drag van vijf miljoen zullen zoo spoedig moge lijk, maar uiterlijk binnen twee maanden, wor den ingetrokken. DE SEPARATISTISCHE BEWEGING. Een nieuwe Putsch in 't Rijnland verwacht. Coblenz, TI Jan. (W. B.) Daar gevreesd wordt voor een nieuwen Putsch van de separa tisten. heeft de Duitsche politie haar vuurwa pens, die haar in October dooi de bezetting af genomen waren, teruggel: regen. De toestand te Spiers. Mainz, TT Jan. (B. T. A.) Tc Spiers is het volkomen rustig. De gijzelaars wegens den moord te Spiers. Essen, IT Jan. (W.-B.). De officier van justitie Schulte-Pelkum bij het Landgericht te Essen is als gijzelaar gearresteerd. F r a n k e n t h a 1, TT Jan. (W. B.) De sepa ratisten hebben den president van de arrondis sementsrechtbank en burgemeester Zaun in hechtenis genomen en naar Spiers vervoerd. Zij moeten klaarblijkelijk mede dienen als gijzelaars voor den moord op de separatisten. Z w e i b r c k e n, TT Jan. (W. B.) Dc door de separati :ten in hechtenis genomen gijzelaars zijn allen weer op vrije voeten gesteld, nadat zij zich schriftelijk verbonden hadden de stad niet te verlaten. Een verbod. Frankfort a. d. M., TT Jan. (W. B.) Het bestuur von den vrijen boerenstand in de Palts, welks vergadering werd bijgewoond dooi een vertegenwoordigers van den Franschen provin cialen gedelegeer Je, heeft met overweldigende meerderheid besloten, dat het den leden verbo den zal zijn zich op eenigerlei wijze met dc se paratistische beweging in te laten. JUWELIER. Lanrjcstrna» 13, Telet. 852. Postr. 7582. 16|I8 LANGESTRAAT AMERSFOORT ONTVANGEN: Uitgebreide sorteering «oor Dames en Meisjes en een groote sorteering Electrische Kookplaten Strijkijzers. Voor Aracrsloor! en Omstreken. Langegrecht 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT. voor rekeninghouders oaar een leder en naar-\llo plaatsen in Nederland. Vranirl girohoekje. inlichtingen cn vranjl 8SAAtiPANi(JfFtIS vanaf 85 cent KAMEELmAREJf, hoop KOPSCHOENEN met Lederzolen f 1.25 B5EB V^GESntAU 1« E^a Verkeersofsluiüng te Ludwigshafen. Ludwigshafen, TT Jan. (W. B.) Het ver keer over de Rijnbrug is vanochtend door de bezetting zonder voorafgaande waarschuwing tot nadere aankondiging verboden. Dagbladbureau bezet. Ludwigshafen, TT Jan. (W. B.) Wegens het publiceeren van een artikel, waarin hot blad wees op het protest van dc katholieke cn pro- testantsche geestelijkheid tegen de zoogenaam de regecring van de autonome Polls en meedeel de, dat vandaag een groot aantal vertegenwoor digers van vercenigingen uit de Polts persoon lijk verzet hadden aangetcekend bij leden van dc Rijnlandcommi^rie, hebben vanavond separa tisten de Neue Pfölrische Landeszeitung bezet. Daar de hoofdredacteur afwezig was. namen zij den tweeden redacteur in hechtenis. Een protest der rijksregeering. B e r 1 ij n IT Jan. (W.-B.). De Duitsche am bassade te Parijs en dc legatie te Brussel heb ben opdracht gekregen een protestnota te over handigen tegon de z.g. registratie verorde ningen der „autonome regeering", van de Palts door d? Rijnlondcommissie, waarin tevens wordt geëischt, dat de Fransche en de Belgische re geering onverwijld daartegen opkomen. Een protest der geestelijkheid. Spiers, TT Jan. (W. B.) De geheele katho lieke geestelijkheid van de Polts maakt naar aanleiding van de kwestie eener z.g. autonome Palts een manifest openbaar, dat is gezonden aan de regeeringen van alle staten, den ver tegenwoordiger van den Heiligen Stoel en de gedelegeerden der Rijnlond-commis' In dit stuk wordt positie gekozen tegen de vorming van een autonomen staat. Aan het slot wordt gezegd De katholieken van de Palts beschou wen de z.g. autonome Palts als niet-bestaande en nemen dit standpunt ook in tegenover het volk. Ludwigshafen, TT Jan. (W. B. Een pro testverklaring van de katholieke en protestont- sche geestelijkheid zei Zondag van alle kansels voorgelezen worden. DE DUITSCHE SPOORWEGEN. B e r 1 ij n, TI Jan. (W. B.) Van bevoegde zijde wordt meegedeeld, dat de voorbereiding van de hervorming van de rijksspoorwegen tot een onderneming op een economischen grond slag als het particulier bedrijf, in vollen gang is. Afgescheiden daarvan is de minister van ver keerswezen er dadelijk toe overgegaan den eco- namischen kant van het bedrijf zooveel mogelijk te bevestigen. Men kan thans reeds de gevolgen van de bozuinigingsmnatregelen overzien. De be- drijlsuitgaven, die tot den gewonen dienst be- hooren cn de rentendienst worden sinds 1 Jan. door dc inkomsten van het passagiers- en goc- dcrentarief ten volle gedekt. De verlaging van de goederentarievcn met 8 percent is geschied in de hoop, dat het verkeer daardoor zei toe nemen. ARBEIDSCONFLICTEN IN SILEZIE. Beuthen, TI Jan. (W. B.) Sinds gisteren rijn de arbeiders vnn dc Donnersmarck-Hütte en de fabrieken van DeichscJ uitgesloten, daar zij weigerden langer don 8 uur te werken. Beuthen, I I Jan. (W. B.) De Oppor-Sile- zische mijnwerkers hebben besloten niet met do metaalarbeiders mee te staken, maar hen met gold te steunen. FRANKRIJK. i DE RAMP VAN DE DIXMUDE. Door den bliksem getroffen. Draadloos wordt d.d. gisteren uit Parijs ge meld Het onderzoek naar dc oorzaken van de ramp der Dixmude schijnt de veronderstelling te be vestigen, dat er een ontploffing heeft plaats gehad door het inslaan van den bliksem. Havas deelt nog mede, dot nabij Kaap San Marco (Sicilië) drie aluminiumstongen, een tele foon en stukken draad zijn gevonden, alsmede menschelijke overblijfselen, die vermoedelijk van de Dixmude afkomstig zijn. GEVECHT TUSSCHEN COMMUNISTEN EN ANARCHISTEN. Doodcn en gewonden. P a r ij s, TI Jan. (B. T. A.) Gedurende een vergadering der communisten, die bijeengeko men waren om te protesteeren tegen de Roer- bezetting en het dure levensonderhoud en op welke vergadering de anarchisten wilden pro testeeren tegen de door de leidende commu nisten gevolgde politiek, werd een tiental re volverschoten gelost Hierop volgde een relletje, waardoor T5 per sonen .werden gewond, van wie vier zeer ern stig. Twee van deze laatsten zijn inmiddels in het ziekenhuis overleden. ENGELAND. DE DUITSCHE OORLOGSSCHEPEN IN DE SCAPA FLOW. Plannen tot berging Londen, II Jan. (R.) Naar gemold wordt, zal dc tijdens den oorlog in dc Scapa Flow tot zinken gebrachte Duitsche vloot spoedig wor den geborgen. Het contract tusschen de odmi- raliteit en de bergingsfirma is geteekend. In to taal moeten 63 schepen worden geborgen. Ver wacht wordt, dot een groot aantal daarvan, na geborgen tc zijn. zullen worden verkocht aan sloopers, terwijl een deel ervan zal worden ge bruikt als doel bij militaire schietoefeningen. Londen, TT Jan. (R.) Het bericht, dat het contract zou zijn geteekend tot berging van de in de Scapa Flow gezonken Duitsche vloot, wordt tegengesproken. HET VERGAAN VAN DE L 24. Londen, TT Jan. (R.) Men heeft een wak aangetroffen, dat men voor dat van de L 24 houdt, op TO mijl ten Z. W. van Portland op een diepte von 30 vademen. Londen, TT Jon. (N. T. A. Draadloos.) Er wordt nog slechts een zeer zwakke hoop ge koesterd, dat de officieren cn manschoppen von de duikboot L 24, die gisteren bij Portland is gezonken, gered zullen worden. De admiraliteit deelt mede, dot een wrak, dat, neer men aan neemt, de duikboot is, gevonden is op TO mijlen ten zuidwesten van Portlond op een diepte van 30 vademen of T80 voet en dat duikers en red dingstoestellen gereed staan om het werk te beginnen, zoodra het weer dit toestaat. Onge lukkig staat er een hevige bries en de ruwe zee maakt het voor de duikers onmogelijk om tot een diepte van T80 voet te dolen, hetgeen ongeveer de grens is, waarop hij zelfs in de meest gunstige omstandigheden kunnen werken. De laatste berichten melden, dat vrijwilligers moedige pogingen in het werk hebben gesteld om naar beneden te gaan, evenwel zonder suc ces. De havenautoriteiten te Portland hebben aan een vertegenwoordiger von de pers gezegd, dat, indien de diepte te groot voor de duikers blijkt te zijn, een poging gedaan zal worden om de duikboot met grijpers, die bij het mijn- vegen worden gebruikt, op ondieperen grond te brengen, waardooT het reddingswerk verge makkelijkt zal worden. Het lot van de beman ning za) voor een groot deel afhangen van de schade, die de duikboot heeft opgcloopcn. Dui kers, die vandaag het oorlogsschip Resolution onderzochten, dat met dc duikboot in aanvaring is geweest, vonden sporen van een lichte deuk aon bakboordzijde. Men wijst er op, dat, indien de duikboot slechts licht beschadigd is, de be manning nog steeds in leven kan zijn. Zij heb ben voor tenminste vier dagen lucht, zuurstof en voedsel, indien de wachterdichte afdeelingen maar onbeschadigd zijn. Indien de duikboot echter open gereten of in tweeën gesneden is, bestaat er geen hoop meer. De afwezigheid vnn olie aan de oppervlakte van de zee, die gewoon lijk verschijnt als een duikboot opengereten is, wordt als een moedgevend teeken opgevat, maar ean den onderen kant wijst men er op, dat het mogelijk is dat de olie, die aan de oppervlakte kwam, door dc stormachtige zee weggespoeld is. Aan boord van het oorlogsschip Resolution is men vandoog met het onderzoek naar de ramp begonnen. Niet officiecle berichten zeg gen, dat de duikbootllottille naar zee ging om een aanval op de vloot van oorlogsschepen te doen, zoodra deze Portland verliet. Dat was een onderdeel van het programma de. voorjaars- mnifteuvres. De L 24 werd bij het lichtschip Shambles, vier mijl van Portland gezien, toen zij op de gewon© wijze onderdook, klaarblijkelijk om het offensief te beginnen. De duikbootflotille kwam pas tegen het einde van den schijneonvol weer aon de oppervlakte en toen de L 24 niet ver scheen, vreesde men, dat een ongeluk had plaats gehad. Aan boord van het oorlogsschip Resolution was wel een schok gevoeld, maar deze was zoo licht, dot men er niet anngedocht hod, dat het schip in aanvaring wos geweest met een duikboot cn het spiegelgevecht werd daarom nog cenigen tijd voortgezet. Dit feit heeft do moeilijkheid om vast te stellen, waar het schik gozonken wos, vergroot. D.d. heden wordt uit Londen bericht: Alle hoop op redding von de bemanning van de L 24 is opgegeven. Uit een onderzoek van het slagschip Resolution, welk schip den onder zeeër nabij Portland ramde, is gebleken, dot de boegdekking von hot slagschip is doorgebro ken en door de aan de basis aangebrachte schade niet groot is, wordt aangenomen, dat de L 24 een groot gat heeft gekregen cn vol water is geloopcn. Dc 43 opvarenden zijn verdronken. Het lijk von Sperry gevonden? Uit Londen wordt bericht: Een in staat von ontbinding verkecrond lijk is opgcvischt tusschen Dungeness en Rye. Hoe wel het nog niet geïdentificeerd is, gelooft men dot het het lijk is van Sperry, den Amerikoan- schen vlieger, die in een vliegtuig met kleine motor over de Noordzee wilde vliegen. DE STAKING DER DUITSCHE ZEELIEDEN. Londen, II Jon. (R.) De staking der Duit scho zeelieden in de Britsche havens gaat voort zich uit to breiden. Drie nieuwe bemanningen te Londen, twee te Huil en drie te Methil (Schot land), hebben zich bij de staking eongesloton. Een nieuwe tunnel onder dc Theems. De Britsche regecring heeft het plan een voetgangerstunnel onder de Theems te doen bouwen tusschen Gravescnd cn Tilbury. Zij heeft de golden, noodig voor het voorbereidend werk, reeds ter beschikking gesteld. DENEMARKEN. De koningfin von Denemarken door het ijs gezakt. Kopenhagen, TT Jan. (V. D.) De koning cn de koningin van Denemarken,.die in een euir» naar de Sont waren gereisd om dc ijsvelden in oogcnschouw te nemen, waren ter hoogte von Toerbek uitgestapt om een wandeling over hot ijs naor do kust te maken. Plotseling brak hoi ijs onder de vccten der koningin, die tot haui middel in het water zakte. De koning wist hno.r echter weer op het droge te brengen. NOORWEGEN. De aanstaande Pool vlucht. C K r i s t i a n i a, Tl Jon. (V. D.) In April o.s. wordt dc levering verwacht van drie ol vier vliegtuigen, die zullen dienst doen voor d<? Poolvlucht van Amundsen. Een proefvlucht met de vliegtuigen zol worden gehouden in Zwitserland. De vliegtuigen zullen vandao' naar Rotterdam vervoerd worden en verdei verscheept naar Spitsbergen. De expeditie zal bestaan uit dertig leden doch slechts zes nemen aan de Poolvlucht deel Van de groens van het ijsgebied af zal do vlucht in verschillende gedeelten worden ge maakt naar de Noordpool, woor de vliegtuigen zullen dalen. De voornaamste taak van do expeditie is het gebied te bertudeeren van d« Noordpool tot Alaska. Zoo mogelijk zal dit gc bied in gedeelten per vliegtuig worden ovei- vlogen. Indien het niet in gedeelten kan, zal in één vlucht over dit gebied worden gevlogen. ITALIË. Kurdinaal Gasparri. Rome, TT Jan. (B. T. A.) De Osservafore Romano spreekt het gerucht van kardinaal Gn porri's aftreden als staatssecretaris von het Va ticaon tegen. HONGARIJE. DE VOLKENBONDSLEENJNG. Boedapest, TT Jan. (W. B.) Graaf Bothlcn en Kallay, de minister van financiën, zijn van avond noor Londen vertrokken om de beraadsln gingen bij te wonen van dc Volkenbondscom missie voor Hongoarschc aangelegenheden, dii T6 Januari begint. POLEN. DE POOLSCHE MACHTIGINGSWET. Warschau, TT Jan. (W. B.) De Senaat heeft de wet op het financieel herstel en d< munthervorming ongewijzigd aangenomen. DE SPOORWEGCONFERENTIE TE WARSCHAU. W arschau,IT Jan. (W. B.) De internatio nale spoorwegconferentie is gesloten. DE POOLSCHE COMMISSARIS TE DANTZIG. Warschau, Tl Jan. (W. B.) Naar de bl- den melden, heeft Plucinski, de Pooische con. misseris-genereal te Dontzig, zijn ontslag ver zocht. Als zijn opvolger noemt men dr. Strass burger, den gewezen onder-staatssecretaris yrtn buitenlandsche' zaken. ZUID-SLA VIE. DE CONFERENTIE DER KLEINE ENTENTE. Belgrado, TT Jan. (W. B.) De eerste con ferentie van de Kleine Entente heeft gistere, plaats gehad onder voorzitterschap van Fasits.i Bij de algemeene bespreking van den inter nationalen toestand constateerden Pasitsj, d Zuid-Slavische minister-president, Nintsjitsj, d Zuid-Slavische minister van buitenlandsche za ken en dr. Bencs, de Tsjecho-Slowakische mi nister van buitenlandsche zaken, alsook Duca, de Roemcensche minister van buitenlandsche zs ken, bij hun gedachten wisseling, dat zij het vol komen erover eer.s zijn, dat de Kleine Entent met haar vertrouwelijke betrekkingen tot allo geallieerden moet worden gehandhaafd en dut met dezen moet worden samengewerkt.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1