ELEGTKISCIIE KACHELS F.H.Lomans DE EEMLANDER" BUITENLAND. Reclame vakkundig schilderen Laat Uw D. Meester. Hellestraat 7 Telefoon 57 PHILIPS LAMPEN P. NIEROP Lanqestr. 90 „L' HIRONDELLE" REGENMANTELS LEDEREN HOEDEN 18.50 - 8.75 - 5.25 FEUILLETON. DE MILLSONAIRS 22e Jsargang No. 165 2HiE3lS?gliS p*t ou.-mde» roor Aj»crs f©ort f 2.10, tdeia trarvco per pa*3 f 1oer week (met cratt* verzekering totjai oags'afckca) f 0.17», *i*o«d»l;ffce nwmmiu 1 Cj05. AMERSFOORTSGH DAGBLAD D1RECTCUR-UITOEVER: J. VALKHOFE. BUREAU: ARNMEMSCHE POORTWAL 2A. ROST HEK EN IK O «TSIO. TEL INT SIS. DUITSCHLANO. DE MILITAIRE CONTRALE DER GE~ ALLIEEREN. Bezoek aan verschillende plaatsen. B e r 1 ij n, T2 Jan. (\T. B.) Een intergoalli- eerde militaire controlecommissie heeft gisteren ook Paderborn en het aldaar in garnizoen lig gende rijksweerbatnljon bezocht. Voor heden hebben commissies haar komst aangekondigd in Dresden, Stuttgart en Breslau. Een incident te Stuttgart. Zaterdag heeft een incident olnats gehad tij dens het bezoek van de contriSle-commissie aan Stuttgart, waar jongelieden op uitdagende wijze nationalistische liederen zongen Een der leege automobielen werd bestormd; de ruiten daarvan werden ingeslagen. De politie kwam tusschen- beide en hield de opgewonden menigte op een afstand. DE SCHADELOOSSTELLING. Het Fransch-Belgischc antwoord. Draadloos wordt d.d. 12 Jan. uit Berlijn ge meld De Pransch-Belgische antwoord-noto zal door de Duitsche zaakgelastigden te Parijs en Brussel persoonlijk naar Berlijn worden gebracht, ver moedelijk Zondag of Maandag. Het vertrek van Von Hoesch uit Parijs heeft tengevolge van een lichte keel-onsteking vertraging onder vonden. De Echo de Paris m*ent blükens een Fransch radiogram te weten, dat de Fransche en Belgi sche antwoord-nota's „Duitsehland herinneren aan de reeds plaats gehad hebbende verzachting van het bezettingsregime, hetgèen Duilschland aanleiding sou kunnen geven om nog verdere verzachting to verwachten/* Duitschlnnd moot echter goed begrijpen zoo vervo'gt het blad dat dergelijke concessies slechts in dezelfde mote zullen worden verleend, als Duilschland cn de Duitsche industriee'en. die de October- cn Novemberovereenkomsten hebben onderteekend blijk geven van hun streven om hun verplich tingen na te komen. Robinson over den exodus van 't Duitsche kapitaal. P a r if s, 12 Jan. (N. T. A. Draadloos). De Amerikaansrhe deskundige, Robinson, heeft heden tegenover een verslaggever van de Petit Parisian, ten opzichte van de taak von de com missie, waarin hij zitting heeft genomen, ver klaard, dat het onmogelijk is het werkelijke bezit van Duitsehland vast te stellen, door het onderzoek te bepalen tot het Duitsche grond gebied. aangezien Duitsehland wel zoo verstan dig is geiveest om een deel van zijn rijkdommen in het buitenland te beleggen. De Italiaansche deskundigen. P a r ij s, 12 Jan. (N. T. A. Draadloos). Dr. Alberto Pirelli, Frededico Flora, professor in de economie oan de universiteit te Bologna en Mario Albert!, adjunct-directeur van het Credito Italiano. die zijn aangewezen als leden van de commissie van deskundigen, zullen mor gen te Parijs aankomen. DE VERHOUDING TOT FRANKRIJK. Moeilijkheden bij de benoe ming van een gezant. B e r 1 ii n, 13 Jan. (V. D.) Stresemonn is er nog niet in geslaagd een gezant voor Parijs te vinden. Iedere voordracht uit het oude diplo matieke corps is door Frankrijk geweigerd, ter wijl Von Hoesch door het Duitsche departement var. buitenlandsche zaken niet geschikt wordt geacht in verband met zijn jeugdigen leeftijd Stresemann heeft verschillende industrieelen aangezocht het gezan'schap te Parijs te willen aanvaarden, doch tot dusver is hij er niet in geslaagd een persoon te vinden, die da goed' keuring wegdraagt van beide regeeringen. DE BEZETTING VAN HET ROERGEBIED. Minister Le Trocquer over de balons der Roerbezetting. Parijs12 Jan. (N. T. A. Draadloos). In antwoord op een vraag van de Interansigeant over dc balans der economische bezetting van het Roergebied, verklaarde dc minister van openbare werken, Le Trocquer, dot de bezetting, in drio perioden kon worden verdeeld: die van het weghalen der voorraden, die van de exploi tatie der regie en die dei overeenkomsten. Men kan thans aannemen, dat de regie der spoorwe gen en de regie der mijnen den slag gewonnen hebben. Dank zij den overeenkomsten, die sinds 23 October van kracht zijn, heeft de productie in de Roer in de laatste week van December 1C5.0T3 ton cokes en 131.000 ton kolen bedra gen, die verzonden, zijn naar de Fransche grens. Deze cijfers zijn thans reeds overschre den, daar de laatste week von December een week van feestdagen was. Duitsche persstemmen. Dusseldorp, 12 Jan. (Havos). Ter gele genheid van de verjaring der bezetting van het Roergebied roepen de bladen op tot een ver zoeningsgezinde houding jegens Frankrijk. De Kölnische Volkszeitung wijst er op, dat een ontspanning in de verhoudingen te wachten is De president der Fransche republiek zelf heelt verklaard, dot ook Frankrijk deze wcnscht. „Wij willen thans de droeve gebeurtenissen vergeten, die tot het verleden behooren, daar wij willen streven naar wederopbouw en verzoening met de Entente. Duitsehland wenscht vrede cn is besloten de verplichtingen van het verdrag na te komen tot de uiterste grenzen van zijn ver mogen. Ook wcnscht het nieuw leven te zien ontspruiten uit de door den oorlog opgestapelde ruïnes. De bevolking van het Roergebied goot het nieuwe jaar in met nieuwe hoop en het veste besluit mede te werken tot het tot standkomen eener verzoening." Ook de Kölnische Zeitung legt er den nadruk op, dat al het mogelijke moet worden gedaan om de aangegane verplichtingen na te komen. De General Anzeiger te Dormund, die deze uitingen aanhaalt zegt het te betreuren dat der gelijke woorden niet zijn neergeschreven door de leidende politici, voor dat bevel werd gege ven tot het lijdelijk verzet De stakingsactie. Dusseldorp, 12 Jan. (W. B.) De toe stand in het district Dusseldorp Is de laatste dagen weinig veranderd. Aan den oproep tot de olgemeene staking is niet het verwachte ge volg gegeven. Hier en daar hadden onbeteeke- nende plunderingen en verkeersbelemmeringen plaats In de heden te Elberfeld gehouden con ferentie van de afdeelingsleiders van den alge- meenen Duitschen bond van metaalarbeiders is besloten de algemeene staking niet uit te roe pen, maai alles over te laten aan de plaatselijke besturen. In het Roergebied is de toestond over het algemeen rustig In Essen heeft de oproep tot da algemeene staking geen resultaat opgeleverd Alleen in Gelsenkirchen werden verscheidene bedrijven stilgelegd. In Krefeld werd tot de alge meene staking besloten. Ook de drukkers heb ben het werk gestaakt, zoodat de burgerlijke bladen niet kunnen verschijnen. De regeling van den werktijd. Essen, 12 Jan. (W. B) Maandag a.s. zul len opnieuw vertegenwoordigers der ijzer- en staalindustrie samenkomen met afgevaardigden der vakvereenigingen voor een bespreking over de geldigheid en de draagwijdte van de nieuwe regeling nopens den arbeidsduur. Botsing tussch^n arbeiders en politic. Keulen, 12 Jan. (W. B.) Gisteren zijn ver scheidene honderden persc- - ?n een chemische fabriek tö Keuhn-K«l!c binnenTdrongen om de daar aan het werk ziinde arbeiders van hun werk te halen; tevens hebben vele honderden werk- loozen het Rhemwerk te Keulen bezet. De oolit'° heeft beide fabrieken ontzet, waarbii zij van de sabel gebruik moest maken, aangezien zij met stukken ijzer werd gebombardeerd. Ongeveer 125 personen zijn in hechtenis genomen. DE SAKSISCHE REGEERING. Berlijn, 12 Jan. (W. B.) De afgevaardig de van den landdag en redacteur van de Leipzi- ger Volkszeitung, Muller, uit Leipzig, zal Maan dag tot Saksisch minister voor economie be noemd worden. Maandag 14 Januari >924 Inbegrip rm om bewijsnummer, elke regel meer 0.13. dienrteenb» dmgtn en Ueld»dl?beld»-idTe.ttn«ièli root de Mf» der prrf». Voor hendel cn bedxijl bestien leer tooi dcclige bepebaeer» roof het «dreiieertn teoo circulaire, bevattende de voorwaarden wordt op aanv^ag toegezonden. door I6|I8 LANGESTRAAT AMERSFOORT ONTVANGEN: Uitgebreide sorteering voor Dames en Meisjes en een groote sorteering Otrechlscbestraat 15 Telef. 483 DE REGPERTNG VAN OLDENBURG. Berlijn, T2 Jan. (W. B.) De onderhande lingen in den Oldenburgschen landdag tusschen sociaal-democraten, democraten, centrum en Duitsche volkspartij ter vorming van een parle mentaire regeering zijn weer afgeloopen zon der resultaat DE SEPARATISTISCHE BEWEGING. De Rijnlandcommissie weigert een delegatie der Palts-bevolking tc ont vangen. CoMenz, T2 Jan (W. B.) De vertegen woordigers van de Paltser bevolking hebben gis teren een onderhoud verzocht met de Riinland- commissie. dat hun geweigerd is. Alleen de bis schop van Spiers is ontvangen en heeft de toe standen in den Palts uiteengezet. Een verklaring van ex-rijks- kanselier Muller. B e r I ij n, 12 Jan. B.) In een ingezonden stuk oan de Vorwarts deelt de gewezen rijks kanselier Hermann Muller mede, dat naai aan leiding van volksvergaderingen in de Rijnpolts in Februari 1922 de Fransche generaal Demetz hem om een onderhoud verzocht over de scha devergoeding en de veiligheid van Frankrijk. Do Fransche generaal sprak wel-is-waor niet van losscheuring van de Palts uit het rijksver band, maar wèl van de noodzakelijkheid om een van Pruisen losgemaakte Rijnlandsche re publiek binnen het kader in het rijk. Müller antwoordde dat alle politieke partijen in het Rijnland een stemming daarover van de hond zouden wijzen, zoolang Fronscho bajonet ten het Rijnland beheerschten. Verkeersverbod te Spiers. Lud wigshaf en, I 2J a n. (W B.) Als sanctie voor h^t gebeurde te Spiers hebben de Franschen een verkeersverbod uitgevaardigd tusschen negen uur 's avonds on vijf uur 's mor gens. Ook het personenverkeer over de Rijn brug staat stil. Fransche militair© oefenterreinen. Spiers, 12 Jan. (W. B.) In de Palts hebben de Franschen op kosten van Duitsehland nieuwe militaire oefenterreinen met munitiebergplaat- sen laten inrichten. Britsche beschouwingen. Een Britsch radiogram von 12 Jon. houdt in: Hoewel Frankrijk zich nu vereenigd heeft met het Engclsche standpunt dat besluiten van een „autonome regeering van de Palts" niet door de Rijnlandcommissie bekrachtigd be hooren te worden, maakt het Paltsvraogstuk steeds nog een punt van bespreking te Lon den uit. Dc besluiten zouden automatisch heden in werking zijn getreden, indien heden geen overeenstemming omtrent uitstel van de toepassing was verkregen. Een bekrachtiging zou volgens de meening van de Engclsche re geering de facto de erkenning van oen regee ring, wier bevoegdheid niet op de wet berust, hebben tengevolge gehad. De pers verklnort, dat België van het begin af het vanzelfsprekend heeft geacht, dat een bekrachtiging von de besluiten geen erken ning von een outonome regeering insloot en dc Belgische rogcering kon zich direct met hot Engelsche voorstel vereenigen om de bekrach tiging hangende het onderzoek op te schorten. De Times brengt wormu hulde oan de vol hardende cn aanhoudende pogingen van België om de tegenstrijdige inzichten tot elkaar te brengen, hetgeen volgens het blad grooter wnardeering verdient don het tot dusver heeft gevonden. Het besluit van de Engclsche regee ring om zich in het bezit tc stellen van inlich tingen uit de eerste hand over den loop der gebeurtenissen in de Palts vond onverwachte tegenkanting te Parijs. De Doily Telegraph zegt, dat het Britsch© voorstel inhoudt om Clive, den Engelschcn consul-generaal te Münchcn, naar de Polts te zenden. Dc Palts is Beiersch gebied cn daarom binnen het gebied, waar hij met de behartiging van de Engelsche toestanden belast is, zoodat hij over de toestanden, die in dot district hcer- schen, naar Londen rapport moet uitbrengen. Het blad vermoedt, dot de Franschen de En gelsche bedoelingen verkeerd hebben begre pen wat Clive's bezoek betreft en geeft zijn verwondering te kernen, dat het recht om dat bezoek af te leggen kan worden bestreden. In een hoofdartikel zegt de Times, dot een onderzoek dringend noodig is De Palts, die zoo eigenaardig gescheiden ligt van zijn broe derstee» Beieren door den Rijn en een deel van Baden en Hessen, is aan de aandacht van het grootste dcc) van Europa gedurende het laatste onrustige jaar ontsnapt Maar het is niet ontgaon aan de aandacht van Frankrijk zoo min als eenig ander Duitsch gebied, dat ten Westen van den Rijn ligt. Na een overzicht te hebben gegeven van dv separatistische beweging von den laatsten tijd in de Palts, herhaalt de Times het onge looflijk te achten, dot dit optreden zou kunnen plaats hebben zonder dot de Fransche autori teiten er kennis van droegen. De Times-cor respondent, die onlangs dit district bezocht, be schrijft inderdaad hoe het janhagel aankwam met Fransche motorlorries in treinen van dc Fransche regie De Times eindigt met te wijzen op ietwat soortgelijke toestanden in het Sanrgebied. het welk, hoewel zuiver Duitsch, met meer of min der succes door Franschen invloed gedenatio naliseerd is. De bladen gaan voort, aldu^ een draadloos bericht uit Londen van gisteren, met hun vol doening er over uit te drukken, dat do tus- schenkomst van de Britsche regeering er toe heeft medegewerkt, dat het von kracht worden der decreten van de zgn. autonome Paltsregee- ring voorloopig is opgeschort. Hoewel het dus mogelijk is geweest het onmiddellijk gevaar voor een de-fecto-erkcnning af te wenden, iets, hetwelk de registratie van de decreten door de hooge Rijnlandcommissie zou hebben meege bracht, wordt krachtig gewezen op dc noodza kelijkheid van een nauwkeurig onderzoek van de geheele kwestie De Observer wijst er o.a. op, dat in dc eerste plaats de hooge Rijnlandcommissie niet com petent is eeni^e politieke stappen te doen, zoo als b.v. een erkenning van de Rijnlandsche separatisten. Besluiten van dien aard behooren uitsluitend tot de competentie der geallieerde regeeringen. De bevoegdheid van de hooge commissie is be perkt tot de verzekering en do handhaving van de veiligheid en dc voorziening in dc behoeften der geallieerde en Amerikoansche strijdkrach ten, overeenkomstig de betreffende clausulo in de Rijnland-conventie. De Britsche regeering kon voorts niet eenige separatistische beweging in het Rijnland erken nen, tenzij er voldoendt bewijzen voorhanden zijn, dat de beweging haar oorsprong heeft in den door middel van een volksstemming uitge- druktcn wil eener plaatselijke bevolking en ook overigens geheel strekkende met den inhoud der grondwet von Weimor. De Britsche consul-generaal te Münchcn naar de Polts. B o r I ij n, 1 2 J a n. (N. T. A. Draadloos). De Daily Telegraph bericht, dat dc Engelsche re geering, ondanks het protest van de Fransche regecring, den Engelschcn consul-generaal te München naar dc Palts zond om een onderzoek in te stellen nonr de toestanden aldaar. Vol gens de Echo de Paris stomdc do Fransche regeoring erin toe, mits de consul-generaal door een Fransch officier werd vergezeld. Volgens de Times is de Rijnlandcommissie van plan de separatistische regeering van de Palts voorloo pig op te boffen. DE ECONOMISCHE CRISIS. Dc geldnood van Berlijn en de ambtenaarssalarissen. B e r 1 ij n, 1 2 J a n. (W. B.) Naar de berichten dienst der stad Berlijn mededeelt, verkeert hel stadsbestuur in dc onmogelijkheid om in de eerstvolgende dogen voldoende middelen be schikbaar te stellen voor bestrijding van d© uitgaven. Het bestuur heeft daarom besloten do salarissen en toeslagen von alle stedelijke beambten, onderwijzers en ambtenaren slechts voor de helft uit te betalen. Getracht zal wor den uit deze impasse te geraken door do op brengst van de stedelijke belastingen nog meer te verhoogen. Hulp aon Duitsehland. B e r 1 ij n, 12 Jan. (W. B.) De voorzitter van het Italiaansche Roode Kruis, senator Ciraole. heeft aan hot Duitsche Roodo Kruis 25.000 Ure overhandigd tot verstrekking van hulp aan Duitsche kinderen. W e e n e n, 12 Jan. (W. B.) Een central© voor hulp aan Duitsehland is hier gevormd, die ©en oproep heeft gericht aan alle Oostenrijkers tot actieve deelneming aan de stcunectie voor Duitsehland. Eon aanklocht van Ludendorff tegen Von Kohr. B er 1 ijn, 13 Jan. (N. T. A. Draadloos). Gemeld wordt, dat generaal Ludendorff den Beierschon commissaris-generaal Von Kahr er von beschuldigt geld van hem te hebben ont vreemd. Hij verklaart, dat brieven, aan zijn adres gericht, zijn geopend en dot er geld en cheques uit verdwenen zijn. ONEENIGHEID IN DE U. S. P. D. Berlijn, 12 Jan. (W. B.). Naar de Berïijn- sche avondbladen melden, is in den boezem dei onofhankelijke soc.-dem. partij groote oneenig- heid ontstaan. Het hoofdbestuur heeft do ver tegenwoordigers der partij in den rijksdog en den Landdag, de afgev. Ledcbour, Wegmann en Rusoh, alsmede nog 16 andere partijbestuurs- leden, geroyeerd, omdat de drie genoemde lei ders een uitnoodiging hebben verspreid tot vor ming eener nieuwe arbeiderspartij. De Duitsche bankbedienden en de kwestie van den achtuursdag. Ber 1 ijn, 12 Jon. (W. B.) Dc algemeene bond van Duitsche bankbedienden wil tegen dc scheidsrechterlijke uitspraak in het bankbedrijf, die de 48-urige werkweek en een loonschaal van 72 tot 210 mark voorziet, met vakvereeni- gingsmaotregelen bestrijden, omdat zij volgens zijn opvatting strijdig is met par. 1 der veror dening op den arbeidstijd. EEN POLITIEKE MOORD. B e r I ij n, 12 Jan. (W. B.) Op 7 Jan. is hier een politieke moord gepleegd op den kapper Dc meest verloren dag is die, waarop men niet gelachen heeft Chamfort. door F. FRANKFORT MOORE. Uit het Rngclsch door F. J. VAN DER MOLEN. 54 „Je bent altijd heel goed voor mij geweest." „Onzin. Ik doe het niet voor jou, maar voor haar. Je meent zeker, dat je haar zoo eenigs- zins kent, Drummond? Glad mis, hoorZij 5taot ver boven alles, wat er in de wereld be staat. Ik ben altijd goede maatjes met haar ge veest, en ik meen haar geen beteren vriend schapsdienst te kunnen bewijzen, dan haar te bevrijden van Cleveland. Mijn God, wat zou ik je een boekje kunnen opendoen over dien vent Maar never mind. Op den keper beschouwd zijn wij allemaal misschien geen haar beter. We moesten ons eigenlijk schamen, een meisje nog te durven aanzien. Maar dat herinnert mij er con, dat ik mij haasten moet om de hand te vragen van zeker iemand, anders koni ik mis schien ook tc laat. Goeie hemel I terwijl ik hier sta te mora liseeren, ligt er mogelijk een ander aan haar voeten. Je kunt nooit weten. Meisjes zijn een raar slag." Snel liep hij door, ten afscheid wuivend met zijn hand, en vond Norah, wachtende aan den zuidelijken ingang van den tuin. Zij droeg een breedgeranden zonnehoed en een wit japonne tje. Het scheen hem, als had zij er nog nooit zoo lief uitgezien; maar dat vond hij telkens, als hij haaT zog. „Wat veer je daar uit ondervroeg hij haar. „Een rendez-vous met een minnaar „Zelfs niet met jou," antwoordde ze „Ik kom hier altijd om den postbode een kwartmijl van zijn loop te besparen. Jou weg leidt zeker verder „Neen, verder ga ik niet; ik ben de postbode. Ik heb een brief voot Val. Breng haar dien even en kom dan bij mij terug." „Daar komt de echte post. Laat ik even wach ten op de brieven, die hij mogelijk heeft Com- bien avez-vous aujourdliui De bode overhandigde haar twee brieven een aan het adres van Valencia, de andere vooi haarzelf. „Die eene heeft al een heele rondreis ge maakt," merkte Ballyseedy op. Norah bekeek de enveloppe, terwijl zij samen naar het huis opwandelden. „Hij was eerst geadresseerd aan Valencia te Brackenshire, vandaar is hij verzonden naar een postkantoor in de Hooglanden, en ten slotte is hij hier," zei Norah. „Zeker een rekeninge tje; want alleen rekeningen bereiken het goeie adres altijd zonder mankeeren." „Dat van mij is allesbehalve een nota," zei Ballyseedy. „Het is een verzoekschrift. En jou brief komt zeker van huis voegde hij er on doordacht aan toe. Dat moest nu juist, meende hii, een der grillen van het noodlot zijn, dat de brief aon haar adres een huwelijksaanzoek was van den een of anderen rijken aanbidder want Norah had er meer dan een. Hoe zou ook een meisje met zulke oogen nfe zij lang in de weTold kunnen verkeeren zonder overstelpt te worden met aanbidders! „Jawel, hij is van huis; maar ik ben niet von plan hem dadelijk tc lezen." Zij vreesde, dat de brief een bevel mocht be vatten om onmiddellijk naar de vervallen groot heid van Castle Dermot terug te keeren, ten einde gevrijwaard te blijven voor de verzoekin gen, waarin de nabijheid van Patsy haar kon brengen. Norah's familie had haar op het hort gedrukt, dien veraonden pair uit den weg te blijven, voornamelijk op het Continent, waar zij meenden, dat aon de consulaten al te veel fa ciliteiten bij het sluiten van een huwelijk wer den toegestaan. „Neen, ik ga hem nog niet lezen," herhaalde ze Aan de villa gekomen, reikte zij een dienst meisje de beide brieven over de eene, door de post gebracht en de andere, van Lord Bol- lyseedy. Vervolgens keerden ze naar den tuin terug, en toen ze aan een lief schaduwrijk plekje waren gekomen, sloeg Patsy zijn arm om haar middel cn kuste haar. „Wil je dot laten riep ze. „Bij ons thuis hadden ze wel gelijk met mij voor jou te waar schuwen. Is het daarvoor soms, dat je mij hier gebracht hebt „Nu, in eik geval is het een zeer geschikte in'eiding voor wat ik je te vertellen heb", ant woordde hij. „Het is om zoo te zeggen de lunch, die voorafgaat aan een gewichtige politieke mededecling. Luister nu eens goed, Norah. Heb ik je niet stelselmatig gemeden, sinds je hier bent „Ja, dat heb je, Patsy," zd ze verwijtend. „Want je weet, lieve, het was om bestwil," zei hij. O, natuurlijk, het was om bestwil. Maar als wegblijven om bestwil is, wat kom je hier nu don uitvoeren? In de laatste paar minuten ben je mij al heel weinig ontvlucht." „Wel, omdat het staatsbeleid van het minis terie zich gewijzigd heeft. Dat is de politieke verklaring, die op den lunch moest volgen. Kijk eens hier, vind je niet, dat we ons lang genoeg schrik hebben laten aanjagen „Schrik? Wat meen je toch, Patsy Ik krijg tcch geen schrik, ais jij bij mij bent „Wij meenden tenminste ik meende dot het zoo voor onbepaalden tijd kon voortgaan, juist als tot dusver, van eikoor houden, maar toch elkaar uit den weg loopen; omdat wij toe vallig allebei geen cent rijk zijn." „Dat uit den weg loopen kwam alleen van jou kant," verbeterde zij. „Ben ik niet bezig, de scha weer in te holen!" vroeg hij; doch zij kon hem niet antwoorden. Hij had het ook bezwaarlijk kunnen vergen, want zij zaten op een bank in de schaduw ven de groote bladeren van een der subtropische planten, en hij had haar hoofd tegen zijn linker schouder getrokken. Zij zat aan zijn rechter hand. Deze positie nu schonk hem in een con versatie al het voordeel, terwijl de hare een uit gezochte wos voor een nauwlettend toehoorster. „Juist, mijn schat," vervolgde hij„maar toen ik zag, wat een beroerde boel het voor hun bei den was geworden, vloog mij de schrik aan. Wat moest er van mij worden, als het met ons den zelfden kant uitging En geloof mij gerust, lieveling, het loopt altijd spaak met twee men- schen, <lie van elkaar houden, wanneer ze an ders doen, dan wat hun hart hun ingeeft." „Dat is v/aar," beaamde ze. „Maar we zijn ook roo'n armzalig stel paupers." „Maar houden we daarom minder van el kaar, mijn engel Ik geloof warempel, dat hef een teleurgesteld effect heeft. Maar zoo bijstel slecht zijn wij toch niet af, want op het oogei - blik heb ik ongeveer twaalf hondeid pond aan kas in mijn hoedendoos, en daarmee zullen wc, als we zuinig zijn, toch wel een joar rond kun nen komen." „O, Patsy, lieveling!" „Voor een jaar zal dat voldoende zijn, zeg ik, en dan wel, dan zal er nog tijd genoeg overschieten, om uit te vinden„ wat wij het tweede joar moeten doen. Het tweede jaar komt er nooit zoo erg op aan als het eerste. Dooi goat niets boven een goed begin. O, het zou nl verschrikkelijk raar moeten loopen, of een volgend jaar scharrelen wij er ook wel door Maar ook als het niet gaat, mogen we toch dt kans op een jaar geluk niet laten voorbijgaan. Twaalf honderd pondl Begrijp eens aon! ik heb nog niet weer zooveel geld in handen gehad, sinds de goeie dagen van weleer, toen de pach ten nooit meer dan twintig jaar ten achteren waren; en de kans komt mogelijk nooit terug Eigenlijk weet ik zelfs niet, of die twaalfnov- derd wel heel lang in mijn bezit blijven, els-jij je toestemming niet geeft. Ik zou in vcrzoekin© kunnen komen, enkel© van mijn schulden af t© betalen." „Maar, Patsy, lieveling!" „O, ik beken gaarne, dat ik tot dusver da verzoeking steeds heb weerstaan. Maar ik zou niet weten ik beweer volstrekt niet, m©e, moraliteit te bezitten dan mijn medemenschen. en ik sta er waarachtig niet voor in, waartoe ik mogelijk nog zou kunnen overgaan, als ik het geld in mijn zak heb. In een oogenblik van zwakheid zou ik kunnen bez rijken." (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1