buitenland. DE EEMLANDER" IMXKMENTSPRUS r T" PIUS KR AÜTERIENTIEN DUITSCHLAND. ,,L' HIRONDELLE REGENMANTELS LEDEREN HOEDEN 16.50 - 8.75 - 5.25 KRf MiPANiürFtLS vanaf 95 cent KAMEELHAREN, hoop KOPSCHOENEN met Lederzolen f 1.25 JOH, VAM BUK FEUILLETON. DE SVISLUO^IAIRS 22e Jaargang No. 166 'oott 2. IQ, Idem Iranco per post r 1per wceJc (met eratn verrekenzt^ 0.17* atzoederüjke maimers AMERSFOORTSGH DAGBLAD Dinsdag 15 Januari 1924 vm I 4 Inbegrip T***" W CJ05 9» DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU. ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N°. 47910. TEL. INT. 613. bewijsnummer, elke regel meer 0.25. dienstaanb*» dingen en Uctdadisheidwdve.ttnticn root de hdtt der prijs. Voor handcJ en bedrij» bestaan zeer voor deel ge bepalingen voor hei adverteer en licn« circulaire, bcvaltendo do voorwaarden wordt op aanvzaag toegezonden. DE SCHADELOOSSTELLING. De rede von Dawes in de commis- sic van deskundigen. P a r ij s, 14 Jan. (H'nva s). In antwoord op de toespraak van Borthou in dc eerste zitting van het comité van deskundigen verklaarde de Amerikaansche gedelegeerde Dawes. president van de commissie, nadeit hij had herinnerd aan de groote offers, door Frankrijk gebracht, waarbij zich de offers van Amerika en de an dere bondgenooten aansloten, dat hij den in druk had zich in een bevriend land te bevinden. Hii ging °ls volgt voort Het schijnt dat het beeld van den ♦oestand, zooals dat zich geleidelijkerwijs aan den geest der Amerikaansche leden van het comité voor deed. aanmerkelijk overeenkomt met dat, bet- welk bij de Commissie var» Herstel bestaat en waaraan dit comité van prnctische mannen, die vrij staan van eiken politieleen druk, haar ont slaan dankt. Daar het comité begrijpt dat het huis in brand staat, is hef voornemens het wa ter t° zoeker om den brand te blussclien zij ziet daarbij nf van de mathematische berekenin gen van d°- vier demensies. De instructies van het comité stellen ons tot taak onzen arbeid te beginnen op den grondslag van den status quo. Men verzoekt ons niet ons uit te spreken over de wettigheid vun de bezetting van het Roer gebied. de politieke gevolgen mede te deelcn van deze of geno daad, onze meening uit te spre ken over kwesties, die de politici van alle lan den brengen in een toestand, die vóór alles be hoorlijke bestüd°ering vraagt door zakenlieden, die niet onder den invloed staan van politieke eerzucht, of van wat bun persoonlijk zou kun nen gebeuren. Het is aan de Commissie van Herstel zich bezig te houden met de politieke gevolgen van het ranport, dat wij haar zullen uitbrengen met betrekking tot het plan tot sta bilisatie van de Duitsche valuta en het bren gen van evenwicht in de Duitsche begrooting. Hoe meer ik spreek met degenen, die hier onmiddellijk voeling hebben met den toestand, des te meer begrijp ik, hoe verstandig de Com missie van Herstel heeft gehandeld, toen zij het doel van de bijeenkomst omschreef. Teneinde in overeenstemming met het verdrag van Ver sailles over te gaan tot het onderzoek van de bestaansbronnen en het bètnlingsvermogen van Duitsrhland zijn wij verplicht om een onder zoek te doen naar do wijze, waarop do Duit sche begrooting in evenwicht kan worden ge bracht cn naar de maatregelen, te nemen ter stobiliscering van Duitsrhland valuta. Wanneer wij zonder te vreezen voor f te streven naar bcomstiging, plannen zu'len voor stellen tot stabilisatie van de Duit^cho valuta cn he» in evenwicht Brengen van de Duischc he- gtooling, cie de Commissie van Horstel meent te kunnen goedkeuren, zullen wij datgene heb ben voorgeste'd, wat dc Commissie van Herstel in staat stelt Duitschland op weg te b-ciigen naar de productiviteit. Al naar gelang dc erono- mische functies van Duitschland onder in' loed van een stabiele valuta en een evenwichtige begrooting zich zullen herstellen, zal het beta lingsver mogen van Duitsrhland aan den dag treden Ieder, die gezond verstand bezit, kan den afstand schatten, die een gezond man kan loopen. Vijftig medische deskundigen -uilen, verzameld aan het hoofdeind van het bed van een stervende, vijftig verschillende afstanden noemen, die hij zou kunnen afleggen wanneer hij genas. Wat betreft het beta'ingsvermoo-en van Duitschland, zallen de Commissie van Her stel en de wereld de medische deskundigen aan- hooren Laat ons eerst helpen Duitschland te genezen Nu wij eenmaal leden zijn van het comité, moeten wij, nu wij ons doel duidelijk omschreven vóó» ons hebben, ons voor het oogenblik minder bezighouden met het vermo gen van Duitschland om te betalen dan wel met het vermogen en den moed van het comité om handelend op te treden. Waa- dient het voor, zoo vroeg Dawes, dui delijke verklaringen uit te stellen Waaroe dient het tijd verliezen met formaliteiten, plicht plegingen, conventioneele formules, die niets beteekenen Laat mij practische voorstellen doen. Onder het bewind van president Harding heb ik in opdracht een uitvoerend en controlee rend best uursstelsel georganiseerd, onder het welk voor den eersten keer de bcgrooting der Vercenigde Staten werd voorbereid volgens onze jongste begrotingswetgeving. Ik aarzel mij uit te geven als begrootingsdüskundige, omdat ik vrees mijn reputatie in de gewone bc- teekenis van het woord in verdenking te bren gen maar deskundige of niet, dc vraog is, of hij een maatregel weet vco'r te stellen die met betrekking tot de Duitsche begrooting een on derzoek waard is. Dc eerste maatregel, die wij zouden moeten nemen, schijnt mij toe de in- stèlling van een stelsel tot stabilisatie vair do Duitsche valuta cn een middel om het water te vinden om den molen der begrooting op gang te houden. La8t ons den molen bouwen zoodra wij het water hebben gevonden om zijn raderen tc doen draaien. Verdere zittingen der commissie van deskundigen. Par ij s, 14 Jan. (Havas). De commissie van deskundigen heeft om drie uur vanmiddag opnieuw een bijeenkomst gehouden. Het is mo gelijk, dat er nog een bijeenkomst na het eten plaats heeft om het werk te bespoedigen. De commissie is van plan 's ochtends en 's mid dags te vergaderen, zoo noodig ook 's avonds om Zoterdag naar Berliin tc kunnen vertrekken, teneinde aldaar het onderzoek voort te zetten. P a r ijs14 Jan." (Havas). De deskundigen zijn nog tot kwart pver cén 's middags bijeen gebleven om hun werkwijze vast te stellen. Zij namen het voorstel van Dawes oan om eerst de stabilisatie van het Duitsche geld te bestudee- ren. Zij zullen hier in den namiddag mee be ginnen. Verder werd besloten, dat de leden per soonlijk geen mededeclingen zullen doen en dot ze verder slechts bij uitzondering pcrscommu- niqué's zullen uitgeven. Dc kolenlevcringen. Keulen, I 4 J a n. (W. B.) Dc Köln. Volksztg. mc-ldt: De voorloopige regeljng voor de leve ring van hcrstelkolen, waaromtrent op 15 Jan de besprekingen zouden worden heropend, is tot 15 Fcbr. verlengd op grond van een nieuw accoord. DE BEZETTING VAN HET ROERGEBIED. Een communistisch blad verboden. D uss1 d or p, 14 Jan. (W. B.) De Fran- schc bczettingsautoriteiten hebben het commu nistische blad Frciheit tot 7 April verboden. Dc arbeidsonrust. Keulen, 14 Jan. (W. B.) Naar de Kölni- schc Zeitung meldt, hebben hedenochtend tal rijke werkloozen getracht fabrieksterreinen van de Rheinmctoll A. G. te Dusseldorp-Decrendorf binnen te dringen, teneinde de werkwilligen tc verdrijven. Dc politie verspreidde de ordever stoorders. De arbeiders verlieten echter uit vrees voor daden van geweld het bedrijf Ook bij de Poensgcn A. G. te Rath is door stekers en werkloozen dc hervatting van den ai beid op gewelddadiie wijze verhinderd. De vakvereenigingsbestuurders van de vrije vakvereeniTingen in het bruinkolengebied van Keulen hebben gisteren hun houding bepaald ten opzichte van do scheidsrechterlijke uitspraak voor de bruinkolenindustric, volgens welke het twc-eploegenstelsel weer kan worden uitgevoerd. De vergadering heeft deze uitspraak bij geheime stemming unaniem afgewezen. Het personeel is voornemens na acht uur werken de bedrijven te verlaten. V e 1 b e r t, 14 Jan. (\V. B.) Uitgeslotenen en v.erklooze arbeiders hebben zich Zaterdag al hier aan ernstige uitspattingen schuldig ge maakt. Zij trachtten het werk in een kleine metaal fabriek stop te zetten cn de werkwilligen van hun arbeid te halen. Den fabriekseigenaar en diens zoon maakten zij het zoo lastig, dat dezqn moesten vluchten. De zoon werd ernstig mishandeld. DE THÜRINGSCHE REGEERING GEEFT TOE. Berlijn, 14 Jan. (\V. B.) De onderhande lingen tusschen de rijksregeering en de Thü- ringsche siaatsregeering hebben haar beslag ge kregen. De Thüringsche regeering heeft ver- 99 I6|I8 LAN GESTRA AT AMERSFOORT ONTVANGEN: Uitgebreide sorteering voor Dames en Meisjes en een groote sorteering ■BS i ATOESJ IUAT lift BBH klaurd bereid te zijn allq Voorwaarden tc ver vullen, die der rijksregeering onontbeerlijk voor komen om van scherper maatregelen af tc zien. DE SEPARATISTISCHE BEWEGING. Een Fronsch ambtenaar vergezelt CIjve. P a r ij s14 J a n. (B. T, A.) De hooge Fran sche commissaris, to Coblenz heeft den chef van zijn kabinet aangewezen om Clive, den con sul van Engeland te München, die door de En gelsche regcering belast is met het uitbrengen vin rapport over den toestand in do Palts, te vergezellen. Dc Fransche hooge commissaris heeft ondcr- ziids kolonel Richigr verzocht zich naqr Keulen te begeven om zich op de hoogte te stellen van geheime organisaties, omtrent welker handelin gen kennis is gegeven aun dc Britschc autoritei ten cn walker actie bloedige onlusten in dc Fran- sche zóne tot gevolg heeft gehad. De kwestie ven dc bevoegdheid der Rijnlandcominissic. Londen, 14 Jan. Reuter verneemt dat de kwestie van het sturen van een Britschc mis sie naar de Palts en c'en Fransche missie naar het gebied van Keulen in gezaghebbende krin gen te Londen wordt beschouwd als geheel te liggen buiten dc hoofdkwestie, die hierop neer komt of al dan niet de hooge commissie in het Rijnland politieke macht bezit cn derhalve in staat is de separatistische.beweging in dc Palts te erkennen. Naar de mrJfiing der Britten heeft de commissie een dergelijke macht niet. Nog al tijd wordt gemeend, dut wanneer de bevolking van dc Palts., zooels wordt beweerd, zich van Duitschland wenscht af te scheiden, zij in de grondwet van Weimar daartoe het instrument tp harer beschikking heeft. Het Britschc onderzoek near dc uctie. Londen, 1 4 J a n. (N. T. A. Draadloos). Cli ve, de Engelsche consul-generaal te München, onder wiens gebied ook de Beiersche Palts res sorteert, is naar de Palts vertrokken, om daar vooi de Engelsche regcering directe en onpar tijdige inlichtingen omtrent den tegenweordigen politieken toestand in tc winnen. De Enga'schen zijn van oordeel, dat de separatistische bewe ging in den Palts uitsluitend is opgekomen als een gevolg van invloeden van buitenaf en alle-n op kon komen, nadat de bescherming, die de politie tegen plunderingen en intimidatie kon verleenen, opgeheven was. Deze opvatting wordt nog versterkt door de minachting, die men voor de constilutioneele methode betoont. De Duit sche grondwet schrijft uitdrukkelijk de middelen voor, waardoor d? bewoners van den Palts of van eenig onder deel van het rijk een verande ring in hun toestand kunnen bewerken. De daar toe noodzakelijke stappen kunnen worden ver kregen door een motie, waarop niet meer dan M der bewoners hun slem" moeten hebben uit gebracht. Dc minachting voor de constitutio- neele middelen versterkt klaarblijkelijk de ge volgtrekking, dat er geen oprechte wensch naar autonomie bestaat cn dat dc separatistische be weging op touw is gezet door belanghebbende partijen, tegen den vrijen wil von dc bewoners. Zooals de Times opmerkt, zijn er treffende protesten tegen de aanspraken van de z.g. auto nome regeering, zoowel door dc katholieke geestelijkheid als door dc Protcstontschc ker ken in de Palts ingediend. De moeilijkheid in het gchcclc geschil is, volgens dc Engelsche op vatting, dot dc hooge commissie in het Rijn land geen bevoegdheid heeft om op een of an dere wijze de z.g. autonome regecring tc erken nen. De Rijnland-overeenkomst, die tusschen de geallieerden cn Duitschland gesloten is, be werkt de taak van de hooge commissies tot het houden van toezicht op de veiligheid, het on derhoud cn dc behoeften der bezettingslegers. Een erkenning zal uitsluitend door de regcerin- gen zelf kunnen plaats hebben. Intusschcn heeft Frankrijk den wensch tc kennen gegeven een ambtenaar aan d°n Britschen consul-gcne- rool toe te voegen tijdens zijn onderzoek in den Palts, een hoffelijkheid, waarom ru'et is ge vraagd, aangezien het doel van het onderzoek is: een vrije uitdrukking der opvattingen van competente ziidc in dit gebied te verkrijgen. De Fronschen wen'chon ook nog meer Fransche of ficieren in de Engelsche zóne bii Keulen tc zen den, cm daar zekere onderzoekingen in tc stel len. De Engelsche overheden hebben daartegen geen bezwaar gemaakt, hoewel het, naor dc Ti mes opmerkt, moeilijk is tc begrijpen, wat deze nieuwe aonkomelingen moeten ontdekken, daar er reeds tusschen de 20 cn 50 hooge Fransche ambtenaren, ieder met een grooten staf, tc Keu len zijn en daor in de Engelsche zóne ijverig onderzoekingen instellen, afgezien dan nog van den niet-officicelcn Fronschen suionnngedienst. Een Fronsch verbod. Spiers, 4 J a n. (W. B.) Generaal De Metz, do Fransche eerste gedelegeerde voor dc Palts, heeft dc voorlezing op n.s. Zondag der verkla ring in alle R.-K. en Protestantsche kerken von de Palts waarin o. a. wordt aangespoord tot ongehoorzaamheid uon dc autonoipe regeering von de Palts verboden, Dc opvolger van Heinz. Spiers,.14 Jan. (VvB.) Dc 25-jorigc se paratist Kuhn uit Spiers, die wegens spionnage en verduistering straf heeft ondergaan, heeft als opvolger von Heioz-Qrbis het voorzitterschap der „voorloopige regeeriog" in de Palts op zich genomen. De begrafenis von Heinz. Spiers, 14 Jan. (\V. B.) Zondagochtend had hier de begrafenisplechtigheid voor den vermoorden separctistischen leider Heinz plaats, waaraan ongeveer 300 personen, met inbegrip der separatistische troepen en der Fronschen, deemamen. Generaal Dc Metz wijdde woardcc- icnde woorden oan den vermoorde en legde een krans op diens graf. DE SAKSISCHE GEMEENTERAADS VERKIEZINGEN'. Een nederlaag der socialisten. Er blijkt uil Wolff- cn draadlooze Duitsche berichten, dot de burgerljpkó partijen bij de ge meenteraadsverkiezingen in Sokscn een groote overwinning hebben behaald op de socioliston. Ook de communisten wonnen een groot aantal zetels ten koste der socialistische partij. In bijna alle gemeenten in Saksen zijn de meerderheden van socialisten en communisten in dc gemeenteraden bij de gehouden verkie zingen, zoo al niet geheel verdwenen, dan toch sterk verkleind. Te Drrsden heeft de sociaal democratische partij een derde van haar zetels er bij ingeschoten. DE ZIEKTE VAN VON HOESCH. Be r 1 ij n, 14 Jan. (W. B.) Volgens 't Berli ner Tngeblatt bestaat de ziekte van den Duit- schen zaakgelastigde tc Parijs in een ontsteking van de keelamondclcn. Zijn vertrek schijnt nog met zeker. Een voormalig gezont gestorven. B e r 1 ij n, 14 Jan. (W. B.) De vroegere Duitsche gezant te Madrid, Max von Ratibor und Corvay, is in Opper-Bcicren gestorven. Hij vertegenwoordigde het Duitsche rijk te Madrid tijdens de oorlogsjaren op zeer handige en om zichtige wijze. J DR. ERNST SCHWENIGER.t Prof. dr. Ernst Schwenigcr, dc lijfarts van Bismarck, is Zondag op 74-jarigcn leeftijd to München overleden. EEN dijk-doorbraak: Ber 1 ijn, 14 Jan. (W. B.) Naar aan het Berliner Tagcblatt gemeld wordt, is lengovolge von de aanhoudende vorst de kortgeleden aan gelegde dijk van de „Wickoucr "lolspcrrc die in hoofdzaak voor de watervoorziening van Ko ningsbergen dient, doorgebroken. Het grootste gedeelte van den watervoorraad moest worden prijsgegeven. Dientengevolge werd een uitge strekt gebied overstroomd. Er bestaat evenwel geen enkel gevaar. Do dijk kan echter pas in het voorjaar worden herstold. FRANKRIJK. DE DALING VAN DEN FRANC Bes t rij dj ngsmaatregel cn. De Rcuterdienst meldt d.d. gisteren uit Parijs: Poincaré ontving dc ministers van financiën, binnenlandsche zaken cn justitie, teneinde, naar men meent, de maatregelen tc onderzoeken, die door de regecring zullen worden genomen om do manoeuvres tegen dc depreciatie van den franc tegen te gaan. Deze mootrcgelen zouden morgen aan de goedkeuring van den minister- rood worden onderworpen. Parijs, 14 Jon. (B. T. A.) Het algemeen syndicaat van dc Koopmansbeurs besloot we gens dc buitengewone hausse van het pond ster ling en den dollar heden geen notceringcn vast te stellen. Voor alle artikelen werden dus geen notecringen opgemaakt. Parij s,, 15 Jan. (Havas). In dc wandelgan gen der Kamer hccrschte groote levendigheid. De meerderheid der afgevaardigden blijkt besloten aan de zijde der regeering tc staan, indien deze een urgentie-voorstel tot opheffing van het ge vaar, gelegen in dc daling van den wisselkoers^ mocht voorstellen. Deze Kamerleden zijn voor standers cener strenge controle op dc aanwen ding van biritenlondsche wissels, centralisatie der wisselmarkt door de Banque de France, terugkeer dor deviezen, die Fransche exporteurs in het buitenland hebben gelaten, heffing van veranderlijke uitvoerrechten op sommige artike len, gebaseerd o-p dc waarde van den goudfranc, verscherpte waakzaemheid, teneinde dc pogin gen van sommige landen tegen Frankrijk's cre- diet tc verijdelen. EEN VECHTPARTIJ TUSSCHEN ARBEIDERS. A r gcn t e u i 1, 14 Jan. (B. T. A.) Bij een vechtpartij tusschen Fransche, Belgische cn Ita- liaanschc arbeiders werden twee Italianen ge dood en een derde ernstig gewond. ENGELAND. DE POLITIEKE CRISIS. Vóór dc nederlaag der regccring- Boldwin. Londen, 14 Jon. (N. T. -A Draadloos). De leiders der politieke partijen waren vandaag bezig met dc regeling van hun plannen voor dc parlemenlszitting, die morgei geopend wordt. In Downingstrect vond een V ïhinctszit- ting plaats om de laatste hand te leggen aan de troonrede van den koning. Asquith is vol doende van zijn ongesteldheid hersteld, zoodat hij zijn voornaamste liberale collega's Lij zich nan huis kon ontvangen. Naar verluidt, hand haven de liberalen hun aanvankelijk besluit om de regeering bij de eerste gelegenheid dc beste een nederlaag toe te brengen. Asquith hoeft van zijn dokter verlof om morgen de vergade ring bij tc wonen. Het beslissend amendement der arbeiderspartij op het antwoord op dc troonrede zal Woensdag worden ingediend en algemeen verluidt, dot dit zich zal bepalen tot de verklaring, dat dc regeering het vertrouwen van het Lagerhuis heeft verloren. In arbeiders kringen verwacht iren, dat weinig liberalen zich van stemming over dit amendement zullen ont houden cn dat nog minder liberalen er tegen zullen stemmen. Londen, 14 Jan. (R.) Naar verluidt, zal Asquith morgen in het Lagerhuis geen deel ne men aan de besprekingen ove»- dc troonrede, maar zal zijn plaats worden ingenomen door De rijpe kennis hoort O'onrijpe neemt het woord. Staring. aooi F. FRANKFORT MOORE. Uit het Rngelsch door F. J VAN DER MOLEN. 55 „Patsy, zeg toch niet zulke vrceselijkc din gen. Je rnoogt nooit je geld weggooien, door er je schulden mee tc betalen." „Ik hoop het ook niet, lieveling; maar ik ben ten slotte cok slechts een mensch." „Slechts een mensch? Schamen moest je je, en dat nog wel een Ier!" „Ik schaam mij, lieve, dat ik jc niet meer kan aanbieden dan mijzelf. Het is zoo armzalig weinig voor een meisje als jou, Norah, maar als je van mij houden wilt, zal ik mij million- nair gevoelen." „Ik hou dolveel van je, Patsy, en als je wilt, trouw ik morgen met jc, al moet ik ook met de heele familie MacDermot overhoop liggen." ,Goddonk, dat het voorbij is; en dat je nu mijn eigen bent, schat. Al te erg op een dwaal weg kunnen we niet zijn, wanneer we ons eigen hart volgen, en morgen of hoogstens overmor gen moeten we moor gaen trouwen, want hoe langer we het uitstellen, dos te minder er var. de twaalf hondzrd pond overblijft, om er ons leven mee te beginnen, en het zal me een leventje zijn, dat we beginnen, niet Norah?" Weer bevond ze zich in de ongelukkigste hou ding voor het geven van een ernstig antwoord, en het duurde geruimen tijd, eer zij haar ver langen te kennen kon geven Valencia op te zoeken, om haar alles mede t- ieelen, wat er te vertellen viel. „Ik mag nu zeker mijn brief wel erven inkij ken?" vroeg ze. ,Jk lach wat om hun vermanin gen, nu ik in veilige hoven ben." „Jij moogt lezen en jij mocgt lachen," zei hij. „Je behoeft niets te doen dan lachen, een heel jaar lang." Zij scheurde de enveloppe stuk en las. De brief was van haar moeder en bracht hoor de tijding, dat haar tante, die dc familie der Mac- Darmots in opspraak gebracht had, door een man te trouwen, die volgens het oordeel der. MncDermots zijn mi-daad. van in het bezit te zijn van een winkel te Londen, nog had verzwaard door langzamerhand vijf en twintig andere winkels aan dien eenen toe te voegen, maar die korten tijd geleden zich van zijn blaam gezuiverd had door zijn winkels maga zijnen te noemen en zich in een vennootschap te transformeeren, dot deze tante dus een brief aan haar moeder op Costle Dermot had geschreven, waarin ze de hoop uitsprak, da* het verleden vergeten mocht worden, terwijl zij in het bijzonder naar Norah 'had geïnfor meerd Na rijp beraad, vertelde haar moeder, had Norah's vader, het hoofd der MacDermots, toegestemd, een streep door het verledene te halen en onderhandelingen te openen met de vertegenwoordigers der Londenscne familie over de vooruitzichten van Norah; want in tante's brief waren toespelingen gemaakt op ce mogelijkheid, da'. Norah geadopteerd werd door den schatrijken ex-winkelier, die aan het hoofd stond van dc groote handelsonderneming, be kend onder den naam van Smith's Stories Li mited „Wat een geluk, dat je dien brief niet een half uur eerder hebt gelezc-n," zei Patsy. „Mor gen zou je mij stellig een blauwtje hebben ge geven." „Als ik dien brief een half uur geleden had voorgelezen, cn je had mij daarna gevraagd, ik zou jc werkelijk hebben afgewezen, omdat ik maar ai tc goed begrepen zou hebben, dat je van rnij hield ter wille von de Smith's Stores, Limited," lachte Norah. „Juist, dat zou jij gedaan hebben, als jij een van dat slag van vrouwen was, dat haar leven in wanhoop en twijfel verslijt", antwoordde Pat sy. JEn als ik behoorde tot die menschen met 'hun hoog opgeschroefd gevoel van eer, don moest ik nu van je afzien, omdat je kans hebt, een rijke erfgename te worden. Maar Goddak, be zit ik zulk eeh fijn gevoel van eer niet en heb ik heelemaal geen plan, jou te laten varen. Inte gendeel, als jij erfgename wordt en ik vrees, dat hel idee te rncoi is, om waar te zijn dan zal ik evenveel van je houden als ik thans doe, en zal ik van je geid als een prins leven, niet als een Riviera-prins, maar als een echte, een lersche prins. Ga nu maar fluks een dankbaren brief aan je tante schrijven, cn vertel je groot geluk ook aan Valencia." „Mijn groot geluk? en het is er nog niet!" „Wat zeg je? Is het cr nog niet? Nog geen minuut geleden ben je ten huwelijk gevraagd door een Ierschen viscount, en toch durf je beweren, dat je geluk nog niet gekomen is? Ik zal Valencia maar niet gaan opzoeken. Ik ben pen beetje bang v<:or haar. Doch ginds komt Cleveland oan, om zijn opwaoh'.ing te maken." Terwijl Cleveland op eenigen afstand den weg kwam opwandelen, snelde Norah het huis in. Zij zocht Valencia in een der kamers gelijk- vlcersch, doch tevergeefs. Toen ging ze dc trap op cn trad het kleine rose vertrek binnen, dot de jonge dames als boudoir gebruikten. Daar was Valencia. Juist rees zij overeind uit eën knielende houding; haar oogen waren vochtig en op haar gelaat verscheen vluchtig een schul dige blos, els gemeenlijk bij lieden, die verrast worden in een gebed buiten de muren der kerk. „Hoe nu?" vroeg Norah „Bidden, op zoo'n heerlijken achtermiddag? Dat is een slecht tee- ken!" „O Norah, lieve, ik ben gered!" riep Valencia uit, met meer overtuiging dan een recruut van een heilsleger. „Ik dankte God, omdat Hij mij gered heeft, eer het te laat was." „Gered? Waarvan, Val, liefste!" vroeg Norah, met oogen wijd-open van verbazing; want ge woonlijk beheerschte Valencia zich volkomen. „Van een vrecselijken misstap", zei Val. „Cleveland komt juist de hall binnen", zei Norah. „Laat hem komen", riep Valencia. „Laat hem maar komen het is voor de laatste maal." „Wat? Geloof jc in staat te zijn, hem 4e kun nen ontvangen. Val? Ik kon anders gemakkelijk een leugentje bedenkenl" Hoewel Valencia allerminst twijfelde aan No rah's talent in die richting, zei ze enkel„Ik zal hem ontvangen", cn ging de trap af naar den salon, Norah vol verbazing in het boudoir achterlatend. Toen Cleveland binnentrad, was zij er reeds. HOOFDSTUK XXVII. Fluitend, en spaelsch zijn strooien hoed rond draaiend cp ce punt van zijn rotting, stapte hij de kamer in. Hij had niet verwacht, Valencia hier te zullen vinden, met een brief in de hand - een brief, dien ze juist had gelezen. JHallol" riep hij, „het geluk is met mij. Den Iaatstcn tijd trof ik je nooit alleen. Wat scheelt er oan? Je bent zoo wit als ccn geesL Laat mij eens probeeren, of. ik de tint van je lelietjes niet kon veranderen in „Blijf door," riep Valencia. „Geen stap naderf „Wat bedoel je, Valencia? Wat moet die ko-' medio beteekenen?" „Wat ik bedoel, is, dot je moet heengaan en nooit terugkceren", antwoordde Volcncio. „Het is voor de laatste mooi, dot ik mij met jou in één kamer bevind. Door een wonder ben ik van je verlost maar nog op tijd Goddank, neg juist op tijd!" Zonder een woord tc zeggen, keek hij haar enkele oogenblikken aan; toen klonk er een spotlach over zijn lippen. „Waar is je vader?" vroeg hij, op den toon van iemand, die zich niet verwaardigt te dis- pu tee ren met den portier van het station, maar nadrukkelijk den chef verlangt tc spreken. „Ik zou het je niet kunnen zeggen", ant woordde zc. „Maar dit kan ik je wel zeggen. Nooit, zoolang ik leef, zul je mij weer in je nabijheid zien, indien het van mij mag afhan gen. Ach, mijn God, hoe heb ik het ooit kun nen dulden, dat zoo iemand mij de hand reikt© mij kuste! O, wat verfoei ik mij ik walg van mijzelf, dat ik ooit zoo verblind heb kunnen zijnl" In de hevigste gemoedsbeweging de kamer op en neer loopend, sloot zij krampachtig haar vingers om den brief, dien ze in dc hand 'hield; een enveloppe gleed op den vloer naast een stoel, dien zij rakelings voorbijging. Hij keek er r.aar, doch werd er niets wijzer door; hij was te ver af om het schrift te kunnen herkennen of om te onderzoeken of hij het schrift eerder onder de oogen had gehad. Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1