DE EEMLANDER BUITENLAND. FEUILLETON. DE MILLIONAIRS IMNMMEHSPIIIJS ONDER-BLOUSES VESTENm/zMOUWEN HANDSCHOENEN PHILIPS LASV8PEN P. NIEROP Langestr. 90 JOH. VAN DIJK UW SCHAATSEN P. NIEROP, 22e Jaargang Ho. 163 per pou 1 CjOS f V—, r« bakkot) per voor Amen* 'nop MCX tdem Uanoo «eek (mei eritt» «errekena^ 0.17* 4tsoaderli)ke nnaten AMERSFOORTSCH DAGBLAD f OIRECTEUR-UITQEVERi J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POST REKEN INQ N*. «TS10. TEL INT 813. DUITSCHLAND. DE BEZETTING VAN HET ROERGEBIED. Het onderzoek der Franschen in de Britsche zöne. Keulen, 16 Jan. (W. B.) De Fransche commissie, die in het door de Engelschen be zette gebied een onderzoek komt instellen naar de toestanden aldaar, is vandaag te Keulen aan gekomen. Zij heeft zich dadedclijk naar den re- geeringspresident begeven. De commissie heeft tot taak om vast te stellen of indertijd van de Britsche zöne uit mpatregelen zijn genomen ter bestrijding der separatisten te Düren en Honnef. Het standpunt der Britsche autoriteiten in deze kwestie is in beginsel vastgesteld door de bepa lingen der Rijnlandovereenkomst. De beperking inzake 't autoverkeer opgeheven. Dusseldorp, 16 Jan. (W. B.) Generaal Degoutte heeft de verordening, die het autover keer in het bezette gebied beperkt, opgeheven. De eigenaars van automobielen behoeven van de autoriteiten thans enkel nog een rijbewijs. Prijsverlaging. Keulen. 16 Jan. (W. B.) De grondprijzen voor brood en meelwaren zijn sterk verlaagd, zoodat ze vrij wel gelijk zijn aan die van den tijd vóór den oorlog. Communistisch blad verboden. Keulen, 16 Jan. (W. B.) De verschijning van het hieT uitkomende communistische bind de Soziolistische Republik is voor 4 weken ver boden, omdat het blad een oproep had ge plaatst, waarin o.a. wordt gezegd: „Op 15 Jan., den dag, dot Karl Liebknecht en Rosa Luxem burg zijn gedood, behoort de straat aan 't pro letariaat." Dc stakingsbeweging. Dusseldorp, 16 Jan. (B. T. A.) Daar de moderne vakvereenigingen zonder geld zit ten, toonen de ari>eiders zich hoe langer hoe meer geneigd den arbeid te hervatten. Te Gel- senkirchen, Dortmund, Witten en Oberhausen dtrurt de arbeid voort. Te Essen werken alle metaalfabrieken. Te Dusseldorp wierpen mani festanten twee tramwagens "omver. Ook had den ongeregeldheden plaats bij het uitgaan van een communistische vergadering ter eere van wijlen Rosa Luxemburg. Tallooze ruiten werden ingegooid, trams en auto's werden aangehou den, passagiers mishandeld. Te Keulen en Rem- scheid moest de politie tusschenbeide komen om de manifestanten uiteen te jagen. Tallooze personen werden gearresteerd. De staking duurt in de textielindustrie te Elberfeld, etc., voort Dusseldorp, T6 Jan. (W. B.) De niet- socialistische vakvereenigingen te Gelsenkirchen zijn er over het algemeen in geslaagd de staking in de metaalnijverheid te verhinderen. Te Essen werd de stakingsorder ingetrokken dh een op roep tot hervatting van den arbeid gedaan. In het gebied van Bochum wordt algemeen ge werkt Te Dusseldorp keeren de arbeiders ge leidelijk tot het werk terug. Ook in andere plaatsen werd de arbeid hervat. De metaalnijverheid lijdt op het oogenblik buitengewoon sterk onder de buitenlandsche concurrentie, vooral die van België en Frankrijk. Elberfeld, 16 Jan. (W. B.) In de textiel industrie aan den rechter Rijnoever zijn de ar beiders wegens loonsgeschillen in staking ge gaan. Alle bedrijven staan stil. BEIEREN EN HET RIJK. Berlijn. 16 Jan. (W. B.) De rijkskanselier heeft op 15 Jan. een brief gericht tot von Pre- ger, Beiersch gezant te Berlijn, waarin hij naar aanleiding van het op 5 Januari overhandigde memorandum der Beiersche regeering tot slot zegt, dot de rijksregeering gaarne bereid is op den grondslag van dit memorandum met de Beiersche regeering van gedachten te wisselen, waarbij zij het met de Beiersche regeering er over eens is, dat de verschillende in 't memo randum vervatte punten grondig, zakelijk cn zonder vooroordeelen besproken moeten wor den. Pas na die gedachten wisseling kan de vraag worden beantwoord, in hoeverre van de zijde der rijksregeering en der Beiersche regeering initiatieven te nemen zullen zijn voor wetgeven de maatregelen. DE SEPARATISTISCHE BEWEGING. De separatisten verlaten Königs- winter. Keulen, 16.Jan. (W. B.) De separatisten zijn vannacht uit Königswinter weggetrokken. In Königswinter toont men zich daar zeer verheugd over. Het onderzoek von Clivt. Spiers, 16 Jan. (B. T. A.) Clive heeft vanochtend, in bijzijn van den chef van het kabinet van Tirard, een afvaardiging uit den rieius ontvangen. *s Middags heeft hij zijn cnoerzoek voortgezet. Beschouwingen van Moe Neill in 't Lagerhuis. Londen, 16 Jon. (N. T. A. Draadloos). Met betrekking tot de separatistische bewe gingen in het bezette deel van Duitschland zeide Mc Neill, onderstaatssecretaris voor buitenland- sohe zaken, in 't Lagerhuis, dat de Britsche re geering zich op het standpunt had gesteld, dat zij geen enkele afscheiding kon goedkeuren, die neerkwam op een onafhankelijkheidsverklarini van staten, die deel uitmaken van het Duitsc'ne rijk. Wanneer echter datgene wat werd geëischt, geen afscheiding was, maar de vestiging van autonome staten binnen grenzen van het Duitsche rijk, was dit een zaak, waarmede de Britsche regeering zich niet zou inlaten, mits voldoende bewijs voorhanden was, dat het de wil van de bevolking zelf was. Het is voor een groot deel aan den invloed te danken, d'en de Britsche regeering in staat is geweest uit te oefenen, waarbij zij in ruime mate is gesteund door hoar Belgische bondgenooten, dat de be weging in het grootste deel van het Rijnland haar natuurlijk eind heeft gevonden. In de Palts had de beweging pog al groote afmetingen aan genomen. Hier is de Britsche regeering tot het besluit gekomen, dot de beweging, wat zij in den beginne ook geweest moge zijn, thans geen spontane beweging was. De Britsche regeering had een vertegenwoordiger naar de Palts ge zonden tot het instellen van oen onderzoek, maar tot vanmorgen had zij nog geen verslag van hem ontvangen. Mc Neill hoopte, dat zij zoodanige inlichtingen zou ontvangen, dit zij in staat zou zijn duidelijker vast te stellen tot welke stappen zij behoorde over tc gaan. HET COMPLOT TEGEN VON SEECKT. Thormann's moordplannen. R e r 1 ij n, 16 Jan. (W. B.) De avondbladen deelen nog bijzonderheden mede betreffende dc arrestatie van den vroegeren officier Thormenn, die ervfcn wordt beschuldigd een aanslag op generoal Von Seeckt te hebben voorbereid. Thormann is pas enkele dagen geleden te Ber lijn aangekomen en begaf zich naar het kantoor van de „Deutsch-Völkische Freiheitsparteï' waar hij het door hem gevraagde adres van een zekeren D. ontving, die hi j van vroeger beweerde te kennen en tegenover wien hij in een later onderhoud verklaarde naar Berlijn te zijn ge komen om met generaal Von Seeckt af te reke nen. D. zegde hem daarop toe voor een ge- schikten man te zullen zorgen, die de daad ten uitvoer zou brengen. No dit onderhoud deed D. mededeeling van het plan van Thormann aan den commissaris voor de openbaro veiligheid kolonel Künzer. Het plan was Von Seeckt op zijn gewonen morgenrit door een handlanger in het voorbij rijden te doen neerschieten. D. sprak met Thor mann af hem Maandag in het café Josty op de Potsdammerplatz te treffen. In plaats van hem kwamen echter politie-beambten, die Thormann gevnngen nomen. Uit de papieren van Thor mann bleek, dat hij behoort tot den met de organisatie C. nauwverbonden „Wickingbund". De leden van dezen bond behooren, volgens hun mededeelingen, tot de Deutsch-Völkische krin gen. Thormann stond reeds longen tijd bij de po litie ongunstig bekend. RELGIE. DE BUITENLANDSCHE POLITIEK. Een uiteenzetting in den Senoot. Brussel, 16 Jan. (B. T. A.) Bij eer. be spreking van de begrooting van buitenlandscue IJSTRUIEN OCHTENDJAPONNEN MANTEL- EN HOEDENMAGAZIJN „L'HIRONDELLE" 16/18 LANGEST RAAT, AMERSFOORT TRICOT DAMESSLOBKOUSEN Extra Lang tot boven de knio voor Motor cn Flets. MODE KLEUREN l ANGESl UAAr I l« E3S worden GOED Geslepen bif LANGESTRAAT 00. Scbaatscn van G. S. RUITER, Akkrum ln groote sortccring voorbanden. zaken in den Senaat zeide-de minis'er van bui- tcnlandsche zaken, dat de algemrer.e politiek der regeering geheel werd geïnspi cerd. door de Duitsche kwestie, die uit twee: gedeelten bestaat de schadevergoedingen en de veilig heid. De schadevergoedingen waren voor lv?t leven van België onontbeerlijk. Wij hebben, zeide de minister, al het mogciijke gedaan om het Roergebied niet binnen te trekken, evenals Frankrijk. Wij hebben geenszins imperialisti sche of militaristische bijgedachten. Wij heb ben eenvoudig gepoogd Duitschland te doen betalen. De politiek, die II Januari 1923 werd toegepast is geen mislukking. Na prijsgeving door de Duitsche. rcheering van het lijdelijk verzet, gingen wij over tot verzachting von het bczettingsregime, doch wanneer Duitschland zich vooi stelt, dot wij van 't regime der be zetting zu'lcn afzien, voordot het werk der gerechtigheid is vervuld, vergist het zich. De minister verklaarde vervolgens, dat hij er niet aan twijfelde of de deskundigen, die thans ver gaderen, zullen in de technische studie van België elementen vinden, die in staat zullen stellen mede te helpen tot de oplossifig van het probleem. België moet zijn persoonlijkheid handhaven en deel uitmaken van het stelsel, dal dg Europeesche entente in stand houdt, dank zij welke de oorlog werd gewonnen, donk zij welke de vrede zal worden gewonnen. De instandhouding van de west-Europeesche En tente was onontbeerlijk voor het handhaven van den wereldvrede. De minister verheelde niet de hoop, dat België nog eens met Enge land een defensief verdrag zou sluiten, gelijk aan dat met Frankrijk en verder een drievou dig verdrag ter verzekering van den vrede. De bewapening van Duitschland overschreed reeds het kad°r neergelegd in het verdrag van Ver sailles. België zou niet ophouden met protes tveren tegen de verdachte gedragingen van de Duitsche regeering. Het toezicht cp de ont- wapingen was noodzakelijk. Laat ons, zeide de minister, te dien einde alle geschikte maat regelen nemen, hetzij samen met alle andere geallieerden, hetzij met een cf anderen geal lieerde, want de veiligheid van ons land is er mede gemoeid. Donderdag 17 Januari 192-4 fïlis Of! ADVERIFNTIEN z Intvnrrtp «n bc-.|snu«n.ci. elke .«cl «ca O 25. drenitiwhe; dingen cn Ucld.dichc.dwdyc rcnl.cn voo. dc helt» dc prijs Voor Hjndel cn bedrijl beslaan rcer no.dcc''RC bcnallnscn .oor hel advcr.cc.cn icn. d.cu a re. bevallende d» voor-aarJcn wordl op uoviddN tocvcxondcn. wordt aangevoerd, dnt de Lasteyrie ze oen io. FRANKRIJK. DE FRANSCHE FINANCIEN. Bezuinigingsmaatregelen. Parijs, 16 Jan. (Havas). De ministers leg den Poincaré voorstellen voor tot vermindering •an de uitgaven hunner departementen, die zul len worden somengetrokken door De Lasteyrie, minister van financiën, teneinde een gezamenlijk or.twerp te kunnen opstellen en bij de Kamer indiei\en. P a r ij s1 6 J n n. (B. T. A.) Met het oog op het verkrijgen von bezuiniging bij de verskil lende ministeries, hod Poincaré hedenmiddag een bijeenkomst met de ministers van financiën, Dublieke werken, oorlog, marine, koloniën, de bevrijde gebieden, d n chef der koopvaardijvloot en Mnrgueri, den directeur von het ministerie van financiën. l D.d. gisteren wordt uit Parijs aan de N. R. Ct. gemeld: De stand van den franc is het gesprek van den dog. Morgen zal Pcincoré daarover een ver klaring in de Kamer oneggen. Hij heeft zirh daartoe onder andere in overleg met dc'di recteurs der voornaamste bonken voorbereid. Gelooft men de offlcieuse pers, don hadden zij hem geen niéuws te vertellen. Inderdaad is Poin caré minister van financiën geweest. Ook nu schijnt hij dé deskundigen door de helderheid van zijn inzichten verrast te hebben. Daartegen over is de vrang gewettigd, waarom hij die goe de inrichten niet eerder in goede maatregelen in het algemeene belang omzette. Von ecnige kan ten is de huidige loop van zaken voorspeld. B'n- den als de Information betoogen al lang, dat bij de opstelling der begrooting ni:*t met de Duitsche betalingen gerekend moet worden cn dat men niet de mccning moet later post vatten, als zou Frankrijk het maximum von zijn belas tingen bereikt hebben. Nu het pond naar de TOO francs liep, neemt de regcering plotseling maat regelen, die vermoedelijk te laat komen en we gens haar bruuske karakter een goed deel van haar uitwerking missen. Hiertegen komt dubbel verzet en wel von hen, die reeds lang het thans aangekondigde ingrij pen aanbevelen en dus het ministerie verwijten niet bij te zijn, zoowel als van hen, die zich, gelijk de socialisten, tegen dit ingrijpen zelf kee ren. Overigens spreekt het van zelf, dat de mor gen in te d:encn ontwerpen niet en bloc kunnen werden oonvanrd. Weliswaar zijn ze nog niet precies bekend, maar oan de verklaring, door de Lasteyrie eergisteren afgelegd, heeft men houvast. In den geest van verscheiden Kamerle den is het uitstel van dagbepaling voor de zeven aangevraagd? interpellaties over den franc be- giepcn als het vaststellen dier interpellaties zelf op morgen. Dit is echter niet zeker. Veel hangt van Poincoré's verklaring of. Misschien vraagt hij met het oog op den slechten indruk, die uit pen openlijke bespreking thans kon voortkomen, opnieuw uit-tel. De /meerderheid zal hem don waarschijnlijk volgen. Links is men zeer verbolgen over de nieuwe wetsontwerpen. Wegens haar onderlinge ver deeldheid is de oppositie niet zeer gevaarlijk, al weet men nooit in hoeverre andere ontevre denheid zich daaromheen kristalliseert. Tegen on^erdeelen der voorgestelde hervormingen zijn cok andere groepen gekant, gelijk legen de klnk- kelooze belastingverhooging met '20 procent, d'e het leven nog duurder moet maken, terwijl men zou moeten beginnen met de bestaande be lastingen te hervormen in dier voege, dat ze werkelijk binnenkomen. Van inquisitoriale moot- regelen dienaongoonde wil men niets weten. Be lasting op het kopitool heet uit een booze. Daar tegenover betocgen de socialisten, dat de Roer bezetting de schuld van alles is en Poincaré ten spoedigste moet heengaan. Verscheidene voor stellen worden aan de hand gedaan om het ge vaar te bezweren. Zoo wil men bijvoorbeeld hen, d!e zich op de beurs met de wisselkoersen bezig houden, een waarborgsom van T millioen laten betalen en buitenlanders het dubbele. Het pu bliek zelf kan mëchelpen door nirts te koopen uit landen met hoogen koers. Ook is er sprake van een coupon-belasting. Tegen de „vijfde pen ning", de belastingverhooging met 20 procent. nu.ui - geleden ingetrokken heeft, no ze voorgesteld t. hebben, ofschoon dc algemeene toestand nu be ter heet. Hoofdzaak is wot ae regeering met de begrooting der „verhanlbore uitgaven dus m den steun voor de g: teisterden, behalve vooi woningbouw denkt tc beginnen. Intusschen laten dc gevolgen der spanning zich in de binnenlondschc prijzen gevoelen Ecnige zoken kondigt dnnrtcgenovcr aan, d» zij hun prijzen niet verhoogen. ENGELAND. VOOR DEN VAL VAN 'T KABINET- BALDWIN. Een verklaring van Chamberlain. Londen, 16 Jon. (N. T. A. Draadloos). Neville Chamberlain, dc kanselier van de schat kist, deed vandaag in het Lagerhuis een nu cedeeling omtrent de niet-erkenning door d« Duitsche regeering von de verplichting om aon do Duitsche verkoopers von goederen, die in Engeland worden ingevoerd, het recht van 26 pet. te vergoeden, c)nt door de Engelschc re geering voor de schadevergoeding wordt u< heven. Hij zeide, dut de Duitsche regeering het voorstel had aangenomen om borg te blijven voor evcntueele terugbetaling cn een afgevaar digde naar Engeland zal zenden om over ccn en onder te beraadslagen Lloyd Grcomc over do over eenkomsten tusschcn Duitsch land cn de Fransche indut - tricclcn, Londen, 16 Jon. (N. T. A. Drnndloosi. Ann sir Philip Lloyd Greome werd «n 't Logei huis de vraag gesteld, welken invloed de over eenkomsten tusschcn Duitschland en de Fran sche industrieelen op de Britsche belangen had den. Hij zeide, dat de Britsche belangen kon den worden getroffen door den rechtstreekscheii verkoop van staal door dc regceiingen vun Frankrijk en België, hetzij indirect door den verkoop von de geaccumuleerde voorraden ih het bezette gebied. Deze voorraden waren zcv. groot en werden geschat op een waarde v.-.n twee tot vier millioen pond sterling. Als h. resultaat van stappen, door de Britsche re geering gedaan, werd overeengekomen, dut een missie, bestaande uit Britsche ambtenaren en vertegenwoordigers van de ijzer- en staaib? drijven, naar het bezette gebied zou vertn 1 ken. De Britsche regeering had het voorstel gedaan dat, wonneer deze voorraden móesten worden verkocht, dit zou geschieden door be middeling van een soort intergenllieerde v< i koopscommissie. Intusschen is overeengekomen, dat de Britsche regeering op de hoogte zov worden gesteld van alle licenties, door de re geeringen van Frankrijk cn België in hel den; haar bezette gebied tc verleenen voor den ui voer van ijzer en staal, terwijl de tegenuó. - dige regeling, door de Fransche regeering fn het door haar bezet gebied getroffen, behels dat licenties, die zij voornemens was voor d.-n uitvoer van staal te verleenen, zouden gelden voor den uitvoer, die niet den gemiddelden, tm voer van het jaar 1922 zou overschrijden. Van d?n kant van Frankrijk of België hadden gc< aanzienlijke verkoopen van in beslag genom n staal plaats gehad. Wat op den langen duin echter ernstiger was, was de mogelijkheid v regelingen tusschcn de Fransche en Duitsclv industrieelen voor exploitatie in.de toekomst. Lloyd Greame zeide verder, dat voor zoo veel de Britsche regeering wist, dat in notura betaalde schadevergoedingen niet grooter v.. ren dan het geval was, voordot Frankrijk Iv t Roergebied bezette. Mc. Neill over dc bu Hcnlandschc politiek. Londen, 16 Jan. (N. T. A. Draadloos). Mc. Neill, ondersecretaris van buitenland*- zaken, hield zich, toen vandaag het debot in het Lagerhuis over het adres van antwoord op de troonrede werd hervat, bezig- met do buitenlanc'sche politiek der rcgeeiing. Hij ver klaarde, dat de buitenlandschd politiek essen tieel een zaak was van continuïteit. De tegen woordige regeering was alleen verantwoord. i; voor de leiding van de buitenlondschc zal; n gedurende een tijdvak iets langer dan twa. l. maanden. Alle moeilijkheden en problemen, <1 zij onder het oog had te zien, waren derhal".- Een edele daad beloont zich zelf. Sophocles. doof F. FRANKFORT MOORE. Uil het Kngelscb rloo» F. J. VAN DER MOLEN. 57 „Ach, je begrijpt mij niet: je begrijpt zelfs niet, wat het mij kost, je te smccken om heen te paan." „Ik begrijp niets, dan dat ik van jou houd. en jij van mij; dat is mij genoeg. Niets ter wereld wcnsch ik te begrijpen, dan dat. Zeg mij, lieveling, wat je op ie hart hebt, en ik zal je bewijzen, dat liet niets is. in verge lijking met onzo liefde. Kom. lieve, vertel mij. wat je zoo anigstig maakt." „Ik kan niet, ik kan niet. Ik kan enket een beroep doen op onze liefde, om jo te smeeken, mij te vertrouwen cn te ge- looven, dat ik weet. wat het beste is voor ons beiden. O, mijn lieveling, als jij hier blijft, in deze plaats, dan zal ik geen oogen blik rust meer hebben geen minuut slaap zal ik mii durven gunnen, uit vrees van te moeten vernemen, dat dat bet ergste, waarvoor ik vrees, zou kunnen gebeuren." „En ie kunt mii niet zeggen, wat het is, waarvoor je zoo bang bent? Je vraagt mii, onvoorwaardelijk tc peloovcn, maar toch weiger ie, mij in je vertrouwen tc nemen en mij te zeggen mij een wenk te geven, wat er gebeurd is of wat je vreest dat er gebeuren zal?" „Ik kan je niets zeggen; ik kan Je alleen smeeken, heen te gaan vandaag nog. Jii zou voor mijn geluk alles willen doen ik alles voor jou geluk. Welk een offer ik breng door je te smeeken, heen te gaan, zui ie nooit kunnen beseffen. A's ik je zei?, dat ik alleen gelukkig kan Zijn. wanneer je gaat, dan zal je mij zeker gclooven en heen gaan." „Maar mijn engel je kunt. mij toch niet terugzenden in de wereld, nadat ie mii jo liefde bekend hebt? Luister, Valencia, denk ie nog de belofte te houden, die je dien man hebt afgelegd?" „O neen, dat is onmogelijk. Dat heb ik hem al duidelijk gemaakt. God heeft mij door een wonder gered van hem. Ach, hoe is het mogelijk, dat ik ooit kon meenen, ver standig te doen. met hem die belofte te ge ven. Neen. neen; hij is weggevaagd uit mijn bestaan." „Groote Goden! Het was die belofte, die maakte, dat ie mii wegzond, toen ik hier laatst in deze zelfde kamer was: het was de scheidsmuur tusschen ons, en nu die weggevallen is ie zegt zelf. dat hij weg gevallen is, nu zeg ie mij. dat wij schei den moeten wij beiden scheiden!" „Het moet het moet!" In ccn stoel bij het raam was zij neerge vallen. en luide snikte zij het uit, de handen voor het 'gelaat. Een noos bleef hii naar haar kijken. Toen begon hij. de vuisten saampeknepen, de; ka mer oppewonden op en neer te loopen. I-Iaar snikken brak de stilte. Weer stond hii stil en zag naar haar Toen schreed hii langzaam op haar toe. Mij knielde naast haar stoel, kuste haar handen, die haar igclaat bedekten, cn zei zacht: „Lieve, ik zal je gehoorzamen. Ik zal je vertrouwen. Tk zal heengaan. Een zachte kreet ontsnapte haar, haar beide handen grepen de zijne. Zi| waren vochtig; haar gelaat was overstroomd van tranen. Hij hield ze vast. Hij boog zich voor over cn bedekte ze met kussen hartstocn- telijk eerst; rnaar daarnadaarna scheen al- zijn hartstocht weg te vloeien. Ilaar han den vielen neer op haar schoot. Zij meende in den grond te zinken. Het was, of de dood zijn kille hand tusschen hem en zijn hartctoch had gelegd. Zij zag. dat ziin blik niet meer op haar gevestigd was, maar op iets naast haar stoel op den vloer. Hij verslond het met zijn oopen. Zij boog haar hoofd en zag het de en veloppe van den brief, dien zij van Dolores had ontvangen, en die haar hand ontvallen was, gedurende haar gesprek met Cleve land. Zij paf een kreet, toen hij zich eensklaps hukte en het papier opnam. Zij zag. hoe hij het aandachtig bekeek, zonder uit zijn knie lende houding te verrijzen. Daar stond hij op, de oopen onafgewend van het papier. Nauwelijks herkende zij zijn stem. toen lui stamelde: „Dat schrift ik zag het op den vloer dat ken ik hoe komt het hier? O, mijn God! het was mii, of ik weer een uur doorleefde uit het verleden het is de hand van Dolores..." Terwijl hij sprak, had hij ziin blik nog nie* van het papier afgewend: doch nu zap hii plotseling Valencia aan als was hij onzeker, of zij, dan wel een ander in dien stoel zat „Valencia, 'sprak hii kalm, „die brief is aon jou geadresseerdhoe kwam die in ie handen? Waarom was die aan jou ge schreven? Wat stojid erin?Waar is zij Dolores?" „Zij is dood' Ach. ik had toch gelijk; je hebt. haar nog lief." „Dood mijn arme Dolores! Ach. zij was voor mi) al jaren dood. Nu weet ik, dot ik haar nimmer liefhad. Ik weet mi, wat liefde is „En nu ga je heen, niét -waar?" Zij was opgerezen en stond nu naast hem aan het venster, dat uitzag op het schitte rende blauw van de polven der Middelland- schó Zee. Plotseling wendde hij zich tot haar. Zijn gelaat was geheel veranderd. Slechts ééns te. voren, herinnerde zij zirh er de uitdruk king op te hebben gelezen, ..ie er thans op lag. Éénmaal slechts had zij hot gezien en zij had gehoopt, het nimmer weer te zullen zien. „De brief was aan jou adres geschreven." herhaalde hij. „Was het, om je iets omtrent mij te vertellen?" „Neen, neen; je naam werd er niet in ge noemd. Den vorigen October reeds werd de brief geschreven," antwoordde ze snel. „Neen, mijn naam werd er niet in ge noemd: maar ccn andere naam," hernam hij. „De naam van den man, die mii haar ontstal en haar toen onder de voeten van het publiek wierp, dat haar doodtrapte de brief noemde jou den naam van dien schoft, cn jij zult mij hem noemen." „Nooit o. nooit nooit," kreet zij. „Ach, ie kunt toch niel willen, dat ik de oorzaak word van je dood!" „Je noemt mij ,hem, vóór ik je verlaat," verzekerde hij. „Zij wilde mij zijn naam niet zappen, maar jou heeft ze het verteld waarom waarom?" „Zij wilde mij behoeden voor een misdaad en ik wil het jou doen." „Misdaad! je noemt het een misdaad' Je bent overtuigd, dat het geen misdaad zou zijn. Toen ik je de geschiedenis mee deelde, heb je zelf gezegd, eer ik meer dan het begin verteld kon hebben: „Je hebt hem ucdood." Dat waren ie eigen woorden en ie wist. dat ieder, die zoo afschuwelijk be drogen was «eworden, den ellendeling zo dooden, en nu noem ie het een misdaad!" „Maar dat is waanzin waanzin! Zou je dan mijn dood willen, George, zou je mijn dood willen?" *- „Valencia!" „Mij vermoord ie er moe. Alleen bet be sef, dat iemand die mij lief is, zulk een yvrcede hoop kan voeden als ik zoo even op je gelaat zag verschijnen, moest voldoende zijn om mij mijn leven te ontnemen!" „Indien je wist, hoe die hoop maanden long mijn leven vulde hoe ze ten sloth- niet. meer deel uitmaakte van mijn leven, maar mij tot eenig levensdoel wercl. van den dag af, dat ik aanschouwde, tof, welk een ruïne hij dat arme kind gemaakt had indien je wist, hoe ik voortdurend leefde in dc hoop, eens van aangezicht tot" aangezicht Aoor dien man te zullen staanValencia. zeg mij zijn naam zeg mij zijn naam. Het is alles, wat mij thans is overgebleven." „En ik meende, dat ik je liefhad, George." Daar klonk een pathos in do uiting dezer woorden, die hem deed neervallen, de han den voor zijn gelaat geslagen, op rlen stoel naast hem. „Moe is het. bestaanbaar, dat je in ie hart liefde voor mij kunt koesteren, tegelijk met zulk een afschuwelijk verlangen?" riep zij. „Liefde, indien ze inderdaad liefde is, ver vult het hart geheel en laat peen ruimio voor eenige andere passie. En ik geloofde, dat je mij liefhad." Hij sprong op. „Het was enkel voor een oogenblik," riep hij. „Geloof mij, mijn licveKng, het was slechts voor een oogenblik, dat ik die ge dachte koesterde. Maar ie had mij verze kerd. dat ik ie voor altijd moest verlaten, en wat restte mij in de plaats van ie lief de? Jij had mij een zaliger bestaan binnen geleid, cn nu ie mij alleen liet. viel ik in mijn oude zonde terug doch slechts voor een oogenblik. Ik zal ie niet verder lastig vallen. Alecn vraag ik je, mij tc willen ver geven. En dan ga ik heen, Valencia, zooals je zei, dat ik doen moest. Vaarwel. Ik zal niet meer aandringen op eenigen uitweg. Ik vertrouw je." (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1