FQ1UGRAAF LEOPOLD F.H.Lomans buitenland. DE EEMLANDER" BINNENLAND. IMNHEMEmSPSUS fïiisiii abverïeütiEu 't LAANTJE 3 ONDER-.LOUSES VESTEN m/zIViOÜWEN HANDSCHOENEN IJSTRÖIEN OCHTENDJAPONNEN Electro Technisch Bnrcan. 22e Jaargang No. 169 po ♦oorf voor Anen> 2 10. tdet» tranco pa poö t Y—pe» teek (met era tb •ertekerittg tapM oe*eh*km) 7 0.17», «tso*darli)kc ni—ieui CJQS. AMEBSFOQRTSCH DAGBLAD Vrlfdag 18 Januari 1924 OIRECTEUR-UfTQEVER: ff J. VALKMOFP. BUREAU: ARNMEMSCHE POORTWAL 2 A. POVTAEKCNINO N* «7910. TEL INT SIS. vas I 5 iwji'a LOT taci tnbc*rlp vra bewijsnummct. «Ikc rcrll ni«r 0 25. d.ra-1»«nt> dingen en UcldidkheidwdTr traliën tooi dt helft der prlj» Voot hendel en hednjl belian icer raoideeliRe bemllnrra raor hel edvetieeien ten. dien a'l*. bcwllendo de roorw»iidra wordt op ian<iM6 toegezonden. DUITSCHLAND. DE BEZETTING VAN HET ROERGEBIED. De arbeidsconflicten. Keulen, 17 Jen. (W. B.) De stroomvoor ziening van het Rijnland en Westfalen is ern stig in gevaar gebracht, doordat de arbeiders van de Goldenmijnen in staking gegaan zijn. Essen, 17 Jan. (W. B.) De onderhande lingen over de looncn tusschen de werkgevers organisaties in de N. W. groep en drie bonden van metaalbewerkers zijn mislukt. DE SEPARATISTISCHE BEWEGING. Het onderzoek van Give. Spiers, 17 Jan. (W. B.) Gedurende de aanwezigheid van den Britschen consul-gene raal te Spiers, hebben de separatistische wacht posten hun wapenen afgelegd. Den volgenden dag droegen zij echter weder wapenen. Geen erkenning der separatis ten door de Rijnlandcommissie. Volgens de Echo de Paris werd in een on derhoud tusschen Poincoré en den Engelschen g'ezant te Parijs besloten, dot de commissie voor het Rijnland de maatregelen der separa tisten niet zal erkennen. Frankrijk en de actie der autonomistcn. Spier's, 17 Jan. (W. B.) De Fransche dis- trictsgedelegeerdcn te Bergzabern en Kirch- heimbolanden hebben de gemeenten in hun districten uitgenoodigd rouwbetoogingen voor Hednz-Orbis te houden. Weigering om een boete tc betalen. Spiers, 17 Jan. (W. B.) De gemeenteraad heeft met algemeene stemmen betaling gewei gerd van de door de separatisten opgelegde boete van 20.000 goudmark voor de begrafenis kosten van Hcinz-Orbis. HET PROCES TEGEN DE SCHUPO- AGENTEN. Het verzoek om revisie verworpen. Mainz, 17 Jan. (Hovas). Het verzoek tot revisie van het vonnis van den Franschen krijgsraad te Dusseldorp in de zaak tegen de Schupo-agenten is door het revisiegerecht afge wezen. ARRESTATIE WEGENS HOOGVERRAAD. Munchen, 17 Jan. (W. B.) Het Beiersche staatsblad meldt, dat Stolzing, redacteur van de „Völkischer Beobachter", gearresteerd is als verdacht van hoogverraad- FRANKRIJK. DE FRANSCHE FINANCIËN. Poincaré aan 't woord. P a r ij s, 17 Jon. (Haves). Minister de Lasteyrie heeft de aangekondigde ontwerpen bij de Kamer ingediend. Poincaré heeft daarop da delijk het woord genomen. Hij zeide, dat de regeering solidair haar verantwoordelijkheid ver bindt aan het prompt behandelen en aannemen der ontwerpen. Frankrijk heeft heel wat ernsti ger oogenblikken gekend, die het zegevierend te boven kwam, dank zij den moed zijner solda ten en de verstandigheid en flinkheid van het volk. Het is reeds voldoende geweest, dat de regeering haar vaste bedoeling te kennen gaf om de noodige maatregelen te nemen, teneinde een herstel van den frank te verkrijgen. Wij zullen het vermetele offensief tegen den frank wel klein krijgen, wanneer wij dengenen, die het leiden, de voorwendsels, die zij gebruiken, uit de handen slaan. Door Duitschland's in gebreke blijven en alleen daardoor, moesten wij het hoofd bieden aan de ontzaglijke uitgaven van den her opbouw en tot leeningen onze toevlucht nemen. Duitschland vroeg een moratorium van verschei dene jaren. Zoo raakten wij steeds meer achter op. Wij stelden onze geallieerden in kennis met den juisten stand onzer financiën, opdat zij kon den antwoorden op den laster, die tegen ons crediet gericht werd. De waarde van het geld van een land houdt verbond met het evenwicht van zijn begrooting. Ons land moet dus met een sluitende begrooting komen om den speculan ten, die dan bedrogen zullen uitkomen, de mid delen te ontnemen om hun manoeuvres voort te zetten. De hulpbronnen van Frankrijk zijn onmetelijk. Daar het er nooit aan denken zal ze in gevaar te brengen door politieke of militaire avonturen, kan de toestand slechts verbeteren. De teekenen van die verbetering zijn talrijk en overeenstemmend. Men behoeft slechts onze handelsbalans te raadplegen. De regeering heeft niet alleen op geenerlei wijze de inflatie bevor derd," maar heeft de bankbiljettenomloop met 1800 millioen verminderd. Poincaré herinnert eraan, dat de uitgaven aanzienlijk verminderd zijn sinds het einde van den oorlog. De mili taire credieten, die in 1920 nog 4260 millioen bedroegen, zijn teruggeloopen tot 3425 mil lioen. Wij zijn dus veel minder militair dan de meest andere landen, die hun militaire uitgaven in dezelfde verhouding verminderden. Anderzijds zijn de inkomsten steeds gestegen, met name die uit de inkomstenbelasting. De oorlogswinst- belasung komt tot bij de 10 milliard. Ondanks den schijn is de toestand van Frankrijk dus steeds welvarender. Desniettemin meent de re geering, dat het noodig is onmiddellijk maat regelen te treffen om den tegenwoordigen toe stand te verbeteren. Zij is vast besloten de maatregelen te nemen, die zij aan de goedkeu ring der Kamer onderwerpt. Daaronder is ook de opheffing van elke nieuwe uitgave, ofschoon dat iets zeer lastig is. Tevens zal de regeering de bezuinigingen in het ropport-Marin aange geven, invoeren, voorzoover ze voor dadelijke toepassing vatbaar zijn. Wij zijn hier niet, verklaarde Poincaré, om voor onze populariteit te zorgen. De eenige wijze om het openbaar vertrouwen te behouden, is zonder aarzelen te doen, wat nutig is voor het land. Op het oogenblik kunnen wij niet anders doen dan tot belastingverhoogingen besluiten. Dan zal de Kamer in Mei voor het land kunnen komen met een gestabiliseerden frank en na de levensduurte bezworen te hebben. Het is verder niet oirbaar, dat zekere Franschen aan het be talen van belasting trachten te ontkomen. Dat is thans een ware misdaad tegen het vaderland De strengste straffen zullen op de schuldigen toegepast worden. De regeering aanvaardt de volle verantwoordelijkheid voor al deze maatre gelen. Indien de Kamer aan de regcering de ge vraagde middelen verschaft, zal de koers van den frank voortdurend verbeteren en zullen wij propagandastoF aan onze vijanden buiten en bin nen onze grenzen ontnomen hebben. Na hun of fensief tot staan gebracht te hebben, zullen wij hen verslaan. De welvaart van Frankrijk is niet bedreigd. De bevrijde streken zullen weldra her steld zijn; de mijnen in het Noorden en in het Nnuw-van-Colais zullen weldra de productie van vóór den oorlog weer bereikt hebben. De kolo niën drogen bij tot onze economische kracht. Frankrijk zal aan alle menschen van goeden wil loonen, dat het nooit iets anders wilde dan zijn schade herstellen en werken. Men zal begrijpen, dat het, wonneer het de uitvoering der verdragen vraagt, geen enkel deeltje vreemd grondgebied begeert. Op die wijze zullen wij het vertrouwen afdwingen. De meest gesloten oogen zullen open gaan. Bouysson verzocht daarop de regeering te mogen interpelleeren over het intrekken van het wetsontwerp op de pensioenen, als gevolg van het nieuwe financieele programma. Poincoré stelt hiertegenover het voorstel om den datum der interpellatie pos aan het eind van de vergadering vast te stellen, terwijl hij er aan toevoegt, dat het wetsontwerp op de pen sioenen onaannemelijk is voor de regeering. Do icgeering kan alleen een ander ontwerp uitwer pen, wanneer Tfi er nieuwe inkomsten aan kan toevoegen. De regeering heeft besloten geen en kele nieuwe uitgave toe te staan, dan wanneer zulk een uitgave gedekt is door overenkomstige inkomsten. Met 394 tegen T80 wordt besloten de vast stelling van den datum voor de interpellotie- Bouysson pas aan het eind der vergadering te doen plants hebben. Aan het eind van de vergadering drong Bouysson aan op onmiddellijke behandeling van zijn interpellatie. Poincaré vroeg uitstel der interpellatie voor een maand. In dien tusschentijd zal de regee ring voor de Kamer komen om te trachten de kwestie op de aangegeven wijze te regelen. Zij rekent, dat zij binnen een maand met de finan cieels commissie van de Kamer tot overeen stemming gekomen zal zijn over de ingediende ontwerpen. Poincaré herhaalde tenslotte, dat hij niet de mogelijkheid voorzag de Kamerverkiezingen vóór Mei te doen plaats hebben. Ondanks het aandringen van Bouysson be sloot de Kamer met 360 tegen 215 stemmen tot het door Poincaré gevraagde uitstel der in terpellatie. Maatregelen voor 't stabilisce- ren van den frank. Parijs, 17 Jan. (Havas). De ministerraad heeft vanochtend de verschillende maatregelen goedgekeurd, die gisteren vastgesteld zijn voor den steun van den frank. Ten eerste onderdruk king van belastingontduiking door strenge con trole op de geldswaardige papieren en verhoo ging van de boeten; ten tweede onderdrukking van de speculatie in franken en openbare fond sen; ten derde het heffen van 2 tienden op de gezamenlijke belastingen; ten vierde machti ging om bij decreet maatregelen te nemen van administratieve reorganisatie, noodig om te ko men tot bezuiniging van een milliard frank op da begrooting. De regeering zal de kwestie van vertrouwen stellen voor deze verschillende ont werpen. Zij zal aan de Kamercommissies ver zoeken er zonder verwijl rapport over uit te brengen, opdat ze Dinsdag reeds in behande ling genomen kunnen worden. De ministerraad heeft ook besloten een wets ontwerp in te dienen, waarbij de regeering ge machtigd wordt bij decreet den invoer te ver bieden van die goederen, waaraan 'het land geen behoefte heeft. Onderstaand volgen in groote trekken de voorstellen, die de regeering hedenmiddag in de Kamer heeft ingediend. Het eerste voorstel, betreffende het tegen gaan van van de speculatie omvat (1). Verscherping van dc controle op de volutaire operaties, door de Kamers van Koop handel bij voorbont te machtigen tot het doen van aankoopen van buitenlandsche deviezen, zulks met een commercieel doeL (2). De noodzakelijkheid van een machtiging door het ministerie van financiën voor den han del in buitenlandsche wissels, op voorwaarde, dat „deze machtiging zal kunnen worden in getrokken, ingeval hiervan misbruik wordt ge maakt." Het tweede voorstel, inzake verschillende fis cale en andere bepalingen, strekkende tot het in e en wicht brengen van het budget van de ver haalbare uitgaven, omvat (1). Bezuinigingen in te voeren tot een be drag van één milliard francsde regeering eischt te dien opzichte het recht voor zich op om bij decreet elke noodzakelijke reorganisatie en vereenvoudiging van den administraticven dienst in te voeren. Elk decreet, dat een wijzi ging zal brengen in de van kracht zijnde wetten zal binnen den tijd van zes maanden moeten worden onderworpen aan de goedkeurig van da Kamer. Bij de takken van dienst, die moeten worden gereorganiseerd, mag van heden af geen nieuw personeel meer worden aangesteld. (2). Tegengaan van fiscale fraudes door ver scherping van de controle op de uiterlijke ken- teekenen van rijkdom en de invoering van cou ponboekjes voor de aandeelen van toonder. (3). Het creëeren van 'nieuwe bronnen van inkomsten. De regeering verwacht een vermeer- daring van de inkomsten met vier milliard, door de invoering van een verhooging van 20 op alle belastingen, die een protectionnistïsch ka rakter hebben. Tevens zal dc regeering ten slot te vragen om de limiteering van zekere publieke fondsen en voorstellen om met ingang van 1924 olie bezittingen, bebouwd of onbebouwd, ca- dnstraal te doen schatten. (4). Bespoediging van de inning der belas tingen. De minister van financiën stelt voor een MANTEL- EN HOEDENMASAZIJN „L'HIRONDELLE" 16/18 LANGESTRAAT, AMERSFOORT Utrechfschestraat 15 TeleL 483 rentc-vergoedig ingeval van vooi uitbetaling van de directe belastingen en hiertegenover bereke ning van rente ten loste van den betalingspiich- tige, ingeval van vertraagde betaling van de belastingen. Tevens vraagt de minister een be perking van de faciliteit om belastingen op de oorlogswinst in Fransche staatsfondsen te be talen (5). De regeering stelt voor de instelling van een fonds voor de oorlogspensioenen, be stemd ter amortisatie door middel van een con- s'ante annuïteit van de uitgaven voor deze pen sioenen ten einde op deze wijze de budgetaire lasten van de eerstvolgende begrootingsjnren te verlichten. Deze verschillende maatregelen zullen de re geering de beschikking geven ovei een bediag van ongeveer zeven mill-'ard francs, waai door het haar mogelijk zal zijn het budget van de verhaalbare uitgaven in evenwicht t<?brcngen. ENGELAND. VOOR DEN VAL VAN. 'T KABINET- BALDWIN. Nederc bizonderheden over de discussies in 't Lagerhuis. Londen, 17 Jan. FR.) Clynes heeft in het Lagerhuis een amendement op het adres van antwoord ingediend, eJ?.,' de Labour-motie van wantrouwen behelsde, n1J vei oordeelde «Je "re geering volgens de lijnen, eergisteren door Mocdonold aangegeven cn verklaarde, dot de Engelsche invloed in de buitenlandsche aange legenheden bijna verdwenen was. Asquith zeide, dat geen regeering gedurende haar bewind meer onheil had aangericht met minder eer. Hij legde er den nadruk op, dat de liberalen, hoewel zij het Labour-amendement steunen, 'hun onafhonkelijkheid bewaren. Er zijn fundamenteele verschillen tusschen liberalen en Labour, maar inzake sociale cn andere vraag-^ stukken behoort samenwerking tusschen alle partijen mogelijk te zijn. Joynson Hicks, minister van volksgezondheid, gispte de liberolen krachtig wegens hun actie, die het in werking stellen van de Labour-poli- tiek mogelijk maakt, welke politiek meer be slissend door de kiezers veroordeeld is dan de conservatieve. De besprekingen worden morgen voortgezet en de beslissing za! Maandagavond vallen. Londen, 17 Jan. (R.) De besprekingen volgden de normale partijlijnen. Frank Hodges, dc mijnwerkersleider, verklaarde, dat de revo lutie naderde door middel van het constitutio- neele genie van het volk, in tegenstelling met bloedvergieten en geweld in andere landen. Labour zou plannen indienen voor reorganisatie op industrieel gebied en als nationalisatie het eenige middel was voor een wetenschappelijke organisatie van industrie, zou dit worden voor gesteld. De val van 't kabinet onvermijdelijk. Londen, T7 Jan. (R.) Asqui.h heeft mee gedeeld, dot de liberalen de Labour-motie van wantrouwen zullen stcimen. De nederlaag van de regeering is dientengevolge onvermijdelijk. MEXICO. DE OPSTANDIGE BEWEGING. De rebellen bombordeeren dc reede van Tampico. Houston, (Texas), 17 Jan. (R.) Een draadloos bericht van een olietankboot in de Golf van Mexico zegt, dat kanonneerbooten van de Mexicaansche opstandelingen vanochtend om Tl uur de reede van Tampico hebben ge bombardeerd. Er waren ongeveer 15 granaten geschoten, toen het telegram werd verzonden. i\obinet met de geheele Kamer en medewerking van de Kamer voor financieel herstel. Mej. v o n Dorp, (lib. partij) acht dit portij- kabinet zwakker dan een nationaal Kabinet. Do heer S c h o k k i n g (c. h.) oordeelt het aanblijven van het Kabinet niet do gelukkigste oplossing. Somenwerking tusschen do rechtschc groepen blijft bestaan op grond van gemeen schappelijke beginselen, doch hangt grooten- deels van links af. Spr. verklaart nadrukkelijk, dat de chr.-hist. geen sabotage hebben ge pleegd. Tusschen dit Kabinet en rechts bestaat geen geheime afspraak. Moor regecrcn volgens hoofdbeginselen moet ook beteckenen verzor ging der defensie. Spr. verwacht overleg tus schen het Kabinet en elk zijner leden met de geheelo Kumer. Do heer W ij n k o o p (c.-p.) oordeelt de re- geeringsverklaring een forceering van de con stitutie. Spr. legt den nadruk op de verklaring von Nolens, dat de Roomschc abeiders niet met de S. D. A. P. willen samenwerken. Hij laakt de economische reconstructie van den Groot-ka pitalist Colijn cn mej. van Dorp en stelt daarte genover die van 't arbeidsfront der arbeiders. pe heer Rutgers (a.-r.) acht de ministerieelo verantwoordelijkheid geschaad door het aanblij ven van dit kabinet Samenwerking van rechts cn links aan de oplossing van dc crisis was onmo gelijk, al reeds omdat bij rechts geen overeen stemming was. De heer Kersten (Stantk. Geref. Partij) bcoleit een behartiging der defensie belangen. De heer Schaper (s. d.) vraag een positieve verklaring van de regcering waarom een rer.htsch kabinet onifiogelijk was. De heeT Schoner betoogt verder, dat wol de-re- lijk andere coalities door do Roomsoh-Katholie- ken wrden gewild, maar Colijn konkelde, tot er een ministerie met dictatoriale neigingen was. Sor. bepleit credieten voor 1024, gelijk aan do begrooting voor 1923 cn daarna Kameront binding. Minister Ruys de Beercnbrouck dank voor den toegezegden steun cn zal de vragen beantwoorden, voor zoover die liggen binnen zijn bevoegdheid. Spr. verklaart dat het kabinet absoluut bui ten do crisih verwikkeling is gebleven tot 7 Ja nuari. Het kabinet aanvaardt na de ontslag weigering de volle verantwoordelijkheid, al ocM het do beslissing van 26 October onjuist en in strijd met landsbelang. Het bcztrnicringsnlnn en de millioenen nota bliift gehandhaafd. Aan ont binding is geen oogenblik gedacht. Spr. hoont op overleg tusschen Kamer en Kabinet voor de brandenda vraagstukken. De Kameï wordt vervolgens verdaagd tot Vrijdag. Tweede Kamer. TWEEDE KAMER. 17 Jan. De heeT Nolens (r.-k.) betoogt in de vergadering van Donderdag, dat het aanblijven van het Kabinet niet de meest gewenschte op lossing is. Rechts heeft daarop niet aangestuurd. Het Kabinet blijft verantwoordelijk voor een rechtsch ministeriede plichten van rechts te genover het Kabinet kunnen niet geheel worden vergeten. Samenwerking tusschen de rechlsche groepen is niet van de baan, daar deze rust op een gemeenschappelijke levensbeschouwing. Wat de crisis betreft, de R. K. fractie in .haar geheel is steeds bereid geweest tot samenwer king met andere rechtsche fracties en niet bereid tot samenwerking met de soc.-democraten. De Kamer en het Kabinet zullen'voorloopig moeten samenwerken. Spr. verwacht overleg van het Berichten. De Sfaafscóutaht van giste; T7 Jan. bevat o.m de volgende Kon. besluiten op verzoek eervol ontslagen met dank J. G. H. R. Bonhoff, als burgemeester van Tiel eervol ontslagen met dank, wegens opheffing der betrekking, J M. Bottemanne tc 's Graven- hage, als hoofdinspecteur der visscherijwe gens overbodigheid mr. J. C. J. Schogen, als commies-redacteur, cn mej. M. Bachroch als administratief 0 ambtenaar bij do visscherij- inspectie op verzoek eervol ontslagen met dank mej. H. T. R. Hubrecht, als lid-voorzitter van de cxajnen-commissie voor den consulairen dienst; benoemd tot voorzitter dr H. P. N. Muller, ge zant te Praag, en tot lid H. Rud. Dumosch, directeur van de handelsvennootschap voorh. Maintz en Co., onder-voorzitter van de Kamer van Koophandel te Amsterdom. aan Hr. Ms. ordonnans-officier, den eerste- luitenant H. J. Phoff, van den grooten staf, ver gunning verleend tot het aannemen en drogen van de ordeteekenen van respectievelijk ridder 1c klasse in de Orde van het Zwaard, ridder 2e klasse in de Orde van Sint-Olof^en ridder in de Militaire Orde van A viz, hem geschonken onderscheidenlijk door Hunne Majesteiten de Koningen van Zweden cn Noorwegen cn door den president der Portugeesche republiek; benoemd, bij het reserve-personeel der land macht, bij het wapen der infanterie, bij het 16de regiment tot reserve-tweed*»~luitenant de vaan drig J. C. A. van der Heyden, van dat korps; de heer J. H. A. Mijsberg, op zijn verzoek op grond van leeftijd, op de meest eervolle wijze ontslag verleend als directeur der Artillerie-In richtingen, zulks onder dankbetuiging voor de door hem in die functie aan den lande bewezen belangrijke diensten; is benoemd, met ingang van 1 Februari T924, bij het personeel van den Geneeskundigen Dienst der landmacht, tot militaire apotheker der lste klasse, de militaire apotheker der 2de klasse J Rozeboom, van dat personeel. HET SCHOENENWETJE. Invoer van gedeeltelijk van leder vervaardigde schoenen. De minister van Arbeid, Höndel en Nijver heid maakt bekend, dat ter uilvoering van 't be paalde in artikel 3 van het Kon. besluit van 25 Juni 1923 (Staatsblad no. 298) tot vast stelling van de voorwaarden, bedoeld in arti kel 2 der wet van 5 Mei 1923, tot tijdelijke beperking van den invoer van schoenwerk (Staatsblad no. 186), gewijzigd bij de wet van 29 December 1923 (Staatsblad no. 561), door hem is bepaald, dat, met ingang van heden invoer van schoenwerk, waarvan het boven stuk grootendeels van leden is vervaardigd, znl kunnen worden toegestaan, indien daar tegenover, in den zin van artikel 8 van voor meld Koninklijk besluit, een aankoop van schoenwerk van binnenlandsch fabrikaat staat tot een tweevoudige waarde ven het in te voe ren schoenwerk. TEGEN MISDRIJVEN OP WATER GEBIEDEN. Een wetsontwerp ingediend. Een wetsontwerp is ingediend beoogende voorziening ter bestrijding van de begunsti ging van misdrijven op bepaalde wotergebie- den. In de memorie van toelichting wotdt erou gewezen, dat het vervoer te water, in het bij - zond-ór het internationale vervoer von massa goederen een gunstigen voedingsbodem vooi vermogensdelicten levert. Alleen indirect is hier veel tc bereiken als men de mogelijkheid van heling zooveel mogelijk opheft. Aldus heeft het ook de gemeente Rotterdam begrepen, die met gebruikmaking von door d Helingwet verleende bevoegdheden, ten oan- zien van haar havens een strenge contrölc op 't verkeer met de schepen heeft ingevoerd Zoowel het bedrijf van rivierventer onder den dekmantel, waarvan gemakkelijk misbruiken plaats vinden, als dat van opkoopcr te wat i is door onder regelen gesteld. Het behoeft echter weinig betoog, dat ecu dergelijk optreden van dc gemeenten voor hel vcrloeer op de groote rivieren, waar het op- koopersbedrijf evenzeer welig tiert, niet kan baten. Met betreft daar immers watergebit'- den, die over tal von gemeenten, jo over meei dcre provinciën zijn verdeeld. Hier kon alleen het contrnnl, gvzag optreden. Het is den mi nister voorgekomen, dat voop dergcliikc maat regelen niet anders don von het Rijksgezag kan worden uitgegaan. Dc nnrd dezer maat regelen is echter zoodanig, dat regeling daai van slechts bij algemeencn maatregel van be stuur behoorlijk kon geschieden. Het wets ontwerp strekt dun ook alleen voor dergelijk'1 voorschriften de mogelijkheid te openen. REORGANISATIE EN AFVLOEIING. Een brochure der Vereen. Directeuren cn Commiezen. De vereeniging van directeuren en commi' zen der posterijen en telegraffe heeft onder den titel „Bezuiniging op dc pcrsoneeluitgavoi van het Staatsbedrijf der posterijen, telcgrnfi cn tglefonie" een brochure uitgegeven, waarin in de eerste plaats „ccn ernstige weorschu wing" wordt uitgesproken tegen het streven van de bonden, in welke het middelbuar cn l9ger personeel der P. cn T is georganiseer om de openbare mecning te dringen in oen b- paalde richting ten aanzien van het vrnrv, stuk der personeelsvermindering. In een door deze bonden onlangs versprei brochure werd betoogd, dot het corps hoogei ambtenaren sterk diende te worden ingekrom pen, waarom bovengenoemde vereeniging zv tot took stelde aan te tooncn, op welke wijz 1 inderdaad aanmerkelijke besparingen kunne r. worden verkregen. Nn uitvoerige bestriiding der argumenten vnn de bonden van middelbaar en lager perso neel, komt de vereeniging van directeuren n commiezen tot de volgende door haar ge wenschte reorganisatie van het personeel. Zii denkt het personeel gesplitst in tw hoofdgroepen: n: leidend personeel en b. uit voerend personeel. Het dagelijksch toezicht op dn werkzoamh- den, door het uitvoerend personeel verricht, zul moeten worden uitgeoefend door uit /lit pci- soneel gekozen ambtenaren op de wijze zooa' - het toezicht op de werkzaamheden der best: Iers wordt uitgeoefend door dc hoofdb'estel Iers. Allo thans bestaande tusschcnrongcn, dé z.g. hoogere rangen van het middelbare pm soneel, zullen moeten verdwijnen. We krijgen dus: kantoorbedienden - hoofd-kantoorbedienden; telegrafisten en hoof - telegrafisten enz. (of 1 cn 2c klasse). Hierboven staan slechts de hoogere ambi' -N noren. Er mag aan het uitvoerend personeel geen schijn van twijfel worden gelaten, dat de „to- zicht"-rnng, één rang dus boven de massa det uitvoerenden, hun ambtelijk eindpunt is ten zij de examens voor den commies-rong wo; den afgelegd. Indien zulks eenmaal onwrikba r vaststaat, zal een einde zijn gemaakt aan het voortdurende en ten slotte altijd voor het b drijf kostbare geroep om „meer perspectief' ook zullen dan een einde nemen de stelselma tige pogingen om door het verdringen va i hooger geolootsten, het salaris dezer laatste, fe doen uitkeeren oan krachten van lagere orë .Eindelijk zal dan de zoozeer gewcnsch' rust in het bedrijf worden bereikt. Dus, een scherpe scheiding tusschen hoog' - en loger personeel, waardoor aan dit loots" een behoorlijke bezoldiging kon worden gng< ven. Het zijn immers juist die titulairs, die ad juncten, die le-klnssen van dit en van d.it. wier werkzaamheden in elk particulier bedrij'. veel lager zouden worden bezoldigd, maar d aan het Staatsbedrijf zooveel geld onttvekkv-n. dat er voor het lagere personeel slechts e n minimum-bestaontje overblijft. De sommen, vrijkomend door het vervallen van al die tu^- schenrangen, dienen te worden aangewend a. voor vermindering van het tekort b. voor verhooging van de bezoldiging d r uitvoerende ambtenaren, dit laatste in ver band met het perspectief, dat door de ophcl fing der tusschenrangen voor hen verloren gaat. Want natuurlijk is het niet de bedoeling, di: verkregen rechten zullen worden aangetast. D ambtenaren, die de door de Rang-bevordering-- regeling gecischte examens hebben afgelegd, moeten het salaris ontvangen, waarop die ex: mens recht geven. En wanneer de regeling is ingetrokken, zal aan dc ambtenaren, die de examens hadden kunnen afleggen, hiervoor eei\ vergoeding moeten worden uitgekeerd, b staande in een bezold-gingsverhooging voor allen waardoor tegelijkertijd aon de zoo di: werf besproken achterstelling van verschillc: - de functies onder het uitvoerend personeel kau worden tegemoet gekomen. Uiteraard zal d'e reorganisatie zich slech1 geleidelijk kunnen voltrekken dit is te betreu ren, doch niet te ontgaan. Hoe eerder men er mede begint, hoe beter. In verband met deze organisatie meent <1 vereeniging dat bij d*? afvloeiingsmaatregelen dient te worden gestreefd naar onmiddellijk- afvloeiing van alle commiezen-titulair en o l- junct-commiezen, behoudens een klein aantak dat in dienst moet blijven tot voldoende „to. zichthoudors' uit het uitvoerend personeel zijn aangewezen om hen te vervangen. fen slotte zegt vereeniging heftige aar. vellen te verwachten op haar geschrift, omdat

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1