PHILIPS LAMPEN F.H.Lomans ihmkmehïsnhjs DE EEMLANDER" BUITENLAND. Hoeden REGEN i Cêpes Mantels in Gummi, loden, leder en Gabardine PHILIPS LAMPEN P. NIEROP Langestr. 90 FEUILLETON. DE MILLIONAIRS 22e Jaargang No. 171 per i maasde» vm tooct 2.10, tdem tnmco w«t f 1 per «eek (met eratis verrekering a*3*mkktm) 0.17». atsoadcriijkc awmmcn AMERSFOORTSGH DAGBLAD 1 OM. ff OIRECreuR-UITOEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. FOSTRnEHINO M*. «T»tO. TEL IKT SIS. DUITSCHLAND. EEN REDE VAN STRESEMANN. B e r 1 i j n, 20 J a n. (WB.) Bij de ontvangst van de buitenlandsche journalisten, waarbij aan wezig waren het rijkskabinct en talrijke hooge rijksambtenaren, verklaarde de minister van bui- tenlandsche zaken, Strescmann, dat hij hoopte, dat de commissies van deskundigen te Parijs dé oplossing zouden vinden van de zoo zwoor op Europa drukkende herstelkwestie. Voor Duitsch- land is het een beslissende bctcekenis, of deze oplossing een feit zal worden. De Duitsche regeering zal olies doen om de werkzaamheden ven de commissie te vergemakkelijken. Vooral zal zij het toejuichen als de commissies naar Berlijn komen. Wij hopen, dat het don zonder uitstel gelukken zal de voorstellen der commis sies uit te voeren. De uitwisseling van gedachten met Parijs en Brussel bevindt zich nog in het eerste stadium. Spreker zeide, dat hij wel geen geheim verried doOT te verklaren, dat het Fransch-Belgische antwoord veel teleurstelling heeft bereid aan de Duitsche regeering. Evenwel kan een voortzet ting van de tegenwoordige discussies tot resul taat leiden. Ingaande op de uitlatingen van Poincaré, zei- de Stresemann, dat het niet te begrijpen was, hoe er Duitschland een verwijt van ken worden gemaakt, dat het er naar streefde zijn invloed in de bezette gebieden weer terug te krijgen. De wettigheid van dit doel kan toch niet be-^ streden worden. Hij herinnerde aan de herhaal de vorkleringen van Poincaré, dat Frankrijk te genover de binnenlandsche Duitsch© kwesties neutraal stoet en er ook niet aan denkt Duitsch gebied te annexèeren of onder Franschen in vloed te brengen. De feiten spreken helaas een andere taal. De politiek van generaal De Metz heeft de Duitsche bevolking van de Palts over geleverd aan de separatistische rooverbenden, wier agitatie een schande is voor de Europee- sche cultuur. Hij vermeldde, dot het overstelpende bewijs materiaal, van het Engelsche onderzoek op alle punten voor de Duitsche zaak pleitte en legde vooral den nadruk op de talrijke bewijzen, dat ook de boerenbevolking in tegenstelling met de bewering van Poincaré zich heeft verklaard te gen afscheiding. Streesemann sprak zijn vreugde uit over het zenden van vooraanstaande buitenlondsche journalisten naar dè Palts en deelde mede, dnt hun onpartijdig oordeel reeds de opmerkzaam heid van de geheele wereld op den onhoudba- ren toestand in dot gebied vestigde. De buiten londsche journalisten zagen dagelijks de bedrei gingen, waaronder de pers in de Palts lijdt. Hij deed een beroep op de aanwezige journa listen om alles te doen wat zij kunnen om d» verkrachting van de meenigsvrijheid to doen ophouden en te zorgen, dot de drukpersvrijheid in het bezette gebied worde hersteld. De minister wees hierna enkele door Poin caré gedane verwijten van de hand met betrek king tot de Duitsche leveringen in nature, op de keuze waarvan Duitschland heelemaal geen Invloed heeft evenals met betrekking tot de be schikbaarstelling van rollend materieel en loco* motieven aan de Fransch-Belgische regie, die stopgezet wordt, zoolang aan Duitschland nog geen middel tot herstel is verschaft. De grondgedachte der Duitsche politiek kan geen andere zijn dan de volgens het verdrag van Versailles aangewezen grens om de Duit sche souvereiniteit onverkort te behouden. Als dit principe zou worden verlaten, zou het gevolg daarvan niet alleen zijn een verdere ver nietiging van Duitschland, maar ook een ver nietiging van het Fransche economische leven. DE RIJKSDAGVERKIEZI\TGEN. Berlijn, 1 Jan. (W. B.) De verkiezingen voor den rijksdag zullen waarschijnlijk in Mei of Juni worden gehouden. DE DUITSCHE HANDELSBALANS. B e r 1 ij n, 19 Jan. (V7. B). In verband met de laatst gepubliceerde officieele Duitsche han delsstatistieken verkiaarde de rijksminister van economische zaken, Hnmm, aan een vertegen woordiger van het Wolffbureou. dat de gun stige handelsbalans, die sedert October 1.1. veel minder passief en zelfs octief geweest is. aan de maatregelen, die genomen zijn tegen de ver- dere daling van de valuta, moet worden toe geschreven en wel met name aan de beperkte toewijzingen van buitenlandsche betaalmidde len en aan de buitengewoon sterke verminde ring der toegestane credieten. Door de strenge bezuinigingsmaatregelen der openbare instel lingen en van de ambtenarenwereld wordt de invoer tegengegaan en daartegenover de uit voer bevorderd. Het feit, dot de handelsbalans thans actief is, kan niet als van blijvenden aard geacht worden en men moet de mecning wra ken vun hen, die de gunstige handelsbalans als een bewijs wenschen voor te stellen van een in Duitschland heerschcnden gezonden economi- schen toestand. DE CONTROLE OP DUÏTSCHLAND'S BEWAPENING. B e r 1 ij n. 19 Jan. (N. T. A. Draadloos). Volgens de Daily Telegraph zal ook het En gelsche LabouT-kabinet willen vasthouden aan een verdere controle der ontwapening van Duitschland, maar vermoedelijk instemmen met de Duitsche voorstellen om in de vervolge de controle te laten geschieden door organen van den Volkenbond. DE SCHADELOOSSTELLING. De Duitsche spoorwegen en het steunen van de mark. B e r 1 ij n, 1 9 J a n. (N. T. A. Draadloos). Vol gens een bericht uit Parijs heeft het comité van deskundigen der Commissie van Herstel het plan een onderzoek in te stellen naar dc waarde van de Duitsche spoorwegen. Men ziet hierin een aanwijzing voor het voornemen van de Duitsche spoorwegen gebruik te maken voor het stobilisecren van de mark. Dr. Schacht te Parijs aange komen. P a r fj s, 19 Jan. (B. T. A.) Dr. Schacht, gouverneur van de Duitsche rijksbank, is te Parijs aangekomen. DE BEZETTING VAN HET ROERGEBIED. Overeenkomsten met scheep vaartmaatschappijen. Dusseldorp, 19 Jan. (B. T. A.) Met twee belangrijke Rijnlandsche scheepvaartcom- binoties zijn overeenkomsten gesloten betref fende het vervoer van herstelkolen. Besprekin gen zijn gaande voor het sluiten van soortge lijke overeenkomsten met een groep Rijnland sche j-eeders, die meer don vijftig pet. van den totalen tonneninhoud der Rijnlandsche scheep vaartmaatschappijen vertegenwoordigen. Het spoorwegverkeer. Par Ij s, 19 Jan. (Hnvas). Aangezien Enge land geweigerd heeft een overeenkomst aan te gaan met de Fransch-Belgische regie over de Engelsche zóne bij Keulen, heeft de regie maat regelen genomen om het verkeer stop te zetten cn langs een anderen weg te leiden. In gezag hebbende kringen worden de inlichtingen van Havas bevestigd, en woidt verklaard, dat dc regie 50 pet. van de normale circulatie heeft verwezenlijkt. Het vervoer van de regie over schrijdt dagelijks de 150.000 ton tegen 500.000 onc\ i Duitsch bewind. Als de productie van de mijnen in de Roer eenigszins is verminderd in den tijd van 7 December tot 7 Januari, don rust de schuld daarvan op Duitschlond, dat niet alle wagons heeft uitgeleverd, die de regie het heeft gevraagd overeenkomstig de overeenkomst van Mainz. Een occoord In de metaalindustrie. Do rtmund, 19 Jan. (W. B.). Met mede» werking van een vertegenwoordiger van den Dtrechtschestraat 15 Telef. 483. MANTEL- EN HOEDENMAGAZUN „L'HIRONDELLE" 16/18LANGESTRAAT, AMERSFOORT rijks- en staatscommissarls fs hier een overeen komst gesloten tusschen den bond van werk gevers in dc metaalindusrie voor de N.. W. groep eenerzijds en den Chr. Metaalbewerkers- bond en dc vokvereeniging van Duitsche me taalbewerkers (Hirsch-Duncker) anderzijds inza ke de vaststelling der loonen vnn geschoolde en ongeschoold© krochten. De soc.-dem. Duitsche metoalbewcrkersbond neemt aan de nieuwe overeenkomst geen deel, daar de werkgevers met deze organisatie niet willen onderhandelen, Zoolang zij haar houding ten aanzien van de overeenkomst betreffende scheidsrechterlijke uitspraak, werktijd, enz. niet heeft gewijzigd. Engeland en de arbeidsconflicten. Keulen, 19 Jan. (W. B.). In het belang der voorziening van het Britsche cn Fransch- Belgische bezette gebied met licht cn krocht zullen de Britsche bezettingsautoriteiten circa 600 arbeiders uit het bruinkoolgebied voor do levering van bruinkolen en arbeid in het Gol den bergwerk, welks personeel staakt, requiree- ren. De Britsche autoriteiten zijn ook van zins dc voorgenomen staking van het personeel der electrische centrale Fdrtuna, die Keulen van licht en kracht voorziet, te voorkomen. Naar verklaard wordt, zullen de Britsche autoriteiten zich niet mengen in loongeschillen en onderhandelingen over loonen en werktijden. Een algcmcenc staking in de bruinkoolmijnen Dusseldorp, 2 0 J a n. (B. T. A.) Er wordt een algemeene verlaging van groothandelprij- zen in de Roer-industrie geconstateerd. Ver schillende ondernemingen namen hiertoe een besluit, teneinde den strijd te hervetten tegen de buitenlandsche concurrentie en gemakkelij ker de wereldmarkt te kunnen herwinnen. Een vergadering van bedrijfsraden uit verschillende bruinkoolmijncn in het bekken van Rijnland heeft besloten tot algemeene staking in de mijnen, die Maandag ingaat. In de Engelsche zóne hebben de hecrschende stakingen reeds een ernstiger karakter aange nomen, met name in het bruinkoolbekken rond om Keulen, waar de troepen tusschenbeid© moesten komen om de orde te herstellen. DE SEPARATISTISCHE BEWEGING. De proclamatie der autonome regeering. Spiers, 19 Jan. (B. T. A.) De autonome regeering van de Palts heeft een proclamatie uitgevaardigd, woarin gezegd wordt, dat do in woners van de Palts Duitschors zijn en het willen blijven cn dat de autonome regcering in do Palts bereid is zich mot andere gedeelten van het grondgebied, die dezelfde aspiraties hebben, to vcrecnigen voor het vormen van een Rijm-staot. Ook is de autonome Palts bereid op zekere voorwaarden deel uit tc maken, hetzij als onafhankelijke staat, hetzij als lid van den Rijn staat, van een verccniging vnn vrije Duitsche staten binnen de grenzen vnn het Duitsche rijk. De autonome Palts wil zijn financieel© souve reiniteit bezitten. Arrestatie vnn separatisten. Dusseldorp, 20 Jon. (N. T. A. Draad loos). Te Tickei en Wonne zijn verscheidene separatisten gearresteerd. DE ECONOMISCHE CRISIS Een hulpactie van den paus. B c r 1 ij n I 9 J a n. (N. T. A. Droodloos). Vol gens de bieden heeft de paus door tusschen- komst der bisschoppen in olie landen de nuntii doen aansporen tot een grootc hulpoctie ten behoeve van de noodlijdenden in Duitschland, terwijl met de organisatie van het overmaken van dc gaven naar Duitschland de Amerikaan Wolth werd belast, die twee jaren lang de pau selijke hulpactie in Rusland heeft geleid. EEN LUCHTSCHIP VOOR AMERIKA. Berlijn, 19 Jan. (N. T. A. Draadloos). Dc voor dc Amerikaansche marine te Fricdrichs- hofen gebouwde Zeppelin onderneemt medio Maort zijn eersten proeftocht en medio April den tocht over den Oceoan. ARBEIDSCONFLICTEN. Werkhervatting in Oppcr-Silezic. B e r 1 ij n, 1 Jan. (W. B.) Volgens de Oberschlcsische Ztg. zijn de vertegenwoordi gers der werkgevers en der orbeiders in de Opper-SiJczische hoogovenindustrie gisteren tot een vergelijk gokomon, dat echter nog door do vakvereenigingen moet worden goedgekeurd. In enkele bedrijven is het werk reeds gisteren hervat FRANKRIJK. POINCARÉS ZONDAGSREDE. P a r ij s2 0 Jan. (Havas). Poincaré heeft heden bij de onthulling van het monument voor de oorlogsdooden uit het zevende Parijschc ar rondissement verklaard, dnt Frankrijk zich thans meer dan ooit zal wachten voor de verschrik kingen van den oorlog. Het zal met al zijn krachten van geest en hart voor den vrede werken en méér don ooit ernaar streven de vol ken, zoo dikwijls door belangenstrijd verdeeld, in liefde tot de menschheid somen te brengen. Om op doeltreffende wijze de zaak van de wcreld-ecndracht te dienen, wenscht het deze te verdedigen door nakoming der verdragen en hondhaving der daerbij geschapen rechten. Wij hebben oldus Poincaré het tijdvak van de „vodjes papier" gekend; voortaan echter willen wij leven onder de bescherming van wat met dure ceden bezworen is. Waartoe zou zooveel vergoten bloed, zooveel tranen, zooveel eeuwig durende smart gediend hebben, wanneer Frank rijk ook morgen zou staan onder de bedreiging vnn nieuwe aanvallen, of wanneer wij, tenge volge van een opzettelijk in gebreke blijven von Duitschland, buiten staat zouden zijn onze ver woestingen te herstellen Geen enkele politieke campagne, geen enkele financieele manoeuvre, geen enkele druk van buiten, zal de stem van ons geweten kunnen verstikken. Wij zijn geen volk, dat begcerig is, verblind doör imperialisme, belust op andermans bezit. Wij verlangen niets van anderen te hebben en wenschen uitsluitend Maandag 21 Januari 1924 Sïl mERTMUf» mti tabeltrip w» bor4sou-m«. «lkc r«d m«r - 0 23. d.cntaMnb» dmtcn co Ucl<tadl;:hcidndtc. «cnt.cn too. dc helft fier prijs- Voor handel cn bedrijf bestaan zeer tooi dcc li ge beoalfnc«ti toot het «drcrieeren hen# oren a're. bevattende de voorwoorden, wordt op UDWUf toegezonden. het geluk san andere volken: niet alleen (wat vanzelf spreekt) dot van onze geallieerden, maar zelfs dnt v«n onze vroegere vijanden, mits zij met het verleden breken, het uitwisschen en het goedmaken. Frankrijk is nooit te kort gescho ten in ridderlijke edelmoedigheid cn zol er ook nooit von afwijken. Do wereld kan vertrouwen hebben in zijn rechtschapenheid, zijn eergevoel; het geeft sflcchts non twee bescheiden wenschen uitdrukking, n.l. door niemand beroofd te wor den von wat het beloofd is cn niet meer dooi zijn buren bij de keel gegrepen te worden. DE FRANSCHE FINANCIËN. Do belastingvoorstellen door de Kamercommissie aangenomen. Parijs, 19 Jon. (Havas). De finandoelr Kamercommissie heeft, no de regcering te heb ben gehoord, de belastingvoorstellen in hun ge heel nongenomen. Poincaré verklaarde, dot uil olie rapporten der Fransche financieele ogen- ten in het buitenland bleek, dot de indienin der finoncieclo wetsontwerpen overal den bes ten indruk hod gemaakt Een spoedige aanne ming der aanbevolen moutrcgelon door het parlement, voegde hij or bij, zou stellig oen snel en volkomen herstol vun don franc ver zekeren. ENGELAND. HET CONFLICT BIJ DE SPOORWEGEN. Een gunstige keert Londen, 19 Jan. (R.) Dc vertegenwoordi gors van de bonden van spoorwegpersoneel en van de directeuren hebben heden een langdu rige conferentie gehouden. Daarna werd do bij eenkomst verdaagd om do afgevaardigden van het spoorwegpersoneel in staat te stellon mei het bestuur von den bond vun locomotiefperse- neel overleg te plegen. De conferentie met d. directeuren zol waarschijnlijk vanavond laai worden hervat. Men beschouwt den toestond nu als hoopgevend. Do stoking uitgebroken. London, 2Ï Jan. (R.) De spoorwegstaking is te middernacht begonnen. Londen, 21 Jon. (R.) Er wordt bericht, dat hedenmorgen half drie het uitvoerend comil»* von den machinisten- cn stokershond besloot dr aankondiging tot staking niet tcrog te nemen. Er worden echter heden verdere besprekingen verwacht. 60000 man staakt. Volgens dc „Cctem" leggen 60.000 machi nisten cn stokers den arbeid neer, do Londcn- sche ondergrondspoorwegen hierbij niet inbe grepen, terwijl Thomas, voorzitter van d/u Spoorwcgarbcidcrsbond non dc Icdrn bevel zou hebben gegeven op hun post te blijven. Het vervoer van cn naar de voorsteden is verzekerd door dc gorcquircerde auto's. Tweederde van 't personeel er l"i betrokken. Uit Londen wordt d.d. heden gemeld, dnt twee derde van het locomoticfpcrsonecl bij hét conflict betrokken is. De uiterste poging om to bemiddelen is dus niet gcslaogd. Dc eerste bijzonderheden. Londen, 21 Jen. (R.) De eerste berichte:, omtrent de staking uit dc provinciën melden, dot er geen treinen meer rijden von dc belnn rijkste centra von Doncaster; ook in Brighton het verkeer stopgezet. In Cardiff bedraagt hel aantal stokers 3000. Alle leden von den machi- nistenbond te Crnme, een belongrijk knooppu: von dc London-Midland en dc Scottish Mai" line is in staking gegaan. Naar gomeld wordt, is er een voVJoendc aon- tal leden von den Nationalen Bond von Spoo wegorbeiders beschikboor om ecn Z\ tndagsdien op gang tc houden. De dienst op alle grootc tr. jecten ondervindt feitelijk weinig vertraging. E°n druppel gezond oordeel is oneindig meer waard dan een HeideLbcrgervat vol geleerdheid. Betje Wolff. door F. FRANKFORT MOORE. Uit het Enpelsch door F. J. VAN DER MOLEN. 59 - „Wat zeg je?" „Dat hoor je toch? Jij bent ecn duivelsche gladde meid, Gwen alleen een beetje te glad. Jij docht, dat het een fijne zet was, aan Dolores te schrijven verleden herfst, toen je meede, dot je nog kans op mij had, hé „Zij schreef haar toch niet wel neen dan fnoesten wij er wel van gehoord hebben." „Zij schreef hearmaar de brief kwam Va lencia pas vandaag in handen. De* brief werd mij voorgelezen, op Valencia's verzoek, door den man met wien Dolores verloofd geweest is De duivel mocht willen, dat zij hem ge trouwd had." „Wie was dat „George Drummond." „Laat ons even gaan zitten." Zij zetten zich neer op een bank onder een gTooten lorrunerijken palm. „Vertel mij alles," verzocht zij. „Ik heb je olies verteld. Drummond was de man, met wien Dolores verloofd is geweest. Nu gaat rij Valencia trouwen, die met inij ver- ldofd was het lijkt wel stuivertje wisselen, is 't- niet cn dat allemaal door jou ver vloekte slimheid. Wat zullen ze mij hier uit lachen. Dc zal de topic van de heele Riviera zijn. Dominee's gaan er een predikatie over houden. Bobby Baiser maakte er ecn lied op. „The girl that played the prank at Monte Car lo," zal het refrein zijn. Ieder zal zeggen, dat die verloving met mij slechts een grap van haar was geweest. O, ik weet nu al, hoe ze mij voor den mal zullen houden en dat al- alleen tengevolge van jou satansch slimme streken. Zij zei geen woord. Zij staarde maar steeds voor zich uit. Een troep muzikanten in de nabijheid spëelde „La Donna a mobile." „Ja, ik ga een zeldzaam heerlijken tijd te gemoet," gmg hij voort. „Lord Glenmirk steekt een preek af over mij, terwijl Newton hem de paraplu boven het hoofd houdt en achter zijn rug grimassen maakt. Angela Brown laat hem gieren van het lachen ten mijnen koste, o ik word het algemeene mikpunt, daar kan ik vast op rekenen. Krijg je nog geen ingeving, om mii dat olies te laten besparen Het zou mij aangenaam zijn, als ik het don mocht ver nemen." „Jo kunt het ontgaan," riep Gwen. „En niet alleen dot, maar je kunt de rollen ook verwis selen, als je nog een greintje gezond oordeel hebt." „Zoo Vertel op." „Ga morgen op het Consulaat met mij trou wen." „Met jou trouwen I met jou I Neen maar, jij bent ook een koele bruid." „Trouw met mij! Heb je dan geen herse nen Zie je don niet, dat dit de eenige weg is, om uit de misère te komen, waarin je ge raakt bent door door ons beider schuld. Begrijp je dan niet dat het publiek zeggen zal, niet dat Valencia jou de bons gegeven heeft, maar jij haar? De lachers staan dan niet aan haar, maar aan jou kont. Het juf fertje heeft haar congé gekregen, wordt er dan gezegd, cn toen heeft ze in een oogenblik van blinde woede dien kruideniersjongen maar ge accepteerd. Kun je dat nu nog niet inzien Hij zag haar eenige seconden met or. ho len verbazing oen. Eindelijk schaterde hij b uit. „Waarachtig, de meid heeft gelijk," lochte hij, „en ik zal morgen met je trouwen, Gwen, als je het zoo spoedig gedaan kunt krijgen." „Laat dat maar aan mij over." En hij iict het aan haar over. Aan het Consulaat trouwden ze, en de tnen- schcn zeiden nu niet precies, wat Gwen voor speld had. Ze zeiden, dat Gwen eigenlijk wel een geschik te vrouw voor hem was. Zoo hard beoordeeld te worden, dat had hij zich, zelfs in zijn vrees voor den spot van het publipk, niet kunnen denken. Intusschen was hun huwelijk de topic van het uur, en dat was al iets. De topic van het volgende uur was het enga gement van de Honourable Angela Brown met den heer Isaac P. Newton, van Rachopolis, Ne braska. Norah en Valencia vernamen het van Lord Ballyseedy, eenige dagen nadat de oude heer Mertoun geheel verzoend was maar daor ver liepen twee volle etmalen over met het idee van ecn huwelijk tusschen .zijn dochter en Ge orge Drummond. „Newton verkeert op het oogenblik in een toestand van overmatige geestelijke opwinding," zei IfOrd Ballyseedy. „Gisteren avond had hij een onderhoud met mij over Angela, en toen ried ik hem, zijn geluk vandaag maar eens te beproe ven. Dezen morgen maakte hij zijn opwachting bij Andrew Glenmirk, en ..toen bekende Andrew, dat zijn vurigste wenschen voor het welzijn van zijn dochter geestelijk zoowel als stoffelijk vervuld zouden worden, indien Angela hem ac cepteerde Newton had aangeboden, drie kwart milliocn op Angela vast te zetten. Andrew vreesde evenwel, dat zijn lichtzinnige dochter slechts spot zou hebben voor iemand met zulk een ernstig karakter aJs Isaac P. Newton. Daar in vergiste hij zich echter. Angela vloog New ton om den hals. Dc had haar geraden, hem om den hals te vliegen, dat deed ze, en allemach tig daar komt ze san met hem." Het was inderdaad Angela, die op de veranda verscheen, lachend en stralend van trots in het bezit van Newton en kussen en gelukwenschen mengden zich in de lucht met den geur der oranjebloesems uit den tuin. „Ik kom hier voor zaken zoowel als voor mijn genoegen, uitverkoren oom," zei Newton tot Ballyseedy. „Wat drommel, waarom hebt a mij nooit verteld, dat u eigenaar bent van drie dui zend acres van den besten veenbodem fn Ier land „Mijn bescheidenheid liet niet toe, mij aan zooveel zelfverheffing schuldig te maken," ant woordde Ballyseedy. „Mijn roem behoort door andere stemmen dan dc mijne te worden bezon gen." „Great commodoreU bent juist de man, naar wien ik de laatste vijf jaren heb uitgekeken. Ik sta aan het hoofd van een syndicaat ter trons- porteering van Ierland naar Amerika bij ge deelten. U weet, er wonen in de Verecnigde Sta ten zoo ongeveer vijftien millioen Ieren, die al len dweepen met hun moederland. Welnu, wij schenken hun den bodem zooveel wij ervan over het water kunnen brengen. Wij veronder stellen, dat elke Ier aan onzen kant zich patriot gevoelt tot ecn bedrag van vijf en twintig cent cn voor die som kon ieder zich in het bezit stel len van zooveel Ierschen grond, als in een kwart pint gestampt kan worden. Begrijp je?" „Er begint mij ecn licht op te gaan hot ver schijnt aan den horizon." „Wel man, zie Je niet, dat er een fortuin voor ons allen in die zaak steekt? Dc „Shamrock Soil Trust", kapitaal twee millioen dollar, tweehon derd vijftig duizend volgestort „Wacht even, tot ik het door vijf deel. In dol lars kon ik niet denken," zei Ballyseedy. Vijf tig duizend pond, nu ben ik er." „Op den kop af. Welnu, onze jaarlijksche omzet aan Ierschen grond moorasland laat zich verwonderlijk goed in een pot duwen stijgt tot vijfduizend ton. Bereken dat tegen den prijs van vijf en twintig cent per kwart pint, en zeg dan, of er geen fortuin in zit. Elke Ier- sche patriot, die dien naam waard is, neemt een gallon, en zoo zijn er om en bij de vijftien millioen, die op den eersten termijn wachten. Wel, Ierland zal niet groot genoeg zijn om oor» alle aanvragen te voldoen. Ik zal u nu een cheque schrijven voor honderd duizend dollar op afrekening. „Norah, geliefde, kom m mijn armen," riep Lord Ballyseedy. „Ik zal je cheque aanvaarden. Newton, ofschoon het mij aan mijn ziel geat, mijn geboortegrond te moeten verkoopen. God dank, dat het in Ierschc honden blijft I" Eer Noroh's blos verdwenen was, kwam cc» bediende haar in de veranda ecn <pr-- gram aanreiken. Zij scheurde hot couvert op en los. „Het is van mijn tante to Londen Smith s Stores," zei ze. „Het is het antwoord op mi brief, wooTin ik haar mijn verloving met Pats- meldde: „Hartelijke gelukwenschen aan Jou en aan zi:n lordschap. Heb bepaald, dat je zijn lordschap niet met leegc handen tegemoet zult gaan; vwl daarom den dng, waarop zijn lordschap on - familie binnentreedt, twintig d»rizcnd pond c.» je vastzetten." „Ik moet noodzakelijk even den tuin rond wandelen," zei Lord Ballyseedy. „Wij gaan niet eerder don over een manv.l of drie trouwen," verklaarde Newton. „W ik tril niet gezegd hebben, dat de Honournl Miss Angela Brown beneden haar stand trouw. Daarom zal lk mijn agent in de VeTecnip* Staten telegrafeeren, om den eersten den b. - ten vacanten zetel in den Senaat voor mij koopen. Dat geeft mij het recht op denzclfd.*'.i titel als den haren: de Honourable Isaac P. Newton zol in het huwelijk treden met de Ho nourable Angela Brown; dan zijn wij op voéi von gelijkheid." Drie maanden later huwde hij haor. Zie» ijver in zaken van geestelijken oord is r»ï meer zoo vurig als aan de Riviera. Zijn schoo vader maakt zich daarom wel eenigszins b - zorgd, of hij soms ook ecn afvallige is gewo den, cn volgens het algemeen oordeel is vrees niet geheel ongegrond. Angela heeft fn New-7orksche kringen gio.t succes. Haar laatste gecostumeerdo baJ wc!:'..- de verontwaardiging op van de hooge geesv- lijkKoid in dc Verecnigde Staten. Zelfs deze onderscheiding draagt zij met een beminnelijke bescheidenheid. EINDE

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1