F.H.Lomans GR10TE ePMHti FOTOSRAAF LEOPOLD DE EEMLANDER" Electrisclie Installatie:!. WINTER ARTIKELEN BUITENLAND. FEUILLETON. Terug in het leven. 22e Jaargang No. 173 AROKMMENTSPRUS per pcsu 1 3l—per r i anndep voor Art xl 2.10, Idem Uanco ek I me» era to «errekenng oBgcioiVkcnJ f 0.17°, alzoodariijfce nummers AMERSFOOBTSCH DAGBLAD 1 CDS. 01R ECTEU R-UfTtS EVER f» J. VALKHOFP. BUREAU ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. FOSTNEKCNINO H*. 4T910. TFL IWT SIS. DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING, Het eerste comité en h*t plan- Schacht. Parijs, 24 Jan (Havas) Het comité^Dawes heeft de rapporten der subcommissies over de eerste maatregelen tot stabiliseering van de mark en het in evenwicht brengen der Duit- sche begrooting bestudeerd. In tegenstelling met de berichten in de buiten- landsche pers heeft het comité niet besloten het plan van dr. Schacht zonder meer aan te nemen. Hij nam nota van eenige zijner voor stellen, die het in zijn definitief plan zal over wegen. DE OORZAKEN VAN DEN WERELD OORLOG. De commissie, die in T919 door de Duitscho Nationale Vergadering is benoemd tot het in stellen von een onderzoek naar de oorzaken van en de gebeurtenissen tijdens den wereld oorlog, zaJ het resultaat hnrer ondervindingen blijkens een Duitsch radiogram neerleggen in een boek, dat in 10 deelen zal verschijnen. UIT HET BEZETTE GEBIED. De kwestie van 't beheer der spoorwegen. Londen, 24 Jan. (N. T. A. Draadloos) Daai de regeeiing te Pargs blijft weigeren de handieekening te bekrachtigen van den leider van het Fransch-Belgische spoorwegbeheer in het bezette gebied, betreffende de overeenkomst op 14 December met de Engelsohe bezettings overheid gesloten, blijft het probleem wat er met de spoorwegen in het Rijnland moet ge schieden, een open vraag. De lijn Neuss-Düren- Bonn, die de Duitschers gedurende het Roer conflict op aandringen van Engelsche zijde aan de Franschen cn Belgen in beheer hebben ge- gex'cn, is nog steeds overbelast met verkeer ter. behoeve van het Fronsch-Belgisch bestuur, ter wijl de lijnen over Keulen, die onder zeer goedo voorwaarden volgens de ontwerp-overeenkomst een deel van dit verve-er zouden kunnen o\fer- nemen, niet worden gebruikt. Voortdurend ko men er klachten over de wijze, waarop de voor schriften van genoemd beheer den handel in <le Keulsche zone belemmeren. Sprekend over het belang, dat de spoorwegen in de Britsche zone onder het Duitsche beheer blijven, zegt de Timescorrespondent, dot de commissie van des kundigen te Parijs de mogelijkheid overweegt het geheele Duitsche spoorwegnet in gebruik te nemen, teneinde zoodoende schndevergoedings- gelden te verkrijgen. In normale omstandighe den kon men het Duitsche net evenals voor den oorlog o-p winstgevende wijze exploiteeren, moor niet ols de lijnen van het bezette gebied, die juist de belangrijkste van allen zijn, ervan wor den afgesneden. De eenige reden van bestaan voor het Fransch-Belgisch beheer, n.l. de wei gering van het Duitsche personeel om de Frnn- sche operatie in het Roergebied te helpen, is thans weggenomen en het teruggeven dier lij nen aan den Duitsche'n eigenaar om tezamen met het overige net onder controle der gealli eerden te worden geëxploiteerd, zou de vooruit zichten der geallieerden om eventueel de hun toekomende schadevergoeding te ontvanger, zeer bevorderen. Nieuwe dwangmaatregelen der Franschen. B e r Mj n, 2 4 Jan. (N. T. A. Draadloos). De Fransche douane-autoriteiten in het Roer gebied gaan na, hoeveel goederen de firma's in dat gebied gedurende het lijdelijk verzet naar het onbezette Duitschland hebben gele verd. Zij ei^chen, onder bedreiging van zware straffen, de betaling van de helft der daarvoor ontvangen bedragen. De Pruisische landdag en de stootsmijnen. B e r 1 ij n, 2 4 Jan. (W. B.) De Pruisische landdag heeft zijn goedkeuring gehecht aan do verordening nopens de overdracht van het beheer en de exploitatie van de staatsmijnen oan een particuliere maatschappij op oandee- len. Geen ontbinding van den Soksischen Landdag. Dresden, 24 Jan. (W. B.) De Saksische landdag heeft in zijn vergadering van heden het voorstel tot ontbinding met 51 tegen 37 stemmen verworpen. Het voorstel tot verscher ping van het reglement van orde werd aange nomen. ONGEREGELDHEDEN IN SAKSEN. Bloedige botsingen tussehen arbei ders en politie. Schwarzenberg (Saksen), 24 Jon. (W. B.) Bij een demonstratie, die plaats heeft ge had na afloop van een tweetal vokvereenigings- vergaderingen, werd door de bctoogers op de „Schupo", die de demonstranten aanmaande uiteen te gaan, geschoten, terwijl ook met hand granaten werd geworpen. De politie moest door door van de vuurwapenen gebruik maken. In totaal werden 7 Schupo-bcambtcn cn 15 de monstranten min of meer ernstig gewond. DE SEPARATISTISCHE BEWEGING. De kneveling der pers. Ludwigshafen, 24 Jan. (W. B.) De separatisten hebben van heden af alle dag- bloden voor 3 dacpsn verboden, daar z\j een vliegend blaadje uitgegeven hadden, waarin zij protesteerden tegen het ingrijpen van de zoo genaamde autonome regeering in de persvrij heid. De bewapening der separatis tische wachten. Spiers, 24 Jan. (W. B.) De separatisti sche wachten, die tijdens het bezoek van Clive onbewapend verschenen, duiken thans ten allen kant weer zwaargewapend op. EX-GROOTHERTCGIN MARIE ADELAIDE VAN LUXEMBURG, f München, 24 Jan. (W.). Vanmiddag is op het kasteel Hohenburg in de gemeente Leng- griese ex-groothertogin Marie Adelaide van Luxemburg, de oudste zuster van de rerr.olin van ex-kroonprins Rupprecht van Beieren, over leden op een leeftijd van 29 jaar. Zij was 14 Juni 1894 op het kasteel Berg geboren, als dochter van groothertog Willem en groother togin Maria Anna van Luxemburg. DE VALUTA IN HET SAARGEBIED. Een onbevredigende toestand. Saarbrücken, 24 Jan. (W. B.) In plaats van een verbetering, is in het Saargebied na de wijziging van de valuta, een achteruitgang ingetreden van den toestand op de geldmarkt Gelukt het niet om genoeg franc-credieten ter beschikking te stellen, dan zal de Handelskomer moeten overgaan tot het instellen van een eigen valuta. ARRESTATIES VAN NAT.-SOCïALISTEN. München, 24 Jan. (W. B.) De laatste dagen zijn vele leiders der nat.-soc. partij te Neurenberg aangehoord. DE ECONOMISCHE CRISIS. Personeelsinkrimping. Wolff meldt uit Berlijn, dat het personeel van het departement van buitenlandsche zaken met 520 personen verminderd is, hetgeen ver geleken bij 1 October een vermindering van T8.2 procent beteekent. Vergeleken met voor den oorlog zijn niettemin de werkzaamheden van genoemd departement enorm toegenomen. HEVIGE SNEEUWVAL IN OPPER-SILEZIE. Ernstige verkeersstoringen. Kattowitz, 24 Jan. (W. B.). Door den jongsten hevigen sneeuwval en de daarmede gepaard gaande stagnatie in het treinverkeer is het geregelde transport van steenkool uit het Opper-Silezische bekken gestoord. De mijnen werken thans met verminderde ploegen, omdat zij tot het storten der steenkool op de opslag plaatsen om economische redenen niet wen- schen over te gaan. ZWITSERLAND. DE ZONEKWESTIE. Het Fransche antwoord onvol doende geacht. B ë'rn, 2 4 Jan. (B. T. A.). De tekst van het Fransche antwoord met betrekking tot de vrije VRAAGT PRIJSOPGAVE VAN Utrechtscbestraat 15 Telef. 483. EOEDEN- EN MAKTELMAGAZIJH „L'HIRONDELLE" 16/18 LANGESTRAAT, AMERSFOORT VAN ALLE REEDS ONTVANGEN; [El COLLECTIE M33IE VHUUISIKKI. 't LAANTJE 3 zones is hedenmerrgen overhandigd. Het ant woord bevat een plan tot arbitrage, daar er nog eenige geschillen zijn, die aan een scheidsrech- telijke beslissing moeten worden onderworpen en die van essentieel belang zijn. In bevoegde kringen beschouwt men het antwoord als vol strekt onvoldoende. ENGELAND. HET KABINET-MACDONALD. Verdere benoemingen. Londen, 24 Jon. (R.) Frank Hodges, de algemeene secretaris van den mijnwerkersbond, is benoemd tot burgerlijk lord van de admirali teit. Horry Gosling, de voorzitter van den alge- meenen bond van transportarbeiders, is benoemd tot minister von verkeerswezen. De ministers aan 't werk getogen. Londen, 24 Jan. (N. T. A. Draadloos). De nieuwe ministers van de arbeiderspartij zijn- heden begonnen met het werk in hun verschil lende departementen. Ramsay Macdonald bracht den morgen in het ministerie van buitenland sche zaken door. In aansluiting op dcLmcdedecling van giste ren. dat het kabinet tot voorloopige overeen stemming gekomen was ten opzichte van ver schillende vraagstukken, die samenhangen met de werkloosheid, woningnood en landbouw vraagstukken, wordt verklaard, dat het kabine» commissies zal benoemen om deze-vraagstuk ken verder te bestudeeren. Men verneemt, dat het in de bedoeling van den premier ligt het systeem van commissies in verbnnd met het wérk van het ministerie uit te breiden, waardoor het kabinet ontheven wordt van het uitwerken van tal van ondergeschikte kwesties en waar door tevens het onderzoek van problemen van bestuur en poliliek^oor deskundigen gemakke lijker wordt gemaakt. Een der eerste indrukken, die men van de nieuwe regecring krijgt, is dat zij blijkbaar be sloten is geen tijd te verliezen, maar de vraag stukken onmiddellijk ondeT de oogen wil zien. In kringen, die voeling houden met den Volken bond, zegt men, dot Macdonald lord Parmoor heeft uitgenoodigd namens Groot-Britonnië zit ting te nemen in den raad van den Volkenbond in de p'aats van lord Cecil, die dit voor de afgetreden regeering gedoan heeft. Lord Par moor, die in het nieuwe kabinet als president van een geheimen raad ent reedt, is een auto riteit op 't gebied van kerkelijk recht en tevens een ijverig voorronder van den Volkenbond. Bovendien heeft hij actief deel genomen aan verschillende bewegingen ovor het herstel van Eurona, vooral in verband met de actie tct be strijding van den hongersnood in Rusland. De financiccle wereld om trent de nieuwe rcgcering gerust. Londen, 24 Jan, (N. T. A. Draadloos). Uitingen van bekende persoonlijkheden uit de tinana'eelo wereld wijzon er op, dat men daar weinig vTees koestert voor het nieuwo bewind. In de vergadering van de West minster Bonk zeide de voorzitter Walter Leaf, dat de tegen woordige politieke toestand belangwekkend was, maar voor den zakenman niet geheel cn al onbevredigend. Sprekend over hetbestaan ven 3 groote partijen, waarvan geen enkele de meerderheid over de beide onderen had, zeide Leaf, dat in de noostc toekomst de regeering van het land nooit een zaak knn zijn van over haaste wetgeving, maar dat de regceringen zich in hoofdzaak op het voeren van het bewind zul len moeten toeleggen, hetgeen zul moeten ge schieden onder voortdurend cn scherp toezicht der andere partijen, terwijl een regcering slechts een kort leven beschoren zou zijn, ols zij buiten de grenzen van billijkheid en gezond verstand zou treden. Dit vooruitzicht is geenszins on rustbarend. Fronschc persstemmen. P o r ij s2 4 Jan. (N. T. A. Draadloos). De meeste organen der Fransche pers onthouden z:ch ervan nu reeds een oordeel uit te spreken over het nieuwe Eogelscho kabinet. De Matin schrijft: Het is noodzakelijk, dat met den nieuwen toestand, ontstaan door het aan het bewind komen van de Labour Party, objec tief beschouwt, met inachtneming zoowel van zijn schaduw- als ook van ziin lichtzijden. De Echo de Paris merkt op, dot van het La- bour-kabinet enkele vooraanstaande personen deel uitmaken, die noch hun afkomst noch hun carrière scheen voorbeschikt te maken tot het socialisme. Dc Petit Porision zegt, dot, welke richting de Britsche regeering ten aanzien van de toekom stige Europecsche politiek zal inslaan, zij aan Fransche zijde zonder voorbehoud een onbe perkte welwillendheid zal ontmoeten. DE VERHOUDING TOT RUSLAND. Benoeming van een gezant. Londen, 24 Jan. (R.) De secretaris van de Lobouf-partij in Z.O. Leeds heeft vandaag het bericht ontvangen, dot James O'Grady, Lobour-lid voor Z.O. Leeds, het aanbod von Macdonald om de eerste Engelsche gezant in Rusland sinds de revolutie te worden, heeft aan genomen. DE SPOORWEGSTAKING. De staking wordt voortgezet. Londen, 24 Jan. (R.) Het stakingsbe- stuur heeft aon de spoorwegbesturen medege deeld, dat het tot zijn spijt dc staking moet voortzetten. ERNSTIGE MIJNBRAND. Londen, 25 Jan. (N. T. A. Draadloos). In een nabij Tipton (Staffordshire) gelegen ver laten kolenmijn is brand uitgebroken, waardoor de veiligheid der stad wordt bedreigd. De hoofdstraat verkeert ernstig in gevaar en ver scheidene huizen zijn reeds ontruimd. NOORWEGEN» DE NOORSCHE HANDELSBANK. Christianie, 24 Jan. W. B.) Het be stuur van de Noorschc Handelsbank heeft be sloten tot afschrijving van het 45 millioen kro nen bedragende verlies. De aandeden worden teruggebracht van 200 tot 100 kronen. De bank zal daarna een kapitaal hebben van kr. 20 millioen cn een reserve van kr. 5 millioen. ITALIË. DE KAMERONTBINDING. Rome, 24 Jan. (B. T. A.) Ofschoon tot dusver geen enkele mededeeling is verstrekt, nemen alle bladen als zeker aan, dat de koning het decreet tot ontbinding der Kamer heeft ge- teekend en dat de verkiezingen op 6 April zul len worden gehouden. TSJECHO-SLOWAKIJE. BENES TE PARIJS. P a r ij s, 2 5 Jan (B T. A.). Benes is uit Londen te Parijs aangekomen. Vrijdag 25 Januari 1324 fiüüi adiertentiEü mi tnborrip bewijsnummer, elke «ceel meer 0 25, chenstaanb e» dm*cn eti Ucldadisheidwdve tentiëo voor de helft der prij& Voor handel et» bednfl bestaan xcer srooideclige benallnoen voor het ad ver leer en hen# aicu a-re, bevattende da voorwaarden wordt op aanvaaae toe cc tonden. HONGARIJE. DE BUITENLANDSCHE HANDEL Een vooruitgang. Boedopest, 21 Jon. (W. B.) Dc handels balans van Hongorije wjjst voor 1923 een pos sief aan van goudkronen 8 millioen tegen 31.4 millioen goud-kronen vorig jaar. In do maand December was de waarde van den uitvoer II millioen goud-kronen meer don dio von den invoer. HET PROCES-ULAIN. Boedapest, 24 J a n. (B. T. A.) Do rechtbank heeft den ofgevanrdigde Uloin, dok ter Szemere en ingenieur Bobula wegens het vormen van een verecniging tot het uitlokken van een opstond veroordeeld tot zes weken gevangenisstraf. Door ze echter reeds langer dan zes weken in hechtenis waren, is hun straf daormec gekweten. ROEMENIE. EEN WETSONTWERP. Boekorcst, 24 Jan. (W. B.) Er Is een wetsontwerp in voorbereiding nopens do in dustrialisatie en de commerciolisatio van alh staatsondernemingen, behalve de spoorwegen, de post cn de monopolistische bedrijven. ZUID-SLA VIE. DE OVEREENKOMST MET ITALIË. Belgrado, 24 Jan. (W. B.) In de Skoep- tsjina is gisteren aon de regeering dringend" verzocht nadere medrdeelingen te doen om trent de overeenkomst met Italië cn to zorgen, dat allo rechten von Zuid-Sloviö gewaarborgd worden. Men acht het zeker, dat er in d< Skoeptsjlna een meerderheid voor de ratificatie van de overeenkomst zal zijn. RUSLAND. DE DOOD VAN LENIN. Gistermorgen is het lijk van Lenin van Gorky naar Moskou overgebracht. Talrijke delegoties van de sovjet-republieken waren aan het station aanwezig om het stoffelijk overschot van hun leider voor de laatste maal t< oanschouwcn. De kist, die met een roode vlag omfloersd was, werd gedragen door Stalin, Krossin, Bot charin, Sinofjef cn Kamenef. Een menigte van duizenden en nog eens dui zenden had zich langs den weg, dien de stoel zou nemen, geschaard. Bij kleine groepen kwamen de vrienden cn discipelen van den thans overleden meester naderbij om dezen nog eens voor het laatst t zien. Ook deldgatics van de regeering hadden zich langs den weg geschaard. Het was I uur in den middag, toen de trein, waarmede de doode vervoerd werd, het station te Moskou binnenliep. Tot kilometers vóór d'- plaats van aankomst waren de boeren uit den omtrek gekomen om te zamen met dc leden von het congres van do Unie van sovjet-repu blieken Lenin uitgeleide te doen. Het was een indrukwekkende, droeve pro cessie, die voorbijtrok. De menigte was oange grepen door ontroering. Nog drie dagen zol dc doode,«die gekleed i- in zijn grijs costuum, gedecoreerd met zijn on derscheidingen, waarover de roode vlag ligt, l Moskou blijven, waar de bevolking in de ge legenheid wordt gesteld Lcnin een laatst vaar wel toe te roepen. Dc begrafenis op morgen vastgesteld. Moskou, 24 Jan. (\V. B.) De uitvanit van Lcnin is op Zaterdag bepaald. Poolschc deelneming. Warschau, 24 Jan. (N. T. A.) Aan den Poolschen zaakgelastigde te Moskou is opg« drogen het leedwezen van de Poolsche regeering met het overlijden von Lenin aan de sovjet regeering mede te deelen. Dc Poolsche premie i Grabski heeft telegrafisch zijn leedwezen aan Moskou betuigd. PERZIE. SPOORWEG-CONCESSIES. B o r 1 ij n, 2 4 Jon. (N. T. A. Draadloos). In Teheran onderhandelt de Amerikaan Bennett met de regeering over het verlecnen van spooi wegconcessies. Kinderen moeten kinderen zijn, zullen ze eenmaal menschen wezen. J. P. Heije. Naar het Engelsch van WILLIAM J. LOCKE. .Voor Nederland bewerkt door W. J. A. ROLDANUS Jr. 4 De eenige fatsoenlijke houding, die ouders tegenover hun kinderen konden aannemen, was een houding van diep schuldbesef. Maar per slot van rekening kon een verwaarloosd mensohelijk atoom met begrip en emotiea toch niet door het leven gaan zonder zijn voelhoorns uit te steken naar een soort sympathie en medeleven. Hij moest iets van Zichzelf Zichzelf met een hoofd letter te danken hebben aan degenen, die hem verwekt hadden. En zoodoende was het, toen zij hem trachtten in te prenten, dat hij in geestelijk (of volgens hun denkwijze ongeeste lijk) opzicht het evenbeeld van zijn vader was, niet meer dan natuurlijk, dat hij die voelhoorns uitstak naar zijn vader, dien hij niet kende; vooral nadat hij later gehoord had welk een groot man zijn vader was. Ja, heusch, hij be schouwde dezen dag als de wonderbaarlijkste van zijn leven. Hij zou er graag zijn twecdei^ voet voor gegeven hebben. „Er is nog iets", zeide hij. „Indertijd heb ik in een oud boek brokstukken van zijn hand schrift gevonden. Ik begon die tc copieererv, speciaal zijn handteekening. Zoo iets echt idioots van een kwajongen. En nou kan ik precies zoo schrijven als hij. Kijk maar I" Hij schreef een paar woorden en zijn hand teekening. Zij schrok. Het was als een bood schap van de docden. Hij lachte. „Ziet u," zoo ging hij voort, „het is zoo heer lijk eindelijk zekerheid te hebben, dat de Fami lie het leelijk oan het verkeerde eind had en dat müri eigen instinct altijd juist geweest is." Hij had dit alles gezegd met een heftigheid, die zij zich zoo goed van vroeger herinnerde. En zij had hem ter wille van die herinneringen en in de hoop, dat hij er niet verder naar vragen zou, laten uitspreken. Maar hij kwam erop te rug. „Een volgenden keer," antwoordde zij. „Die dingen kunnen niet allemaal tegelijk uit het ver leden opgehaald worden. We zullen nog dik wijls genoeg kunnen praten tot je nieuwe voet komt." „U zult toch nog dikwijls met mij komen praten „Waarom zou je daaraan twijfelen „Dat weet ik zelf niet. Neem me niet kwalijk, dat ik het vroeg het ligt niet in mijn bedoe ling, om onbeschoft te zijn, maar vrouwen zijn soms zoo vreemd." Zij glimlachte door de wijsheid van haar ouderen leeftijd zijn openhartigheid had de ontwapenende bekoring van die van een kind. „Wat weet jij van vrouwen, Godfrey Baltazor Hij rimpelde zijn voorhoofd en streek zij hand door zijn haar. „Niet'veel. Trouwens welke man wel? Weet u wel," ging. hij voort op den toon van een pio nier van gedachten, „dat alle vrouwen het je bliksems lastig maken Bij die wcorden begon zij hartelük te lachen. „Is zii niet lief voor ie „Zij wie o, ja. Hoe hebt u het geraden V „De wegen der Natuur verschil'en maar heel weinig. En hoe staat het met haar „O, olies zou in orde zijn, als mijn broer er niet was „Je broer O ja, dat is waar ook." Ze moest haar geheugen raadplegen. „Je moeder was weduwe, toen zij met je vader trouwde, en had toen één zoon." „Precies. Een jaar of acht ouder dan ik. Hij heet Leopold Doon. Wij hebben het nooit kun nen vinden samen. Ik heb mijn heele leven het land aan hem gehad maar hij is een kraan van een soldaat, Majoor. Eervol vermeld. Maar de kerel is nog hcelemaal heel en niet half kapot zooa's ik." „En de dame „Dat zal ik u later wel eens vertellen als we nog eens praten. Op het oogenblik is het niets vergeleken bij mijn ontmoeting met u. Lie ve hemel I" riep hij na een korte stilte uit. „Wat een grappige' wereld is het toch." Hij stak zijn, handen in zijn zak en strekte zijn beenen uitdc verminkte voet rustte op een der krukken. De middagvrede van het beu- kenboschje omgaf hen in hun beschouwing van die grappige wereld. Zij keek naar hem jong, krachtig, vol van verrukking van het physieke en intellectueele leven het offer oan zijn land, van veel, dat dit physieke bestaan zoo belang rijk maakte, niet tellend diep in zijn Engelsche ziel de geheele beteekenis van zijn doodsver achting verbergend een zoon, waarop iederfc moeder trotsch zou kunnen zijn. En tranen wel den op in hoar oogen bij de gedachte aan wat mogelijk geweest was. En hoor geheele hart ging plotseling in een groote golf van ontroe ring naar hem uit, alsof zij haar eigen zoon gevonden had, cn zij begon te huilen. Schuchter legde zij haar hond op zijn schouder. „Beste jongen." zoide zij, „laten wij om den band, dio tussehen ons bestaat, goede vrienden zijn." Hij schrok bij haar aanraking, nam zijn han den uit zijn zak en drukte de hare. „Vrienden I U fcent een schat. Het liefste in de wereld. U zult de eenige vrouw worden, die ik ooit heb liefgehad. Wat, huilt u Hoar vochtige oogen schitterden. „Ja, we zijn allemaal heel lastig, niet „U niet. Heelemaol niet." Hij kuste haar hand en liet die dan los. „U bent aanbiddelijk. Maar hoe moet ik u noemen „Mij noemen De vraag gaf hoar een klei nen schok. Je kan mij bij mijn noam noemen, als jc wilt wanneer we alleen zijn Mar- celle." „Prachtig I" riep hij. „De lang gevoelde be hoefte. Ik heb al zoo razend veel Zusters ge bod." Zij stond op en hielp hem om op te staan. „Ik hoop," zeide zij, „dat je de jongen zal blijven, die je zoo lang geweest bent." HOOFDSTUK II. Daarna hadden zij nog verscheidene gesprek ken en zij vertelde hem de kleinigheden van John Baltazar, die hij zoo graag wilde weten. I£n de jonge man vertelde haar van zijn eer zucht en zijn hoop en zijn jeugdige wanhoop. Deze laatste betrof voornamelijk een zekere Dorothy Mackworth, een Warwichshire-godin in een zijden tennist/ui en met een zijden muts, wier eenig gebrek was, dat zij vriendelijker was tegen een donkeren Leopold, zijn broer, dan tegen hem. Hoe oud zij was? Zeventien. „Arme babies!" dacht Marcelle. En op een goeden keer zeide zij: „Waarom trek je je het zoo aan? Binnen een week kan je duizend kleine Dorothy's vindei als je maar zoekt." „Daar vergis je je in," antwoordde hij. „J kan duizenden Susan's en Jane's vinden alle maal heel charmante meisjes, dat geef ik graag toe. maar er is maar één Dorothy.' Het is eett buitengewoon meisje. Zij heeft een intellect. Zij heeft een verbijsterende eigenschap, iets grieze ligs bijna, in haar begrippen en intuïties. Ik meen het dood-ernstig, Marcelle, geloof me. Zij liet hem zijn hart uitstorten. Haar ziel. droog en dorstig, dronk zijn jongensachtige frischheid in zij zelf besefte nauwelijks hoi gretig. Als pleegzuster was zij voor vele een zame ongelukkigen als het ware een biecht- moeder geweest, maar steeds had zij daarbij het gevoel gehad, dat die mannen hun ziels geheimen openbaarden aan de zuster, niet aan de vrouw, die leefde onder het verpleegsters- kostuum. Maar thans was zij voor den jongen Godfrey Baltazar in de allereerste plaats on moederlijke wijze vrouw. En dwaas genoe; wilde de vrouw in haar niet bekennen, dat zii er vurig naar verlangde de bijzonderheden var zijn leven en zijn karakter en zijn wereld beschouwing te leeren kennen. Op een goeden keer hield hij midden in een gesprek over zichzelf op. „Maar we hebben het altijd over mij," zei hij „Laten we het eens over jou hebben." „Over mij? Ik ben maar een verpleegster En een verpleegster heeft het veel te druk c;i is te afgezonderd van de buitenwereld om ieto anders dan verpleegster tc zijn." (Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1