Als Uw buurman heden griept, griep! Gij morgen. F. „de eemlander" buitenland. mm feuilleton. IMMfMSPRUS Electrisclie- en Gaslampen.* BLOUSES MANTELS PHILIPS L,AI¥!PE$ Terug in heft leven. 22s Jaargang No. 177 pet pmt f 1-. naaadca voor A«m» t 1 2.10. idem tranco per aatk fiae? crstb «eraekcrmg 047». AMERSFOO 1 GOS. DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTAEKENUIO M*. 47910. TEL INT. 613. Maandag 28 Januari 1924 n»S KI lllVEMEIlltll UI tnl>«A*ip «M bewijsnummer, elke rrr.1 meer 0 25, d.enstnj»b dingen en UelAi<ii,:heidi adre. tenten voor de helft der prijs. Voor handel en bedrjji bestaan teer ▼ootdcclipe bepalingen toot het adverteeien. ten» circulaire, bevattende dc voorwaarden, wordt op toe <*e zonden. DUITSCHLAND. DE BLOKKADE TE KEULEN. El ber f e 1 d, 26 Jan. (W. B.) Door do tra- go afdoening der douanekwesties door de Fran schen te Ruenderotk, een station op de 3ijn Hagen-Keulen, is zulk een opstopping ontstaan, dat opnieuw de aanneming van goederen is stopgezet. Ook het postverkeer naar het bezette gebied over Vohwinkel is stopgezet, door mo menteel alleen in het district Elberield 176 wa gons met post voor de KeuJsche zóne staan. Een later bericht meldt nog, dat bij Ruen- deroth 524 goederenwagens staan voor de En gelsche zóne en te Vohwinkel 176, terwijl te Elberfeld 206 postwagens staan, welke niet ver der kunnen. DE VERKEERSSTREMMING IN HET ROERGEBIED. Elberfeld, 26 Jan. (W. B.) De strem- sning van het goederenvervoer in de grensstreek van het Roergebied wordt met den dag ernsti ger tengevolge van de uiterst -langzame Fran- sche douanecontrole. Nabij het station Ründe- roth staan 324 voor de Engelsche zóne bestem de goederenwagons, bij Vohwinkel 176, bij El berfeld 206 wagons. DE SEPARATISTISCHE BEWEGING. Uit de Palta. Spiers, 25 Jan. W.-B.). De „autonome regiering" moet voornemens zijn een aantal Paltsens, die tegenover Clive de separatistische terreur hebben veroordeeld, te arresteeren, te verbannen en hun vermogens m beslag te ne men. Van een wijnbouwer te Bad Dürkheim is bet vermogen reeds geconfiskeerd. Londen, 26 Jan. (N. T. A. Draadloos). De correspondenten van Engelsche bladen gaan voort een schel licht te werpen op den onge- hikkigen staat van zaken in de Palts als gevolg van de bedrijvigheid der separatisten. Alle be richten bevestigen de conclusie van Clive, den Engelschen consul-generaal, die in zijn conclu sies, waartoe hij na zijn inspectiereis is geko- cmen, zegt dat de separatistische beweging* bij het volk geen steun vindt cn zich alleen kan staande houden door de oogluikende toelating van de Fransche bezettingsautoriteiten. Nadat-een uittreksel van zijn indrukken in het Lagerhuis is voorgelezen, heeft Give een uitgebreid cn bevattelijk rapport opgesteld ter informatie van zijne regeering. Lr de Manchester Guardian verklaart een correspondent, die doet uitkomen dat vele Fransche officieren in de Palts de daar inge stelde maatregelen niet goedkeuren, dot Spiers bijvoorbeeld op een ruwe wijze wordt geter roriseerd. Duitschers worden gearresteerd, ge slagen, in de gevangenis gestopt en door. de separatisten gedeporteeid en dat zonder eenige reden. Voedsel, geld en voertuigen worden op gevorderd zonder dot er voor betaald wordt. Gebouwen zijn bezet cn geheele huisgezinnen ■worden op straat gezet om plaats te maken voor de separatisten en him talrijken vrouwe- 3ijken aanhang". Postzakken worden aangehou den en particuliere brieven geopend. Deze cor respondent is overtuigd, dat op het oogenbiik dat de Fransche bescherming ophoudt, hot ge heele kaartenhuis van de autonome regeering in elkaar zal vallen en dat de separatisten zullen verdwijnen. Er is slechts zeer weinig noodig om aan de tragische grap een eind te maken, de Fronschen hebben slechts één woord te zeggen en alles zal voorbij zijn. De Times en andere bloden bevatten soort gelijke berichten van hun correspondenten. De Times meldt nog, dat Spiers een draad loos beroep om hulp op do wereld gedaan heeft, voor de mannelijke en vrouwelijke gevangenen van de separatisten in het regeeringsgebouw, «wier eenige misdaad is geweest, dat zij ge weigerd hebben de autonome regcering te er kennen. Zij worden ruw mishandeld en hun smartkreten kunnen dag en nacht op straat worden gehoord." De separatisten waren voornemens een ze keren Poth, eigenaar van een wijngaard te Dürkheim, aan te houden, omdat hij zich zeer krachtig had uitgelaten tegenoveT Clive en zijn Franschen begeleider SieboL Zij troffen echter Poth niet aan en nomen zijn zestienjarigen zoon en zijn dienstbode mee, om deze te dwingen zijn schuilplaats aan te wijzen. Toen de jongen cn het meisje bleven zwijgen, namen zij ten slotte zijn hecle eigendom in beslag. Muiterij onder dc separa tistische troepen. Spiers, 26 Jan. (W. B.) Donderdagavond is er muiterij uitgebroken onder de separatis tische troepen in het regeeringsgebouw, omdat hun eischen inzake loonsverhooging cn betere verzorging niet zijn ingejvilligd. Twee leden der regeering vluchtten in dc Fransche kazerne en trokken vandoor met de separatistische storm troepen en een groep Marokkanen naar het re geeringsgebouw, nomen 60 muiters «gevangen, boeiden dezen en sloten ze op. De stad Kerchhem-Bolanden hebben de sepa ratisten wegens het weghalen der separatis tische vlag een boete opgelegd van 15,000 frs. Een gemeenteraadslid en tweo burgemeesters zijn aangehouden. Het gebed op dc Saksische staatsschool. Berlijn, 26 Jan. (N. T. A. Draadloos). De Saksische minister van eeredienst heeft het be sluit der regecring-Zeigner, ingevolge hetwelk in dc openbare scholen godsdienstige handelin gen van eiken aard buiten de voor godsdienst onderwijs bestemde uren achterwege moesten blijven, opgeheven. BRAND BIJ SIEMENS EN HALSKE. BeTÜjn, 2 6 Jan. (W. B.) In een afdeeling van d" motorfabriek van Siemens cn Halskc te Mariendorf is vanmorgen een groote brand uit gebroken, vermoedelijk ten gevolge van kort sluiting. Het gebouw is geheel uitgebrand. Alle machines die het bevatte zijn vernield. FRANKRIJK. DC FINANCIEELE MAATREGELEN DER FRANSCHE REGEERING. Rede van Poincaré in de Kamer. Po rij s, 2 6 Jan. (Havas). Dc Kamer heeft het financieele debat voortgezet. Poincaré be toogde, dat dc algemeene politiek gegrond moet zijn op rechtvaardigheid en recht. Hij verklaar de, dat hij den meer politieken dan financieelen aanval in het licht wilde stellen, die tegen de Fransche natie is ondernomen. Hij los uittrek sels voor uit Duitsche bladen, o.o. uit Neuren berg, die aanzetten om franken te verkoopen en rapporten van Fransche agenten in Duitschlond over de onti-Franschc propaganda, o.o. het ver slag* van den Franschen consul te Neurenberg. Hij voegde er aan toe, dat er over de hecle wereld afschuwelijke circulaires zijn verspreid, die de Duitschers uitnoodigen hun bezit aan franken te verkoopen, om aldus dc Fransche regecring tc dwingen het Roergebied op te geven. Deze circulaires, zeide hij, besluiten Gij zult op deze wijze' de Fransche politiek kun nen bestrijden en tegelijkertijd rijk worden. Te midden der interrun»»>s v. n de uiterste linker zijde noemt Poincaré dc preventieve maatre gelen op die de wapens moeten verschaffen om den veldtocht tegen den frank te bestrijden. Onze beste vrienden in de wereld, zegt'Poin caré, hebben ons gezegd, dat de goedkeuring der voorstellen een gunstige uitwerking hebben zal. Dezelfde inlichtingen bereiken ons uit New-. Tork, W ashington, Rome, Brussel en van overal. Hij leest vervolgens dagbladartikelen voor, die den uitstekenden indruk weergeven, dien de aankondiging der maatreg '.en tot financieel herstel in de hcele wereld hoeft gemaakt, en de verslagen der gezanten in de groote hoofd steden welke vaststellen, dat de daling van den frank stopgezet is, door de maatregelen van do regeering, doch dat het vertrouwen nog wei felend is cn dat het om dit steviger te maken, noodig is dat het parlement zonder uitstel of beperking de besproken voorstellen goedkeurt. Poincaré bewijst dat de manoeuvres om wan trouwen tegenover Frankrijk aan te kweeken, jn Frankrijk bijna geheel mislukt zijn dank zij het gezond verstand der bevolking; zij worden ech ter voortgezet in het buitenland, waar er groote reserves aan franken zijn. Deze voorstellen zijn echter niet onuitputtelijk en de campagne zou in het buitenland alleen met succes kunnen worden voortgezet, indien de houders van fran ken in het binnenland deze op hun beurt van de hond deden. Een andere factor in den koers van den frank is de verkoop door de Engel schen van de franken die zij bezitten in ruö voor dollars. De crisis kan grootendeels ii> Zoo j\iist ontvangen EEN NIEUWE SORTEERING SPOTKOOPJES. UTRECHTSCHESTRAAT 15, TEL. 483. Dames en Meisjes HOEDEN- EN MANTELMAGAZIJN „L'HIROMDELLE" 16/18 LANGESTRAAT, AMERSFOORT Witto en gek'eurde in EFFEN en FANTASIE odei Cas?p SICfFEH 10.25,5.75,3.25 12.75 750 4 5C in verschillends QUAIITHTEH 15, 12.50 9.5(1 De griep lieersnht weer. 21 iepbncillcn zwe ven rondom l Op straat, in huis. kantoor, school, trein, tram, kortom overal kunt Gij besmet worden. De ervaring heeft geleerd dat Akker's Abdijsiroop dil bacillen-gevaar op afdoende wijze bestrijdt en door hare ver zachtende. slijmoplosscndc werking bijzon der geschikt is ter genezing van griep, in fluenza en de meeste ziekten der luchtwe gen. Moeders, weet Gij dat voor kinderen do «riep nog gevaarlijker is dan voor volwas senen? Wanneer ren eerste rilling, een schijnbaar onbeduidende tempcratuur-vor- hooging een hoestje, „een zich niet lekker voelen" U komt waarschuwen, dat do griep vat op U krijgt, gebruik dan dadelijk Abdij siroop. Zorgt dus Akker's Abdijsiroop in huis te hebben, .talmen kan berouwen. „Bij hot eerste kuchje Akker's Abdijsiroop" is het wachtwoord van een voor velen. P. NIEROP Langestr. ©O Frankrijk zelf worden bestreden. Een achteruit gong dor Fransche politiek zou een noodlotti- gen invloed uitoefenen op onze bedrijvigheid cn ons crediet. Gelukkig moeten wij voor der' gelijke mogelijkheden niet bevreesd zijn. Opdat dc toestand beter worde, moeten alle Franschen aan het werk gaan en het goede voorbeeld der verzaking geven. Poincaré betoogt dan, dut Frankrijk, dat het eerste land is geweest om zijn militaire uitga ven te beperken, 100 milliard voor rekening van Duitschlond moest voorschieten en daarvoor zijn toevlucht nemen tot leeningen, want geen enkele betalingsstaat ha voorzien, dat Frank- -"k onmiddn'lirk een bedrog zou ontvangen, dat voldoende was om de sChade te herstellen. Het spreekt dus vanzelf, dat dc terugvorderbare uit gaven niet in de algemeene begrooting werden opgenomen. Dó voorgestelde moatregelen beteekenen geenszins, dat wij onze rechten opgeven, of onze panden, die wij slechts zullen terugge ven, wanneer wij betaald zijn. Dit kan ik u waarborgen. Wij moeten dus van alle vooi- afgnande debatten afzien, die een uitstel dezer maatregelen zouden kunnen meebrengen. Hij betoogt dan de noodzakelijkheid, om over te gaan tot een progTam van bezuinigin gen bij decreten, zooals reeds gebeurd is voor dc beperking van het aantal ambtenaren. Het parlement zal de maatregelen achteraf rotificee- ren. Ieder land is vrij om te handelen, zooals het wil, moor Frankrijk is groot genoeg om het recht te hebben, iederen aanslag te verijdelen op do vrijheid en de rechten van het parlement. Daarom verzet Poincaré zich tegen de socialis tische motie om het debot te verdagen tot nu de verkiezingen, evenals tegen het voorstel van Daudet om de volmacht van de Kamer met één jaar tc verlengen. Ik zou de sympathie, die gij mij betuigt, niet waard zijn, ging Poincaré voort, indien ik het vertrouwen en dc populariteit monopoliseerde. Ik znl echter het antwoord niet schuldig blijven op de verwijten, die bij gelegenheid der stem ming tot dc leden der meerderheid zouden kun nen gericht worden. Belastingontduiking moet voorkomen worden en de regeering vraagt vcr- oordei ling van alle ontduikers. Frankrijk moet volharden in zijn vostberaden houding tegen over Duitschlond en zal nooit zijn onvervreemd bare rechten opgeven. Indien Duitschlond eigenlijk nog niet betaald heeft, wij hebben ten minste panden genomen, die hun ruilwaarde hebben. Indien Frankrijk telkens een weigerend antwoord heeft gegeven, als de internationale financiers hun hoop stelden op internationale, overeenkomsten, dan is het omdat de vijanden op transactie hoopten, die hen in de golcgcn- heid gesteld zouden hebben ons te dupccrcn. Poincaré betoogt dat Frankrijk niet toegeven kan dut bondgenootschap onderwerping betee- kent en dut 't op voel van gelijkheid wenscht tc onderhandelen inet alle Geallieerden. Dit toe gegeven zijnde, is hij echter als géén onder ge steld op loyale somenwerking met de bondge- nooten. Onlangs nog hebben wij aan de geheele we reld een bewijs van onzen goeden wil geleverd door dc samenstelling der twee commissies van deskundigen te bewerken, welke de Commissie van Herstel in staat zullen stellen een goede op lossing tc vindon. Poincaré is zeer tevreden over dc samenstelling van het behoud van den vrede en den status quo in Europa. Met België cn Polen door ondere banden verbonden, achtte Poincaré hot een eerste plicht dc banden, die Frankrijk aon zijn bondgenooten bond nnn tc houden. Hij verklaarde dut Frankrijk bereid was jegens alle bondgenooten dcnzelfden geest van gematigdheid te betrachten, mits men zijn le vensbelangen onaangetast liet. Zoowel wat het binnen- o!s het buitenland betreft, kan de toe komst rustig* worden afgewacht, daar niets de alarm-campag*ne rechtvaardigt. Hij verzocht de meerderheid zich om hem te scharen cn een carré te vormen, teneinde den aanval op Frank rijk of te slaan cn de Fransche munt te redden. BANDIETENAANSLAG TE PARUS. Inval in een juwcliersznok. Uit Porijs wordt d.d. 27 Jan. aon de C t. ge meld t Bij een poging tot inbraak in de juwo- lierszank van Osterteg aan de Place Vcndome is de Nederlander Limburg door de bandieten neergeschoten. Hij overleed korten tiid daarna. Nader wordt hierover gemeld. Ip den winkel was alieen een bediende aanwezig. De eigenaar van de zaak was niet in den winkel, daar op hot midden van den dag weinig klanten plachten tc komen. De sous-chef Limburg, die den eigenaar ver ving, was in de nabijzijndc kamer bezig zich te schoren, toen hij plotseling twee schoten hoor de vallen cn den bediende op den grond zog liggen. De inbrekers, die hadden geschoten, vluchtten naar buiten en losten vandaar vier schoten op Limburg, die terstond neerviel. Door bun overhaaste aftocht konden de dieven niets medenemen. De sous-chef Limburg stierf kort na zijn aan komst in het hospitaal doch men hoopt den be diende, die zwaar gewond is, nog in leven tc kunnen houden. Van de inbrekers, die zonder buit de vlucht moesten nemen, is, niettegenstaande het onder zoek der recherche, nog niets bekend. ENGELAND. HEI' NIEUWE KABINET EN DE LABOURPARTIJ. Londen, 27 Jan. (N. T. A. Draadloos). Mac Donald cn vijf zijner ministers hebben op gehouden lid te zijn van het uitvoerend comité van dc Labour cn socialistische internationale. Van het Labourhoofdkwortier wordt vernomen dot hun lidmaatschap automatisch zou eindigen wanneer zij leden van de regeering zouden wor den. De andere ministers zijn Henderson, Tho mas, Shaw, Webb cn Gosling. DE SPOORWEGSTAKING. Londen, 27 Jan. (V. D.) De spoorwegdi recties hebben den geheelen dag onderhande lingen gevoerd inzake de spoorwegstaking. De voorwaarden van een overeenkomst zullen mor gen door het personeel besproken worden. Een bemiddelingspoging van het Trade llnion-congres. Londen, 2 7 Jan (R.) De speciale com missie van het Trade Union Congress heeft een bezoek gebracht nnn het hoofdkwartier van den machinistenbond, waar zij met het uitvoerend comité besprekingen beeft gehouden. De com missie beeft bepaalde voorstellen gedaan, waarop het uitvoerend comité er in heeft toegestemd, dnt deze voorstellen worden voorgelegd non de directfc's der spoorwegmaat schappijen. Hedenavond word* een vergadering gehouden van dc bijzondere commissie en dc spoorweg directies. ENGELAND EN SOVJET RUSLAND. Londen, 27 Jan. (V. D.) Algemeen wordt aangenomen, dot de nieuwe Engelsche regce ring verlangend is Sovjet Rusland te erkennen, doch in welingelichte kringen is men de mce- ning toegedaan dnt het onwaarschijnlijk is dot cr in deze richting in dc naoste toekomst stap pen zullen worden ondernomen tusschcn beide landen. Aanhangig gemankte kwesties worden thons op scricusc wijze tc Londen onderzocht. EEN AARDSCHOK. Londen, 2 8 J 0 n. (N. T. A. Draadloos). Een aardschok die verscheidene seconden uanhield, werd gisterochtend om 6 uur wuorgenomen in Worcestershire cn Herefordshire. De verschrik te bevolking snelde in nachtgewaad de stront op. ITALIË. BLIJDE GEBEURTENIS. Tui*ja, 2 7 Jan. (B. T. A.) Prinses Jolandn is bevallen von eon dochter. DE TOENADERING TOT JOEGOSLAVIË. Rome, 27 Jan. (B. T. A.) Noor „Stefani" meldt, had gisteren de laatste zitting plaats be treffende het Italiuunsch-Joegoslavischc verdrag. Deze zitting werd gehouden in het poleis Chigt voor de bchondeling van de loutste, nog han gende kwesties. In dc bijeenkomst werd omtrent alle punten volkomen overeenstemming bereikt Het verdrag wc-rd daarna geteekend. Uit Rome wordt nader gcmeldt, dot liet ver drag bestaat uit twee doelen, nl. een vriend schapsverdrag cn een ronvonlie betreffende Fiume. RUSLAND. RODZIANKO. G 1 a z, 26 Jon. (W. B.) Volgens Grazer Tngcpost is gisteren le Vcrsecz in hel Banaat, Rodzianko, de laatste voorzitter der Russische doemo, overleden. GRIEKENLAND. UIT DE NATIONALE VERGADERING. Athene, 2 7J a n. (B. T. A.) In de Nationale Vergadering verklaarde Venizclos de kwestie van vertrouwen tc stellen, daar verschillende re publikeinen er op blijven aandringen <tyt de ver vallenverklaring der dynastie zal geschieden zonder volksstemming. Strenge koude in Griekenland. A t h o n e, 2 7 J a n. (B. T. A.) Er heerscht een ontzettende koude in Griekenland. Ongeveer 160 personen, die nabij Soloniki in tenten kampeer den, zijn doodgevroren. EGYPTE. ZAGHLOEL PASJA PREMIER. Caïro, 27 Jan. (R.) Zaghlocl Pasja, da leider der nationalisten, heeft het premierschap aanvaard. VEREENIGDE STATEN. MIJNRAMP IN 1'ENNSyLVANIE. 40 arbeiders bedolven, Shanktown, P c n n s y 1 v a n i e), 2 6 Jan. (R.). Alhier zijn 40 mijnwerkers bedolven onder neervallend gesteente, ten gevolge van een hevige ontploffing. Shanktown, (P e n n s y I v a n i c) 27 Jan. (R.) Met betrekking tot de mijnontploffing, wel- Jokken is een van de zaken, die men op haar zoetst moet staken. Const Hu y gens. Naor het Engelsch van WILLIAM J. LOCKE. Voor Nederland bewerkt door W. J. A. ROLDANUS Jr. John Baltazar leunde over het hek en keek Onder het rooken van zijn kersenhouten pijp naar het hem zoo wel bekende toonecl van een zame schoonheid. Binnen den omtrek van zijn horizont was hij het eenige zichtbare mensche- lijke wezen, was de eenige menschelijke woning van hem. Aan alle kanten om hem heen strekte zich het golvend landschap van graniet en heide en door den wind gescheurde struiken uit. De granletheuvels, op enkele waarvan reusachtige en vormlooze rotsmassa's stonden, gloeiden amethystkleurig en bleekrood; de beschaduwde vlakten lagen in een sombere majesteit van duisternis. Heide cn graniet, graniet en heide, moerasland en bergen, schoonheid en kaalheid. God en graniet en heide. Geen plek voor den mensch. Geen plek meer voor den mensch dan de Sahara. Want de mensch. tot zijn eindelooze wanhoop, had het geprobeerd; had de ruwe hoeve gebouwd; had, God weet waarom misschien door een pathetischen trots met groote inspanning den drie voet hoogen muur van steenen opgestapeld, had getracht de denk beeldige humus te cultiveeren, had gegraven tot zijn spieren kraakten, was ziek geworden en gestorven, had de plek overgelaten aan dc on barmhartige zon en de doordringende winden en de sneeuw en aan John Baltazar, die thans, zijn pijp rookend, een deel vormde van dit tafelland van eenzaamheid. Hoewel vijftig, zag hij er tien jaar jonger uit. Zijn kort geknipt, ongekamd bruin haar ver toonde nog geen enkel grijs spoor evenmin trouwens als zijn iets lichtere snor. Zijn breed voorhoofd was buitengewoon vlak, behalve een diepe rimpel tusschen de wenkbrauwen. Een grijze trui, die vrij nauw sloot, deed zijn krach tige gestalte flink uitkomen. Een kniebroek, wollen kousen en zware schoenen voltooiden zijn toilet. Zijn ruwe handen verrieden op het eerste gezicht meer den 'landbouwer dan den geleerde. Maar zijn vingers waren lang en de spits toeloopendc sierlijke nagels bewezen even als zijn glad geschoren wang het tegendeel. Een grijze Airedale kwam naar hem toe en trachtte zijn aandacht te trekken. Hij keerde zich om en streelde den kop van den hond. „Zoo, oude jongen, klaar met je dagtaak? Je bent een leelijke oude bedrieger met dat net doen of je druk bezig bent, terwijl je niets uitvoert." De hond begon, als om zijn bestaan te recht vaardigen, te blaffen, sprong een yard weg, kwam terug, blafte weer en sprong nog eens weg. „Al etenstijd?" Het geluid van het woord beteekendc voor den hond, dat zijn zending afgeloopen v. Hij blafte en sprong dartel, terwijl zijn „bans"' langzaam naar het huis liep. Op den drempel vertoonde zich een jonge Chinees, die plechtig glimlachtel in Cliineesche kleederdracht. ,Het diner is klaar, sir," zei hij, terwijl hij eerbiedig ter zijde ging, om Baltazar te laten passeeren. „Dat heefr Brutus me juist verteld, Quong Ho." „Ik heb hem gestuurd, om het ti te zeggen, sir. Hij heeft bijna menschenverstand." „Het is altijd goed," zeide Baltazar, „0111 met intelligente wezens om te gaan." Hij ging dc eenige groote kamer van het huis binnen en nam plaats aan een klein tafeltje, dat eenvoudig, maar elegant, gedekt was met een hagelwit laken, glanzend zilver- en glaswerk cn een kleine vaas met rozen, die gezet was op een stukje blati\v-en-goud Chineesch borduurwerk. Het was op het eerste gezicht, een vertrek van karakterleoze wanorde, op het tweede van be studeerde orde. Een lang, smal vertrek, dat van het Noorden naar liet Zuiden liep, met twee ramen aan dc West- en twee aan de Oostzijde. Een ouderwetsch fornuis stond onder den groo- ten schoorsteenmantel, die bijna de geheele Noordelijke zijde in beslag nam, want het ver trek was oorspronkelijk bestemd vóór keuken en eetkamer, zitkamer en boudoir tegelijk en in den korten tijd van voorspoed hadden ham men aan de dwarsbalken gehangen. Dc ruimten aan dc muren, die niet ingenomen waren door ongeschilderde boekenplanken, waren gevuld met lange zijden rollen Chineesch schilderwerk. Turkschc kleeden bedekten dc steenen vloer. Bijna de geheele Oostelijke muur werd inge nomen door een lange, vurenhouten tafel, op gestapeld met manuscripten en brochures, be halve een open ruimte vlak bij het Noord- Oostelijke raam. waarvoor een makkelijke bureaustoel stond. Een rustbank en een fau teuil bij den schoorsteenhoek, een oude eiken tafel, die zich scheen af te vragen wat zij daar deed, een bamboe phantasietafeltje en het kleine eettafeltje bij het Zuidwestelijk raam voltooiden het meubilair. Maar het vertrek was onberispe lijk zindelijk. Alles wat glanzen kon glansde. Iedere stapel papieren op de lange tafel was met wiskundige juistheid vierkant gemaakt. De jonge Chinees diende het diner, dat hij zelf klaar gemaakt had eieren met kerrie, gebraden kip en geitenkaas op met de han digheid, die een lange oefening geeft. Hij bleef met een ontkurkte flescli in zijn hand staan. „Bourgogne, sir?" ..Neen, dank je." Quong Ho schonk een tumbler water in. „Hoe lang heeft die halve flescli open ge staan?" „Als ik mij goed herinner, sir, is dit de vijf tiende dag." „Dan is hét niet drinkbaar meer, Quong Ho. Morgen moet je het maar weggooien en een andere halve flescli open trekken." „Het zal geschieden, zooals u wilt," zeide Quong Ho. „Behalve, sir, dat ik niet van plan hen den wijn weg te gooien, want al is die niet geschikt meer om te drinken, hij is toch prach tig voor soep en sauzen. Het is een uitstekend adjunctief. Baltazar dronk een slok water, veegde zijn lippen af en keek over zijn schouder naar den Chinees. „Adjunctief? Dat is een nieuw woord. Waar heb je dat vandaan?" „Mogelijk van u, sir, want u bent de laatste tien jaar mijn leermeester in liet Engelsch ge weest." „Je hebt het niet van mij. Het is een leelijk woord." „Dan ben ik het misschien in mijn lectuur tegengekomen. Mogelijk in The Rambler van uw beroemden wijsgeer Johnson, dat ik onlangs met groote belangstelling doorgelezen heb." Baltazar leunde achterover in zijn stoel. J) Bijvoeging „Quong Ho," zeide hij, „je bent een parel. A gent of purest ray serene „Dat is ec-n citaat uit den dichter Gray," zeide Quong Ho. „Dat is zoo," antwoordde Baltazar. „Maar ik bedoelde te zeggen, dat jc een wonderbaarlijke kerel bent wat de Amerikanen in hun sappig idioom, dat ik je nog niet geleerd heb, een perzik noemen." „Dat zal ik onthouden, sir,'' zeide Quong Ho. Baltazar grinnikte over zijn bord cn ging verder met zijn diner, terwijl Brutus naast hem zat cn nu en dan een brok, dat hij hem toe wierp, met een beleefd verborgen gulzigheid naar binnen slokte. Tegen het einde van het diner bracht Quong Ho lampen en kandelaars Baltazar hield van een goede verlichting binnen en trok de gordijnen dicht, In huis droeg Quong Ho Cliineesche pantoffels en liep als een geest. Zoodra Baltazar opstond, begon hij op te ruimen. De Europeaan stopte zijn pijp, stak die aan en keek op zijn horloge. „Over een uur kan je les komen nemen.'* „Precies over een uur ben ik hier."- „Heb je het werk, dat ik jc opgegeven heb, af?" „Heelemaal, sir." „Jc zal nog president van de Cliineesche Republiek worden," zei Baltazar. „Dat is geen kleine eerzucht, sir. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1