f HEET PASTILLES. li. KAN DE WEG - - - LANGESTRAAT 23, buitenland. BAL- EN DANSSCHOENEN FEUILLETON. „DE EEMLANDER" PÜDS OER AS9ERIERTIEH Z JOH. VAM DIJK SlflBKQUSfN QVERSCHOEKEN BLOUSES Terug in het Seven. 22e Jaargang No. 178 IHNKMEIÏSPgllS «a»dei> vtxw Ar&m» toad f 2-1CX Idem ü&nco per post t 1"~, per «eek «net eratt» verzekcrmg oc-^r'ckkca) f 0.17*. atitooderlijke ncsxaacrs 1 C.05 AMERSFOORTSGH DAGBLAD OIRECTEUR-UrrtSEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL2A. FOtTREKEMINQ H* «T910. TEL INT SIS. Dinsdag 29 Januari 1924 bcmj,nu-rao. dk« .<*«1 nrecr 011, dingen ro UcldidlcbcidudTctcnlicn «ooc dc ScU» der pnjï- Voor bandel en beddlt botun ;ccr Toorrleelips bepaUn jeo het .dreft.croi ten. circulaire, beradende de voorwaar den woedt op aanvjuug toegezonden. DUITSCHLAND. DE MACHTIGINGSWET NIET VERLENGD. B e r 1 ij n, 2 9 Jan. (V. D.) In parlementaire kringen verluidt, dat de rijksdag half Februari zal worden bijeengeroepen. Wij vernemen uit parlementaire kringen, dat de machtigingswet, die tot 5 Februari van kracht is, niet zal wor den verlengd Het ligt in do bedoeling van Marx den rijksdag een verlenging voor to stel len. DE SCHADELOOSSTELLING. Het comité von deskundigen. P a r ij s, 2 8 Jon. (B. T. A.) Het eerste comité van deskundigen hield hedenmorgen onder voorzitterschap van Dawes zijn laatste zitting voor het vertrek naar Berlijn, dat op hedenavond is vastgesteld. Er werd een alge- meene beraadslaging gehouden over het pro gram der onderzoekingen, welke het comité te Berlijn zal doen. In het bijzonder werden bankvraogstukken behandeld. De deskundigen zijn voornemens de besprekingen over dezelfde onderwerpen morgen in den trein voort te zetten Eenige leden van het tweede comité zullen eveneens des avonds naar Berlijn vertrekken De andere deskundigen zullen morgenavond uit Parijs vertrekken. Parjjs, 28 Jan. (Havas.) MacKenna zal zich via Ostende en Brussel bij zijn collega's voegen. Po rijs, 2 8 Jen. (B. T. A.) Het eerste comité van deskundigen en een aantal leden van het tweede comité zijn hedenavond naar Berlijn vertrokken. Sir John Bradbury te Londen. Londen, 27 Jan. (RSir John Bradbury is te Londen aangekomen en had een onder houd met den kanselier der schatkist over de schodevergoedingskwestie, Bradbury keert he den naar Parijs terug. DE VERKIEZINGEN IN HET SAARGEBIED. Saarbrücken, 28 Jon. (W. B.) Giste ren zijn do verkiezingen voor den landraad ge houden. Zij hadden een kalm verloop; 65% der bevolking nam cr aan deel. Liberalen en demo craten werkten samen als Saarlandsche volks partij. De Saarlandsche vereeniging (separatis ten) had weinig succes, de communisten kregen een groot aantal stemmen. De definitieve uitslag is eerst ovei ongeveer acht dagen bekend. Tot dusver verkregen het centrum 14 zetels (voor heen 16) soc.-dem. zes (vijf) communisten vijf (twee)Saarlandsche V-P. vier (lib. cn dem. tot dusver vijf) zetels. HET SPOORWEGPERSONEEL EN DE STAKING De meerderheid tegen sta king. Berlijn, 23 Jan. (W. B.) Bij de stemming in den Bond van spoorwegpersoneel inzake de verlenging van den werktijd bleven de distric ten, die zich tegen de staking verklaarden, in de meerderheid. De stemming in Beieren ver boden. Aügsburg, 28 Jan. (W. B.) De Beier- sche aigemeene staotscommissaris heeft het houden eener stemming onder het spoorweg personeel vcor Beieren verboden. Een pauselijke onderscheiding voor Anion Long. B e r 1 ij n, 2 8 Jan. (V. D.) De paus heeft den Christusvcrtolker bij de OberGmmergouer Passiespelen, Anton Long, benoemd tol ridder in de Sint Gregoriusorde. FRANKRIJK. - DE FINANCIEELE PLANNEN. Stemmingen in de Kamer. Per ij 28 Jan. (Havas). De Kamer heeft de eerste motie der comunisten tot uitstel der financieele plannen bij handopsteken met nage noeg aigemeene stemmen verworpen. Cachin diond daarop aen gelijkluidende motie in, die eveneens bij handopsteken met bijna aigemee ne stemmen verworpen werd. Parijs, 28 Jan. (Kavas). Een derde com munistische motie tot verdaging werd verwor pen met 480 tegen 78 stemmen. Een vierde, socialistische, motie tot verdaging word met 410 tegen 125 stemmen verworpen. Met 426 tegen 162 stemmen werd besloten tot de nrtikelsge- wijze behandeling over te gaan. ENGELAND. DE NIEUWE ENGELSCHE REGEERING. Het corps diplomatique bij Macdonold. Londen, 28 Jan. (V. D.) Ramsay Macdo- nald ontving heden op het ministerie van bui- tenlandsche zaken de gezanten en zaakgelas tigden van 34 mogendheden. Een ieder werd apart ontvangen en werd gedurende enkele minuten te woord gestoan. DE POLITIEK DER REGEERING. Do voornaamste punten. Londen, 28 Jan. (R.) Naar wij vernemen zullen de kwesties van het herstel der betrek kingen met Rusland, de betrekkingen met Frankrijk, het probleem der schadevergoeding enz., met zorg door de Britsche regeering wor den behandeld, teneinde de Britsche regeerings- politisk, het herstel van Europa en de samen werking van alle partijen voor dot doel niet in gevaar te brengen. MACDONALD ON DE BEZETTING VAN DE ROER. Da Parijsche Quotidien publiceert een inter view, dat het blod met Romsay Macdonald heeft gehad, olvorens hij het premierschap aanvaardde Macdonald beweert hierin, dot Frankrijk door d-e bezetting van het Roerge bied groot economisch nadeel aan Engeland heeft berokkend, terwijl hij de Fronsche regee ring verder verweet, te weinig oog te hebben voor de hoogerc belangen van Europa en voor de belangen von Engeland, terwijl zij tevens den kleine mogendheden to veel voet geeft in hun militaristische neigingen. DE VIERING VAN AUSTRALIA DA7. Hoe de Engclschc „socialisten" te genover monarchie en rijk staan. Londen, 23 Jan. (N. T .A. draadloos). Aan een lunch te Londen ter nering von den Australië-dog, had Sir Joseph Cook, de hooge commissaris voor Australië, die presideerde, aan zijn rechterhand den prins van Wales en aan zijn linkerhand den nieuwen minister van koloniën Thomas. De prins zeide in antwoord op een dronk op zijn gezondheid, dat de onlangs gehouden rijksconferentie aan allen de verantwoordelijk heid had duidelijk gemankt, welke meer dan ooit sedert den grooten oorlog op dc over- zeesche dominions rustte nis zclfbcstuvende naties in het Britsche rijk. Hulde brengend aan Brucc en Mossey. de premiers vnn Australië en Nieuw-Zeelarvd, die de rijksconferentie had den bijgewoond, zeide de prins Deze tijd eischt mannen met vooruitzienden blik, die niet alleen mnken, dot Australië en Nieuw-Zeelond voor waarts gaan noor oen ongedachte toekomst, maar ook beseffen, dat von het welzijn cn de welvaart dier Innden als leden van ons groote gezin de wereldvrede zoozeer afhangt. De prins voegde hieraan toe. Er is een oude Franscho spreuk, dat als men eenmaal begint te eten men weldra trek krijgt. Ik kan niet genoeg eten van het Rijk. Ik hoop, dat dit jaar de vervul ling van mijn taak zal zien om alle dominions met eigen oogen te zien als ik op I Mei naar Zuid-Afrika vertrek. Minister Thomas zeide, dat het rijk in de laatste vijf dagen een gewichtig tijdperk had doorgemaakt. Er had een soort van onbloedige revolutie plaats gehad. Deze groote verandc- ring had plaats gevonden zonder eenige onlus ten of opstandige beweging. Handel, nijverheid cn geldwezen van Briltonnië gingen door alsof door alsof er niets gebeurd was. Het minst verontrust van allen door de wij ziging der regeering waren geweest de prins van Wales en zijn doorluchtige en uitstekende? vader, dc koning, die wisten, dat vaderlands liefde, liefde cn plicht om het rijk te dienen, niet de gave of het monopolie zijn van een klasse of een geloofsbelijdenis. Donrom betee- kent deze groote verandering alleen, dat het oude lend en het oude rijk nog steeds voort gaan. vanaf f 5. SE53 LANGESTRAAT 116 KS3 Dames en Meisjes HOEDER- EN MAHTELMAGAZIJN „L'HIIROMDELLE" 16/IS LANGESTRAAT, AMERSFOORT Wille ie gek euide Ksdsl Cassque 19.25.5.75. Thomas was op het feit, dat zijn voorganger aan het depurtement van koloniën, de hertog van Devonshire, ondanks politiek en maat schappelijk verschil zonder weifelen zijn dien sten en ervaring te zijner beschikking had ge steld en voegde er bij. Die geest maakt ons niet alleen trotsch op ons land, maar doet ons ook gevoelen, dat welke ook dc wijzigingen of moeilijkheden mogen zijn, dit oude land ze alle zal overleven. Hij hoopte, dat in de komende jaren, de opvolgers der huidige regeering in staat zouden zijn te zeggen, dat zij niets ge daan had om dit rijk, waarop allen zoo trotsch waren te verzwakken. Thomas besloot als volgt: Ik heb de functie van minister oonvaard met trots en dankbaarheid trots omdat ik kon terugzien op den tijd, dat ik een loopjongetje van negen jaar was en met dankbaarheid aan dc constitutie, die den locomotiefpoetser van gis teren in staat stelt heden minister te zijn. Die constitutie, zoo breed, zoo wijd, zoo democra tisch, moet worden behouden en het rijk, dot haar geeft, moet geh* ndhaofd worden. DE SPOORWEGSTAKING GEFfNDIGD. Op voorwaarde dat een regeling later tot stand zal worden ge bracht. Londen, 29 Jan (N. T. A. draadloos). De conferentie tusschen de spoorwegdirectie en de vertegenwoordigers der stakende spoor wegarbeiders is hedenmorgen te half vijf ge ëindigd met het bereiken van overeenstemming. De stakers zullen don arbeid onmiddellijk her vatten op voorwaarde dat later een regeling tot stand zal worden gebracht. DE STAKING TE BOMBA7. Bombay, 28 Jon. (R.) Dc staking, die eenige weken geleden is uitgebroken bij de Standard Mills heeft tegen het eind van de week een bedenkelijke omvang aangenomen. Van de 85 fabrieken te Bombay zijn er thons 32 gesloten, waordpor 60.000 arbeiders werk loos zijn. Men verwacht dat morgen allo fa brieken zullen staken, hetzij op last van de stakers of vanzelf. De staking is te wijten aan het niet betalen van don bijslag, die de arbeiders gedurende de afgeloopen vier jaar hebben ontvangen. DENEMARKEN. Een ijsschol met passagiers. Ber 1 ijn, 2 8 Jan. (N. T. A. draadloos). In de Oresund nabij Kopenhagen geraakte Zon- dog tijdens een hevigen storm een groote ijs- schol los, waarop zich vele honderden personen bevonden. Het stuk ijs dreef naar zco af, doch de „opvarenden" konden bijtijds door visschcrs- schepcn en reddingssloepen in veiligheid wor den gebracht. NOORWEGEN. STORMWEER OP DE NOORSCHE KLIST. Drontheim, 28 Jan. (W. B.) Bij oen storm Zaterdagnacht, welke een orkaan nabij kwam, zijn verscheidene visschersbootcn ver gaan. Er zijn 16 visschcrs omgekomen. PORTUGAL. oud-president braga overleden. Lissabon, 28 Jan. (B. T. A.) De oud- president Brnga is vandaag dood in zijn wo ning gevonden. ITALIË. PASjrrsj en ninsjitsj door den paus ONTVANGEN. Dc paus verheugd over het verdrag met Zuid-Slnvië. Een concordaat Rome, 28 Jon. (B. T. A.) Pasjitsj en Ninsjitsj werden door den paus ontvangen, die zich verheugde over de overeenkomst met Italië, welke heilzame gevolgen znl hebben voor den wereldvrede. Dc paus sprak de beste wcnschcn uit voor de welvaart van Zuid-Sln- vic. Pasjitsj en Ninsjitsj uitten den wcnsch, dnt een concordaat tusschen den Heiligen Stoel en Zuid-Slavië binnen een jaar zou kunnen ge sloten worden. De paus ontving vervolgens de echtgonootcn der ministers. Pasjitsj en Ninsjitsj onderhielden zich intusschcn met Gaspnrri en zinspeelden daarbij eveneens op een concor daat. Zij zullen hedenavond uit Rome vertrek ken. ZUID-SLAVIE. SERVIË EN FRANKRIJK. Belgrado, 28 Jon. (W. B.) De Skocp- tsjinn heeft het ontwerp voor de Fransche lee ning ten behoeve van annkoopen voor hot ver keerswezen en het leger (met name van ge schut) in Frankrijk aangenomen met 102 te gen 61 stemmen Als waarborgen voor de loc- nirvg dienen de winsten van de monopolies en de douane-inkomsten. De lening wordt h pari opgenomen. HONGARIJE. Dc duurte. Boedapest, 28 Jan. (V. D.) Naar het blod „Az Ujsag" v/eet mede tc declcn, kan in de maand Januari een aanzienlijke duurtegolf te Boedapest geconstateerd worden. Vleesch en vet zijn met 30 en alle verdere levensmidde len met 10—30 gestegen. De textielproduc ten zijn 40 duurder geworden. Daarbij komt, dat de omzet zeer gering is, door de koopkracht van het publiek zoo goed als uitgeput is Een fomüieduel op ccn bal. Boekarest, 28 Jan. (V. D.) Tijdens een twist bij gelegenheid van een carnaval in het dorp Maglavid bij Crajova, k'.vom het tot een revolverduel. De beide rijkste families van do gemeente, de families Bobin en Ignat, verkee- ren reeds sedert jaren met elkaar op voet von oorlog en wel wegens een grondproceS. Het betreffende stuk land wisselde reeds herhaalde lijk van eigenaar en bevindt zich tegenwoordig in het bezit van de familie Ignat De Bobins besloten derhalve zich tc wreken. De leden dier familie trokken op een gegeven Öogenblik him- ne revolvers en losten een salvo op de leden der familie Ignat, hetgeen een ware poniek ten gevolge had. AUcpn de Bobins wisten hunne koelbloedigheid te bewaren en begonnen d^n strijd, die korten tijd duurde. Eerst de gen darmerie, die inmiddels ter plaatse verscheen. wist de strijdenden te scheiden. Aan beide zij den vielen verscheidene zwaar cn lichtgewon den. De gendarmen .arresteerden daarna alle leden der beide families. POLEN. DE POOLSCHE FINANCIËN. Warschau, 2 8 J a n. (V. D.) De Poolsche* regeering heeft con oproep gericht aan dc na tie, waarin zij dc hoop uit, dat in do inflatie» begin Februari tot het vcrlcdene zal behoo- ven. De regccring is besloten geen gebruik tc maken van credietcn haor door de nieuwe emissiobonk toe te staan, ten cindo dc basis van het nieuwe geld tc versterken. Hierdoor zal de notio weer kunnen overgaan tot sporen en zal het crcdiet von het geheclo land worden ontwikkeld en bevestigd. De regccring is overtuigd, dot do financieele crisis kan worden overwonnen door een ge meenschappelijke poging aller ingezetenen, als deze hun belastingen cn andere schulden aan den stoat voldoen en tegelijk bij hun inkoopen de noodige zuinigheid in acht nemen, hord wen ken en spaarzaam zijn. Duitsche gezinnen door Polen uitgewezen. B e r 1 ij n, 2 8 Ja n. (B. W.) Volgens berich ten uit dc Posenscho bladen heeft de Poolsche minister van binnenlandsche zaken ccn bevel lot uitwijzing afgekondigd van ongeveer 150 Duitsche gezinnen, uit do districten Posen cn Pommcrellen, ols reprcsoille voor de uitwijzing van Poolsche landarbeiders uit Mecklenburg. Eveneens werd een bevel tot uitwijzing go- teekend voo» veertien verdere Duitscho gezin nen «Is represaille voor de uitwijzing von Poolsche staatsonderdanen uit Beieren. GRIEKENLAND. GRIEKENLAND EN DEN VOLKENBOND. Athene, 28 Jan. (N. T. A.) De GrieV- scho Volkenbondsverecniging heeft haar jrmr- lijkscho olccrneene vergadering gehouden. Oud- minislcr Negri's, de voorzitter, herinnerde aan het werk von den bond, in het bijzonder bij het bezetten van Korfoe door de Italianen. Hij wee* or op, dut alle vreemde Volkenbondsvereenigin- gen zich bij het verzet van do Grieksche ver* eeniging daartegen hebben aangesloten. Vonizelos woonde do vergadering bij. EGYPTE. HET KABINET ZAGLOEL PASJA. Cairo, 28 Jan. (R.) Zngloel pasja zal morgen de namen van dc ministers aan den koning voorleggen. Het voornaamste punt van zijn programmo is, dat hij bij het aanvaarden van het premierschap president van de „W. A. F. D." blijft. Zijn politiek zol do bekende po litiek van deze organisatie zijn, namelijk vol ledige onafhankelijkheid van Egypte cn Soe dan. Cairo, 28 Jan. (R.) Zngloel heeft zijn kabinet samengesteld. Hij aanvaardt zelf bin nenlandsche zaken, finonciën krijgt Towfik pasja Nessim, oorlog Hassan pasja Hessib, buitenlandsche zaken Wosscf bei Ghali. VEREENIGDE STATEN. Dc Poolsche gezant te Washington teruggeroepen? B e r 1 ij n, 2 8 Jan. (V. D.) Uit Washington wordt gemeld, dat de Poolsche gezant aldaar teruggeroepen zou zijn, daar bij betrokken moet zijn bij een dronksmokkclaffoirc. DE MIJNRAMP IN SHANKTOWN. Shanktown, 28 Jon. (R.) Er zijn 5f lijken opgehaald. 4 mijnwerkers worden nog vermist. Men heeft het verdere zoeken opge geven. ONTPLOFFING OP RHODE ISLAND. 15 doodeiu Rhode Island, 2 8 J a n. (V. D.) Een dub bele ontploffing, gevolgd door een brand, ver oorzaakte den dood van 15 inwoners van een kazernewoning. Maandagmorgen rook een der vrouwelijke bewoners een gaslucht. Zij ging met een bran dende olielamp het lek zoeken, waardoor oen hevige ontploffing veroorzookt werd, die zich mededeelde aan een in den kelder door een der bewoners opge-slagen voorraad dynamiet. Een tweede ontploffing volgde. De schok werd tot een halve mijl in den omtrek povocld. Men kent verloren goed eerst, als men 't missen moet Guido Gezelle. Naar het Engelsch van WILLIAM J. LOCKE. Voor Nederland bewerkt door W. J. A. ROLDANUS Jr. j Baltazar nam een boek van zijn planken, waarop aigemeene lectuur stond een won derbaarlijk mengelmoes van vuile deeltjes zoo als men slechts in een tweede-rangs tweede hands boekwinkel ziet. Het was in den letter lijken zin des woords dc voorraad van een tweede-hands boekhandel, want Baltazar had ccn heele verzameling cn blcc gekocht. De col lectie voorzag hem voor jaren van gemengd geestelijk voedsel. Zij bevatte slechts weinig moderne, maar daarentegen vele werken, die hij vroeger al had willen lezen, maar waartoe hij nog niet gekomen was. Er stonden werken van Robertson de Geschiedenissen van Schotland. Karei V en Amerika: Davila's Oor logen in Frankrijk; dc Aldine-uitgave der Brit sche Dichters in vele deelen; een onvolledige Old Plays van Dodsley; de werken van een zekeren Surtees degene, die geschreven heeft over den onsterfelijken Jorrocks en Soapy Spon ge en Facey Romford; Elsevier-eaities van Augustinus en Tertulli^nus; de Architectural Beauties of England and Wales; Livingstone's Travels; en Queechy van den schrijver van The Wide, Wide World. Een haché van een bibliotheek. Alleen John Baltazar kon zoo iets gekocht hebben. Hij nam liet deel op goed geluk af, want het was zijn gewoonte om na het diner een uurtje op goed geluk af te lezen; een gebonden deel met brochures. Hij ging in zijn fauteuil zitten, sloeg een paar vervelende bladzijden om, tracht te zich te interessceren in een Onderzoek naar de Beweringen van den Eerwaarden C. H. Spurgeon, dat de Kerk van Engeland Redding leert door den Doop in plaats van Redding door het bloed van onzen Hcere Jezus Christus door den Eerwaarden Joseph Bardslcy, M. A„ schudde zijn hoofd, bladerde verder cn kwam dan bij een oase in de woestijn: „Het Gevecht op de School van Juffrouw Europa of hoe de Duitsche Jongen den Franschen Jongen afran selde en hoe de Engelschc Jongen toekeek". Hij las het bijtende sarcasme van 1871 met gToot genoegen en had het juist uit, toen Quong Ho met een oanteekenboekjo onder zijn arm bin nenkwam. „Quong Ho", zeide hij, „Qc heb juist een beroemd satiriek pamphlet gelezen over de rol, die Engeland in d\?n Pransch-Ouitschen oorlog gespeeld heeft. Wanneet je tijd hebt, zou je het ook wel eens kunnen lezen. Het is onbe rispelijk Engelsch. Je zult er geen adjunctievcn in vinden. Het geeselt. Engeland, omdat het In 1870 Frankrijk niet te hnip qekcrt ^Ti is." „Waarom zou do <eerw nnth» rich bemoeien met de ruzies van ?en end ere V" vroeg Quong Ho met een vreemde schittering in zijn oogen. „Waarom zou China, om eens een voorbeeid noemen, zijn bloed storten ter wille van Dene marken?" „Er is een antwoord, Quong Ho, op je heel verstandige vraag. In vroeger tijden lagen China en Denemarken even ver van elkander als Neptunus en Mercurius. Maar de draadlooze telegraphie heeft ze tot vlak bij eikaars gren zen gebracht. Tegenwoordig handelen en rca- geeren de volken op zeer subtiele wijze op elkaar. Je moet eens wat meer lezen van de moderne Europeesche geschiedenis, want Euro pa is het centrum van een stelsel zenuw te lepa- thie. dat een netwerk om dc aarde vormt. Er kan tegenwoordig niets in Europa gebeuren, dot zijn invloed niet in China doet gelden. Je moet je dat steeds voor oogen houden, wanneer je c-en nieuw China vilt opbouwen. Want het oude China bestaat niet meer. Dc heb er veel van gehouden, dat weet jc, Quong Ho. Maar het is even dood als Assyrië. Een nieuwe oorlog tus schen Frankrijk en Duitschland zou de geheele beschaafde wereld medesleepen. Groot-Brittun- nië zou niet toekijken zooals in 1870, maar Frankrijk's partij kiezen en Japan zou de partij kiezen van Engeland cn China". „Zou zijn lot in dezelfde schaal werpen als Japan", zei Quong Ho kalm. „Laten we hopen, dat het nooit gebeuren te zeide Baltazar. „Maar inmiddels is er iets van grooter belang." Hij stond op en ging naar zijn bureaustoel bij de groote tafel. „Laat eens kij ken. Wat hebben we vandaag? Elliptische func ties, niet?" En terwij! John Baltazar Quong Ho leidde door de doolhoven van wiskundig© abstracties, wierp dc Duitsche luchtvloot bommen over Engeland. HOOFDSTUK HL Het verhuren van Spendale rarm, die vele jaren leeg gestaan had, veroorzaakte eenige op winding in het moerasland. Zij had beruchtheid verkregen, doordot zij alle nadeelen op haar kleine oppervlakto in zich vereenigde, die een hoeve hebben kon. Een grond, zoo woest en granietachtig, dat er nauwelijks gras op groeien wilde; een gure ligging, zooals men die in deze gure en onbeschutte streek niet vond; een af gelegenheid, waardoor transport zoo goed ols tot de onmogelijkheden behoorde. Het laatste was de hoofdfactor van het bankroet cn do wanhoop van vroegere bewoners geweest. Drie mijlen ruw wagenspoor die thans onherken baar waren moesten afgelegd worden voor men aan een weg kwam, eijf dan moest men weer vijf mijlen dien weg af voor men het kleine slcdjc Water-End bereikte, waar het dichtstbijzijnde station, winkel, postkantoor cn kerk waren. De opwinding in Water-End num toe toen motorlorries en materialen cn werklui uit de domstad, die dertig mijl verder lag, dagelijks naar Spendale Farm kwamen en toen nog later groote kisten, waarop stond: „Boeken. VoorzichtigI" op het perron gegooid werden. Op alle was de naam van John Baltazar ge schilde: d een uithcemscae naam voor de oogen cn ooren von het afgelegen landelijke Engeland. En toon de krankzinnige vreemdeling want zoo beschouwden zij hem komen moest om zich Sin-rxia'-e Farm te vestigen welk feit dhrVieiljk L'.eek mt het voor het station staan van de o».*d© .frt'ze merrie en den kar zondeT 7«cren run Loei Bonsiead, die de vreemdeling, nlgwr.een bekend was, gekocht had kwoiu dc geheele bevolking van Water-End naar buiten on\ te zien wat voor een wezen hij was. be stoere, vlug zich bewegende Engelsc'nmnn, blijkbaar de meester, stelde hun verwachtingen teleur; maar de Chinees, wiens gevlochten staart onder den rand van zijn voor hem veel te kleinen farvtcsiehoed uitstak, deed hun oogen uitpuilen van verbazing. Zij wisten zelfs 'niet, dat hij een Chinees was, voordat de zoon van den vicaris, een jongen van zestien jaar, hen inlichtte. Meester en knecht reden alleen in de kar met hun bagage weg te midden van een verbaasde stilte. Een Chinees Wat deed een Chinees in die streken De mannen redeneerden er over in de gelagkamer van „Do drie Voeren", het zwak kere geslacht besprek de mogelijkheid von een geel gevaar kindeven ontvoerd, kelen afge sneden, gruweldaden gepleegd op eenzame plekken. Mrs. Trcvcnnn had moordlus-. in zijn oogen gezien, cn Mrs. Trevenna, die drie man nen begraven had. was een vrome, wier mee ning gerespecteerd werd. Mrs. Botes zeide, dat zijn handen precies de tecnen von een kolkocn- schen haan wuren. Hoor dochter Gwinnie merkte giechelend op, dat zij zo niet graag oirt haor hals zou hebben. „Ik heb gehoord, dat zij dat doen", zeide dö oude Mrs. Sopwith. „Ik herinner mo, dat mijn grootvader die den Indischen opstond medege maakt heeft, mij, toen ik nog een kind was, ver teld heeft, dot zij voor wurgen hun hand niot omdraaiden. Dat was htm godsdienst." Op die wijze kreeg de zachtaardige Quong Ho dadelijk een prettige reputatie. Maar toen hij een paar dogen later naar Water-End kwam, om inkoopen te doen, en in tegenwoordigheid van do popelende Watcr- Enders beleefd en glimlachend een paar opmer kingen maakte over het weer in het vloeiend© Engelsch van den vicaris zonder ecnig vreemd accent, keken zij nog verbaasder. De taal lost wonderlijk veel vooroordeelen op. Iemand, dia Engelsch sprak nis dc Vicaris, kon geen En- gelschen wurgen. Maar ongelukkigerwijze com pliceerde Quong Ho dien gunstigen indruk door den volmaakten Brit te overdrijven. {Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1