buitenland. binnenland. DE EEMLANDER" duitschland. Willem Groenhuizen 22e Jaargang No. 179 IMMEMüïSPRUS r 4 ~rr T A"~ toocl 2.10, idem iianco per pom r 5t—per week (met erati» verrekojvn^ tegn acffpltskkca) f 0.17*. alzoadzrlijke C.05 ff OIRECTclJR-UrTGEVER: J. VALKHOFF. ARNMEMSC^"pSoRTWAL 2 A. rOSTAEKENINQ H*. «7StO. TEL INT 811. DE SCHADELOOSSTELLING. De commissie vun deskundigen te Berlijn. Berlijn, 2 9 Jan. (W.-B.). De eerste com missie van experts van de C. v. H. is heden te Berlijn aangekomen en .werd aan het station ver welkomd door staatssecretaris Fischer van de Duitsche oorlogslasten-commissie. Vergadering der Commissie van Herstel. F a r ij s, 2 9 Jan. (V. D.) De commissie van hen tel heeft in een oificieele vergadering kwes ties besproken, die verband houden met de be taling van de schadevergoeding, en die aan de orde zijn gekomen door de leening voor Hon garije Londen, 2 9 J a n. (V. D.) De nieuwe com missie van experts, welke zich bezig houdt met de bestudeering van de Duitsche financiën, ten behoeve von de herstelcommissie, werkt met grooten spoed en men verwacht, dat hare rap porten ongeveer medio Februari gereed zullen zijn en dan zullen worden voorgelegd aan de commissie van herstel. Het eerste comité, dat belast is met het in evenwicht brengen van de Duitsche begrooting en de stabilisatie van de Duitsche valuta, is gisteravond naar Berlijn vertrokken om zijn werkzaamheden voort te zetten, en het tweede comité, dat zich bezig houdt met de Duitsche kapitoalsvlucht vertrekt nog heden. Mc Kenna, de voorzitter van deze commissie, die eenige dogen te Londen heeft vertoefd, vertrekt heden uit Londen om zich rechtstreeks naar Berlijn te begeven. Een verklaring in de Frun- schc Kamer. P a r ij s, 2 9 Jan. (Havos). De minister voor do bevrijde gebieden heeft in de Kamer gezegd, dat de bedragen voor de schadeloosstelling- in de bevrijde gebieden waren geschat op 146 milliard op een oogenblik, dat de prijzen het hoogst waren. Zij zijn thans verminderd tot 82 milliard. Verder verklaarde hij, dat alle onre gelmatigheden streng zullen worden vervolgd. Bradbury» bij den kanselier van dc schatkist. Londen, 29 Jun. (V. D.) Bradbury heeft Maandag te Londen langdurige besprekingen gevoerd met den kanselier van de schatkist in zake de herstelkwestie. DE BEZETTINGSKOSTEN. Berlijn, 29 Jan: (W. B.). In strijd met wat sommige bladen zeggen, wordt van hier uit met nadruk betoogd, dat de Rijksminister van Fi nanciën in overeenstemming met het heele Rijksknbinet wel bereid is, in het belang van het bezette gebied, verder de bezettingskostcn te betalen, dat hij echter niet inziet, hoe de middelen voor dut dool bijeengebracht kunnen worden. Het uitvoerend comité der Duitsche volks partij heeft met algemcene stemmen een mo tie aangenomen waarin inzake de ondanks de staking van het lijdelijk verzet nog steeds ge- eischte betaling der bezettingskostcn, er bij de regeering op wordt aangedrongen alles te doen om de bevolking van deze onproductieve uit gaven, wclko alleen in het laatste kwartaal van 1923 niet minder dnn 340 milliocn gouden marken hebben bedragen, te verlossen. DE NIEUWE DUITSCHE CIRCULATIEBANK. B e r 1 ij n, 2 9 J on. (W. B.). Dc Germania acht de vooruitzichten voor de oprichting' van een Duitsche goudhiljettcnbonk niet ongustig en meent zelfs, dat zij einde Maart haar werk zaamheid zal kunnen aanvangen. HET ONTSLAG DER AMBTENAREN. Berlijn, 2 9 Jan. (W. B.) In de Rijksdag- commissie voor do bezuiniging verklaarde een vertegenwoordiger van het rijksministerie van verkeerswezen, dat op 31 Jan. a.s. waarschijnlijk 14 der ambtenaren en beambten bij de spoor wegen en ca. 17 der spoorwegarbeiders zul len zijn ontslagen. DE UITZONDERINGSTOESTAND. B e r 1 ijn, 2 9 Jan. (W. B.) De Pruisische Landdag heeft een motie der communisten in zake opheffing von den uitzonderingstoestand aangenomen. Ook de soc.-dem., de democraten en het centrum stemden vóór. DE SEPARATISTISCHE BEWEGING. Dc reis van consul-generaal Clivc. Londen, 29 Jan. (V. D.) Naar uit Mun- chen wordt gemeld, zal de Engelsche consul- generaal Clive op zijn terugreis uit Londen naar Munchen ook te Parijs verslag* uitbrengen van zijne indrukken in de Palts. Uit de Palts. Spiers, 29 Jan. (W. B.) Hermann Grieser, eer. bank-employe, is in de gevangenis door separatisten ernstig mishandeld. Hem werd de schedel verbrijzeld, waardoor hij overleed. HET SPOORWEGPERSONEEL. Van een staking geen sprake. Berlijn, 2 9 Jon. (V. D.). De van links radicale zijde beproefdg proclamatie van een spoorwegstaking in Duitschland is mislukt. Aan de stemming namen slechts 30 van de leden van het Eisenbahn-verband deel, waarvan slechts voor de staking te vinden was. HET HITLER-PROCES. München, 29 Jan. (W. B.) Vcor de bij woning van het proces tegen Hitllcr hebben reeds meer dan 50 buitenlandsche persverte genwoordigers toegangsbewijzen aangevraagd. De behandeling van het proces zal in geen ge val worden uitgesteld. Ook de vroegere politie- president van München, Pöhner, zal wellicht, in"*weerwil van zijn ziekte, gehoord worden. De militaire leider van het „Kampfbund", de eerste luitenant Kriebel, zal zich eveneens te vei ant woorden hebben. FRANKRIJK. DE FINANCIEELE PLANNON. P a r ij s, 2 9 Jan. (B. TA) Dc Kamer zette hedenmorgen de besprehing voorl von de finon- cieele plannen. ENGELAND. DE ENGELSCHE PREMIER. Lo n d e n, 2 9 Jon. (N. T. A. draadloos). Na een week gewijd aan diepgaande bestudecring der regeerings problemen is Ramsay Mac Do nald heden uit Londen vertrokken, om een par ticulier bezoek non Edinburgh to brengen. Hij zal Donderdag tcrugkeeren. DE OFFICIERSSTAND. Een commissoriaal rapport. Londen, 29 Jan. (V. D.) Het ideaal, waar naar gestreefd moet worden in het leger der toekomst, is, dat de officieren uit alle standen voortkomen, aldus een der belangrijkste con clusies, waartoe de commissie is gekomen, door de vorige regeering benoemd om verslag uit te brengen over de opleiding en oefening der offi cieren. Dc commissie dringt er op aan, dat de studiebeurzen voor universiteiten, toegekend aan leerlingen von de middelbare staatsscholen, ook zullen gelden voor de koninklijke militaire academie en de koninklijke hoogcre krijgs school. Zij zegt, dat de aard van het onderwijs op de middelbare scholen, beschikbaar voor kinderen van ouders, die in betrekkelijk beschei den omstandigheden verkeeren, thans beter is dan ooit te voren en dat de slagboomen op maatschappelijk en intellectueel gebied zijn en nog dagelijks worden weggeruimd. Dit advies zal ongetwijfeld door dc nieuwe arbeidersregeering in welwillende overweging worden genomen.' DE GEËINDIKDE SPOORWEGSTAKING. Heden vermoedelijk dc treinen loop weer normaal. Londen, 29 Juni. (R.) Bij de schikking inzake de spoorwegstaking worden de beslissin gen van den loonraad gehandhaafd, maur wor den concessiën gedaan ten aanzien van machinisten en stokers, die door de beslissingen het ernstigt getroffen werden. Verwacht wordt, dat alle treinen morgen nor maal zullen loopen. Een gclukwcnsch vun den premier. Londen, 29 Jan. (N. T. A. Draadloos). Ramsny Macdonald heeft aan het bemiddclings- comité uit het Trade Union Congres zijn harte lijke geluk wen sch en gezonden en het zijn op rechten donk betuigd voor het welslugen van dc pogingen tót bijlegging van het geschil. Brom ley, de secretaris van den bond van machinis ten, heeft zijn voldoening over du schikking uit gesproken en daarbij verklaard, dat het feit, dat cr juist een arbeidersbestuur uun het bewind was gekomen, voor de eerste maal in de ge schiedenis van het land, zeker een zeer grooten invloed heeft gehad op dc bereidwilligheid tot een schïkking bij de stakers. DE DREIGENDE BOOTWERKERSSTAKING Om 2 shillings per dag mc*.:r. Londen, 29 Jan. (R.) Dc beslissing inzake de staking dor "havenarbeiders werd g*er»omcn door oen bijeenkomst van den bond van trans portarbeiders, waarin 120,000 bootwerkers ver tegenwoordigd waren. De boet verkers eischen een loonsverhooging van twee shilling daags. De werkgevers zeggen, dat zij dezen eisch niet kunnen inwilligen, daar dit twee milliocn 's jaars zou kosten, hetgeen het scheepvaartbedrijf door de slapte niet kun dragen. v DE STAKING IN DE WEVERIJEN TE BOMBAY. Aanmerkelijke uitbreiding. Bombay, 29 Jan. (R.) Het aantal sta kende wevers bedraagt thans 90,000. Er zijn 63 fabrieken gesloten. DE GRENSKWESTIE VAN ULSTER. Londen, 29 Jan. (N. T. A. Draadloos). Cosgrave, de president van den Ierschcn Vrij staat, deelde heden te Dublin mede, dat zijn regcering een uitnoodiging der nieuwe Britsche regcering hud aunvaord tot een conferentie, aan staanden Vrijdag te Londen te houden ter be spreking van het vraagstuk der grenzen tus- schcn den Vrijstaat en Ulster. DE WERKLOOSHEID. Bijna 300,000 minder dan op 1 Januari 1923. Londen, 29 Jan. (N. T. A. Draudloos). Het ministerie va** arbeid deelt mee, dat het aantal ingeschreven geheel werkloozen op 21 Januari 1,2T5,9C0 bedroeg, dat is 4500 minder dan op 14 Januari en 299,978 minder dun op I Januari 1923. ITALIË. HET HANDELSVERDRAG MET SOVJET-RUSLAND. P a r ij s, 2 9 J a n. (B. T. A.) Naar de Matin verneemt zal het handelsverdrag tusschen Italië cn Sovjet-Rusland 5 Februari a.s. worden ge- tcekend. ROEMENIE. DE GROOTE LEENING. P a r ij s, 2 9 Jan. (B. T. A.) Dc Chicago Tribune verneemt, dat de Roemeenschc gezant te Parijs heeft medegedeeld, dat Roemenië in plaats van de leening van Frankrijk, van Italië een leening van 100 millioen lire zal krijgen. POLEN. DE FINANCIEELE POLITIEK. Warschau, 29 Jan. (W. B.) De minister raad heeft besloten voor het organiseeren van een credietuctie van staatswege van dc bemid deling van een door den staat gesubsidieerd crediet-lichaam gebruik te maken, alsmede tot dat doel in te stellen een buitengewoon comité vcor algemeene spaarzaamheid binnen het be reik van zijn arbeidssfeer, dat o.a. belast zal worden met het uitwerken van voorstellen be treffende de uitgifte van staatslccningen op lan gen en korten termijn, de conversie en valorisa tie van reeds uitgegeven staatsleeningen, enz. GRIEKENLAND. ONGESTELDHEID VAN VENIZELOS. Parijs, 2 9 Jon. (B. T. A.) Volgens een te legram uit Athêlie aan de Chicago Tribune heeft Venizelos heden in de Kamer een tweede hartaondoening gehad. Gedurende de zitting viel Venizelos in zwijm. Zijn hartklop had bijna ge heel opgehouden. bindt Akkers Kloosterbalsem den strijd aan met rheumatiek cn spierpijn. Heerlijk wrijf- middcl, zet het .zijn verzachtende zuiverend cn genezende werking voort tot dc kwaal overwonnen is. Door ieder gebruiker gepre zen bij brand- en snijwonden. winterhanden en -voeten cn alle huidaandoeningen. Zoo juist ontvangen EEN NIEUWE SORTEERING Electrische- en Gaslampen. SPOTKOOPJES. UTRECHTSCHESTRAAT 15, TEL. 183. Dames en Meisjes HOEDEN- EN MANTELMAGAZIJN „L'HIROWDELLE" 16/18 LANGESTRA'AT, AMERSFOORT Wille en mm gek'eutde in EFFfH en OLOÜSES FAH1AS1E Model Canque STOFFEN 10.25,5.75,3.25h?.75 7 S3 4 50 MANTELS n velschillende OUAIITEIÏEH '5, 12.50 8.50 Woensdag 30 Januari 1934 PRUS KI AWUIHTlM mi in Leur! v«n «l» bc-.|sn.Mmcr. elke .Ceel meer «I, d,ensW>«. dingen en Ueld.dicbndwdTclet.ticn Toor de helll der prijv Voor hindci en bedriit besLin :cer tooi decline beisallncen toot het .deer'eeren Hen* 3 eircnlnre, benltcnde de voorwaarden wordl op 5 jipvbug toci^cxondcn. JUWELIER. Laagcstraat 43, Tclcl. 852. Postr. 7582. MED/MLLES Suoorïiorlopes f 13.50 DE ROYALISTISCHE DAGBLADEN MOGEN WEER VERSCHIJNEN. Athene, 29 Jan. (B. T. A.) Na eene ge animeerde bespreking heeft de nationale ver gadering met 208 tegen 59e stemmen goedge keurd om aan-de royalistische dagbladen verlof te geven opnieuw te verschijnen. Do minister van justitie verklaarde hieraan oen groot ge wicht te hechten. DE KOUDE. Athene, 2 9 Jan. (N. T. A. Draadloos). De spoorwegverbindingen in het binnenland worden belemmerd door nieuwen sneeuwval. In Macedonië zijn alle meren en rivieren dichtge vroren. Athene, 30 Jan. (N. T. A. draadloos). Een nog niet voorgekomene koude heerscht thans in geheel Griekenland. Naar gemeld wordt, zijn er meer dan 200 dooden te be treuren. Het spoorwegverkeer is op vele plaat sen onderbroken. De exprestrein naar Athene kon wegens de sqccuw zijn doel niet bereiken. PALESTINA. ARABISCHE AANSPRAKEN OP PALESTINA. Londen, 29 J ajv. (R.). Aan de bladen wordt gemeld, dat Philby, de Britsche hoofd vertegenwoordiger in Tiansjordanië en Rich mond, adjunct-po) itiek-secretaris der regec- ring van Palestina, is afgetreden. De „Times" teekent hierbij aan, dut koning Hoessein van Hedjas op 14 Januari te Amman, de hoófdstad van Yransjordanië, aankwam voor een bezoek aan zijn zoon, den Emir Abdoelloh. Op 22 Januari werd een betooging gehouden ten gunste van. de eenheid van Arabië en de be- toogers d'enden een memorandum in, waarbij aan koning Hoessein werd gevraagd een onaf hankelijke Arabische statenbond te stichten, in welke Palestina zou worden opgenomen en waarin de opheffing der verklaring van Balfour werd geëischt. De betoogers gingen vervolgens naar de ambtswoning van den heer Philby en legden hem met aandrang hun eischen voor. Gemeld werd, dat de heer Philby beloofd had hun resoluties aan de regeering te Londen over te brengen en dat hij onmiddellijk daarop zi.in ontslag# had ingediend, maar tot dusver was dit bericht niet bevestigd. TWEE BRITSCHE ONDEROFFICIEREN VERMOORD. Londen, 29 Jan. (R.) Een telegram uit Jeruzalem meldt, dat twee Britsche onderoffi cieren, die per auto naar Jeruzalem reden, door roovers zijn vermoord. Jeruzalem, 30 Jan. (N. T. A. draad loos). Volgens een alhier ontvangen bericht, is sergeant-majoor Walkes van het Duke of Wellington-regiment gedurende een dienstreis per auto door Arabieren gedood. De chauffeur werd licjit gewond. VEREENÏGDE STATEN. Schip verongelukt. Washington, 50 Jan. (N. T. A. draad loos). Het Amerikoansche schip „President Taft" heeft alle opvarenden gered van het Britsche stoomschip Mary Hoytokh, dat op reis vnn Takoma naar Yokohama met een la ding hout verongelukt was. MEXICO. DE BURGEROORLOG IN MEXICO. Mexico, 29 Jan. (R.) De regeeringstroe- pen hebben Esperanza veroverd. Men verwacht, dn: de Iroc-pen thons Orizaba zullen aanvallen om zoo te trachten de troepenmacht der rebel len te desorganiseeren. Tweede Kamer. Bij de interpellatie-Boon in zake cTo stopzet ting van den Postcheque- en Girodienst acht nicj. vun Dorp dc hoofdoorzaak het niet uitvoe ren der Mubo-instructics. Zij dient ecno motio in, %aorin aangedrongen wordt op de onver wijlde hulp vnn deskundigen betreffende mecha nische administratie cn bedrijfsorganisatie. De heer Oud (V. D.) critiseert do houding van den Minister.. De Minister*heeft te laat inge grepen, blanco-rekeningen hadden ingevoerd moeten worden. Dc Ncderlandsche Bank was een ondeskundig naviseur. Spr. geeft de voorkeur jon decentralisatie. Spr. betoogt, dat do Postcheque- en Giro dienst geen depositodienst is. De Minister van Financiën moet medezeggingschop hebben in de finnnciëele politiek van don dienst. Dc heer .Schouten (c.-h.) zal tegen de mo tie stemmen. Dc heer Mnrcha*nt (v.d.) critiseert de lei ding van den P. T. en T. dienst, welk bedrijf door en door ziek is. Hoe zal dc minister dezen dienst gezond maken. Minister Van Swan antwoordt, dut van 12,000 rekeninghouders 8400 volkomen oc- coord gingen, 514 niet occoord gingen en de rest niet antwoordden. Spreker acht dc moties overbodig. Spr. zal het rapport der commissie van advies ann de Komcr voorleggen. De heer Boon (v. b.) dupliceercnde, deelt mede, dat 40,000 rekeninghouders van den gi rodienst geen gebruik meer zullen maken. Hij trekt zijn motie in, omdat het rapport der com missie van advies toch in bespreking komt. De heer Mnrrhant (v. d.) dient een motie in, waarin maatregelen worden gevraagd voor doelmatige organisatie en lichtig beheer van het bedrijf der P. T. T. De heeren Nolens (r. k.) en Boon (v. b.) zullen legen de motie-Morchant stemmen, om dat deze overbodig is. Do heer Merchant verdedigt de inotie. Minister Van S w a n y acht de in de motie genoemde kwestie aan de orde bij de P. T. T.- beg rooting. Do motie-Marchnnt wordt verworpen met 49 tegen 16 stemmen. Db motio-Van Dorp wordt ingetrokken. Berichten. PRINS HENDRIK NAAR SPANJE. In Maart oj. Naar Wij vernemen moet het in het voorne men liggen van Prins Hendrik om op een nader te bepalen tijdstip in Maart e.k. zich in ren der havensteden van de Middellandsche Zee aan boord te begeven van Hr. Ms. pantserschip Heemskerk", dut naar men weet op hot oogen blik een oefeningsreis in die zee maakt, ten einde met dezen bodem een bezoek aan Spanje te brengen. STAATSBEGROOTING 1924. Huis der Koningin. De Commissie van Rapporteurs voor het wetsontwerp lot vaststelling vnn Hoofdstuk I (Huis der Koningin) der Stuatsbcgrooting 1924 is, na kennis genomen te hebben van de Memo rie van Antwoord op het Voorloopig Verslag wegens dit wetsontwerp, van oordeel, dot door deze gewisselde schrifturen dc openbare be raadslaging over het voorstel genoegzaam is voorbereid. Hooge Colleges van Slaat. Blijkens het eindverslag nopens het ontwerp vnn wet tot wijziging von het tweede hoofdstuk der Staatsbegrooting (Hooge Colleges von Staat) voor het dienstjaar 1922, werd bij het ofdeelihgsonderzoek gevraagd, hoe het stoot met de voorbereiding van hot wetsontwerp tot uitvoering van het laatste lid von orL 90 der Grondwet. ONDERZOEK NAAR DE ORGANISATIE VAN DEN POST-, TELEGRAAF- EN TELEFOON DIENST. Een commissie benoemd. Er is een commissie ingesteld, die een onder zoek zal doen naar de orgonisotic van den post-, telegraaf- en telefoondienst cn de personeels bezetting van het hoofdbestuur der posterijen en telegrafie. In de-ze commissie hebben zitting de algemeenesecretaris der posterijen en tele grafie, mr. J. F. van Roven, nis voorzitter de referendarissen P. H. W. Hoffmann en H. S PetersH. J. Boelje, waarnemend hoofd-ingc- nieur-directeur der telegrafie; A. P. F. Duyn- stec, inspecteur der posterijen en telegrafie S. Nooitgdacht, hoofdcommies der telegrafie mr. F. H. de Boer, bezuinigingsinspectcur, en als secretaris dc hoofdcommissies der posterijen en telegrafie J. J. L. M. Mnrchand, allen te 's-Gravenhage. UITVOER VAN VEE NAAR ZUID-AF RUCA. Een schriftelijke vroug. Dc heer De Boer, lid Van dc Tweede Kamer, heeft non den minister von buitenlandschc zo- ken gevraagd Is het den minister bekend, dat dc Afrikoan- sche regeering ten opzichte van den import ven vee (rundvee) uit Nederland, zulke bezwarende voorwaarden heeft gesteld, dat practisch de uit voer van fokvee naar Zuid-Afrika voor de Nc derlandsche exporteurs onmogelijk is Is dc minister bereid maatregelen te nemen, welke tot opheffing van de bezwarende voor waarden kunnen leiden, waardoor de export vnn Ncderlandsch rundvee naai Zuid-Alrika prac tisch weer mogelijk woidt LUITENANT-GENERAAL SCHELTUS. Zijn levensloop. Omtrent den te Den Haag overleden luitenant- generaal P. A. Scheltus kan nog worden mede gedeeld, dat deze den lOen October 1857 te Maastricht weid geboren. Nu aanvankelijk op de Kon. Mil. Academie te zijn ingetreden voor dc infanterie hier te lande, begon de cadet Scheltus in 1853 de opleiding voor officier der artillerie te volgen en werd hij op 30 Juni 58»aangesteld tot 2e luitenant bij het 3e regiment vesting-artillerie, m '59 overgeplaatst bij het 2c regiment cn op 18 Augustus 1860 benoemd tot 1c luitenant, waar op met ingang von '63 zijn overplaatsing bij den stuf der artillerie volgde, teneinde werkzaam to zijn bij de Kon. Mil. Academie. Nadat de thans overledene was opgeklommen tot den rang van kapitein der le klasse (14 Mei 1874), werd hij in Augustus '74 benoemd tot adjudant van den bevelhebber in de 2c mili taire afdeeling en met ingang van 1 April 188 f bestemd tot kapitein voor het materieel. De heer Scheltus werd 12 Mei 1885 bevor derd tot majoor bij hut 4e reg. vesting-artil lerie, waarna op 30 Dcc. '89 zijn benoeming tot luitenant-kolonel volgde, in welke functie hij met ingang van 1 Mei 1891 werd aangewe zen tot hoold vnn dc IVe afdeeling aan het Dep. van Oorlog. Als kolonel, daartoe benoemd op 14 Maori '93, was dc overleden»? commandant achtereen volgens van hot 4c cn het Ie regiment vesting artillerie, terwijl hij nu zijn bevordering tot ge- ncronl-majoor op 21 Augustus 1895, comman dant werd von de stelling van t Hollnndsch Diep cn Volkernk, tevens bevelhebber in de Hlc milituire afdeeling. Na 40-jürigcn dienst als officier werd cle hcor Scheltus met ingang van I November 1898 op zijn aanvrage onder dankbetuiging gepension- neerd, waarna hem nog op 28 Augustus 1907 dc rong van luitenant-generaal werd verleend. Dc overledene was ridder in de orde van den Nederlundschcn Leeuw. MR. F. S. VAN NrEROP. f Op 79-jarigen leeftijd overleden. Hedennacht is overleden op 79-jarigen leef tijd mr. F. S. von Nicrop, ouc)-dirccteui der Amsterdamsche Bank, oud-lid van den Amstcr- damschen gemeenteruod, oud-lid vun do Eerste Kaïner, j, f HET WEER IN 1925. Dc temperatuur beneden normaal. Omtrent het weer in 1923 deelt het Mctoorol. Instituut o.u. het volgende mee: Gemiddeld over het gehcclc land bedroeg de hoeveelheid ncerslug 780 m.M. tegen 691 m.M. normale jaarsom, d.i. ongeveer 12 pet. te veel. In Groningen, Drente, Overijsel, Gelderland en Utrecht bedroeg het overschot 60 l\ 80 mM.. Vooral Mei cn October waren veel natter dun gewoonlijk. Het auntnl regendagen 207 met 0.1 mM. of meer, was aanzienlijk grootcr don het normale aantal, 153. Het aantal dagen met sneeuw on met onweer bleef met 10 resp. 18 ver beneden dc normale* aantallen, resp. 17 cn 24. De temperatuur was gemiddeld over hul ge- hcele juor V> pet. C. beneden normaal. In de hoogerc luchtlagen tot 5000 meter waren, ge middeld over hel gehcclc jour d<* afwijkingen niet grooter dun 0.2 grand, Mei, Juni, Novem ber en December waren koud, Januari, Muurt cn Juli vrij warm. Het aantal uren met zonneschijn, 1378 nor maal, bedroeg iets minder, nl. 1348. Vooral Februari, Mei on Juni hadden weinig zon. VERDWIJNEND NATUURSCHOON De Middaclilcr Allee. Naar de Msb. verneemt is do beroemde Mid- dochtcr allee in dc Steeg den loulsten tiid zoo zeer gedund, dat men vreest, dot deze laan weldra hoor schoonheid zal verliezen. Er zijn geen jonge boomen bij g eplant. t j UIT DE MIJNINDUSTRIE. De directie-voorstellen aanvaard. De mijnwerkers-organisaties hebben gisteren nan de contact-commissie vcor do 'mijnindustrie bericht, dat zij 'het door dc stunts- en particu liere mijnen gedane voorstel om het arbeids contract to handhaven met een opzeggingster mijn van 3 maanden, doch minstens onveran derd tot 1 Aug. a.s., aanvaarden. De Ned. Mijnwerkcrsbonó hecfft deze rege ling aanvaard met dien verstande, dat zco spoe dig mogelijk de opzeggingstermijn weer woi :!t gebracht op den ouden duur. Plannen voor een eventueelc nieuwe opzegging von het contract worden nog behandeld. (Tel.) AUTO MET GOUD AANGEHOUDEN Twee Nederlanders gcar/cstecrd. Men meldt uit Voois ann dc „Tel." De vorige week Zaterdagavond trachtte oen üuto, waarin zich twee personen bevonden, on gehinderd de Belgische douane tusschen Vaals en Aken te passeeren. De auto werd .aangehou den. Men bemerkte na onderzoek, dat zich daarin voor een waarcie van 900,000 francs aan gouden 20 markstukken cn Engelsche pon den bevonden. Hel geld werd in beslag geno men. De beide personen, die zeiden, voor reke ning van de Amsterdamsche Bunk dit geld naar Duitschland te moeten transportceren, zijn ge arresteerd. De auto had ongehinderd de Neder- lundsche douane te Vaals gepasseerd. Nader bekend geworden, dat de beide aangehoudenen zich reeds meermolen in de buurt \an Vaals ophic-ldcn. ZAKKENROLLERS. Een vonnis vun het Amster damsche Hof. Het gerechtshof te Amsterdam deed gister in hocger beroep uitspraak in de zaak tegen den 40-jarigen Peruaan cn den 21 -jarigen Griek, die door de rechtbank waren veroordeeld respec tievelijk tot anderhalf jaar en een jaar gevan genisstraf, omdat zij den 9en Juni j.J. een,zeke ren v. d. H. een portefeuille met f 3000 ont rold hadden, in de vestiaire vnn het Grand The ater te Amsterdam. Het Hof bevestigde het vonnis van de rechtbank. De cisch in hooger beroep was legen ieder 3 jaar gevangenisstraf. KORTE BERICHTEN* Een oudje. Te Viissïngen is op ruim 107-jarigcn leeftijd overleden mcj. J. P. Engels-Anjon, dc- oudste inwoonster vnn Vlissingen,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1