imhnispkus DE EEMLANDER" BUITENLAND. FEUILLETON. Terug in het Seven. Kafcetrachtirg over den gemeenteraad VOLKENBOND. DUITSCHLAND. PHILIPS ENGELAND. SPANJE. OOSTENRIJK. HONGARIJE. BULGARIJE. POLEN. ESTLAND. 22e Jaargang No. 180 per maasdca voo> Am er?. toort 2 10, idem Ixanco per ottst r Vp« waak (mei gratis «errekenng Itpa axgohxfckaaj f 0.17* «txoadcrlijke nazomers 1 G.05. 99 OIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N*. 47*10. TEL INT 81*. Donderdag 31 Januari 1924 nüfuvaniifl z Inbegrip rwt% beviJsoMmer. elke re^el meer 0 25. dingen co Ueldadlqheid^jdTC tenhen roo» «k helt* der prij*. Voor bandcJ en bedrijf bestaan teer tooi deel ifcc bepallncen voo* bet adverieeren bcno ciicn .ï're. beraltcnde de vooreraarden wordt op aanvraag toegezonden. Mat een gevoel van blijdschap ral menig een kennis genomen hebben van de voor stellen van B. en W. om eindelijk eens te komen tot een verleging eer gas- en elek triciteitsprijzen. En geen der raadsleden zal in principe eenig bezwaar hebben gevoeld tegen het voorstel van het College. Da-t er niettemin in ós raadvergadering van Dins dagavond lang en breed over gediscussieerd is vindt zijn oorzaak hierin, dat de gasprijs- verleging noodgedwongen gaat, om weer wat meer afnemers te winnen. Het leelijke hier bij is, dat door de verlaging een aanzienlijk verlies zal worden geleden. Maar geen nood, zoggein B. en W., er bestaat een belangen gemeenschap tussohen het gas- en het elec- tricitehsbedrijf, en aangezien dit laatste hooge winsten maakt laten we het verlies op 'het gasbedrijf dekken door de winst uit het electric iteits be drijf. De heer Hofland heeft in een uitvoerig betoog deze wijze van doen bestreden. Hij had daarbij geen dank bare raak, want het is veel gemakkelijker de producten van het gemeentelijk bedrijf op lagen prijs te stellen, dan een hoogeren prijs te verdedigen. Zijn standpunt mogen we uit het in ons blad verschenen hoofdartikel van zijn band bekend veronderstellen. En wij geiooven, dat hij ook bij zijn verdediging in den Ra-ad zeer stecrik stond. Het standpunt van B. en W. in deze prij zenpolitiek rs feitelijk niets anders, dan laten we het zoo eens probeeren of dat lukt. De heer De Lange, die het standpunt van B. en W. het eenig mogelijke vond, zei al, als er wat tegenslag komt, welnu dan verhoogen we den gasprijs weer. Daarmee demonstreer de hij feitelijk het onvaste in de lijn, welke B. en \V. willen volgen. En het zal zeker de afname van gas niet ten goede komen als over eenige maanden de prijs weer ver hoogd moet word'en. Daarvoor lijkt ons eenige stabiliteit in den prijs veel wensohe- lijker, en daarom voelen wij ook veel meer voor de redeneering van den heer Hofland, die den prijs op 11 cent wilde stellen, ook om de electriciteitsprijzen, uit een oogpunt van billijkheid tegenover de verbruikers, rets lager te bunnen stellen. Wel kieeg de heer Hofland niet ten volle zijn zin, maar zijn betoog bleef toch niet zonder indruk en het tusschenvoorstel ven den heer Boa-s ging er dan ook, zij bet met het geringst mogelijke stemmenverschil, door. Een ander punt, waarover weer lang ge praat is, is het vraagstuk der werkloozen- zorg. Maanden geleden vroegen de vakcen- traien een nadere voorziening. En zoosls uit de herhaalde debatten in den Raad is gebleken, gaan B. en W. zoover als zij kun nen gaan, zonder in conflict te komen met de voorschriften uit den Haag. Maar nu be gint de heer Schrijver blijkbaar eenig over wicht te krijgen op de werkloozen en, con currentie met de georg'anis eerden zal er wel niet vreemd aan zijn> nu moest de Raad op de hoogte worden gesteld van hetgeen de werkloozen wel graag willen. Men kan daar heel den avond over debatteeren en dan komt men nog niet verder, 't Is heel gemakkelijk te beweren, dat het loon mins tens 25 per week moet zijn, maar de raadsleden althans weten, dat er toch wel eenige bezwaren zijn. Ook de heer Schrij ver liet doorschemerenr> dat het hem niet onbekend was, dat den Haag een stevig woordje meespreekt. En dan in de tweede plaats vergeten de heeren steeds aan te geven, waar het geld vandaan moet komen. Men kan nu wel beweren, dat het geld er •moet komen, maar de weg er voor wordt gewoonlijk niet aangewezen. En dan heeft men toch aan de heele bewering, hoe vrij moedig dan ook ge-uit, toch feitelijk niets. De gretige hoorders op de tribune vragen daar niet na6r, maar er zijn toch ook nog andere menschen, die ook „crisis last en" on dervinden en die wel met sohrik het steeds 'hooger wordende belastingbiljet aanschou wen. Niet omdat zij niets voor de werkloozen voelen, meer omdat de strijd om het bestaan steeds drukkender voor hen gaat worden. B. en W. zitten toch niet stil en onderne men zooveel mogelijk werkzaamheden om deze bij wijze van werkverschaffing te doen uitvoeren. Als nu de raadsleden daarmede niet tevreden zijn, laten zij dan eens met positieve voorstellen komen. Lang praten helpt ten slotte de werkloozen niet, zelfs niet als men, zooals nu, tot bijna 1 uur in den nacht blijft vergaderen. Goede raadgevingen zijn bijster goedkoop. Maar als een afge rond voorstel komt, dat b.ou-vast geeft, dan kan daarover mogelijk een vruchtdragend debat worden gevoerd. En als het uitvoer baar is, dan gelooven wij niet, dat het op ernstig verzet zial stuiten. De werkloozen zullen daar ook meer aan hebben dan aan dat oneindig gedefcalteer zonder dat men feitelijk iets verder komt. Dames en Meisjes HOEDEN- EN MAKTELMAGAZIJN „L'HIROWDELLE" 16/IS LANGESTRAAT, AMERSFOORT Willi in gck'eda BLO'JStS Ml Cssiqüs 10.55,515,3.25 UI MANTELS in EFFtH en n saischillsndp FAülASIE STCFFEH QUAEIIEIIEH 1275 150 4iC 5, 12.50 9.50 DE ACHTURENDAG IN DUITSCHLAND. G c n v e, 3 0 Jan. (B. T. A.) Het Int Ar beidsbureau heeft heden een motie van de ar beidersgroep behandeld, waarin wordt geëischt een krachtige actie ten behoeve van de ratifi catie der conventie van Washington betreffende den achturendag. Speciaal de verlenging ven den arbeidsdag in Duitschland heeft het onderwerp van bespre king uitgemaakt Do regeeringsgedelegeerde van Duitschland verklaarde, dat Duitschland geen ander middel ter beschikking staat, om zich te herstellen en te betalen, dan langer te werken. DE SCHADELOOSSTELLING. Dc leden der eerste deskundigen commissie bij den rijkskanselier. Berlijn, 30 Jan. (W. B.) De leden van de eerste commissie van deskundigen zijn heden ontvangen door den rijkskanselier, die vergezeld was van de ministers van buitenlandsche zaken, financiën en ccoomischc zaken. De rijkskanse lier zegde der commissie dc volle medewerking van de regeering toe en kondigde aan, dat zij namens de regeering uitgewerkte bescheiden zul len ontvangen ter bestudeering van het Duitsche bedrijfsleven, de munt cn de financiën. Generaal Duwes, de voorzitter van de commissie, wees in zijn antwoord op de groote betcckenis van het bereiken van een olgemeene overeenkomst tus- schen de geallieerden over de oplossing van de bestaande kwesties en verklaarde, dat het der commissie wenschelijk en van belang scheen, dot de Duitsche regeering duarnan zou deelne men. H ijhoopte, dat men tot volledige overeen stemming zou komen en dankte de Duitsche re geering voor haar toezegging van hulp en mede werking. De tweede commissie van deskun digen te Berlijn. B e r 1 ij n, 30 Jan. (W. B.). Hedenavond is ook dc tweede commissie van deskundigen aan gekomen. De heeren werden door leden van de Kriegslasten-kommission en door den regec- ringsraad dr. Meyer ontvangen. Uit de Francchc Kamer. P a r ij s3 0 J a n. (B. T. A.) De Kamer heeft art. 1 ven de wet tot herziening van de oorlogs schadeloosstellingen aangenomen. TERUGKEER VAN DE SCHUTZPOLIZEI IN HET ROERGEBIED. Naar de „Rheinisch-Westfolische Zeitung" verneemt, zijn de desbetreffende onderhandelin gen tusschen do Rijksregeering en de bezet- tingsautoriteitcn zoo ver gevorderd, dat men in Februari den terugkeer van de Schutzpolizei in het Roergebied kan verwachten. Ongeveer een derde deel der manscheppen, bijna allen Rijn- KRAABPANlOFfELS vanaf 95 cent KAMEELHAREN, tóe KOPSCHOENEN met LederzoPn f 125 JOH. DIJK B3H HVfi'SMlMl 11(1 HEES P. NIEROP Langestr. 90 landers en Westfalen, zou weder in dienst ge steld worden. Het stant nog niet vost, of dc politie-commissarissen en -inspecteurs ook zul len tcrugkceren. Het Belgische bezettingsleger verandert van commandant. B e r 1 ij n. 3 0 Jon. (V. D.) Gemeld wordt, dat het Belgische bezettingsleger dat tot dusverre onder commando hce^t gestaan van generaal Degoutte, thans onder leiding van den Belgi schen luitenant-generaai Bourgas, zal worden gesteld. KABINETSCRISIS IN PRUISEN VOOR KOMEN. B e r 1 ij n, 3 0 Jon. (N. T. A. droudloos). Do dreigende kabinetscrisis in Pruisen is voorko men, doordat het Centrum, evenals de andc-rc coolitie-partijcn zich bereid verklaard heeft, het door de regeering ingediende ontwerp-grond- belasting aan te nemen. DE SEPARATISTISCHE BEWEGING. Besprekingen tusschen Lord Crcwe en Poincaró. Londen, 50 Jan. (R.). Wij vernemen, dat de besprekingen heden tusschen Lord Crewe en Poincaré gehouden, in hoofdzaak liepen over de kwestie van de Palts. Naar geloofd wordt heeft de Britsche ambassadeur opnieuw uiteengezet, dat er in werkelijkheid geen Palts-kwestie is en dat wonneer de Fransche autoriteiten maar een maal ophouden de separatistische beweging to steunen, deze vanzelf zol uitsterven. De Britsche regeering is volkomen bereid om, gelijk reeds te kennen werd gegeven, de geheele kwestie te verwijzen naar een inter^olicnaal gerechtshof zooals het Hangschc Hof. Het gerucht heeft geloopen, dat de Fransche regeering goarne zou zien, dat de zaak behandeld werd door den ge— znnlentand, maar de aanwijzingen in goedinge- lichte kringen te Londen zijn van dien aard, dat het niet waarschijnlijk is dat op dit punt al te zeer zal worden aangedrongen. Een separotislcnleider vermoord. Frankonthal, 30 Jan. (W.-B.). De sepa ratisten] cider Gumbinger uit Roxheim is op den straatweg nabij die plaats aangevallen en zoo zwaar gewond, dat hij in hopeloozen toestand naar het ziekenhuis moest worden vervoerd. De daders zijn onbekend M a i n z5 0 J a n (B. T. A.). De tweede bur gemeester ven Roxheim, in het district Franken- thal, die een aanhanger was van de autonome beweging in dc Palts, is hedennacht door onbe kenden vermoord. Een separatistische inval. Pirmasens, 30 Jan. (W. B.) Gistermid dag is een troep separatisten van een andere plaats het stadhuis alhier binnengedrongen en ziin alle politiebeambten gevangen genomen. Zij zijn naar Spiers overgebracht. Eenige politie agenten, die op stroot dienst deden, zijn zwaar mishandeld. ONTSLAG VAN AMBTENAREN. B e r I ij nr> 5 0 Jan. (W. B.). Bij het perso neel van den Rijksdag is een afvloeiing von alle categorieën van ruim 15 bereikt Ook bij de rijkskanselarij zal tegen 15 April o.s. ongeveer 15 van het personeel ontslagen zijn. Het rijks-indcxcijfcr. B e v 1 ij n 3 0 Jan. (W.-B.). Het rijks-index- cijfer voor de kosten van het levensonderhoud bedroeg op 28 Jan. het 1.06-biIlioenvoudige van vóór den oorlog, hetgeen in vergelijking met de vorige week een daling van 1.9 bc- teek ent. Herleving der particuliere Rijnscheepvaart. Keulen, 30 Jan. (W. R.) De particuliere scheepvaart op den Rijn, welke sinds gcruir^cn tijd volkomen, stil lag, begint thans weer op te leven. Gcmcentcwcrklicdenstnking tc Hogen. Hagen, 50 Jan. (W. B.) Dc gemeentewerk lieden van Hagen hebben hedenmorgen collec tief den arbeid neergelegd in verband met gc- schiHen over den arbeidstijd cn het loon. Het personeel van gas, waterleiding, electrische cen trale, openbare werken, openbaar slachthuis cn varvoerwozen is bij deze staking betrokken. De administratieve beambten stoken echter niet. De stakingen in het Wuppcrdul. Elberfeld, 30 Jon. (W. B.) De staking in het Wupper-dal heeft zich heden uitgebreid tot personeel van den luchtspoorweg, waardoor ook het laatste nog in werking zijnde openbare verkeersmiddel stil gelegd is. Do staking in het Rijnlomlsch© bruinkolen- gebied. Keulen, 30 Jan. (W. B.) In den toestand in de stoking in het Rijnlondsche bruinkoolgc- bied is heden een verscherping ingetreden, door dat elementen uit een andere streek afkomstig op de laatste nog in werking zijnde mijn „Dc- natus" de werkwilligen wegjoegen en het be drijf stillegden. Uitsluiting in dc Silczischc houtindustrie. H i r s c h b e r g, 3 0 Jon. (W. B.) Tengevol- gevolge van een wilde stoking bij de Rus- schweyk Aktiengcsolschaft te Lnngenoels zijn thans op 500 houtwerven in Silezic (met uitzon-- dcring van Breslau) 6500 arbeiders uitgesloten. Duitschcrs in Frunsche hechtenis. Dortmund, 3 0 Jan. (W. B.) In het Fran sche huis von bewaring alhier bevinden zich on geveer 230 lieden, van wie nog maar het klein ste deel voor het gerecht verschenen is. Diefstal vnn 20,000 billiccn popicrniarken non bankbiljetten, Berlijn, 30 J nn. (W. B.) De contr61c-be- ambte Siemeyer, die, bij het bank papier-ver- nietigingsbedrijf von dienst deed, had drie pak ketten met een totaal van 20,000 billiocn mark ontvreemd cn ze ten vrocgeren slotemokcr, Gouzwind geheeten, overhandigd. Beiden werden gearresteerd. DE DREIGENDE HAVERAR8EIDERS- STAKIS'G. Nieuwe onderhandelingen. Londen, 3 0 Jan. (R.) De nationale raad van de werkgevers in het havenbedrijf heeft de voorstellen ven den tiansportarbeidcrs- bond aanvaard betreffende nieuwe conferenties ter bespreking van den toestand, ontstaan door de eischen der arbeiders inzake Iooris- verhooging enz., bij niel-inwilliging waarvan tegen 16 Februari de staking zal worden ge proclameerd. Nader wordt gemeld, dat de transportor- beidersbond op 5 Februori met de werkge vers zal conf'erceren. DE STAKING TE BOMBA7. Bombay, 30 Jan. (R.) Het aantal sta kers in de katoenfabrieken is tot 140,000 ge stegen 75 fabrieken zijn gesloten. Voor het overige is de toestand hetzelfde gebleven. De staking is aanvankelijk begonnen wegens het niet uitkecren van een bijslag aan het perso neel van de Slnndord-fabriekcn. Dc nieuwe provinciale vertegrenweordifrinsr geïnstalleerd. Barcelona, 30 Jon. (B. T. A.) Heden ochtend is dc nieuwe provinciale vertegen woon- diging geïnstalleerd, waoraon de vertegenwoor digers deelnamen, die onlangs door de regee ring bcr.oumd zijn ter vervanging van de oude leden, die zijn afgezet. Senator Snln, die tot voorzitter benoemd is, verklaarde dot het lichaam meer een administroticf don politiek karakter droogt DO SANEER ING VAN OOSTENRIJK. Londen. 30 Jan. (V. D.) Gloze- hrook, president van de Bank of Liverpool hevft in de joarlijksche algcmecne vergadering hulde gebracht aon den arbeid van den Vol kenbond met betrekking tot het financieel her stel vnn Europa. Met betrekking tot het spoe dig herstel van Oostenrijk, zoowel op commer cieel als op financieel terrein, zeide spr.„Nn den chootischcn toestond van weleer wordt het lnnd welvarenderhet volk is ijverig en hoopvol, terwijl dc valuta stabieler woidt. Dc verwochting, dat do nationale begrooting in evenwicht zol worden gcbrocht nog wel bin nen het joor heeft alle kans op verwezenlij king". Spr. voegde hieraan toe, dat de voor genomen experimenten, die langs gelijke lijnen ten aanzien van Hongarije zullen plaats heb ben, goede vooruitzichten op een soortgelijk succes hebben. Dc andere landen, aldus besloot spr., slaan de experimenten gade on het is niet teveel gezegd, als wij hopen, dnt wij hier te doen hebben met een begin op kleino schaal, dat zal leiden tot een terugkeer van dc groo- terc Europeesche mogendheden tot gezonde finoncieele beginselen". Een politiek massn-proces tc Boedapest» Boedapest, 30 Jon. (V. D.) De staat heeft een honderdtal personen een proces aan gedaan, die in October von het vorig jaar aon een bunket de Octoberrevolutie in Hongarije gevierd, hebben. Verschillende oud-ministers bevinden zich onder de nungeklongden. Ook personen dio thans in de Nutionole Vergade ring een zetel hebben worden oongeklnagd en de opheffing hunner immuniteit wordt ge- eischt. Koning Ferdinand's veimogcns- aongeiegenheden. S o 1 i a 3 0 J a n. (V. D.) Dc vroegere koning van Bulgarije, Ferdinand, heeft tot do Bulganrsche rogeering een verzoek gericht om voor korten lijd het land te mogen betreden, teneinde zijn particuliere vermogensaangclogen? heden tc kunnen, regelen. Naar dc bladen mel den, ncht de Bulgaarschc regecring het oogen- blik niet gunstig om dit verzoek in te willigen. Uitbreiding van den militairen dienstplicht ii> Opper-Silezië. Warschau, 30 Jan. (W. B.) Bij de indie ning in Oen Landdag van het wetsontwerp in zake de uitbreiding van den militairen dienst plicht tot Poolsch-Silczie, herinnerde de sociool- democraat Reger er aon, dnt bij do wet be paald s, dat Opper-Silezië 8 jaar lang vrijge- sleld ven militairen dienstplicht is. Het geheele ontwerp i;; naar de militaire com missie ven den Londdog verwezen. Bomaanslag' op de opcro tc Kowno. Kowno, 30 Jan. (W. B.) Gisteren is tij dens een gastvoorstelling een bom naar het gebouw van de opera geworpen, waar lalrijko hooge staatsautoriteitcn bijeen waren. Massn-arrcstotics vnn communisten in Estlond. Reval, 30 Jan. (V. D.) In geheel Estlond wordt jocht gemookt op communisten cn het aantal orrestostics is legio. In Rcval alleen werden 63 personen gearresteerd, wuarorvder een aantal vrouwen cn afgevaardigden von de Kamer. De arrestaties zijn het gevolg van de propogonda der communisten die het leger Van hooron zeggen, lietg men vele. Naar het Engelsch van WILLIAM J, LOCKE. Voor Nederland bewerkt door W. J. A. BOLD ANUS Jr. 8 Bij de deur van den slagerswinkel versperde Gwinnie Bates hem eenigszins den weg. Quong Ho, door Boltazar in Europeesche beleefdheid getraind, nam met een diepe buiging zijn hoed af en zeide tegen haar „Schoone juffer, wilt u uw onderdanigen die naar toeslaan even te passeeren Zij sloop zenuwechlig van den ingang weg. Haar vriendinnen verspreidden zich als een grinnikende Roode Zee in de laan, waardoor Quong Ho kwam met gebaren, die hoffelijk zijn dank uitdrukten, en gevolgd door den slagers knecht, die den schopepoot en het groote stuk rundvleesch, die Quong Ho gekocht had, naar den kor bracht. Quong Ho reed weg te midden van onbeleefd gelach en gegichel. „Schoone juffer I Lieve Hemel nog toe P brulde de slagersknecht. Gwinnie Bates hield met lachen op en ging met gloeiende wangen en uitdagende oogen naar hem toe. „Wat heb je daartegen, Johnnie Evans A!s j» me v/iit beleedigen, zeg het dan ronduit. Wanneer je geen gentleman kan zijn, wees dan tenminste een kerel „Een fijne gentleman", hoonde Johnnie Evans, terwijl hij den wegrijdenden Chinees nawees. „Hij kan in ieder geval jou en je kornuiten manieren leeren," riep Gwinnie Bates uit en liep dan triomphantelijk met haar neus in de lucht verder. Op die wijze werd Water-End door het hof felijke optreden van Quong-Ho bij die en vol gende gelegenheden in twee partijen Sinophi- len en Sinophoben verdeeld. De laatste partij be weerde, dat zulke heidenen het meest glim lachten, wanneer hun plannen het misdadigst waren, en hun gewelddaden bedreven met de onzaligste uitgelatenheid. Zag je hem ooit in de kerk? Zijn bewonderaars erkenden, dat dit kwam. omdat hij uit de Goddelijke genade bui tengesloten was. Sprak hij ooit over het doen en laten van zijn meester met den uitheemschen naam en van zichzelf midden in het moeras? Neen, men was het eens, dat Quong Ho een toonbeeld van discretie was. En na verloop van tijd begon hij dan ook, ofschoon hij steeds even hoffelijk bleef, de gunst te verliezen bij zijn eigen partij door zijn hardnekkig zwijgen en zijn beleefd weigeren zich met hen in een gesprek in te laten. Nu bestonden er voor zijn zwijgen uitstekende redenen: niets meer en niets minder dan het be vel van John Baltazar. Toen Quong Ho de eerste maal, terwijl het hoongelach nog in zijn ooren klonk, op de hoeve terugkwam, klaagde hij over de onbeleefdheid van de Water-Enders. En Baltazar zeide in het Chineesch: „Ken je het spreekwoord: „Een mensch moet zichzélf honen voor anderen het zullen doen' niet, Quong Ho? En wat zegt de Meester bo vendien? Verrot hout kan niet gebeeldhouwd en muren, gemaakt van vuil en modder, kunne niet gepleisterd worden.' Door tegen mijn beve: Ien in te handelen en te trachten de moddermu- ren van deze landbewoners met hoffelijke be leefdheid te pleisteren heb je jezelf gehoond en je daardoor blootgesteld aan een ruwe bejege ning." „Meester," zeide Quong Ho, „het blijkt, dat ik vreestlijk gedwaald heb." „Luister nog verder." ging Baltazar voort met een ondeugende schittering in zijn oogen, die dc terneergeslagen Quong Ho echter niet zag, „naar wat de Meester zegt: .De misluk king om de deugd te beoefenen, de mislukkig om, wat ik geleerd heb, te onderzoeken en tc analvsceren, het onvermogen om het juiste pad te volgen, nadat mij de goede weg gewezen is, het onvermogen om mijn fouten te verbeteren al die dirgen zijn de oorzaken va'n mijn smart.' Quong Ho antwoordde, dat, hoewel zijn af dwaling van het pad der deugd zelfs den meest kortzichtige» duidelijk moest zijn, hij toch in een dilemma verkeerde iu zooverre als hij de voor- schrifler van de Westersche beleefdheid in acht genomen had, het afnemen van zijn hoed bij voorbeeld, zooals zijn. verheven meester hem dat had geleerd. Baltazar antwoordde, nog steeds in het Chi neesch, minzaam: „0 jong" man, staat er niet geschreven: .Bij het leeren moet men steeds een nederigen geest en een voortdurenden ernst be waren; in dat geval zal ongetwijfeld verbetering komen. Wanneer uw gedachten van het begin tot het eind steeds vast gericht zijn op leeren. zal iiw deugd zich ongemerkt ontwikkelen." „Met die waarheden ben ik bekend," an F woorddc Quong Ho. j, „Maar waarom voor den duivel pas je ze dan nief toe, kerel?" ging Baltazar in zijn moeder taal voort. „Ik heb je toch streng verboden met de menschen hier in den omtrek te spreken. Je moet met hen niet praten over mijn of jouw aangelegenheden. Je moet niet luisteren naar hun geklets of mij dat oververtellen. Je moet naar Water-End om boodschappen te doen wij kunnen ongelukkigerwijze niet van de lucht leven of ons 's winters warm maken met gebot telde zonnestralen maar dat is ook de uiter ste grens. Behalve dat ben jc doof en stom. Jij moet nog meer zijn dan de drie Heilige Apen van Japan, die door hun handen respectievelijk voor hun oogen, ooren cn mond tc houden, wil len zeggen: „Ik zie geen kwaad; ik hoor geen kwaad; ik spreek geen kwaad." In jouw geval moet het zijn: ,lk zie niets; ik hoor niets, ik zeg niets."' „In de toekomst," zeide Quong Ho, ..zullen mijn oogen geblindeerd, mijn ooren verzegeld, mijn mond gesloten zijn." „Wanneer ik nog iets hoor van praatjes over het onweer der vorige week of over ge-schoone- juffrouw van jonge meisjes, dan zal ik jc tot mijn spijt regelrecht naar China moeten terug zenden.''' De strakke blik in Baltazar's groote grijze oogen en de harde trek om zijn lippen teeke nen, die Quong Ho in de laatste acht jaar met onfeilbare juistheid had leeren beoordeelen deen hem vreeselijk beven. Niet alleen dat zijn dienstbaarheid aan Baltazar een quaestie van een eed was, maar een terugkeer vóór de vol tooiing van de speciale opleiding, die hem in staat stellen zou dadelijk een voorname plaats in te nemen in het nieuwe China, zou de genade slag zijn voorrijn eerzucht. Derhalve nam hij de voorschriften van den Nederigen Geest ter harte en zwoer bij zichzelf de Heilige Apen van Japan te overtreffen, zooals zijn meester veror dineerd had. De volgende dagen hadden meester en knecht verscheidene gesprekken over de verhouding tot de buitenwereld, welke de eerste voorgeschre ven had. De drie jaren, zeide Baltazar, die in de eenzaamheid der wildernis voor hen lagen, dien den voor de kastijding van het vleesch, het be trachten der deugd en het cultiveeren van het intellect, Hij lichtte zijn redeneering toe met tallooze citaten uit de Chinecsche klassieken. „Op die wijze drink je uit dc Vijf Bronnen van Geluk. Te weten: „Een Lang Leven; want in deze onbezoedelde atmospheer hier krijg jc lichamelijke gezondheid. Rijkdom. Dien zal je hebben onverschillig naar welke universiteit in Nieuw China jc als professor in dc wiskunde gaat. Gezondheid van Lichaam en Helderheid van Geest. De Romeinen hebben die gedachte uitgedrukt in een epigram: Mens sana in corpore sano; wat kan bevordelijkcr zijn voor de helder heid van geest dan deze ijverige eenzaamheid, niet gestoord door inaterieele zorgen? De Liefde tot de Deugd, leder uur van alle dagen kunnen wij gebruiken, om die te verkrijgen. Den wil vervullen tot in het oneindige. Heeft de wil ons niet hier gebracht?" „Ongetwijfeld," zeide Quong Ho. „Luister verder." ging Baltazar voort, „naaf de Zes Grootste Kwaden. Tegenspoed, die het Leven verkort. Daarvoor is niemand gevrij waard maar niemand is er minder vatbaar voor dan wij. Ziekte: Idem, idem maar ik heb een kistje met eenvoudige geneesmiddelen en in het ergste geval is er te Water-End toch ook een dokter. Smart. Wanneer in deze ideale om geving onze geest zoo zwak is om terneerge slagen te zijn, dan zijn wij den naam van wijs- geeren onwaardig. Armoede, (k bezit een groot vermogen. Slechtheid. Wij, die Zoekers der Waarheid zijn, hebben ons buiten het bereik der Verleiding gesteld. Zwakheid. Dat, o Quong Ho, is het eenige gevaar. Dag en nacht moet je daartegen op je hoede zijn, en in het bijzonder op die dagen, dat de dwingende noodzakelijk heid je bloot stelt aan de menigvuldige-verlei dingen van dien mikrokosmos van Babyion, Pe king en San Francisco, dien men Water-End noemt" '(Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1