mmmv, msi DE EEMLANDER A. VAN DE WEG HüCKtY STICKS vanaf i 5.- Hotel iOiPülE .V. fólBOEMOS CBEOIETOAHK KOSTELQSZE IfEKlfil F.H.Lomaais Spoorharlocies f f3 50 ARQNMCMEHISPDUS mm AlfElfEHTItl s tabefrip m «M EERSTE BLAD. BUITENLAND. ASd. Verfwaren Scherbierstraat 3. VAN DIJK JOH Electrisolie- en Gaslampen. MEDAILLES 22e Jaargang No. 182 per po» po suadcs root Aiacrv toort 2,10. Idem Lranco f 1.pet «eek (met era tb verrekenn^ aog«tokkea) f 0.17». Ai*oadrrUjkc mnosers AMERSFOORTSGH DAGBLAD C.03 17 71 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. GUR6AU-. ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING M°. «7910. TEL IMT. 513. Zaterdag 2 Februari 1924 bewgsaanmer, eUm tc*tl iucct 0 25. dteiwtMab'»» dinjcen co Ueid»dit;tódwd»-.taiticn toot d« krfn der prijl Voor InndcJ rn bcdrijl b«Uin :eer tooi decline beonlinecti TOof het ed.erleetcn ten» drcuHire. bcTittende do «oorwoorden wordt op xiAVSAag toegezonden. VOLKENBOND. Dc opslag van Pcolsch oorlogsmateriaal te Dontzig. W o r s c h a u, I F c b r. (N. T. A. Draad loos.) Donderdag j.l. is te Dantzig aangekomen do gedelegeerde commissaris van den Volken bond, ten eindo de kwestie ven den opslag en het vervoer van oorlogsmoterieel, via Dnntzig naar Polen te bestudeeren. DUITSCHLAND. DE UITZONDERINGSTOESTAND. Berlijn, 1 Febr. (W. B.) Het Berl. Tag verneemt, dat de rijkspresident, de rijkskanse lier. de rijksweerminister en de rijksminister van binnenlandschc zaken hebben beraadslaagd over de opheffing of verzachting van den uit zonderingstoestand. Volgens het blad is de beslissing over deze kwestie niet in de laatste plaats afhankelijk van de vraag, hoe de toestand in Beieren zich zal ontwikkelen. DE SCHADELOOSSTELLING. Vcrhooren der tweede com missie van deskundigen. B e rij n, Febr. (W. B.) De tweede com missie van deskundigen heeft vanmiddag de volgende heeren gehoord Staatssecretaris Fi scher, den voorzitter vaan de oorlogslastcncom- missic, Tredler, staatssecretaris bij het depar tement van oeconomsiche zaken, „Ministerial- direktor" Susfot van het rijksbureau voor de statistiek en prof. Wagemann, leider van dit bureau. De heeren hebben korte inlichtingen verschaft over de Duitschc handelsstatistiek uit de jaren 1919—1923. Accountantsonderzoek bij de Deutsche Bank. P a r ij s, 1 Febr. (N. T. A. Draadloos.) Met betrekking tot het hooren van den direc teur van dc Deutsche Bank, Wassermann, door de Tweede Commissie van Experts te Berlijn, wordt nader gemeld, dat thans beslo ten is, dat een viertal accountants van ver schillende nationaliteit een onderzoek zal in stellen in het hoofdkantoor van de Deutsche Bank, ten einde door ccn boekenonderzoek het door deze groote bank uitgevoerde of in het buitenland belegde Duitsche kapitaal vost te stellen De „Matin" ivijst erop, dat tusschen gene- raol Dawes cn dr. Hjorlmar Schacht verschil van opinie bestaat omtrent de goudbiljettcn- bank. Het desbetreffende ontwerp ontmoet m Duitsche industrieel^ en lendbouwkririgen ecnigen tegenstand. HANNOVER EN PRUISEN. Hannover, I Febr. (W. B.) In een ge sprek van de Rijksdagleden graaf Bcmstorff en •Albers met den rijkskanselier heeft deze be loofd, dat er op loyale wijze ccn stemming zou plaats hebben over afscheiding van stukken van Hannover van °ruisen om een nieuwen "staat te vormen en dat er in de vergadering van hel rijkskabinet in de volgende week de voorberei ding van een ontwerp tot voorloopige stemming zou plaats hebben. DE OVEREENKOMSTEN MET DE MICUM. Essen, I Febr. (W. B.) De onderhandelin gen over de verlenging der overeenkomsten tusschen de Micum en de Roerindustrieelcn zul len. naar thans definitief is vastgesteld, in het midden van Februari beginnen. De vertegenwoordigers der mijnwerkers stel len pogingen in het werk om aan de beraad slagingen deel te nemen, ten einde te verkrij gen, dat rekening wordt gehouden met den toe stand der werknemers en dat hun medezeg genschap wordt verleend over de mogelijkheid der geëischte leveringen. DE SEPARATISTISCHE BEWEGING De kwestie van dc Palts. Londen, I Febr. (V. D. draadloos). De hooge commissie van het Rijnland heeft haar gisteren gehouden vergadering besloten om dc kwestie van de besluiten der zooge noamde autonome regeering van de Palts voor onbepaalden tijd te verdagen. In de practiik verkeert de separatistische beweging in de Palts even als haar voorgangsters in andere deelen van het Rijnland thans in een toestand van ineenstorting. Het standpunt, dat te Lon den wordt ingenomen is, dat een terugkeer van normale toestanden in de Palts het best kan worden bespoedigd door aan de bevoegde plaatselijke overheden de bestuursmacht terug te geven. De kwestie der betaling van onder steuning aan de werkloozen schijnt geenerlei moeilijkheden op te leveren, daar naar verno men wordt, de Duitsche regeering steeds bereid is geweest cn nog is om die betalingen te doen verrichten door haar bevoegde autoriteiten. Die betalingen werden slechts gestaakt daar waar het geld in handen zou zijn gekomen van do separatistische organisatie. Wiesbeden ontruimd. Wiesbaden, 1 Febr. (W. B.) Hedennacht hebben de separatisten het regeeringsgebouw, het raadhuis en twee andere openbare gebou wen, welke zii bezet hadden, in alle stilte ont ruimd. De ambtenaren 'hebben weder bezit ge nomen van hun bureaux. Een stad zonder politie bescherming. Pirmasens, T Febr. (W. B.) Dc stad is zonder de minste politiebescherming. De ge meente-ambtenaren hebben na de bezetting van het stadhuis door de separatisten cn wegens het controleeren en onderdrukken door de se paratisten het werk neergelegd Êmigratic naar Brazilië. Keulen, I Febr. WB.) 600 a 800 ge zinnen zullen in de volgende dagen alleen uit Essen cn de naaste omtrek emigreeren naar Brazilië. In het Roergebied worden werkloozen- iransporten georganiseerd naar het onbezette Duitschland, om daar aan de kost te komen. FRANKRIJK. DE FINANCIEELE PLANNEN. Debat in de Franschc Kamer. Poincaré stelt dc kwestie van vertrouwen. P o r ij s, I Febr. (Havas). Naar aanleiding van een voorstel van een Kamerlid om een aanvullingsbcpaling in het leven te roepen strekkende tot het toekennen van het recht van revisie ten behoeve van getcistcrden, die groo- terc uitgaven hebben aangegoan dun het bedrag der toegekende schadeloosstellingen, vroeg Poin caré dc verwerping hiervan, waarbij hij den nadruk legde op dc noodzakelijkheid van het aanbrengen van bezuinigingen. Hij herhaalde dot de regeering aan de Kamer vraagt inkom sten te voteeren en geen uitgaven cn bezwoer de voorstanders van dc plannen der regeering gecnerlei obstructie te voeren, zich de noodige tucht op tc leggen en eendrachtig op te rukken naar het nagestreelde doel. Het amendement werd met zeer groote meerderheid bij hondop- steken verworpen. P a r ij s, 1 Febr. (Havas). De Kamer heeft op verzoek van Poincaré, die de quaestie van vertrouwen stelde, om de debatten niet onnoo- dig te belasten met 364 tegen 207 stemmen be sloten tot splitsing van een amcndement-Klotz, strekkende tot algemeenc herziening van de tij dens den oorlog gesloten transacties. Dit amendement is thans in behandeling bij den Senaat. Poincaré verbond zich het door den Senaat tc doen afhandelen. P a r ij s, 1 Febr. (Havas). Op verzoek van Poincaré, die de verantwoordelijkheid der regee ring hiervoor aanvaardde en deze procedure in overweging gaf om sneller op te schieten heeft dc Kamer met zeer groote meerderheid bij hand opsteken besloten tot splitsing der artikelen be trekking hebbend op de oorlogsschadeloosstel lingen van het fiscacl program. Daarop werden die artikelen in hun geheel goedgekeurd. Zij vormen aldus een afzonderlijk ontwerp, dat on middellijk naar den Senaat werd venvezen. ENGELAND. RAMSAY MACDONALD EN POINCARÉ. Het antwoord van Poincaré op Macdonald's brief. Londen, I Febr. (R.). De Franschc am bassadeur overhandigde heden oan Macdonald Poincaré's antwoord op Macdonald's brief. De inhoud is onbekend, maar naar verluidt is Poin caré niet geneigd zijn politiek ten aanzien van de ponden voor Frankrijk's veiligheid en ter ver krijging van schadevergoedingen tc verzachten, tenzij compensatie kan verkregen worden in an dere richting. Het antwoord is vervat in vriend schappelijke termen, met de verzekering van Frankrijk's verlangen tot samenwerking' voor de oplossing der Europecsche problemen. De ver wachting heerscht, dat de correspondentie zal leiden tot oen ontmooting iusschen beide pre miers. RAMSAY MACDONALD OVF.R DE BETREK KINGEN TUSSCHEN ENGELAND EN AMERIKA. Londen, I Febr. (R.) IvIacDonald zeide, toen hij hedenavond aan het feestmaal van de Pilgrim Club op de gezondheid dronk van den nieuwen Amerikannschen gezant, dat de betrek kingen tusschen Engeland en Amerika nooit beter zijn geweest. Onze gehcele beschaving be staat uit redelijkheid, billijkheid en vriendelijke nchring voor elkaar, 'het onttrekken van ge schillen aan het individu cn ze te plaatsen on der bescherming van belangclooze partijen. Die ontdekking moet nog worden gedaan, maar Amerika heeft al een heel eind weegs in die richting afgelegd Amerika en Engeland vragen geen bondge nootschap of papieren verdragen. Amerika or* Engeland staan tegenover elkaar als twee vol ken. die gedreven worden door die groote no- reelc cn geestelijke krachten, welke verlaagd cn verkleind worden als men ze op popier stelt. Wij zijn bereid schouder aan schouder te staan, niet volgens een politiek bondgenootschap doch volgens het menschelijk gevoel van broe derschap om elkander te helpen. DE OFFICIEELE ERKENNING VAN SOVJET-RUSLAND. Londen, 1 Febr. (N. T. A. Draadloos.) De Britsche regeering heeft officieel de Russi sche regeering erkend. Hodgson, de Britsche vertegenwoordiger te Moskou, heeft dit heden ter kennis der Russi sche regecring gebracht in de volgende nota FABRIEK VAN GLANSLAKVERVEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK. LANGESTRAAT 23. TEL. 217. GEBRUIKT ONZE VERF EN GIJ KUNT UW EIGEN SCHILDER ZIJN. Ik mijner WETTEN - SHIRTS BALLEN heb de eer Uwe Excellentie in opdracht regeering mee te deelen, dat zij de Unie van socialistische sovjet-republieken er kent als het de jure-bewind van die gebieden van het oude R"ssischc rijk, dia haar gezag erkennen. Teneinde evenwel een normalen toe stand van volkomen vriendschappelijke betrek kingen en volledig handelsverkeer te scheppen, zal het noodig zijn, bepaalde practische over eenkomsten te sluiten over verscheidene aange legenheden, waarvan er sommige niet recht streeks verband houden met de kwestie der erkenning, terwijl andere daarentegen nauw verband houden met het feit der erkenning. Tot de laatste behoort de kwestie der be staande verdragen. Aan Zr. Ms. reguering^ advies gegeven in dien zin, dot een erkenning der sovjet-regeering van Rusland volgens do aanvaarde beginselen van het internationale recht automatisch olie verdragen in werking zal doen treden, tusschen beide landen gesloten vóór dc Russische revolutie behalve in het gc- vnl deze zijn opgezegd of rechtens vervollen zijn. Het is blijkbaar in het voordeel van beide landen, dot de positie ten aanzien dier verdragen wordt geregeld tegelijk met de er kenning. Technisch geen verband houdend met de erkenning, maar, naar duidelijk is, van het hoogste gewicht, zijn de vraagstukken der re geling van bestaande aanspraken van de zijde van de regeering en de onderdanen der eene parijt op de andere, en van het herstel van het Russische crediet. I/ANIi i.SIRiA C ÏIO morgen matinee van 4-@ uur. Voor Amersfoort en Omsirekc». Langegrscht 4 - Tsleloon 304 AMERSFOORT. voor rekeninghouders naai een iertej en naiu dlsplnalsco in Kederl.md. Vraagt jirobock jo. jnüchtiisgen en vraagt Zoo jüisi ent tt&gen EEN NIEUWE SORYEERING SPOTKOOPJES. UTRECHTSCHESTFAAT 15, TEL-, 483. Willem Groenbirsen JUWELIER. Laugcstraat <3, Tele!. S52. Poslr. 75S2. Het is eveneens voor de hand liggend, dat oprecht vriendschappelijke betrekkingen niet kunnen gezegd worden volledig gevestigd l« zijn zoolang een der partijen reden heeft d< andere te verdengen van het voeren van pro paganda tegen haar belang en er op gericht haar instellingen omver te werpen. Ondor deze omstondigheden noodigt Zr. Ms regee ring dc Russische regeering uit zoo spoedig mogelijk vertegenwoordigers naar Londen te zenden, voorzien van volmachten ter besprc- ONTSLAG VAN 750 TIJDELIJKE AMBTENAREN. Londen, I Febr. (R) Volgens dc „Daily Mail" besloot de regeering uit zuinigingsover- wegingen het tijdelijk personeel van het depar tement van Algemeen Bestuur in te krimpen. Aan ongeveer 750 tijdelijke ambtenaren zou ontslag zijn aangezegd. DENEMARKEN. Nieuwe ontwerpen op de belastingen en accijns. Kopenhagen, 1 Febr. (V. D.). Gisteren heeft de premier M, Ncergaard, in zijn functie als minister van financiën bij het Folkcting tweo tijdelijke wetsontwerpen ingediend, welke van krocht zouden zijn van I Februari tot einde Juni. De ontwerpen houden niaatregelcn in tot stabiliseering van het staatsbudget en beperking van den invoer van weeldeartikelen onder de huidige gedeprecieerde valuta-omstandigheden. De wet op de accijns vermeerdert de invoer rechten van tabak tot het dubbele, ten/ijl op vele andere artikelen, als kleedingstofferv, huis raad, enz. hoogere invoerrechten worden ge heven. Door dit ontwerp denkt de minister een addi- tioneelc post van ongeveer 16 millioen kronen te verkrijgen. Het tweede ontwerp beoogt een belasting op de omzetten van 15 tot 50 b.v. op den ver koop van automobielen, motorfietsen, alsmede den verkoop van tweedehands motorrijtuigen. De opbrengst van deze belasting wordt ge raamd op 5 millioen kronen jaarlijks. TSJECHO-SLOWAKIJE. ONTDEKKING VAN EEN BELANGRIJKE KOLENLAAG. Praag, 31 Jan (N. Y. A. draadloos). Aan do „Bohcmio" wordt gemeld, dot in het district Ostrava bij Porovbo een kolenlaag is ontdekt, die een dikte heeft van meer can 30 meter. het geen de dikte van alle kolcnlogcn overtreft, die men tot dusverre in Polen, Cpper-Silezic cn Tsjechc-Slowakije heeft aangetroffen, king van deze aangelegenheden cn om de roorloopige grondslagen op tc stellen van een volledig verdrag ter regeling van alle tusschen beide Jonden hangende vraagstukken. Intus- schcn is non mij dc positie van zaakgelastigde toegekend in afwachting van cc benoeming van een ambassadeur cn mij is opgedrogen mee te deelen, dot Zr. Ms. regecring desgelijks gaarne een Russisch zaakgelastigde ols ver tegenwoordiger der Unie bij het hof van Saint James zal ontvangen. Londen, 1 Febr. (R.) Dc sovjet-regue- ring heeft, naar verluidt, dc verzekering gege ven dat dc propaganda tegen Brittannië zal ophouden. Londen. 2 Febr. (V. D.) Sovjet-Rusland is uitgenoodigd tot het bijwonen van een to Lon den te houden conferentie tor regeling vaa de hangende kwesties. DE GRENSKWESTIE VAN ULSTER. Londen, I Febr. (N. T. A. Draadloos). Sir James Craig, de premier van Ulster en Cos- gravc, de president van den Icrschcn Vrijsta'ut, elk vergezeld door twee leden van him kabinet, zijn hedenmiddag in conferentie op het depar- ment van koloniën bijeengekomen ter bespre king van dc eenigszins moeilijke kwestie van de grens tusschen Ulster en Vrijstaat. Thomas, de mini** er van koloniën, presideerde. Ramsay Macdoncld had vóór dc conferentie Craig cn Ccsgrave ufzonderlijk ontvangen in zijn ambts woning cn do uiteenzetting van beider stand punten cangëhoord cn woonde ook de conferen tie ccnigen tijd bij. DE AMERIKAANSCHE AMBASSADEUR "OVER DE CRISIS DER WESTERSCHE BESCHAVING. Londen, I Febr. (R.) Sprekend aan een diner van de Pilgrim Qub te Lenden legde de Araeriköonsch'o embossadour er den nadruk op dat de "föesterschc beschaving nimmer voor een ernstiger crisis had gestaan don thons. De grooistc dienst, dfch dc Vereenigde Staten en Brittannië aun de wereld konden bewijzen v/as het voorbeeld tc geven van ccn billijk cn breed staatsbeleid bij dc behandeling van in ternationale aangelegenheden, de heiligheid der verdragen te hondhaven cn alle naties in een geest van billijkheid cn verdraagzaamheid te bchondelen. Hij was voor een regeling van internationale kwesties door orbitrage en ver klaarde, dat dc Westerschc beschaving geen nieuwen grootcn oorlog kon overleven. De kwestie van de .beperking der bewape ningen zou voortgaan dc aandacht der regee ringen tc vragen tot de groote lost, die thans op tal van landen drukte, was opgeheven. H(j zou al het mogelijke doen om de nauwste cn meest vriendschappelijke betrekkingen tusschen Engeland cn Amerika te handhaven, hetgeen het best kon worden bereikt door een open lijke, oprechte en vriendschappelijke bespre king van alle kwesties SIR AUCKLAND GEDDES. Londen, I Febr. (N. T. A. Draadloos). Sir Auckland Geddes, die als Engelsch gezant uit de Ver. Staten terugkeert, arriveerde heden tc Southampton met het s.s. „Aquitania". RUSLAND. EEN REDE VAN KAMENEF. Moskou, 1 Febr. (W. B.) Op het el-Rus- sische radencongres heeft Komcnef een rede gehouden, waarin hij betoogde, dat de sovjet- regeering zich geen illusies maakte omtrent d.* arbeic'icrsregeering in Engeland, aangezien Mac donald niet alleen op dc arbeiders steunde. Toch mocht men hopen, dat dc sovjet-regeering het later eens zou kunnen worden met Macdcnald er» met zijn voorgangers. De onderhandelingen tusschen Rusland en Italië nemen een bevre digenden loop. Frankrijk moest begrijpen, dat dc stabiliseering en het monopolie voor den buitenlandschcn handel feiten waren, en daar mee rekening houden. Het eens te worden met Duitschland is ccn grondslag van dc Russische politiek. Rusland wenscht vrede Heel het land zou echter als één man opstaan, als men zijn economischon opbouw zou willen verstoren. POGROMS OP HANDEN? Londen, 1 Febr. (R.) De Daily Mail pu bliceert onheilspellende mededeelingen van een Engelschman, die langen tijd in Rusland ge woond heeft en die voorspelt, dat er moord partijen onder de Joden zullen plaats hebben. De boeren koken reeds van woede en de Joden vluchten uit het lend. GRIRKRNLAND. VENIZELOS. Geruststellende .berichten. Athene, I Febr. (B. T. A.) De minister van buitenlandsche zaken gaf aan de journalis ten geruststellende inlichtingen over den ge zondheidstoestand van Vcnizelos. Hij sprak de hoop uit, dat een minister-crisis zal kunnen worden vermeden als Venizelos na een korte rust zijn werkzaamheden kan hervatten. Londen, 2 Febr. (V. D.) De Times meldt d.d. I Februari uit Athene: Er was heden avond een belangrijke verbetering in den toestand van Venizelos, doch op last van den geneesheer j gekomen. mag hij het bed nog niet verlaten en mag hij geen bezoeken ontvangen, in afwachting van dc aankomst ven zijn cchtgcnootc cn zijn doch ter uit Porijs. Thons wordt medegedeeld dot zijn jongste hcrtaar.doening ernstiger was don oor spronkelijk werd gedocht. De Grieksche dokto ren verklaroen dat een nieuwe aanval waar schijnlijk het leven van Venizelos in 'gevaar zou brengen. Venizelos schijnt het vertrouwen te verliezen in zijn macht om hot land te besturen en zijn intieme vrienden zijn van meenihg dot zijn besluit om of tc treden onwrikbaar vost staat. De pogingen van lijn politieke vrienden zullen zich thons beperken om hen te bewegen Griekenland niét te verlaten, daar zij verkla ren dot zelfs zijn aanwezigheid in niot-ofiicieclé functie van groote waarde zal zijn voor zijn partij. R E ACTION AIRE SAME NZWERI NGEN. TEGENGESPROKEN. Athene, I Febr. (B. T. A.) Dc geruchten omtrent nieuwe reactionaire, samenzweringen zijn, naor gemeld wordt, ongegrond. De regee ring hoeft geen enkele reden om zich rr on gerust over tc maken. GRIEKSCHE JONGENS EN MEISJES IN TURKIJE? Dc Turkschc Legatie verzoekt ons onder staande té willen publicecrcn Verschillende Ncderlondsche dagbladen heb ben een telegram gepubliceerd, verzonden uit Athene, waarin o.m. wordt gezegd, dot d<» na tionale vergadering verschillcndo interpellaties behandeld heeft nopens het lot van de „Griek sche jongens cn meisjes, die in de Turkschc harems opgesloten zijn De Turkschc legatie in Den Haag is ten zeerste verbaasd over het feit, dat dergelijke geruchten nog 'ingang kunnen vinden bij de Europecsche pers, daar soortgelijke aantijgin gen reeds ten overvloede weerlegd zijn d«or het getuigenis van geloofwaardige vreemdelin gen, die in de laatste jaron Turkije hebben be zocht. JAPAN. DF. ONTBINDING VAN HET PARLEMENT. Wanordelijke looneclcn. Tokio, I Febr. (R.) Gisteren had dc ont binding van dcri Landdag onder wanordelijke tooneelcn plaats. Dc oppositie in het Lagerhuis beschuldigde de regecring von medeplichtigheid oan een poging om een trein, waprin zich drie vooraanstaande Jeidors der oppositie bevonden, te doen ontsporen. Toen dc minister vnn spoor wegen wilde antwoorden, baanden drie keiels, die in het geheim waren binnengcloosd. zich een weg noor het spreekgestoelte cn joegen den spreker weg. Een hevig gevecht volgde, waarbij gebruik werd gemaakt van vuisten en flcsschon. Aan een telegram in dc „Times" hieromtrent is nog het volgende ontleend Na Kot gevecht in den Landdag werd dc zitting van het Huis geschorst. Tijdens dc pauze deed de premier onverwacht rncdedev- lirig van de ontbinding, verklarende dnt d* oppositie, gevoerd door dc'drie legen de re geering gezinde partijen, een behoorlijke be handeling van .zaken onmogelijk' maakte. D^ regecring was vnn meening dat dit niet de wensch van het volk was, en voelde zich daar om genoopt, het parlement tc ontbinden ten einde een beToep te doen op het land. Het besluit vnn den premier voorkwam een votum van wantrouwen en heeft 'ccn gespannen politickcn toestond in het leven geroepen. Politic-reserves in Tokio ge- stotionneerd. Tokio, I Febr. (V. D.) Sterke politie- reservcs zijq in de stad gestationneerd in ver bond met dc stormachtige ontbinding van het Parlement. Deze ongewone voorzorgsmaatrege len worden genomen om tc voorkomen, dat dc oppositie-elementen zich verzamelen. Dc ont binding van het Parlement had .plaats na eep zitting, zóó onstuimig, dot dc voorzitter ver klaarde dat de zaken piet verder konden worden behandeld. Tfct lawaai volgde op een wcigiering van den president Kiijowias om te antwoorden op een interpellatie. Wntgrkorqffen werden door do zaal geworpen cn vele leden van het Parle ment rankten handgemeen. De wanordelijkheden begonnen toen de leden der oppositie vroogen dot. de premier een verklaring zou geven over de poging om den trein, met volken de oppo sitieleiders uit Osake terugkeerden, te doen ont sporen. De premier weigerdp evenwel deze ven- klaring af te leggen. CHINA. EEN NIEUWE BURGEROORLOG OV TIL? De correspondent van dc „Daily T; Vsgraph" te Peking, die een bezoek heeft gebracht aan moa schalk Tsjong-Tso-Lin in zijn paleis te Moekden, meldt, dat Tsjang-Tso-Lin. die Giinn reeds twee keoren in rep cn roer heeft gebracht, den loatstcn keer een maand of twintig geleden, toen hij werd verslagen door Woc-Pei-foe, we derom een aanval op de regeering te Peking voorbereidt. Hij zou beschikken over een leger van 150.000 geoefende mannen, zijn nieuwe arsenal tc Moekden zou reeds aan het werk zijn, hij zou over ccn volle schatkist beschikken cn kunnen rekenen op den steun van Japan. Tsjang-Tso-Lin geeft openlijk uiting aan zijn minachting voor de regeering tc Peking cn neemt een onafhankelijke houding tegenover Peking uan, zelfs in zeken die de buitenland sche betrekkingen raken, zooals de erkenning von de Sovjetregeering, op het oogenblik oqk voor China een urgente zaak. Dc correspondent verzekert dat Woe-Pei-foe zich niet door Tsjang-Tso-Lin zal laten ver schalken cn eveneens te Lo-yang dog Ön nacht bezig :s met het treffen van toebereidselen en dot dc komende strijd zol worden gevoerd op een schaal, waarmede dc „schermutselingen" van Mei T922 eenvoudig niet kunnen worden vi geleken. EEN ONTSNAPPING. Peking, 2 Febr. (N. T. A. Draadloos). Ge meld wordt, dat dr. Thomson, die onlengs door roovers werd gevangen genomen, heeft weten te ontsnappen cn veilig te Pactowchen is aan-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1