BUITENLAND. ELECTRISÖHE KACHELS ruis Kt manna z Inbegrip FEUILLETON. „DE EEMLANDER" duitschland. PHSLiPS LAMPEN P. Pa5EROP Langestr. 90 5.25 3.75 Terug in het ieven. 22e Jaargang No. E83 IMMKMEHÏSNU5 per post f 1 C.05. per i maaades voor Anerv toort 1 2.10, idem iraoco 3-per «eek (met eratu eerrekenng lokten) f 0.17T>, atzoadarlijlce nummers Maandag 4 Februari 1924 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N*. «7BI0. TEL INT. 513. EEN REDE VAN STRESEMANN. Beschouwingen over de buiten iandschc politiek. Stettin. 4 Fcbr (\V. B.) De minister van buiteniandschc zaken. Stresemann, hield in een vergadering van de Volkspartij een rede over den politieker» toestand, waarin hij met betrek king tot Wilson's zeide zeidc: Het Duitsche volk heeft, geloof schenkend aan Wilson's toezeggingen, de wapens neerge legd en kan daardoor thans slechts de buiten- landsche politiek %-olgcn van een wapenloos volk. Het moet echter met alle krocht de mo- rcele schuld aan den oorlog, die men het wil toedichten, van zich afwerpen. Het bijeenkomen der deskundigen te Berlijn is het bewijs voor de zorgen en onrust, die de wereld drukken tengevolge van de ontwikkeling der dingen sedert het verdrag van Versailles werd gesloten. Sprekende oi'er de waardevermindering van het Fransche geld wees de minister de beschul- diging af, dat Duitschland zelf de waardever mindering van zijn geld in de hand had ge werkt, teneinde zich aan zijn verplichtingen te onttrekken. De deskundigen zullen tot de ont dekking komen, dot Duitschland niet aan zijn verplichtingen kon voldoen, daar zijn eenheid werd verbroken. Een vaste geldswaarde is al leen mogelijk, als de begrooting in evenwicht is gebracht en een internationaal crcdiet wordt verleend, tot het op gang brengen der Duitsche industrie. De bezettingskosten werden tot nu toe be taald om de bevolking der bezette gebieden voor dwangbetolingen te behoeden, maar dit kon niet langer geschieden, omdat daardoor de waardevermindering van het geld wordt in de hand gewerkt. Gczantenbenoemïng te Parijs en Brussel. Berlijn, 2 Fcbr. (W. B.) De rijkspresi dent heeft den zaakgelastigde te Parijs, dr. Leo pold von Hoesch, tot gezant te Parijs, en den tegenwoordigen gezant te Belgrado, dr. von Keiler, tot gezant te Brussel benoemd. P a r ij s, 2 F e b r. (Havas). De Fransche ve~ geering heeft haar goedkeuring gehecht aan een eventueele benoeming van den Duitschen zaakgelastigde Von Hoesch tot gezant van Duitschland te Parijs. DE SEPARATISTISCHE BEWEGING. Politie-voorzorgsmaotregclen ter bescherming van Clivc. MüncKen, 2 Febr. (V. D.) Op verlangen van de Engelsqhc rcgecring heeft de politie, als gevolg van dreigementen van separatistische zijde, voorzorgsmaatregelen getroffen tot be scherming van den Engelschen consul-generaal Clive. Verhooging der spoortarievcn in het bezette gebied. Keulen, 2 Febr. (W. B.) De regie heeft de tarieven voor de personentreinen in de eerste klasse met 15.4, in de tweede klasse met 25, in de derde klasse met 84.6 en in de vierde klasse met TOO pet. verhoogd, den bijslag voor de sneltreinen met 50 tot TOO en de goederen tarieven met 200 pet. verhoogd. De agitatie der Duitsche metaalarbeiders. Essen, 2 Febr. (W. B.) De Duitsche me taalarbeidersbond heeft een besluit genomen, waarin wordt verklaard, dat het zijn leden de voortzetting van den strijd niet meer kan aan bevelen echter zal de strijd om den achturen- dag onder gunstiger omstandigheden worden voortgezet. Botsing met stakers ïn het bruinkolcngebïcd. Keulen, 2 Fcbr. (W. B.) In het Rijn- landsche bruinkolengebied breidt do partieele weigering tot het verrichten van den noodzakclijken arbeid in do mijnen door de arbeiders zich uit. Op de mijn Hor- rem kwam het tot incidenten tusschen de Schupo en een aantal stakers, die werkwillige leerlingen van de machine-bouwschool be dreigden. Een arbeider werd ernstig gewond. Een Fronsch vliegtuig geland. Mannheim, 2 Febr. (W. B.) Gisternacht omstreeks 4 uur is een Fransch vliegtuig we gens een motordefect tusschen Lodenburg cn Ilbesheim op het veld geland. Do inzittenden, twee onderofficieren, dje te Mainz in garnizoen zijn, zijn heden teruggekeerd. Zij hadden hun tocht niet op lost van hun superieuren onder nomen. De gendarmerie stelt een onderzoek in en bewaakt het vliegtuig. SCHULTZ EN TILLESEN TE BOEDAPEST GEARRESTEERD. De Tel. meldt uit Boedepcst, dat Zaterdag al daar de beide moordenaar^ van Erzberger, Schultz en Tillesen, zijn gearresteerd. FRANKRIJK. EEN REDE VAN MILLERAND. Par ij s, 4 Fcbr. (Havas). Millerand hield gisteren een rede bij gelegenheid van het feest maal der Vereeniging van Republikeinsche journalisten. Hij legde er den nadruk op hoe de pers eenstemmig gehoor gaf aan den oproep van Poincaré in Januari 1923, tot de republi keinsche journalisten gericht om de actie der Regeering aan de Roer te steunen. Hij herin nerde aan de jongste aanvallen door het bui tenland gedaan om het credict van Frankrijk te schokken, maar hoe die pogingen schipbreuk leden, doordat het land zijn koelbloedigheid wist te bewaren. Evenals gedurende den oorlog, zeidc Mil lerand, weet ook thans Frankrijk wat het wil, en het zal zorgen dat het geschiedt. Frankrijk eischt, dat de voormalige vijand de systema tisch aangerichte schade zal vergoeden. Dit is de eenstemmige cisch van alle Franschen zon der onderscheid van partij. ENGELAND. DE BRIEFWISSELING TUSSCHEN POINCARÉ EN MACDONALD. Dc tekst gepubliceerd. Londen, 3 Febr. (N. T. A. Draadloos). De tekst van da jongste briefwisseling tusschen de Engelsche en Fransche premiers werd heden gepubliceerd. Ramsay Macdonald schreef aan Poincaré op 26 Jan. Onze beide landen zijn gezamenlijk door zul ke tijden van beproeving gegaan cn hebben zich beide zulke opofferingen voor een gemeen schappelijke zaak getroost, dat ik bij het aan vaarden van mijn ambt eer persoonlijk schrij ven tot u richt, niet alleen om u in kennis le stellen van de verandering van bewind, maar tevens om u mijn groeten en miin beste wen- schen te doen toekomen. Ik vind nog steeds vele punten, die onopgelost zijn en die ons moeilijkheden en zorg berokkenen en ik ver zeker u, dat rrijn dagelijksch streven zal zijn er toe bij te dragen deze geschilpunten tot ons beider welzijn uit den weg te ruimen. Gij hebt uw publieke opvatting en ik heb ds mijne; gij hebt uw nationale belangen, die gij behoeden en beschermen moet en ik heb de mijne. Somtijds zullen zij aanvankelijk in con flict met elkaar schijnen te zijn, maar ik ben er zeker van, dat door een goeden wil onzer zijds deze conflicten kunnen wo*den opgeheven en dat een lijn van po'itiek kan worden ont worpen, waarbij Frankrijk en Groot-Brittonnië op hartelijke wijze kunnen blijven samenwerken Wij kunnen openhartig wezen, zonder vijandig te zijn en de belangen van onze landen ver dedigen zonder vijanden te zijn. Op deze wijze zal de Entente meer dan in naam bestaan cn Frankrijk en Groot-Brittanruë kunnen gezamen lijk voorwaarts schrijden om vrede cn veilig heid in Europa tot star.d te brengen. Op dezen brief heeft Poincaré op 28 Jan geantwoord Ik ben zéér getroffen door het vriendelijke schrijven, dat gij zoo goed ziit geweest tot mij te richten ter mededeeling, dat gij uw hoocr ambt hebt aanvaard en met het doel, om mij uw persoonlijke goede wcnschcn te doen toe komen. Ik hoop van ganscher harte, dat uw pog-ingen voor het welzijn van uw -land met succes bekroond zullen worden. De banden, waarmede het aan Frankrijk is verbonden, zijn, zooals gij in herinnering brengt, in tijden van gemeenschappelijke offeringen en beproevingen gesmeed Gij kunt er zeker van zijn, dat d^ herinnering aan deze tijden steeds in mijn geest Dames en Meisjes Hoeden- en l'on'ecticioanazön „L'HIRONDELLE" 16/18 LANGESTRAAT, AMERSFOORT Meisjes Capes Iimt. Ledor Biuin in Zwait 52 cM. lang icdero S cM. Jnngov 25 c. meer Rscenmanisls in Cafaardine LODEN lint. I eder Covorcoat 23 -22.50-15 Kinder fJpes in Boigo en Marine Gummi 5.' cM. lang iedere S cM. langer 25 cl. men UTRECHTSCHESTRAAT 15, TEL. m. zal blijven, evenals in de uwe. Bc betreur het evenzeer, dat verschillende kwesties, die van belang zijn voor ons beider landen, nog onop gelost zijn. Evenals gij, zal ook ik mijn uiterste best doen om om deze kwesties langs den weg van vriendschappelijke overeenkomsten cn in ons beider voordeel op te lossen. Al moeten wij rekening houden met het verschil in de publieke opinie van ons beider landen, al moe- tcr. wij beiden onze nationole belangen bevei ligen, toch ben ik vol vertrouwen, dat wij, door ieder in zijn eigen sfeer een krachtige actie te voeren cn den goeden wil te toonen, waarvan gij in uw brief spreekt, de problemen zullen kun nen oplossen op zulk een wijze, dot tusschen Groot-Brittannië cn Frankrijk de politiek van samenwerking, die in de eerste plaats voor ons beider landen cn voor de rust der wereld nood zakelijk is, gehandhaafd zal worden. Mijn persoonlijke openhartigheid zal niet ge ringer zijn dan de uwe a als ik in de verde diging van Frankrijk's bolangcn hetzelfde enthousiasme toon als gij bij de verdediging der Britsche belangen, moogt gij er zeker van zijn, dot niets ooit de hartelijkheid van mijn diep gewortelde gevoelens zal kunnen wijzigen Het is niet mogelijk, dat wij, beiden bezield door dezelfde gevoelens, er niet in zouden sla gen d? Entente vruchtdragend le maken, waar door het mogelijk zal zijn te bereiken, dat Europa veiligheid en vrijheid om te arbeiden zal vinden. DE ERKENNING VAN SOVJET-RUSLAND. De mccning der pers. Londen, 2 Febr. (N. T. A. Draadloos). Dc inhoud der nota, welke dc Britsche regce- ring. zocals gemeld, gisteren te Moskou heeft deen aanbieden, wordt in de bladen van heden in bijzonderheden besproken. In dc nota wordt, zooals men weet, de Sovjel-regecring uitgenoo- digd, vertegenwoordigers naar Londen te zen den ter bespreking van een aantal aangelegen heden, voor het scheppen van normale ver houdingen, voor algeheele vriendschappelijke betrekkingen en volledig handelsverkeer. De Daily Telegraph noemt de nota ccn zeer behoedzamen stop, en een mogelijk begin ven onderhandelingen, welke volgens het blad moei lijk en langdurig zullen blijken. Dc Manchester Guardian is van oordcel, dat de kans op een bevredigend resultaat dezer on derhandelingen veel grooter zal zijn, indien de Russische rcgecring op voet von gelijkheid cn vriendschap kan onderhandelen. Na dc kwestie van den cconomischcn toe stand en met name die von het kapitaal, dut Rusland noodig zal hebben, besproken te heb ben, zegt het blad verder, dat na haar erken ning de Russische regecring beter in stoot zal moeten zijn, dc economische feiten onder oogen te zien. Een van de voornaamste dezer, het her stel van het Russische credict, vereischt dc bc- vicdigende regeling naar het oordeel van eiken gemiddelden Engelschmon van de moeilijkhe den, welke Mocdonald in zijn nota behandelt en ter regeling waarvan hij om een onmiddellijke conferentie verzoekt. De Doily News verneemt de aankondiging met groote voldoening cn merkt goedkeurend op. dat „deze eerste groote daad van de nieuwe rcgecring" het einde bctcekcnt van de waan zinnige politiek, om zich von Rusland of tc wen den. Dc Westminster Gazette verklaart, dot dit optreden van dc rcgecring door alle liberalen zal worden goedgekeurd. Sprekende over hot vitale belong van de aangelegenheden, welke Macdonnld in ccn nadere bespreking wil z:en behandeld, merkt het blad dan op, dot „Mocdonald cr wijs mede heeft gehandeld om te bepalen, dat alle geschillen betreffende dc vei aragen na de erkenning zullen worden uit den weg geruimd. Deze geschillen vóór de er kenning tc bespreken, zou iedere regeling voor onafzienbaren tijd hebben tegengehouden, ter wijl dc erkenning een geest schept, welke een oplossing ten zeerste zal vergemakkelijken. De erkenning zal tevens omvatten de bereidvaar digheid om Rusland weer op de b^en te helpen. De gunstige gevolgen hiervan zullon over ge heel Europa worden qevoeld, door uitbreiding van den handel vermindering van de werkloos heid en door het wegvallen van een ernstig gevaar voor den vrede. Macdonnld verdient een woord van lof, niet alleen om hetgeen hij heeft gedaan, doch ook voor dc wijze, waarop hij in de erkenning heeft toegestemd." Ook de Daily Herald beweert, dat dc erken ning van Rusland reeds veel eerder had moe ten geschieden en zegt dan: „Binnen tien dagen na zijn ambtsaanvaarding heeft de nieuwe pre mier, door het herstel \an de dinlomntieke be trekkingen met Ruslond, aan den Britsc.hcn hen del cn industrie een weldaad bewezen en tevens één van dc hinderpalen voor het herstel van Europa uit den weg geruimd, welke den volken belette in vriendschap lot elkander te leven." Het standpunt van clcn Brit- schcn hendel. Londen, 2 Fcbr (R.) De Britsche honde laren zijn van mecnir.g, dat dc erkenning van de sovjet-regeering op zichzelf geenszins d" hervatting vr.n de handelsbetrekkingen tus schen Engeland cn Rusland zal bespoedigen. Ofschoon zij de erkenning met vreugde begroe ten als een stap in de goede richting, wijzen ze erop, dat dc hervatting van den handel in wezen afhangt van het welslagen der onder handelingen betreffende de teruggaaf van den eigendom en de erkenning der schulden Staf ford Talbot, de stichter van de „Russicn As sociation of British Creditors" verzekert, dat de schuldeischcrs in het algemeen genomen te verdeelen zijn in twee groepen, waarvan de ééne tegen dc erkenning gekant is onder alle omstandigheden, de andere sympathiek tegen over Rusland staat en gaarne dc handelsbe trekkingen zou hervatten, doch het nutteloozo ervan inziet geld te stoppen in een gat, dot het steeds verzwelgt Tweed, de bedrijfsdirecteur \'on de ..Baku Oilfields", dringt eveneens aan op compensatie voor degenen, wicn hun eigen dommen zijn afgenomen. Hij zegt, dat wanneer do fabrieken en eigendommen in Rusland wor den teruggegeven, minstens 75 pCt van de aanspraken op Rusland automatisch zullen ver dwijnen Wanneer nochtans de sovjetregeering in gebreke blijft, van het beginsel der confisca tie van vreemden eigendom afstand te doen, zal zij geen steun vinden bij de Britsche bor.- kiers. Een boycot von Duitsche schepen. Londen. 2 Febr. (R.) Ten gevolge van de weigering der Duitsche rceders om onder handelingen te voeren ovei een regeling van de Duitsche zeeliedenstnking, hebben de vakver- eenigingen van transportarbeiders en stuwa- bewipaaatner. tike regtl 0.2J. d,mrt.inb». dingen en Ueldjdicbddudeeitentiën tooi de beta der prijs. Voor bindel en bedrijf bestian teer vooi deel igc bepalineen voor het adverteeren ten# circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanveeg toegezonden. doors besloten, van vnndaog af geen Duitsche schepen meer te loden of tc lossen. ITALIË. DE VERKIEZINGEN. Milaan. 3 Febr. (B T. A.) De maximalis- tischc, socialistische en de communistische par tij hebben besloten aan de verkiezingen deel te nemen en hun lijsten met die der erkende op positiepartijen te verbinden POLEN. DE BALTISCHE CONFERENTIE. Begin op 14 Februari. De regeerinqcn van Estland, Letland en Fin land hebben aan het Poolsche ministerie van buitenlnrdsche zaken, blijkens 'net P. T. A., haar instemming doen toekomen met dc vaststel ling van den aanvang der uitgestelde Oostzee- confcrentie te Warschau op 14 Febr. c.s. De ministers van buiteniandschc zaken der deel nemende staten konten persoonlijk voor deze conferentie naar Warschau. Dc uitzetting vrn Poolsche arbeiders uit Duitschland. Danzig, 3 Febr. (P. T. 'A.) De te Danzig verschijnen Baltischv Pressc meldt, dat de Duit sche autoriteiten voortgaan ntet Poolscho arbei ders, speciaal uit Mecklcnburg-Schwerin, iHt het lond te zetten. Poolsche arbeidersgezinnen moeten het Duitsche g-endgebied zóó snel ver laten, dat ze geen orde op hun zaken kunnen stellen cn groote schodc lijden. Op hun reis naar de grenzen staan zc aan allerlei plagerijen bloot. Arrestatie van sociolistcnleiders. L c mb er g, 2 Fcbr. (W.B.) Dc Oekrainischc so cialistische partij heeft den laolsten tijd een levendige propagunda gevoerd voor de afschei ding van Oost-Galicic van Polen cn voor de aansluiting bij do Sovjet-Oekraine. Noar aan leiding hiervan werden dc leiders dor portij ge arresteerd cn de bureaux der bladen ambtelijk verzegeld. De redocteuren dezer bladen werden onder beschuldiging van hoogverraad gear resteerd. KOSTBARE VALIEZEN AANGEHOUDEN. Warschau, 1 Feb r. (Orient) Door d« houding van drie passagiers met een uitgespro ken Joodsch voorkomen, die uit dan trein van Wilna stapten en die met behulp van eeniga portiers de controle trachten tc posreeren, ter wijl zij een twaalftal valiezen droegen, die we gens hun omvang zeer zwaar schenen, nan de agenten van "'ienst zeer verdacht voorkwam, werd het drietal gearresteerd om den inhoud van deze valiezen te kunnen controloeren. De valiezen bleken tc bevrtten gouden mun ten in roebels, Duitsche marken, dollars enz. tot dc enorme som van I billioen 626 milliard 929 millioen Poolsche marken, waarvan de be zitters bestemming noch herkomst konden oan- toonen. De politie heeft beslag gelegd op dezen schot cn znl nadere inlichtingen inwinnen. RUSLAND. R7KOF OPVOLGER VAN LENIN Moskou, 3 Fcbr. (W. B.) Het Russische Tclcgroofagentschup meldt: Het centraal comi té von den sovjetbond koos, in dc ploots van Lcnin, nis voorzitter von den raod van volks commissarissen den pluotsvervongenden voor zitter Rykof. ONTPLOFFING IN EEN WAPENWTNKEU 9 personen verbrand. Moskou, 2 Febr. (W. B.) Te Chorkow heeft in een huis, waar in een wapen- cn muni- tiehandel wordt gedreven, een geweldige ont ploffing plaats gehad. Hot dak van het huis stortte in en er ontstond brand, die zich tot de belendende perceclen uitbreidde. Reeds zijn 9 verkoolde lijken gevonden PALESTINA. PETROLEUMBORINGEN IN HET HEILIGE LAND. Londen, 3 Febr. (N. T. A. Diiadloos). Volgens een bericht uit New-Tb' k strekt de Standard Oil Company thans reeds de handen uit naar het Heilige Land. Ze is voornemén» in tensieve boringen naar petroleum te doen plaats vinden nabij Hebron, dat gelijk bekend eens dé woonplaats is geweest van Abraham, Izak en Jacob en de eerste hoofdstad ven David. Die tijd heeft en tijd laat glijen, lean zijn leven niet bedijen. J. Cats. Naar het Engelsch van WILLIAM J. LOCKE. Voor Nederland bewerkt door W. J. A. ROLDANUS Jr. 11 ent de ceremonie van den wijn was nauw verbonden met de redenen, die hem zoo plot seling naar de eenzaamheid hadden doen vluch ten. Hij had Quong Ho beloofd hem die redenen te zullen mededeelcn, ©aar die belofte vervul len was voor Baltazar heel moeilijk. Toen hij met verwarde haren op het bed in het kleine kamertje boven in het Savoy Hotel zat, had hij de openbaring aan zijn bediende een pas send deel der straf, die hij zichzelf opgelegd had, gevonden. Later kreeg hij er spijt over, in het bijzonder toen Klj Quong Ho's onverschil ligheid opmerkte. Maar een belofte was een be lofte en Baltazar was er de man niet naar om terug te deinzen voor zijn verplichtingen. En bij deze speciale gelegenheid vond hij het best de zaak maar af te handelen. „Die conclusie, Quong Ho, is heel aardig ge vonden, maar zij is toch niet juist." „Ik beken, sir," antv/ooidde Quong Ho, „dat zij uit veronderstelde praemissen getrokken is." „Verslaafdheid aan wijn bracht mij ertoe mij deze straf van een Jeven van werken in de een zaamheid op te leggen," zeide Baltazar in het Chineesch. „Door je dat tc zeggen los ik een belofte in. En wat onze dogelijksche gewoonte betreft, een zwak mensch vlucht voor de ver leiding, terwijl een sterk man dc verleiding vlak bij zich houdt, om die te tarten." „Op die wijze, eerwaardige meester, wordt verdienste verkregen." Quong Ho nam zijn leeg bord weg en ging naar de keuken om het volgende gerecht tc halen. Baltazar leunde achterover in zijn stoel en zuchtte van verlichting. Quong Ho's later gedrag kon hem daarom trent niet inlichten. Nooit meer, behalve één maal, cn dat onder den drang van bijzondere omstandigheden, werd de geringste toespeling op dit onderwerp gemaakt en dag aan dag voerde Quong Ho onverstoorbaar de comedie met de flesch op. Alleen door dergelijke glimpen had deze man zich ooit aan zijn medeschepselen geopenbaard. Glimpen als deze, kiesch en met voorbedachten rade, aan Quong Ho, en die van lang geleden, hartstochtelijk cn zichzelf vernietigend, aan Marcel le Baring. Maar aan geen van beiden toonde hij rich op den heel smallen rand met den afgrond aan den eenen en de redding aan den anderen kant. Nog één aanraking der lip pen van het meisje zou hen beiden geworpen hebben in wat de gevoelige en eerbiedwaardige gentleman den afgrond zou hebben genoemd. Misschien zou hij, als zij ouder geweest was, alles met Tiaar getrotseerd hebben. Wie weet? Maar dergelijke casuïstische redeneeringen kwamen in hem niet op. Voor hem bestonden slechts feiten. Zij was zoo'n teere en welrie kende bloem .Hij kon haar plukken.... Toen hij dien nu reeds zoo ver achter hem liggenden zomermiddag op zijn collegekamers terugkwam. was hij als een door duivels bezeten men. Haar liefhebben Hij zou zich liever in stukken la ten rukken dan dat haar teerc voet gekwetst werd tegen een steen. Haar liefhebben Met haar zachte stem, haar dol makend. Madonna gezichtje, haar mooie oogen, haar bevenden mond Haar liefhebben Het wonder der won deren, dat de macht bezat zijn meest verbor gen gedachten te raden, met tcoverachtig ge nezende vingers al dc pijnlijke wonden in zijn ziel aan te raken Haar liefhebben God weet, dat hij heer liefhad. Maar zij was een kind cn een kind kan vergeten op rijn allerergst ccn niet on aangename herinnering bewaren. Doch hij was ccn man, op het punt een schandelijke daad tc doen. En hij stond daar in zijn col legekamer, omgeven door alles wat het in- tellcctucele leven, dat tot dusverre de be- teekenis van zijn bestaan geweest was, symboliseerde, cn hij keek om zich hoen. „Dc hecle bliksemschc boel zal naar dc hel moeten loopen," zeidc hij. Eu op dat oogenblik hakte hij de Gordi- aanschc knoop door. Zijn vrouw? Zij haatte hem; waarom kon hij niet zeggen; maar zij liet weinig gelegen heden om hem haar wrok te toonen voorbij gaan. Hij had wanhopig zijn best gedaan om haar achting te winnen, ten koste van veel ingeslokten trots. Enkele maanden waren sinds de laatste jammerlijke verzoening ver- loopenWaarom was hij met haar ge trouwd? Hij was voldoende gewaarschuXvd. Maar misschien had juist dat schimpen op haar hem ertoe aangespoord. Zij was zoo mooi en zoo teer, zoo aandoenlijk in haar weduwstaat. Een prikkel van zijn zinnen, een aansporing van zijn ridderlijkheid en het was gebeurd. En zij. weduwe van een phlegmatieken don van Trinity College, wo nend to Cambridge, was misschien medege- slecpt door den glans, welke dezen „coming man" in die kleine, academische wereld om gaf. „Ik wou. dat je dood was," waren de laat ste woorden, die hij van haar gehoord had. Hij knapte met zijn vingers. Zij kon haar zin krijgen. Baltazar pakte zijn koffer, zeide tegen zijn oppasser, dat hij voor een paar dagen voor zaken naar Londen moest en verliet Cam bridge voor altijd. Een maand later was hij incognito op weg naar China. De daad van een dwaas misschien. Maar had niet iemand, die hem kende, hem den dwaas van het Genie genoemd? In ieder ge val bezat hij den moed en de geestkracht om zijn schepen achter zich te verbranden. Het leven van John Baltazar van Cambrid ge en dat van James Burden, die, na te Shangai aan land tc zijn gegaan, zooveel avontuurlijke jaren in het hartje van China doorbracht, hadden geleefd kunnen zijn door twee individuen, die nooit van elkander had den gehoord. Dat verdwijnen uit Engeland was het eerste begin, hot vervolg van de eerste, heftige opwelling, de eerste, die iets betcekende. Doch er waren er meer geweest. Naar een daarvan gingen zijn gedachten terug juist toen hij zich afvroeg of zijn bekentenis aan Quong Ho het werk van een idioot geweest was. Zij had betrekking op het onderwerp van de bekentenis cn was voorgevallen in zijn laatste studentenjaar, toen hij in dén loop der vacantia zich aan alcohol tc buiten gegaan had. Een zekcro Spoon ei', een jonge man die geheel voor zijn studie leefde, een zachte en bleeko jongeling zonder eenige phvsieke kracht, op wien de levenslustige Baltazar met minachting neerzag had den grooten zcdelijken moed bezeten naar hem toe te gaan en hem zijn uitspattingen voor de voeten te gooien. Baltazar luisterde adem loos. Dc kerel moest zich als een wange drocht op dc kei-mis laten kijken. Hij zeidc hem dat. Spoon er wees liet voorstel af en ging verder met zijn redeneeren.. „Je hebj, alle recht om nummer één te zijn bij het examen. Niemand onzer kan in jouw schaduw staan. Maar als je je zoo idioot blijft gedragen, is alles mogelijk." „Daar kan jij alleen maar voordcel van hebben .want dan wordt jij nummer een," zeide Baltazar. „Tc schijnt niet te begrijpen waarom ik hier gekomen ben," antwoordde Spooner. „Ik wil niet nummer één zijn, omdat een kerel, die oneindig veel knapper is, zich be drinkt." En zii praatten een discussieerden cn toen zag Baltazar, dat hij tegenover een edele ziel stond. Hij greep de magere schouders van den zwakken, bebrildcn jongen man met zijn igroote handen. „Ik zweer bij God," zeide hij, „dat ik de eerste vijf jaar geen druppel alcohol zal drinken." Maar hij zwoer bij zichzelf ook nog iets, waarvan Spooner onwetend bleef. Hij zwoer, dat Spooner nummer één zijn zou. En hij hield beide eeden. Op zijn examen maakte hij opzettelijk fouten cn wol zóó, dat hij tot verbazing van allen nummer drie werd. Maar Spooner kreeg de vurig begeerde on derscheiding. Na het examen hield Baltazar met de comedie op cn werd hij algemeen als de eerste wiskundige van ziin jaar, en, na verloop van jaren, van zijn tijd beschouwd. (Wordt ve.volgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1