HSCKEV STICKS vanaf f5.- IMKKiefSFiiUS ,.DE EEMLANDER" BUITENLAND. FEUILLETON. Terug sra het le^eai. 22e Jaargang No. 184 per i uuxades voor Aoers» (oocf f 2.10. tdcm lianco per otwi f 3v~". per week (met era li» eerrekerin^ tegxs ozgeisklrezO f 0.17®. aixondarlijfee nuaccrs f CJ05. DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNKEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N*. «7910. TEL. INT. 513. Dinsdag 5 Februari 1924 PMS DEI ABVERTENlltR Z Inbegrip v*n bewijsnummer, elke reeel meer 0 25. dien«Mnb» dinjfen en UeldadicheidwdTe.tentiën roof de bdtt der pr^i Voor bande) en bedrijl besuan eeer vooidcelige bcpalineen voor het adrertecren tcne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toerzonden. VOLKENBOND. Bijeenkomst der commissie voor de ontwapening. Genève, 4 Febr. (B. T. A.) De commis sie voor de ontwapening uit den Volkenbond is des middags bijeengekomen. De Amcri- kaansch'e regeering was vertegenwoordigd door haar gezant te Bern. Wilson herdacht. Brussel, 4 F c b r. (B. T. A.) Heden heb ben ter vergadering van de commissie voor de ontwapening dc president en verschillende le den hulde gebracht aan Wilson, den stichter van den Volkenbond. Grew, de Amerikaanschc vertegenwoordiger, bedankte en omschreef zijn rol, die zal zijn zich op dc hoogte te houden van alle ingediende voorstellen cn de Ameri kaanschc regeering in te lichten, die de kwestie zal onderzoeken van de aanvaarding van alle wetten, welke noodig zijn voor dc toe passing van de conventie, die zal worden ont worpen. DUÏTSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING. De werkzaamheden der com missies van deskundigen. B e r 1 ij n, 4 Febr. (N. T. A- Draadloos). De expertcommissies hebben Maandag hun be sprekingen voortgezet,, zonder daarbij Duitsche vertegenwoordigers te hooren. Dc subcommis sie van de eerste expertscommissie heeft zich met de kwestie der Duitsche begrooting bezig gehouden. B e r 1 ij n, 4 Febr. W. B.) Do eerste com missie van deskundigen, voor do geldkwesties, heeft zich bezig gehouden met de voorberei ding voor do plannen voor een emissiebank. De subcommissie voor de begrooting heeft het ontwerp van de Duitsche begrooting voor 1924 onderzocht en van de Duitsche regeering na dere inlichtingen daarover gevraagd, Men is van plan, morgen met staatssecretaris Fischer en andere Duitsche deskundigen afzonderlijke posten van inkomsten en uilgaven na te gaan. De tweede commissie, die trouwens van plan was slechts enkele dagen te Berlijn te blijven, hoopt tegen het eind van de week met haar werk te Berlijn klaar te zijn. Zeer waarschijnlijk zal zij tegen het eind van de volgende week weer te Parijs vergaderen. UIT HET BEZETTE GEBIED. v De staking in het bruinkool- bekken. Keulen, 4 Febr. (W.-B.). Dc staking in het Rijrtlandsche bruinkoolgebied duurt onver anderd voort. De belangrijkste bepalingen van do thans door den rijksminister van arbeid van kracht ver klaarde scheidsrechterlijke uitspraak inzake den arbeidstijd in het Rijnlandsche bruinkoolgebied zijn de wederinvoering van den tien-urigen arbeidsdag en dc betaling van de twee uren overwerk. Werkhervatting. Dusseldorp, 4 Febr. (W. B.) Bij de Man- nesmannwerke is de arbeid hervat, evenals in andere bedrijven, waaronder de Rheinmctoll. DE SEPARATISTISCHE BEWEGING. Een Duitsche nota aan de Fransche regeering. Berlijn, 4 Febr. (W. B.) Naar aanleiding van de toestanden in de Palts is aan de Fran sche regeering weer een nota overhandigd, waarin de Duitsche regeering haar nogmaals verzoekt een toestand volgens wet cn verdrag in de Palts te herstellen. B o r 1 ij n4 Febr. (W. B.) In dc nieuwe nota aan de Fransche regeering wijst de Duit sche regcering op de zware verantwoordelijk heid van het Fransche gouvernement, indien dit niet spoedig zijn volkenrechtelijke en verdrags plichten nakomt. Do nota schetst uitvoerig den rechtstreekschen en middellijken steun aan de separatisten, wier benden in overwegende mate uit niet-Paltsers bestaan, door de Fransche mi litairen enoverheidspersonen, die geleid heeft tot een toestand, welke een ernstige schennis beteekent van de soevereiniteit van het rijk cn van Beieren en een dwang van 7CO,COO weer- Iooze burgers. De Duitsche regcering verzoekt de Fransche nogmaals den wettigen toestand in de Palts te herstellen, de separatisten te ontwa pen, niet te beletten, dat zij uit de openbare gebouwen verdreven worden cn de Duitsche overheidspersonen hun werkzaamheden onbe perkt laten hervatten. Zij eischt verder, dat de Fransche regeering den terugkeer van dc door de separatisten verdreven bewoners niet zal be lemmeren er» zich voortaan zal onthouden van elke inmenging in binnenlandschc aangelegen heden en met name van eiken rechtstreekschen of middellijken steun aan revolutionaire ele menten in het bezette gebied. Het Krcisomt te Mainz ont ruimd. M a i n z, 4 Febr. (W.-B In den afgeloopen nacht hebben de separatisten het alhier geves tigde districtsgebouw ontruimd. (Een ander Wolff-tclegrsm houdt in, dot aan hangers van den autonomen Palts Zondagavond het door de separatisten ontruimde Kreisamt weer hebben bezet). DE ECONOMISCHE CRISIS. Rijksstcun aan stopgezette bedrijven. B o r 1 ij n4 F c br. (W.-B.). Om den toestand op de arbeidsmarkt te verbeteren, heeft de rijks minister van arbeid een verordening uitgevaar digd, volgens welke aan stilgelegde bedrijven gelden kunnen worden geleend uit dc werklo zenkassen, indien zij hun werkzaamheden weer beginnen en minstens 20 werkloozcn in dienst nemen. DE DUITSCHE SCHEEPVAART. Keulen, 5 Febr. (W. B.) Het transito-ver- keer tusschen de Noord- en Oostzeehavens en den Rijn, dat eerlang zou worden hervat, heeft tengevolge van de onopgeloste douanekwestie dermate met moeilijkheden te kampen, dat de betreffende scheepvaartmaatschappijen na ver scheidene pogingen van hun plannen hebben af gezien. DE DUITSCHE RECHTSPRAAK. Berlijn, 4 Febr. (W.-B.). De sociaal democratische fractie heeft bij den rijksdag ccn voorstel tot herstel der jury-rechtbankcn, toe kenning van overwicht aan leekenrechters op beroepsrechters en keuze der juryleden volgens het stelsel van evenredig kiesrecht ingediend. DIEFSTAL VAN MORPHINE. B c r 1 ij n, 3 Febr. (W. B.) Uit een chemi sche fabriek alhier zijn Zaterdag 85 kilogram morphine, die bestemd waren voor export naar China, door onbekend gebleven daders gesto len. DE MOORDENAARS VAN ERZBERGER. De arrestatie tegengesproken. Het bericht, dat de moordenaars van Erzber- ger in Hongarije ontdekt waren, wordt alweer tegengesproken. Een tweetal weken geleden meldde zich aan het Duitsche gezantschap te Boedapest een man, die beweerde Schulz cn Tillescn op straat te hebben ontmoet. Uit het onderzoek, dat dadelijk werd ingesteld, bleek, dat de door den man genoemde straat in het geheel niet bestond en de man zelf uiterst on betrouwbaar was. Dc Hongaorsche regeering heeft zich, aldus een orficieuse Duitsche mede- deeling, in deze kwestie op zeer correcte wijze gedragen. Zij steunde zooveel mogelijk dc po gingen van de moordenaars is niet geëischt, daar elk spoor van de bende ontbrak. TREINROOF. Naar Wolff u.'t Berlijn seint, is in den nacht van Zaterdag op Zondag een Griek in den D-trein Keulen—Berlijn beroofd van ecnige chèques ten bedrage van ruim negen duizend gulden, afgegeven door de Dresdcncr Bank op naam van de firma Proehl en Gutmann te Am sterdam en van ruim 110 pond sterling. De daders zijn onbekend gebleven. FRANK^UK. HEFTIGE AANVALLEN IN DE KAMER OP POINCARÉ. Dc kwestie van vertrouwen gesteld. P a i' ij s, 4 Febr. (Hevas). De president van de Kamer deed voorlezing van het eerste artikel FABRIEK VAN GLANSLAKVERVEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK. LANGESTRAAT 23. Afd. Verfwaren Scherbiersfraat 3. GEBRUIKT ONZE VERF EN GIJ SUNT UW EIGEN SCHILDER ZIJN. TEL. 217. BALLEN - WETTEN SHIRTS KBK3 .1 "VG F.S l'RA AT 1 Hi ES25J Dames en Meisjes Eoaiien- en Conectiemagazljn „L'HIRO^DELLE35 I6/1S LANGESTRA VT, AMERSFOORT Meisjes Csies Imit. Leder Eu.» en Zwart 52 cM. lang 5.25 iedere S cM. langer 25 c. ineer Rqensiatós in GaHine LODEN int. 1 cder Covercoat 23-22.50-15 MJI Wees in Reigo en limine Gummi o c rf. lang 3.75 iedere 8 oM. langer 25 ci. meei van het wetsontwerp tot bezuiniging en het in het leven roepen van nieuwe belastingbronnen, waarbij de regcering wordt gemachtigd over te gaan tot vermindering van de uitgaven voor 1924 met minstens één milliard door middel van décrets-lois, die over zes maanden ter goedkeu ring aan het parlement zullen worden voorge legd, wanneer zij wijziging van de bestaande wet zouden noodig maken. De communisten Laffont en Berthou stelden de prealabele kwestie en trachtten aan te toonen, dat wetgeving door décrets-lois in strijd is met de grondwet van 1875. Toen Poincaré do kwestie van vertrouwen stelde tegenover dc prco - \bcle kwestie, trokken heeft besloten van dc helft van zijn salaris als De langdurige redevoering van den communist Lafont, die zich ook als verdediger van do grondwet opwierp, maakte slechts weinig indruk. Verwacht wordt, dat Poincaré morgen ccn redevoering in dc Kamer zal houden. ENGELAND. EEN BRITSCHE KABINETSRAAD. Londen, 4 Febr. (N. T. A. Druadloos). Heden heeft ccn kabinetsraad plaats gehad, waarin zoowel buitenlandschc als binncnlond- sche aangelegenheden zijn besproken. Wat buitenlandschc zaken betreft, hechten dc bloden betcekenis aan het feit, dat lord Crowe, dc Engelsche gezant te Parijs, thons te Londen vertoeft. Van dc binnenlandschc vraagstukken schijnen volkshuisvesting en werkloosheid de voornaamste punten van behandeling te heb ben uitgemaakt. Men verwacht, dat de minis ter van arbeid cn zijn collega van volksgezond heid dienaangaande belangrijke mcdedeelingcn zullen afleggen, als het Lagerhuis Dinsdag we der bijeenkomt. In de pers zegt men onom wonden, dat de rcgecring voorloopig niet zal overgaan tot het bouwen van lichte kruisers, zooals door dc vorige regcering was voorge steld met het oog op bestrijding van dc werk loosheid. Men zegt dat dc nieuwe regcering het beter vindt dit euvel tc bestrijden door indie ning van een uitgebreid plan voor productief werk. EEN ONDERHOUD TUSSCHEN LORD CREWE EN MACDONALD. Londen, 5 Febr. (N. T. A. Draadloos). Lord Crewc, de Britschc gezant te Parijs, is te Londen aangekomen om een onderhoud te heb ben met Ma cd on aid. Gemeld wordt, dat dit on derhoud van groot belong is. MAC DONALD ZIET VAN DE HELFT VAN ZIJN SALARIS AF. Londen, 4 Febr. (V. D.). Mac Donald de communisten haar in. Uit Parijs wordt d.d. gisteren nog aan dc Tel. geseind: Heden is de aanval op, de door de regeering gevraagde bevoegdheid, cm dc voorgestelde be zuinigingsmaatregelen bij decreet te kunnen in voeren, op schitterende vijzc door den socialist Paul Boncourt ingezet, -ore drong er bij dc Kamer krachtig-op Atv zeil' ter-hand te nemen, in plaats van deze aan dc regeering over tc dragen door een maatregel, welke in strijd is met de grondwet en van politiek stand punt bezien zeer gevaarlijk is. Voortgaande zeide Boncourt, dat hiervan in de geschiedenis der republiek geen precedent bestaat, daar dc tijdens den oorlog aan de regeering verleende bevoegdheid zeer nauwkeurig omschreven doel einden betrof. Spreker verdedigde hierna het parlementaire stelsel. Indien dit niet meer vol doet, dan is dit de schuld der regeering, die geen leiding heeft. Poincaré wil het Fransche bestuur veranderen, doch met welke medewer kers, zoo vraagt spreker? Wijzigingen, welke geen steun vinden bij dc levende organisaties, zijn bij voorbaat een doodc letter. Er heeft door den oorlog een grootc sociale verandering plaats gegrepen, dóch men laat de lasten steeds door dezelfde klassen dragen, terwijl dc oorlogswinst- makers vrij uit gaan. Boncourt won langzamer hand de geheele Kamer voor zijn betoog cn kreeg na afloop van zijn rede een geestdriftige ovatie. André Lefèvre, van het nationale blok, die na hem sprak, verzekerde, dat hij, hoe gaarne hij Poincaré als premier zou zien gehandhaafd, niet vóór de decreten kon stemmen, evenmin als voor de tweejarige begrooting. De kans, dat de Kamer dc voorgestelde de creten niet zal goedkeuren, neemt steeds loc. Heden was de stemming van de Kamer in ieder geval tegen de goedkeuring. minister-president afstand tc doen. Ook Lord Haldane heeft hiertoe besloten. BEZOEK VAN BUITENLANDSCHC VORSTEN. Londen, 5 Febr. (N. T. A. Draadloos). Naar gemeld wordt, zullen de Koning cn Ko ningin van Italic in Mei van dit jaar een bezoek aan Engeland brengen. Ook de Koning en Ko ningin van Zuid-Sla vie zuilen gedurende den o.s. zomer Engeland bezoeken. •NIEUWE PEERS. Londen, 4 Febr. (R.) Dc arbeidersregee- ring heeft de eerste drie lordstitels verleend en wel aan Sir Sidney Olivier, den minister van Indië, brigadier-gcnerol Thomson, mi nister van luchtvaart en aan Sir Sydney Ar nold, onder-secretaris van koloniën. (Door dezen maatregel kunnen zij zitting ne men in het Hoogerhuis. Red.) DE ERKENNING VAN RUSLAND. Britsche persstemmen. De Daily Herold maakt het volgende uit den brief van Mocdonald op „Bijtijds wordt eraan herinnerd, dat het volk van Engeland in geen geval het eens is met dc Fransche politiek". Het blad is echter niet geneigd het belang van deze gracieusc begroeting te overdrijven. Dc Daily Express betreurt, dat de correspon dentie niet verder gaat en merkt opHet is I aan te nemen, dot Macdonold voldaan zal blij ven met deze eenvoudige wisseling van be leefde brieven. Hij heeft een gunstige gelegen heid en hij zal er ongetwijfeld gebruik van maken zonder ;ijd te verliezen en als hij zich tot Fronkrijk wendt over het wederinstellcn van een gemeenschappelijke politiek, zal hij den kiachtigen steun hebben van zijn geheele partij. De Westminster Gazette zegt, dat een feit van grootc beteekenis is, dot dc eerste-minte- ter het nut van overeenstemming met Frank rijk niet gering schot en dat hij zulk een loop van zaken niet als onmogelijk beschouwt. Gandhi in vrijheid gesteld. Bombay, 4 Febr. (R.) Dc regcering to Bombay heeft dc invrijheidstelling van Gandhi gelost. Bombay, 4 Febr. (R.) Officieel wordt medegedeeld, dot Gondhi onvoorwaardelijk in vrijheid is gesteld, aangezien zijn gezondheidstoe- stond een langdurig verblijf aon zee noodig mankt. DE STAKING TE BOMBAX. Bombay. 4 Febr. (R.) Dc stoking op do katocnfabrieken te Bombay heeft ccn ernstiger! keer genomen, doordat er' op twee of drri plaatsen relletjes zijn uitgebroken. Er werden stccncn geworpen naar treinen en trams. Met stokken gewapende stakers hebben een Euro- pecsch magistraat, die in een outo zat, ernstig mishondcld. SPANJE. HET TANGER-STATUUÏ. Par ij s5 Febr. (N. T. A. Draadloos). Ge meld wordt, dot generaal Primo de Rivera, het hoofd van het Spaanschc militaire directorium, aon dc Fransche rcgecring_ heeft meegedeeld, dat Spanje besloten heeft de Tongcr-ovcreen- komst te tcekcncn. ITALIË. EEN ITALIAANSCH MINISTER AFGE TREDEN. Rome, 4 Febr. (B. T. A.) De Ccsare, de minister van posterijen, is ofgotreden. DE AANSTAANDE ERKENNING VAN RUSLAND. Rome, 4 Febr. (Stefoni.) Wegens de be noeming van een nieuwe Russische regcering is het noodig geworden den tekst van het Ita- liaonsclj-Russische verdrog, die reeds gedrukt en door de delegaties goedgekeurd was, naar Moskou te zenden. Een koerier is gisteren ver trokken. RUSLAND. DE NIEUWE REG0ER1NG. Moskou, 4 Febr. (B. T. A.) Het centraal uitvoerend comité heeft dc nieuwo regcering van de unie der sovjet-republieken gekozen: Rykof, president van den raad van volks commissarissen. Tsjitsjerin, buitenlandschc zaken. Trotzki, oorlog. ICrossin, commissaris voor buitenlondschen hendel. DE OPVOLGER VAN LENIN. UitLondcn wordt draadloos bericht Het feit, dot Rykof tot voorzitter van den raad van volkscommissarissen is benoemd ©n dus zal op treden als opvolger von Lenin, wordt als een goed voortcckcn beschouwd. Men herinnert zich, dot Rykof dc eerste wos, die «een gewijzigde economische politiek voorstond en die tevens het bankroet heeft erkend vnn het zuivere com munisme. Voorts zijn von hem verschillende uitlatingen bekend, waarin hij er dc voorkeur aan gaf met de Engelsche inplaats van met dc Duitsche industrie samen te werken, een op vatting die ook Krassin is toegedaan. Alexcj Iwnnowitsj Rykof, de opvolger van Le nin, is in 1881 geboren. Zijn voder wos een koopman, uit een boerengezin afkomstig. Rykof heeft gestudeerd aan de universiteit tc Kazan. In T898 werd hij lid van de sociaal-democrati sche partij. Drie joar later werd hij wegens zijn revolutionaire propogande gearresteerd cn ver bannen van de universiteit. Toen dc Russischo socioal-democrotische portij zich in T905 split ste, sloot hij zich bij dc bolsjewisten aan. In 1907 werd hij voor de twecdo mooi gevangen genomen en voor twee jaar naor Samara ver bannen. In 1909 volgde zijn derde arrestatie en verbanning naar Archangel voor den duur van drie jaar. Ditmaal vluchtte hij naar het buiten land. Kort daarop keerde hij in het geheim te rug cm aan eon partijcongres deel te nemen. Hij werd echter ontdekt cn voor vier jaar naar Siberië gestuurd. In het geheel heeft hij ze ven jaar van zijn leven in gevangenschap door gebracht. Dwang beeft niet aan het gemoed. P. C. Hooft. Naar het Engelsch van WILLIAM J. LOCKE. Voor Nederland bewerkt door W. J. A. ROLDANUS Jr. 12 Een plotselinge afkeer van China cn een overweldigend verlangen naar het rustige leven in Engeland dreven hem na achttien jaar huiswaarts. Het grootste gedeelte van dien tijd had hij doorgebracht in het ondoor dringbare hart van dat uitgestrekte land, vele dialecten sprekend zoowel als het klas sieke Wen Li der geleerden, een encyclopae dic van geleerdheid, verzadigd met een in tieme kennis van Chineeschc 'zeden cn ge woonten, een Chinees in alles behalve uiter lijk, klecding en levenswijze cn algemeen als een' Chinees aanvaard, fortuin makend als een Chinees ook in do financicëlc onder nemingen. Het oude China had hij betreden, een land, conservatief in zijn bijzondere be schaving. die ondanks vele traditioneelc onderdrukkingen en wreedheden haar be koring. had het cadeau geven aan een Mandarijn van een kostbaar oud manus cript had het leven gered van een iongen, Li Quong Ho. die voor een vergeeflijke be- leediging ter dood veroordeeld was; de trans actie was tot stand gekomen in een atmos feer van verfijnde beschaving en geurige thee daarbij met overdreven vormelijkheid rondgediend en gedronken. Het oude China met zijn gevoel voor schoonheid, zijn eerbied voor geleerdheid, zijn diepzinnige ethische wijsbegeerte had hij loeren liefhebben. Maar een nieuw China, gerevolutioneerd door nieuwe denkbeelden, bloeddorstig, verrader lijk, wankelend tot krankzinnig wordens toe, had hij op zijn plotselinge, vastberaden ma nier verlaten. Gedurende achttien jaar had hij in bet binnenland van China ver van dc Euro- jjeescho politiek geleefd. Hij had zich ver diept in dc wetenschap, zich vereenzelvigd met dc belangen van dat oude rijk. Zonder correspondentie, buiten het bereik van cou ranten vergat hij bijna het beslaan van Europa, Toen hij op zijn terugreis landge- nooten ontmoette, meed hij dezen, gedeelte lijk uit schuwheid, gedeeltelijk uit afkeer voor het bruuske in hun manieren, hun luide stemmen, bun groote onwetendheid om trent het land, waarvan zij minachtend be weerden zoo goed op de hoogte te zijn, lino beperkten kijk op het leven, het armzalig materialisme van hun gesprekken. Hij hield zich achteraf, velangend naar het echte Engeland aan het einde der reis. In Londen begon hij. de eenzaamste ziel in de grootc stad, dc draden van het leven om hem heen weer op tc rapen. Hu liep door de hem zoo welbekende straten, in het begin versuft door het motorverkeer, dan verbijsterd door dc bewijzen van overdadige weelde, die achttien jaar van decadentie hadden doen ontstaan. Hij ging naar nieuwe openbare vermakelijkheden en kwam er ver baasd van terug. In fatsoenlijke restaurants zag hii de fine fleur der natie dansen op wat hij, als geleerde, wist, dat West-Afri- kaansche scxueele rhythmen waren. TTii kon het niet begrijpen. Wat deden zij of probeer den zij tc doen? Hij placht alleen aan een tafeltje in een van die groote restaurants te gaan zitten, om den sleutel van het my sterie to zoeken. Het zedenverval kwetstp hem. Hij liet het feit, dat hij zoovele jaren in dat land van geheiligde etiquette geleefd had, buiten beschouwing cn riep zich dc levenswijze van zijn eigen leven voor den geest terug. De karigheid van liet toilet der vrouwen bcleedigdc zijn oogen, die daaraan niet gewend waren; m veie gevallen van de 'heup af niet veel meer dan een r oort lage palissade, die den boezem nauwelijks ver borg. Vergistte hij zich niet? Was dit niet eerder het schuim dan dc fine fleur van het moderne Engeland? Maar aan tafeltjes naast zich hoorde hij dc aandacht vestigen op dragers van trótsche en historische na men. Dan stelde hij zich weer de vraag: was hij achttien jaar geleden geregeld op zulke plaatsen geweest? Hadden zij niet bestaan buiten de splicer van zijn beperkt, acade misch leven Hij wilde rechtvaardig oordee- len. Wanneer had hij Engeland verlaten? In 1SSD. En zijn studiejaren met hun vroo- lijke uitstapjes naar Londen waren geëin digd in 1891. Toen bestond er niet zulk ccn maatschappelijk leven; als het bestaan had, zou hij er zeker van gehoord hebben. In de middaguren ook dansten deze jonge mannen en vrouwen hun weerzinwekkende dansen. En ook de kunst- cn politieke wereld ver vulden hem met afkeer. Hij had zich voor genomen een maand vacantia tc nemen in Londen alvorens tc gaan wonen in een rus tige cn kalme voorstad, om daar tc beginnen aan het jarenlange werk, dat lui zou moe ten verrichten met de bouwstoffen, die hij uit China medegebracht had. Hij had vol strekt do bedoeling niet gehad zich af tc snijden van het verkeer met zijn medémen- schen. Integendeel, hij was van plan om zich, zoodra hij zich kon los maken uit de complisaties, welke zijn aangenomen naam medebracht, aan de wereld te openbaren als John Baltazar. Vóór hii echter zijn besluit kon uitvoeren, moest hii weten wat er van zijn vrouw geworden was, daar hij niet de minste lust gevoelde de rol van een takt- Inozen Enoch Arden te spelen. Zijn eerste stap na zijn aankomst te Londen was door middel van een advocatenbureau een dis creet onderzoek in te stellen. Hij hoorde, dat zijn vrouw dertien jaar geleden gestorven was. Hij was dus volkomen vrij om zoodra hij dat wile weer John Baltazar tc worden. Maar te Londen logeerde hij als James Bur den en als een verbijsterd en gedcsillusion- neerd toeschouwer der moderne wereld in het Savoy Hotel. I-Ioe had die catastrophe plaats gegrepen? Wanneer hij, zooals hij dat zoo dikwijls met rillingen van afkeer deed, daarover dacht in zijn mocrasland-asyl, kon hij daarop nau welijks ccn antwoord geven. Slechts één maal na zijn gesprek met den vermetelen Spooner had hij geen weerstand kunnen bieden aan een hem overweldigenden im puls en dat was op zijn uitreis naar Shanghai. Een plotselinge storm en zeeziek- Ie genazen hem echter en hij deed de gelof te gedurende zijn geheele verblijf in China geheelonthouder te zullen blijven en hij hield die gelofte. Hier in Londen brachten echter misschien het ongewone niets doen en zijn gevoel van eenzaamheid hem er merkbaar en geleidelijk toe troost, te zoeken bij den alcohol. Het aantal malen, dat hij overdag een borrel dronk, werd steeds grootcr. Na een kwart flesch Bourgogne aan tafel zag hij Londen door een meer rose gekleurde bril. In een druk cosmopolitisch café zitten werd zijn avondamusement en het voort durend drinken van brandy-soda's maakte hem minder streng in zijn kritiek. Hij had zichzelf een maand vacantic beloofd cn wil de die nu hebben ook. hoe vreugdeloos cn onsympathiek dc vacantie-atmosphecr voor hem ook zijn mocht. Nu en dan maakte hij in die cafe's kennis met een tafelbuur. Hij bezat dc gavo om het gesprek intelligent en interessant tc maken. Op zulke avonden dronk hij minder. Maar op ccn avond, dat hij heelcmaal al leen was, bedronk hij zich. Den volgenden ochtend werd hij huiverig en nuchter wak ker op een politiebureau. Enkele uren later hoorde James Burden, zonder beroep, logcc- rend in het Savoy Hotel, een boete van veer tig shilling, of een maand hechtenis togen zich eischen wegens openbare dronkenschap en verzet tegen de politie. Als hctnunogcen koninklijke fuif.eensc.hit- terendc orgie met rozen en wijn en gelach en gezang geweest was. dan zou hij in zeke ren zin e.xuses voor zichzelf hebben kunnen vinden. Hij had geen gelofte afgelegd, had geen enkele reden om zich de geneugten des levens tc ontzeggen. Maar dat zich in zijn cënlje bedrinken met het daarop gevolgde verzet tegen de politie vervulde hem met een afkeer, die hem door de heftigheid ervan bijna krankzinnig maakte. Zijn ziel kromp ineen door die vrecseliike vernedering. Dat dit hem moest overkomen; hem, John Bal tazar, met een halve eeuw fatsoenlijk leven achter zich; hem, John Baltazar, den man, die de hoogste eer had geëischt voor intel lect en karakter van af zijn jongensjaren, op de openbare school, op dc universiteit, als een onbekende vreemdeling in het vreemdste van alle landen; dat dit hem moest overkomen scheen een phanlamago- ric of oen afschuwelijke droom. En toen hakte hij nogmaals de Gordiaanschc knoop door. Hij zou vluchten uit ccn wereld, waarin hij bewezen had niet in staat te zijn fat soenlijk tc leven. En met zijn verwarde haren op zijn bed zittend, deelde hij Quong. Ho zijn be sluit mede. Zoodra hij zich gereinigd had van het vuil van den afschuwelijken nacht, verliet hij voor altijd het Savoy Hotel en den onteerden naam van James Burden cn nam als John Baltazar zijn intrek in een ander hotel. Den volgenden dag ging hij aan het zoeken naar een asyl. Hij her innerde zich een zeer verlaten en troosteloozc moerasslreek, waardoor hij in zijn studententijd eens rondgezworven had. '(Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1