F.H.Lomans DE EEMLANDER" BUITENLAND. Spoorhorlopes f 13.50 FEUILLETON. MKIflIÏSfflüS PflUS KI AWEIIEIÏItl imI Inboprtp vjo cca Van schaatssnri den en klimaat. ITjwel ecnJ00**?"***»genoten ai- Willem Groenhuizen MEDAILLES Dtrechtschestraat 15 Telef. 483. Terug in het leven. 22e Jaargang No. 191 po i naandex» voo» Amcr» toort 2.10. Idem banco xoat r 1—pe» week (mO trati» Verzekering oog® lokken) 0.17* alzocdKrlyke emmmers AMERSFOORTSCH DAGBLAD Woensdag 13 Februari 1924 n 1 cxa. DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFP. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAt. 2 A. POSTREKEMIMO M* 47S10. TEL INT 513. bewijsnummer, elke .egel meer 0.25. d.enstaanb»#. dingen eo Ucldadisbeidt advc tentiën e«n de hclh der pr^S. Voor handel en bcdrijt beslaan zee» tooi decline bcnalinqen toot het «drerieeitn lien, circulaire. bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toc«*cxonden. -j I trvans met are onderbrekingen gekend', welke Hoe toch komt het dat het Noorden ven in hK?t Westen en meer nog in het Zuid- o.,s xiT' meeiQcr goed'e schaatsenrijdersWesten ven ons land, alle plannenmakerij •we», t een de overige aieelen? Reeds vanaf eigenlijk onmogelijk maakten, den dag, cat de dooi inviel, hebben de lief hebbers ven schaatsenrijden verlangend uit- Een statistiek, overgenomen uit het Or- gezien naar vorst en zagen met afgunstige gaan van, de Nederlandsche Vereeniging blikken in de eerste dagen van dooiweer voor weer en sterrekunde, geeft het aantal naar hun landgenoot en, die in het Noord- vorsldagen en dagen met een minimum Oosten van Nederland woonachtig zijn. Tot temperatuur lager dan 5° C. en doet zien, in het laatst van Januari hebben zij toch dat het geen abnormaal verschijnsel is. VORSTDAGEN. Gr. He Ei VL Ma. 'li-TU 18 14 15 36 17 18 19 £0 21 22 23 Ge. !middeld. 48 44 85 48 50 58 44 57 49 54 82 37 50 j9 24 19 15 22 41 37 36 34 40 55 30 34 52 37 47 56 57 53 56 53 68 SS 34 53 11 12 18 11 25 39 29 30 16 25 47 13 23 26 20 82 40 40 41 35 29 52 77 27 37 Da go li met minimum la*er dan 5° C. Gr. Ho Bi VI. Ma. 4 6 8 5 27 6 10 4 :3 _8_ 10 22 23 l 4 5 13 9 o 30 10 4 8 1 26 5 15 1 10 3 13 8 8 30 1 11 1 7 25 De statistiek omvat de maanden van No vember tot Maart. Onder een vorst dag wordt verstaan een dag, waarop de tempera tuur da-alt onder nul, terwijl ook de gemid delde noTnvaeltemperatuur van de aangege ven plaatsen over de genoemde maanden, n-1. 3°.5, 4°.5, 3°.5, 5° en 5° C.r afgerond op halve graden, een beeld geeft overeenstem mend met bovenstaande statistiek. Het blijkt dus maar duidelijk, dat de be woners onzer Noordoostelijke provincies wel een streepje voor 'hebben, boven de bewo ners der andere de el en, wat de temperatuur betreft, althans bekeken uit het oogpunt van den schaatsenrijder. En hoe varen de bewoners van de midden- provincies er bij, inzonderheid de Utrechte naren? Meer vorst dagen, eenzelfde aantal dagen met minimum temperatuur lager dan 5° C. en eenzelfde gemiddelde temperatuur en als het op schaatsenrijden aankomt gaan de Groningers en Friezen met de overwin ning strijken. We hebben echter hier nog op andere invloeden te letten. De temperatuur van de stad Groningen geeft den thermometerstand aan van nage noeg de geheele provincie, dat doet De Bilt niet. Immers -De Bilt ligt op het hooge zan dige gedeelte van de provincie, wat met het typisch zandgrondverschijnsel oorzaak is, dat het aantal vorstdogen grooter is dan te Groningen, vanwege een grooter aantal da gen met nachtvorst In het Westen gelden geheel andere om standigheden wat aard van den bodem be treft, dan in het Oosten, waar men bij lage temperatuur weinig water aantreft In de geheele provincie Groningen en Friesland is veel water. Hier werken dus de beide omstandighe den nJ. de lage temperatuur met veel water samen, om in het Noord-Oosten van ons land goede rijders te kweeken, en treft den Utrechtenaar, naar onze meening, geen blaam, dat de Groninger en de Fries hem op de gladde ijzers overtreffen. En zoo die bevoorrechten het niet deden, zoo hadden wij reden tot klagen. F. C. v. WAGENS VELD. Maarsbergen. DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING. De commissies van deskundigen. P a r ij s, 13 F c b r. (N. T. A. Draadloos). Nc.ar gemeld wordt, kan het tweedo comité van deskundigen niet voor Maandag a.s. bijeen komen. Het eerste comité, dot zich bezig houdt met het herstel der Duitsche financiën, zal morgen van Berlijn naar Parijs vertrekken. 'f r DE RIJNLANDSCHE KWESTIE. j, Een Duitsch rijksdaglid naar Macdcnald. Keulen, 12 Febr. (W. B.) Het soc.-dem. rijksdaglid dr Meerfeld uit Keulen heeft zich gisteren per vliegtuig' naar Londen begeven, om in overleg met de Duitsche regeering den En- gelschen eersten minister inlichtingen te ver strekken omtrent het standpunt der soc.-demo- crotie ten opzichte van de Rijnlandsche aan gelegenheden. De noodverordening' voor de belastingen. Berlijn, 12 Febr. (W. B.) Naar in parle mentaire kringen verluidt, is er geen overeen stemming bereikt tusschen de partijen over een der gewichtigste problemen van de noodveror dening voor de belastingen, namelijk over de valorisatie der hypotheken. Er schijnt geen kans te bestaan, dat er in den Rijksdag een meer derheid van twee derde in deze kwestie zal tc verkrijgen zijn. Duitsch statistiekrecht. B e r 1 ij n, 12 Febr. (W. B.) De rijksregee- ring publiceert op grond van de machtigingswet van 8 Dec. 1923 ccne verordening inzake het statistiekrecht. Volgens de nieuwe bepalingen zal dit recht weer als vroeger volgens de hoe veelheid goederen worden geheven. MAATREGELEN TEGEN DUITSCHE BANKIERSFIRMA'S. Geen toewijzing van „Dcviscn". Berlijn, 12 Febr (\V. B.) Behalve, wat betreft de bankiersfirma Z. Scligmann te Co- 'olenz is ook een onderzoek ingesteld bij drie Berlijnsche banken, die gepoogd hebben, te gen dc wisselbepalingen van de rijksbank in, wissels tc verkrijgen. Deze firma's kwamen he den niet in aanmerking voor de verkrijging van wissels UIT HET BEZETTE GEBIED. Werkhervatting. Dusseldorp, 12 Febr. (W. B.) Het werk in dc Dusseldorpschc metaalindustrie is thans definitief hervat Stakende Duitsche zeelieden veroordeeld. Hamburg, 12 Febr. (W. B.) De Maan dag met een Deensch stoomschip hier aange brachte Duitsche zeelieden, die in Engeland had- Hoeden- sn Manielmagazijn „L'HIRONDELLE" 16/18 LANG ESTRAAT, AMERSFOORT Ochtend japonnen Dlrectofrs Koncen Zak doekBr Hand schoenen ■ntvangen sen groote sorteering voorjaars hoeden 9.75 7.25 log enkel* WINTER MANTELS tot zeer lage prijzen. 122.50 15.00 JUWELIER. Lnugcstrnat 13, Toicl. 852. Postr, 7582. SPECIALE AANBIEDING IN: STOFZUIGERS VRAAGT HUURKOOP den gestaakt, zijn voor zoover zij tot de be manning van Hamburgsche schepen behoor den, onmiddellijk berecht. Zij werden voorwaar delijk veroordeeld tot stoffen van twee tot vier weken gevangenis. Frenkrijk cn het Suorgcbicd. P a r ij s, 12 Febr. (Hovas). De Frunr.che senaat heeft een wetsontwerp aangenomen, waarbij een kantoor voor de domaniale mijnen in het Saargebied ingesteld wordt. De mijnen komen onder het departement van openbare werken. Een delegatie uit den senaat heeft vast gesteld, dot de exploitatie door den stoot zeer bevredigend is. Dc mijnen zijn in volle produc tie. Dc minister van openbare werken, Lc Troc- quer, verklaarde, dat de regecring besloten heeft de mijnen in het Saargebied tc gebruiken voor het regelen vnn den kolenprijs in Frankrijk. Dc winst zol in de schatkist gestort worden. Dreigende stoking in het Saargebied. Snarbrückcn, 12 Febr. (W. B.) De vakvereèftigingen van arbeiders en beambten in het Saargebied zijn een actie tot loonsverhoo- ffing begonnen. Vandaag zullen besprekingen plaats hebben tusschen dc werkgevers en de werknemers in de metaal- cn mijnindustrie. De vakvercenigingen zijn besloten in geval van af wijzing vnn hun eischen in stoking te gaan. DE SEPARATISTISCHE BEWEGING. Dc tanende macht der separatisten. Berlijn, 12 Febr. (W. B.). Volgens de Berl. Zlg. am Mittag taant de macht der sepa ratisten in de Palts thans vei rossend snel. In alle steden von de Palts is de politie weer ge wapend cn daardoor in staat op krachtige wijze de officicele gebouwen te zuiveren. Mannheim, 12 Febr. (W. B.) De dagbla den van dc Palts, die wegens dc .onderdrukking c'er persvrijheid door de separatisten opgehou den hadden te verschijnen, zijn vandaag weer verschenen. Tc Mnnnhcim cn te Spiers trachtten dc separatisten dit verschijnen te verhinderen, maar dat gelukte hun niet wegens de tusschen- komst der thans weer gewapende politic. Duitsche belecningskasscn. Wolff seint uit Berlijn: In de gisteren gehouden vergadering van het hoofdbestuur der Duitsche belceningskassen werd tot de opheffing van deze kassen per 1 Mei a.s. besloten. Er zullen geen nieuwe belee ningen meer plaats vinden. D£ at>vikkrling von dc nog loopende bclccningcn zal stelselmatig geschieden ARRESTATIE VAN COMMUNISTEN. Koningsbergen, 12 Febr. (W. B.) Aon de politieke afdceling van het „i'olizei- prasidium" alhier lukte liet gisteravond ccn vergadering van communistische leiders, dia een bespreking wijdden aan de demonstratie te gen 13 Febr. op touw tc zetten, te verrassen cn op te heffen. Er werden 35 deelnemers ge arresteerd. BELGIE. HET CONFLICT OVER HET PALAIS MONDIAL. Uit Brussel wordt namens de Union des As sociations Internationales uan het Corr. Bur. ge schreven: De jongste voorstellen van dc „Associations Internationales" betreffende het Palais Mondial zijn door dc Belgische regeering niet aanvaard. Dientengevolge hebben de vertegenwoordigers vnn het ministerie ccn aanvang gemaakt met de officieele verhuizing von dc verzamelingen. Dc Associations zijn verdreven cn uit het bezit hunner verzamelingen ontzet (dépossédécs dc leurs collections heet het in het schrijven). Zij houden zich op dit oogenblik onledig met het uitbrengen van een protest bij do recht banken. Het Palais Mondial is dc zetel van dc Union des Associations Internationales, het Instituut voor Bibliografie, de Internationale Universiteit, enz. Dc Belgische regecring had onn een inter nationaal consortium dc beschikking toegezegd van het door het Palais Mondial sedert het einde van den oorlog betrokken gedeelte van den rechtervleugel van het Cinquantcnaire-gc- bouw, ten einde aldaar in de jnarbcursperiodc een internationale rubbcrtentoonstelling tc hou den. Dezer dogen hadden prof. Otlct en senator Lafontoinc, zich beroepend op een in 1919 door den koning en de ministers goedgekeurd besluit, aan minister Ruzettc medegedeeld, dat zij de oplossing vnn het conflict aon ccn internatio nale conferentie wcnschten te zien onderwerpen. FRANKRIJK. UIT DE FRANSCHE KAMER. P a r ij s, 12 Febr. (Havas). Bij de voortzet ting von de beraadslaging over de ïinoncicelc ontwerpen heeft de Kamer met groote meerder heid enkelo communistische amendementen ver worpen en is daarno overgegaan tot de behan deling van de twee tienden. Een Kamerlid merk te op, dot verscheidene winkels hun prijzen reeds mot 20 procent verhoogden. Poincnré ver klaarde, dat een wetsontwerp ter zake hiervan bij de Kamer ingediend zal worden. Dc Lnstgyric, minister vun financiën, verkluer- de, dat hij o1. het mogelijkezol doen om dc buitenlondsche maatschappijen, die kopitoo! in Frankrijk geplaatst hebben, er toe te verplichten hun coupons in buitenlondsch geld te betalen. Met hof von cassotie heeft onlangs oan de Fran- sche houders van zulke coupons het recht toe gekend dc muntsoort te kiezc n, waarin zij de coupons betaald willen hebben. GEEN VERKOOP DER ANTILLEN. Dc Fransche regeering spreekt hot bericht te gen, dat zij het plan zou hebben gekoesterd do Antillen aon dc Ver. Staten af te staan. Ook de Amerikoanschc regeering heeft dit gerucht tegengesproken. VAN SPIONNAGE BESCHULDIGD. P a r ij s12 Febr. (B. T. A.) De minister van oorlog is van meening, dat de onlangs in beslag genomen stukken betreffende de con structie van motoren en vliegtuigen, welke stukken door drie employé's von een vlicgtui- genfobriek weggenomen waren, wel degelijk dc nationale verdediging betreffen en geheime stukken zijn. De rechter van instructie heeft de beschuldiging van spionnngc gehandhaafd. ENGELAND. DE REGEERINGSVERKIARING VAN MACDONALD. Londen, 12 Febr. (R.). Het Lagerhuis heden bijeengekomen om d? Labour-regcering haar politiek te hooren uiteenzetten. De minis- tcricelc banken zaten vol Labour-ledcn, de con servaticven zaten op de oppositie-banken en liberalen op de banken beneden hot yoetjv oan den kant van de regecring. Het Huis en galerijen waren stampvol <n er was een levend vrngen-uur, waarin de nieuwe Lnbour-minisi een krachtig kruisverhoor ondergingen vnn co servaticven cn liberalen over nongelegenhed hun departementen betreffende. Bij dc motie t' verdaging legde MacDonald dc regecringsv - klaring af. De regecring zou niet aftreden, tor - zij zij in het Huis werd verslagen op essentieel punten, kw.sties van principe of door een motie van wantrouwen. Voortgaande bedankte MacDonald de zaken wereld voor hoor houding tegenover Lobom. De regeering deed een beroep op het land om flink te blijven. Dc besluiten van dc rijksconf rentie, die in hot najaar gehouden is, zullen worden onderworpen uan een vrije stemming i het Huis. Hij hoopte, dat het vraagstuk van d drandloozc verbindingen over het rijk, cat twn. jaar long besproken is, spoedig zou worden g regcld. De regecring zou blijven bij de social-' maatregelen, aangegeven in de troonrede. H verklcnrde, dnt het niet d? politiek van dc rege- - ring was buitensporige uitgaven nan te moedi gen. De regecring zou een politiek volgen, die bestemd was om vertrouwen in te boezemen. De beslissing von het Huis zou worden inge- roopen ten aanzien van de ratificatie van h- verdrag van Lausanne en do overeenkomst no pens Tongcr. Onder dc sociale maatregelen zouden zijn wetten over pensioenen van voor den oorlog, ouderdomspensioenen, fabrieken n werkplaatsen en over de wettiging van kinderen. Hot plan van de regeering tot woningvoorzie ning had ten doel het verstrekken van goed koops huizon, die tegen een redelijke huur kon den worden verhuurd. Het programma zou worden verdeeld over een aantal jaren, om arbcidszokerhcid tc geven aan do werklieden in de bouwbedrijven. Wat betreft dc werkloosheid, zou dc regeering ten eerste haar aandacht vestigen op.hot horstel van den handel, met een behoorlijk voorzien in het on derhoud van dc werkloozen, in afwachting van de herleving. Dc fociliteitcn voor den handel en hot plan voor cxport-credietcn zullen worden uitgebreid. Er zal ccn invloedrijke commissie worden benoemd om een overzicht tc geven van dc geheele nationale financiën. Wat betreft den landbouw zou de rcgceringspolitick zijn dip bij te staan met voorschotten of waarborgen. Sprekende over de buitcnlnndschc zaken zeide MacDonald, dat onder de conservatieve regee ring de betrekkingen met Frankrijk op een zoo- danige, wijzo verliepen, dat daaruit in de toe komst een oorlog zou zijn ontstaan. Zijn eerste taak was een gezonder atmosfeer te scheppen, waarop Poincnré onmiddellijk en hartelijk had geantwoord. Do En.gelsche diplomatic moet ronduit, oprecht en sympathiek-gezind zijn, met een overeenkomstig antwoord van de andere zijde. Frankrijk heeft niets te vrcczcn von eenige Engelschc politiek. Wij mogen het niet eens zijn met alles wat hot doei wij verwach ten niet, dot zij onze verlangens zal volgen moor er behoort niets tusschen ons te bestaan behalvo goede wil en eerlijke handelingen. Wij moeten vraagstukken zooals dat van het herstel en dat van do Roer beschouwen von het stand punt von Frankrijk, Engeland en Europa en alles doen om ccn bevredigende regeling te vin den. Vooral moeten wij bedenken, dot de tijd een zeer tragische wedloop met ons houdt. Noch Poincaré noch hij koesterden illusies om trent de tsuk vun de verzoening, maar nis zij voortgingen in den geest, die geschapen was, zouden Frankrijk en Engeland, voor dit jaar geëindigd was, van gunscher har^c met de andere volken in Europa samenwerken aan het vast stellen van de voorwaarden voor een regeling- in Europa. Do schadevergoeding bleef het grootste struikelblok voor een olgemcene rege ling. Als dc commissies vcfslag hebben uitge bracht en de commissie van herstel zich hoeft uitgesproken over hun besluit n, zal de tijd ge komen zijn om alle vraagstukken, die vnn dc schulden inbegrepen, te herzien, met het doel, tot overeenstemming te komen. Ook over de bewapening moest er overeen stemming komen. Hij vertrouwde, dat Frank rijk cn dc andere Europeesche volken zouden erkennen, dat de veiligheid niet lag in bewa peningen, maar- in dc rechtvaardigheid van dc positie, die de notie in dc wereld bekleedde. Het geloof voert het hart naar den hemel; de liefde brengt den hemel in het hart. BYRON. Naar het Engelsch van WILLIAM J. LOCKE. .Voor Nederland bewerkt door jsbe- W. J. A. ROLDANUS Jr. 19 „Luister eens, waarde heer" zeide hij, ter wijl hij Baltazar bij den arm nam, „die slag op uw hoofd is ernstiger dan u denkt." Bij het hooren van een auto, die stil hield, keek hij naar buiten. „Ha, daar is dr. Rewsby." „Zanik nou niet over den dokter of mijn hoofd, „riep Baltazar wanhopig. „Geef ant woord op mijn vraag. Hoe lang zijn wc nu al in oorlog mot Duitschland?" „Wel, sinds Augustus 1914." „De laatste twee jaar?" „U wilt toch niet zeggen, dat u hier acht of tien mijl vandaan woont en nooit van den oorlog gehoord hebt?" Pillivant was „paf." Tk heb er nooit van gehoord," antwoordde «nltazar werktuigelijk, terwijl hij langs Pil- heen naar angstaanjagende dingen tardc. „Allemachtig nog toe!" zeide Pillivant, die zijn spraak teruggevonden had. „Allemach tig nog toe, Dokter' toen een kleine man met grijze haren binnenkwam „hier is iemand, die nog nooit van den oorlog ge hoord heeft." Baltazar kwam een stan naar voren. „Daar gaat het nu niet om. dokter. Het eenige, dat iets beteckent, is mijn Chineesche vriend. Ik heb hem bewusteloos en met een hersen schudding, naar ik vermoed, moeten achter laten. En zijn bcenen zijn gebroken. Wc moeten dadelijk gaan." „Pardon, maar naar die wond in uw hoofd moet ook (gekeken worden. Een quaes- tie van schoonmaken cn verbinden. Hoog stens vijf minuten. Laat ik even kijken." „Dat kunt u later doen," zeide Baltazar. „Laten we nu in Gods naam gaan!" „Lï bent niet in staat om tc gaan. Ik sta het niet toe," zeide dr. Rewsby met zachte vastheid. „Ik ga," antwoordde Baltazar met een harden glans in zijn oogen. „Op mijn verant woording. Het kan me niet schelen wat cr met mij gebeurt. Maar ik zweer, dat ik mij niet wasschcn, eten of drinken zal tot mijn vriend Quong IIo teruggebracht is, levend of dood. En het is veel beter, dat ik met u meega, dan dat ik hier achter blijf en uw goede vrouw, Mrs. Pillivant, den doodschrik op het lijf jaag." Er volgde ccn oogenblik stilte. De dokter nam Baltazar van ter zijde op en consta teerde een onverzettelijke koppigheid. „Als u weigert mij mede te nemen." voeg de Baltazar eraan toe, „ga ik te voet," De dokter haalde zijn schouders od. „Zoo als u wilt. Maar als er iets gebeurt. teta nus, bloedvergiftiging of wat ook ik wasch mijn handen in onschuld. Mr. Pillivant is mijn getuige. En laten wc nu gaan!" In de hol nam Mr. Pillivant van een portc mantcau ccn pet en een overjas. „Die wilt u zeker wef hebben, niet?" zeide hij tegen Baltazar. „U zult zc in den auto wel noodig hebben en ik beloof u niet te zeggen, dat u er nu niet bepaald als een candidaat voor een schoonheidstentoonstel ling uit ziet." „Ik dank u zeer," zeide Baltazar, terwiil hij dc aangeboden kleedingstukken aannam. Zn reden weg: de dokter, sergeant Dou- bleday en een agent met een baar in den eenen auto; Pillivant, Baltazar en een chauf feur in den grootcn Rolls Royce. „Dat alles in twintig minuten klaarspe len," zeide Pillivant, die een zwaar gouden horloge tc voorschijn haalde, „bewijst wat wij Engeischen kunnen, nis we willen." „Twintig minuten?" zeide Baltazar. „Ik dacht, dal het drie uur was." „Twintig minuten nadat ik naar de tele- plioon ben gegaan," verzekerde Pillivant triomphantelijk. De auto's snelden voort. Eenige oogcnblik- ken-bewaarde Baltazar, weggedoken op de makkelijke achterplaats, een peinzend stil zwijgen, dat Pillivant, die van lijd tot tijd naar hem keek, liever niet stoorde. Er was iets griezeligs aan dezen man, die bijna doo- een bom gedood moest worden om iets van den oorlog te hooren. Zij sloegen het ruwe moeraspad in, waar in Quong Ho zoo dikwijls met den ouden wagen gehost had. Met was droog geweest in den laatstcn tijd, waardoor het pad in goeden staat verkeerde. Maar de auto's hos ten vreeselijk en bij icderen sprong schreeuwde Pillivant het uit, bang als hii was voor dc vecren van zijn Rolls-Royce „Als hij uit elkaar springt, bestaat er geen kans een anderen te krijgen." „Waarom niet?" vroeg Baltazar „Omdat er ccn oorlog is, waarde heer. U schijnt het niet te begrijpen." „Neen, daar ben ik ook erg bang voor," zeide Baltazar. „U moet heusch wat geduld hebben. Ik kan niet dadelijk beseffen wat er gebeurt." Zij klommen de helling op. die de hoeve in het zicht bracht. Pillivant wees naar den rookenden puinhoop. ,Dat zal u wel helpen om het le beseffen. Zoo zien België en Noord-Frankrijk eruit." „Wanneer ik mijn vriend Quong Ho levend teruggevonden heb, zal ik weer in staat zijn te denken." Zij reden bijna tot den langen muur en hiel den dan stil. Zoodra zij uitgestapt waren, volgde het heelc gezelschap Baltazar, die voorop ging als iemand, die op het punt staat ccn geest aan te brengen. Bij den bock van het in puin liggende huis zagen zij Quong Ho, die daar nog Jag, zooals Balta zar hem achtergelaten had; de kom mot water was niet aangeraakt. De Schaduw van den muur sneed nu zijn lichaam in een verticdlc lijn. Zijn geel gezicht leek blauw- geplekt en doodsbleek onder het rose en witte katoen van zijn verbonden hoofd. Baltazar's gezicht was bijna even doods bleek en een vreeselijke angst stond in zijn oogen te lezen. Hij wees. „Daar!" zeide hij, terwijl hij den doktor meetrok on den anderen een toeken gaf te blijven staan. Samen bogen zij zich over Quong Ho heen. „Als hij dood is," fluisterde Baltazar met een heesche stem, heb ik hem vermoord." „Hij is nog niet dood," antwoordde de dokter. „Goddank!" zeide Baltazar. Sergeant Doublcday, die liet tooncel der ruïne overzag, met het oog van den politie man en den Brit, wendde zich tot Mr. Pilli vant en zeide: „Zulk soort dingen moesten niet gepermi- teerd zijn!" HOOFDSTUK VII. Baltazar werd een paar ochtenden later wakker om te ontdekken, dat ze kere vage gebeurtenissen, die hij als droomen beschouwd had. waar waren Hii lag inderdaad in een makkelijk bed in oen mooie kamer; een vrouw met een zachte stem en m het grijs gekleed stond glimlachend aan het voeteneinde van zijn bed; dat kon niet anders zijn dan oen verpleegster. Zich bewust wordend dat iets niet makkelijk zat. lichtte hij zijn hand op en voelde hij, dat zijn hoofd stijf verbonden was. Hij herinnerde zich nu, dat hij daar ge- MVMOE I II legen had. Wat hij aangezien had voor een schandelijken aanval op zijn hersens rnet het doel daaruit de geheimen van zijn wis kundige onderzoekingen te trekken, was bet verbinden van zijn hoofd door den dokter geweest. „Hoe voelt u u vanochtend?" vroeg de ge- plecgster. „Ilcel goed, dank u,%' zeide Baltazar. „En ik zou me nog beter voelen, als u mij wilde zeggen, waar ik ben? „Dit is het huis van Mr. Pillivant." „Pillivant. Pillivant? O ja. Ik ben erachter. Het is net alsof ik een tijdje mijn hoofd kwijt ben geweest." Dc verpleegster knikte. „Maar nu is het weer iu orde. Laat ik even alles bedenken," Plotseling ging hij rechtop zitten. „Itoe is het met Quong Ho?v „Die maakt het zoo goed als we hebben durven hopen." „Leeft hij? Ilcusch?" „Ja, heusch." Baltazar liet zich weer in de kussens val len. „Het laatste wat ik mij duidelijk her inner, was, dat zij hem na dat helschc schokken over het moeras in liet hospitaal gedragen hebben. Wat is er daarna ge beurd?" „U bent flauw gevallen en zij hebben u hier gebracht." „Welke dag is het?" „Vrijdag." „Lieve hemel,'' zeide Baltazar „Ik beu hier van af Woensdagmiddag geweest." „Zoudt u niet een klein beetje willen ont bijten?" „Graag ccn heclc boel. antwoordde Balta zar. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1