PHILIPS. LAMPEN DE EEMLANDER KIEV/EG en t. HARTEN Tel. 317 en 502. B. NIEWEG s, V a S cl e 1 i s" &BPPEWHOUDERS, P. HIEROP, Lsnsesiraat SO. Electro-Teclmisch Bnrean 22e Jaargang No. (03 QMMÏSP8US s ""7"" loort 1 2.10, Idem lianco per ©cei 1 l-> per «reek (met eratt» «erreke/me 'iTTtt OBcataJürca) f 0.17*. aterodrrlhke mmmen 1 C .05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD i OIRECTGUR-tTITGEVtrR: J. VALKHOFF, ARN„EMSC8HUER^0RmAL 2 A. POSTREKENINO M* «7»10. TEL IKT BIS. BUITENLAND, t DUITSCHLAND. DE OPHEFFING VAN DEN STAAT VAN BELEG. D.d. gisteren wordt uit Berlijn aan de N.R.C. gemeld Het einde vèn den stoat van beleg nadert. Dit verwekt groate vreugde in de republikein- eche en democratische kringen, die vrijwel olie van meening zijn, dot in December do staat van beleg noodzokelijk was geweest vanwege den zeer dreinenden binnenlandschen politie ker. toestand. Verstandig was het ook in den nacht van 8 op 9 November, toen generaal Ludendorff van plan was om aan het hoofd van een „nationaal leger" naar Berlijn op te Tukkea, d? uitvoerende mocht aan generaal Von Seeckt toe te vertrouwen. Maar thans is het overal weer rustig al blijft het communis tische en het dcutsch-völkische gevaar be staan. De toekomst zal moeten bewiizen of men dit omvaar zonder den stoot van beleg zal kunnen bezweren. Is dit niet h^t geval, dan zal niemand het den staat kwalijk kunnen nemen, dot hij zich met geweld tegen geweld verzet Men hoopt, dat don echter de vrijheid van drukners onaangetast zal blijven en de staat van beleg uitsluitend tot herstel van de open- bore orc'*3 en veiligheid zal dienen. De nationalistische organen ziin minder te vreden rret de briefwisseling, die tusschcn Tijksprcs'dent Ebert en generaal Von Seeckt is gevoerd en waarin de Oüheffing van den staat van beleg wordt aangekondigd. In de kringen der rechterzijde had men ten hoogste een 'aantal bepalingen von de verordeningen be treffende den stoat van beleg willen wijzigen. Ook hoopte men, dat het geschil tusschen het riik en Beieren zou worden bijgelegd, vóór dat het einde von den staat von beleg officieel zou worden aangekondigd. Dit einde beteekent thans slechts een concessie aan de sociaal-de mocratie, die aangekondigd heeft, dnt zij wei geren zal voor de verlenging van de machti gingswet te stammen, indien de staat van beleg trehandhaafd blijft DE SCHADELOOSSTELLING. De commissies van deskundigen. B e r 1 ij n, 14 F e b r. (\V. B.) Het memoran dum, opgesteld voor da te Berlijn vertoevende leden der commissies van deskundigen en dat een omvangrijk studiemateriaal omtrent de Duitsche economische aangelegenheden bevat te, rol nog deze week te Berlijn door een uit geversfirma gepubliceerd worden. UIT HET BEZETTE GEBIED. Draadloos wordt d.d. gisteren gemeld uit Ber lijn, dat volgens berichten uit Dusseldorp men van Duitsche zijde heeft geweigerd de zooge naamde Micum-contracten na 15 April tc laten voortduren. Het spoorwegverkeer in de Engclschc zone. Mainz, 14 Fcbr. (B. T. A.) De eerste con ferentie van Fransche, Engelsche, Be'gische en Duitsche vertegenwoordigers over de spoorweg verbindingen in de Keulsche zone heeft te Mainz plaats gehad. De kwesties nopens de organisatie van de treinen is geregeld. De Duitsche afge vaardigden verklaarden ds besluiten, op 8 Fe bruari door de hoofdcommissie genomen, te aanvaarden. De internationale treinen zullen onmiddellijk weer loopen DE SEPARATISTISCHE BEWEGING. Kct onderzoek naar de jongste incidenten door de hoogc commissie. Londen, 14 F e b r. (N. T. A. Draadloos.) Dè geallieerde hooge commissie zendt een spe ciale missie van 3 leden naar den Beierschen Palts. Deze missie zal een beroep doen op den Kreistng om dezen te bewegen onmiddel lijk slaopen te deen tot hervatting der open bare diensten gedurende het overgangstiid- perk, dat aan de hervatting der normale be- stuur^werkzaamhe-'d vooraf goot. De missie zal den Krei~tag op allerlei wijzen behulpzaam ziin en men hoopt, dat deze zending een ko'mee- renden invloed op de gemoederen zal hebben Nieuwe incidenten. C o b I e n z, 14 F e b r. (B. T. A.) Er wordt gemeld, dot er botsingen hebben plaats gehad te Birkheim, waarbij verschillende separatisten zouden zijn gewond. Arrestaties. Mainz, 14 Fcbr, (B. T. A.) Tol van per sonen worden te Pirmasens gearresteerd in verbond met de gebeurtenissen, dio daar heb ben plools gehad. Y<ry v Het zuiveren der steden von separatisten. Uit Berlijn d.d. 14 Febr.: De zuivering van de steden van do Palts van separatisten door de bevolking gaat nog steeds voort. Zoo werden Woensdagavond j.l. de separatisten met geweld verdreven uit de regeeringsgebouwen in Dürr- heim, terwijl zij de stad Landau vrijwillig heb ben verloten. Vrijwel overal hcerscht rust. Mainz, 14 Fcbr. (B. T. A.) In do geheele Palts zijn de nacht en de ochtend kalm voor bijgegaan. Dc separatisten bezetten nog steeds een aantal gouvernementsgebouwen, o.a. te Frankenthal en te Ludwigshofcn, waar allo maatregelen zijn genomen om de minste orde verstoring onmiddellijk tc onderdrukken. Botsingen tusschen inwoners van Koisersloutern en de Fransche be zettingstroepen. B e r 1 ij n, 14 Febr. (V. D.) Als gevolg van het optreden der bezettingstroepen kwam het te Kniserslnutern tot botsingen tusschen inwoners van deze plaats cn de Franschen. COMMUNISTISCHE RELLETJES. Woensdagavond is het in de nabijheid der Vulkanwerf te Stettin tot een botsing gekomen tusschen dc politie cn communistische werk- loozen, dio een betooging op touw poogden te zetten. Uit dc menigte werd cp de politie ge schoten, waarop ook deze van de vuurwapens gebruik maakte cn de orde wist te ljerstcllcn. Er is een doode gevallen cn een aantel perso nen zijn gewond. DE DUITSCHE BELASTINGEN. B e r 1 ij n, 14 Fcbr. (V. D.) Dc derde nood verordening inzake do belastingen werd heden middag openbaar gemaakt. De omslag op de hypotheken werd van tien op vijftien percent gebracht De groothondelsprijzcn. Wolff seint ons uit Berlijn: Het door het rijksbureau voor de statistiek per 12 Februari berekende indexcijfer betref fende de groothandclsprijzen in Duitschland toont tegenover den staat van een week geleden een stijging van 1.3 pet. tot 115.4. GEHEIMRAT ZEISS, f Te Dresden is overleden geheimrat ZePs, al gemeen in:endnnt van den Beierschen Staats- schouwburg. Hij was gedurende lange jaren een leidende persoonlijkheid in de Duitsche tco- Vrijdag 15 Februari IS24 püïsia AOÏfSUKIlEA m intx*rlp VM> Ma bewiltnunmer, elk. re*el net. 0.25. d'e*rt*>nh-. dincen eo Ucld.di.heid»«d»c teotiè» root de helt» der prij*. Voor bjuidel en bedrijf beitaan xcer VooidceJiffe beojlliKcr» voor het »d verier ren tien* cii co aire; bevattende de voorwaardra. wordt op aanvraag toegezonden. neel wereld. ELECTRICITEITSFABRIEKEN VERNIELD. M n c h e n, 14 Febr. (V. D.) Gemeld wordt dat onbekenden de sluizen van de pas gebouwde electricitcitsfabrieken te Rosenheim hebben opengezet, zoodat het water de geheele fabriek meesleepte. Alleen de machines konden behouden worden. BELGIE. EEN NEDERLAAG DER REGEER ING. Naar uit Brussel wordt gemeld, heeft de re geering een nederlaag in de Kamer geleden, De Kamersecties hebben n.l. de twee wetsont werpen tot wijziging van dc 8-uren-wet ver worpen het ontwerp-De.vèze met 136 tegen 20 en 13 blanco en het rcgeeringsorüwerp van Moyerscen met 9766 en 6 blanco. UITVOER VAN BELGISCH HOUT. Brussel, 14 Febr, (B. T. A.) De uitvoer van hout kan alleen geschieden met ministe- rleele machtiging. Hoeden- en Mantelmarjazijn „L'HIRONDELLE" 16/18 LANGESTRAAT, AMERSFOORT Ocbtind- japopr en Dlrectolrs Krnscn Zekdoekei Hand- rcltoenen Ontvangen een grootc sorteering voorjaars bocben 9.75 7-25 (og eckeli WINTER MANTELS tot zeer lage prljzan. 22.5015.01 Langestraat 39 Tel. 462 zuivere Ffl'J DE COLOGNE Ziet enze etalage. voor GAAS cn ander IJZERWERK is maar één adres DE SMOKKELHANDEL. Brussel, 14 Febr. (B. T. A.) Er wordt medegedeeld, dnt er lost zal worden gegeven om alle personen te arresteeren, die zich schul dig maken aan uitvoer van levensmiddelen, waarvan de uitvoer verboden is. ENGELAND. MACDGNALD ONGESTELD. Naar de Daily Mail meldt; lijdt de premier Macdonald aan influenza. UIT HET LAGER HUIS. De discussies over dc regcerjngs. verklaring. Londen, 14 Febr. (N. T. A. Draadloos.) Het dnbat over de regeringsverklaring werd voortgezet dco: Austin Chamberlain. De/.e drong crop ncn dat de eerste minister uangezien deze prijs blijkt te stellen op hel vertrouwen ven het geheele land, zich duidelijk zal uitspre ken over de heffing ineens, terwijl hij verde wenschte te weten, hoe de .egeering stond ter. opzichte von de wet tot beveiliging der Engel sche industrie. Hij bepleitte verder het belang der rijksvoorkcurtorieven en wees erop, dat er slechts één groep van ma-kten bestaat, waar En- galand kon hepen niet alleen zijn ou^cn hancel te herwinnen, moar tevens zijn handel kon uit- bieidcn en wel binnen zoo korten tijd, dat daar door de tegenwoordige nooden van Engeland zouden kunnen worden verlicht. Deze morkten zijn die in de domhv'ons en koloniën. Nadat neg verschillende andere leden hadden gesoroken, behandelde de premier de verschil lende opgeworpen kwesties. Ten opzichte van de landsverdediging zeide hi?, dot dc regiering zich met dit vraagstuk bezig hield en het in zijn ge heel bestudeerde op veel breeder basis don tot dusver was gedaan. Geen enkel land v/enscht opnieuw een grooten oorlog. Er bestond een sterke zedelijke en menschclijke overtuiging tegen elke militaire onderneming, die op eeni- gerlei wijze tot oorlog zou kunnen voeren. Bij de meerderheid van alle volkeren bestaat een wensch voor ovcrccnkc-mstcn, waardoor de be wapening zooul niet geheel overbodig dun toch tot de juiste verhoudingen teruggebracht zou worden. Dc regcering beschouwde dit vraagstuk derhalve niet von militair standpunt, maur in verband met de burgerlijke, buitenlondsche cn nationale politiek, die zij tot een geheel trachtte te vercenigen. Als minister van buiten'nndsche zaken zou spreker bij zijn onderhandelingen met buitcnlondsche mogendheden niet den na druk leggen op militairo krachtsontwikkeling, maar veeleer cp een redelijke politiek. De re gcering wcnscht het volkomen duidelijk te ma ken, dot zij het probleem der landsverdediging niet zal veronachtzamen, moor dat zij zal ann- tooncn, dat de landsverdediging niet een zuiver militaire aangelegenheid is. Mij zeide verder, dat het in de bedoeling van de regcering log te bezuinigen cn kondigde aan. dat nllc begroo tinken zoo nauwkeurig mogelijk zouden worden onderzocht. Bit beantwoording van de vron«, welk votum hij zou beschouwen als een reden tot aftreden, zeide hij, dat de verweming van een bcginselkwestie door hem als een motie van wantrouwen zou worden beschouwd. B; kan het Huis de verzekering gevn, aldus M"cdonnld. dat de regcering g^cn vijf minuten zal aanblij ven na een votum, dot haar wnord'gheid aantast Over d-* hetfinT in«ens deelde dc memier mede. dat dit voorst"! bij het fe^env^ord'^e nn*-'ement n'et zou worden ingediend. Eon vmjging van dien nnrd kan niet werd-n gemankt, tenzij de meerderheid des volks zich ervoor heeft uitga sproken. In antwoord op verschil'onde v-ngen zeid* Snowden, de kanselier von de «-cWkP*. dot er stnpocn worden gedonn voo- de onmiddellijke benoeming ven een van deskundigen om na te gaan. wat de beste methode is voor aflossing van de nnf'onele schuld, zooals de premier ro^s had T"~)r> r-~«missie zn' vermoedelijk bestaan int 9 of T0 personen, wne-vap er geen rnke1" h««*ft in het pn:- 'ement. Hij moe"-5-» crl-ü te kunnen voegen, dn', als de somcnrtcllinrr des r«*~~»Psic bekend is, men algemeen tevreden zal zijn. Londen, 14 F b r. (^.1 S^r^-mde over he* verdrag tusschen RiHond cn Italië ze:de Mor Ronald, dat hij erop had on^Tcd'-angen, dot d" Engelsche regcering hetrij dez^f'1" i^'Wfinrdige voorwendden nt^ dP, we'ke aan iedere ande-o mogendheid, die d" sovjet-reoeering erkende, werden verleend. (Toejuichingen bij de regearingsgezinden.) Londen, 14 Fcbr. fR.l Hef d^bat in het Lagerhuis over do rcgeeringsoolitiek is geëin digd. zonderdnt over dc verklaring van Macdo nald is gestemd. Spoorweg-veerdienst tmschen Harwich cn Zcebritggc. Uit Londen wordt dd"14 Fcbr gemeld: In den loop vnn Mnart zal waarschijnlijk do nieuwe snoorwogvoerd:enct tusschen Harwich en Zeebrugge herinnen, rTfe door een mnaf- r>-happj'i. "ocficht door de Londen North- Eostern Railway en de Belgische staatsspoor wegen, zal worden geëxploiteerd Zoowel in Harwich als in Zeebrugg" zün soer'a'*» knd°n aangelegd voor het landen der treinen. De dienst zn! worden verricht door twee booten, wnnrvon één in reserve bl;;ft Dc booten zul len don afstond van 84 mül met een snelheid vnn 10 knoonen aflegden Hof grootste voor deel der nieuwe insfe'Kng is, dnt het tweemnnl verladen wordt vcrmed°n. m«t d- vertraging. Von« op beschadiging en diefstal daaraan ver- tobden. Dc Britschc regecrïng en dc Anglo Persian Oil Company. Reu'er seint uit Londen De Britsche minister van financiën deelde in net Lagerhuis in antwoord cp een hem gestelde vraag betreffende c)en ürijs per aandeel, welke door dc Burma Oil Company voor de aan deden Anglo Persran Oil Company, die zich in het bezii van dc Britsche regeering bevinden werd geboden, mede, dat deze prijs zich tus schen 75 en 80 shilling bewoog, dus een winst van circa 60 shilling per aandeel, berekend op den origincelen prijs, vertegenwoordigende en van circa 20 shilling op den thans geldenden prijs. De Bri.sche regeerirg was, na een inge steld onderzoek tot de overtuiging gekomen, dat de verkoop aan de combinatie niet in het oelang van het lond zou zijn cn cv algemeen* belangen ernstig zou schaden. Dc regeering had geen plan haar besluit te herzien. DE DREIGENDE STAKING DER HAVENARBEIDERS. Londen, 14 Febr. (R.) De conferentie cmi vertegenwoordigers der bootwerkers *n him patroons is verdaagd. DOODELIJKE VAL. Londen, 15 Febr. (N. T. A. DrnndlooVJ Overste Travers, een vnn de meest bekende Engelsekc pioniers op vlirggebmd, is op hot vliegveld van Croydon doodgevallen. EEN TOEVLUCHTSOORD VOOR VOGELS. Dc Fnrne-eilonden bij de kust van Northum berland zijn donk zij vrijwillige bijdragen aan gekocht om in stand gehouden te worden als vrijplaats voor vogels. Do rotsachtige eilanden vormen een broednlnnts voor allerlei zeldzaam geworden vogels, dio or een laatste wiikolantJ hadden gevonden. ITALIË. DE OORLOGSBEGROOTING. Drundloos wordt gemeld, dat d? Itoliaanschö regeering de oorlogsbegrooting rr.o* milliocn lire heeft verhoogd OOSTENRIJK. VERKLARINGEN VAN MINISTERS. Wennen, 14 Fcbr. (W. B.) Do minister vnn oorlog heeft verklaard, dat een uitbrei ding van d-e weermacht om finonciccle rede nen niet mogelijk is De minicter van handel hoeft verklaard, dnt de Oosfcnrijksche handels balans niet ongunstig is. Dc pasvoorschriftcn zullen gemakkelijker gemaakt worden. RUSLANH. DE ERKENNING DOOR NOORWEGEN. De mcdedeeling inzokv de de j u r e-erken- ning der sovjetunie door Noorwegen is te Mos kou ontvangen. Geen onderhandelingen meer inzake de erkenning. Noor aanleiding van de erkenning door Noorwegen verklaarde Litwinof, aldus meldt de Russische telegrafische dienst uit Moskou, dat de rodenregeering voortaan zal weigeren in voorafgaande onderhandelingen te treden om trent de fur e-erkenning, daar de betrekkin gen met Duitschland. Engeland, Italië en de Oostzeestotfen thens een voldoenden grondslag vormen. DE VERHOUDING TOT JAPAN. In een noota van de sovjetregcerirr aan den Jopanschcn consul te Wladiwostok wordt blij kens een Moskousch telegram verklaard, dnt in verband met het gemis aan succes van de h"p« haoldelijk door de sovjctregecring non de Jopnn- schc regecring gedane voorstellen, ertoe strek kende de geschilpunten, die het weder oanknoo* pen vnn normale betrekkingen tusschcn bcida landen in don weg staan, door gemeenschappe lijk overleg uit den weg te nemen, d- sovjet- regeering de noodzakelijkheid van offiriecle Jnpnncrhe functionarissen in het geb'ed der sovjetregcerlng niet kan inzien, te minder nog, door deze niet op wedcrkecrighcid berust cn in strijd is met den tegenwoordi-ren verdro-rioozen toestond tusschen Japon en de Unie van Sovjet republieken. DE BESTRIJDING VAN DEN GODSDIENST. Londen, 15 Fcbr. (N. T. A. Draadloos). Verontrust door het veld winnen van het Katho licisme in het roode leger, heeft de militaire sovjet van Charkof den bevelhebbers last gege ven muatregelen tegen dit gevaar te nemen. ARRESTATIES TE TIFLIS. Uit Berlijn wordt gemeld, dat een aantal per sonen, betrokken bij do mangaonertsmijnindus- trie te Til"lis, onder wie vertegenwoordigers'van Britsche cn Duitsche firma's, gearresteerd zijn, toen zij zich verzetten tegen de naasting vnn hun eigendommen door de sovjet-autoriteiten. DE BEVOLKING VAN MOSKOU. Naar de Russische bloden melden neemt do bevolking van Moskou, die ten tijde van de „hongerjaren" sterk achteruit is gegaan, weer toe. In de stad wonen thans 80 von het aantal inwoners van 1915. De trage, die zijn doel steeds voor oogen houdt, gaat tcch sneller dan ccn ,die zender doel ronddoolt. LESSING. FEUILLETON. Teritg er» het leven. Naai het Engelsch van WILLIAM J LOCKE. Voor Nederland bewerkt door W. J. A. KOLDANUS Jr. 21 Baltazar keek naar het op-geblazen manne tje met zijn kleine oogen. Hij doorzag hem geheel cn voelde een grooten afkeer voor hem. Zelfs met zijn beperkte kennis van oorlogstoestanden was het. hem duidelijk dat dit mannetie die tot zijn eigen voordeel uitgebuit had. Maar wanneer ie geen hemd van jezelf aan je lichaam hebt en de pyja ma's van een ander draagt, in zijn bed ligt en zijn eten eet. dan moet je dc weltgevoeg- lijkheid in acht nemen. „Er zijn zeker grootc fortuinen gemaakt met den oorlog?" „Dat kan ie denken. En die op fatsoen lijke wijze gemaakt zijn, nou, do kerels rnet hersenen verdienen die. Maar er zijn ccn boel van die andere O.W.'ers." Pillivarit schud de zijn gepommadeord hoofd „en dat is een groot schandaal." „O.W.'ers dat is een nieuw woord," „Je zult een hoop nieuwe woorden en nieuwe dingen vinden, nu je wakker bent." „Daar twijfel ik peen oogenblik aan." zei de Baltazar. „En als u nu een half uurtje over hebt. zal u er wel geen bezwaar tegen hebben mij een cn ander over den oorlog te vertellen." Dien dag cn den volgenden luisterde Bal tazar naar wat Pilïïvant, de verpleeg.-tcr en de dokter hem over het wer 'dconflict ver telden en las hij alles wat zij hem over dat onderwerp konden geven. Dr. Rewsby, die Pillivant's minachting voor boeken niet deelde, zocht het geheele stadje af naar oor logslitteratuur Wat hij hoorde en wat hij las was hetgeen ieder intelligent kind wist, maar voor dezen man met zijn grootc intcl lectueelc ontwikkeling was het verbijsterend nieuw. In die twee dagen had hij geen besef van tijd, kwam geen oogenblik dc wensch in hem op iets anders te doen dan te luiste ren cn te lezen. Het martelaarschap van Belgic, het bombardement van de kathedraal van Reims, het in den grond boren van de Lusitiana, het gehru'k ven vergiftigde gas sen, het hommen gooien op open steden, dat alles verdoofde en bedwelmde hem bijna, zoo dat hij nu en dan zijn hand aan zijn hoofd bracht cn uitriep: „Het is onmogelijk! Ik kan het. niet gelooven." En wie ook bij hem mocht zijn, ieder antwoordde steeds weer: „Het is waar. Wat u leest is slechts de bui tenkant van de duivel chc slechtheid, die de beschaafde wereld bezig is te bestrijden." En zijn geest van geleerde kwam dan in opstand. Hoe hield het intellcctuecle Duitschland zich? De wiskundigen en Oriën talisten, wier namen hem zoo vertrouwd in de ooren klonken, om niet eens te spreken van hen, die uitmuntten in wetenschappen, welke huiten de spheciJ van zijn eigen studie lagen? Zij waren, zoo zeide de dokter nog erger dan de ruwste hoer of arbeider. Een monsterachtig intellectualisme, dat zich zóó ontwikkeld had, dat het met minaching op iedere zedelijke sanctie neerzag. De dokter liet hem de bekende plaat van Norman Lindsay zien: een typisch Duitsche profes sor, die zichzelf in den spiegel bekeek en als zijn beeld een gorilla zag in een van bloed druipende Pruisische uniform en met een Pruisischen helm. En toen Baltazar de waar heid van die teekening besefte, stolde zijn bloed in zijn aderen. Ilct gehcclc machtige intellectualisme van Duitschland was niets anders dan een werktuig van zijn gorilla animalisme. Het was een overweldigende onthulling. En thans begreep hij ook duide lijk dc psvchologische beteekenis der krach ten, waartegen dc beschaafde wereld streed. Maar hoe stond het met Engeland? Engc- iand's vloot o, ia! Ilij was -geboren cn op gevoed in het geloof van haar onoverwin lijkheid. Doch het leger? Een roemrijk leger natuurrijk; een zeker en betrouwbaar schild in de ver afgelegen posten van het Rijk, maar als vanzelf sprekend niets vergeleken bij dc uitgebreide militaire stelsels van Europa's vasteland! En nu hoorde hij tot zijn groote verbazing, dat het Britschc Rijk, al zijn zonen terugroepend van af diezelfde ver afgelegen posten, zich binnen ccn tijds verloop van twee- jaar had opgewerkt tot een der drie grootste militaire mogendheden van de wereld. En dat alles was het werk ge weest van Kitchener, nu cenigo maanden geleden zoo jammerlijk verdronken met de Hampshire En dan weer prikkelde de revolutie in het maatschappelijk leven het papieren gel.!, dc 's avonds donker blijvende straten, de drankwetten zijn felle weetgierigheid. Hij herinnerde zich nu bijna met een gevoel van wrok dc enkele teekenen en bewijzen van oorlog, die tot hem doorgedrongen, maar on gemerkt langs hem heen gegaan waren: de nationale inschrijving, dio hij voor een bu reaucratische onbeschaamdheid uitgemaakt had; do idiote inkomstenbelasting, welke hii als een bewijs van Engcland's verval had beschouwd. „Is er van af het begin der wereld ooit zoo'n dwaas geweest als ik?" De gevatte dokter, tot wien deze rheto risehe vraag gericht was, antwoordde: „Ik kan me geen voorbeeld herinneren." Maar toen hij nog eens goed zijn eigen afzondering overwoog, bedacht hij, dat cl inch al dien tijd een levende schakel tus schen hom en die in beroering gebrachte wereld kostann had. Iedere week. met mooi of Ieelijk weer, door sneeuw of stof was Quong Ho naar het kleine dorpje gereden. „Wanneer is het nieuws van den oorlog algemeen bekend geworden in Water-End?" vroeg hij. Hij moest zijn vraag driemaal in verschillenden vorm herhalen, om dc ande ren oan hun verstand te brengen wat hij be doelde, want zij konden niet begrijpen, dat oen intcll'igont man zoo iets vroeg. Doch hij kon nog niot beseffen, hoe ccn electrische schok dadelijk na de oorlogsverklaring het land van het eene einde naar het andere har! doen trillen. Hij kon nog niet de onmid dellijke ontwrichting van het maatschaopc- lijk leven door het hcele land heen peilen. Het oproepen dor reservisten, het mobilise ren der territoriale troepen alleen reeds had iedere gemeente, hoe ver verwijderd ook van de industriecentra, in rep cn roer gebracht. De typische moeilijkheden, waarin iedere gemeente door het sluiten der banken ge durende die noodlottige Augustusweck ge bracht wn«, hadden eveneens ieder individu de werkelijkheid van den oorlog doen besef fen. „Maar als alles, wat u daar zegt, waar is," zeide Baltazar, „hoe is het dan mogelijk, dat Quong Ho, die hier toch iedere week kwam, niets van dat alles begrepen heeft? Niet al- heen, dat hij zijn Engelsch volkomen mees ter is, maar hij is bovendien buitengewoon scherpzinnig." „Dat zult u «aan Quong Ho moeten vra gen." antwoordde de dokter, „wanneer hij weer helder denken kan." „Maar dc kerel moet het al lang geweten hebben," hield Ballazar vol. „Dat gelooft u toch ook zeker wel?" ..Ik zou denken, dat een neger uit Mid- den-Afrika, die alleen Midden-Afrikaansch spreekt, het geraden zou hebben." „Maar waarom voor den duivel heeft hij het mo dan niet gezegd?" „Ik kan niets anders doen dan mijn ant woord van daareven herhalen.!' „Ik ga inzien, dat ik een grooter dwaas hen dan ooit," zeide Baltazar. Een glimlachje speelde op liet scherpzin nige gezicht van den grijzen dokter. Hij sprak do bewering niet tegen. „En ik besef thans ook," ging Baltazar voort, „dat ik alles wat ik geleerd heb, zal moeten uitschrappen en ik heb een hecle boel geleerd ik ben een uitstekend wis kundige cn weet, geloof ik, meer van de Chineesche taal en letterkunde dan wie ook. Ik weet precies wat mijn kundigheden zijn. Maar zooals ik zeg, ik heb een heelc boel geleerd en dat alles zal ik moeten uilschrap- isen, om als een schooljongen de elemen taire dingen van het leven weer van het begin af tc gaan loeren." „Prachtig! Prachtig!" riep Pillivant, dio hij het begin van Baltazar's bekentenis door de openstaande deur binnengekomen was. „Dat is tenminste nog eens verstandige taal. Ik hen blij te lioorcn dat ie beseft hoe schan delijk je je kostbaren tijd verknoeid hebt Chineesch' Wat heb je nou aan Chinecsch? Zij hebben onze taal te lecrcn, niet wij de hunne. Dat weet ik. ïk hen als jonge kerel viif maanden in Hongkong geweest. Iedereen zonder uitzondering spreekt daar pidgin- Engclsch. Daar heb je meer dan genoeg aan. Je wilt toch niet zeggen, dat je je tijd verknoeid hebt met Chineesch lecren? Van alle idiote dingen „Ik merk, Mr. Pillivant," zeide Baltazar met een grijns, die als een glimlach bedoeld was, „dat ik in uw oogen een vrij minder waardig iemand ben." Een verbasterd Engelsch, dat in Chi- no<»schc havenplaatsen gesproken wordt. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1