PHILIPS LAMPEN Va ld e Us" ELECTRISCHE KACHELS F.H.Lomans BUITENLAND. DE EEMLANDER IgtMEIfSPIIIS paus m mummim B. NIEWEG ütrechtscbestraat 15 Telef. 483- Electro-Tecliniscli Bureau NIËWEG en v. HARTEN Tel. 317 en 462. FEUILLETON. Terug In het leven. Ü2s Jaargang No. 135 ^o*J f V~, pet - ■i2adcfi roo» A.c toort 2 10. tdero trartoo wek (net cratts verrekeri&g AMERSFOORTSCH DAGBLAD j acgahakkea) f 0.37". «ixoadaclijfce i 05. OIR ECTEU R-ÜIT6 EVER f» J. VALKHOFF. >1 BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. ^OSTREKCNINQ N*. 47910. TEL IMT 513. Maandag 18 Februari 1924 1 4 rcsoli L* Inbegrip v» »c» bewijsnummer, elke resel meer 0 25. d«en<tfcinb er. din*cn co Licld.,di=hcid»jd»e icol.éo coot dc hdtc der prtj. Voor hjndel co bcdnil be,t«n reer cooidecli.ee beoallncen cooc bet adecrleercn r,a ciicu aire, bccallcndc dc coocwaaidcn wordl oft junvMug tocucronacn. DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING. De commissie van deskundigen. Dusseldorf, 7 6 Febr. (B T. A.) De inlichtingen, verstrekt door Duitsche bladen in t bezette gebied met betrekking tot dc werk zaamheden der commissie-Dawes dragen een tcndencieus karakter, aangeizen het rapport nog niet is opgesteld. EEN REDE VAN STRESEMANN. Elberfeld, 7 7 Febr. (W. B.) Op een vergadering, door de Duitsche volkspartij bij eengeroepen, gaf Stresemann een overzicht van den politieker» toestand en verklaarde, dat de separatistische beweging niet wortelde en den wil van het Duitsche volk. Nu na het gebeurde te Pirrnasens de onjuistheid blijkt der berichten, door dc Franschen verspreid, moet dit voor de Franschen zeer pijnlijk zijn., want daardoor blijkt, hoe generaal De Metz moet hebben gestookt. De tegenwoordige on derhandelingen met Frankrijk hebben ten doel zoowel een herstel van tol- en verkeersvrijheió als het herstel der Duitsche soevereiniteit bin nen de grenzen van het Dutische gebied. Alle kwesties inzake het bezette gebied zijn afhan kelijk van een vergelijk inzake de herstelkwes ties. Ook de overwinnaars beginnen te twij felen, of de weg, tot nu toe gevolgd, v.el de juiste was. De Fransche frank zal nog meer dalen, als een verlenging van het Micum-ver- drag niet mogelijk is, wat thans wel vast staat, als men niet tot oplossing der herstelkwestie komt. Het opnemen eener leening door Duitsch- lonó kan pas volgen op het herstel der Duit sche verkeerseenheid en het herstel van den toestand vóór de Roerbezetting. Zonder Duit sche rijksbanen is geen leening denkbaar en Duitsche rijksbonen zonder regiebonen vormt geen verkeerseenheid. Een Duitsch rijk, dat niet binnen zijn eigen grenzen soevereiniteit uit oefent, geeft aan de wereld geen zekerheid, dot de rente der aangegane leeningen steeds zullen worden betaald. VERKLARINGEN VAN HAMM. Wolff seint uit Berlijn: Dc rijksminister voor economische zaken, Hamm, verklaarde in de economische commis sie van den voorloopigen economischen raad o. m.r dat de geleidelijke opheffing en geheele afschaffing van de invoerverboden noodig is om het Duitsche bedrijfsleven een nieuwe stimulans te geven en de noodzakelijke aansluiting van den wereldhandel te herstellen. Duitschland moet streven naar een verhooging van den uit voer en van het stelsel van invoerverboden over gaan tot dat van beschermende rechten, waar zulks noodig is. Dit kon niet met één slag en onvoorwaardelijk geschieden, moor wij mogen verwachten, zeide hij, dat ook in andere landen alleen dan de invoerverboden zullen worden in getrokken, wanneer wij van daaruit ook andere goederen dan uilsluitend noodzakelijke levens behoeften betrekken. Duitschland heeft op het oogenblflc wel een actieve handelsbalans, maar deze is niet minder ongunstig don de passieve handelsbalans in de jaren na den oorlog, aan gezien zij een symptoom is van de uitmerge ling- van ons economisch leven. In de allereerste plaats moet worden gestreefd naar aansluiting aan de internatio»vale arbeidsgemeenschap der volkeren.' Voorts moet worden gestreefd naar een uitvoeroverschot ter dekking van onze ver plichtingen aan het buitenland. Hiervoor is be halve de onontbeerlijke credietverleening van het buitenland noodig, dat allo krachten worden ingespannen om tc arbeiden en te sparen. Levendige parlementaire bedrijvigheid. Berlijn, 76 Febr. (N. T. A. Draadloos). Van a. s. Maandag of heerscht er te Berlijn weer een druk parlementair leven. De commissie van buitenlandsche zaken uit den rijksdag komt Maandagmiddag bijeen om te luisteren noar den minister van buitenlandsche zaken, Stresemann, die het over den buitenlandschen toestand zal hebben. De seniorenconvent houdt zich bezig met het werkplan voor de komende rijksdagzit ting, die Woensdag begint met een lange ver klaring over het probleem nopens de Palts en de daarmee verband houdende vraagstukken. Ook de Pruisische landdag hervat Dinsdag zijn plenaire zittingen. DE OPHEFFING VAN DEN STAAT VAN BELEG. Onderhandelingen met Beieren. Berlijn, 76 Febr. (W. B.) Dc rijks kanselier heeft onderhandelingen met de Bcier- sche regeering aangeknoopt over de opheffing van den uitzonderingstoestand in Beieren. Verkiezingen voor den landdug in N Beieren. Münchon, 6 Febr. (W. B.) Het voorne men bestaat de verkiezingen voor den Beier- schcn Landdag op 6 April tc houden. UIT HET BEZETTE GEBIED. Het spoorwegverkeer in dc Keulsche zóne. C o b 1 e n z, 16 Febr. (B. T. A.) De tech nische besprekingen te Moinz nopens de spoor wegen in de zóne van Keulen zijn vandaag ge ëindigd. Er is volkomen overeenstemming be reikt over het goederen- en reizigersvervoer. Sedert gisteren doen de directe treinen Mainz Dusseldorp dc stad Coblenz aan. Het kolenvervoer per trein. Wezel, 76 Febr. (W. B.) Drie geregeld loopende kolentreinen naar Nederland op dc lijn Dorsten—Wezel—Emmerik zijn op bevel van de Fransche regie uitgevallen, omdat de kolentransportcn over Koldenkirchen worden geleid, aongezien het transport over dc onder regie staande lijnen tengevolge van de depre ciatie van den franc goedkooper is. DE SEPARATISTISCHE BEWEGING. De bemoeienissen der hooge geallieerde commissie. Coblenz, 76 Febr. (B. T. A.) Het bizon- derc comité van dc hoogc geallieerae commissie heeft zich in verbinding gesteld met den voor zitter van den Kreistag, die belast zal worden met het handhaven van de orde, met dc reor ganisatie der oppnbare diensten en met het wa ken tegen wederzijdsche represailles. De Paltsrcgeering. Spiers, 77 Febr. (B. T. A.) Het speciale comité, belast met het onderzoek inzake de jongste gebeurtenissen in dc Palts, is met dc plaatselijke autoriteiten van dc Beierschc regee ring overeengekomen een tijdelijke regeering te vormen, bestaande uit een Algemecnen Raad, door verkiezing aan te wijzen. Deze Raad is reeds gekozen en heeft in een proclamatie ver klaard de taak tc aanvaarden om de orde cn het regelmatig functionneeren van dc openbare tokken van dienst te herstellen cn zich te be schouwen als een bemiddelend orgaan tusschcn de bezettingsautoriteiten en de bevolking van de Palts, Beieren en het -Duitsche rijk. Tijdelijk, n.l. totdat het gestelde doel zal zijn bereikt, zal de Raad met de hooge Rijnland-commissie samen werken, maar hij beschouwt zich niet als te zijn ingesteld door die commissie. De partijdag der democraten. B e r 1 ij n, 7 6 Febr. (W. B.) Op 5 en 6 April zal de partijdag der democratische partij te Weimar plaats vinden. FRANKRIJK. EEN BEZOEK VAN VON HOESCH AAN MILLER AND. Een rede van den Duitschcn gezant. P o r ij s, 7 6 Febr. (Havas). President Mille- rand heeft vanmiddag in officieele audiëntie Von Hoesch ontvangen, die hem zijn geloofsbrieven overhandigde. De Duitsche gezant zeide het vol gende: Mijnheer de president. Bezield door den wensch den post van Duitsch gezant te Parijs weder van een titularis te voorzien, heeft de Duitsche regeerirg mij dit ambt opgedragen. Ik heb de eer in handen van Uwe Excellentie de geloofsbrieven te stellen, waarin de president van het Duitsche Rijk mij als buitengewoon en gevolmachtigd gezant accrediteert bij den president van de Fransche republiek. Bij het aanvaarden van het hooge ambt, dat mij is toe vertrouwd, geef ik mij volkomen rekenschap van de moeilijkheden, die overwonnen moeten Langestraat 39 Tel. 462 zuivere EAU DE COLGGKE Ziei onze etalage. floeilen- bq ManielmagazUn „L'HIRONDELLE" 16/18 LANGESTF AAT, AMERSFOORT Uchtena- japonnen Directoire Kousen ZJküoekei Hand schoenen intvangec: jen groote sorteering voorjsars 9.75 7-25 <og enkel' WINTER MANTELS tot zeor lage prijzen. 2 7.50 15.00 worden om de betrekkingen tusschen onze beide landen meer bevredigend te maken. Uwe Excellentie kan ervan overtuigd zijn, dat ik in overeenstemming met dc instructies van mijn regeering met alle kracht zal streven naar de verwezenlijking van dat doel om doordoor te vens de oplossing naderbij te brengen van de groote vraagstukken, van welker regeling de toekomst van Europu in zoo hoogc mate af hangt Indien ik mij, ondanks de bestaande moeilijkheden, niet zonder vertrouwen aan den arbeid zet, dan is het omdat ik de hoop heb te kunnen rekenen op den hoogen steun van Uwe Excellentie cn op de medewerking van de Fransche rcgccring. Bij het verzoeken van dien kostbaren steun cn medewerking heb ik de eer, mijnheer dc president, de betuiging van mijn eerbied te brengen aan den hoogsten magistraat van de republiek. Het antwoord van den president der Fransche republiek. Millerand heeft geantwoord: Mijnheer de gezant Ik wensch er mij geluk mee, dat de Duitsche rcgccring voor de opvol ging als buitengewoon en gevolmachtigd gezant van den betreurden dr. Mayer haar keus,heeft doen vallen op den kuncigen diplomaat, die zich rec<L ers zaakgelastigde te Pat ijs heeft doen kennen en woardeeren. Het is inderdaad in hooge mate wcnschelijk, dot de vertegenwoordiger von het Duitsche rijk, die tot tank zal hebben de besprekingen met de regeering van de republiek voort te zetten in delicate omstandigheden, per soonlijk, van het oogenblik von zijn ambtsaan vaarding af, op de hoogte zij van de gedachten en van den wil van Frankrijk. Uw verblijf in ons land veroorlnoft u er u volkomen rekenschap van te geven. Het begin van dit jaur gaf mij de gelegenheid er openbaar getuigenis van af te leggen. Zij kunnen worden samengevat in vier woorden: „De eerbied der verdrogen". Achter deze formule, die duidelijk zegt, wat zij zeggen wil, steekt geen enkele bijgedachte. Bewust van den omvang der daarbij betrokken belangen evenals van de soüdoriteit der volken, zijn do vertegenwoordigers van Frankrijk vast besloten niets af te staan van de rechten, waarover zij te waken hebben cn eveneens in den meest ruimen geest van verzoening nllc oplossingen ite onder zoeken, die de eerbiediging dier rechfö^ waar borgen. Indien zij zich onthoudt van inmenging aangelegenheden van andere volken, kun do Fransche democratie niet nalaten in hoor eigen belang, gelijk in dut van de wereld, wenschen te koesteren voor den vooruitgong cn dc over winning der beginselen, waar zij aan gehecht is. Uiterst vredelievend heeft zij, toen zij er toe gedwongen werd, getoond, dat zij bereid was tot olie offers om met haar eigen onafhankelijk heid, de vrijheid van de wereld tc verdedigen en tc redden. Het is haar vurigste wensch, dnt een zoo wrecde beproeving hunr voortaan en voor eeuwig bespaard blijvc. Dc oprechtheid barer gevoelens en do vurigheid horcr wenschen zouden tot onvruchtbaarheid veroordeeld zijn, indien zij geen wederkeerigheid ontmoetten. Ik ontvang met voldoening de verzekering, waar aan gij in uw eerste toespraak uitdrukking hebt willen geven. Wees er van overtuigd, dat voor de vervulling uwer taak, zooals gij honr begre pen en omschreven hebt, noch mijn medewer king, noch die van de regeering van de repu bliek u zullen ontbreken. Dc uitvoer uit Frankrijk. P a r ij s, 7 7 Febr. (B. T. A.) Bij decreet is een uitvoerrecht vastgesteld ad valorem van 10 op paarden en veulens, behalve op stamboekpuorden, slachtpaordcn, muilezels, ezels en van 75 op alle soorten kans en gedroogde groenten, van 10 op groenten, van 8 op fourogc. Bij een onder decreet wordt verboden den uitvoer van linnen, katoen en afval. ENGELAND. DE STAKING IN HET HAVENBEDRIJF. De laatste onderhandeling?!» mislukt. Londen, 76 Febr. (R.) De minister van arbeid deelt officieel mede, dut ci geen regeling bereikt is inzake het bootwerkersgcschil. De staking is vandaag automatisch begonnen, toen de arbeiders tusschcn 72 en 2 von hun werk kwamen. Ambtenoren von den trnnsportbond verklaren dat het vervoer van goederen overzee Maandag volkomen zal stilstaan. De Londenschc werk gevers in het havenbedrijf bieden werk ann, aan iedereen, die 7 shil'ing loonsverhooging wil aan vaarden. Dc bond treft uitgebreide maatregelen om tc posten. Londen, 76 Febr. (R.) Bcvin, de leider der havenarbeiders, deelde mede, dat dc her vatte onderhandelingen volkomen zijn mislukt. De staking goot derhalve door. Groote omvang der stoking. Londen, 76 Febr. (R.) Do bootwerkers te Liverpool, Plymouth, Southampton, Bristol, Glasgow, in Zuid-Walcs en in andere havens, hebben het werk gestaakt. Londen, 77 Febr (R.) Het nutionnle stakingscomité besloot, dat alle transportar beiders zich gedurende dc staking niet naar of van dc dokken, werven of pukhuizen mogen begeven. De meeting van nationnh? stewards cn lich- termanncn besloot een afwachtende houding aan te nemen. Gedurende de stoking zijn do arbeidsuren voor de haven vijf dogen per week van 8 uur s morgens tot 5 uur des middags, des Zaterdags van 8 tot 72 uur v.m. en zal men longzoom met stukwerk doorgaan zond'er overwork. IERLAND. Dc rechterlijke macht in Ierland. Londen, 77 Febr. (N. T. A. Draadloos.) In dc wet tot herziening der rechterlijke macht van den Ierschen Vrijstaat wordt voorgesteld de uitsproken der jury bij meerderheid van negen stemmen vost te steden. Eveneens is er een regeling getroffen, waarbij procureurs en advocaten tot districts-juryleden kunnen wor den gekozen. POLEN. EEN POOLSCHE EMISSIEBANK. Berlijn, 76 Feb-. (N T. A. Draadloos). Uit Danzig wordt bericht, dat zich te Londen c-cn bankgroep heeft gevormd om in aanzienlijke mate deel tc nemen aan ccn nieuwe Poolsche emissiebank. P.*TOLAND. DO ERKENNING DE JURE DOOR NOORWEGEN. Christian in, 16 Febr. (W. B.) Het offi cieele communiqué over de erkenning de jure van sovjet-Rusland door Noorwegen is vanmid dag verschenen. Het hoofd van dc Noorschc handelsdelegatie te Moskou zul als Noorsch zookgclostigde optreden, totdat een definitieve regeling van de kwesties tusschen Noorwegen cn Rusland is getroffen. Tegelijkertijd is er een Russische nota openbaar gemaakt, waarbij de souvcrcinitcit van Noorwegen over Spitsbergen wordt erkend. Er zal eerlang ccn Noorsch-Rus- sischc conference worden bijeengeroepen om de tot dusver hangende kwesties definitief te rege len. EGYPTE HET GRAF VAN TOET-ANK-AMEN. Carter niet tot het grof toe gelaten. Reuter* seint uit Ltixor d.d 15 Febr. Carter is naar de Vallei dor Koningen ge gaan om zich tc vergewissen, of dc sloten op toet-ank-nmcu's graf intact waren en eenigc artikelen uit het laboratorium tc holen. Het hoofd der politic aldaar toonde hem evenwol een schriftelijke order der regiering, waarbij aan iedereen de toegang tot hot grof werd ontzegd. Carter keerde daarop terug. D.d. 16 Febr. seint Reuter uit Cairo: Naar aanleiding van het geschil tusschen Carter en de Egyptische regeering wordt offi cieel meegedeeld, dat de regeering heeft beslo ten krachtige slappen tc doen om haar ver plichtingen jegens do wetenschap en het nl- gemeene publiek no to komen. Er zal elke maatregel worden genomen om hel graf en de kostbare schatten tc beschermen cn te bewaren. VEREEN TO O F STATEN. Een gift van hforgun. N e w-7 o r k, 7 6 Febr. (R.) De financier Morgan heeft, Ier herinnering non zijn vader, een prachtige boekerij en terreinen in ccn von dc kostbaarste districten van New-York nen een bond van vercenigingen van scholie ren uit alle doelen van de wereld geschonken. De bibliotheek bevat 25 000 deelen en mu- nuscripten, ter waarde van 7 milliocn dollar. De gift wordt vergezeld van ccn schenking van \'A milliocn dollar. HEVIGE BRAND IN OHIO. Mount Ferry (Ohio), 7 7 Febr. (N. I*. A. Draudloos.) Men vermoedt, dot elf perso nen het leven hebben verloren bij ccn brond, die een groot gebouw von vier verdiepingen in dc nsch heeft gelegd en het zakenkwartier der stad een tijdlang heeft bedreigd. Reeds zijn twee lijken gevonden. CANADA. GRCOTE BRAND. Londen, 78 Febr. (N. T. A. Draadloos). Een gebouw, wenrin gevestigd waren de kon toren vun 14 zokenfirma's, is Zaterdag door brond verwoest tc North Sidney in Novo Sco tia. De schade wordt begroot op 50.CC0 dollar. MEXICO. DE OPSTANDIGE BEWEGING. Vera Cruz, 17 Febr. (N. T. A. Draad loos.) Dc Ameriknnnsche kruiser Richmond is naar Puerto in Mexico vertrokken om Ameri- kaanschc burgers en andere vreemdelingen over tc brengen cn heeft draadloos bericht, dat waarschijnlijk een groot gevecht is be gonnen in Puerto. T crechtslcllingcn. Londen, 78 Febr. (N. T. A. Draadloos). Het Mcxicoanschc gouvernement van Obregon heeft een generaal en drie kolonels der revo lutionairen laten cxeculecren. UER5PREHDE BERECHTEN. Dc internationale orgunisntic von het Roodc Kruis. Zooals men zich zal herinneren heeft de elfde international* Roede Kruis-confercntie, in Augustus 7923 te Genève gehouden, besloten, een commissie tc benoemen, welke tot taak had Men blijft aan het winnen, als men genot op offert om smart te ontgaan. SCHAPENHAUER. Naai het Engelsch van WILLIAM J. LOCKE. Voor Nederland bewerkt door VV. J. A. ROLDANUS Jr. 23 „Hebt u altijd volgens die overdreven prin cipes geleefd?" Ja, dat had hij. Er was geen ontkennen aan. Een herinnering uit de kinderjaren rees op uit de mist der jaren. Hij had toen acht of negen moeten zijn. Alles over een hond. Een jonge hond had een nieuwe verf doos kapot gebeten en in ccn aanval van woede had hij het diertje bijna doodgeslagen. En toen zijn woede over was en hij erg hang was en bij het beestje neerknielde, likte het hondje zijn hand. En hij zwoer God, dat. als het hondje bleef leven en het niet aan zijn vader vertelde, hij nooit, meer een hond zou slaan. Het hondje bleef leven, sprak er nooit met een levende ziel over en had hem lief mot een liefde, die vrouwenliefde tc boven ging. En op een goeden dag, dat een kwaad aardige hond van een buurman in den .tuin kwam en hem aanviel, herinnerde hii zich. hoewel hij een stok in zijn hand had. zijn gelofte; hii bleef met over elkaar gevouwen handen cn op elkaar eeklemde tanden staan en liet den hond in zijn beenen bijten, tot hij door den tuinman verlost en naar binnen gedragen werd. Hij riep zich dat voor den geest en tevens een reeks dergelijke, phantasüsche inciden ten, welke culmineerden in zijn gelofte van afzondering, en bezag ze alle in het licht van dr. Rewsby's kritiek. Wat voor goeds had den in 's hemels naam zijn wilde, don-Qui- chotachtigc besluiten uitgewerkt? Welk voordcel hadden zij bijvoordecld Spooner eebracht, dien hij bij het examen nummer oen had laten worden? Tijdens zijn kort ver blijf ie Londen had hij uit nieuwsgierigheid een adresboek ingekeken en gezien, dat hij assistent-secretaris bij een regeeringsbureau was: Sir William Spooner, K. C. B.*); een eervolle positie, maar een positie, die hij even goed had kunnen knjgen. wanneer h;j twee, drie of vier of tien bij het examen ge weest was. Zijn, Baltazar's idioot offer had Spooner geen stap verder gebracht op zijn loopbaan. En dan volgde zijn vlucht van Cambridge en Marcelle. „Die vervloekte dokter!" zeide hij, lang zaam verder loopend. Het was heel mooi den dokter te vervloe ken; maar hij had een nieuwe gelofte afge legd, welke hij, ondanks de hem pas geopen baarde dwaasheid ervan, voor geen geld ter wereld breken zou. En toch welk praktisch nut zou zijn klein vermogen kunnen afwer pen. wanneer het verdeeld werd over de honderden hospitalen van het Verecnigd Koninkrijk? Een schijntje voor ieder ervan. En hij zelf met al zijn gaven zonder een cent in een oorlogswereld! Wat zou hij voor nut kunnen doen? Zijn eerste dierlijke op welling zou zijn voor bestaansmiddelen op de maatschappij tc azen. Terwijl hij zich, als vrij man met zijn vast inkomen, zonder aan zijn materieele behoeften behoeven te den ken, in den nationalen strijd zou kunnen werpen. Quong Ho's leven kreeg een nieuwe kost bare betcekenis. Hij moest leven, cl was Knight Commander of the Bath (Com mandeur in de Batli-Orde.) het alleen maar om hem te redden van deze nieuwe dwaasheid, waartoe hij zich ver bonden had HOOFDSTUK VIIT. Weer stond Baltazar binnen zijn afsluiting van graniet naar het tooneel van ruïne cn verschrikking te kijken. Hij had een wagen tje gehuurd cn was erheen gereden met drie vrij oude werklui, die nu doelloos om de puinhoopen heen liepen. Niets scheen ver anderd te zijn sedert hij die achter den oo een baar liggonden Quong Ho verlaten had. ofschoon de Water-Endsche brandweer bij het hooren van het feit, dat dc hoeve nog brandde, inmiddels met helmen, bijlen cn slangen gekomen was cn het binnenste van het huis doornat .gespoten had met water, dat zij uit dc wel gepompt hadden. Er was geen poging tot berging gedaan. De admini strateurs van dc verwaarloosde bezitting hadden reeds lang opgehouden met het be talen van assurantie-premies voor het ge- houw en Baltazar, die vervreemd was van het Europeesche leven en zoo min mogelijk in aanraking met de buitenwereld wilde ko men, had de moeite niet genomen om den inboedel to verzekeren. Een vieze stank hing nog in dc lucht. Bal tazar maakto een grijns van afkeer. Voor er een poging tot berging gedaan werd moest eerst alles, wat dien stank veroor zaakte, weggeruimd worden. Hij riep de mannen en gaf hun zijn aanwijzingen. Zii vonden den kop van de oude merrie cn den hond en de stukken der geiten als het ware levend door vliegen en ander ongedierte Er was een zinkput dicht bij. Ze moesten alles daar maar Ingooien en de gietijzeren deksel vastklampen. Nooit immers zou Spendal^ Farrn door een mcnschehjk wezen bewoond worden. De mannen brachten de stinkende overblijfselen op hun spaden naar hun laat ste rustplaats. Baltazar had den trouwen Brutus, die blijkbaar Quong Ho en hem uit het huis nagcloopon was, graag een fatsoen lijke begrafenis willen geven.. Maar niet al leen had Brutus opgehouden Brutus te zijn, maar Baltazar wist hij ervaring welk een zwaar werk graven in dien graniethou'den- den grond was. Hij liet dc mannen aan hun werk, dat zij zonder eenigc gewetenswroeging deden had hij hun ieder niet dc belachelijke som van een pond aangeboden? en baande zich door de voordeur een weg naar den zwarten chaos, die vroeger zijn tehuis ge weest was. De zon scheen neer op een on denkbare vuilnis. Hij droeg de kleeren, die hij van Pillivant geleend had, cn in den be ginne liep hij voorzichtig. Maar iedere stap deed hem dieper wegzinken in dc natte, go- carnoniseerde poel en ten slotte gleed hij uit en viel er languit middenin, zoodat hij toen hij weer opstond, er van top tot teen bevuild cn besmeurd uitzag. Ilij ging weer naar buiten en bleef op het voorhordes hope loos naar de opgestapelde massa van niets staan kijken. Hij had het rapport van den commandant der brandweer gehoord en diens ongetwijfeld juiste veronderstelling, dat de radelöoze he- manning de bommen bijna gelijktijdig had laten vallen, één om een ontploffing tc ver oorzaken en één om brand te stichten. De laatste was midden op het huis terecht ge komen cn had onmiddellijk een hevigen brand veroorzaakt. Toch had hij gehoopt... Hij trachtte nog te hopen. De mannen zou den dadelijk van de zinkput terugkomen en beginnen om de puinhopen van de schrijf tafel bij den muur weg te ruimen. Zijn hersens weer volkomen goed te laten functionneeren was een kwestie van tijd ge weest. De schok door de ontploffing, ziin wond, zijn enorme lichamelijke en geeste lijke inspanning op dien gedenk waard i gen Woensdag, de plotselinge openbaring om trent oorlog, zijn angst om Quong Ho hadden hem een paar dagen van streek gebracht. Toen hij weer herstelde cn weer kon den ken, was het eerste, waar hij belang in ge steld had, de geschiedenis van den oorlog en de locstand van Quong Ho. Die twee alles ahsorbeerende belangen verdrongen dc ang sten, die vaag begonnen op te rijzen uit dc diepste schuilhoeken van zijn geest. Maar toen zijn krachten geheel teruggekeerd wa ren. Quong IIo buiten gevaar was en hij den oorlog feitelijk begreep en aanvaardde, be gonnen die angsten hem te vervolgen en te martelen. En nu staarde hij door de deur van ziin huis, nauwelijks hopen durvend, dat die angst ongegrond zou blijken. Hij keek rond. Dc mannen hadden buiten gewoon veel tijd noodig voor het wegruimen van het asxs. Weer ging hij naar binnen en bleef midden in den rommel staan. Slechts een gedeelte van dc boekenkast was over, dwaas schuins. Ilij had dat dien Woensdag ook gezien. Hij ging er voorzich tig naar toe. Het eerste hall verkoolde, half doorweekte boek, waarvan hii den titel on derscheiden kon, was Queechy door den schrijver van The Wide, Wide World. Dan volgde Flowering Shrubs of Great Britain, waarvan hij wist, dat het een uitgave van 1859 was. Zijn hoop begaf hem. Slechts het uitschot van zijn beroemden koop bij den tweedehands-boekhandelaar was over. Al leen dat akelig kleine beetje. De rest van zijn bibliotheek lag daar in die vuile poel. Eindelijk kwamen de mannen met hun spaden over hun schouder. Hij wees hun de plek Waar zijn lange tafel altijd gestaan had. cn vroeg hun tc gaan wegruimen. Hij zelf had ook een spade medegebracht en ruimde met hen mede, woest, hijgend, de spaden vol over ziin schouder wegwerpend, plassend in het vuil, zonder tc denken aan Pillivant's dure kleeren. De mannen begonnen tc hijgen cn tc verslappen. Als in ccn droom hoorde hij een hunner iets over bier mompelen. De zon scheen fel op de dakloozc plek (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1