DAGBLAD A. VAN DE WEG Va Iele lis" „DE EEMLANDER" BUITENLAND. FEUILLETON. Terug in het leven. NIEWEG en v. HARTEN PRiis m aqveüïehtiEü ■K lab€*ftp v*o Borstelwerk - Zeemen - Sponsen Telefoon 217 B. NIEWEG 11 JOH. VAN DIJK Electro-TecIiniSGh Bureau Tel. 317 en 462, 22e Jaargang No. 196 «jraEMSPSüS per eoBt per i voo» Aects» toort 2.10. Idem tianco t Lper «rceb (met erat» eerzekenag ca/70'ohken) f 0.17&, al2ondarlijke aanroer» 1 C.03. OIRECTEUR-UTTGEVER: J. VALKHOFP. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POST REKENING N*. 47910. TEL INT 813. Dinsdag 19 Februari 1924 bewijsnummer, elke rc«el meer 0 25. d.enrtMob^ dineer, en Ucldjdlcheidudec tenlièn »oor de helft der prijs. Voor bande) en bednjl beslaan zeer vooideeliRC benalln.en eoo» hel adeerleeren I en» aren aire, berallcnde da voorwaarden wordt op aanvtAAg toegezonden. DU1TSCHLAND. DE RIJKSDAGVERKIEZINGEN. Het senioren-convent is van meening aldus een telegram uit Berlijn dat een wijziging van de wet op dc rijksdagverkiczingen om tech nische redenen voor de rijksdogverkiezingen niet meer mogelijk zal zijn. DE SCHADELOOSSTELLING. Dc commissies van deskundigen. P a r ij s, I 8 F c b r. (B. T. A.) De commissie- Dawes heeft vanochtend de te Berlijn bereikte resultaten nog eens overzien en daarna zaken van algemeenen aard behandeld. Zij heeft be sloten het onderzoek van de spoorwegvraag stukken op te dragen aan de subcommissie, die zich tot dusver met het geld- cn bankvraag- stuk bezig heeft gehouden cn met haar werk zaamheden vrijwel gereed is gekomen. De commissie-Mac Kenna heeft kennis getto- men van de particuliere rapporten, door ver schillende harer leden uitgewerkt en is daarna overgegaan tot het onderzoek van de haar ver schafte cijfers inzake de vlucht van het Duit- sche kapitaal naar den vreemde. Dr. Schacht'? besprekingen te Londen. B e r 1 ij nf 18 F e b r. (V. D.) De president van de Rijksbank dr. Schacht neeft verklaard, dat de resultaten van zijne besprekingen te Lon den inzako een leening voor de Duitsche goud- notenbank zeer bevredigend zijn. DE JAPANSCHE AMBASSADEUR TE BERLIJN BEDREIGD. Berlijn, 19 Febr. (V. D.) De nieuwe Ja- pnnsche ambassadeur heeft dc bescherming van de politie ingeroepen, daar Japansche commu nisten gedreigd hebben het Japansche ambas sadegebouw in de lucht te zullen laten vlie gen. De plannen daartoe zijn uitgelekt en de rijksweer bewaakt thans het gebouw. UIT HET BEZETTE GEBIED. De spoorwcgexploitatie. Keulen, T8 Febr. (W. B.) Heden zijn de nieuwe besprekingen tusschen de Duitsche spoorwegdeskundigen en vertegenwoordigers der regie begonnen. De onderhandelingen wor den gevoerd met het doel eenheid in de spoor wegexploitatie te brengen met name wat be treft den treinenloop. De lasten der bezetting. B e r 1 ij n, 18 Febr. (W. B.) Hoefle, de minister voor het bezette gebied, heeft van daag in de commissie van builenlandsche za ken uit den rijksdag gewezen op de geweldige eischen van de bezettingstroepen voor kazer nes enz. Alleen in Westfalen eischen zij voor millioenen gouden mark nieuwe gebouwen. Deze middelen ken het rijk niet vlot maken. Dc rijksregcering streeft steeds naar een modus vivendi met de bezattende mogendheden, zoo wel ten aanzien van het verkeerswezen en de douane, als ten aanzien van de betalingsmid delen. Tot 's ministers spijt hebben de pogin gen om de 14.000 uitgezetten terug te laten keeren en de 1500 gevangenen te bevrijden geen noemenswaardig" succes opgeleverd. Vooral ten aanzien van het personeel bij het Fransch-Belgisch spoorwegbeheer is de toe stand ongunstig. DE SEPARATISTISCHE BEWEGING. Dc algemeene toestand in de Palts. Bei-lijn, 18 Febr. (V. D.) Uit de Palts wordt over het algemeen een a'.geheele ont spanning in alle kringen der bevolking gemeld. Men is tot de conclusie gekomen, dnt de heer schappij der separatisten, als gevolg van de voorloopige overneming van het bewind door de commissie uit den „Kreistag", daadwerkelijk ge ëindigd is. Tusschen' generaal Dc Metz cn de vertegenwoordigers van de Palts worden thans onderhandelingen gevoerd over hetgeen aange vangen zal worden met de rest der separatisten, die zich nog in het land bevinden. Onderhandelingen met De Metz. Spiers, 18 Febr. (W. B.) De opperste gedelegeerde van de Palts, generaal De Metz, heeft de speciale commissie van dc Rijnland- commissie ontvangen, evenals twee vertegen- we-rdigers der "reitscommiss:e en een verte genwoordiger der regecring van de Palts. De speciale commissie zal heden weer vertrekken, daar zij haar taak als ofgeloopen beschouwt. Bij de onderhandelingen waren ook de hoofden der drie god^dicnstgenootschappen uit de Palts aan wezig. Er zullen verdere onderhandelingen plaats hebben tusschen generaal De Metz en de commissie uit den kreitsdag over de nieuw ge vormde regecring van dc Palts. Een verbod. Durkheim, 18 Febr. (W. B.) De Fran- sche bezetting heeft alle wijnverkoopingen in de Palts verboden. Er waren juist een groot aantal veilingen aangekocht. Een statistiek omtrent het se paratistische bewind. Pirmasens, 18 Febr. (W. B.) Volgens een statistiek zijn tijdens de separatistische heerschappij 20 menschen vermoord, meer dan 200 verwond, meer dan 1000 van hun vrijheid beroofd en meer don 300 uitgezet. Daarbij komen tal van gevallen von mishande- ling, plundering enz In geen van deze gevoilen is de bezettingsoverheid tusschenbeidc ge komen. Arrestaties. Spiers, T 8 Febr. (W. B.) De separatisten ontruimden Ludwigshafen, Kaiserslautern, Neu- stadt en Frankenthal. Ook trokken zij terug uit Kreuznach. Te Pirmasens werden 60 personen, onder wie vijf industrieelen, door dc Franschen gearresteerd. P o r ij s, 18 Febr. (Havas). Uit Pirmasens wordt gemeld, dat een door dc Fransche gen darmerie cn veiligheidspolitie ingesteld onder zoek aan het licht heeft gebracht, dat Duitsche autoriteiten op den rechter Rijnoever mede plichtig zijn en schuldig zijn aan de moorden der separatisten en dot plaatselijke ambtena ren daaraan hebben deelgenomen. Er zijn tot heden 34 personen gearresteerd. Macdonald over den toestond in de Polls. Sprekend over den toestand in de Palts, zeide Macdonald gisteren in het Lagerhuis, dat een formeele afspraak nopens een regeling, in cenig document vastgelegd, ontbreekt, doch dat de Engelsche regeering tengevolge von een brief wisseling met de Fransche en Belgische heeft afgesproken, dat vertegenwoordigers dier drie landen te Coblenz de taak cp zich zullen nemen van toe te zien op het herstel van een normaal bewind in den Palts en de ontwapening vnn alle tot het citaten van wapenen niet bevoegde per sonen, teneinde een regeling te vergemakkelij ken. BEIEREN EN HET RIJK. Overeenstemming bereikt. München, 18 Febr. (W. B.) Het conflict tusschen Beieren en het rijk is bijgelegd. De eenheid van het rijksleger en von het opperbevel blijven gewaarborgd. Bij het ontslag van den landscommondant en het gebruik van Beiersche troepen buiten het land zal de Beiersche regee ring worden gehoord. De eedsformule wordt zoodanig gewijzigd, dnt ook trouw gezworen wordt aan de grondwet van het land nnast die van het rijk. DE TOESTAND IN BEIEREN. De kwestie der ontbinding van den Landdag. München, 18 Febr (W. B.) De alge- heele uitslag van de volksstemming omtrent de ontbinding van den landdag bedraagt, voor wat München betreft, T08.892 stemmen. Voor d*a verandering der grondwet werden 99.930 stemmen uitgebracht Het is nauwelijks twij felachtig, dot het vereischte stemmenaantal van 800.000 voor beide volksstemmingen be reikt wordt Het aftreden von Von Kahr en Von Lossow. München, 18 Febr. (W. B.) Dr. Von Kahr heeft zij ambt van staotscommissaris- generaal neergelegd. Met hem heeft de Beier sche „Wehrkreiskommandant" Von Lossow zijn ontslag ingediend. De commandant der Beier sche lnndspolitie, Von Seisser, blijft op zijn post. Wie den eenen voet verplaatst, zet zoo licht cr d'and'ren naast. TOLLENS. Naai hei Engelsch van WILLIAM J. LOCKE. .Voor Nederland bewerkt door W. J. A. ROLDANUS Jr. 21 „Ga voort met ruimen,' zeide hij. „Ik zal jullie een paar gallons geven, wanneer we thuis zijn. En als jullie nou dorst hebben, er is hier water in overvloed." De resultaten van een ernstige arithme- tisehc berekening straalden in hun oogen. Zestien gratis pinten ale was meer dan zij ooit hadden durven hopen. Zij begonnen weer mei hernieuwde kracht tc werken. Uit alles bleek, dat de Lom neergekomen was op het noordelijk gedeelte van het dak. dus juist op dat gedeelte, waaronder hij zijn kost baarst?, bezittingen opgestapeld had. Daar was de chaos dan ook liet ergste. „Ruimt verder. Ieder stukje onverbrand papier is een schat voor mij. Kijk naar iede re spade-vol." Na uren van zwaar werken vonden zij een klein hoopje geklonterde stukken, dc nutteloozo overblijfselen van verbrande ma nuscripten. Nu en dan kwam een der man nen met een paar blaadjes, waarvan hij eerst de verkoolde randen afgescheurd had, en vroog: „Ilebt u.daar nog iets aan, sir?" Fn Baltazar, zijn hart koud en zwaar als steen, zeide hun telkens om de spottende overblijf selen van een cenig exemplaar van een Chineèschen classicus weg tc gooien. tangestraat 23 Langestraat 39 Tel. 462 zuivere EAU DE COLOGNE Ziet onze etalage. WOLLEN IJSTRUIEN Wit en gekleurd Ook voor schoolgebruik LANGESTRAAT 116 SSM Hoeden- en Manielmagaz(jn „L'HIRONDELLE" 16/18 LANGESTRAAT, AMERSFOORT Ocbtend- japoaoen ölrectoirs Kousen Zak doekei Hand schoenen ontvangen: oen grootf sorteerlog voorlaars boeiten 9.75 7.25 fog enkei' WINTER MANTELS tot zeer lage prijzen. 27.50 15.00 Naar aanleiding van dr. Von Kahr's aftre den schrijft de Mtinch&QCv Zeitung o.a. Von Kahr gelooft de verdecling von de macht tusschen den staatscommissaris-generanl cn het staatsministerie niet te kunnen verant woorden, daar hij de staatsveiligheid daardoor als bedreigd b^schouv/t. Hij acht het land nog niet voldoende tot rust gekomen om een ver zwakking der veiligheidsmaatregelen te kunnen verdragen. München, T8 Febr. (W. B.) Het Beier sche stootsknbinot kwam, met het oog op de gebeurtenissen van gisteren, in ministerraad bijeen bm den politieken to-estand te bespreken. Draadloos wordt uit Berlijn bericht, dat vol gens berichten uit München Von Kahr, na zijn aftreden als staatssecretaris-generaal nochtans regeeringspresident van Opper-Beieren blijft. Als opvolger van generaal Von Lossow is ge neraal Kress von Kresscnstein benoemd De volmachten, verbond houdend met den staat van beleg, berusten nu weer bij het Beier sche kabinet. Tot opheffing van den stoot van beleg is tot nu toe nog niet besloten. SPOORWEGONGELUK IN BEIEREN. Drie dooden en een ernstig gewonde. Erfurt, 18 Febr. (W.-B.). Het spoorweg- viaduct bij Ludwigstadt (Beieren) is heden inge stort, toen een goederentrein er over reed. De locomotief en 47 wagens vielen in de diepte. Enkele personen werden gedood. De onder het viaduct staande huizen, waarop verschillende wagens neerkwamen, geraakt n in brand en zijn gedeeltelijk reeds een prooi der vlammen ge worden. Ludwigsstadt, T8 Febr. (W.-B.). Bij het spoorwegongeluk zijn drie personen gedood, Iterwijl de stoker van de locomotief zwaar ge wond werd. Dc conducteur is minder ernstig ge- Wond. Hij bevond zich in een der brandende wagons, doch kon bijtijds gered worden. DE IJSGANG IN DE OOSTZEE. Kiel, 18 Febr (W. B.) Door de aanhou dende vorst is het scheepvaartverkeer in de Oostzee geheel en al stilgelegd. Een kruiser cn een linieschip zijn uitgevaren om aan in ge vaar verkceren.de schepen hulp te verleencn. Dertig schepen zijn uit het ijs bevrijd. GEEN VERDAGING VAN HET Hl TL ER- PROCES. München, T8 Febr. (W. B.) De geruch ten omtrent een nieuw uitstel van het Hitier- proces worden ongegrond verklaard. Het pro ces zal, gelijk is aangekondigd, op 26 Febr. beginnen. Rossboch to Wccncn aangehouden. W eenen, 18 Febr. (W. B.) Wegens deel neming aan den staatsgreep van Hitier werd dc luitenant-kolonel Rossbach, tegen wien een bevel tot aanhouding was uitgevaardigd, al hier gearresteerd, toen hij deelnam aan een Dcutsch-völkische vergadering. Hij zal wegens het gebruik maken van valsche legitimatiepa pieren voor het Landgericht moeten verschij nen. (Volgens andere berichten zal Rossbach waar schijnlijk worden uitgeleerd). FRANKRIJK. UIT DE FRANSCHE KAMER. P n r ij s, 18 Febr. (Havas.) De Kamer heeft met 455 tegen 69 stemmen het omen- demcnt-Cachin tot nationalisatie van de groote bonken verworpen. Op verzoek van Poincuré zal de Kamer vannacht doorvergaderen. P a r ij slo Febr, (Havas). Dc Kamer heeft in nochtzitting verschillende communistische amendementen verworpen. Zij verwierp met 300 tegen 223 stemmen een amendement van Fou- gère, waarbij de wensch werd uitgesproken, dat de innning der nieuwo belastingen zal worden afhankelijk gesteld van het aannemen van de wet tot "herziening van d oorlogswinsten. Poincnrc hod het amendement afgewezen cn de kwestie van vertrouwen gestold. P o r ij s, 19 Febr. (AL D.) De Kamer heeft met 315 tegen 254 stemmen, nadat de regec ring opnieuw de kwestie van vertrouwen hnd gesteld, ort. 3 der belastingvoorstellen goed gekeurd. Dc discussies zullen Woensdag wor den voortgezet. P a r ijs, 19 Febr. (Havas). Na dc zitting van hedennacht heeft de Kamer om drie uur met 315 tegen 254 stemmen art. 3 goedge keurd, waarbij de 20 opcenten op de staatsbe lasting werd ingesteld De Kamer heeft talrijke amendementen verworpen, waarbij de regeering de kwestie van vertrouwen stelde. Do zitting wordt vervolgd SLUITING VAN DE GOEDERENBEURS. P a r ij s, 1 9 Fe b r. (A' D.) De dollar noteerde gisteren te Parijs 23.90, het Engelsche pond 102,50 Met het oog op den ernstigen toe stand cn om speculatie te voorkomen, heeft de regeering besloten de goederenbeurs voor on- bepanlden tijd to sluiten. ENGELAND. UIT HET LAGERHUIS. Verschilcnde onderwerpen. Londen, 18 Febr. (R.). In antwoord op een vraag over de militaire begrootingen heeft Macdonald gezegd, dat dc regeering geen be paalde reden had om wijziging te brengen in de opdracht van de regeering in 1919, dat de be grootingen gegTond moesten worden op de ver- onderetelling, dat cr jn dc eerste tien jaar wol geen grooto oorlog te verwachten zou zijn. In antwoord op een vroog inzake de berichten „/er ecp herleving van d n oorlogsgcest in zekere kringen in Duitschlond zei Macdonald „lk verzeker het Huis, dat de regecring deze zank niet uit het oog verliest. Londen, 18 Febr. (R). Bij het bennt- worden van vragen zeide Macdonald, dat de regecring dc voorwoorden ter regeling von de Engelsche schuld ann Amerika had aanvaard cn dat de kwestie van herziening van die voorwaar den niet was opgeworpen. Antwoordende op een andere vroog zcide hij, dat de regcering vóór het vragen van schade vergoeding van Duitschlond was. DE VERHOUDING TOT RUSLAND. Blijkens een Britsch radiogram deelde Mac donald gisteren in het Lagerhuis mede, dot or met de sovjet-regecring was overeengekomen, dat het vraagstuk van cxporfcredicten zal wor den behandeld tc zomen met do andere vraagt stukken, die zullen worden besproken op de con ferentie tusschen vertegenwoordigers von Enge land en Rusland, die spoedig to Londen zal bij eenkomen. DE STAKING IN HET HAVENBEDRIJF. Instelling von een hof van onderzoek. Londen 18 Febr. (N. T. A. Draadloos). Do staking der hovenarbeidors is thans alge meen in alle havens van het land, lvoowol bij onderzoek bleek, dat in dc hoven von Londen hier cn door nog tc zomen 2700 rnon aan het werk waren, die in hoofdzaak behooren tot den bond van stuwodoorspcrsoncel Dit is ccn on afhankelijke organisatie, die besloten heeft niet deel te nemen aan de staking, maar inmiddels ook geen overwerk te verrichten. Er werden heden 27 schepen in de haven van Londen gelost of geladen. Show, de minister von arbeid, is druk doende te trachten vrede te stichten en heeft in ver band daarmede heden besprekingen met afge vaardigden der werkgevers en der arbeiders in het havenbedrijf gehad. Hedenavond heeft er een kabinetsraad plaats om den toestond te overwegen. Shavz heeft inmiddels reeds een belangrijken stop gedaan. Hij deelde hedenmiddag in het Lagerhuis mede, dat hij een hof von onderzoek zal benoemen naar de oorzoken en omstandig heden van het conflict. De bekende rechtsge leerde Holman Gregory heeft zich bereid ver klaard als voorzitter dier commissie op te. tre den. Het hof zal dadelijk aan 't werk tijgen. Intusschen neemt de regeering allo maatre gelen, die noodig zijn voor den vocdselaonvoer. Macdonald deelde in het Lagerhuis mede, dnt hij reeds een kern van orgonisatio voor dit doe! hnd geschapen. Londen, T8 Febr. (R.) Bcvin, de secreta ris van den bond van transportarbeiders, heeft medegedeeld, dat dc vertegenwoordigers von den bond het hof van onderzoek van dc regce ring willen probceren, maar dnt zij niet bij voorbaat gebonden zijn door de beslissingen van dnt hof. Hij voegt cr aan toe, dat men wel moet begrijpen, dnt het hof geen hof van arbitrage zal zijn en dat cr op het oogenblik geen sprake is vnn 'aflosten von de stoking. Instelling van ccn raad van onderzoek. Londen, 18 Febr. (R.) In het Lagerhuis 'heeft Show, minister vnn arbeid, meegedeeld, dat er een raad van onderzoek is benoemd om rapport uit te brengen over de oorzaken van het geschil in de havens. Dc rood zal morgen in eerste zitting bijeenkomen. Shaw zeide, dnt beide partijen geneigd zijn een nieuwe bijeen komst to houden, wanneer deze wenscholijk is. Groote omvang der slaking. Londen, 18 Febr. (R.) Het werk in de Encglschc havens is tengevolge van de boot- werkerssteking nngenoeg stilgelegd. Gemeld wordt, dat verscheidene leden van dc concur- rcerende vakvereeniging van bootwerkers zich te Londen bij de stakers aangesloten Ktabbc-n tegen de instructie van him leiders in. Voorts dreigen dc leiders vnn de stakende vokverecni- ging met uitbreiding van de staking tot het wegtransport en de omnibussen, indien de le den van den stuwadoorsbond blijven doorwer ken. f Het was voorbij. Dc drie mannen, die eer lijk hun twintig shilling cn dc beloofde twee galons bier verdiend hadden, stonden, even als Baltazar zelf. uitgeput en hijgend en be smeurd met vuil en zweet. „Nog iets van uw dienst, sir?" „Dank jc," antwoordde Baltazar. Zij wierpen hun spade over hun schou ders en hij de zijne; zij verlieten dc ver woeste plek cn reden over het moeras terug. Baltazar zat naast den man. die stuurde, en zeide geen woord. Voor dc eerste maal in zijn vurig bestaan overweldigde ccn neder laag hem. Het werk van een arbeidzaam leven was in een paar uur verwoest. Mot oneindige inspanning en moeite zou hij mis schien de hoofdlijnen von zijn opzienbarende Verhandeling over de Groepentheorie kun nen terug krijgen; zijn studiën in de anal>- tische meetkunde der vierdimensionale Ruimte Misschien. Hij had zijn gegevens ge grond op de ontelbare aunteekeningen en op lossingen van ingewikkelde problemen, die oen arbeid van vele jaren gekost hadden. En deze problemen waren verdwenen. De wereld had tot dusverre twee dergelijke ge leerde tragedies medegemaakt: Newton's Principia. vernield door den hond Diamond, het eerste deel van Carlvle's French Revo lution verbrand door Mill's stomme dienst bode. Doch in deze beide gevallen was slechts het voltooide product verloren ge gaan. De gegevens waren gebleven. ITet op nieuw bewerken was slechts een lustig corn plicaticwerkjc. Maar in zijn geval was niet alleen het min of meer voltooide product, maar ook liet oorspronkelijk materiaal voor eoecl verloren gegaan. Hii deinsde terug bij de gedachte dien eindeloozen doolhof van nauwkeurige berekeningen r.og eens door te worstelen. Maar, voor zoover het de wiskun de betrof, bestond het palimpset van het brein tenminste nog. Een rconstructle be hoorde tot de mogelijkheden. Doch wat dc ChinetoGiie edities aanging voor de mees te kon het materiaal slechts gevonden wor den in een verwijderde bibliotheek in China; voor andere bestond het materiaal niet meer in dc bekende weréld. Uil was gekomen, hopend tegen alle hoop in, zich wijs makend, dat groote massa's manuscripten op dik papier feitelijk niet door het vuur vernield konden worden. Ja, de buitenkanten, dc randen waren misschien verbrand, inaardc groote stapel binnenvellen kon gespaard zijn. Doch hij hnd niet gere kend op de vernielende uitwerking van een brandbom ,die op het kostbaarste gedeelte van de lange tafel gevallen was. Waarschijn lijk was hot gcheele vertrek onmiddellijk be zaaid geweest met losse blaadjes, zoodat de stapels manuscripten als het ware en detail verbrand waren. Zoo zat hij onder don rit to peinzen. Maar Waartoe dienden die ijdcle phantasiecn? Wat gebeurd was. was ge. heurd. De oogst van zijn leven was vernield. Als hij morgen stierf, zou de wereld door zijn bestaan niet riiker zijn dan door dat van een der geiten, wier lijken /zooeven in de zinkput geworpen waren. Den oogst weer terugkrijgen zou hem vele jaren van zwa- ren, vervelenden arbeid kosten. Het zou een vreeseïijke herleving, een onmogelijke po ging zijn oin het vuur van den pionnier te rug te vinden. Voor het eerst voelde hij echt de beteekenis van ouderdom, het minder elastische van zijn vijftig jaar. Toen zij voor het hek van „The Cedars" stil hielden, gaf Baltazar de drie mannen ieder dertig shilling. De extra tien sluiling vertegenwoordigden voor hun eenvoudig ge moed niet dc beloofde twee gallons bier, maar bier tot in der eeuwigheid. Ballazar liep de oprijlaan op. de mannen achterla tend onder den indruk van.de gedachte, dat hij een gentleman was van de oude school, in wiens dienst te mogen zijn als een groot voorrecht beschouwd moest worden. Met zijn golfstokken op Let grasperk naaut zich was PilHvant, gekleed in een phantasie golfsostuum bezig voor het huis een luchtje te scheppen. Hij lag in een grooten rieten luien stoel een groote sigaar te rooken. Bij het zien van Baltazar sprong hij op. „Heilige Mozes! Wat zie je eruit!" „Ja. ik hen bang. dat ik uw pak bedorven heb," zeide Baltazar. „Als u zoo goed wilt zijn mij te zcgigon wat u ervoor betaald hebt „Die afzetter uit Sackville heeft er mij acht guinea's voor gerekend." antwoordde Pillivant vrij „hebberig." „Hier is acht pond tien." zcide Ballazar. do bankbiljetten uittellend. „Twee shilling terug" lachte Pillivant, ter wijl hij hem oen florijn gaf. „Ik ben heel blij dat ik dat betalen kan. Maar hoe ik mij van mijn andere verplich tingen kwijten moet, weet ik heusch niet." „AVe zullen niets rekenen voor kóst on in woning, oude jongen, als jc dat bedoelt. Dat is jc van harte gegund. En wat Rewsby cn de verpleegster betreft, kan je doen wat ie wilt. Maar je zult het wel prettig vinden lc hooren. dat het confcctie-costuum. dat je bij Brady Co. besteld hebt. vanmiddag ge bracht is." „Dan ga ik me nu maar even wasschen en het aantrekken," zeide Baltazar. „Dal zou ik zeker maar doen." zeide Pilli vant. „Je ziet eruit alsof je in een mestput gevallen bent. Den vorigen dag was. op telephonisch ver zoek, een vertegenwoordiger van een confec- tie-magazijn in de dichtsbijzijnde stad de maat komen nemen. Dien avond was Balta zar in staat zich weer eens in zijn eigen kleeren tc steken. Nu hij geen geleende klccren meer aan had, voelde hij zich van een groote last bevrijd. „Zoo, hoe is het gegaan?" vroeg Pillivant hartelijk, toen zij aaD tafel gingen. „Iets ge vonden?" „Neen, alleen grooten etenstrek." ant woordde Baltazar met. een glimlach. Hij kon met. dien man met heel andere idealen en veel beperkter intellectueelen ho rizont niet over zijn onherstelbaar verlies praten cn evenmin zinspelen op zijn vreese ïijke wanhoop. Dc ruwe uufn cn de ordi naire. met juweclcn overladen vrouw lach ten om zijf grap en hoopten, dat het menu voldoende zou zijn. Hij behoefde maar één woord te zeggen en zij zouden met plezier dc gans. die zij voor St. Michicl mestten, slachten. Dc grap bleef den gcheelen maal tijd door duren. Zij drongen er hij hem op aan, twee- of driemaal van denzelfden scho tel tc nemen grapjes makend, ofschoon echt .gastvrij. In den beginne probeerde hij hen aanigennam bezig tc houden. Hij vertel de hun schilderachtig van zijn typisch leven in het binnenland van China, waar hij het Chinecschc leven geleid had en bijna Chi* neesch was gaan denken. Mrs. Pillivant geeuwde achter haar bediamantc vingers. Pillivant zeide: „Verduiveld grappig!" met r-cn volkomen gemis aan enthousiasme en begon, zoodra de gelegenheid zich aanbood, opnieuw aan zijn verhaal over ccn ernstigen criet', dien hij tegen het Ministerie van Oor log had. Hij kon toch niet iedere plank hout zelf nakijken. Zij waren allemaal geïnspec teerd door hun eigen insnectcur. AVanneer zij een jongen idioot stuurden, die geen ver schil kende tusschen iepen- cn esschenhout, dan was dat hun zaak en niet dc zijne. Hij had zijn contract, en daarmede uit! Hun gezanik over een onderzoek was nonsens! 1-Iet Ministerie van Oorlog moest voor za ken zakenmcnschen gebruiken. Hij had juist, in samenwerking met. een andere fir ma, een groot contract afgesloten voor een aërodroom in het Noorden van Engeland. (AVordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1