PHILIPS LAMPEN „DE EEMLANDER BUITENLAND. NIEWEG en v. HARTEN Spoorhorloges f 13.59 Valdelis" „L'HIRONDELLE" Electro-Techniscli Bureau Tel. 317 en 462. Willem Groenhuizen MEDAILLES B. NIEWEG mm AlfEITENTItl FEUILLETON. Terug irs het leven. 22e Jaargang No. 197 per maanden voor Amers. lood 2.10. Idem Lr «co per poii 3lper wadc (met era Li» Terrekermu tcy» oBgeledckov) f 0.17*. atsottdulgicc na» mars 1 AMEBSFOOBTSCH DAGBLAD OIRËCTCUR-UlTOEVERl J. VALKHOFF. „NHEMSCH^PMRTOAL 2A. PO*T*EKtkll«a 4T»tO. TEl.IMT.6U. DUITSCHLAND. EEN VERKLARING VAN DEM RIJKSKANSELIER. Berlijn, 19 Feb r. B.) In zijn bespre king met de partijleiders wees de rijkskanse lier er op, dat de intrekking van een der re- geeringsverordeningen door den rijksdag een conflict met de rijksregeering zou scheppen en de ontbinding van den rijksdag tengevolge zou hebben. De nieuwe verkiezingen zouden don in plaats van in Juni reeds in -April worden ge houden. DE SCHADELOOSSTELIING. De commissies van deskundigen. P u r ij s, 19 Fcbr. (B. T. A.) De commissie- Dawes heeft kennis genomen van het vc~s!ng van de sub-commissie voor het bankwezen over het onderhoud, dat deze gisteren met von Schacht heeft gehad, dat heden zou werden voortgezet. Schacht heeft gisteren zijn plan voor het slichten van een goudcrcdietbank te Berlijn met behulp van [internationale waar borgen uiteengezet, die ten doel zou hebben het onmiddellijk herstel von den Duitschcn handel, bedrijf en landbouw te vergemakkelijken. Na dit onderzoek heeft de commissie, zonder daar mee ccnigo verantwoordelijkheid op zich te willen nemen, een mogelijke samensmelting on der het oog gezien van dezo bank met de emissicbank, welker stichting binnen enkele maanden zij hoopt te regelen cn welker statu ten reeds ten declc uitgewerkt zijn. Do tweede commissie heeft het onderzoek van het verslog over het Duitschc kapitaal in den vreemde voortgezet. Parijs, 19 Fcbr. (B. T. A.) De sub-com missies uit de eerste commissie van deskundi gen cn de commissic-Mc. Kenna hebben van middag hun werkzaamheden voortgezet. Parijs, 19 Fcbr. (B. T. A.) In een inler- minislerieelc conferentie, d;c voorgezeten weid door Poincarc, hebben do Franschc vertegen woordigers bij dc twee commissies van deskun digen hun indrukken meegedeeld, die zij heb ben gekregen bij hel te Berlijn ingestelde on derzoek. Do Pruisische Landdag. Berlijn, 19 Febr. (W.-B.). De Pruisische landdag gaat van 25 dezer tot 18 Maart op reces, aangezien dc begrooling niet eerder wordt ingediend. UIT HET BEZETTE GEBIED. Dc regeling von *t spoorweg verkeer. Londen, 19 Febr. (R.) De hier ontvan gen berichten tooncn aan, dat dc nieuwe over eenkomst tusschcn de Britsche cn Franschc- regeermgen en do Duitschc spoorwcguutcritci- len voor het verkeer in de Britsche zone be vredigend en vlot werkt. Dc treinen worden aan de grens overgenomen door Duitsch per soneel en over de Britsche zone gebrach* on der Britsch toezicht. Aan dc andere grens wor den zij weer door dc regie overgenomen. Londen, 19 Feb r. (N. T. A. Draadloos.) Officieel is bericht ontvangen, dal de gealli eerde en Duilscho spoorwegdeskundigen te Mainz tot overeenstemming zijn gekomen over alle technische bizonderheden van het proto col tot exploitatie vnn de spoorwegen in tran- sitoverkccr over dc Engelscho zone, waarover tevoren tusschen dc betrokken regccringen een overeenkomst is gesloten. In de practijk wordt deze overeenkomst thans geleidelijk in dc Er.- gelsche zone toegepast. De lijn Siegburg— Honnef is heropend cn het spoorwegverkeer is over het algemeen reeds verbetc;d. DE SEPARATISTISCHE BEWEGING. Strenge maatregeien der Franschcn. Spiers, 19 Febr. (W.B.) Generaul Lapointe, de districtsafgevaardigde von Kusel, heeft Zon dag in dc gemeenteraadsvergadering van Lou- terecken, waaraan op zijn bevel ook dc katho lieke cn protcstantsche geestelijken deelnamen, verklaard, dat hij dc aanwezigen met goed en bloed aansprakelijk stelde voor de veiligheid van dc scpuratistcn en hun verwanten. Arrestaties. Mannhci m, 19 Febr. (W.B.) De Franschc militaire politic te Dürkhcim heeft dc laatste dagen 10 notabelen in hcchtncis genomen. De gewapende separatisten zullen de volgende weck onder toezicht van do bezetting ontwa pend cn weggevoerd worden. Dc toestand in dc Palts wordt weer ernstiger. Uit Berlijn wordt d.d. 19 Febr. aan het Hbld. gemeld: Aan hel „Berl. Tog." wordt uit Spiers ge meld: Sedert het vertrek dor cnquêtte-commis- sie schijnt generaal De Mclz zich weder ais de meester tc beschouwen cn •ijn regiem volgens hel oude recept tc willen voortzetten. Het ge voel van verlichting, door hot zakelijk en ver standig optreden van de commissia bij dc be volking gewekt, is opnieuw voor bezorgdheid geweken. Men is in dc Palts algemeen van opinie, dat dc persoon van Dc Metz de voor naamste hinderpaal is voor den terugkeer van normale cn ordelijke toestonden. Uit alle steden der Palts komen berichten van represailles der Franscho burgerlijke gedele geerden. Vooral te Pirmasens is dc toestand zeer dreigend geworden. De scherpe strafmaat regelen der bezetters, dc talrijks arrestaties van aanzienlijke burgers, dc misha "Hingen van gevangenen hebben bij dc bevolking ccn bui tengewone opwinding veroorzaakt. Tengevolge van de aanhouding van vijf fabrikanten zijn dc belangrijkste industricelc bedrijven zonder lei ding. Heden is dc algemccnc staking afgekondigd als protest tegen het optreden der Franschc autoriteiten. Alle bedrijven en zaken zijn ge sloten. Te Spiers is de toestand nog onveranderd. Dc separatisten bevinden zich nop; in het regee- ringsgebouw cn zij zijn nog niet ontwapend. Het herstel van dc orde in dc Palts. Uit Londen wordt d.d. 19 Februari draad loos gemeld Volgens berichten, van officicck Britsche zijde ontvangen, gaat de toestand in dc Palts de richting uit an een algemeene regeling. Bijna alle plaatsen in dv Palts zijn thans door de separatisten ontruimd, die zich tc Spiers hebben verzameld. Zij zijn ongeveer vierhon derd in getal. Naar verluidt, zullen zij door dc Franschc autoriteiten worden ontwapend. Een aantal Duitschc ambtenaren, die door dc separatisten waren uitgewezen, zijn reeds' te ruggekeerd en hebben dc oude functies her vat. Niettemin is men cr zich von bewust, dat hun positie nog eenigc moeilijkheden met zich meebrengt. Men hoopt evenwel, dot de Duit schc ambtenoren er in zullen slagen hun taak met dc noodigc tact uit te voeren bij co we derinstelling van het normale bestuur. Naar verluidt, heeft de Britsche regeering bij het crkenncn van dc uitvoerende macht var. den Kreistag of het districtsbcstuur voor het nemen van overgangsmaatregelen opgemerkt, dat zulks niet mag leiden tot een uitbreiding van de macht van den Kreistag boven dc mate, die strikt noodig is voor het herstel van dc orde en het goed functionneeren der openbare diensten. Een nieuwe politieke moord en bedreigingen. Dussoldorp, 19 Fobr, (B. T. A.) In de Palts duren dc politieke moorden voort. Gis teren werd in een bosch het lijk gevonden var den separatistischen burgemeester van het plaatsje Münchwciler. Tol van seporatislcn ont vingen dreigbrieven, dot zij binnenkort zouden worden doodgeschoten. Strenge maatregelen der Franschcn. Landau, 19 Fobr. (W.-B.). De- burge meester en vijf andere burgers zijn als gijzelaars voor de veiligheid van de separatisten door do Franschcn gearresteerd. De stad is voor relle tjes en schade wegens oproer in haar gchc.de vermogen aansprakelijk gesteld. JAARBEURS TE KEULEN. Naar Wolff uit Keulen seint, wordt dc eerste internationale jaarbeurs, een centrale markt der 'Rijnlandsch-Westfaalsche nijverheid, <?«.- van II tot 17 Mei o.s. gehouden. Aan deze Hoeden- en MantelmagazUn 16/18 LANGESTRAAT, AMERSFOORT Ochtend japonnen Directoire Kousen Zakdoeken Hand schoenen Ontvangen: een groote sorteeriog voorjaars hoeden 9.75 7.25 Kog enkeli WINTER MANTELS tot zeer lage prijzen 22.50 15 0C JUWELIER. Langstraat 53, Tclef. 852. Postr. 7582. Langestraat 39 Tel. 462 zuivere EAU DE COLOGNE Ziet onze etalage. jaarbeurs zullen alle Duitschc takken van indus trie deelnemen, terwijl cr ook builcnlnntkchc firma's vertegenwoordigd zullen zijn. Het joar- beurs-sccretoriaat tc Keulen verstrekt inlichtin gen. SELG'E. EDMOND PICARD. v Uit Brussel wordt aan do N. R. C. gemeld Edmond Picurd is vannacht om kwart voor twaalf te Dave bij Namen overleden. Picard was een begaafd man, die zich cis schrijver, spreker, kunstenaar cn jurist naam had gemaakt. Hij zal blijven voortleven als dc schrijver vnn de Pon- dcctcs Beiges, welke voor dc-n oorlog al meer dan 100 doelen telden. Hij was 15 December 1330 te Brussel geboren, waar zijn vader en grootvader advocaat waren. Hij bezocht het atheneum aldaar, doch verliet dit op 17-jorigcn leeftijd tengevolge van een standje van ccn leeraar en nam tc Antwerpen dienst nis matroos op ccn Amcriknvuardcr. Drie jaar bleef hij op zee cn keerde toon terug met zijn getuigschrift als stuurman voor dc groote vaart. In zijn into ressante l>ock l'Amiial heeft hij hiervan verteld. Daarna begon hij zijn studie in do rechten cn toen hij bijna 28 jaar oud was, deed hij zijn in tree bij dc balie. Hij was stagiaire bij Jules Lcjcunc, den lateren minister van justitie, die slechts 4 jaar ouder was dan hij. Lejeune placht gekscherend te zeggen, dot hij eigenlijk do sta giaire van Picard was, doelende op diens uitge breide juridische kennis. Picard is socialistisch iX*.nator geweest, voor de provincie Henegouwen, doch toen zijn kiezers hem wilden dwingen in het wilde weg hun col- lc-ctivislischc theorieën te omhelzen en deze neer te leggen in de wetten, die hij zou indienen, nam liij op stannden voet zijn ontslag. Nadien heeft hij niet meer aan de actieve politiek deelgeno men, doch hij heeft nog ccn reeks werken van socialen aard het licht laten zien. Hij schreef romans over het rechterlijk leven. Eenigcn tijd no den wapenstilstand, in 1920, ncm hij afscheid van dc balie, nadnt hij eerst nog gepleit hnd voor do journalisten, <Ho hadden meegewerkt aan de bladen, welko tijdens dc bezetting in België verschenen waren. Men maakte hem hier- t'an een verwijt, doch hij merkte terecht op, dat de advocaat, zoogoed als de dokter of de pries ter, zijn zorgen moet wijden aan iedereen, zon der onderscheidals men oen beroep op hem doet, moet luj zich in de verplichte uitoefening van zijn beroep achten. Indertijd is Picard verdediger geweest in het proces Pcltzer en heeft ook gepleit in het groote politieke proces, dat men het Groote Complot noemde, in 1886, toen agcnts-provocatcurs op socialistische bijeenkomsten dc anarchie predik ten en ook doarnaar handelden. In 1889 heeft hij te Parijs gepleit voor Camille Lcmonnier, die in de Gil Bias een novelle had geschreven, waar voor hot parket van de Seine hem vervolgde, omdat het stuk onkuisch zou zijn. Het heette I"Enfant du Crnpaud en was een zedeschets uit liet Waalschc land, welko de Franschcn niet kon den wnardeeren, omdat zij de zeden van deze mijnstreek niet kenden. Een pikant trekje in dezo zaak was, dat de Pnrijsahc orde van udvo- catcn hem verboden had in toga te pleiten, zoo dat hij in overjas voor de rechtbank moest ver schijnen. Hij heelt opdrachten vervuld in Marokko en den Congo en over beide een boek geschreven. Hoewel Picard niet rijk was, was hij oen be schermer van dc schoono kunsten. Hij heelt zelfs kunstbladen in het leven geroepen, te weten l'Art Modernehij nam zelfs deel aan het de buut van de Jeune Bclgiguc, hoewel hij toen al tot een andere generatie behoorde. Voordat hit, zooals hij het noemde, oen landelijk leven ging leiden, verkocht hij zijn schilderijen en?.,, die hem ongeveer 200,000 franlc opbrachten Nadat hij zich uit zijn veelbewogen leven onn de oevers van de Maas had teruggetrokken, bleef hij schrijven. Op zijn 87en verjaardag eindigde hij zijn voorlaatste bock Vers la vie simple, waarop verleden jaar zijn Au pays du bilingues gevolgd is, waarin hij de tweetaligheid in België vonnisde en een karakteristiek gaf van het Bri- gic, zoonis hij dat zag. FRANKRIJK. UIT KAMER EN SENAAT. P a r ij s, 19 Feb r. (B. T. A.) Dc kabinets raad heeft vandaag zijn houding bepaald, onn te nemen in den Senaat bij behandeling vnn dc kieswetherziening en in dc Knmcr bij de voortzetting van het belnstingdcbat. De minister van binner.liindsche zaken heeft machtiging ge kregen bij Millcrond ccn wetsontwerp in te die nen, dat de opening van dc generale staten op 28 Mei stelt. Parijs, 19 Febr. (Havns). Bij dc bespre king van dc kieswet in oen Senaat zcide Francis Albert (soc. rad.), de rapporteur, bij zijn be strijding van het tegenwoordige kiesstelsel, dat men niet het argument moet tc berde brengen In Berlijn zou men illumincorcn als het ministe rie viel. Hij legde cr den natdruk op, dat de Scnaflt niet bij de behandeling van de kieswet Poincarc* zijn wantrouwen 2oit willen betuigen, dat hij hem nooit onder andere omstandigheden heeft betoond. Poincr.rë antwoordde, dat hij zich r.ooit van dat argument he/ft bediend, want hij is ervan overtuigd, dut, nis cr een ministcricelc crisis zou uitbreken, het werk vnn liet tegenwoordige kabinet door zijn opvolgers zou worden voort gezet. P a i ij s, 19 Feb r. (Hovos). De finnritieclc inspanning, die dc Kamer verwezenlijkt heeft, bctcckent 4750 millioen ann tot dusver aange nomen belastingen en I milliard aan eerder nngenomen bezuinigingen, te zomen 5730 rnilliocn aan nieuwe beschikbare middelen voor 1924. Dit resultaat werd tegen het einde von dc ochtendzitting door Bokanowski onder toe juichingen meegedeeld HET VERGAAN VAN DE DIXMUDii. P a r ij s, 19 Feb r. (B. T. A.) Dc minister van mnrine heeft meegedeeld, dat de conclu sies vnn het verslag van dc commissie van on derzoek over het verlies van de Dixmude bin nenkort zullen worden gepubliceerd L)c geallieerden cn de zomertijd. P a r ij s, 19 Feb r. (V. D.) Tusschcn dc Franschc, Engclsche cn Belgische rcgceringen Woensdag ZO Februari 1924 bce$sasauD«r. elke regel ««er 0.13, dieastuabi» dlagen en Uchladi-britb-jdTohmtiën toot de Wit der prijs Voor ba ad cl ca bedrijf b«Uan zeer Ywwdedigo bepalingen toot het adverteer*», bene circulaire, bevattende da voorwaarden, wnrdt op toegezonden. J zijn besprekingen aanhangig gemaakt betref fende wederinvoering vnn don zomertijd. ENGELAND. UIT HET LAGERHUIS. Discussies over dc Britsche luchtmacht. Londen, 19 Fobr. (R.). Sir Samuel Hoare, de gewezen minister von luchtvaart, heeft ccn motie ingediend, die verklaart, dot liet Lagerhuis, hoewel ernstig strevende naar een verdere be perking von bcwopening, voorzoover deze in overeenstemming is te brengen met de veiligheid des rijks, liet beginsel is toegedaan, dat Enge land voor zijn eigen verdediging een luchtvloot moet handhaven, die krachtig genoeg is om vol doende bescherming te bieden tegen een lucht aanval van dc sterkste luchtvloot, binnen welke; bereik Engeland is gelegen. Lcach, de onderstoatscecroturis van lucht vaart, zeide dat de regeering, terwijl zij voort zou gnnn met de uitbreiding van de luchtvloot, gelijk die door de vorige regccring voorgesteld was, elke gelegenheid tot beperking van de be wapening zou aangrijpen. Dc ongelijkheid von de Franschc cn Engclsche luchtvloten boezemt hem geen ongerustheid in, hij gelooft in <le op rechtheid van Frnnkrijk's bedoelingen. De vlieg tuigen zijn in staat aanvallen uit de lucht of te weren. De eenigc afdoende verdediging ligt in een verbetering van de internationale atmosfeer. Secly, de liberale oud-minister van luchtvaart, verklaarde, onder de toejuichingen vnn de con servatieven, dot Leach's betoog onbevredigend was en dot de liberalen het von de hond moes ten wijzen. Ann het slot van de vergadering' weigerde de speaker te laten stemmen over Monro's motie, aangezien het debat over ccn dergelijk belang rijk vraagstuk dient te worden voortgezet bij de behandeling van de begrooting van luchtvaart. De bespreking werd dientengevolge verdaagd. Macdonr.lU blijft premier cn minister van biritcnlnndscho zaken. Londen, 19 Fcbr. (R.) Het bericht dat Mocdonold zou overwegen spoedig het minis terschap von buitcnlnndsche zaken neer te leg gen, is ongegrond. DE BRITSCHE FINANCIEN. Londen, 19 Febr. (N. T. A. Draadloos). Showden, de kanselier vnn de schatkist, heeft in het Lagerhuis de bevoegdheden meegedeeld van de koninklijke commissie, die benoemd wordt om den finnncieelon toestand van het land te onderzoeken. De commissie zal het vraag stuk vnn de nationale schuld hebben tc ovor- wegen en daarover verslag uitbrengen evenals over liet vraagstuk der belasting, vooral met be trekking tot dc werking daarvan op handel, nijverheid cn werkloosheid. DE STAKING IN HET HAVENBEDRIJF. De werkzaamheden in de Lcndensche havens tr.t een vijfde gereduceerd. Londen, 19 Febr (R.) Terwijl in de meeste havens het werk geheel gestaakt is, werkten cr in de Londcnscho havens vandaag nog ongeveer 3000mnn, wat een vijfde is van het gewone aantal. Er logen 32 schepen in lossing. Vierhonderd ton visch, vandaag te Grimsby aangebracht, zal vernietigd moeten worden, als de ofclecling van het nationaal ver bond van spoorwegpersoneel bij haar besluit blijft om de visch niet te verladen, nis zij door „onderkruipers" gelost wordt. Een verklaring van minister Shaw in 't Lagerhuis. Londen, 19 Febr. (R.|. In antwoord op een vraag over dc bootwerkersstaking in het Lagerhuis heeft minister Show meegedeeld, dat, hoewel men hoopt dat het onderzoek door het daartoe ingestelde hof znl bijdragen tot ccn spoedige regeling vnn het geschil, het hof geen hof van arbitrage is cn dat de betrokken par tijen geen toezegging hebben gedaan zich bij de beslissingen vnn het hof neer te leggen. Hol ministerie vnn arbeid heeft nl het mogelijke ge daan om de partijen lot onderhandelingen te be wegen. De kans op ccn regeling hangt echter of von een wijziging in de houding von de een# of dc andere partij. Men moet leeren wat cr te lecrcn is cn dan zijn eigen weg gaan. HüNDEL Naar het Engelsch van WILLIAM J. LOCKE. jVoor Nederland bewerkt door v W. J. A. ROLDANUS Jr. Do een of andere politieke Jan lien had zoo zeide hij ontdekt, dat het voor de helft vau dun prijs gebouwd kon worden. Kletspraat. Patriotisme. was heel mooi, maar daarom behoefde je niet met verlies zaken tc doen. De vaderlandslievende aannemer moest even goed leven als een ander. Waar om zouden zijn vrouw cn zijn familie van gebrek moeien omkomen? Met oprechte ver ontwaardiging schonk hij zich een igroot glas Bollinger J91 i in, dat hij leegdronk vóór hij aan de hccle kip begon, die als vijfde gang voor hem gezet was. Het was niets dan een duaestic van Bureaucratie, zeide hij. We moesten erop uit zijn Duitschland te ver slaan. En hoe was dat mogelijk, als jc steeds weer door die bureaucratie in de wielen werd gereden? Duitschland moest verslatgen worden. Hoe? Door Britschen moed cn Brit- schen ondernemingsgeest. Moed, bij God! Gaven wc daar geen bewijzen van aan de Sommc? En ondernemingsgeest? Hij schonk zich nog meer Bollinger in. Als die idiote regeering de zakenmenschcn de zaken op zakelijke wijze liet doen. dan zouden binnen veertien dagen de Duitscliers op hun knieën om vrede smeekon. Er mankeerde niets aan Engeland. Hij was Engelsch. door en door. ..Ofschoon ik'niet wil ontkennen." zcide hij met een beginnende» hik, „dat mijn moe der Jiddish sprak. Neen, neen, lieve" hij wendde zich met een protcslecrend gebaar tot zijn vrouw „ik wil onzen ouden vriend alles duidelijk maken. Ik heb een wapen jc kan in ieder bock over heraldiek Pillivant opslaan cn dan zal jc het zelf zien dal teruggaat lot Eduard den zoovcelstc niet den zevende. Ik ben door en door Engelsch. Maar ik ben niet verantwoordelijk voor mijn moeder, die uit Posen gekomen is. Nou, wat doe je om typhus" tc voorkomen? Jc laat je inenten. Ik ben ingeënt tegen het Pruisendom en alles wat daarmede samen hangt. Zou ik een pacifist kunnen zijn? Ik ben immuun tegen de ziekte van het pro- Duilsch zijn. Zooals ik jc gezegd heb, ben ik door en door Engelsch en ik gcct' er mijn leven en mijn vermogen voor om te zorgen, dat Engeland bovenaan komt." En om tc bewijzen, dat hij zijn vermogen gaf, nam hij een nieuwe flesch Bollinger, die dc butler juist open getrokken had, cn schonk Baltazar en zichzelf in. „Als jc niet drinkt, ben je een echte pro- Duitschcr. Naar de hel met den Kaiscr!" Baltazar dronk den toast hoffelijk cn vaderlandslievend mede door een heel klein teugje champagne te nemen; want behalve dc eerste brandy-soda, die door zijn uitge droogde keel gegoten was,had hij ondanks het aandringen van zijn gastheer zijn belofte van geheelonthouding gehouden. Hij voelde zich nu zeker van zichzelf cn vroeg zich af hoe het mogelijk geweest was dat hij zich ooit in denzclfdcn toestand had gebracht als waarin nu Pillivant was. Toen dc sigaren op talel gezet werdtfn, stond Mrs. Pillivant op. Baltazar deed dc deur xoor haar open. Den eersten keer. dat hij dat gedaan had, had zij heel verbaasd gekeken cn hem gevraagd of hij niet met haar man bleef rooken. Zij scheen nog steeds dio hoffelijkheid niet tc begrijpen. Toen de deur achter haar dicht yich loosde Pillivant een diepen zucht van verlichting. „Jammer dat jc niet wat drinken wilt," zeide hij, zijn glas nogmaals vullend. ..Wc zouden zoon lollige» avond gehad kunnen hebben. En het is goed spul ook. Ongeveer het duurste, wat ik heb kunnen krijgen." Dan ging hij, in zijn behoefte om alles van zichzelf mede io dcelen, met zijn verhaal verder, en onthaalde zijn gast op verschei dene bijzonderheden omtrent zijn mecnin- gen, gewoonten en daden, die minder ge schikt geweest waren voor vrouwelijke ooren. Toen dc medcdcelingen ten slotte al tc sentimenteel begonnen te worden, wensch- te Baltazar, onder het excuus dat hij na den zwaren dag moe was, hem goeden nacht. „Ik ben zoo lang niet in aanraking ge weest met het Engclsche leven," zeide hij, „dat het hoogst interessant voor mij is een typisch en Engclschman te ontmoeten." „Gelijk heb jc, oude jongen," antwoordde Pillivant, terwijl hij Baltazar op zijn schou der sloeg, met dubbelgcslagcn tong. „Een echte, vaderlandslievende John Buil En gclschman. Van liet soort, dat den oorlog voor jullie wint, daar kan jc op rekenen." Peinzend over zijn gastheer ging Baltazar naar bed. Aan de verwoesting van zijn eigen levenswerk wilde hij niet depken. Dan zou hij krankzinnig wezen. Pillivant bracht een nieuw belang in zijn leven. Niettegenstaande al zijn avontuurlijke reizen had liij het Pilli- vant-type niet ontmoet of al mocht hij het ontmoet hebben, dan was hij het met acade mische minachting voorbijgegaan. Had zijn ironische opmerking eenigcn grond van waarheid? Was Pillivant per slot van reke ning het type der krachten, die in dit on bekende modenic Engeland achter den oor log schuilen? Vulgariteit, opsnijderij, zelf zucht, verdorvenheid, veinzerij? Veranderde dc oude aristocratische gang van zaken in iets afschuwelijks nieuws? Pillivant poseer de als man van succes, betrokken in groote ondernemingen, dag een nacht werkend voor zijn land hij nistle, zoo had hij beweerd, op liet oogonblik een weck of drie uit in dit kleine landhuisje, dat hij bijna in geen jaar ot drie gezien had. De luxe van zijn „land huis' bewees zijn succes, bewees, dat hij groote zaken deed met dc regeering. In zoo verre was cr (geen sprake van grootspraak. Maar hoc was het mogelijk, dat de regee- ring zich compromitteerde met zooVi man, die openlijk pochte op zijn uitbuiting van officieele stoiimiifcit? Hij kon «ccn eenig exemplaar zijn. lh* moeten cr honderden zijn als liij. Was Inj waarachtig het type \an den modernen Engelsclunan? Zoo ja. dacht Bal tazar, dan mocht God Engeland bijstaan. En toch moest. Engeland nog do eigen schappen hebben, die door dc eeuwen heen Crcssy, Poitiers en Agincourt in Engclsche ooren deden klinken: de eigenschappen der mannen, die Drake cn Marlborough cn Nel- sou cn Raglan volgden... Dien ochtend nog had hij gelezen over Engelschcn heldenmoed op het slagveld aan dc Somme en getrild hij het besef, dat hij ondergedompeld was in dc inoverwinlijke ziel van zijn ras. Mij wierp zijn lakens weg stond op zette alle ramen, die dicht waren, open en staarde in den door sterren verlichten zomernacht. Neen. Het was onmogelijk, dat Engeland met Pillivants bevolkt kon zijn. Zij waren dc visschcrs in troebel water, dc bloedzui gers, de parasieten, do uitwassen van een abnormale» maatschappelijke» toestand. Maar hoe konden zij bestaan? Wat haperde cr? Wie waren de hcerschers? Hij kende nauwelijks hun namen. En hij had gelezen van werkstakingen; van mannen, die fabel achtige loonen verdienden, die egoïstisch (zoo kwam het licm tenminste voor) staak ten om nog hoogcr loon, die weigerden de oorlogsbenoodigdheden tc maken, bij gebrek waaraan hun eigen vleesch en bloed in kata- komben sneuvelen konden. Hii wierp zich in een stoel. „Mijn God! zeide inj. ..Ik. rnoci hiervan daan, om tc zien wot. dit alles betcekcnt." Een paar oogcnblikkcn later kwam hij plotseling tot het besef, dat hij zijn sokken aangetrokken had, alsof hij zich op slaande» voel, midden in den nacht, in die verbijste rende oorlogswereld wilde storten. HOOFDSTUK IX. Torn Quong Ho weer opzat, meer dan vol doende at en definitief buiten gevaar ver klaard was, gaf Baltazar aan dr. Rewsby een cheque van duizend pond en-dankte God, dat Hij Quptjg IIo's leven en zijn eigen vermogen gespaard had. Hij luisterde ook met veel belangstelling naar Quong IIo's excuses, dat hij hem omtrent den oorlog in onwetendheid gelaten had. Voor zulk een stipte gehoorzaamheid cn zulk een vol maakte trouw zouden verwijten onrecht vaardig geweest zijn. „En nu, beste jongen,' zeide hij hij zal bij bel bed in de luchtige, zonnigo kamer van hei hospitaal „moet jc me eens zeg gen wat je het liefste zoudt willen doe;.. „Wal liM graag zou willen doen, Juut m,e volkomen koud," zcide dr. Rewsby. „Wal hii tc doen heelt is kalm hier blijven cn herstel len van den schok cn opknappen en zijn hoofd niet moe maken met den oorlog of wiskunde oi den staat van uw ondergoed. „Quong Ho zal nooit meer een hemd van mij wasschen," zcide Baltazar. „Van dit oogenblik af is hij dc meester van zijn eigen lot. Ik praat niet. over nu. maar over de toe komst. Voor zoover ik er iets aan doen kan, kan hij doen wat wil. Daarom heb ik hem die vraag gedaan. Stoor je dus maar niet aan dien besten dokter, die niet verder zien kan dan zijn neus lang is, en dut ook niet wil, omdat het ccnige, wat hem interesseert, Ls je weer beter tc krijgen stoor jc niet aan hem, maar verte! roe wnt je het allerliefste zou wijlen.'? vWordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1