PHILIPS LAMPEN HOCKEY STICKS vanaf 1.-5 BUITENLAND. DE EEMLANDER 55 B. MEWËG JOH. VAM DIJK ElecLro-TechDiscIi Bnrean en v. HARTEN Tel. 317 en 462. FEUILLETON. Terug in het leven. 22e Jaargang No. 198 ARQNiEMEIIISPBUS per i oaa»d€© voor Anm loorl 10, tdeiD Uanco t 1-. p« «wk (met cratl» •errekenttj «ploklrat) f 0.17*. al*o»d*rli}ke tnarom CU DAGBLAD tf 1 CM OIHECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFP. BUREAU'. ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. FOKTREKeHINO If. «TSIO. TB. INT 511. Donderdag 21 Februari 1924 Sin MIERIHTIt» mm Inb^jrlp rm bc-t)snu»,nc. elke .egel «eer 0 2J. d.em1„nb~ dmeen en Ueldidleheldv.dee «entiëo toot de heil» der prij» Voor hendel en bcdnjl besteen teer ▼ooi dcelipe benellneen «rw hel «Jeerleeren ten» clrcn e re. bevittend. de vooeneerden woedr oy unvut^ toegezonden. DUITSCHLAND. DE RIJKSDAG WEER BIJEEN. B e r I ij n, 2 0 F e b r. (W. B.) Dé' rijksdag heeft heden zijn beraadslagingen hervat. De noodverordeningen. Uit Berlijn wordt d.d. gisteren aan de N. R. Ct gemeld Leest men al'een de opschriften van de be schouwingen, die de bladen aan de wederbijeen- homst van den rijksdag wijden, dan zou men den indruk krijgen, dat hij zich nog steeds in levensgevaar bevond. Doch bij een toetsing van den inhoud van de inlichtingen, die men in de wandelhallen over de fractievergaderingen op doet, schijnt het, alsof het huidige conflict tus- schen partijen en rijksdag haast opzettelijk vervaardigd is om den sisser, waarmee het, zooals gewoonlijk, afloopen moet. De regee ring wil haar noodverordeningen goedgekeurd zien, niet alleen, maar moet ook niets hebben van de amendementen, die naar de commissies worden verwezen. Immers, zoolang het onder zoek van die commissies gaande is, zou de on zekerheid in het bedrijfsleven aanhouden, die de noodverordeningen uit de wereld willen hebben. Naar dezen maatstaf onderscheidt de regeering echter belangrijke en minder belangrijke zaken. Onder belangrijke rekent zij allereerst alles, wat in de derde noodverordening is geregeld, te we ten de valorisatie der hypotheken en de huur belasting. De sociaal-democraten willen hierom trent toch amendementen voorstellen. In het bij zonder wenschen zij de huurbelasting te zien vervangen door toeslag op de vermogensbelas ting. De behandeling van deze amendementen door de commissies moet worden verworpen, zoo niet de regeering tot ontbinding van den Rijksdag zal'wo-dcn getart, maar het is waar schijnlijk. dat het zoover niet komt, doordat alle burgerlijke fracties de regeering zullen steunen Een daartoe bindend besluit hebben zij nog niet genomen. Dit zal echter wel voor Maandag ge beuren. Op dien dag begint namelijk het groote debat over de noodverordeningen. Vandaag bracht de zitting niet veel van be lang. Voorzitter Loebe herdacht Jungheim, den overleden directeur van het bureau van den rijksdag. Een communist geeft ter inleiding een kleine clown-voorstelling bij een debat over de agenda, waardoor - eenige onrust ontstaat, die een korte inleiding van dr Stresemann tot het rechtsverdrag met Oostenrijk bijna geheel on verstaanbaar doet worden. Stresemann acht het vooral van belang, dat voortaan de voltrekking der vonnissen bij enkelvoudige processen oon rveerskanten mogelijk zal zijn en hoopt, dat op dit verdrag een handelsverdrag zal volgen en de wederrijdsche toenadering steeds grooter zal worden. Het wetsontwerp op het rechtsverdrag wordt in drie leringen aangenomen. Nadat hetzelfde met eenige ondere minder belangrijke wetsontwerpen is geschied, begint men met de, redevoeringen over de Palis, waar in tot aan het einde van deze zitting niets nieuws wordt gezegd en die voor een goed deel door de gebeurtenissen zijn achterhaald. B er I ij n, 2 0 F e b r. (W. B.) De regeerings- partijen hebben zich bij de jongste fractiebe sprekingen het standpunt der regeering tot het hunne gemaakt en zullen dus geen amendemen ten of opheffingsvoorslellen inzake de noodver ordeningen indienen. De voorstellen van andere partijen zullen wel geen meerderheid in den rijksdag kunnen behalen, zoodat een conflict tusschen rijksdag en rijksregeering vermeden kan worden. DE A.S. VERKIEZINGEN. B e r 1 ij n. 20 Fcbr. (W.B.) De minister vnn binnenlandsche zaken heeft^ de regeeringen der landen aangeschreven, dat zij de gemeenten moeten opdrogen met de voorbereidingen voor de kiezerslijsten voor den rijksdag onmiddellijk te beginnen en het werk zoo te verhaasten, dat de lijsten op 23 Maart kunnen worden bekend gemaakt, daar men nog altijd met de mogelijk heid moet rekening houden, dat de nieuwe ver kiezingen voor afloop der zittingsperiode plaats vinden. De kwestie der ontbinding van den Bcierschcn Landdag. München, 20 Febr. (W.B.) In de gezamen lijke Beiersche steden zijn tot dusver 289.442 stemmen voor ontbindinig van den Landdag en 261.737 stemmen voor grondwetsherziening uitgebracht. In 36 districten zijn verder 227.911 voor de ontbinding en 221.539 voor de grond wetsherziening uitgebracht. SAKSEN EN DE ZOMERTIJD. Dresden, 20 Febr. (W.-B.). Bij den Land dag is een voorstel ingediend om onmiddellijk bij de rijksregeering stappen te doen tot invoe ring van den zomertijd. DE SCHADELOOSSTELLING. Frankrijk en dc commissies van deskundige?». P a r ij s, 20 Febr. (Hovas). Betreffende de conferentie van gisteren, onder voorzitteischop van Poincaré, wijst men er in gezaghebbende Fransche kringen op, dat het natuurlijk was, dat Poincaré de Fransche deskundigen hem de indrukken heeft laten mededeelen, die zij heb ben opgedaan bij het onderzoek, te Berlijn j doo- hun collega's ingesteld. De Engelsche. Italioonsche en Belgische deskundigen hebben' zich trouwens ook naar hun regeeringen bege ven, voordat zij naar Parijs terugkeerden. Waar men volkomen vertrouwen stelt in de Fransche deskundigen, evenals in hun gealli eerde en geassocieerde collega's, hoopt men, dal de rapporten, die de twee commissie zullen uitbrengen, tot eenstemminge conclusies zullen komen, die in hun geheel gunstig zul'en zijn voor het Fransche standpunt, maar de offici- eele kringen weigeren zich uit te spreken over indiscreties, die in bizonderheden treden, no pens de mogelijke resultaten van de werkzaam heid van de commissies van deskundigen, die zelfs nog niet begonnen zijn met het opstel len van definitieve voorstellen. Deze voorstellen j zullen bovendien een zuiver roadgevend karak ter dragen. Het zal aan de commissie van her stel staan om in volkomen vrijheid de noodige beslissingen te nemen in kwesties, waaromtrent haar bevoegdheid souverein is, zoonis die van het moratorium, maar wat betreft bijv. de vraagstukken, ontstaan door de bezetting von de Roer, staat het nemen van beslissingen in hoogste instantie uitsluitend aan de betrokken regeermgen Frankrijk en België. De tweede commissie von des kundigen. P a r ij s, 20 Febr (B.T.A.) De tweede com missie heeft de comptabelen gehoord, die in staat zullen zijn hun rapport, waarvan de con clusies met algemeene stemmen zijn geno men, tegen het eind .van de week in te dienen. UIT HET BEZETTE GEBIED. Dc besprekingen met dc Mïcum. B e r 1 ij n 20 Febr. (V. D.). De nieuwe on derhandelingen tusschen de vertegenwoordigers der Duitsche industrie en de Micum zullen op 25 Februari aanvangen. Het proces-Menzcl. Aken, 20 Febr (B. T. A.). De zaak Men- zel en consorten is heden in beroep gekomen voor den krijgsraad. De bekbogden zijn in eerste in stantie veroordeeld wegens sabotage in het be zette gebied. De rechtbank heeft Schwager en Fromschen vrijgesproken en het vonnis t^gen Menzel en Neuhous bevestigd. Schwager was vroeger tot één jaar gevangenisstraf veroordeeld. DE SEPARATISTISCHE BEWEGING. Spiers, 20 Febr. (W.B.) Dc zinswending in het officieuse Fransche bericht, dat de kreits- dag van de Palts als regeeringscommissie is ge- j *rüa z,In constltueerd, is, naar Wolff verneemt in strijd met den zuiveren tekst van de overeenkomsten, f die met de geallieerde commissie getroffen zijn* welker leden de verzekering gaven, dat aan de staatsrechterlijke verhoudingen in de Palts niets veranderd zou worden. De Beiersche re- geering is dus de wettige overhejd in dc Palts. De houding der Franschcn. Pirmasens, 20 Febr. (W.B.) Majoor Fer- roül, die tot dusver districtsgcdelegeerde was, is overgeplaatst. Hij is vervangen door den plaatselijken commandant Pinneau. Deze heeft Langestraat 39 Tel. 462 xuivere EAU DE COLOGNE Ziet onze etalage. BALLEN - NETTEN - SHIRTS LANGESTRAAT 116 EB Hoeden- en MantelmagazUn „L'HIRONDELLE" 16/18 LANGESTRAAT, AMERSFOORT ROKKEN BLOUSES Gep'oojH. Geplisseerd ol Casaqie-Model Eehesl [lad. (out da Rok) in eden ol (an'asie stof in UOUISELINE 2.15 6-90 4-50 D.25 5.25 3,50 een proclamatie uitgevaardigd, waarin wordt meegedeeld, dot er ICO personen uit alle krin gen von de bevolking te Pirmasens op de lijst van gijzelaars voor mogelijke nieuwe onlusten worden geplaatst. L u d w i g s h a f e n, 20 Febr. (W.B.) De Fransche districtsgedelegeerde heeft Weiss, den eersten burgemeester cn Unger, den „Bezirks- amtman", verboden hun functies te blijven waarnemen. Unger werd bedreigd met arresta tie, ols hij het districtsg .v\v mocht betreden. Tegensprouk. Het B. T. A spreekt in een telegram uit Co- blenz, d.d. 20 Februari, thans zelf tegen, dat het lijk van den burgemeester van Münchwci- ler in een bosch zou zijn gevonden. Do bur gemeester is in leven. DE DUITSCHE SPOORWEGEN. Tegen internationalisatie. B e r 1 ij n, 20 pebr. (N.T.A. Draadloos) De permanente commissie van den rijksspoorweg- rand heeft zich met algemeene stemmen uitge sproken tegen iedere internationalisatie van'de Duitsche spoorv/egen, aangezien een overgang van het bewind uit Duitsche in internationale handen een verzwakking van de economische krocht van Duitschland zou beteekenen. terwijl de spoorwegen juist thans feitelijk de rugge- an het Duitsche bedrijfsleven. FRANKRIJK. DE GEZANTENRAAD. P a r ij s, 2 0 P e b r. (B. T A.) De gezanten- raad heeft zich vanochtend met de loopende zaken bezig gehouden. HET VERGAAN VAN DE DIXMUDE. Het rapport der enquête-com missie openbaar gemaakt. P a r ij s, 2 0 Febr. (B. T. A.) Het verslag der commissie van onderzoek inzake het verlies van het luchtschip Dixmude is heden gepubli ceerd. De eenstemmige conclusie der commis sie is, dat de gesignaleerde collectieve verant woordelijkheid niet dient tc worden vervolgd cn dot geen enkele particuliere verantwoordelijk heid zou kunnen worden vastgesteld. ENGELAND. DE BRITSCHE GEZANTSCHAPPEN IN HET BUITENLAND. Londen, 20 Febr. (R.) In het Lagerhuis heeft Macdonuld in antwoord op een vraag verklaard, dot ós regeering hoegenaamd niet voornemens is om bij de Britschc gezantschap pen in het buitenland ambtenaren te benoemen om dc socialistische beweging in die londen na te goan. DE STAKING IN HET HAVENBEDRIJF. Een nieuw aanbod der patroons Londen, 20 Fcbr. (N.T.A. Draadloos). He den werd een kabinetsraad gehouden in verband met dc huvenarbcidcrsstoking. Dc rood van on derzoek nam hedenochtend kennis van een uit eenzetting van het standpunt der havenarbei ders, die door Bevin, hun leider, werd verstrekt. Toen de raad na het noenmaal weer bijeen kwam, wekte het verbazing, dat er een particu liere conferentie tusschen Bevin en de voor naamste vertegenwoordigers der werkgevers werd gehouden. Naderhand werd bekend ge maakt, dat dc zitting van den rand tot morgen zou worden verdaagd. Het bleek, dat do reden dezer vergadering was, dat do werkgevers hun houding wcnschten te herzien en bovendien wordt medegedeeld, dat de mogelijkheid be stond dut nieuwe rechtstrecksche onderhande lingen met de stokers zouden worden aange knoopt met een goede kans op een regeling. Dc voorwaarden der opheffing. Londen, 21 Pebr. (R.) Dc voorwoorden voor 'e opheffing von dc stoking, die intusschen nog niet zijn gepubliceerd, werden aanvaard door de vertegenwoordigers der werkgevers en zullen worcfen behandeld door de afgevaardig den der urbeiders in een vergadering, wclko Donderdagavond op het ministerie von arbeid zol worden gehouden. Hangende do bevestiging door deze confe rentie zol het werk zoo spoedig mogelijk in allo havens worden hervat. Bizonderheden over dc oplossing van 't conflict. Zoools gisteravond reeds werd gemeld, aldus een Londensch telegram van heden, deden de werkgevers in het havenbedrijf een belangrijk oonbod cn dit heeft, hoewel een langdurige sta king verwacht was, tot een zeer spoedige oplos sing van het conflict geleid. Namens do urbei ders werd het aanbod in ontvungst genomen door Ernest Bevin, den secretaris der huven- orbeiders-organisntio, die onmiddellijk verklaar de. dat de arbeiders nog in den loop van den nacht zouden antwoorden. De werkgevers, die gisteravond te Londen vergaderden, besloten, met dc werkgevers uit Liverpool tegen, toe te stemmen in een Ioonsverhooging van twee shil ling. Door dit besluit der werkgevers zijn do gisteren begonnen werkzaamheden van den door de regcering ingestetden rood von onderzoek plotseling afgebroken, De krachtige houding der regeering en het vaststellen von dezen rood heb ben veel bijgedragen tot het spoedig eindo von het conflict. De werkzaamheden worden zoo spoedig mogelijk hervat. Aan allo havens is telegrafisch mededceling gedaon, dat op heden het werk zol worden hervat en dat tegen het Later werd bekend gemaakt, dat de werkgevers e'nde der week de toestand weer normaal zal vergaderd hadden cn vanavond om 9 uur weer z'Jn- bijeen zouden komen. Bovendien werd medcgc- d?eld, dot de leden van het kabinet waren ge waarschuwd zich gereed te houden voor een vergadering in den loop von den avond. De Evening News meldt, dot de werkgevers na hun bijeenkomst vnn hedenmiddag een nieuw belungrijk aanbod hebben gedaan en dat Bevin zich bereid heeft verklaard daarop voor 9 uur vanavond te antwoorden, op welk uur de werk gevers weer bijeen komen. Ondcrtusschcn heeft de regeering olie maat regelen genomen om te voorzien in dc behoef te aan levensmiddelen. Uit inlichtingen, heden hij het ministerie van verkéer cn het ministerie van handel ingewonnen, bliikt, dat dc meeste levensbehoeften in behoorlijke hoeveelheden DE WONINGPOLITTEK DER REGEERING. Londen, 20 Febr. (N. T. A. Draadloos). Wheatly, minister von openbare gezondheid, maakt goede vorderingen met do opstelling van een pion voor het bouwen van woningen. On langs werd medegedeeld, dat hij tengevolge van eenige conferenties in het ministerie tus schen vertegenwoordigers van do werkgevers en do vokvereenigingen in de bouwvakken heeft toegestemd in de vorming vnn commissies met het doel voorstellen te formulccren om een ge schikte voorziening van arbeidskrachten te ver zekeren. Wheatly heeft thans een bespreking gehad met een andere belangrijke gTocp uit de bouwvakken, n.1. dc fobrikonten van bouwmate- ter beschikking zijn cn dnt goede zorg aon het j riolen, die den minister hun volledige medewer- levensmiddelenvroogstuk wordt gewijd. De premier deelde in het Lagerhuis mede, dat besprekingen plaats hebben met alle be langhebbende partijen, waarvan het gevolg zal zijn, dat de regeerirvg noodige stappen zal kunnen doen om de levensmiddelen-voorzie ning te hondhoven. Maatregelen ten behoeve der voed selvoorziening en van 't brieven- verkeer. Londen, 20 Febr. (R.) In antwoord op vra gen inzake de bootwerkersstaking In het Lager huis heeft Macdonald verklaard, dat de regie ring zoo noodig bij het Huis voorstellen zal in dienen om een verhooging van de prijzen van levensmiddelen tegen te gaan. De regeering hoopte vandaag de onderhandelingen te beëin digen, die moeten leiden tot het vervoer van de onmisbare levensmiddelen. Hartshorn, de postmeester-generaal, heeft in antwoord op een vraag inzake de vertraging in de bestelling van enkele buitcnlend~che brie venmalen meegedeeld, dot dit inderdaad een rijksdienst is en'dat de regeering de noodige stappen heeft genomen om de bestelling tc ver zekeren. Kans op bijlegging van het conflict. Londen, 20 Febr. (R.) Men meldt van ge zaghebbende zijde, dat de werkgevers in het havenbedrijf aan de stokers een nieuw aanbod hebben gedoon, dot uitzicht schijnt te openen op een bijlegging van het geschil. De staking geëindigd. Londen, 2T Febr. (Reuter). Officieel. De dokwerkstaking is geëindigd. king toezegden cn niet zullen pogen hun prijzen; om hoog te drijven met het oog op een moge lijk plan voor woningbouw. HET MOND- EN KLAUWZEER. Londen, 20 Fcbr. (N T. A. Draadloos). De minister van landbouw, Buxton, heeft in het Lagerhuis- aangekondigd, dnt hij zich voorstelt een commissie te benoemen voot 't instellen van een onderzoek naar dc mond- cn klouwzeer- epidemie bij het Engelscho vee. Sir Charles Sherrington, president van het koninklijk ge nootschap, zal optreden als voorzitter. Buxton deelde mede, dat het ministerie zich gelukkig acht gebruik te kunnen rnnken van Sherrington's diensten, daar hij voor dezo aangelegenheid de meest geschikte persoon is. SPANJE. STRENGE MAATREGELEN VAN HET DIRECTOIRE. Madrid, 20 Febr. (B T. A.). Het direc toire heeft besloten tot dc sluiting cn inbeslag neming van het Atheneum te Madrid, waar m ccn Zondag gehouden conferentie een politieko demonstratie is gehouden, gericht tegen dc staatsinstellingen, alsmede tot de deportatie van den socialistischcn leider Rodrigucs Soriano rm tot het ontslag en de deportatie van professor Unamuno. HONGARIJE. DE AGRARISCHE WET AANGENOMEN. Boedapest, 2 0 Fcbr. (B. T. A.) No een bespreking, die enkele mnonden heeft geduurd, heeft de Nationale Vergadering de nieuwe agra rische wet aangenomen. Naar het Engelsch van WILLIAM J. LOCKE. Vooi Nederland bewerkt door W. J. A. ROLDANUS Jr. 26 „Sir," zeide Quong Ho, „als u afstand wilt doen van mijn persoonlijke diensten, die ik het altiid als een voorrecht beschouwd heb aan mijn weldoener te mogen bewijzen, mag ik dan een eerzucht, die tot dusverre slechts een ij dele droom geweest is, onder woorden brengen?" Dr. Revvsbv fronste zijn voorhoofd en trok Batalzar van het bed weg. „Praat hij altijd zoo?" vroeg hij. „Denkt u. dat hij een gemeen Engelsch- Chincesch jargon zou spreken?" „Neen, dat niet, maar hij spreekt als een aartsbisschop." „Dan zult u nu misschien begrijpen, waar om ik erop aangedragen heb, dat hij als mijn beste vriend behandeld werd." HU ging naar het bed terug. „Pardon. Qubng Ho. En wat is die eerzucht van jou?" Quong Ho keek strak naar hem op met een hondachtitg verlangen in zijn schuin staande oogen. „Als ik een graad zou kunnen halen aan de universiteit te Cambridge?** „Als jo nu je examen ging doen. zou ie iedereen achter je laten! Cambridge! Dat is een prachtig idee! Hij stak zijn handen ach ter zich in zijn broeksband cn ging een paar minuten met schitterende oogen op en neer looperi. „Een uitstekend denkbeeld! Jij kan beginnen waar ik uitscheid. Ik zal alle®, wat verloren gegaan is, opnieuw bewerken en het jou geven, dan kan jij mijn levenswerk voortzetten, Cambridge! Een prachtidee! Loop naar de maan met China. Iedere idioot kan .Tong China het Binonium van Newton en trigonometrie leeren. Maar er is in de heele wereld maar een Quong Ho, dc leer ling en intellectuecle erfgenaam van John Baltazar. Jij gaat naar Cambridge!" Plotseling hield hij in zijn geestdriftige uitbarsting op; zijn gelaat verduisterde. „Wacht even. Misschien besef je niet. dat Cambridge een quaestle van minstens drie jaar is." „Al zouden het twintig iaar zijn. dan was het nog niet erg," zeide Quong ITo. „Je moet weten. Latijn en Grieksch is ver plichtend. Daar dacht ik niet aan." „Grieksch." antwoordde Quong Ho, „zou ik geloof ik. gauw kunnen aanleeren. En wat Latijn betreft, ik meen tc mogen zeggen, dat ik de grammatica ken cn de interessan te Commentaren van Julius Caesar over den Gallischen Oorlog heb ik al gelezen." Baltazar liet zich in een stoel vallen. „Latijn! Heb je Latijn geleerd? Wanneer? Hoe?" Quong Ho legde verontschuldigend uit. dat de gelijktijdige nieuwsgierigheid over het citaat aan het hoofd van The Rambler en het ontdekken van een oude Latijnsche grammatica en een exemplaar van de De Bcllo gallico op de hoogste plank der boe kenkast zijn studie van het Latijn had in gewijd. Hij had .zich niet zonder groote moei te het gevolg van de beperkte kennis van de jonge verpleegster door bemiddeling van den kleinen boekhandel in Water-End een woordenboek aangeschaft. „Wel allemachtig nog toe!" riep Baltazar. „En zoudt u er geen bezwaar tegen hebben mij mede te declcn. waarom u er met geen woord over gesproken hebt?" Hij leek boos een woest. Quong Ho ant woordde in zijn eigen taal. Hoe kon de niet- tige worm, die de knecht van zijn voorname lordship was. zich vermeten hem lastig te vallen met zijn inferieure» en niet gcoor- loofden arbeid? „Ik had je in de helft van den tijd twee maal zooveel kunnen leeren," zeide Baltazar Quong Ho gaf zijn spijt te kennen. Hij had ook, zoo zeide hij, de gedichten van Horati- us en Virgilius gekocht, rnaar het had hem bijzonder vcol moeite gekost die te vertalen. Het nieuwe begrip; Quong Ho als kooper van wat hij noodig bad. bracht Baltazar plotseling tot heel andere gedachten. Hij had Quong I-Io loon betaald of liever Quong Ho had dat zichzelf betaald. Mij sprong op. „Lieve God, daar denk ik nu voor het eerst pas aan. Al het geld, dat je op dc hoeve gehad moet hebben, is verloren. Hoeveel was het?" „0. een klein sommetje een paar pond. Het beteekent niets." „Maar ie hebt toch al dien tijd salaris ge had. Wat is daarvan geworden? Je kan dat onmogelijk allemaal uitgegeven hebben." „Ik heb het belegd in dc Britschc Oorlogs lecning." „Quong Ho," zeide Baltazar. terwijl hij met zijn handen diep in zijn zakken bij hem kwam staan, „je bent een kraan." ITij ging weg, zijn hoofd vol gedachten over Quong Ho. „Dokter." zeide hij, „ik dacht, dat als ooit een Westerling doorgedrongen was tot de ziel va^i een Chinees, ik het was. Maar hoe meer ik Quong Ho leer kennen, des te min der weet ik welke vreemde geestelijke wer kingen en geheimen die zachte, trouwe oogen verbergen. Hij heeft mij totaal onwe tend gelaten omtrent den oorlog, in de ka mcr naast mij Latijn geleerd zonder dat ik het flauwste vermoeden ervan had. en zijn gold gelegd in de Oorlogslcening. Natuur lijk is de philocophie van dat alles voor hem volkomen duidelijk. In zekeren zin kan ik de logica ervan begrijpen. Maar je wilt vóór en niet na den dood verstandig zijn. Voor welke surprise zal hij mij den volgenden keer plaatsen?" „Misschien hebt u een Oosterschen Caruso aan uw boezem gekoesterd," opperde de dok ter. Neen, dat niet!" lachte Baltazar. Cliince- sche stembanden zijn niet op die manier ge bouwd. Maar het zou mij niets verwonderen asl hij een volledige kritische kennis om trent dc strategie van den oorlog bezat. Die bliksemsche jongen Latijn leeren! Ik kan er gewoon niet hij! En kalm zijn geld beleg gen in oorlogsleeningcn!" „Hij zal toch niet stilletjes uitknijpen naar China?" „Geen quaestie van." zeide Baltazar ern stig. „Daar hen ik tenminste zeker van. De wonderbaarlijkste eigenschap van den Chi nees is zijn loyaliteit. Zijn nauwgezette ge hoorzaamheid is iets, dat onze begrippen te boven gaat. Dat is de reden waarom ik ab soluut niets van den ooiiog gehoord heb. Quong Ho zou zich nooit schuldig maken aan ondankbaarheid. Dat u mij zoudt zakken rollen, is heel wat eerder mogelijk. Neen, Quong Ho zou op staande» voet vroohjk rterven, als lui daardoor mijn leven redden kon. Dat weet ik." Hij haalde zijn pijp uit zijn zak en stopte die. „Ik dacht, dat ik een höele boel wist. Maar thans begin ik te be seffen. dat ik absoluut niets weet en dat alles, dat ik ooit geleerd heb, niets betee kent," „Misschien." zeide de dokter na een aar zelenden blik, „hebt u uw voet op den eersten sport van den ladder der wijsheid gezet." Baltazar barstte uit in een vroolijken lach. „Ik wou. dat ik meer menschen ontmoet had zooals u. Zij zouden mij goed gedaan heb ben. U kunt mij op zoo'n heerlijk troostende manier zeggen, dat ik de Grootste Ezel van hot heelal ben." Nu zijn hoofd genezen, zijn angst om Quong IIo onnoodig cn zijn besluit om Quong Ho naar Cambridge te sturen, genomen was, hield niets hem meer in Water-End terug. Hij ging naar Londen waar dc volle stroom van nationale gedachte en energie vloeide. Wat hij daar zou doen wist hij niet. Hij zou •gaan leeren. Hij zou tenminste zijn hart la ten kloppen in overeenstemming met het hart van het Rijk. Hij pakte het weinige lijftgoed. dat hij bezat, in een pas gekochte koffer, nam afscheid van dc onsympathieke, nmar hinderlijk gastvrije Pillivants, cn nam met dc hooge verwachtingen van een jon gen den trein naar Londen. Zijn eerste indruk van de metropolis was opwekkend. Hier was eerv nieuwo weiëld. Icdeië pakjesdrager aan het station, iedere courantenjongen, iedere straatbengel was in het bezit van een opeengehoopte kennis, waarvan -hem, John Baltazar. een deel ont zegd was. Hij las vreemde wijsheid in de oogen van werkende meisjes cn slordige vrouwen. Hij kocht allo avondbladen en daarna in oen boekwinkel alle boeken en brochures, die betrekking hadden op den oorlog. Hij wilde een schat van inlichtingen hebben. Maar waar te beginnen? Indien hij slechts één enkele kennis in Londen had, die hem op weg kon helpen, dan zou het heel eenvoudig zijn. Doch hij was absoluut alleen in een ontelbaie massa eenheden, die door gemeenschappelijke banden verbonden waren. (Wordt vervolgd)'

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1