PHILIPS LAMPEN A. VAN DE WEG „Valdelis" H.Y.C. Zeist DE EEMLANDER" BINNENLAND. MIDDENSTANDS GIRODIENST K0STEL002E OVERSCHRIJVING Spoorhorloges f 13.50 NIEWEG en v. HARTEN HOCKEY STICKS vanaf 1,0 SPORTNIEUWS IBONMMENISPflUS EERSTE BLAD. Borstelwerk - Zeemen - Sponsen Langestraat 23 Telefoon 217 H.V. MIDDENSTANDS CREOIETBANK B. NIEWEG Willem Groenhuizen MEDAILLES Electro-Tecliuibüli Bureau Tel. 317 eil 462. JOH. VAN DIJK Zondag 24 Febr. 1924,2'U nnr Terrein Birkthof Gewone oriizen. UIT DEN OMTREK. 22e Jaargang No, 200 per 5 maande» ra» Aaers* (•ort f 2.1Q. (don traaco per pmmt f 1-, per mmtk (met gratis eertekenn^ lips aegehakfcen) f 0.17s, ebonderlijke monsters Cj05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD j» DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. Zaterdag 23 Februari 1924 ras mi iimiuiiiEi z Inbegrip rta «ra bewijsnmmmcr, dko rc*el meer 0.25, dien staand* dingen en LiefdadigUdds-adTCitenticn toot de heltt der prqs. Voor handel en bedrijf bestaan recr voordcclige bepalingen voor bet advertecre». bene' circulaire, bevattende do voorwaarden, wordt op POSTREKENING N*. 47810. TEL INT. 513. toegezonden. VOLKENBOND. DE INTERNATIONALE CONFERENTIE NOPENS DEN ACHTURENDAG. Een vcrkluring von Albert Thomas. Warschau, 2 2 Febr. (W. B.) Dc direc teur van het Internationaal Arbeidsbureau, Al- bert Thomas, verklaarde aan een vertegen woordiger van het Poolsche Tclegraafag'ent- schap naar aanleiding van het bericht, dat de Britsche regeering tegen 2! Maart een inter nationale conferentie over den ö-urendag zal bijeenroepen, dat een dergelijk plan inderdaad bestaat en dat het initiatief hiertoe van do En- gelschc regecring is uitgegaan. Het Internatio naal Arbeidsbureau zal allo mogelijke moeite doen om, voorzoover de voorgenomen confe rentie zal bijdragen tot de ratificatie van de ar- beïdsconventies, in dezen zm mede tc werken. DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING. De vlucht van 't Duitsche kapitaal. Naar dc Franschc bladen vernemen, heeft het tweede comité van deskundigen het na den oor log door Duitschland uitgevoerde kapitaal op 2000 inillioen dollar geschat. Dr. Schacht (c Berlijn terug gekeerd. B c r l ij n, 2 2 Febr. (W. B.) Dr. Schacht, de president van de rijksbank, is vandaag weer tc Berlijn teruggekeerd. UIT HET BEZETTE GEBIED. Dc toestand der mijnindustrie. Essen, 22 Febr. (W.-B.). Parijsche bla den hebben beweerd, dat vast zou staan, dat de productiekosten van de mijnen aan de Roer, on danks do lasten, die voortvloeien uit de over eenkomsten met de Micum,nog 2.80 Mark per ton beneden den verkoopprijs zouden blijven, waarvoor de regeering" op dc vergoedingsreke ning wordt gecrediteerd. Van bevoegde zijde verklaart men, dat deze bewering absurd is. Dc toestand van de mijnen aan de Roer, wier mid delen uitgeput zijn cn die onder verstikkende lasten gebukt gaan en tengevolge van het daar uit voortvloeiend gebrek aan afzet dreigen te bezwijken, is wanhopig". Hiervan zullen zich dc deskundigen van de Micimi bij de onderhande lingen, die Maandag beginnen, kunnen overtui gen zij zullen voor de ware cijfers het hoofd moeten buigen. Teruggave van de spoorwegen in het bezette gebied aan Duitschland? Men verzekert te Brussel aldus dc N. R. Ct. dat er een overeenkomst zal' worden ge sloten tusschen het Fransch-Belgischc spoor- wegbehcer cn de Engelschen tot het terugge ven van de spoorwegen in het Rijnland cn het Roerbekken aan Duitschland, in ruil even wel voor zekere waarborgen. Besprekingen van Poincarc Moginot cn Degouttc. met kanonnen zullen hebben. Dc contracten voor alle schepen zullen aan particuliere scheeps- bouwondernemingen worden verstrekt Naar wordt geschat zal de bcuw er van recht streeks aan 52000 man cn indirect aan dui zenden anderen werk verschaffen. Zooals do premier reeds in het parlement heeft verklaard, betreft de houw van deze bodems geen kwestie van politiek. Dc Britsche vlootpolitiek is nog in onderzoek, maar dc rcgccring acht het haar plicht verouderde schepen door ntcuwo to ver vangen. HET CONFLICT IN HET HAVENBEDRIJF. Dc beslissing tot Maandag verschoven. Londen, 22 Febr. (N. T. A. Draadloos). Dc definitieve oplossing van de bootwerkers staking is nog steeds niet tot stond gekomen. Dc overeenkomst, waartoe dc afgevaardigden van werkgevers cn werknemers gisteren waren gekomen, is heden verder besproken door dc vertegenwoordigers der arbeiders uit do ver schillende centra, waarbij echter nog geen over eenstemming kon worden bereikt, zoodot de verdere behandeling tot Maandag is verdaagd. De afgevaardigden zullen naar hun woonplaat sen terugkeeren, teneinde daar rnct hun mede arbeiders te overleggen cn de aanneming van het voorstel aan te bevelen cn tc trachten een gunstig mandaat te erlangen Dc staking kan daarom niet vóór Maandagmiddag op zijn vroegst geëindigd zijn. In verschillende provin ciale centra blijft de eisch gchondhnofd met be trekking tot een dadelijke loonsvcrhooging van 2 shilling per dag, in plaats van I shilling nu cn opnieuw I shilling van 1 Juni of. Men hoopt JAPAN. DE IN- EN UITVOER. B c 11 ij n, 2 2 F c- b r. (N. 1A. Draadloos). Volgens een tc Tokio gepubliceerde statistiek overtrof in 1925 dc Japanschc invoer den uit voer met 556,900,000 yen. D.d. heden wordt ons uit Parijs geseind, dat Poincarc gisteren een conferentie heeft gehad met Maginot cn generaal Degouttc. Volgens de Echo de Paris werden voornamelijk besprekin gen gevoerd over dc concessies, die Frankrijk eventueel in het Roergebied zou kunnen doen, zonder dit wapen te verliezen. DE VERKIEZINGEN IN BEIEREN. München, 2 2 Febr. (W. B.) De Bciérschc kabinetszitting" heeft heden ingevolge het door den landdag" genomen besluit de nieuwe land- da gverkiezingen op 6 April vastgesteld. DE SEPARATISTISCHE BEWEGING. Dc toestand (c PirmaSens. Münc.hcn, 2 2 Febr. (\V. B.) De Bayri- scho Staatszeitung meldt, dat tc Pirrnasens de staat van beleg streng gehandhaafd wordt. We gens de arrestatie van de stedelijke ambtenaren is het nog niet mogelijk geweest het bestuur weer op gang le brengen. Onder de bevolking hcerscht het dringend verlangen, dot de spe ciale commissie naai de Palts zal terugkeeren om te waken voor een eerlijk nakomen van de gesloten overeenkomst. EEN BELANGRIJKE RIJSDAGZ1TT1NG. B e r 1 ij n, 22 Feb r. (N. T. A. Draadloos.) Do groote politieke uiteenzetting in den Rijks dag is op Dinsdag a.s. vastgesteld. Zij begint met een rede van rijkskanselier Dr. Marx. Ook de minister van buitenlandschc zaken, Stresc- mann, zal een uitvoerig betoog houden. B e r 1 ij n, 2 2 Febr. (W. B.) De verklaringen in dien rijksdag von a.s. weck zullen zich bezig houden met de voorstellen tot opheffing" en wijziging der noodverordeningen alsmede met den „Notetat". Die kiesrechthervorming zal niet meer door den ouden rijksdag in behandeling worden genome... B c r 1 ij n, 2 2 Febr. (W. B.) Nu de vergade ring van den rijksdag heeft de rijkskanselier met de leiders van dc coalitiepartijen vertrouwelijke besprekingen gehouden in verbond met het aan staande,, politieke debat. DUITSCHE SCHEPEN IN- FRANSCHE HAVENS TOEGELATEN Blijkens een bericht uit Hamburg wordt ver nomen, dat het binnenkort aan Duitsche sche pen zal worden toegestaan, evenals vroeger, gebruik tc maken van de haven van Boulogne. De Franschc regecring heeft n.l. te verstaan gegeven hiertegen geen bezwaar tc hebben, mits Franschc schepen in Duitsclic havens even eens op gelijken voet worden toegelaten. DE BOUW DER VIJF KRUISERS. Dc Britsche bladen Vernemen, dat de vijf lichte kruisers, die zullen worden gebouwd om de verouderde kruisers te vervangen, terwijl de bespoediging van den bouw cr op is gericht om de werkloosheid te verlichten, elk ongeveer 10.000 ton inhoud zullen hebben cn acht-inch Tweede Kamer. Bij de voortzetting der algemeene beschou wingen op Vrijdag zegt bij de replieken de heer Schokking, (c.h.) dat hij er voor gevoelt, de verhoogde toelatingslceftijd voor de lagere school te laten opschorten tot na de beslissing" over een afschaffing van het zevende leerjaar. Spr. betreurt het standpunt van mcj. Katz be treffende ontslag aan de gehuwde ambtenares. De heer W e i t k a mp (c.h.) verdedigt zich te gen een aanval van den heer Troelstra. Na repliek van de hccren FIcskens (r. k.) en Kersten, (St Geref.) dupliceert Minister. R u ij s, die mededeelt, dat qc Minister van On derwijs heeft besloten tot opschorting van het Koninklijke besluit, betreffende verhooging van een toelatingsleeftijd tot de lagere school, tot I Sept. a.s. Minister R u ij s verklaart zich tegen dc moties Troelstra, Groeneweg en Westerman. Minister C o 1 ij n, deelt mede, dat de hoogc inkomens reeds 60 cn meer aan belasting be talen en geeft de voorkeur aan verlaging" van het aantal annuiteitsjaren voor het invaliditeits- fonds, boven vermindering der annuïteiten zelve. Dc algemeene beschouwingen worden hierna gesloten. Dc motie Troelstra wordt verworpen met 56 tegen 2T (voor stemden de soc.-dem. cn de vrijz.-dem.), evenals de motie Wijnkoop met 77 tegen 2 (vóór slemden dc communisten), dc motie Groeneweg eveneens met 47 legen 55 (vóór stemden mej. Katz, de gcheele linkerzijde, behalve de heer Braat). De motie Westerman was ingetrokken, ten gunste van de motie Groe neweg. Hoofdstuk I werd aangenomen zonder hoof delijke stemming. Dinfcdog wordt dc brgrootingsarbeid voort ge zel. I Voor Amersfoort en Omsfrekcu. Langegracht 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT. voor rekeninghouders nm.r een ie.lcr en unnr ille planlscu in Nederland. Vraagt girobockje. inlichtingen cn «i.iitct Langestraat 39 Tel. 462 zuivere EAU DE COLOGNE Ziet onze etalage. JUWELIER. Langcslraat 43, Tclet. 852. Postr. 7582. Berichten. HRl KON. BEZOEK AAN AMSTERDAM. Mcdedcclingen omtrent de audiënties. De chef van het millitairc Huis cn de groot meester van H.M. dc Koningin maken bekend dat Hare Majesteit dc Koningin het Palcis te Amsterdam audiëntie zal verkenen. Op Maandag 51 Maart des oormidtk.gs II uur aan hccrcn officieren cn verdere militaire autoriteiten; des namiddags 5 uur aan civiele autoriteiten. Op Dinsdag 1 April des voormiddags 10 uur aan Rijks-, Gemeentelijke- cn Kerkelijke com- 10 10 missiën. Op Woensdag 2 April des voormiddags uur aan particuliere commissien. Op Donderdag" 3 April des voormiddags uur aan particuliere commissiën. Op Donderdag 5 April des voormiddags 10 uur non particulieren (Ic gedeelte) cn ten II uur 30 min. aan particulieren (2c gedeelte). Bovenstaande audiënties hebben uitsluitend betrekking op personen, die in dc provincie Noord-Holland wonen of aldaar hun werkkring hebben. Dc lijsten, welke van Maandag 3 Maart at ter inschrijving voor deze audiënties ten Paleize te Amsterdam gereed zullen liggen, worden ge sloten op Zaterdag 8 Maart des namiddags ten 4 uur. De dames, wonende te Amsterdam en in de provincie Noord-Holland, die hare opwachting wenschen tc maken aan Hare Majesteit de Ko ningin of aan Hare Majesteit wenschen te wor den voorgesteld, worden uitgenoodigd zich daar- schriftelijk aan te melden vóór Zaterdag 22 Maart met opgave van volledig adres te Am sterdam, Mevrouw Th. van Loon-Egidius, Kei zersgracht 672. Het avondfeest ten Paleize te Amsterdam zal plaats hebben op Donderdag 3 April. BALLEN - NETTEN - SHIRTS i™ LANGESTRAAT 116 Competitiewedstrijd Ve.-vclgcns kwam aan de orde de voordracht betreffende arbeiderswoningbouw, Dc bouwvereenigingen cn de gcmcento heb ben plannen ontworpen voor den bouw van 1055 woningen met premies on bijdragen, waar voor een credict van gemeentewege #vnn 2.574.900 wo.dt gevraagd. De hegr Vnii Lier (V. B.) diende oen voor stel in om dc behandeling- dezer voordracht uit tc stellen, waartegen wethouder Smulders be toogde, dot er dwingende redenen zijn om dc voordracht lhnns te behandelen. De heer v. D ij k (S.D.A.P.), oud-wethouder van openbare werken, cn Van Schnik (R.K.) we zen cr op, dat de behandeling niet kon worden uitgesteld, omdat dnn 180.000 nnn premie? \crlorcn gaan. Het voorstel van den heer Van Lie. tot uitstel van de voordracht werd hierop verwerpen met 28 tegen 6 stemmen. De heer Van Lier zeid< niet to kunnen inzien, dot 1000 nieuwe- arbeiderswoningen on middellijk gebouwd moeten worden. Is het ge- vaden, vroeg spr., op dit oogenbük nog 2'' inillioen in don woningbouw ie steken. Spr. meent van niet en verklaart dan ook tegen deze voerdmeht tc zijn. Dc heo. Van Dijk (S.D.A.P.) diende een voorstel in lol hft verbeteren van enkele der ingediende woningtypen. De verdere behandeling der voordracht werd hierop geschorst tot u.s. Donderdag. Goedgekeurd werd vervolgens een voordr.rJ.il van B. en W. om hel Raadsbesluit tot het aan gaan von oenc geldlcening van f 5.000.000 aan te vullen, met„De lecning werdt onders hands geplaatst bij het Alg. Burgerlijk Pen sioenfonds te 'c-Grqvcnhage. op een of meer schuldbekentenissen, tegen een kocTs van ten minst 98 pit NEDERLAND EN AMERIKA. Het arbitrage-verdrag. Reuter seint uit Washington, d. 22 Febr.: Dc Senaatscommissie voor buitenlandschc za ken heelt een gunstig rapport uitgebracht over het Nederlandsch-Amerikoansch verdrag inzake de verlenging der arbitrage-conventie. UIT DEN UTRECHTSCHEN RAAD. In dc avondvergadering vun Donderdag wer den dc besprekingen over dc voordracht tot het verstrekken van oen ïcntcloos voorschot aan de Emigratic-Cenlrolo „Holland" tc 's-Gro- venhage, ter bestrijding' van werkloosheid door emigratie nun/ Canada, voortgezet. Wethouder Smulders (R.K.) zeide bij de beantwoording der verschillende sprekers, dat men het feit heeft te aanvaarden, dat het Rijk niet alleen de kosten der emigratie wil dragen. Zelfs in de voorwaarde gesteld, dat het Rijk pas J 10.000 zal verlcenen, wanneer vaststaat dc medewerking" der vier grootste gemeenten. Van particuliere zijde is cén bedrijfskapitaal van 125.000 toegezegd, op voorwaarde dot het Rijk en de vier groote gemeenten tc zamen 75.000 bijdragen. Spreker merkte voorts op, dat niet *vordt voorgesteld f 10.000 tc verlce nen aan de Trans-Atlantische emigratie, doch dot dit bedrag is bedoeld als sieunverlecning can hen, die via deze instelling wenschen te emigreeren. B. en W. zullen steeds redelijke waarborgen cischen dat deze hulp ten goede komt aan den emigrant. Nadat dc Raad een amendement vón den heer Sasse van IJsselt (R. K.), luidende„de ge meente Utrecht steune op voorwaarde dat de drie andere groote gemeenten ook steunen'V heeft aangenomen werd de voordracht zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. Voetbal. WEDSTRIJDPROGRAMMA VOOR ZONDAG. 24 Februari 1924. Afdeeling' I. Ie klasse. Rotterdam V. O. C.'t Gooi. Schiedam S V. V.-D. F. C. Amsterdam Ajax—HL F. C .Haarlem R. C. H.Feycn.ooid Den Hiióg r IT V. V.—2. V. C 2c klasse A. Haarlem E. D. O.Hollondia. Amsterdam Spartaan—Q. S. C WormetveerW. F. C.—Alcm. Victrix. PurmcTSteyn Purmerstcyn—D. E. C Zaandam Z. V. V.D. W. S. 2e klasse B. UtrechtHerculesD. O. S. Hilversum Hilversum—Vclox. UtrechtKampong"Donar. AmersfoortH. V. C—Zeist Gouda OlympiuGoudu 5c klasse D. Utrecht UtrechtD. O. O. Utrecht AresVoorwaarts. Hilversum VictoriaVriendenschaar. Boarn BournLaren. Reserve 2c klasse. Culembcrg Vriendenschaar 2H. V. C. 2. Utrecht D. O. S.Hercules 2. Utrecht: Voorwaarts 2Vclox 2. Afdeeling II Ic klasse, iiooricm HaarlemQuick. DordrechtO. D. S.U. V. V. Leiden A. S. C.Sparta. Rotterdam Excelsior—H. B. S. IJmuiclen StormvogelsBlauw Wit. 2e klasse A. BloemcndaalBloemcndaalV. V. A. Den Haag B. M. T.—Neptunes. Rotterdam Xerxes—Concordia. Amsterdam A. F. C.Schoten Zandvoorl ZandvoortA. D. O. 2c klasse B Gorkum S. V. W.V. U C DelftD. H. C.-U. S. C Rotterdam TransvaliaHermes-D. V. S. Rotterdam St. Hoogcr—Unitas. Rottcrdnm R. F. C—C. V. V. Afdeeling III. le klasse. Aimeio IleraclcsTheole. Arnhem VitesseEnsch. Boys. Zwolle: Z. A. C.-U. D. Deventer Go AheadQuick. Enschedé EnschedéHengelo. 2c klasse A. DeventerL). O. T. O.-W. V. C. Goor G. F. C.Tubantiu. Hengelo G. O. L. 1". O.K, H. Rigtcrsbleek: Rigtersbleek—P. E, C. Zwolle Zw. Boys—Be Quick. 2c klasse B. Doetinchcm Doctinchem—H. H. Nijmegen N. E. C—Wageningen. Wageningcn Wog. BoysO. D. O. Apeldoorn: Robur et Vel.—Eendracht. Afdeeling IV. le klasse. Roozendaal Alliance—Willem II. Eindhoven P. S. V.Bredania. Den Bosch WilhelminnM. V. V Breda N. A. C.-B. V. V. Tilburg NoadEindhoven. Afdeeling V. Ic klasse. Groningen Bo QuickW. V. V. Veendam Veendam—Leeuwarden. Leeuwarden FrieslandAchilles. Winschoten Upright—Al cidcs. WEDSTRIJDPROGRAMMA VOOR ZONDAG 21 FEBR. DES* U. I'. V. B. 1c klasse A, Utrecht: SJ\C—A.P.W.C Tc klasse B. Amersfoort: H. V. C, III—Gooi III 2e klasse B. Amersfoort: A. P. W. C. 2—Nonrckn 3e klasse C. Amersfoort: A. V. C.—H.V.C. 4 4e klosse E. Doldcr: Duivenclttul 5A. P. W, C 1 Voetbaloverzicht. Leek in het begin vun de week, dat door d<- vorst a.s. Zcndng niet gevoetbald kon wor den, de vrij spoedig ingetreden dooi heeft ge zorgd, dat er geen stagnatie in het competitie- programma kwam. In afdeeling 1 speelt D. F. C. in Schiedam' tegen S. V. V.. Op papier geven wij 1). F. C. do meeste kans, mnnr SW.V. zal er alles op zetten om de vermoedelijke kampioenen één of mee.r punten te ontnemen. De nndcrc candidaat vooi de ccrsto plaats Feijcnoord speelt ook uit en'wel tcgch de ex- kompiocn R. C. H. Hier verwachten wij een ge lijk spel. Verliest Feijcnoord cn wint D. F. C. dan neemt laatstgenoemde weer de leiding. H.V.V. krijgt bezoek von Z.F.C. cn zul op moeten passeer daar anders dc punten mee naar Zaandam worden genomen evenals V.O.C. die het Gooi op visite krijgt. In Amsterdam /.al Ajax revanche proboeren le nemen op H.F.C Voor de 2e klasse B is een plaatselijke ont moeting vastgesteld titsschon Olympiu cn Gou da. De eerste wedstrijd werd met besliste meerderheid door OJympin gewonnen cn nu deze nog knns hoeft op hot kampioenschap zullen zij trachten wederom te winnen. Hilversum krijgt hel zeer goed spelende Vc lox op bezoek en Jiet zou ens niets verwondt ren als Hilversum geklopt werd. In Utrecht een plaatselijk troffen tusschen Hercules en D. O. S. Kampong speelt thuis tCR^n D.O.N.A.R cn zul zich vermoedelijk cenig. plaatsen op het canglijstje omhoogwerken. Zeist gunt naar Amersfoort om op Birkthof togen II. V. C. te spelen. In afdeeling II is ongetwijfeld alle aandacht gevestigd op de ontmoeting1 Stormvogels-Blauw- Wit. Wint Blnuw-Wit dezen wedstrijd, wat geenszins tot de onmogelijkheden behoort, dan is Stormvogels hour 2 punten voorsprong op Sparta ingeboet; wanneer Spuria Haar kans niet in Leidon tegen A.S.C verspeeld. Wij zien met sponning de uitslagen van deze wedstrijden tegemoet. Voor de laatst», plaatsen speelt O.D.S. thuis tegen U.V.V. De meerdere routine der Utrechte naren zal de doorslag wel geven zoodat wij een overwinning voorspellen voor dc geblokten. Haarlem speelt thuis legen Quick cn wint ge decideerd. Van minder bolang is dc ontmoeting Excelsior.—H. B. S. daar beide teams geen kampioen meer kunr.cn worden of dot zij degra- deeren. Toch kon dit een aardige wedstrijd wor den met als resultant een draw. In afdeeling 111 beëindigd Go Ahead morgen het seizoen met een overwinning op Quick. Dit maal is dus de traditie gebroken. Go Ahead is geen kampioen van haar afdeeling geworden, tenminste als Enschedé uit dc 4 wedstrijden di>- haar nog resten evenveel punten weet te halen. Morgen krijgt zij reeds kans om er twee in dc wacht tc sloepen als Hengelo op bezoek komt. Vitesse krijgt de Boys op visite en dit zal ver moedelijk een puntcnvcrdeeling worden. U. 1>. wordt het slachtoffer vun Z.A.C. terwijl Ihcole nogmaals een krachtpoging zal wagen om van Heracles in Almelo le winnen. Wij houden het echter op Heracles, Willem II ëcn der kampiocnrivolen in Afdee ling 111 speelt iii Roozendaal tegen Alliance. In de lijn der verwachtingen ligt een overwinning voor de TilburgerS, maar Alliance wil het zich tot een eer rekenen een der beide punten in Roozendaal te houden, wat wij intusschcn be twijfelen. N. A. C, de andere kompiocnscondi- daat speelt thuis tegcnvB. V. V. cn wint met meer dan cén doelpunt. Wilhelminn achten wij niet in slaat om JVÏiV.V. tc kloppen, terwijl Philips zal trachten om van Bredania te winnen. Rest ons nog- te vermelden de wedstrijd Nood—Eindhoven die waarschijn lijk door laatstgenoemde gewonnen znl worden. Voor afdeeling V komt W.V.V. bij Be Quick op bezoek cn kon met een nederlaag weer naar Winschoten terug kceren. De andere Winscho terclub Upright ontvangt Alcidcs wat wij ver moedelijk als een puntcnvcrdeeling kunnen be schouwen, evenals de wedstrijd Veendam— Leeuwarden. Dc strijd tusschen Friesland cn Achilles wordt een aardige ontmoeting met als resilltaut een kleine overwinning voor dc thuis club, ofschoon een verdccling der beide punten geenszins is uitgesloten. H. V. C-Zeist. Dc kleurige affiches in dc» staó maken het al bekend, dat morgen „the big match" plaats heeft tusschen H. V. C. en Zeist. Ieder voetbalenthousiast zal zich den wedstrijd nog kunnen herinneren, toen H. V. C. een koude douche kreeg en met een 5—1 nederlaag naar Amersfoort werd gezonden. Sindsdien zijn dc H. V. C.-ers beter beginnen te spelen, waarvan ook getuigt dó plaats, die zij momenteel op het ranglijstjc innemen, Zeist daarentegen staat nog steeds op één der onderste plaatsen en solliciteert dus naar een lagere afdeeling. Zoo kan het morgen dus een spannende strijd worden tusschen deze bei de ploegen, de ccn, H V. C, om revanche tc ne men, cn de andere ploeg Zeist, om uit dc onder ste regionen tc komen. Een record aantal bezoekers zal bij deze ontmoeting tegenwoordig zijn cn wij hopen dat het een faire strijd zal worden zonder inciden ten. Wie of cr zal winnen is van een dergelijk treffen nooit met zekerheid tc zeggen, zoodot wij

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1