PHILIPS LAMPEN N1EWEG en v. HARTEN DE EEMLANDER" BUITENLAND. Electro-Technisoli Bureau Tel, 317 en 462. B. MIE WEG 55 FEUILLETON. Terug 'm het Seven. 1 22e Jaargang No. 20! MMMENSPBUS per 3 BLaaad» voor Axoen* toort 2.10, Idem franco f l"i por «wek (mei eratb werTefcoring ^NAba) 0.17*, oisoadsrlijke nBimui AMERSFOOBTSCH DAGBLAD 1 0.05. DIRECTEUR-UITGEVER! X VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N°. 47010. TE1. INT SIS. DUITSCHLAND. DE POLITIEKE TOESTAND. B e r 1 ij n2 3 F e b r. (N. T. A. Draadloos). Dc binnenlandsche politieke toestand wordt in parlementaire kringen ietwat gunstiger beoor deeld. Men houdt voorloopig niet rekening met een rijksdag-ontbinding, daar de onderhande lingen tusschen de partijleiders en de rcgcering vermoedelijk tot resultaat zullen hebben dat het voorstel der Diritsch-nationolen om dc derdo belostingverordening in te trekken, wordt ver worpen. De rijkspresidenï zou zich overigens met het plan van den rijkskanselier om, wan neer een compromis niet tot stand komt, het par lement "te ontbinden, volkomen eens hebben ver- DE SCHADELOOSSTELLING. Dc commissie van deskundigen. P a r ij s, 2 3 F e b r. (B. T, A.) De commis- sie-Dawes heeft vanochtend de uiteenzettingen van de spoorwegdeskundigen aangehoord. De sub-commissic voor het bankwezen zal Maan dag die kwestie in bizonderheden nagaan. Van daag heeft zij in het algemeen de statuten van dc emissie-bank besproken. UIT HET BEZETTE GEBIED. De Fronsche Rocrpolitiek. P a r ij s, 2 4 F e b r. (Havos.) Een ochtend blad brengt de volgende verklaring van Mac Kcnna„Voor de Roerbezetting stemde hel Duitsche volk er in toe om to betalen, maar dc industrieelen weigerdende bezetting van dc Roer overtuigde hen van de noodzakelijk heid om zich te verstaan. Dit is het voordeel van cte Fransche politiek". In de Kamer maakte Poincoré in zijn ant woord aan Léon Blum een analoge toespe ling. De diplomatieke redacteur van Hovas, die overigens in staat is om deze verklaring van Mac Kcnna tee bevestigen, betoogt echter, dat het niet daaraan was, dat Poincaré in de Ka mer docht, maar dat hij in werkelijkheid een toespeling maakte op de jongste verklaring van Dowes tegenover zijn collega's. De Engelsche en Amcrikaensche opvattin gen stemmen dus overeen De bevoegde krin gen te Parijs achtten de woorden van Strese- mann zeer betreurenswaardig op -het oogenblik, dat Frankrijk moeite doet om zijn "inzichten in overeenstemming te brengen met die van Duitschland. In zijn plechtige toespraak van eergisteren in den rijksdag had deze het over de liefde vnn de Duitschers voor hun leger, hun roemrijke vloot en hun koloniën, als za ken. waarop zij voor de hcclo wereld recht hebben. Dc overeenkomsten met dc Micum. Keulen, 23 F e b r. (W. B.) Volgens de Köln. Ztg. zijn de industrieelen in het Roerge bied niet in staat en evenmin bereid met de Micum nieuwe overeenkomsten op den grond slag van de oude te sluiten. Als de tegenpartij zich niet zeer tegemoetkomend toont, verwacht men ernstige moeilijkheden. Beperkende bepalingen voor den nvoer van suiker. Keulen, 25 Febr. (W.B.) Van 16 Febr. af is volgens de beslissing der intergeollieerde Rijnlandcommissie voor den invoer van witte geraffineerde suiker zoowel uit het buitenland als uit het onbezette gebied het aanvragen van een consent en de betaling van een invoerrecht van 6 goud Mark noodzakelijk. DE SEPARATISTISCHE BEWEGING. Frenkrijk motiveert het terug zenden der Duitsche nota. P a r ij s, 2 3 Febr. (Havas). In officicele kringen worden de verklaringen van Stresemann bevestigd, die gezegd heeft, dat de Fransche regeering den Duitschen gezant hec-rt wegge zonden zonder antwoord op de laatste nota over de Palls, door von Hoesch op de Quoi d'Orsay overhandigd. Dit feit was te Parijs ge heim gehouden om te maken, dat men er geen onwelwillend karakter aan zou geven. In wer kelijkheid had men reeds vroeger op verschil lende andere nota's die over hetzelfde onder werp liepen, geantwoord. Een nieuw antwoord zou niets anders hebben kunnen uitrichten dan het voortzetten van een ijdelc redekaveling. De nota is echter op de hoffelijkste wijze aan Duitschland teruggezonden en zonder de bedoe- lipg om dc Duitsche rcgcering te kwetsen. Poin caré heeft daardoor alleen te kennen willen geven, dut hij, aangezien hij alle wcnschelijke verklaringen had gegeven, meende, dat hij daaraan niets meer had toe te voegen. Dc staat van beleg te Pirmascns. Berlijn, 23 Febr (N. T. A. Draadloos). Volgei\s Havas heeft de Rijnland-commiss:<; den staat van beleg over Pirmasens tot einde Febru ari verlengd. Terugkeer dct uitgezette amb tenaren van dc Palts. Uit Berlijn werdt d.d. 23 Februari gemeld, dat volgens een bericht wit Spiers alle amb tenaren, die door de separatisten uit de Palts waren weggestuurd, toestemming hebben ge kregen terug tc keeren. DE UITSLAG DER MECKLENBURGSCHE VERKIEZINGEN. Sc hwcrin, 2 3 Febr. (W. B.) De officieel vastgestelde resultaten der verkiezingen voor den londóag in Mecklenburg-Schwerin luiden k volgt: Duitsch-nationalen 95,176 stemmen (19 zotels), Deutsch-Völkische 63,511 stemmen (13 zetels), Duitsche Volkspartij 23,962 stem men (vijf zetels), democraten 11,758 stemmen (twee zetels), economische bond 5122 stem men (één zetel), iandportij 4543 stvmmcn (geen zetel), repubükcinsche partij 2721 stemmen (geen zetel), sociaal-democraten 74,924 stem men (vijftien zetels), onafhankelijkcn 2521 stem men (geen zetel), communisten 44,765 stemmen (negen zetels). UITVOER VAN HAVER. Een W. B -telegram uit Berlijn meldt, dnt de uitvoer van haver in beperkte hoeveelheden tij delijk is toegestaan met het oog op den onvol doenden binncnlar.dschen afzet. Er moet echter een uitvoerconsent voor worden aangevraagd bij het ministerie voor voedselvoorziening. DE BEDREIGDE INTELLECTUEELE MID DENSTAND. Een groot congres. Berlijn, 24 Febr. (W.B.) In tegenwoordig heid ven den rijkspresider.t, den rijkskanselier, verschillende ministers, talrijke vertegenwoor digers van andere takken van dienst en van buitcnlandsche mogendheden vond in den rijks dag ?en indrukwekkende bijeenkomst plaats, waarin werd gesproken over den bedreigden Duitschen intellectucclen middenstand. O.a. spra ken de rijksdagafgevaardigde van het bescher mingscomité voor de noodlijdende intellectucc len van Duitschland, de rijkskanselier Marx en verder vertegenwoordigers uit dc journalistiek, auteurs, vertegenwoordigers uit de medische we reld, uit de kunstwereld cn van dc studenten. Sprekers schetsten den noodtoestand der ver schillende beroepen uit den intellectueelen mid denstand, die ook na de stabilisatie der valuta nog erger is geworden en wezen er cp, hoeveel dc Duitsche intellectueelen in wetenschap, kunst en techniek aan alle volken hebben geschonken. De studenten-afgevaardigde uitte zijn dank voor de hulp, die de Duitsche studenten van binnen- en buitcnlandsche weldoeners, van den paus en van de studenten uit Scandinavië, Zwit serland, Spanje, Engeland cn Amerika hebben ondervonden De vergadering van 2000 personen nam een resolutie aan, waarin de vertegenwoordigers van het intellectueel Duitschland hel buitenland er op wijzen, dat de ellende van de Duitsche in tellectueelen niet een kwestie is, die één volk ollecn aangaat. De rijkskanselier Marx verklaarde o.a., dat het dc plicht der regeering was om na de regeling van de verhouding tegenover de entente op grond van het verdrag van Versailles, die, naar te hopen is, zal overeenkomen met dc recht vaardigheid, te geraken tot een meer rustige Roeden- en ManlelmagazUn „L'HIRONDELLE" 16/18 LANGESTRAAT, AMERSFOORT ROKKEN BLOUSES Geplooid, Geplisseerd of Caeaqne-M plieel Glad. lom de Raid in ellen ol fanlasie slol in ERHIEUK 2.15 G-SO 4.50 10.25 5.25 3,50 Langestraat 39 Tel. 462 Valtielis" zuivere EAU OE COLOGNE Zicf onze etalaye. ELECTR1SCHE KACHELS F.ft.Lomaris ütreciitscbfcstraat 15 Telef. 483- Naai het Engelsch van WILLIAM J. LOCKE, 'oor Nederland bewerkt door W. J. A. ROLDANUS Jr. 29 „We willen niet wat we denken moesten, dat is de heilige waarheid." ..Nou, laten we liet laatste aannemen. Ik was nog niet heel oud en brutaal. Misschien heb ik Mrs. Grundy met haar opgosto- Do kwaadsprekende wereld wordt door de Engelschen Mi's. Grundy genoemd. ken parasol voor een der dames aangezien, die Orestes en de zijnen zoo gemeen plaag den. Ik had heel gegronde redenen uit te knijpen. Of het, verstandig von me was of niet is een andere quaestie. Doch hoe het zij, ik hen uitgeknepen, heb een anderen naam aangenomen en beii naar China ge trokken. Achttien jaar later hen ik terugge komen. De rest heb ik al in beknopten, maar degelijken vorm medegedeeld." „Maar toch verheel ik je niet, dat het me nog niet recht duidelijk is." „Ga daar zilten, dan zal ik je vertellen tvat ik kan. In ieder geval zal ik trachten liit te leggen waarom ik hier ben. Ik zal beginnen van af den daig, dat ik naar China gegaan ben." Het stijve van dr. Edgar Sheepshanks ver minderde eenicszins onder Baltazar's ver baal. De tusschenpoozcn vulde hii met ziin „Wonderlijk! Wonderlijk!" aan. Hem, die cis een slak steeds aan dezelfde academische muur geplakt gezeten had, scheen Baltazar, ontwikkeling der Duitsche finonciën en de maat schappelijke toestanden. Marx verklaarde, na dc werkzaamheid der Duitsche intellectueelen voor do wetenschap, industrie, handel cn arbeid te hebben geappre cieerd, dat dc geheelc wereld een groot belang heeft bij het voortbestaan en de voortdurende ontwikkeling -van het Duitsche geestesleven, we tenschap, litteratuur, ^'nst en techniek. Onze universiteiten, onze instituten voor onderzoek, die een bizonderc vetmaardheid in het buiten land gefloten, lijden nu den grootsten nood. Do gcheele wereld moest ingrijpen niet uit ccn overdreven hunmanitcitsgevocl, maai uit een ge voel van bittere noodzaak, omdat dc gehcele menschheid met dc wetenschap ten nauwste ver bonden is. De rijkskanselier bracht ten slotte nog na drukkelijk naar voren, na gewezen te hebben op dc taak voor het binnenland ter ondersteu ning van de noodlijdende intellectueelen, dat dc staat zelf in verband met den finnncieclcn toe stand niet dien steun geven kan, die noodig zou zijn. Alle maatregelen van de regeering worden bezield door de gedachte om het Duitsche volk- voor een nieuwe inflatie te behoeden Wij moe ten aan de deskundigen toonen, dat het Duit sche volk besloten is ziin zaken zelf in orde te brengen en zijn financiën tc hersteken, zoover dit mogelijk is. OPROERMAKERS VEROORDEELD. Freiburg (Budcn), 23 Febr. (W. B.) In het tweede voor de strafkamer van Waldshut gevoerde proces wegens oproerige nctic werden opnieuw twaalf bekloogoen tot gevangenisstraf fen van verscheidene jaren wegens de onlusten van Wierbecntshal veroordeeld. Een beklaagde kreeg 1 jaar tuchthuis, ccn tweede negen maanden wegens het wegvoeren van den Kom- merzienrat Hem. DE SCHILDERIJENDIEFSTAL IN ARENDSBURG. Maandag 25 Februari 1924 piilÊrïömïiSï^ Inbegrip VM ctm bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienvtaanb'»« dingen co Ucldadlgheids-adve.tenticn voor dc belet der prijs. Voor lundd cn bedrijf beitaan zeer voor deel ipe bepalingen voor het •dverleeicn ken# circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Wolff meldt thans uit Honnovcr aongaonde den diefstal van schilderijen in -Arendsburg bij Eilscn (Schaumburg-Lippc), dat volgens het Hannaverischc Tageblatt alc schilderijen, onge veer dertig in ountal, waaronder kostbaro meesterwerken uit de school van Rembrandt, zijn teruggevonden. BELGIE. Een nieuw Amcrikaonsch gezant in België. Brussel, 24 Febr. (N. T. A. Draadloos). Men bericht, dat de Amerikaansche regecring William Phillips, vroeger gezant te Den Haag, heeft benoemd tot gezant te Brussel als opvol ger van Fletcher, die benoemd is tot gezant aan het Quirinaal. FRANKKIJK. EEN INTERNATIONA AI. MIDDEN. STANDSCONGRES. Straatsburg, 24 Fobr. (B. T. A.) Dc conferentie vnn afgevaardigden van den inter nationalen bond van den middenstand, verga derd te Straatsburg, besloot het eerste interna tionale congres te doen plaats vinden van 2—5 September te Bern. UITVOERVERBOD. P a r ij s, 25 Febr. (B.T.A.) Dc minister van hqndel hoeft een decreet nangckond'gd, waarbij dc uitvoer van katoen en wol wordt verboden, echter alleen voor grondstoffen en niét voor ge weven goederen, waarvan de uitvoer vrij blijft. DUITSCHE PLANNEN UIT 1916. P a r ij s, 23 Febr. (Havas). Het ministerie van buitcnlandsche zaken publiceert Duitsche documenten, in 1916 op verzoek von Ludcn- dorff opgesteld en waarin de mogelijkheid werd overwogen .om in geval van ccn overwinning de bezette gebieden van Frankrijk en België tot een autonomen staat tc maken of wel een scha deloosstelling te eischen van 50 milliard voor de ontruiming cr van. In de documenten worden in bijzonderheden de middelen uiteengezet voor de stelselmutigc vernieling van do Fransche en Belgische economische outillage, teneinde de concurrentie na den oorlog te vernietigen. HET OPGEV1SCHTE HERT. Het Journal geeft het vorvolg van dc dezer 'degen vermelde geschiedenis vun het hert, dat der jacht was ontkomen door nan do Engel sche kust in zee te springen en dat door ccn Fransche visschersboot werd opgepikt en naar Etaples werd gebracht Dc hongerstaking van he» wild heeft niet long geduurd het is dra begonnen te eten en werd voor 85 francs. •in openbare veiling verkocht non een land eigenaar. die het in zijn park wilde houden maar toch ook bereid was het dier terug ic geven nan het Engelsche jachtgezelschap. Het mnrinebestuur had hiertegen geen bezwaar, mits de jagers aan de bemanning der Fransche visschersboot een gift schonken gelijk aan den prijs, waarvoor hot hert verkocht was. Maar de douane ter plaatse bleef volhouden, dot het dier geslacht moest worden en dot er het invoerrecht, voor levend vee verschuldigd, voor moest worden betaald. Intur.schen heeft de douancdirectie te Parijs thans dc teruggave toegestaan van het hert aan de jagers tegen betaling der kosten en van dc reddingspremie. Intusschcn zal dithertje nog een staartje hebben voor de bemanning van dc visschers boot, daar zij zich bij de redding von het wild binnen de Engelsche territorial? wateren heeft bevonden f ENGELAND. CHURCHILL CANDIDAAT VOOR WESTMINSTER. Londen, 24 Febr. (N. T. A. Draadloos). Men meent, dat Winston Churchill genegen is op te treden als anti-socialistisch candidoat voor het district Westminster bij gelegenheid von de tusschentijdschc parlementsverkiezing, mits hij er van verzekerd kan zijn, dat de conservatieven geen tegencandidaat zullen stellen. EEN LEENING AAN DUITSCHLAND VAN 350 MILL1EN POND STERLING? Londen, 2 5 Fobr. (V. D.) Dc Sunday Express verneemt, dat de commissie van des kundigen onder voorzitterschap vun <^cn Amori- kannschen generaal Dawes zal uanbovolen Duitschland een lecning to verstrekken van 350 millioen pond sterling, waarvan de helft afge staan wordt aan Frnnkrijk cn België op rekening- van dc schadevergoeding cn dc andere helft moot dienen voor de oprichting van de goud- notenbank. Het aandeel van Frankrijk is vol doende, meldt het blad, om de Fronsche begroo ting in evenwicht te brengen. Verwacht wordt, dnt een groot gedeelte der lecning- in Engeland zal worden ondergebracht, terwijl dit land niet deelt in het bedrag, be schikbaar voor dc schudevorgoeding. Als- waarborg voor de leening zullen moeten dienen dc spoorwegen in het Roergebied cn die in het Rijnland, v/clke^ohens de commissie niet langer dpor de Fronsch-Belgischc regie mooten worden beheerd. HET CONFLICT IN HET HAVENBEDRLTF. T Een groote meerderheid voor aunvaarding der overeenkomst. Londen, 2 4 Febr. (R.) Op de heden te Londen en in andere hovenploatscn gehouden massa-meetings van dc havenarbeiders, die lid zijn van den trnnsportarbeidersbond, is met een overweldigende meerderheid besloten de voor gestelde regeling van de loon-kwestie, die Don derdag tot stand kwam, tc aanvaarden. Dc ecnige uitzondering vormt de bond van stuwadoors, die 25,000 leden telt, voor het mccrcndeel to Londen woonachtig cn dio be sloten heeft de regeling te verwerpen cn de staking voort te zetten. Het is onwaarschijnlijk, dot do urbeid in de havens morgen zal worden hervat hangende de formeele beslissing van de gedelegeerdenverga dering, die morgen bijccrt komt. Clyncs over het qpnflïct. Londen, 23 Febr. (N. T. A Dreudloos.) Minister Clyncs, dc leider van het Lagerhuis, liet zich in een gisteravond gehouden rede aan een diner van de Kamer voor de Schcepvoort over de havcnarbeidcrsstnking utt Hij meende, dut men het cr over eens zou ziin, dot naar middelen diende tc worden gezocht om een compromis, getroifen nedat het conflict was uitgebroken, uitdrukking te doen vinden in een plan, waardoor in de toekomst dergelijke con flicten zouden kunnen worden vermeden. Geen enkele partij kon zich dc weelde veroorloven von het drogen der verliezen, die het land te lijden had tengevolge van deze terugkomende conflicten. Hij twijfelde er niet aan, of in lat ore- stadia von industrieele cn sociale ondervinding zouden middelen worden toegepast, die ccn zoodanige verspilling zouden voorkomen. In dien degenen, die met gezag bcklcsd waren of verantwoordelijkheid droegen voor de leiding von de arbeidersklasse vnn Engeland, in dezo richting iets konden doen, zouden zij gaarne met dc leiders der groote industrieën des lands tezamen komen, teneinde ccn meer vollodigen industrieelen vrede tc waarborgen. Naar ccn oplossing van het geschil Londen, 24 Febr. (R.) Bij dc mosso-mce- ting te Huil nomen de hovcnarbeidcrs met een groote meerderheid van stemmen het besluit om het aanbod der werkgevers te aanvaarden. Dc havenarbeiders te Newcastle, Liverpool cn Bris tol nomen eveneens een besluit ten gunste von aanvaarding. Een ander Londensch bericht d.d. 24 Febr. houdt in De voorwaarden voor de beëindiging vnn de havennrbeidssto! ng, voorwaardelijk aangeno men door de leiders der bonden, werden aan de massa-meetings der stakers in de verschil lende havens von het land heden meegedeeld. Een manifest, uitgegeven door het nationale stakingscomité aan de leden, drong aan op el- gemeene annvuarding der voorgestelde rege ling. De commissie von onderhandeling cn het een ware moderne Ulysses toe. Hij zuchtte, wenschend, dat ook hij die wetenschappe lijke reizen dooi dat \erre land van Myste rie mede had kunnen maken, het Cathay van oude tijden, dat thans het weinig meer bekende binnenland van her moderne China was; hij zuchtte, zooals hij deed, wanneer dappere jonge mannen terugkwamen van hun avonturen in dat land van even groot Mysterie: het Front Baltazar was halver wege zijn verhaal, toen een eerwaardige knecht, Sheepshanks' oppasser sedert vele jaren, binnenkwam. Bij den aanblik var, den bezoeker schrok hij terug als iemand, die een spook ziet. „Mr. Baltazar." „Lieve hemel, dat is Panter." Typisch zooals namen uit dc met mos be groeide schuilhoeken van liet geheugen te rugkwamen! Hij drukte den ouden man de hand. „Ja, ik ben het. En jij ziet er nog even jong uit als altijd. Ik heb je dadelijk her kend. En luister eens. Panter, als je me een plezier wilt doen, veil cl dan hét nieuws door heel Cambridge. Wanneer ik iederen keer, dat ik iemand tegenkom, een uitleg moet gaan geven als een Ancient Mariner of een Wandelende Jood. dan zou ik het op mijn zenuwen krijgen."^ „Ik weet zeker, dat iedereen blij zal zijn u weer terug tc hebben, sir,"' zeide dc op passer. „Panter, breng mijn lunch. Ik hoop, dat je met mij moe eet," zeide Sheepshanks be leefd. „Heel graag," antwoordde. Baltazar, die, zoodra de oude man weg was, verder ging met zijn verhaal. Hij zette het onder den lunch voort in dc kamer er naast, een gezelliger vertrek, waar Sheepshanks zijn lievelingsboeken, een paar goede Italiaansche schilderijen, en kele ivoren snuisterijen en portretten van neefjes en nichtjes had. Onder het eten merkte Baltazar voor het eerst een gemis aan geestdrift bij zijn gastheer. Niet, dat hij verwacht had dat dc stijve Sheepshanks zijn armen orn hem heen zou slaan en van blijdschap dansen; maar hij had toch ge hoopt op hartelijker teekeiun van welkom. Maar per .slot van rekening, zoo dacht- hij, had hij het college toch leclijk in den steek gelaten cn misschien had men hem dat nog niet vergeven. Goed, als dat zoo was, zou hij vergiffenis moeten verdienen. Met zijn verhaal was hij tot zijn eerste be zoek van Londen gekomen. „Ik was daar heelcmaal niet in mijn ele ment. zooals je hoort," zeide hij, „en toén gebeurde er iets, dat mij plotseling deed be sluiten mij voor twee of drie jaar ai te zon deren. Echte afzondering. Ik doe de dingen niet half. Op een heel afgelegen plek, waar niets van de buitenwereld tot mij zou kun nen doordringen. „Maar wat is er gebeurd, dat je tot zoo'n vreemden stap heeft doen besluiten?" „Als ik liem dc ware reden vertel," dacht Baltazar, „dan verandert hij in ccn zout pilaar.' Bovendien had hij niet liet minste plan zijn ziel open tc leggen voor Sheep shanks zelfs al zou de. laatste de rol van vader van den Verloren Zoon opgenomen hebben. „Niets van belang," antwoordde bij ont wijkend. „De hoofdzaak is,.dat ik het. plek je, dat ik noodig had, gevonden heb, en daar niet Quong Ho naar tocigegaan ben." De tafel was afgenomen en hij had een paar pijpen gerookt, voor hij aan het einde van zijn verhaal kwam. „Dus nou begrijp jc mijn positie toch zekor wel?" vroeg hij. „Dat geloof ik wel," antwoordde Sheep shanks. „Mijn geheele levenswerk is vernietigd behalve dat gedeelte ervan hetwelk nog leeft in het brein van mijn iongen Chinees. Er schijnt voor mij geen plaats to zijn in Londen waar iedereen ingeschakeld is in den oorlog. Daarom ben ik hier gekomen al was het alleen maar om iets te vinden van mijn vroeger leven, waaraan ik mij zou kun nen hechten." „Ik ben bang, dat er in Cambridge niet veel te doen zal zijn. Het is geen universi teit meer. maar een militair kamp." „Maar ik kan hier toch in ieder geval ccn paar menschen vinden, die mij van alles op dc hoogte brengen en mij helpen kunnen." „Dat is zcci zeker mogelijk „En ik moet ook zien wat er voor Quongr Ho gedaan kan worden. Ik wil, dat hij na de vacantic hier komt. Heeft het College ooit een student gekregen, die volkomen op de hoogte is van Elliptische Functies?" „God beware me!" riep Sheepshanks ver baasd cn belangstellend uit. „Hij is een wonder," lachte Baltazar. „En ik kan het weten, want ik heb hem jaren lang dagelijks les gegeven. Als jij hem als leerling hebben wil, kan je hem krijgen. Hij is een bovenste beste kerel. Manieren als een hidalgo. Een geest, beschaafd door het beste van do Engelsche en Chineesnhc lit tc ratuur. En spreekt Engelsch als zijn lieve lingsauteur, dr. Johnson." Sheepshanks glimlachte, eon her.] behoor lijk glimlach je, waarvan ieder rimpelt je van zijn uitgedroogd bruin gezicht scheen deel te nemen. „Nqg altijd hetzelfde oude enthousiasme, Baltazar! „Quong Ho is het waard. Je zult het. zcU zien. Zoodra hij weer heelemaal beter is: zal ik hem bij je sturen. Leg hem dc laatste examenvragen maar voor en ik wed er wat ie wilt om, dat hij ze onder de knie krijgt. Natuurlijk ben ik enthousiast," ging hij vóórt, nadat hij zijn pijp, die uitgegaan was, weer aangestoken had. „Ik heb kind noch kraai in dc wereld. Ik heb Quong Ho als mijn intellectueelen zoon cn erfgnaam aan genomen. Sheepshanks stond op, liep naar het open raam cn keek naar buiten. Dan koorde hit zich om. „Het is nogal vreemd," zeide hij, „dat je een Chinees als kind aanneemt, lerwijl je Engelsrhc zoon in jouw voetspoor belooft te treden. Baltazar keek hem verwonderd aan. Dan lachte hij. „Mijn stiefzoon. Neen, beste Sheepshanks, toen ik de moeder verlaten heb, heb ik.ook haar zoon verlaten. Een der défauts de mes qualités is oprechtheid. Het kan ruw klin ken maar ik stel absoluut geen belang in den zoon van den ouden Doon. „De jonge man, over wicn ik het heb, heet niet Doon. Zijn naam is Baltazar. ITij is daar" hij wees met zijn hond naar den grijzen vleugel van een naburig college, die zicht baar was door het open raam „ingeschre ven cn was dc meest belovende groen van zijn jaar." Baltazar stond ook op. „Ik weet bij God niet waar jc het over bobt. Ik ben toch zeker niet de ecnige Bal tazar in Engeland. Hij kan geen zoon van mjj zijn. Het is idioot. Dat móet4 jij weten." „Ik weet het," zeide Sheepshanks. Balttazar kwam een slap naar hem toe, „Wat weet je?. Waar zinspeel je op?" „Drie maanden nadat jc ons verlaten had, werd er hier in Cambridge een kind ge boren." Iets bijna physieks scheen Baltazar tus schen zijn oogen tc treffen en hem gedeel telijk tc verdooven. Hij tastte naar den dichtstbij staanden stoel en liet zich daarop neervallen. „Mijn God!" zeide. „O, mijn God!" Hij bleef eenigen tijd met zijn hoofd op zijn handen zitten, overweldigd door de he- teekenis van die openbaring. Eindelijk' sprong hii plotseling op. (Wordt vervolgd.)'

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1