1 VOL LEO r BUITENLAND. FEUILLETON. Terug in het leven. ESTEN rff liVIPERS EJnen ^EYS Ja:pc RUIEN Jaspé Blouses 11 IE I KiPPE^HOUDERS, P. ftSEEROF, Langestraat 30. =m=Êk AMEBSFOÖRTSCH DAGBLAD Pd 1-. po mk lm« rum «raker.», d"»*" Ucldedieheldwdee ttalico eoor de he It nc CCMI AMnCD" pri). Voo. handel bedr.,1 b«u»o «er Mg» ee*eta!tkoi) f 0.17». attonderlijke oaaata „UL C. IV I LM IMUtK eoo.dccl.ite benrlln«n »oor het edvcrieeten tco« C-0*DlRPCTCUR-UITeEveR- J. VALKHOFF BUREAU: Circa au*. be«ltend. de voorwurdea. a«dt op P'RECTCUR UITOEVEK. J. VALKHUrr. ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. «WTHeKENINO K*. 4T»I0. TEL IKT 513. toeceeonden. DUITSCHLAND. UIT DEN RIJKSDAG. Een verklaring ven Strcscmonn. B e r 1 ij n, 2 8 F e b r. (W. B.) De minister van buitenlandschc zaken, Stresemann, verklaarde o.q. in aen rijksdag: In de buitenlandschc politiek staan wij onder den indruk van het werk der deskundigencomi- té's. Van het welslagen hunner werkzaamheden zal het afhangen, of een oplossing der herstel- kwestie mogelijk is. De spoedigste oplossing is de meest gewenschtc. Duitschland's economische toestand eischt deze. De deskundigen moeten zich van dc dwaasheid van het denkbeeld van een frauduleus bankroet van Duitschland over tuigd hebben. Voor afzienbaren tijd kunnen wij niet denken aan een betaling dei schadevergoe ding uit eigen krocht Wij hebben onze krachten noodig om onze valuta te handhaven. Dat hfl Duitschc volk een tweede dergelijke „afglijding" niet kan verdragen, daarvan hebben zich dc des kundigen, naar te hopen is, ook overtuigd Eveneens schijnen zij zich er van overtuigd te hebben, dat een moratorium voor ons nood zakelijk is evenals gedurende dezen tijd een in ternationale leening, speciaal voor Frankrijk ter compensatie van het achterwege blijven der Duitschc betalingen. Nader wordt uit Berlijn bericht De rijksminister van buitenlandschc zaken heeft in zijn rede bij dn voortzetting van de groote politieke debatten in den rijksdag de uit gifte von een Witboek nnngekond:gd, dat vol ledig materiaal zal bevatten over de onderhan delingen van de Duitschc regeering met de des kundigen. Stresemann besprak naast do nood- Zakelijkheid van een moratorium op longen ter mijn ook de kwestie van een buitenlandschc leening voor Duitschland, waarvan echter een eerste voorwaarde is. dat Diii^chl-.nd de vol- ledVe beschikking krii-^t o,rer alle krachten. Op dient dc verkeerseenheid hersteld te word°n Duitschland is tot een besoreVinn- over het srhn- deverc"- 1,«fsvroi|,<rpti'l>' bereH. doch wil tha^s het ond->r7nek niet sforon. Streoma^o sf»ld<» m°t voM^ninor VP«*. dat do st^nïm'nT in F-ant- rifk veranderd is. 7eer uitvoerig behandelde dn jr»infstnr de kwestie van een toetreden vnn Duitcr^land tot d-»n VeU'^^ond cT>-»,T"»r de rirh voor^and^r ven h»t ook door den Vol kenhond voorcrn«tane dftr\V7-"»irirl van een inter- n.at-'onnl-* c-ÏMariteit. dat echter ^oor her tnrran- woord'ge statuut niet ven'"»zenlükt l,rordt. bli'ft do vrna-T. of de hondfnT van d"4 mogend heden. din tot dusverre vJinndï~ <;fr*»den te^pn- ovcr een toetreden van P»T:t«rT»lnnd. vernnd—J is. Er is nog geen i»:fnocd'-rin'* nntv.-mrren. Als de vraag ecmit wordt, ver'-'"rr» puitcphlnnd on- neming als vpl-gerechtigd lid, vooral in den Vpir.»nV^,r#,ö* DE OPHEFFING VAN DEN UITZONDE RINGSTOESTAND. Berlijn, 28 Febr. (W. B.) De rijksprcsi- dent heeft vandaag op grond van art 48 van dc grondwet de verordening inzake de onhcffing van den militairen uitzonderingstoestand en af weer van bewegingen tegen den Staat uitge vaardigd. Von 1 Maart af verliezen met name de op grond van die verordening uitgevaardig de beperkingen van de persoonlijke vrijheid en het recht van vereenigng en vergadering hun kracht. Tot nader ordeT blijven van kracht die beperkingen van de persoonlijke vrijheid, welke door het stnatsgerechtshof ter bescherming van de republiek zijn bekrachtigd en ook deze be palingen treden buiten werking op 15 Maart. Ter afweer van bewegingen, op onwettige ver andering van den con^titut-oneelen staatsvorm gericht, kunnen de rijksminister van binnen- landsrhe zaken of de onder hem ressorteerende ambtenaren dc noodige maatregelen treffen. Vergaderingen in de open lucht en optochten op den openbaren weg blijven verboden. Uit zonderingen kunnen worden verleend. De ver ordening wordt van kracht met den dag van de openbaarmaking B e r 1 ij n 2 8 Febr. (W B.) Op grond van dc verordening van den rijkspresident tot op heffing van den uitzonderingstoestand heeft de minister van binnenlandsche zaken bepaald, dat Trouwe is brozer als een glas. Van Maerlant. Naai het Engelsch van WILLIAM J LOCKE. Voor Nederland bewerkt door te W. J. A. HOLDANUS Jr. S3 Natuurlijk had hij Dorothy Mackworth. Zij kwam nooit op Curton Towers, maar zij was gehoorzaam in het Carlton Hotel ge weest, toen hij haar gevraagd had daar to komen, om kennis te maken mot Zuster Ba- rinig. Ter wille van hem had zij haar moo«- sten japon aangetrokken en zich van haar beste zijde laten kennen. De lunch was verrukkelijk geweest. De jonge man was in geestdrift over zijn gasten de twee mooiste vrouwen, ver zekerde hij. in de heele wereld. Marcclle met haar veel bewonderden hoed, haar lichtblozende wangen en haar schitterende oogen zag er absurd jong uit. Het jonge meisje liet gouden woorden vallen: „Hè. laten we toch uitscheiden over Leo pold! Ik moet niets van hem hebben!" Zij moest „niets hebben" van Leopold Doon, zijn stiefbroer en medeminnaar. Zij moester! „uitscheiden over hem". En verder: „Ik wil niet, dat je weer in het burgerleven iemekruipt en je in Cambridge gaat begra ven. Je zou daar een bult krijgen, waarvan jc nooit meer beter wordt. Er zijn baantjes genoeg aan de staf voor een knappen kop als jij, niet waar Miss Baring? Ik zal er wel ee.ns met papa over spreken." Nu was Dorothy's vader een gcncraal-mo joor, die in Whitehall zijn bezigheden had, het gebied van den vrijen staat Beieren, in ver band met den daar reeds bestoonden verder strekkenden staat van uitzondering, van dc op heffing is uitgezonderd. B e r 1 ij n2 8 Febr. (W. B.) De rijksminis ter van binnenlandsche zaken heeft op grond van de presidentieele verordening verder nog bepaald, dat het verboden is militair oorlogstuig cn met name militaire wapens of munitie voor militaire wapens ten verkoop' aon te bieden, onder zich te houden of op eenigerlei wijze zich in het bezit ervan te stellen. Overtreding hier van is strafbaar. DE MILITAIRE CONTROLE DER GEALLIEERDEN. P a r ij s2 8 Febr. (Havas). Naar aanlei ding van de hervatting van de militaire controle heeft het zin in herinnering te brengen, dot dc geallieerden op 29 September 1922 de kwade trouw van Duitschland geconstateerd hebben de, aon dat land hebben laten weten om dit tot ontwapening te nopen dut, als het bereid was, op loyale wijze binnen een voslgestelden termijn mede te werken aan de uitvoering von vijf bijzonder belangrijke punten, die nog onbe slist waren, de geallieerden bereid zouden zijn na de uitvoering van die vijf punten de controle commissie ten loste van Duitschland tc vervan gen door een woorborgcommissie, een beperk ter bewakingsorgóon, die ten koste van de ge allieerden zou werken, zoolang dezen haar aan wezigheid nuttig zouden achten voor de volle dige uitvoering van de bepalingen omtrent de ontwapening. In Jonuari 1.1., aan den vooravond von de her vatting der controle, liet dc regeering weten, dat zij van meening was, dat dc werkzaamheid von de commissie zich in het vervolg behoorde tc beperken tot de vijf punten, genoemd in de nota van September 1922. Een dergelijke eisch was onaannemelijk, daar aan de voorwaarden, door de geallieerden in 1922 gesteld, niet was voldaan en zekere feiten Jn 1922 ter kennis van de geallieerden gekomen, een verificatie van den geheelen staat van bewapening van Duitsch land noodi^ maakten. Het Engelschc memoran dum, dot dus geen nieuw voorstel formuleert nopens een waarborgcommissie, heeft in wezen ten doel de wijze uiteen tc zetten, waarop do Engelschc regeering zich de hervatting dei con trole denkt en wordt tc dien aanzien ingegeven door een juist inzicht in den toestand, dat het standpunt van de Fransche regeering aanmer kelijk nadert. DE RIJKSDAGVERKIEZINGEN. F.en voorstel der D. V. P. Berlijn, 28 Febr (W.-BDe rijksdag- groep van de Dultsche voiksoartij heeft een initiatiefvoorstel inged:ond om dc tegenwoordige wetgevende periode 3 Mei to sluiten cn de ver kiezingen op 4 Mei te bepalen. Een bericht van dc Zeit. Volgons De Zeit, het blad. dat nauwe relaties met Stresemann onderhoudt, worden onder de partijen besprekingen gevoerd, teneinde tot over eenstemming te komen over oen iniorief-voorstel, waardoor de rijksdag het recht krijgt zelf den termijn voor de ontbinding om tot verkiezingen te kunnen overgaan, vast te stellen. DE SCHADELOOSSTELLING. Hel voorbeeld van Oostenrijk voor Duitschlund aanbevolen. P a r ij s2 8 F eb r (B. T A Het comité- Davves hoorde Sir Arthur Salter, die, zich basep- rend op d verkregen resultaten, verklaarde, dut het mogelijk was de toekomst ten aanzien van Duitschland met vertrouwen tegemoet tc zien in het geval, dot ten bot° van Duitschland een werk van denzelfden aard werd ondernomen als dat in Oostenrijk is verricht. MASSA-ARRESTATIE VAN COMMUNISTEN. Berlijn, 28 Febr. (W.-B.). Volgens den Berliner Lokal Anzeiger werden in Diesden gis teren 06 communisten, die een beraadslaging hielden, aangehouden, o. a de Jnnddagafgevaar- digde Renner. In den Diosdenschen landdag eischten de communisten heden, dat Renner zou worden vrijgelaten. Vanavond wordt hierom trent een beslissjpg genomen. waarvan rle natuur aangeduid werd door mvstericuse hoofdletters achter zijn naam. „Die roode nestels zullen je uitstekend staan," \oegae zij er aan toe. Dit uiting van belangstelling en dat doon alsof zij wat over hem te zeggen had brach ten hem in verrukking. Onder den banvloek van haar ongenade werd Cambridge de ver velend», akelige, saaie plek. Zij behoefde hem slechts met haar tooverstaf aan te ra ken cn overal uit hem vandaan zouden roode distels te voorschijn komen. Zij sprak met zooveel zelfverzekerdheid in den toeko menden tijd. En dan weer fluisterend, toen /.li zich een weg baanden tusschen de tafeltjes in het restaurant en Marcclle enkele passen vooruit Jicp: „Miss Baring is een echte schat. Word niet verliefd op haar, want ik zweer je, dat ik niet van plan ben om voor facheuse troi- sièmo te spelen." Hii had fluisterend geprotesteerd: „Ver liefd worden op eon ander dan op jou?" En zij had geantwoord: „Ik geloof, dat ik lief genoeg ben!" en over haar schouder togen hem gelachen en er heel verleidelijk uitgezien. Tot dat oogenblik toe had hij haar nooit inet duidelijke, brutale woorden van liefde durven spreken; nu had hij het gedaan en... met succes. „Dat is. geloof ik, de mooiste lunch, die ik ooit heb meegemaakt," zeide hij on de terug reis naar Godalming tegen Marcelle. Ja. Dorothy. Zij had beloofd meer aan zoo'n lunch deel te nemen. Maar zulke heer lijkheden moesten zeldzaamheden blijven. Hij zou niets liever gedaan hebben dan druk met haar correspondoeren, maar voorzich tiehcid hield hom terne. Je kon nooit wetpn wat zij op een hartstochtelijke liefdesverkla ring zeggen zou. Het zou alles kunnen beder ven. Neen, hot was veel beter haar w™*?. ling het hof te blijven maken. Hoeden- en Mantelmagezljn „L'HIRONDELLE" 16/18 LANGESTRAAT, AMERSFOORT i III zijd! o! wol 8.75,9.75.'3.75 voor GAAS cn ander IJZERWERK is maar één ndres UIT HET BEZETTE GEBIED. Nieuwe overeenkomsten met in- dustricclcn. C o b 1 c n z, 2 8 Febr. (B T. A.) Dc hoogc commissie der geallieerden in het Rijnland heeft nieuwe overeenkomsten getec-kend met dc vertegenwoordigers van vcrschiliende indus trieën in het Rijnland, die deelnemen aan do leveringen in rtotura. DUITSCHLAND EN SIAM. Berlijn, 28 Febi (\v\B.) De staatssecre taris van buitenlandschc zaken on prins Cho- roon, de Siameesche gezant te Parijs, hekben vnnduog op het ministerie van buitenlandschc zaken een voorloop):' economisch verdrag onderteekend. DE GEESTELIJKE? EN DE POLITIEK. B e r 1 ij n 2 8 F c b i (W.-B.). Naar de Deut sche Togeszeitung meldt, heeft de bisschop van Regensburg d" geestelijken in zijn bisdom ver boden zich candiduat te laten stellen bij de rijks dag- of landdagverkiezingen. IIET PROCES-HITLER. Verklaringen van Kriebel. Münchcn, 2 8 Febr. (W. B.) In de och tendzitting legde de militaire leider vnn den Duitschen Kampfbund, de gop. luitenant-kolonel Kriebel, deels in dc openbare, deels in do ge heime zitting uitvoerige verklaringen af omtrent zijn actie en dc beweegredenen daartoe. Reeds bij dc wapcnstilstonusconfcrcntic te Spa was het hem duidelijk geworden, dat ook de vijanden in het binnenland uit den v.eg moesten worden ge ruimd, voordat inen zich met de andere kwesties kon bezighouden. Kriebel beschreef veivolgens zijn werkzaam heid bij de Einwohnerwchren, welker ontbinding alleen aan v. Kahr moet worden toegeschreven, daar aeze had geweigerd haar te steunen. Spr. hod v. Kahr toen lecren kennen als een man van de „open achterdeur". Kriebel schetste daarop, hoe hij in 1922 ge leidelijk de betrekkingen met de organisatie van den Kampfbund hed voorbereid, hoe hij Hitier had leeren kennen en ten slotte militair leider van den Kampfbund was geworden. Deze po sitie hud hem in den toestand gebracht, waarin hij thuns verkeert. Op voorstel van den eersten Staatsanwalt werd het verdere verhoor van dezen beklaagde met gesloten deuren gehouden, daar dc openbaar heid de veiligheid von den stool in gevaar zou brengen. Heden komt Ludcndorff aan 't woord. Mönchen, 2 8 Febr. (W. B.) Morgen zal Ludendorff worden gehoord over zijn houding op 8 cn 9 Nov. 1.1. DE STAKING AAN DE MEELFABRIEKEN TE BERLIJN. Een technische noodhulp ingesteld. B e r 1 ij n, 2 8 Febr. (N. T. A. Draadloos). In \crbond met de staking van de Berlijnscho molenaarsknechten is, ter voorkoming van bena deeling der volksvoeding, de instelling bevolen von een technische noodhulp. Inmiddels duurden op Churfon Towers de dagen lang cn was het leven eentonig. Dus zag hij met verlangen het bezoek tegemoet van Tames Burden, ook al mocht deze dan een fossiel en een sent rnentcele snaak zijn. Op een middag om drie het afgespro ken uur kwam het dienstmeisje aan Godfrey Baltazar. die alleen in den groot en hall zat te wachten, zeggen, dat er iemand was orn hem te spreken. Met behulp van zijn kruk stond hii lenig op. Hij zag een nog iong lijkenden man in een grijs pak, meer dan middelmatig groot, in elkaar gedrongen onmiddellijk een indruk makend van licha melijke kracht, naar zich toe. komen. „Bcnl u Mr. Godfrey Baltazar?" „Ja. .sir,zeide de iongc rnan beleefd. „Mijn naam is Burden. Ik vind het heel prettig, dat ik u eens mag komen opzoe ken." Hij drukte stevig Godfrey's hand en keek hem met zijn heldere grijze oogen scherp aan. Hcelemaal geen fossiel, dacht de jonge man. Integendeel, ccn buitengewoon fris sche persoonlijkheid. Er was kracht tc lezen op het zware, maar scherp getoekende gelaal. dat onmiddellijk opviel door den diepen ver ticalen rimpel tusschen dc wenkbrauwen kracht in zijn stem. ,.Ga zitten, als het u blieft," zeide Godfrev Baltazar ging zitten en greep, terwijl hij naar zijn zoon keek, den arm van zijn stopl krampachtig vast. Crosby en Sheepshanks hadden gelijk Een flinke iongen, het ideaal van een soldaat,met iets gedistingeerds en be schaafds over zich, een manifestatie van het oude Hugcriotenbloed. Een iongen omtrotsch op te zijn! En hij zag in de trekken, de uit drukking, de gebaren van den jongen i<t« van eichzelf terug. Een rilling doorhuiverde hem. toen hij de nieuwe vreugde van vader schap indronk. Maor toch voelde hij ondanks die vreugde een pijn een woesten wrok tegen het Noodlot, dat hem de heerlijke ja ren van het opgroeien en de ontwikkeling Het conflict geëindigd. B e r 1 ij n, 2 8 Febr. «(W. B.) Bij do bespre kingen over de bindend-verklaring von de scheidsrechterlijke uitspraak in de Berlijnscho maolderijen zijn beide partijen tot overeenstem ming gekomen. Het werk zal onmiddellijk hervat worden. HET CONFLICT BIJ DE SCHEEPSWERVEN. Een groote uitsluiting. Hamburg, 28 Febr. (W. B.) Nadat de riviorscheepswervcn reeds cenigcn tijd geledon het bedrijf hebben stilgelegd, zijn thans ook ollo zee-scheepswerven alhier gesloten, daar dc ar beid niet loonend kan worden voortgezet met enkel dc meesterknechts, dc leerlingen cn de oorlogsverminkten. B c r 1 ij n, 2 8 Febr. (W. B.) Door dc sluiting van de scheepswerven te Hamburg zijn volgens de bluden 25.000 tot 30.000 arbeiders werkloos geworden. EEN AANSLAG. Bcuthcn, 28 Febr. (W.-B.) Er zijn hand granaten geworpen naar een politiepost in een arbeiderswijk te Gleiwitz, vermoedelijk als weer wraak voor de aanhouding van communisten al daar. Oppcln, 28 Fobr. "(W.-B.). Een bekend making van den opperpresident van Opper- Silezië motiveert dc massa-aanhoudingen tc Gleiwitz met het lidmaatschap van vereenigingen van Poolschc insurgenton in Opper-Silezië, wat in strijd is met de rijksstrafwet. Het schijnt, dat in Duitsch Opper-Silezië plaatselijke afdealingcn van dergelijke vcrcenigingen opgericht zijn. DE KABINETSCRISIS. Do voorzitters van Kumer en Scnaut bij den koning. Brussel, 28 Febr. (B. T A.) Dc eerste dng der crisis is kalm vcrloopen. De koning ontving de voorzitters van Kamer "n Senaat. Thcunis weigerachtig orn op nieuw premier te worden. Brussel, 2 8 Febr. (B. T. A.) In k ingen, die voeling houden met Thcunis, ordt beves tigd, dat hij bij zijn besluit blijft om dc 'eiding der regeering niet meer te aanvaarden. Een moeilijke 'oestand. De eerste indruk vnn den vul vuil hot knbinct- Thcunis tengevolge von de verwerping der Fransch-Belgischc overeenkomst is, naar de Belgische bladen tc oordcclen, zcor ernstig. Zelfi dc tegenstanders van Thcunis en Jospar, aldus wordt aan het Hbl. gemeld, hebben een woord van lof over voor de nauwgezette wijze waarop deze beide staatslieden tijdens de moei lijke jaren, die achter ons liggen, hun ondunk- bore taak hebben verricht. Allen verwachten een periode van verwarring cn onrust, cn ont veinzen dc moeilijkheden niet van het samen stellen eener nieuwe regcering. Zal Vander- velde zijn hond in die van Van Cnuwelnert leggen, of zal Rcnkin van achter dc schermen te voorschijn treden De Etoile Beige noemt den naam van baron HoUtort, katholiek Komer- ofgevaardigdc voor Doornik, op het oogenblik lid van het comité van deskundigen, onder lei ding van Dawes. Aanstonds nu de verwerping der overeen komst door de Kumer, heeft de heer Herbette, de Fransche gezant te Brussel, een onderhoud met minister Jaspar gehad. FRANKRIJK. DE DOOD VAN PHILIPPE DAUDET. De interpellatie in dc Kamer uitgesteld. P a r ij s, 2 8 Febr. (B. T. A.) De Kamer heeft met 385 tegen 186 stemmen de interpel latie van Buisson over de instructie inzake den dood van Philippe Daudet uitgesteld. Poincaré had de kwestie von vertrouwen gesteld. ENGE! AND. VORSTELIJK BEZOEK AAN LONDEN. Berlijn, 2 8 Febr. (N. T. A. Draadloos). Uit Londen wordt bericht, dot behalve het Roe- meensche koningspaar, ook de soevereinen van Italic, Spanje en Zuid-Slovië alsmede de sjah van Perzië cle Engelsche hoofdstad officieel zullen bezoeken I r—1 van den jongen ontnomen had. Voor de eer ste maal in zijn leven wist hij niet goed wat hii zeggen moest, voelde hij zich ver legen. Hij vervloekte de sluwheid, die hem hier bracht onder een aangenomen naam. Ja. maar wanneer hij geschreven had als Tohn Baltazar, zou hii de kans geloopen heb hen van een weigering. Welke sentimen- tcelc égards of welken eerbied zou deze ion ire man voor zijn onbekenden en onnatuur lijker! vader kunnen hebben? In ieder geval had hij zijn oorspronkelijk doel bereikt. Nu zat hij als een hoffelijk welkom goheeten gast. in gezelschap van zijn zoon. Baltazar veegde het zweet van zijn voorhoofd. No eeniige oogenblikken wist Godfrey het pijn lijke van de situatie te verbreken door zijn vader een cigaret te presontecren. Toen de sigaretten opgestoken waren, zeide Baltazar plotseling: „Het is een vervloekte schande." „Waf?" vroeg Godfrey verhaard. Baltazar wees naar heneden. „Dat." zeide hij. „Oh!" lachte Godfrey. „Ik ben een van dc bofferts. Liever daar dan in mijn hoofd." „Maar je heele leven op krukken te moe ten rondcpringen een kerel als u in den bloei van uw icugd. Het maakt ic woedend." „Het is heel hartelijk van u gezegd, sir." zeide Godfrey. „Maar ik maak me er niet zoo heel druk over Zij maken een nieuwen voet voor me en zoodia ik daar goed on staan kan. gooi ik mijn knikken ww? en zal niemand er iets van weten behalve ik." „U neemt het dapper op." „Och. waar dient al dat piekeren voor? Wat bcteekent nou eigenlijk een echte voet. als ie met een kunstvoet even goed terecht kunt?" Maar ofschoon Baltazar den moed van den iongen man bewonderde, maakte hij zich boos om dat verminkte been. Hij was van een gedeelte van zijn zoon beroofd. HET VREDESVERDRAG MET TURKIJE. Londen, 28 Febr. (N. T. A. Draadloos). In het Hoogcrhuis heeft lord Pormoor voorge steld het vredesverdrag van Lausanne niet Tur kije in tweede lezing aan to nomen. Hij zeide, dat het wetsvoorstel in hoofdzaak de 11 ver» schillende conventies cn protocollen van Luu- sonnc, zoomede de conventie cn het protocol van Parijs, bevestigt. Het ontwerp is afkomstig van de vorige regeering en heeft in hoofdzaak lord Curzon tot vader. Curzon zelf zeide, dot dit verdrag ccn eind maakt aan den longdurigcn en schadelijken oorlog tusschen Turkije en de geallieerden. Hij gaf een overzicht van het ver drag cn van wot daaruit voortvloeit en voegde er aan toe, dat hij zekere onderdooien van de Turkschc politiek betreurt. Eon daarvan is do houding van dc Turken ten opzichte van de Grieken en Armeniërs en von de Mohomedoan- sche wereld in het algemeen. Ook is Turkije ten onrechte van meening het zonder ïinnncicole en economische hulp von Europa te kunnen stellen. Dit is het laatste* verdrag ter beëindi ging van den grootcn oorlog en voor het oogen blik is de lucht opgckloord. Curzon kon niet zonder een'gc trots zeggen te geïooven, dat. als thans ccn land hoog staat aangeschreven bij dc Turken, het Groot-Brittonnië is. Tcgcnspraok hiervan meende hij niet te zullen ontmoeten en hij wekte zijn lnndgenooten op om den ouden vriend en vroegeren bondgenoot Turkijo bij te staan in de moeilijke tijden, die dit land voor den boeg heeft Hierop werd dit wetsvoorstel In tweede lezing aangenomen. REG00RINGSSTEUN AAN DEN BRITSCHEN LANDBOUW. D.d. gisteren wordt draadloos uit Londen ge meld In het Lagerhuis heeft Buxton, de minister van landbouw, het rcgccringsplan tot onder steuning van den landbouw door de bevorde ring van coöperatie onder de boeren, waar noo dig met financicclcn steun van dc regcering, verder uiteengezet. Hij zeide, dat dc regeering voornemens was dc groote coöperatieve vcr cenigingen krachtens dc wet ter bevordering van den handel (Trade Facilities Act) voor schotten te geven cn aan de kleinere vcrecni- gingen op dit gebied eveneens finuncicele hulp to geven tot ccn maximum van 10,000 vol gens dc door zijn departement uitgewerkte pionnen. De ondernemingen die dc regcering" vooral op het oog had omvatten o.n. de „ba- ron"-industric, mclkcentrolcn en zuivelfabrie ken. Voorts was cr sprake van 't bevorderen van betere verpakking cn betere cn sncllero cen- trolisecring van eieren en andere producten voor dc markt. Buxton hoopte dot ois gevolg hiervan oen wijziging zou intreden in den bestoonden gang von zaken, die zoowel ten voordaelc van het publiek zou zijn nis van do boeren en hun arbeiders. EEN TUSSCHENTIJDSCHE VERKIEZING. Henderson gekozen. Londen, 28 Febr. (R.). De uitslag van do tusschentijdschc verkiezing te Burnley isHen derson, de minister van binnenlandsche zaken, 24571 stemmen, Camps (cons.) 175434. EEN KWESTIE VAN KRANKZINNIGEN VERPLEGING. Reeds sedert jaren wordt hier tc lande, aldus wordt uit Londen aan de Tel. gemeld, geprotes teerd legen de eigenaardige wijze, waarop per sonen op medisch advies in ccn krankzinnigen gesticht kunnen worden geplaatst. Gisteren is onder enorme belangstelling van hel publick ccn dergelijk geval behandeld voor dc King's Bench alhier. Eischer in deze zaak was ccn bekend cn algemeen geacht landbouwer tc Sittingbournö in het graafschap Kent, die tegen zijn wil van 1912 tot 1921 in een krankzinnigengesticht te West Malling in Kent is opgesloten geweest cn slechts dcor ontvluchting zich aan dezo onrccht- mutigc vrijheidsberooving heeft kunnen onttrek ken. De jury kende hem een schadevergoeding van ongeveer 25.000 pond sterling toe. SPANJE. DE SPANJAARDEN IN MAROKKO. Madrid, 28 Febr. (B. T. A.) Een offi cieel telegram uit Melilla meldt, dat er kon vooien aangevallen zijn bij Tauria Hausat, Ison Zavcn en Tizzi Asso. De vijand is overal met verliezen ofgcslagen. Dc Spanjaarden hadden 4 dooden en 60 gewonden. „Hoe kwant het, dat u getroffen werd?" vroeg hij nloLseling. Er zijn vele manieren, om een gewonde zoo'n vraag te doen. Aan dc meeste heeft hij liet land. Vandaar de ruw-grapplRC antwoor den, die de rondte doen. Maar cr zijn ook manieren, die als het ware een antwoord afdwingen. Zoo ging het met dc vraag van Baltazar. Godfrey voelde een vreemde ont roering bij den ernst van den ouderen man; maar toch waarschuwde zijn instinct hem zich niet dadelijk heelemaal te geven. „Gewond worden is even eenvoudig als uigebowld worden op een crick et match. Of eigenlijk nog veel eenvoudiger. Het is pre cies als uitgaan zonder paraplaie als het regent, cn nat worden." „Maar wanneer was het? En onder welke omstandigheden?" vroeg Baltazar. Op de wijze der Britschc subalterne offi cieren gaf Godfrey een levendig verslag van ziin persoonlijke avonturen in zijn laatste gevecht bij Yperen. Het had dc beschrijving van een voetbalwedstrijd kunnen zijn.Balta- zar was perplex Niettegenstaande al zijn tochten en ervaringen had hij nooit uit de. eerste hand een verhaal over de moderne oorlogvoering gehoord. De psychologie daar van had iets bctoovcrends voor hem. Hij overstelpte den iongen man met vragen, die in het hart der zaak. doordrongen. En langzamerhand smolt Godfrey's Engelsche gereserveerdheid weg en vertelde hij zijn weetgierigen bezoeker wat hij weten wilde. En Baltazar's vlug brein begreep dadelijk de levendige schilderingen cn vatte zc samen tot dat hij besefte in wel een hel deze jonge en hoffelijke man geweest was. „En waar hebt u dat voor gekregen?" Hij wees op het lint van het Militaire Kruis. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1