F.HLLomans „DE EEMLANDER" BUITENLAND. Electr. Technisch Bureau. Voorjaarshoeden FEUILLETON. Terug in hei levesr. mm mmi£» 3 22» Jaargang Ko. 207 IMIMHÏSPiüS per 9<xi r 3l—per weck (met cr.ttis verrekering te^ss mgc Tukten) f 0.17®, aixonckrlijkc nummers 1 0.05. DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHT'POORTVV'AL 2A. POSTREKENING 47BI0. TEL INT. 513. Maandag 3 Maart 1924 bcwij «mam nier, elke repel racer 0.25. d»ensf*»bv*» dingen en Uclcbdlgbeids-xdreitenticn voor dc Keilt der prij*. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordeeligc bepalinccn voor het advcrtecren- hcue circulaire, bevattende dc voorwaarden, wordt op aaiivr*** toegezonden. DUITSCHLAND. j DE SCHADELOOSSTELLING. Dc arbeid der deskundigen. P a r ij s, T Maart. (B. T. A.). De subcom missies van de commissie Dav.es hebben van ochtend hun arbeid voortgezet, de eerste be treffende, de kwestie der spoorwegen, de tweede inzake de monopolies. Zij zullen vanmiddag weer een zitting houden. Staatsmonopolies in Duitschland ten hehccvc van een schadcvcr- gocdingsfonds? Londen, 2 Maart. (N. T. A. Draadloos). Uit Parijs worden nieuwe beslissingen gemeld van de eerste commissie van deskundigen, die onder leiding van Dav.cs stoat. Het heet, dat zij zich eenstemmig heeft uitgesproken vóór dc in stelling van staatsmonopoliën in Duitschland, waarvan dc opbrengst zou «gestort worden in een schadevcrgocaingsfonds. UIT HET BEZETTE GEBIED. Het conflict in dc metaal-industrie. Keulen, I Maart. (W. B.) De leden van den soc.-dem. metaalbewerkersbond hebben dc scheidsrechterlijke uitspraak inzake de indus trie voor het verwerken van metalen met al- gemeene stemmen verworpen. Den bcdrijfsra- den werd verzocht zich niet in te laten met onderhandelingen over de kwestie van den werktijd. Dc slaking in het bruinkolen- bekken. Keulen, 1 Maart. (W. B.) De conferentie van vertrouwenslieden der soc.-dem. vakver- eenigingen in het bruinkolengebied besloot met 75 tegen T8 stemmen dc staking in dit gebied voort tc zetten. Dc cctic der mijnwerkers. Essen, 1 Maart. (W. B.) Het mijnsyndi- caat heeft de arbitrale uitspraak inzake den ar beidstijd en de loonen voor de mijnwerkers in het Roergebied verworpen. DE SEPARATISTISCHE BEWEGING. Ebcrt cn Hocfle aan het woord. Karlsruhe, 'I Maart. W. B.) Dc rijks- president is vondaug in gezelschap van den mi nister van defensie tc Karlsruhe aangekomen, waar besprekingen werden gehouden met de Ba- densche staatsregeering over den toestand. Des middags reisde hij verder naar Mannheim, om deel tc nemen aan de Palts-manifestatie en be sprekingen te houden met vertegenwoordigers der bevolking van de Palts. Mannheim, 'I Maart. (W. B.) Ter ge legenheid van de des avonds door Zuid-West- Duitschcrs op touw gezette manifestatie voor <1© bezette gebieden, die een bizondcr indruk wekkend verloop had, hield Ebert een rede, waarin hij wees op dc ferme trouw van de Palts cn het overige bezette Rijnlandschc gebied aan het Duitschc rijk. Dc poging, die de separatis ten hebben ondernomen, is mislukt, omdat de Polls door cn door Duitsch is en zal blijven. Zonder vreemde hulp cn ge wapenden steun zou den er geen sepcratisme cn separatisten zijn ge weest. Rijksminister Hceflc, zelf een Paltser, wees in zijn rede met nadruk op het feit, dat ondanks alle Duitschc bemoeiingen, steeds nog 140.000 Duitschers uitgezet zijn cn 1500 Duitschers ge vangen zitten. Hij zei de pers in de Palts dank, omdat deze onvervaard de waarheid over dc* terreur der Franschen de wereld inzond. Dc definitieve op lossing van de kwesties betreffende het bezette gebied hangt aldus verklaarde dc minister nauw samen met de oplossing van het vraag stuk der schadeloosstelling. Wij zijn bereid tot een vergelijk, maar het Fr arische volk moet be slissen, of het aan den Rijn veroveringen wil maken of schadevergoeding wenscht. Dc Beiersche minister-president van zijn kant uitte den dank der Beiersche. regeering aan de Palts.. DE BESTRIJDING DER WERKLOOSHEID. B e r 1 ij n, 1 M a a r t. (W. B.) In het rijksmi nisterie van arbeid hodden heden besprekingen plaats met dc voornaamste vertegenwoordigers van de in&istric en den landbouw inzoke een productieve regeling der werkloozenondersteu- ning. Voor de verschaffing van werkgelegenheid schenen dc schcrp-omlijnde voorstellen van den landbouw (ontginning en kweekerij) van groóte beteekenis. Vooral van de zijde der landbou wers werd gewezen op de urgentie vnn het vraagstuk, maar ook vpn de zijde der industricc- len verwacht men een krachtige bevordering- der pionnen, die geschikt zi jn om ccn verbetering der lcvensmiddelcnproductie en een verhooging van dc Duitschc koopkracht in 't leven te roepen. HET PROCES-HITLER. Dc vijfde dag van 't proces. M (inch en, I Maart. (W. B.) Heden, den vijfden dag van het proces, ging het gerechts hof over tot het verhoor van den kapitein op non-activiteit Rohm, die den geheelcn oorlog heeft meegemaakt cn die ook aan de actie te-' gen dc opstandige communisten in het Roer gebied heeft deelgenomen. Röhm verklaarde, dat hij zich ook thans nog door zijn eed gebonden achtte, dien hij had afgelegd aan1 zijn koninklijken heer. Hij werkte in de Einwohnerivehr samen met luit.-koloncl Kriebel. Voorjaar 1923 tiad hij in relatie met kapitein Hciss, teneinde in Münchcn een plaat selijke ofdccling van den bond Rcichsflaggc te slichten. Aon de beslissende besprekingen met Hitier cn Kriebel heeft hij niet deelgenomen. Dc verdere mededcelingcn van de beklaagde hadden betrekking op dc gebeurtenissen van 3 November tot aan de capitulatie van het Wehrkreiskommando tegenover de rijksweer- baurhcidstrocpcn. Hij had bevolen, dat op de rijkswcerbaorheidslrocpen niet mocht worden geschoten. In antwoord op een vraag van den voorzit ter verklaarde de beklaagde, dat bij bij dc on derhandelingen den indruk had gekregen, dot ier tusschcn Lossow en Hitler volledige over eenstemming bestond. Dc beklaagde rcserve-eorsste-lukenant Wil helm Brückner, student in de staatswetenschap pen, verklaarde in zijn getuigenis, dat het op treden van Eisner in den tijd van dc revolutie bij hem een fanotieken haat had gewekt. Na de bevrijding- vun Münchcn, waartoe hij luid meegewerkt, kwam hij tot de overtuiging, dat slechts Hitler, die zich op anti-marxistisch stand punt stelde, Duitschland kon bevrijden. Na een relaas te hebben gegeven van dc reeds bekende gebeurtenissen, verklaarde de beklaag de, dat hij geen oogenblik den indruk had ge had, dat Kr.hr, Lossow en Seisscr hun woord zouden breken. Hij gelooft niet, dat het ge beurde bij de reldhernv-Halle uitgelokt is door een schot van zijn manschappen. Hij is cr trotsch op, in de dagen ven 8 en 9 November van de partij t< zijn geweest. In antwoord op een vraag van den voorzit ter verklaarde Brückner, dat cr voor hem geen grondwet bestaat Na kwart over twaalf werd het proces ver daagd tot Maandag 3 Maart. DE ARRESTATIES IN OPPER-SILEZIË. B e u t h e n I M a n r t. (W. B.) In aansluiting op dc arrestaties van talrijke Polen in Gleiwitz wegens hoogverraad werden op het baanvak Hindenburg-Kultowitz talrijke Duitschc reizi gers door Polen mishandeld. Ook Duitsche spoorwegmannen ondergingen dit lot. HEVIGE SNEEUWVAL IN WESTFALEN. Hagen, 1 Maart. (W. B.)' In Westfalen zijn gedurende de laatste dagen zoo groote hoeveelheden sneeuw gevallen, dat het spoor wegverkeer hier en daar werd verhinderd. EELGIE. PRINSES LOUISE OVERLEDEN. E? u s s e I T Maart. (B. T. A.) Een tele gram uit Wiesbaden meldt het overlijden, ten gevolge van duobele longontsteking, van prin ses Louise, de oudste dochter ven Leopold II. Prinses Louise was in 1853 te Brussel ge boren. Zeventien iaor oud trouwde zij met Phi lip van Koburg. Dit huwelijk was bijzonder on- ütreelitschestraai 15 Tel. 483 DAMESM0D3MAGAZIJN „L'HSRO^DELLE"' 16/18 LANGESTRAAT, AMERSFOORT ontvingen wij in RUIME KEUZE 8.50 6.75 4 90 Geeft nu uw oude hoeden om to modemisecicn, wij hebben er een speciaal Atelier voor, geven vak kundige voorlichting en ziiu zeer billijk. gelukkig. In 1397 maakte zij kennis met den u.anen-officier Gcza von Massasitsj, voor wien zij ren groote liefde opvatte. Het war. deze verhouding welke meer dan 25 jüur duurde die prinses Louise vun al •hoor familieleden vervreemdde cn haar groote ontberingen heeft doen lijden,'die zij moedig heeft doorstaan. Met Oostenrijkschr hof was zeer geërgerd, aldus te kent het Hbld. bij hirnr dood aan, over deze verhouding van ccn zijner leden; prinses Louise was namelijk de zuster van dc weduwe van kroonprins Rudolf. Men trachtte op allerlei manieren het paar te schei den, maar te vergeefs. Toen brachten op een dag de bladen het be richt, dat von Mattasitsj gearresteerd was on der beschuldiging van wissclvervalsching. De gearresteerde ontkende elle.' schuld, maar werd toch' tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld Vermoed werd, dat deze veroordceling niet an ders dun een wraakneming was vun n Oos- tenrijkschcn adel; ria ccn pour joar werd von Mattasitsj dan ook op bevel van keizer Frans Jozef vrijgelaten. Intusschen was het huwelijk tusschcn Louise van Koburg cn haar men ontbonden. Dc prin ses werd in con sanatorium voor zerfuwiijders bij Dresden gebracht, naar het scheen om daar tot het einde harcr dc.gen te blijven. Toen ge beurde er iets, dat dc geheclc wereld in op schudding brachtvon Mattasitsj ontvoerde haar cn trok met haar naar Parijs. Daar leefden zij in zulk een groote weelde, dat voor reusach tige bedragen gelden moesten worden geleend, waarvoor prinses Louise tot hnur dood is ver volgd, getuige neg ck beslissing zeer onlangs door"een rechter !-• Brussel geveld, dat dc schul den moesten worden terugbetaald in de munt soort, waarin zij werden aangegutm. Dat zij van alle kanten steeds weer geld kon krijgen, moet verkleurd worden uit het feit, dat zij als mede-erfgename van een der grootste vermogens werd beschouwd, lot, nu den dood van Leopold II bleek, dat ckrze liet grootste deel vun zijn bezit had vermaakt aan baronesse Vattghan. Tijdens den oorlog leidden de prinses en haar geliefde in Woenen cn Baden een armoedig be staan. Hour .dochter en haar zusters wilden prin ses Louise slechts helpen, wanneer zij met haar vriend brak. Hiertoe was niet tc bewegen. On langs, in November van het vorige jaar, is von Mattasitsj in Parijs gestorven, waar prinses Louise hem lot het laatst toe heeft verpleegd. Zij bleef een tijdlang nog in Parijs wonen cn vertrok cenigo weken geleden naar Wiesbaden, vrijwel zonder cenig vermogen of inkomen. Het verblijf in België was haar door do regeering ontzegd. Dear waren oek haar goederen in be slag genomen, omdat zij door nuor huwelijk dc Belgische nationaliteit niet meer bezat. FRANKRIJK. TREINONTSPORING. Twee dooden, vijftien gewonden. P a r ij s, 2 Maar t. (15. T. A.) Tengevolge van een verkeerden«wisselstund is <le laatste wagon van een lokaal trein gederailleerd op hel station Saint Lnzarc. Er werden twee personen gedood en ongeveer vijftien gewond, van wie drie ern stig. (Nader wordt bericht, dat de justitie een scin- luiiswachtcr heeft aangehouden, die van schuld verdacht wordt). GENERAAL WRANGEL TE PARIJS. B c r 1 ij n, I Man r t. (N. T. A. Draadloos). Volgens dc New York Hcraldkwam de chef van het vroegere Witte leger in Zuid-Rusland, «gene raal Wrange!, aan tc Parijs, waar hij besprekin gen voert met grootvorst Nikolaus. ENGELAND. EEN VERDERE BRIEFWISSELING TUS- SCHEN MACDONALD EN' POINCARE. Parijs, I Maart (B. T. A.). Maandagoch tend zullen te Parijs on Londen gelijktijdig dc- brieven openbaar gemaakt worden, die tusschcn MacDonnld en Poincarc gewisseld zijn. Deze brieven zijn de voortzetting van dc brieven, die enkele weken geleden tusschcn de beide pre miers gewisseld zijn 'cn vormen een algcmcenc uiteenzetting van de opvattingen der beide re- geering-en cn vnn de middelen, die dienstig kun nen zijn voor de oplossing van de problemen der biritenlnnd^cho politiek. Uit d<- brieven spreekt beiderzijds ccn geest vnn oprechte sa menwerking. Aan ccn telegram vun Huvus d.d. 1 Maart ontlcencn wij het volgende: Macdonuld verkleurt, dut hel vriendschappe lijk karakter van Poincaré's jongste antwoord hem heeft aangemoedigd opnieuw de moeilijk heden in dc oio li s tusschcn Frankrijk cn En geland tc sondccivn. Niet alleen trachtte hij de Engclsche inzichten goed te vertolken, maar den gcestcslocstund en dc behoeften van Frankrijk op sympathieke wijze aan tc geven. Hij zcide, dat vele Frnnschcn meenden, dnt de totale nederlaag vnn Duitschland hen voor al tijd zou bevrijden van een werkelijke bedrei ging'. 1 lij herinnerde er aan dut de vrede, die een drievoudige zekerheid bood, bouwvallig werd cn dat Frankrijk met zekere rechtvaardigheid naar meer lastbare waarborgen zocht. Wat dc schadeloosstellingen betreft, ondervonden de Franschen neg een andere teleurstelling Dc toestand van Engeland is geheel ver schillend. De veiligheid von Engeland te land en tc zee blijft buiten de bedreigingen, maar haar economisch leven is aan een groot gevaar onderworpen, tengevolge von c!en cconomischen choas von Europa en de onzekerheid von de be trekkingen tusschcn Frankrijk cn Duitschland cn Frankrijk cn Engeland. Mocdonold herinnert aon de Engclsche bezworen legen de Franschc polilick, vooral tegen het onderhouden van groote militaire bezettingen cn dc belangstel ling voor de militaire organisatie van nieuwe staten in Midden-Europa met financicele hulp. Hel is deze opvulling, die in het verleden do betrekkingen tusschcn beide landen bedierf en de regc erin gen er toe bracht zich lot twisten tc laten verleiden. Ik wensch van gonscher harte, aldus Mncdo» nald, gezamenlijk tc trachten om de publieke opinie in beide landen vertrouwen to hergeven cn aan tc toonen, dat dc gevoelens von vrees niet gerechtvaardigd zijn. Macdonuld wil nu niet uitweiden over dc Roerbczelting cn die vnn het Rijnland cn over den toestond in do Palts, muur hij constateert, dat het noodig is om oj» dit stuk ven zaken spoe dig tot schikkingen te komen cn door samen- spreking tot resultaat te komen. Het Franschc voli' wenscht zijn veiligheid; deze wenscht ook het Engclsche volk. Die vei ligheid is in werkelijkheid ccn Europecsch vraagstuk. Het is mogelijk, dat binnen enkele tientallen jaren een algemccnc ontwapening- cn nlgemeenc arbitrage tot stand zullen komen. On der tusschcn is het onze taak het vertrouwen tc herstellen. Nauwkeurig moet worden nagegaan, of wij deze taak zullen kunnen vervullen door ontwapening of neutralisatie von enkele gebie den, of wel op een andere wijze. Dc Volkenbond zou in deze aangelegenheid een belangrijke rol kunnen spelen. Wij zouden dc gevoelens van goeden wil in alle landen van Europa moeten kunnen controlccren, maar deze politiek zal men alleen kunnen toepassen, als Frankrijk en Engeland het eens zijn. Macdor.ald bespreekt verder de Frnnsch-En- geische inzichten omtrent dc herstel-kwestie. Al vorens op dit vraagstuk verder in tc gaan, moe- ton de rapporten van de commissie van deskun digen worden afgewacht, in dc hoop op toe nadering van beide landen. Niets belet, dnt dit vraagstuk van zoo breed mogelijk standpunt wordt bezien in verbinding met het vraugstuk van dc schulden der geallieerden onderling en eerlang wordt opgelost derwijze, dnt hngcland's hoop nopens een economische stabilisatie van Europa wordt vervuld en Frankrijk de verzeke ring erlangt, dat aan zijn rechtvaardige cischcn wordt voldaan. Als Frankrijk en Engeland tot een accoord kunnen komen, zal dc samenwerking vnn de andere landen van Europa verzekerd zijn cn kunnen wij ens aandienen bij dc Vereenigde Staten, niet als disputeerende debiteurs, mant els een vercenigd Europa met den levendigen wt-nsch om de kwalen der volken te genazen; Verder merkt Mncdonnld o. n. op, dnt indien Frankrijk cn Engeland tot overeenstemming kunnen geraken met betrekking tot dc voor naamste beginselen en indien deze beginselen worden uiteengezet non dc resp. volkeren, er niet aan valt tc twijfelen, of tal vnn meer ondor- gcschikto vraagstukken zullen voorts kunnen' worden opgelost. Mucdonold besluit, dat de Fransch-Engelsche samenwerking ten behoeve vnn dc resp. belangen der beide landen onmis baar is, om den toestand in Europa te verbete ren. Voor de veiligheid van Frankrijk is eert v rede noodig, neutralisatie en beperking van be wapening voor zekere landen of controle door den Volkenbond. Hij rekent er op, dnt dc voor stellen van dc deskundigen inznke de herstel- kwestie zullen uitloopen op deelneming door Amerika. In politieke Franschc kringen wordt veroiw dcrstcld, dat deze aanwijzingen den brief van Mncdonnld hebben geïnspireerd en men voegt er aan toe, dnt Frankrijk geen enkele annexatie wenscht cn slechts veiligheid verlangt, en het eventuele nut van den Volkenbond erkent. Als de nieuwe controle-maatregelen de rno- rcolc autoriteit van dc rcgccring versterken, wordt vertrouwd dat hc-t resultaat van de com missie vun deskundigen zal zijn, dnt slechts 26 milliard goudmurk wordt gcüisclit voor het her stel der verwoestingen cn de militaire pensioe nen, ols dc schulden tusschcn de geallieerden vereffend worden. Er wordt vnn Franschc zijde verondersteld, dat het antwoord van Poincarc hiermee zal over eenstemmen. Nader wordt uit Parijs gemeld, dat op den brief vnn Mncdonnld door Poincarc werd go- .1 at woord, dat hij hem met veel «genoegen had gelezen en dat hij volkomen accoord gaat met Macdonuld, zoowel wat betreft dc regeling van dc verschillende kvvt slice; als de verschillende methodes, voorgesteld voor ccn oplossing. Na een uiteenzetting van de <loor hem in zijn velschillende redevoeringen geuite inzichten be sluit Poincarc-met de verklaring, dat hij cy even eens vnn overtuigd is, dat het resultaat des Ie vlugger cn gelukkiger zal zijn, naarmate de Fransch-Engelsche entente inniger zal zijn. BEZUINIGINGEN IN GROOT-BRITTANNIË. /even milliocn bespeurd op du IcgcrbegTOoiing. Volgens den parlementairen medewerker van de Daily Telegraph zal de Brilsche legerbegroo- ting voor hot financicele jaar, dal April begint en die thans bij het Lagerhuis is ingediend cn spoedig in behandeling wordt genomen, een ver mindering van zeven milliocn pond sterling aan- toonen, vergeleken bij het bedrag, goedgekeurd voor hel nog loopende financieel© jaar. Dc totale bedrogen dor beide begrootingen zijn voor 1923/24: 52 milliocn en voor 1924/23: 45 millicen pond sterling. De uitgaven voor het leger zijn gedurende de laatste jaren gestadig verminderd. Voor het jna'r 1921/22 werd voor het leger nog een som van 95 millioen pond uitgegeven; voor het jaar 1922/23 was dit cijfer reeds gedaald tol 62 milliocn pond. De schrijver voegt er aan toe, dut de regec- ring, door inkrimping van het aantal oorlogs schepen, gelijk oorspronkelijk was voorzien in het vloolbouwprogram van het jongste minis terie, de uitgaven voor de vloot zal verlagen met 2'.. milliocn pond sterling. Ook in andera richting zal worden bezuinigd. ..Wees U zelf' zei ik LDt iemand, Maar hij kon niet, hij was nicnianjL De Gcnestet. Naar het Engelsch van WILLIAM J. LOCKE. Voor Nederland bewerk; door W. J. A. KOLDANUS Jr. 04 1 Niet aan Dorothy. Wat ter wereld moest, deze vreemdeling, dien hij voor de eerste raaal in zijn leven zag, van hein den ken? Hij stak oen sigaret aan, vóór liij, zich de goede manieren herinnerend, er een aan zijn (gast presenteerde. Het gevoel van' sen- tirnentcele opwinding joeg hem het schaam rood naar zijn wangen. Plotseling wensen ie hij vurig bevrijd te zijn van dezen unhei- mischen gast met zijn heldere, dwingende oogen, die hem zell's nog aanstaarden tnet pen ondoorgrondelijlcen glimlach en nog maals schenen ie vragen. „Vertel verder, als het u blieft!" Hij had hem wel met zijn knik om zijn ooren willen slaan. Als de kerel maai wou gaan! Doch hij zat daar, sterk, hoffelijk, vriendelijk om dol Ie wor den. Hij haatte hem. Maar toch voelde hij zich onder zijn invloed. Van den man scheen een vriendschap, een belangstelling, een dwang uit tc stralen,waartegen zijn gevoeli ge Engclsche geest in opstand kwam. Hij hoorde hern zeggen: „Het oude Fransche bloed in uw aderen is plotseling in verzet gekomen tegen het Engclsche." Hij schrok. „Wat weet u van mijn Fran- «cho afkomst?" „Uw vader was er heel trotsch op, dat I ij van Hugenoten afstamde." „Mijn vader!" riep Godfrey, wien zijn ze nuwen dc baas werden, uit. „Mijn voder hangt mij vrijwel dc keel uit. Ik wou, dat ik nooit geboren was." Balttazar stond op. „Het spijt* niii," zeido hij beleefd, „dat ik een gevoelig punt bij u heb aangeraakt. Het was heusch mijn be doeling niet." Godfrey staarde hem een oogenblik aan cn streek dan zijn hand over zijn oogen. Ik moet mijn exuses maken. Ik ben onbe schoft geweest. Ga als het u blieft niet weg." Maar Baltazar stak hern glimlachend zijn hand toe. Nu de man wegging, besefte God frey den vóllen omvang van zijp onbeschoft heid. ITij keek rond als zoent hij naar ccn uitweg voor do pijnlijke situatie. F.n dan verscheen, als in antwoord op een gebed, aan het einde van den hall de in het grijs gekleed».: gedaante van ccn beschermengel. „Zuster!" nep Hij. Marcello bleef staan, glimlachte en kwam naar hom toe „Zuster." zei de hij. „dit is 'Mr. -Tame:;. Bur den. U moet kennis met elkaar maken. V hebt allebei mijn veder gekend." Baltazar keerde zich om. En gedurende een paar sprakelooze seconden staarden hij en Marcello in elkanders oogen. HOOFDSTUK XI f. Meer clan verbaasd over de wederzijdsche herkenning, stond Godfrey half var. zijn stoel op. „Je hebt gezegd, dat je Mr. Burelen niet kende," riep hij uit. Maar geen van heiden namen zij notitie van hem.' Baltazar deed oen stap vooruit, greep Marcello mot zijn ccnc hand bij den arm cn wees met zijn andere op zeer ge biedende wijze naar dc open deur. I-Jaar nog steeds verbaasd aankijkend, liet zij zich ving m,cdonemen naar bet. terras boven bet bordes. Godfrey's verwonderde blik volgde j hen tot zij verdwenen. Builen liet Baltazar haar los. Marcello! Wat ter wereld doe jij hier?" Zij Was te zeer overweldigd om te kunnen antwoorden. Zij kon slechts een naar ge broken en dwaze Woorden uitbrengen. ..Jij? .Tohn Baltazar" Levend?" „Ik hen nooit minder flood geweest. Maar jij! Tij juist hier! Mijn God ofschoon ik je verloor, heb ik nooit je gezicht vergoten. liet is altijd voor mijn oogen geweest. En nou is het hier. hetzelfde als altijd. Maar wat doe je hier?" Zij wees op haar costuum. „Tk ben ver pleegster. Ik heb mijn heclc leven ver pleegd." „Niet toen ik je kende." „Mijn leven is daarna Begonnen." „Getrouwd?" Do kleur kwam op haar blccko wangen terug. „Neen,' zcide zij. „Ik hok niet." Ilij legde zijn banden op haar schouders en boog zich over haar heen. „Jii, eindelijk, na ai die jaren! invries dezelfde. Even mooi. Neen. mooier." „Het is hier een publieke plaats," wist -/ij emdeliik le zeggen, tferwijl zij zich bevrijdde. „Er zijn hoopen patiënten." Hij lachte, wees op tie horstwering cn vroeg haar te gaan zitten. „Jc moet het me vergeven", zcide hij, naast haar plaats nemend. ..Het zien van jon deed me do wereld vergeten. W>:,s maar niet bang. Ik ben weer heck-maul kalm. Kijk me eens aan. Zij gehooiz.aanide hem, zooals zij in haar jonge-meisjesjaren gedaan had. voor ccn oogenblik overweldigd dooi zijn toon. ,Hoe vindt ie dat ik eruit zie? Oud cn ver sleten door den tijd?" „Jc ziet er heel weinig ouder uiv zeide zij met een flauw glimlachje. „Jc hebt nog cn grijs haar op jc hoofd „Dat is maar goed ook. ik voel me zoo jong als ooit. Ik kan twintig jaar wegblazen en beginnen waar ikvi'.itgcsclicdcn hen." ...Jij bont gelukkiger dan ik." zeide Mar cello. „Onzin!" Zij keek hem droefgeestig aan cn dan naai de hooi non. „Vorplegon is niet de weg tol de eeuwige jeugd," zeide zij. En hang, dat bij op hnur woorden zou ingaan, voegde zij et vlug aan toe: „Maai ie moet me vertellen waar je geweest bent, hoe jó in het leven teruggekomen bent. Je was spoorloos ver dwenen. Jc hebt nooit geschreven. Was bot onze schuld, als we allemaal dachten, dat ja 'dood was? Toen Godfrey mij je brief liet zien, heb ik (geen oogenblik vermoed wie James Burelen kon zijn." „Godfrey? Noem je hem .GodfreyDan moeten jullie oude vrienden zijn. Vandaar het wond. v jullie bier samen tc vinden. Heb jc zijn heclc loven moedertje over item ge speeld?" Zij knikte vnn neen. „Wat bon je gauw met je ipncIuMCh N on. Ik heli hem oor liet eerst gezien, toen ik hier kwam een. jfoaand geleden." „Dus dan i - bel het toeval, bet noodlot, dat we elkaar -oj) deze wijze ontmoeten? De hand van Goh.. Wacht even. Ik .-nap het nog niet heeleniaal. Ileb jc gehoord, dat hij mijn zoon was Yvcer glimlachte zii. „Dacht ie, dat wi; all jonge officieren hier bij hun voornaam noemen?" „Weet hij, dat ie mij geleend heb;?" „Ais hij het ni-u wist, zou lui mij geen raad gevraagd hebben over den brief van Mr. Burden .Ik wou, dat ik zijn liecle leven moedertje over hem gespeeld had." voegde ij er even later aan toe, „maar de laatste maand 'neb ik zoov-val- mogelijk voor hom gedaan. Ik moot van. h li honden ut ik vrii of niet." „Wat weet hij omtrent ion 'en mij?" „Ik heb hcg_i alles verteld," zeideMuxocile*j Baltazar sprong op. „Muur dan moet lui, toon hij ons daarnet elkander zoo verbaasd zag aanstaren, alles begrepen hebben, anders hoeft Hij geen Bal- tazar-hersi u in zijn hoofd Hij ging een pas van haar af staan ou vrocjg dan: „Heb je hem iets goeds van mij verteld?" „Kan je daaraan twijfelen?" Zij gaf Item ccn wenk dichter hij tc komen cii fluisterde dan: „Het is misschien verkeerd van me ge weest, muur ik heb hern ie verstaan ge geven, dat het heclemaal ter wille van mij was - je went wat ik bedoel „Welke andere reden zou ik in Gods naam - chad kunnen hebben?" riep hij uil met een breed gebaar. Als ei- nog ecnige twijfel in haar gemoed was blijven hun-gen, dan zou de oprechte klank in dien uitroep dezen voor goed ver dreven hri>ben. Ilij wekte een harmonisch accoord yan vreugde in haar hart err haar geheclc wezen trilde. Al mocht lot dusverre John Baltazar:, verdere levensloop' duister cn geheimzinnig zijn, haar geloof tenminste was 'iitvaardiud. En zonder hem aan. ie kijken, zcide zij: zult zien, dat ik trouw geweest ben." Hij kwam Mak bij haar staan, cn drukte zond'T te letten op liet gevaar, dat anderen het zomU'H kunnen zien, weer zijn handeii oji baar schouders. „In wat voor soort eynisch beest denk jc, dal ik veranderd ben?" Iiij gin. weg, haar achterlatend physiek bewust van den indruk van ziiu vingers in haar vleescli. Baltazar liep 'don prooien hall in! maar Godfrey, die nóg steeds in afjn armstoel zat, Mui ge-.vond rei:, zooalfe gewoonlijk, .-"!eu- nentl op dc uitgestrekte kruk. i if Wordt y£rtöl$n7

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1924 | | pagina 1